Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic Hořice v Podkrkonoší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší"

Transkript

1 Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: správní řád), vydává: Změnu č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Ing. Zlata Machačová, Lucie Hostáková, Jan Harčarik Objednatel: Obec Lukavec u Hořic Projednávaný návrh: duben 2013 Vydaná Změna č.1: prosinec 2013

2 Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic 1 Textová část 2 Hlavní výkres, resp. Návrh funkčního využití území (výřezy) 1: Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výřezy) 1: 5000 Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic 1 Textová část 2 Koordinační výkres (výřezy) 1: Výkres předpokládaných záborů ZPF (výřez) 1: 5000

3

4 Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic textová část Územní plán obce Lukavec u Hořic byl zastupitelstvem obce schválen dne Závazná část Územního plánu obce (ÚPO) Lukavec u Hořic se mění takto: 1. Část druhá Závazné regulativy, Článek 5. Funkční a prostorové uspořádání Obecně závazné vyhlášky č. 5 o závazných částech územního plánu obce Lukavec u Hořic ze dne , se doplňuje o: Změnou č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic (dále jen Změnou) se vymezují následující plochy: - lokalita I/Z1 výroba a skladování zemědělská malovýroba v k.ú. Černín u Lukavce, přitom dochází ke změně původní funkční plochy zemědělské plochy. Lokalita I/Z1 Změny se vymezuje jako plocha zastavitelná a podmínky využití plochy s rozdílným způsobem využití jsou definovány v rámci řešení Změny č.1; - lokalita I/K1 lesní plochy v k.ú. Lukavec u Hořic, přitom dochází ke změně původní funkční plochy zemědělské plochy. Lokalita I/K1 Změny se vymezuje jako plocha změn v krajině; podmínky využití plochy s rozdílným způsobem využití jsou definovány v Obecně závazné vyhlášce č. 5 o závazných částech územního plánu obce Lukavec u Hořic ze dne ; - lokalita I/K2 lesní plochy v k.ú. Dobeš (par. č. 52), přitom dochází ke změně původní funkční plochy zemědělské plochy. Lokalita I/K2 Změny se vymezuje jako plocha změn v krajině; podmínky využití plochy s rozdílným způsobem využití jsou definovány v Obecně závazné vyhlášce č. 5 o závazných částech územního plánu obce Lukavec u Hořic ze dne ; Změnou č.1 se doplňují Závazné regulativy o následující plochu s rozdílným způsobem využití: Výroba a skladování zemědělská malovýroba hlavní využití: - zemědělská malovýroba včetně bydlení vlastníků; přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů) v objemech zemědělské malovýroby; - pozemky, stavby a zařízení pro bydlení (rodinný dům); - pozemky, stavby a zařízení pro skladování dalších komodit souvisejících s provozem; - pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky souvisejících s provozem; - pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; - zeleň izolační a ochranná; - protipovodňová a protierozní opatření;

5 podmíněně přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní služby) za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru; - pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru; - fotovoltaické elektrárny pouze za podmínky umístění na střechách budov; nepřípustné využití: - další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžádalo omezení využití hlavního; - hromadné garáže (včetně řadových); podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu, výškovou hladinu zástavby v okolí; - je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly krajinný ráz a panorama obce; Změnou č. 1 se vymezují tyto prvky ÚSES: - regionální biocentrum RBC H050 Byšičky; - regionální biokoridory RBK H022 a RBK 736; (v souvislosti s vymezením RBK H022 se ruší lokální biokoridor, který byl v ÚPO Lukavec vymezen v trase RBK) 2. Část třetí Veřejně prospěšné stavby Obecně závazné vyhlášky č. 5 o závazných částech územního plánu obce Lukavec u Hořic ze dne , se doplňuje o: Změnou č.1 se vymezuje následující veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: - VU1 založení prvků systému ekologické stability - RBK H Změna č.1 obsahuje 2 strany textu formátu A4. Součástí Změny je Hlavní výkres, resp. Návrh funkčního využití území výřezy a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výřezy,v měřítku1:5000.

6

7

8

9

10

11

12

13 Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic textová část a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, RESP. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Pořízení Změny č. 1 územního plánu obce Lukavec u Hořic schválilo zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic na svém zasedání dne v rozsahu žádosti p. Petra Fofa, bytem T.G.Masaryka 373, Lázně Bělohrad. Dne schválilo rozšíření změny o lokality uvedené v žádosti p. Bernardety Kinské, bytem Komenského 1, Kostelec nad Orlicí. Změna je pořizovánaz výhradní potřeby žadatelů dle 45 odst. 4 stavebního zákona. Pro spolupráci s pořizovatelem podle stavebního zákona byla určena místostarostka obce Jaroslava Kazdová. O zajištění pořízení byl požádán úřad územního plánování Hořice (dále jen pořizovatel). Zastupitelstvo obce rovněž vybralo a schválilo zpracovatele změny č. 1 územního plánu Lukavec u Hořic a to firmu Regio, projektový ateliér s.r.o., Hořická Hradec Králové (dále jen zpracovatel). Návrh zadání vypracovaný ve spolupráci s pověřeným zastupitelem byl zpracován souladu s přílohou č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). V souladu s ustanovením 47 odst. 2 stavebního zákona jej pořizovatel zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Vyhláška o možnosti nahlédnout do návrhu zadání byla vyvěšena na úřední desce obce Lukavec u Hořic i Města Hořice. Výsledky projednání byly vyhodnoceny a následně do zadání zapracovány. Upravené zadání schválilo zastupitelstvo včetně pokynů pro zpracovatele. Z důvodů pořizování první změny územního plánu obce Lukavec u Hořic po vydání ZUR Královéhradeckého kraje bylo nutno rozsah zpracované změny rozšířit o prvky, které předepisuje nadřazená územně plánovací dokumentace. Na základě schváleného zadání a pokynů pro zpracovatele vypracoval zpracovatel (zastoupený autorizovaným projektantem Ing. arch. Jana Šejvlová, ČKA 02778) návrh Změny č. 1 územního plánu Lukavec. Návrh byl vypracován v souladu s 50 odst. 1 a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Lukavec u Hořic pořizovatel oznámil podle 50 odst. 2 stavebního zákona, společné jednání se konalo na Městském úřadě v Hořicích. Pořizovatel obdržel tato uplatněná stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha bez připomínek Ministerstvo životního prostředí ČR, Územní odbor pro HK, Resslova 1229, Hradec Králové bez připomínek Obvodní báňský úřad, Lomní 357, Trutnov bez připomínek ČR- Státní energetická inspekce, Wonkova 1143, Hradec Králové bez připomínek - souhlasí Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, Jičín bez připomínek souhlasí, účast na společném jednání bez připomínek Městský úřad Hořice finanční odbor, Jiřího z Poděbrad 342, Hořice - bez vyjádření dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů podle 29 - na řešeném území obce Lukavec u Hoř není nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové koordinované stanovisko odbor životního prostředí a zemědělství:ochrany ZPF,ochrana přírody a krajiny,, technická ochrana ŽP- souhlasné stanovisko odbor dopravy a silničního hospodářství -souhlasí odbor regionálního rozvoje,cestovního ruchu a kultury -není dotčeným orgánem

14 Ministerstvo obrany, Praha -Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice, Teplého 1897, - požadavek na regulativ ve shodě s ustanovením 6 a 29 zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky Krajská veterinární správa, Jana Černého 370, Hradec Králové -bez připomínek, účast na společném jednání bez připomínek Státní pozemková úřa, Oddělení správy vodohospodářských děl, Praha -bez zájmů v dané lokalitě, upozornění na výskyt podrobného odvodnění ve vlastnictví majitelů pozemků Žádná ze sousedních obcí neuplatnila připomínky. Byla doručena jedna připomínka od vlastníků pozemků v obci. Ve smyslu ustanovení 50odst. stavebního zákona byla dne zaslána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádost o sdělení stanoviska. Kladné stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Lukavec u Hořic bylo vydáno čj /UP/2013/Sm. Veřejné projednání se konalo dne v 15,00 hodin, bylo oznámeno v souladu s ustanovením 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se účastnil 1 zástupce DO (KVSH- veterinární správa), pořizovatel, zpracovatel a zástupce obce. Nedostavil se žádný zástupce veřejnosti. V průběhu veřejného projednání ani v zákonném termínu nebyla podána žádná námitka ani připomínka. Uplatněná stanoviska byla kladná a nevyvolala potřebu dalších úprav. Změna č.1 je zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami. Formálně je měněna závazná část ÚPO vyjádřená obecně závaznou vyhláškou a příslušné výkresy původní dokumentace ÚPO. b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Území Změny je vymezeno administrativním územím obce Lukavec u Hořic, které se skládá ze tří katastrálních území k.ú. Černín u Lukavce, Dobeš a Lukavec u Hořic. Změna, resp. ÚSES, je koordinována s navazujícími územně plánovacími dokumenty s ÚPD sousedních obcí a zároveň se ZÚR Královéhradeckého kraje. Obce Šárovcova Lhota, Tetín, Červená Třemešná a město Lázně Bělohrad pořizují nový ÚP, město Hořice má starý ÚPSÚ z oku 1998, ve znění následujících změn. Vlastní koordinace Změny s ÚPD sousedních obcí spočívá v souladu vymezení RBC H050 Byšičky, RBK H022 a RBK 736 na hranicích jednotlivých obcí. Regionální ÚSES je v rámci změny doplněn a upřesněn v souladu se ZÚR. Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 dne ). Z PÚR nevyplývá pro území obce Lukavec u Hořic žádný požadavek. Řešené území není dotčeno ani koridorem či plochou technické infrastruktury. Ze stanovených obecných priorit územního plánování v dokumentu PÚR ČR 2008 se v řešení Změny obráží zejména následující body: 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006) - Změna řeší zastavitelnou plochu I/Z1 zařazenou ve funkci VX (rodinná farma s možností bydlení) a plochy změn v krajině I/K1 a I/K2 pro zalesnění. Nejedná se tedy o vymezení nové zastavitelné plochy pro realizaci nových RD.

15 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR - byl důsledně zvažován vliv na urbanistickou strukturu, na krajinu i další hodnoty vyžadující ochranu. ÚPO Lukavec u Hořic je v souladu s PÚR ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne Řešení Změny č. 1 není v rozporu s požadavky z PÚR vyplývajícími. Území obce Lukavec u Hořic je řešeno v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly vydány krajským zastupitelstvem dne 8. září 2011 usnesením č.22/1564/2011 a nabyly účinnosti 16. listopadu Z pořízených ZÚR vyplývá pro území obce požadavek na respektování regionálního biokoridoru RBK 734, RBK 735/2, RBK 736 a RBK H022 a regionálního biocentra RBC H050 Byšičky. Správní území obce Lukavec u Hořic je součástí území s vyváženým rozvojovým potenciálem a leží v oblasti krajinného rázu - Cidlinsko. Změnou je ÚPO Lukavec uváděna do souladu s vydanými ZÚR, kdy dochází k vymezení prvků regionálního významu, které jsou obsaženy v ZÚR, avšak ne v ÚPO Lukavec u Hořic. V ÚPO Lukavec jsou v souladu se ZÚR vymezeny prvky regionálního ÚSES RBK 735/2, RBK 734. Změnou č.1 se v souladu se ZÚR v ÚPO Lukavec vymezují RBK H082, RBK 736 a RBC H050 Byšičky. Změnou jsou respektovány priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR královéhradeckého kraje. Ze stanovených priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje jsou zohledněny především: - Priorita 8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství; - Priorita 17) péče o zemědělský půdní fond (dále jen ZPF ) a pozemky určené pro plnění funkce lesa (dále jen PUPFL ) jako jednu z hlavních složek životního prostředí. Změna č.1 ÚP Lukavec u Hořic je v souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje. c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Změna vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích (cíle územního plánování 18, odst. 1 stavebního zákona). Změna je řešena s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot území včetně urbanistických a architektonických (cíle územního plánování 18, odst. 4 stavebního zákona). Změna řeší plochy změny v krajině I/K1 a I/K2 - návrh zalesnění. Změna je v souladu s úkoly územního plánování vyjádřenými v 19 stavebního zákona. d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ Bude doplněno pořizovatelem po projednání návrhu Změny dle 53, odst. 4 stavebního zákona.

16 e) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Dne bylo usnesením Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic schváleno zadání pro zpracování Změny č. 1. Územního plánu Lukavec u Hořic. Toto zadání je návrhem Změny respektováno - viz přehled dále (uspořádání se vztahuje k jednotlivým požadavkům formulovaným v zadání). ad a) Změna není v rozporu se zájmy vyplývajícími z Politiky územního rozvoje ČR 2008, rovněž lokalita Změny nekoliduje se ZÚR Královéhradeckého kraje a ani se širšími vztahy v okolí záměrů (podrobněji viz kap. b) Odůvodnění. Součástí Změny je doplnění a upřesnění prvků ÚSES regionálního charakteru. Z ÚAP nevyplynuly pro řešení Změny žádné konkrétní požadavky, limity využití území vycházející z právních předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území jsou respektovány; ad b) Předmětem projednávaného zadání bylo vymezení zastavitelné plochy ve funkci výroba a skladování - zemědělská malovýroba v k.ú. Černín u Lukavce a dvě plochy změn v krajině pro zalesnění; ad c) Plošné a prostorové uspořádání území a krajiny není předmětnou Změnou dotčeno, v rámci urbanistické koncepce nedošlo k zásadním změnám. Změnou byly prověřeny regulativy a stanoveny nové - podrobněji viz kap. g) Odůvodnění Změny; ad d) Koncepce jednotlivých druhů technické a dopravní infrastruktury se pořízenou Změnou nemění. Lokality I/Z1 bude zásobována médii technické infrastruktury individuálním způsobem; ad e) Navržená Změna nepředstavuje ohrožení hodnot řešeného území. Z přírodních hodnot je respektován a doplněn regionální ÚSES; ad f) Oproti předpokladům schváleného zadání Změny č.1 došlo k vymezení VPO pro prvek ÚSES - regionální biokoridor RBK H022, z důvodu nutnosti budoucího zajištění jeho funkčnosti.; ad g) Jsou respektovány obecné požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů. OP letištního radiolokačního prostředku, jsou Změnou respektovány; ad h) Nevyplynuly žádné požadavky; ad i) Byla vymezena zastavitelná lokalita I/Z1; ad j) Při řešení Změny nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií; ad k) Při řešení Změny nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů pro prověření regulačním plánem; ad l) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí odůvodnění Změny, posouzení Změny nebylo požadováno; ad m) Zpracování variant nebylo požadováno; ad n) Změna obsahuje textovou část a grafickou část, tzn. Hlavní výkres, resp. Návrh funkčního využití území výřezy a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výřezy z důvodu vymezení VPO. Odůvodnění Změny obsahuje textovou část a grafickou část, tzn. Koordinační výkres výřezy, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřezy. Grafická část dokumentace je provedena na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:5000. f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ Lokalita I/Z1 změna z původního funkčního využití pozemků zemědělské plochy, na funkci výroba a skladování zemědělská malovýroba. Dle aktuálního stavu katastru nemovitostí se jedná o pozemek zahrady (par. č. 97/3 k.ú. Černín u Lukavce). Zastavitelná plocha je situována západně od Černína u Lukavce. Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití výroba a skladování zemědělská malovýroba jsou stanoveny v závazné části této Změny. Z urbanistického hlediska se jedná o funkci v kulturní krajině žádoucí, která má historické opodstatění;

17 V ochranném pásmu PP Lukavecký potok, která je součástí soustavy NATURA 2000 platí dle ustanovení 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, že k danému účelu (ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku) je v navazujících řízeních nutný souhlas orgánu ochrany přírody lokalita I/Z1 leží na hranici ochranného pásma. Koncepce uspořádání krajiny: Změnou byl ze schválených Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (v souladu s ustanovením 36 odst. 5 a 43 odst. 3 stavebního zákona) převzat a upřesněn ÚSES regionálního charakteru. Změnou č.1 se vymezuje RBC H050 Byšičky, RBK H022 a RBK 736. Porovnáním ZÚR a ÚPO Lukavec u Hořic bylo zjištěno, že v ÚPO tyto prvky vymezeny nejsou nebo jsou vymezeny jako prvky lokálního ÚSES, což není v souladu se ZÚR. Další prvky regionálního charakteru (RBK 734, RBK 735/2) jsou v ÚPO vymezeny. ÚSES je Změnou vymezen a upřesněn v souladu se ZÚR, včetně koordinace s navazujícími územně plánovacími dokumentacemi ať již schválenými či rozpracovanými. V souvislosti s vymezení RBK H022 se ruší lokální biokoridor, který byl v ÚPO Lukavec vymezen v trase RBK. Lokalita I/K1 - změna plochy v krajině z původního funkčního využití pozemků - zemědělské plochy, na funkci lesní plochy. Dle aktuálního stavu katastru nemovitostí se jedná o pozemky trvalých travních porostů a ostatní plochy (par. č. 606/1, 609/1, 604/2 k.ú. Lukavec u Hořic). Lokalita I/K2 - změna plochy v krajině z původního funkčního využití pozemků - trvalý travní porost, na funkci lesní plochy. Dle aktuálního stavu katastru nemovitostí se jedná o pozemek orné plochy, využívané jako trvalý travní porost (par. č. 52 k.ú. Dobeš). Jedná se o návrh zalesnění 2 lokalit, které tvoří prostorově ohraničené enklávy zemědělsky využívaných pozemků vstupujících do souvislého lesního celku. Koncepce dopravy se Změnou nemění a vychází ze stávajících dopravních poměrů. Lokalita Změny je, resp. bude napojena na stávající systém dopravy. Koncepce technické infrastruktury se nemění a nedochází k žádné změně. Lokalita Změny je, resp. bude napojena na existující systémy TI, v případě absence sítí TI bude technická infrastruktura řešena individuálním způsobem. Pořízenou Změnou nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani plochy asanace. Pořízenou Změnou, dle ZÚR, bylo vymezeno veřejně prospěšné opatření pro prvek ÚSES - RBK H022. RBC H050, RBK 736, RBK 735/2 a RBK 734 nebyly vymezeny jako VPO a to z důvodu jejich funkčnosti. Vztah k hodnotám řešeného území, limity využití území: Obecně je nutno respektovat skutečnost, že řešené území je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen dle 22 a 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav AV ČR a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Archeologický limit využití území je obecným limitem pro postup stavebníka při vlastních zemních pracích. Při umisťování staveb a využití území je nutno respektovat nejen podmínky využití a prostorového uspořádání dané příslušnými podmínkami využití funkčních ploch, ale také limity využití území vyplývající z právních předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území: V administrativním území obce se nachází Přírodní památka Byšičky (kód 1986) a Přírodní památka Lukavecký potok (kód 5695), EVL NATURA Byšičky (CZ ) a EVL NATURA Lukavecký potok (CZ ). V ochranném pásmu PP Lukavecký potok, která je součástí soustavy NATURA 2000 platí dle ustanovení 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, že k danému účelu (ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury

18 pozemku) je v navazujících řízeních nutný souhlas orgánu ochrany přírody - lokalita I/Z1 leží na hranici ochranného pásma. Budoucí realizací záměru Změny se zásadně nezmění odtokové poměry v území. V administrativním území obce se nachází 2 sesuvy potenciální a jeden sesuv aktivní. Změnou nejsou dotčeny. Je nutné respektovat prvky ÚSES lokálního i regionálního významu. Na území obce se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 (ÚAP) letiště vč. OP viz pasport č. 136/2009 (VUSS Pardubice). Vydání závazného stanoviska podléhá výstavba v celém správním území obce. Řešeným územím procházejí turistické a cykloturistické trasy, které je nutné respektovat. Při hranici I/K2 vede červená turistická trasa a cyklotrasa č. 4134). Pořizovanou Změnou se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci Změny nejsou navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. Z hlediska požární ochrany se nemění celková koncepce stanovená územním plánem obce. Jako zastavitelná je řešena lokalita I/Z1, která je vymezena mimo souvislou zástavbu. Příjezd hasičské techniky bude zajištěn ze stávající místní komunikace, zdrojem požární vody pro lokalitu bude studna v lokalitě I/Z1 (hloubka 27m) s vydatností odpovídající potřebám zajištění požární vody. Předmětná Změna je řešena v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, v planém znění. Grafickou část Odůvodnění Změny č.1 tvoří Výkres předpokládaných záborů půdního fondu výřezy a Koordinační výkres výřezy, obojí v měřítku 1:5000. g) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V souvislosti s vyhodnocením účelného využití zastavěného území a v souvislosti s vyhodnocením potřeby nových zastavitelných ploch dle 53 odst. 5) stavebního zákona je nutno konstatovat, že Změnou nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy pro bydlení. Změnou je vymezena zastavitelná plocha I/Z1, západně od Černína. Pro lokalitu byla definována nová plocha s rozdílným způsobem využití výroba a skladování - zemědělská malovýroba. Důvodem vymezení zastavitelné plochy je realizace rodinné farmy s možností bydlení, přičemž na plochu navazují zemědělské pozemky v budoucnu využívané pro chov hospodářských zvířat. Plocha s touto funkcí se v ÚPO nevyskytuje a je vymezena touto změnou. Změna je tedy řešena na základě konkrétního podnikatelského záměru, pro toto specifické využití není možno využít jinou plochu obsaženou v ÚPO Lukavec u Hořic. S ohledem na výše uvedené je vymezení nové zastavitelné plochy odůvodnitelné. Jedná se o tradiční funkci typickou v kulturní, zemědělsky využívané krajině. h) VYODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Změnou je vymezena následující zastavitelná plocha: Lokalita I/Z1 jedná se o vymezení zastavitelné plochy pro výrobu a skladování - zemědělská malovýroba v západní části administrativního území obce na pozemku p.č. 97/3 v k. ú. Černín u Lukavce. Vymezením nedochází k narušení souvislých honů zemědělsky využívaných pozemků. Jedná se o plochu minimálního rozsahu ležící při okraji místní části Černín, přičemž se jedná o půdu III. třídy ochrany.

19 Přehled předpokládaného odnětí půdního fondu zastavitelné plochy Číslo lokality Návrh funkčního využití lokality celková výměra lokality (ha) Výměra zemědělské půdy BPEJ Třída ochrany dílčí výměra (ha) I/Z1 VX 0, III. 0,18 SOUHRN 0,18 0,18 Výměra nezemědělských pozemků (ha) Změnou je vymezena následující plochy změn v krajině: Lokalita I/K1 jedná se o plochu změny v krajině navrženou k zalesnění v severovýchodní části administrativního území obce na par. č. 606/1, 609/1, 604/2 k.ú. Lukavec u Hořic. Plocha vyplňuje souvislý lesní komplex přesahující hranice obce. Lokalita I/K2 jedná se o plochu změny v krajině navrženou k zalesnění v severovýchodní části administrativního území při hranici obce na par. č. 52 k.ú. Dobeš. Plocha vyplňuje souvislý lesní komplex přesahující hranice obce. Jedná se o návrh zalesnění 2 lokalit, které tvoří prostorově ohraničené enklávy zemědělsky využívaných pozemků vstupujících do souvislého lesního celku Přehled předpokládaného odnětí půdního fondu plochy změn v krajině Číslo lokality Návrh funkčního využití lokality celková výměra lokality (ha) Výměra zemědělské půdy BPEJ Třída ochrany dílčí výměra (ha) Výměra nezemědělských pozemků (ha) I/K1 PUPFL 1, V. 0, ,14 0,53 I/K2 PUPFL 0, IV. 0,37 SOUHRN 1,46 0,93 0,53 Změnou nedochází k záboru ploch určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Změnou dochází k zalesnění v rámci ploch I/K1 a I/K2 o rozloze 1,46 ha. Změnou jsou vymezovány prvky ÚSES regionálního charakteru. Zábor ZPF se předpokládá pouze u RBK H022, který bude spočívat zejména v doplnění břehové zeleně podél vodoteče. Zábor se předpokládá v rozsahu cca 0,8 ha. Realizace prvků ÚSES bude mít pozitivní vliv na ekologickou stabilitu krajiny a tedy i na ZPF v řešeném území. i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Koordinovaným stanoviskem č.j. KrÚ 12008/UP/2012/Va ze dne ve smyslu ust. 47 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu orgán posuzování vlivů na životní prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podle ustanovení 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a dle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona došel dotčený orgán k následujícímu závěru, že návrh

20 zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zároveň koordinovaným stanoviskem č.j. KrÚ 12008/UP/2012/Va ze dne v souladu s 45i odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako orgán příslušný dle ustanovení 77 a odst. 4 písm. n) zákona vydává stanovisko, že Změna nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Z těchto důvodů nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lze konstatovat, že změna je takového charakteru, že nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území. j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY ZOHLEDNĚNY Nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení Změny č.1 z hlediska vlivů na životní prostředí, resp. udržitelný rozvoj území. k) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE Změna č. 1 neřeší prvky tohoto charakteru. l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti nepodali do 7 dnů ode dne veřejného projednání žádné námitky. m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK Do 7 dnů ode dne veřejného projednání nikdo neuplatnil své připomínky

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Poučení: Proti Změně č.1 Územnímu plánu obce Lukavec u Hořic, vydané formou opatření obecné povahy nelze podle 173 odst.2 správního řádu podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Lukavec u Hořic, po tuto dobu je v úplné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Lukavec u Hořic, na Městském úřadě Hořice, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje a na webových stránkách Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic bude po nabytí účinnosti uložena na Obecním úřadě Lukavec u Hořic, na Městském úřadě Hořice, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a na webových stránkách Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů Jaroslava Kazdová místostarostka obce David Hladík starosta obce

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ PODLE 53 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ

Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Nabytí účinnosti: 28.12.2012 Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Listopad 2012 OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Výkres základního

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ČERVENEC 2014 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 07/2014 Pořizovatel: Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

67.Změna ÚP města Liberec. Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace:

67.Změna ÚP města Liberec. Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace: Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán města Liberec 67.Změna (v textu 67.Změna ) Část dokumentace: OBSAH 67.Změny Fáze: Návrh dokumentace Pořizovatel: Magistrát města Liberec Odbor hlavního architekta,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘEC Obec: Bystřec, č.p.182, 561 54 Bystřec Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Jindřichov jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více