GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY"

Transkript

1 GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj Oddělení řízení grantových schémat

2 1Úvod Seznam zkratek Definice pojmů Základní rámec grantových schémat Moravskoslezského kraje Globální cíl Specifické cíle SROP Struktura SROP Přehled grantových schémat Moravskoslezského kraje Stručná charakteristika grantových schémat Grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji Grantové schéma Síť sociální integrace Grantové schéma Jednotný komunikační styl Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch Podmínky grantových schémat Všeobecné podmínky Podmínky pro účast v programu Vymezení žadatelů Požadavky na žadatele Požadavky na partnery žadatelů Podmínky pro předkládané akce Investiční a neinvestiční akce Místo realizace akcí Doba realizace akcí Oprávněné aktivity Uznatelné náklady Účetnictví konečného uživatele Dělení akcí do etap Předkládání návrhů akcí Žádost o financování akce Poskytnutí doplňujících informací k výzvě Formulář Žádosti Jak, kam a kdy předkládat Žádosti Hodnocení návrhů akcí Posouzení formálních náležitostí Hodnocení akce Vyřazení akce Stánka 2 z 56 celkem

3 8Rozhodování o udělení grantu Kontroly akcí Kontrola před uzavřením Smlouvy o financování akce (kontrola ex-ante) Realizace akcí Smlouva o financování akce Podmínky poskytnutí grantu Změny akce - dodatek ke Smlouvě o financování akce Předčasné ukončení Smlouvy o financování akce v rámci grantového schématu Výpověď Smlouvy o financování akce ze strany konečného uživatele Výpověď Smlouvy o financování akce v rámci grantového schématu ze strany Moravskoslezského kraje Odstoupení Moravskoslezského kraje od Smlouvy o financování akce v rámci grantového schématu Zahájení a ukončení akce Konečná výše grantu Vedení dokumentace akce Audit Platební podmínky Zálohy Etapové platby Závěrečná platba Postup při proplácení výdajů konečným uživatelům Veřejné zakázky Monitorování akcí a podávání zpráv Monitorovací ukazatele Předkládání zpráv konečným uživatelem Průběžná zpráva k akci Etapová zpráva k akci Závěrečná zpráva k akci Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Publicita Kontakty Přílohy Stránka 3 z 56celkem

4 1 ÚVOD Tyto pokyny obsahují všeobecné informace pro žadatele o prostředky poskytované prostřednictvím grantových schémat (GS) realizovaných Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Pomoc poskytovaná v rámci grantových schémat má formu nevratné podpory finanční pomoci. Finanční prostředky této pomoci pocházejí z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, které Česká republika dostává v rámci podpory, kterou EU poskytuje méně rozvinutým zemím a regionům členských zemí EU. Dalšími zdroji této pomoci jsou státní rozpočet a rozpočet Moravskoslezského kraje. Povinností každého žadatele o pomoc z grantových schémat je podílet se na financování předkládaných akcí vlastními prostředky. Výše vlastního spolufinancování se liší pro různá grantová schémata a podle charakteru žadatelů. Cílem těchto pokynů je informovat pro žadatele o - základních pojmech používaných v materiálech určených pro žadatele a v Žádosti, - všeobecných podmínkách poskytování podpory v rámci grantových schémat SROP, - stručné charakteristice jednotlivých grantových schémat, - způsobu předkládání a hodnocení Žádostí a - dalším postupu po schválení Žádosti. Podrobnosti k požadavkům na žadatele, vhodným aktivitám, uznatelným a neuznatelným nákladům, velikosti grantů, specifickým požadavkům na obsah Žádosti a na její přílohy jsou uvedeny v přílohách A - D těchto Pokynů k jednotlivým grantovým schématům. Doplňující informace k textu Pokynů obsahují přílohy Tyto pokyny jsou pro žadatele závazné. Stránka 4 z 56celkem

5 2 SEZNAM ZKRATEK ATGS CI CRR EK ELZA ES ERDF ESF GS ICR JKS KP KU KÚ MSK MMR MSP NNO NUTS ORR OŘGS Pokyny RPP RK CI SF Smlouva SROP SR S-RR SSI Žádost Administrativní tým grantových schémat pracovníci krajského úřadu, nebo krajem pověřené organizace CzechInvest Centrum pro regionální rozvoj ČR Evropská komise Elektronická žádost Evropská společenství Evropský regionální rozvojový fond Evropský sociální fond Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch Jednotný komunikační styl Konečný příjemce Konečný uživatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Malý(é) a střední podnik(y) Nestátní nezisková(é) organizace Územně statistická jednotka v rámci ES Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Oddělení řízení grantových schémat krajského úřadu Moravskoslezského kraje Pokyny pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 3. kolo výzvy Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji Regionální kanceláře CzechInvestu strukturální fondy Smlouva o financování akce Společný regionální operační program Státní rozpočet ČR Sekretariát Regionální rady NUTS II Moravskoslezsko - oddělení KÚ Síť sociální integrace Žádost o financování akce Stránka 5 z 56celkem

6 3 DEFINICE POJMŮ Pro účely těchto Pokynů se definují následující pojmy spojené se SROP; definice pojmů vychází z příslušných legislativních předpisů Evropského společenství: Strukturální fondy Strukturální fondy jsou finančními nástroji Evropského Společenství (ES), které přispívají k dosažení obecných cílů, stanovených v článcích Smlouvy o založení ES (posilování hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů. V případě SROP budou spolufinancování zajišťovat dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Podrobnosti o využívání strukturálních fondů a o výše uvedených dvou fondech jsou stanoveny zejména v následujících předpisech: Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu. Regiony NUTS NUTS je zavedená zkratka pro tzv. "územně statistické jednotky" vymezené v rámci Evropského společenství podle jednotných kritérií; NUTS slouží ke statistickým účelům a z části i pro potřeby programování v rámci strukturálních fondů. V České republice představují obce úroveň NUTS V, okresy úroveň NUTS IV, kraje (vč. hl.města Prahy jde o 14 jednotek) úroveň NUTS III a celá Česká republika úroveň NUTS I. Vzhledem k tomu, že v úrovni NUTS II neexistuje odpovídající územní členění, bylo nutno tuto územní strukturu nově definovat (viz termín regiony soudržnosti). Regiony soudržnosti Regiony soudržnosti představují v České republice úroveň NUTS II a byly vymezeny v 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Podle tohoto zákona se ČR člení na celkem 8 regionů soudržnosti. Území regionu soudržnosti Moravskoslezsko je totožné s územím Moravskoslezského kraje. Rámec podpory Společenství Rámec podpory Společenství je dokument připravený Evropskou komisí (na základě Národního rozvojového plánu), který zajišťuje koordinaci všech operačních programů v rámci Cíle 1. Struktura rámce Společenství (CSF) je vymezena v článku 17 Nařízení č.1260/1999. V případě České republiky se jedná o Rámec podpory Společenství na období let (Komisí byl schválen v prosinci 2003), který koordinuje realizaci celkem 5 operačních programů (vedle SROP se jedná o operační programy Infrastruktura, Rozvoj lidských zdrojů, Průmysl a podnikání a Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství). Operační program Operační program je programový dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace Rámce podpory Společenství (poznámka: Programový dokument SROP byl schválen EK v prosinci 2003). Obsahuje mimo jiné analýzu a popis situace, strategii programu, popis priorit, rámcový popis opatření, finanční plán podle priorit a spolufinancovaných ze strukturálních fondů v rámci Cíle 1 (vymezení obsahu operačního programu - viz článek 18 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999). Stránka 6 z 56celkem

7 SROP (Společný regionální operační program) Jeden z pěti schválených operačních programů v rámci Cíle 1 pro Českou republiku (SROP reprezentuje cca 31 % finančních zdrojů těchto programů). Alokace finančních prostředků tohoto i dalších operačních programů se týká období , čerpání prostředků je umožněno (ve smyslu pravidla n+2) do poloviny roku Programový dodatek Programový dodatek obsahuje zejména podrobný popis opatření operačního programu, vymezení konečných příjemců, finanční plán podle jednotlivých opatření, propagaci programu apod. Programový dodatek je schvalován Monitorovacím výborem SROP. Při tvorbě Pokynů pro žadatele pro 4. kolo výzvy pro předkládání akcí do grantových schémat vycházíme z Programového dodatku SROP verze 0.13 ze dne Priorita Jde o jednu z priorit strategie operačního programu (v případě SROP byly vymezeny 4 specifické cíle a 4 priority); prioritě je přidělen určitý příspěvek ze strukturálních fondů, finanční prostředky členského státu a soubor blíže určených konkrétních cílů. Každá priorita se člení na 1 či více opatření, která se dále mohou dělit na podopatření. Opatření Opatření je prostředek, prostřednictvím kterého je realizována priorita v rámci operačního programu. Opatření umožňuje financování operací, které zahrnují jak projekty (individuální projekty a grantová schémata) předkládané konečnými příjemci, tak i tzv. akcí, realizovaných v rámci grantových schémat a předkládaných konečnými uživateli. Opatření představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který v případě SROP zahrnuje uznatelné náklady spolufinancované z veřejných zdrojů EU (ERDF nebo ESF) a z veřejných zdrojů ČR. Grantové schéma Na rozdíl od individuálního projektu se jedná o formu skupinového projektu, který v sobě zahrnuje množství akcí (projektů v rámci grantového schématu); konečný příjemce (Moravskoslezský kraj) je většinou jinou osobou než konečný uživatel (realizátor akcí). Konečnými uživateli jsou jednotliví žadatelé o financování akce z grantového schématu (kraj, podnikatelé, veřejné subjekty či neziskové organizace). Projekt/akce Projekt je skupina vzájemně koordinovaných, řízených a časově omezených činností, které směřují k naplnění a zabezpečení cílů včetně splnění stanovených podmínek. Projekt předkládaný formou Žádosti o financování akce se nazývá akce. Etapa Etapou se rozumí logický kontrolovatelný celek. U neinvestičních akcí logickým kontrolovatelným celkem bude realizovaná ucelená aktivita. U stavebních akcí typu dodávek prací či dodávek zboží se bude jednat o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). Finanční plán akce Finanční plán akcí obsahuje časový plán čerpání prostředků při jejich realizaci a dále dohodnutou úroveň spolufinancování z jednotlivých veřejných zdrojů (zdroje SF i ČR) za příslušné subjekty; podle charakteru akce musí být spolufinancování zajišťováno i ze soukromých zdrojů (zdroje podnikatelských subjektů nebo zdroje NNO), které jsou rovněž uvedeny v rozpočtu akce. Finanční plán akce musí vedle uznatelných nákladů rovněž zahrnout (pokud existují) i tzv. neuznatelné náklady akce, které jsou vždy hrazeny ze zdrojů žadatele a nelze je zahrnout do spolufinancování žadatele. Podrobný rozpočet akce Stránka 7 z 56celkem

8 Podrobný rozpočet akce vypracovává konečný uživatel již při podání Žádosti o financování akce. Podrobný rozpočet akce je také součástí Smlouvy o financování akce (uzavřené mezi konečných příjemcem a konečným uživatelem). V rozpočtu akce musí vedle uznatelných nákladů akce zahrnout konečný uživatel i neuznatelné náklady, které jsou vždy hrazeny ze zdrojů žadatele a nelze je zahrnout do spolufinancování žadatele. K sestavení podrobného rozpočtu akce žadatel využije formulářů uvedených v přílohách A1 (akce předkládané do GS RPP), B1(akce předkládané do GS SSI), C1 (akce předkládané do GS JKS) a D1 (akce předkládané do GS ICR). Konečný příjemce Konečným příjemcem u grantových schémat je Moravskoslezský kraj. Konečný příjemce přijímá prostředky ze SF prostřednictvím platební jednotky (MMR) a proplácí je konečným uživatelům. Přes konečného příjemce jsou konečným uživatelům rovněž poskytovány prostředky státního rozpočtu (tam, kde je to relevantní) a rozpočtu konečného příjemce samotného (kraje). Konečný uživatel Konečný uživatel je žadatel, jehož akce byla doporučena na základě splnění podmínek grantového schématu zastupitelstvem Moravskoslezského kraje k uzavření Smlouvy o financování akce. Jde o příjemce pomoci, který má prospěch z poskytnuté finanční pomoci, realizuje akci a přijímá prostředky ze SF od konečného příjemce. Koneční uživatelé jsou definováni v Programovém dodatku SROP, tuto definici může v rámci grantového schématu konečný příjemce upravit (zúžit) ve výzvě pro jednotlivá kola předkládání návrhů akcí. Konkrétní definice konečných uživatelů pro jednotlivá GS jsou uvedena v přílohách A-D Pokynů pro žadatele. Konečný uživatel obdrží v případě grantových schémat, na která se vztahují tyto Pokyny, podporu ze SF, SR a MSK k realizaci akce prostřednictvím Moravskoslezského kraje, který je konečným příjemcem a současně gestorem grantového schématu. Finanční pomoc/dotace/grant Prostředky poskytnuté konečným uživatelům na spolufinancování uznatelných nákladů akce schválené pro poskytnutí takovéto pomoci v rámci grantového schématu. Prostředky finanční pomoci/dotace/grantu v závislosti na jednotlivých grantových schématech pocházející ze strukturálních fondů, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tyto prostředky jsou poskytovány konečným příjemcem Moravskoslezským krajem. Žadatel Žadatel je potenciální konečný uživatel, který připravuje, nebo podal Žádost o financování akce z grantového schématu. Žadatel musí vyhovovat definici konečného uživatele platné pro příslušné grantové schéma a dané kolo výzvy. Stránka 8 z 56celkem

9 Žadateli mohou být: obce (dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)), svazky obcí (dle 49 a dalších Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), organizace zřizované obcemi (dle 23 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), kraj (dle Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)), organizace zřizované kraji (dle 23 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), podnikatelé (dle Definice pojmů těchto Pokynů pojmy podnikatelský subjekt, malé a střední podniky), nestátní neziskové organizace (dle Definice pojmů těchto Pokynů pojem nestátní neziskové organizace), které se podáním Žádosti o financování akce uchází o poskytnutí finanční pomoci ze strukturálních fondů. Všichni žadatelé musí splňovat následující všeobecné podmínky, aby byli způsobilí pro udělení grantu: musí mít své sídlo v České republice, musí přímo zodpovídat za přípravu a řízení akce, nesmí působit jako prostředník, musí mít stabilní a dostatečné finanční zdroje pro zajištění existence organizace během celé akce a bude-li to nutné, účastnit se jejího financování, Potenciální žadatelé nejsou oprávněni se účastnit kola výzvy k předkládání akcí nebo získat grant, pokud: a) byl na jejich majetek prohlášen konkurz, jsou předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, k uvalení nucené správy, mají pozastavené podnikatelské aktivity, byl podán návrh na vyrovnání s věřiteli nebo se nacházejí v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky, b) byli pravomocně odsouzeni za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (tzn., že proti rozsudku se již nelze odvolat), c) neplní povinnosti související s platbami sociálního a zdravotního pojištění a daňové povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních norem země, v níž mají své sídlo či místo podnikání, d) dopustili se zpronevěry, korupce, byli zapojeni do zločinecké organizace nebo jiné ilegální aktivity poškozující finanční zájmy Společenství, Žadatelé jsou z účasti na kolu výzvy k předkládaní akcí nebo přidělení grantu rovněž vyloučeni, pokud v době vyhlášení kola výzvy: e) u nich došlo ke konfliktu zájmů, f) se dopustili závažného zkreslení informací předložených poskytovateli grantu, které byly podmínkou účasti v kole výzvy nebo měly tvořit součást smlouvy, nebo tyto informace neposkytli, g) pokusili se získat důvěrné informace nebo ovlivnit Pracovní skupinu pro GS, orgány kraje či ATGS v průběhu vyhodnocovacího procesu tohoto či některého z předchozích kol výzvy. V případech uvedených pod body a), c), d), f), h) a i) platí vyloučení na období dvou let od doby, kdy bylo porušení pravidel zjištěno. V případech uvedených pod body b) a e) vyloučení platí na období 4 let od data oznámení rozsudku. Stránka 9 z 56celkem

10 Partner Za partnery akce jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a/nebo realizační či provozní fáze akce. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Forma partnerství není předepsána, ale pro hodnocení akce předložené do grantových schémat je třeba doložit všechny doklady o partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.). Za partnery akce nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které na základě písemné smlouvy a za úplatu zajišťují dodávky zboží, služeb nebo stavebních prací. Za partnery tedy nejsou považovány subjekty, které jsou zapojeny na komerční bázi. Podnikatelský subjekt V rámci SROP se za podnikatelský subjekt považuje podnikatel, který je: - osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo - osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo - osobou 1, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Podpora v rámci opatření SROP se nevztahuje na podnikatelské subjekty (fyzické či právnické osoby), které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a na soukromé zemědělce, kteří jsou zapsáni do evidence podle zvláštního předpisu, výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků, jejichž seznam je uveden v příloze E Programového dodatku SROP, verze 0.13 z 19. dubna 2005, drobné podnikatele podnikající v oboru dopravy, malé a střední podnikatele podnikající v uhelném průmyslu, činnosti spojené s vývozem, zejména na zavedení a provoz distribuční sítě nebo na jiné běžné výdaji při vývozní činnosti, vývoz a na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží importovaného. Podnikatel v cestovním ruchu V rámci SROP se pod pojmem podnikatel v cestovním ruchu rozumí zpravidla ten, jehož předmět podnikání se přímo vztahuje k oblasti rozvoje cestovního ruchu, služeb pro cestovní ruch apod. V rámci GS Jednotný komunikační styl postačí, když se předmět podnikání bude vztahovat k podporovaným aktivitám v rámci rozvoje služeb pro cestovní ruch. 1 2 odst.2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník Stránka 10 z 56celkem

11 Malé a střední podniky (MSP) Malí a střední podnikatelé jsou definováni v Příloze I. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 z 25. února 2004 a s platností od Malým a středním podnikatelem se, v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, rozumí podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců 2, má celková aktiva za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 43 mil. EUR 3 nebo má čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 50 mil. EUR 4. U opatření 1.1 SROP se v rámci definice MSP rozlišuje navíc Drobný podnikatel Drobným podnikatelem se v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 rozumí podnikatel, který a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců 5, b) má celková aktiva nebo čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 2 mil. EUR 6. Malý podnikatel Malým podnikatelem se v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 rozumí podnikatel, který a) zaměstnává 10 do 49 zaměstnanců 7, b) má celková aktiva nebo čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 10 mil. EUR 8. S výjimkou investorů uvedených níže, nelze za malého a středního podnikatele rovněž považovat podnikatele, jestliže 25 nebo více % kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo kontroluje společně nebo individuálně 1 nebo více orgánů státní správy nebo kraj. 2 pro posouzení kritéria počtu zaměstnanců a určení kategorie podniku je směrodatný přepočtený stav zaměstnanců žadatele za poslední uzavřený kalendářní rok, na rozdíl od posouzení navýšení povinného indikátoru Počet vytvořených hrubých pracovních míst, jehož výchozí stav se vykazuje jako přepočtený stav zaměstnanců za poslední uzavřené kalendářní pololetí před podáním Žádosti (viz definice Prokazování nově vzniklých pracovních míst). 3 4 v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou k roku předcházejícímu roku podání Žádosti o financování akce, příp. pro poslední pracovní den předcházející tomuto datu, pokud připadá na sobotu, neděli nebo svátek Stránka 11 z 56celkem

12 Druhy podnikatelů zohledňované při stanovování počtu zaměstnanců a finančních částek Samostatným je každý podnikatel, který není klasifikován jako partnerský nebo jako spojený. V případě podnikatelů, které nelze považovat za samostatné, se k údajům za dotyčný podnik přičtou údaje o každém partnerovi dotyčného podnikatele vlastnícím dotyčného podnikatele nebo vlastněném dotyčným podnikatelem, přičítaná veličina je úměrná % podílu na kapitálu nebo hlasovacích právech (podle toho, který je vyšší); údaje o každém podnikateli, který je přímo nebo nepřímo spojen s dotyčným podnikatelem (v plné výši), k údajům za spojeného podnikatele se poměrně přičítají údaje o každém jeho partnerovi. Pokud podnikatel sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, údaje zahrnuté do konsolidace se plně či poměrně vylučují v závislosti na postavení podnikatele, kterého se konsolidace týká. Partnerskými jsou všichni podnikatelé, kteří nejsou klasifikováni jako spojení a mezi kterými je tento vztah: podnikatel vlastní buď výlučně, nebo společně s 1 nebo více spojenými podnikateli 25 nebo více % kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele. Podnikatel se však může považovat za samostatného, i když tento 25% práh dosáhnou nebo přesáhnou následující investoři za předpokladu, že tito investoři veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci nebo skupiny jednotlivců provozující běžně činnost v oblasti investic rizikového kapitálu, které investují do vlastního kapitálu nekótovaných podniků, za předpokladu, že celková investice těchto podniků v tomtéž podniku je menší než EUR; univerzity nebo nezisková výzkumná centra; institucionální investoři vč. fondů regionálního rozvoje; samostatné orgány místní samosprávy s ročním rozpočtem menším než 10 mil. EUR a s méně než obyvateli nejsou spojeni buď jednotlivě nebo společně u dotyčného podnikatele. Spojení jsou podnikatelé, kteří mají mezi sebou některý z těchto vztahů: podnikatel má většinu hlasovacích práv akcionářů, společníků nebo členů v jiném podnikateli; má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podnikatele; má právo uplatňovat dominantní vliv nad jiným podnikatelem podle smlouvy uzavřené s tímto podnikatelem nebo podle ustanovení v jeho zakladatelské listině nebo zakladatelské smlouvě; je majitelem akcií nebo členem jiného podnikatele, sám kontroluje podle dohody s ostatními akcionáři, společníky nebo členy uvedeného podnikatele většinu hlasovacích práv akcionářů, společníků nebo členů uvedeného podnikatele. Za spojené se považují rovněž podnikatelé, kteří mají některý z těchto vztahů prostřednictvím 1 nebo více podnikatelů nebo prostřednictvím některého z investorů uvedených výše. Stránka 12 z 56celkem

13 Mezi spojené patří i podnikatelé, kteří mají 1 nebo více takových vztahů prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně, provozují-li svou činnost nebo část své činnosti na stejném relevantním trhu nebo na sousedních trzích (tj. trzích pro výrobky nebo služby situovaných přímo nad nebo pod relevantním trhem). Pokud stanovené počty zaměstnanců nebo výše čistého obratu či celkových aktiv podniku v okamžiku závěru 12měsíčního zúčtovacího období překračují nebo nedosahují stanovené hranice počtu zaměstnanců nebo stanovených finančních kritérií, vede to ke ztrátě nebo zisku statutu malý a střední podnik pouze, opakuje-li se tento jev ve dvou po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích. Nestátní neziskové organizace(nno) Občanská sdružení vyvíjející činnost podle Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Obecně prospěšné společnosti zřízené podle Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění. Církevní právnické osoby zřízené podle Zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění, a jimi zřizované organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí. Nadace a nadační fondy zřízené podle Zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. V rámci SROP musí tyto organizace vystupovat v roli konečných uživatelů dotace (nikoliv jako nositelé grantových schémat, kteří přerozdělují dotace jiným uživatelům). Do rozpočtu akce NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z finanční pomoci ani fakticky realizován. Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) Informační systém sloužící pro monitorování implementace programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Vlastní MSSF se skládá ze tří částí: MSSF CENTRAL - informační systém pro řídící orgán, poskytuje souhrnné informace o přípravě i stavu realizace operačního programu. MONIT - informační systém zprostředkujících subjektů, který umožňuje sledování akcí od podání Žádosti, jejich hodnocení, výběr, až po jejich realizaci a dokončení. ELZA - slouží pro žadatele (konečné uživatele), kteří tento program využijí při vyplňování Žádostí o financování akce (žádostí o platbu). Stránka 13 z 56celkem

14 Uznatelné náklady Jedná se o oprávněné náklady akcí, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a to v souladu s článkem 30 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, s Nařízením Komise (ES) č.1685/1999 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 a nebo v souladu s příslušnými předpisy právního řádu ČR. Z časového hlediska (výchozí a konečné datum uznatelnosti) 9 budou za uznatelné náklady akcí realizovaných v rámci grantových schémat SROP považovány náklady, které budou: vynaloženy nejdříve ode dne registrace Žádosti o financování akce (s výjimkou nákladů vynaložených na projektovou dokumentaci, které jsou u drobných podnikatelů v rámci opatření 1.1 a u všech skupin oprávněných žadatelů v rámci podopatření (tj. malých a středních podniků i subjektů veřejného a neziskového sektoru) pro 4. kolo výzvy uznatelné již od ), vynaloženy nejpozději do data předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování akce (tj. včetně Žádosti o proplacení výdajů akce), nejpozději však do 30. dubna 2008, a současně realizovány v souladu s legislativou ES, resp. s právním řádem ČR (např. v oblasti zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory podnikům, životního prostředí apod.). Uznatelné náklady akce je nutné u akcí snížit o příjmy získané během doby realizace. Uznatelné náklady se snižují o tyto příjmy nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti o proplacení výdajů akce. Podnikatelé příjmy vzniklé v průběhu realizace akce neodečítají. Neuznatelné náklady Jedná se o náklady, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v akci existují, musí být vykázány v podrobném rozpočtu akce a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele (např. DPH u plátců DPH). Způsobilé výdaje Způsobilým výdajem je pouze výdaj, který byl prokazatelně zaplacen konečným uživatelem. Tzn., že z hlediska způsobilosti je nutné prokázat nejenom okamžik vzniku výdaje (nejčastěji datum zdanitelného plnění na faktuře), ale i prokázání jeho skutečného zaplacení (vynaložení) konečným uživatelem. Způsobilý výdaj musí být ze strany konečného uživatele zaplacen nejpozději do data předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování akce (tj. včetně Žádosti o proplacení výdajů akce), tuto skutečnost lze doložit např. bankovním výpisem, pokladními doklady nebo zápočty. Uchování příspěvku ze strukturálních fondů Z hlediska uznatelnosti nákladů může být příspěvek ze strukturálních fondů pro projekty či akce zachován jen tehdy, jestliže v období pěti let ode dne, kdy bylo rozhodnuto o příspěvku ze SF, v nich nedošlo k nějaké podstatné změně, která ovlivňuje její povahu nebo podmínky provádění, nebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu, a která je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury, nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti 10. V případě, že k takovéto změně dojde, musí být provedeny opravy financování (viz následující bod). Opravy financování (vyšetřování nesrovnalostí/nesprávností) 9 Směrodatným datem pro posouzení uznatelnosti nákladů je datum zdanitelného plnění; u nákladů, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty pak datum úhrady příslušného nákladu. Datum zdanitelného plnění musí být v rozmezí od data registrace Žádosti do termínu ukončení realizace akce uvedeného ve Smlouvě o financování akce. Příslušný uznatelný náklad musí být uhrazen nejpozději do data předložení Závěrečné zprávy, včetně vyúčtování akce (tj. včetně Žádosti o proplacení výdajů akce) uvedeného ve Smlouvě o financování akce. 10 Článek 30 odst.4 nařízení Rady (ES) č.1260/99. Stránka 14 z 56celkem

15 V návaznosti na článek 39 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 řídící orgán SROP odpovídá za vyšetřování nesrovnalostí (v české terminologii lze za identický považovat pojem porušení rozpočtové kázně ) a provádí opravy financování, které spočívají v tom, že u projektů či akcí, které nedodrží smluvené podmínky, může zrušit bud celý příspěvek Společenství nebo jeho část. Přitom postupuje v souladu s ustanovením 3 písm. e) a 44 Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Veřejná podpora Rozumí se jí jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů poskytovaná způsobem, která narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie. V Evropské unii jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (tzv. "state aid") definována v článcích Smlouvy o založení ES. Obecný zákaz z poskytování veřejné podpory neplatí, pokud příslušná legislativa stanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolí výjimku. V rámci SROP jsou obecně připuštěny 3 druhy výjimek ze zákazu veřejné podpory, z nichž dvě jsou aplikovány na grantová schémata Moravskoslezského kraje: - Veřejná podpora malého rozsahu (pravidlo de minimis, viz následující odstavec) tato veřejná podpora je poskytována v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 69/2001 drobným podnikům v rámci opatř. 1.1 SROP a malým a středním podnikům (0 249 zaměstnanců) v rámci opatř SROP. - Skupinová výjimka ze zákazu veřejné podpory ve prospěch malého a středního podnikání (tuto výjimku upravuje Nařízení Komise (ES) č. 70/2001) tato veřejná podpora je poskytována malým (10 49 zaměstnanců) a středním ( zaměstnanců) podnikům v rámci opatř. 1.1 SROP a malým a středním podnikatelům včetně kategorie drobných podnikatelů (0 249 zaměstnanců) v rámci opatř SROP. Výjimka ze zákazu veřejné podpory byla pro SROP povolena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dne (č.j. VP/S 20a/04-160). Pravidlo "de minimis" Veřejná podpora malého rozsahu (podpora kompatibilní s pravidlem "de minimis") poskytnutá jednomu podniku je podporou, která v období tří let nepřesáhne částku v Kč odpovídající EUR; jedná se o hrubé částky, to znamená před srážkou přímé daně. Nová podpora v režimu de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v relevantním období tří let nepřesáhne výše uvedený limit. Podrobnosti stanoví Nařízení Komise (ES) č. 69/2001. Do limitu podpory de minimis se nezapočítává případná podpora, která byla poskytnuta nad rámec pravidla de minimis (např. pokud podnik obdržel dotace v režimu regionální pomoci nebo v rámci skupinové výjimky). Stránka 15 z 56celkem

16 Vykazování počtu zaměstnanců v rámci SROP Společný regionální operační program bude přispívat k naplňování strategie sociální integrace a zaměstnanosti v ČR podporou vytváření pracovních příležitostí. Vytvoření hrubých pracovních míst patří mezi významné kvantitativní cíle programu, a je proto jedním z hodnotících kritérií při hodnocení akcí. Příjemce finanční pomoc (konečný uživatel) je povinen nově vzniklá pracovní místa vytvořit v době od zaregistrování Žádosti do jednoho roku od ukončení realizace akce. Tato pracovní místa musí konečný uživatel zachovat: 1. u Žádostí podpořených z Evropského sociální fondu, tzn. u grantového schématu Síť sociální integrace, tři roky od nabytí účinnosti Smlouvy o financování akce, 2. u ostatních grantových schémat pět let od nabytí účinnosti Smlouvy o financování akce. Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být konečný uživatel a také partneři akce, včetně provozovatelů vzniklé investice. Pracovní místa však musí vzniknout v přímé souvislosti s akcí. Prokazování nově vzniklých pracovních míst Koneční uživatelé uvedou v příloze Žádosti přepočtený stav svých zaměstnanců k datu registrace Žádosti za předchozí uzavřené kalendářní pololetí. Za ostatní subjekty, u kterých má dojít ke sledovanému nárůstu pracovních míst (za partnery akce vč. obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací - a za provozovatele investice), doloží koneční uživatelé přepočtený stav zaměstnanců těchto ostatních subjektů ke stejnému datu. V pravidelných průběžných zprávách předkládaných v průběhu realizace akce informuje konečný uživatel o nárůstu nových pracovních míst ve své organizaci, případně u ostatních dotčených subjektů. V etapové/závěrečné zprávě uvede konečný uživatel přepočtený stav zaměstnanců ve své organizaci a také ostatních dotčených subjektech vždy za uzavřené kalendářní pololetí před podáním etapové/závěrečné zprávy a po 1 roce od ukončení realizace akce (za uzavřené kalendářní pololetí před tímto datem). Po dosažení plánovaného počtu nových pracovních míst (nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace akce) doloží konečný uživatel přepočtený stav svých zaměstnanců, případně také u ostatních dotčených subjektů za uzavřené kalendářní pololetí před tímto datem (tj. datem dosažení plánovaného počtu nových pracovních míst).. Následně žadatel doloží přepočtený stav svých zaměstnanců, případně také u ostatních dotčených subjektů za uzavřené kalendářní pololetí, které následuje po dosažení plánovaného počtu nových pracovních míst. V pravidelných monitorovacích zprávách předkládaných po ukončení realizace akce dokládá konečný uživatel přepočtený stav svých zaměstnanců, případně také u ostatních dotčených subjektů vždy za uzavřené kalendářní pololetí před podáním předkládané monitorovací zprávy. K vytvoření nových pracovních míst musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiné provozovny konečného uživatele, partnera či provozovatele investice v rámci Moravskoslezského kraje. Během sledovaného období může dojít u konečného uživatele, partnerů akce nebo provozovatelů investice k poklesu celkového počtu zaměstnanců způsobenému reorganizací, restrukturalizací nebo změnami výrobního programu. Pracovní místa vzniklá v souvislosti s akcí musí zůstat vždy zachována, aby konečný uživatel neohrozil proplacení dotace nebo ji nemusel vracet. Případný pokles počtu ostatních pracovníků musí kontrolním orgánům zdůvodnit a doložit, že se nejedná o pracovní místa související s podpořenou akcí. Stránka 16 z 56celkem

17 Doklady ke kontrolám nově vzniklých pracovních míst (dokládáno k etapové/závěrečné zprávě, po dosažení plánovaného počtu nových pracovních míst a v pravidelných monitorovacích zprávách předkládaných po ukončení realizace akce): 1. přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele, 2. přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů (partnerů akce či provozovatelů investice), 3. pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací akce, 4. pracovní náplně nových zaměstnanců, 5. mzdové listy nových zaměstnanců, případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců. Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců Vychází ze Zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 2. Přepočtený počet zaměstnanců se zjistí jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci žadatele o financování akce, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu. Monitorovací ukazatele a jejich kvantifikace Každý žadatel je povinen v rámci Žádosti o financování akce doložit monitorovací ukazatele akce a zejména uvést kvantifikaci vybraných monitorovacích ukazatelů, které mají vazbu na indikátory stanovené v rámci SROP nebo v jeho Programovém dodatku. Indikátory, stanovené metodou ex-ante (předběžné stanovení) budou mít klíčový význam při hodnocení realizace akce a při jejich nedodržení může dojít i k částečnému nebo úplnému odebrání poskytnuté dotace. Podrobný přehled monitorovacích ukazatelů včetně kvantifikovaných monitorovacích ukazatelů je uveden v přílohách A, B, C a D Pokynů pro žadatele. Monitorovací ukazatele za akce přispívají k naplňování indikátorů za celá grantová schémata. Indikátory mohou mít podobu 11 : 1) indikátorů výstupu vztahují se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných silnic, počet podporovaných firem apod.), 2) indikátorů výsledků vztahují se k přímým a okamžitým účinkům, které program (opatření, akce) přinesl. Poskytuje informaci např. o chování, kapacitě nebo výkonnosti konečných příjemců. Tyto ukazatele mohou být fyzické nebo finanční povahy, 3) indikátorů dopadu vztahují se k následkům programu, které překračují rámec bezprostředních účinků na konečného uživatele. Je možné definovat dva typy dopadů. Specifické dopady jsou účinky, které nastanou po určité časové prodlevě, nicméně souvisí přímo s provedenými akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé účinky ovlivňující širší populaci. Předmětem sledování u konečných uživatelů a vyhodnocení grantového schématu jsou indikátory výstupů, případně výsledků. Indikátory dopadu jsou sledovány na úrovni programu (SROP). 11 Problematika monitorovacích ukazatelů je popsána v materiálu Komise ES Pracovní pokyn č.3: Ukazatele pro monitorování a hodnocení - indikativní metodika, 06/1999, český překlad MMR v rámci edice Strukturální fondy svazek 7/99 Stránka 17 z 56celkem

18 Horizontální kritéria Soulad s horizontálními kritérii bude předmětem hodnocení akcí předkládaných do grantových schémat žadateli, jedná se o následující horizontální principy: 1. Udržitelný rozvoj Grantová schémata nebudou podporovat investiční akce podnikatelů, které by zhoršovaly životní prostředí. Akce s pozitivním a neutrálním vlivem na ŽP a udržitelný rozvoj budou preferovány. Ve sféře služeb pro podnikatele bude podporováno zavádění EMAS a ISO Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj budou mít zejména aktivity přispívající ke: snižování množství produkovaných odpadů a odpadních vod a jejich negativního ekologického účinku, snižování spotřeby energie a užití obnovitelných zdrojů tam, kde je to možné, využití podnikatelských environmentálních příležitostí v nových trendech ekologického managementu, povzbuzování environmentálních inovací, výzkumu a vývoje, podporování vývoje směrem k veřejné dopravě, chůzi a cyklistice, podpora ekonomického rozvoje ke zlepšování účinnosti paliv ve veřejné a soukromé dopravě, povzbuzování místních orgánů k využití kvality jejich životního prostředí jako klíčového ekonomického faktoru. Součástí tohoto horizontálního principu je i ochrana chráněných území Natura 2000, která zahrnují ochranu nejcennějších území, kde se vyskytují cílové druhy a typy stanovišť evropského významu. 2. Rovné příležitosti Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, víry, zdravotního postižení, věku; vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnaní, drogově závislí, propuštění vězni, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí aj.). Zvláštní důraz musí být v akcích kladen na rovné příležitosti žen a mužů. Vyplývá to z toho, že v případě, že se žena nachází v nějaké ohrožené skupině, pak trpí dvojím znevýhodněním (někdy vyplývajícím z jejího tradičního postavení ve společnosti). Rovnost příležitostí lze v akcích sledovat zejména z hlediska míry ekonomické aktivity, nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti, možnosti pracovat na plný úvazek, částečný úvazek, odměňování a podmínek v zaměstnání, míry podnikání, přístupu k dopravním, pečovatelským a dalším službám, sdílení neplacených domácích prací a péče o rodinu apod. Obecně lze konstatovat, že míra prokazování principu rovných příležitostí bude odlišná podle jednotlivých opatření SROP. V každém případě, však žádná akce nemůže zhoršovat rovnost příležitostí. Stránka 18 z 56celkem

19 3. Rozvoj informační společnosti Rozvoj informační společnosti představuje další významný faktor mající značný vliv na rozvoj ekonomiky a společnosti. Pro Evropskou komisi je vytvoření informační společnosti jasnou prioritou, a proto veškeré akce podporované ze strukturálních fondů musí být posuzovány i s ohledem na dosažení těchto cílů (přesto, že zaměření některých opatření na rozvoj informační společnosti je významnější a jiných menší). U každé akce v rámci SROP musí být popsán jeho vliv na rozvoj informační společnosti (přímý i nepřímý vliv), a to zejména z hlediska podpory využívání internetu či jiných informačních technik, investic do lidí a jejich dovedností, rozvoj elektronických služeb veřejné správy, rozvoj elektronických služeb v cestovním ruchu a v kultuře, rozvoj míst veřejného přístupu k internetu apod. 4. Sociální integrace a zaměstnanost Poskytnutí podpory v rámci některých GS je podmíněno vytvářením nových pracovních míst. 5. Vyvážený rozvoj regionů Moravskoslezský kraj byl v minulých letech výrazně postižen restrukturalizací průmyslu a úbytkem pracovních míst ve velkých podnicích, s výjimkou území okresu Opava je celé území zahrnuto mezi strukturálně postižená a hospodářsky slabá území. Grantová schémata významně přispějí k rozvoji existujících malých a středních podniků, které postupně nahrazují výše uvedený úbytek pracovních míst ve velkých podnicích. Stránka 19 z 56celkem

20 4 ZÁKLADNÍ RÁMEC GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4.1 Globální cíl Strategie SROP zahrnuje definování globálního cíle, specifických cílů (4 specifické cíle), z nichž vychází definování jednotlivých priorit a opatření programu. Globálním cílem SROP je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. Strategie SROP respektuje pět horizontálních principů udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, rozvoj informační společnosti, sociální integrace a zaměstnanost a vyvážený rozvoj regionů. 4.2 Specifické cíle SROP - zvýšit prosperitu regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel, vytvářením nových pracovních příležitostí; - všestranně zkvalitnit regionální a místní dopravní a informační infrastrukturu při respektování ochrany životního prostředí; - zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a pracovnímu uplatnění; - zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšit objem přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní příležitosti. Stránka 20 z 56celkem

21 4.3 Struktura SROP V návaznosti na strategické cíle a horizontální principy zahrnuje odsouhlasená struktura SROP celkem 4 priority (strategická priorita přijatá v rámci programu), které se dále dělí do 9 opatření. Přehled o prioritách a opatřeních SROP je obsažen v následujícím tabulce: Číslo priority, opatření Priorita 1 Opatření 1.1 Priorita 2 Opatření 2.1 Podopatření Podopatření Opatření 2.2 Opatření 2.3 Priorita 3 Opatření 3.1 Opatření 3.2 Opatření 3.3 Priorita 4 Opatření 4.1 Podopatření Podopatření Opatření 4.2 Podopatření Podopatření Název priority, opatření Regionální podpora podnikání Podpora podnikání ve vybraných regionech Regionální rozvoj infrastruktury Rozvoj dopravy v regionech Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Regenerace a revitalizace vybraných měst Rozvoj lidských zdrojů v regionech Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Podpora sociální integrace v regionech Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu Stručný popis jednotlivých opatření SROP, včetně postupu, jak žádat o pomoc z těchto opatření, je uveden v Příručce pro žadatele SROP, která je spolu s dalšími dokumenty SROP k dispozici na internetu na stránkách Stránka 21 z 56celkem

22 4.4 Přehled grantových schémat Moravskoslezského kraje Jednotlivé kraje ČR byly v rámci SROP pověřeny zprostředkováním pomoci SF ve vybraných opatřeních realizací grantových schémat. Moravskoslezský kraj připravil tato GS: 1.Regionální podpora podnikání 3.Rozvoj lidských zdrojů v regionech Program Společný regionální operační program Priorita Opatření/Podopatření Grantové schéma 4.Rozvoj cestovního ruchu 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruchu Podpora regionální a místní infrastruktury CR 4.5 Stručná charakteristika grantových schémat 12 Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji Síť sociální integrace Jednotný komunikační styl Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch Grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji Cíl : rozvoj stávajících malých a středních podniků zaměřený na vytváření nových pracovních míst, diverzifikace ekonomické základny regionu, posílení a zefektivnění stávajících podniků nákupem konzultačních a poradenských služeb spojených s rozvojem podniku. Zaměření podporovaných akcí: Podporovány budou zejména investiční akce malých a středních podniků, jejichž realizací vzniknou nová pracovní místa. Podpora se vztahuje rovněž na konzultační nebo poradenskou činnost související s přípravou a realizací akce a rozvojem podniku. Investice se mohou vztahovat na modernizaci, rozšíření, reorganizaci existujících podniků, spojené se vznikem nových pracovních míst. Kdo může podporu získat: Podporu mohou získat jen existující malé a střední podniky (od zaměstnanců), které mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky a které se zaváží k vytvoření určitého počtu nových pracovních míst, nebo i nově vzniklé podnikatelské subjekty založené subjekty splňující podmínku předchozí existence (zakládající subjekt musí současně prokázat ukončení své ekonomické činnosti k datu založení nástupnické firmy). Jak velkou podporu lze získat: Podporu lze poskytnout do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce. Minimální uznatelné náklady akce, na které lze poskytnout podporu, se pohybují od 0,5 do 2 mil. Kč podle typu žadatele. Maximální velikost akce není s výjimkou podniků do 10 zaměstnanců omezena, bude však brán v úvahu počet vytvořených pracovních míst. Za optimální bude považována dotace (z ERDF a krajského rozpočtu) do výše 700 tis. Kč vzhledem k jednomu vytvořenému pracovnímu místu. 12 Bližší informace a podrobné podmínky jsou uvedeny v přílohách A D těchto Pokynů Stránka 22 z 56celkem

23 Celkové zdroje k dispozici: Na akce podané v rámci tohoto grantového schématu může být ze zdrojů EU a Moravskoslezského kraje poskytnuto cca 275 mil.kč Grantové schéma Síť sociální integrace Cíl: Cílem grantového schématu je: zvýšit sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni, snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci. Zaměření podporovaných akcí: V rámci grantového schématu jsou podporovány neinvestiční aktivity, jejichž přehled spolu s příklady aktivit, zohledňujících v rámci GS regionální hlediska, uvádí následující souhrn: Sociální integrace o o o o o střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob - rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání, - motivační, rehabilitační a chráněné programy v dílnách (včetně skupiny dlouhodobě nezaměstnaných), podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností - programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí, intervenční programy ve prospěch skupin ohrožených sociální exkluzí - program rozvoje sítě občanských poraden a služeb pro oběti domácího násilí, - rozvoj sítě služeb azylových domů a domů na půli cesty, - reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu, - programy pro mladisté po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu, rozvoj terénních sociálních služeb zaměřených na - rozvoj služeb osobní asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, - rozvoj asistence v sociálně ohrožených rodinách pro děti a mládež ohrožené delikvencí a dlouhodobě nezaměstnané, - programy pro začleňování všech typů sociálně vyloučených skupin osob s důrazem na venkovské oblasti, rozvoj specializovaných rezidenčních služeb - rozvoj služeb chráněného a podporovaného bydlení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podpora partnerství a zpracování komunitních plánů o programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit a programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni - podpora zavádění komunitního plánování obcí a realizace výstupů z komunitního plánování. Stránka 23 z 56celkem

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Výzva I programu podpory POTENCIÁL

Výzva I programu podpory POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory POTENCIÁL Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4 SEZNAM PŘÍLOH Žadatel: doplnit název žadatele Název projektu: doplnit název projektu Číslo přílohy: Název přílohy: Poznámka: Počet listů: POVINNÉ PŘÍLOHY 1. Doklad o právní subjektivitě 2 2. Čestné prohlášení

Více

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček Příloha PPŽ č.11 Obecný vzor Rámcových podmínek Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí č. X Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu Podpora revitalizace železničních vleček Číslo programu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele Fond mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Příručka pro žadatele Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Ver. 5.3 platná od 11.11.2014 Str. 1 OBSAH:

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie elektronická 22.8.2007 Číslo vydání: 2

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze)

Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze) Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze) 1. Podání žádosti, oprávněný žadatel, monitorovací systém, kapacita

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Podpora Řídícího

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy (PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŘO SROP) 7.1.2005 2. KOLO VÝZVY NEBUDE VYHLÁŠENO POČET

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu

Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu Středočeský kraj 5. 6. 2008 Úvodem SROP jediný regionálně

Více

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ISBN 80-86552-96-9 Pokyny pro žadatele o grant pro Akci

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 Název dotačního programu: Podpora výstavby,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 Název dotačního programu: Podpora budování

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 44469/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Č.j. VP/S 95/03-160 V Brně dne 28. listopadu 2003

Č.j. VP/S 95/03-160 V Brně dne 28. listopadu 2003 Č.j. VP/S 95/03-160 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9.7.2003 na základě žádosti Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 7.7.2003 podle 6 odst.

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Jednokolový 30. 6. 2019

Jednokolový 30. 6. 2019 Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF adaptabilita a rovné příležitosti vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2013 Referenční číslo : PF06-13 1 1. Úvodní informace 1.1. Název podprogramu

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003

Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003 Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.4. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR, ze

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Seminář pro žadatele 27. 1. 2016 Mgr. Martina Želinová Langweilová Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie přípravy a

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI. Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002

SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI. Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002 Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. SPOLE NÁ PRAVIDLA ZP SOBILOSTI Programu EÚS Rakousko - eská republika 2007-2013 CCI Nr. 2007 CB1 63 PO 002 verze schválená Monitorovacím výborem dne 1.

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015 Název programu: Podpora audiovizuální

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 83868/2011-MZE 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 147779/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Dotace na podporu agroturistiky

Dotace na podporu agroturistiky Dotace na podporu agroturistiky Dotační program zaměřený na podporu zemědělských podnikatelů v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, sportoviště, jízdárny a další turistické objekty.

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Fond malých projektů

Fond malých projektů Směrnice pro žadatele Česko- rakouský příhraniční region Poskytovatel : Úřad spolkové vlády země Dolní Rakousko zastoupený v regionu jižní Čechy sdružením Jihočeská Silva Nortica Fond malých projektů Směrnice

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6.1. Řízení Základy implementačního systému pro podporu ze strukturálních fondů v České republice byly položeny usnesením vlády ČR č. 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více