Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic Hořice v Podkrkonoší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší"

Transkript

1 Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: správní řád), vydává: Změnu č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Ing. Zlata Machačová, Lucie Hostáková, Jan Harčarik Objednatel: Obec Lukavec u Hořic Projednávaný návrh: duben 2013 Vydaná Změna č.1: prosinec 2013

2 Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic 1 Textová část 2 Hlavní výkres, resp. Návrh funkčního využití území (výřezy) 1: Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výřezy) 1: 5000 Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic 1 Textová část 2 Koordinační výkres (výřezy) 1: Výkres předpokládaných záborů ZPF (výřez) 1: 5000

3

4 Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic textová část Územní plán obce Lukavec u Hořic byl zastupitelstvem obce schválen dne Závazná část Územního plánu obce (ÚPO) Lukavec u Hořic se mění takto: 1. Část druhá Závazné regulativy, Článek 5. Funkční a prostorové uspořádání Obecně závazné vyhlášky č. 5 o závazných částech územního plánu obce Lukavec u Hořic ze dne , se doplňuje o: Změnou č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic (dále jen Změnou) se vymezují následující plochy: - lokalita I/Z1 výroba a skladování zemědělská malovýroba v k.ú. Černín u Lukavce, přitom dochází ke změně původní funkční plochy zemědělské plochy. Lokalita I/Z1 Změny se vymezuje jako plocha zastavitelná a podmínky využití plochy s rozdílným způsobem využití jsou definovány v rámci řešení Změny č.1; - lokalita I/K1 lesní plochy v k.ú. Lukavec u Hořic, přitom dochází ke změně původní funkční plochy zemědělské plochy. Lokalita I/K1 Změny se vymezuje jako plocha změn v krajině; podmínky využití plochy s rozdílným způsobem využití jsou definovány v Obecně závazné vyhlášce č. 5 o závazných částech územního plánu obce Lukavec u Hořic ze dne ; - lokalita I/K2 lesní plochy v k.ú. Dobeš (par. č. 52), přitom dochází ke změně původní funkční plochy zemědělské plochy. Lokalita I/K2 Změny se vymezuje jako plocha změn v krajině; podmínky využití plochy s rozdílným způsobem využití jsou definovány v Obecně závazné vyhlášce č. 5 o závazných částech územního plánu obce Lukavec u Hořic ze dne ; Změnou č.1 se doplňují Závazné regulativy o následující plochu s rozdílným způsobem využití: Výroba a skladování zemědělská malovýroba hlavní využití: - zemědělská malovýroba včetně bydlení vlastníků; přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů) v objemech zemědělské malovýroby; - pozemky, stavby a zařízení pro bydlení (rodinný dům); - pozemky, stavby a zařízení pro skladování dalších komodit souvisejících s provozem; - pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky souvisejících s provozem; - pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; - zeleň izolační a ochranná; - protipovodňová a protierozní opatření;

5 podmíněně přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní služby) za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru; - pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru; - fotovoltaické elektrárny pouze za podmínky umístění na střechách budov; nepřípustné využití: - další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžádalo omezení využití hlavního; - hromadné garáže (včetně řadových); podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu, výškovou hladinu zástavby v okolí; - je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly krajinný ráz a panorama obce; Změnou č. 1 se vymezují tyto prvky ÚSES: - regionální biocentrum RBC H050 Byšičky; - regionální biokoridory RBK H022 a RBK 736; (v souvislosti s vymezením RBK H022 se ruší lokální biokoridor, který byl v ÚPO Lukavec vymezen v trase RBK) 2. Část třetí Veřejně prospěšné stavby Obecně závazné vyhlášky č. 5 o závazných částech územního plánu obce Lukavec u Hořic ze dne , se doplňuje o: Změnou č.1 se vymezuje následující veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: - VU1 založení prvků systému ekologické stability - RBK H Změna č.1 obsahuje 2 strany textu formátu A4. Součástí Změny je Hlavní výkres, resp. Návrh funkčního využití území výřezy a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výřezy,v měřítku1:5000.

6

7

8

9

10

11

12

13 Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic textová část a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, RESP. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Pořízení Změny č. 1 územního plánu obce Lukavec u Hořic schválilo zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic na svém zasedání dne v rozsahu žádosti p. Petra Fofa, bytem T.G.Masaryka 373, Lázně Bělohrad. Dne schválilo rozšíření změny o lokality uvedené v žádosti p. Bernardety Kinské, bytem Komenského 1, Kostelec nad Orlicí. Změna je pořizovánaz výhradní potřeby žadatelů dle 45 odst. 4 stavebního zákona. Pro spolupráci s pořizovatelem podle stavebního zákona byla určena místostarostka obce Jaroslava Kazdová. O zajištění pořízení byl požádán úřad územního plánování Hořice (dále jen pořizovatel). Zastupitelstvo obce rovněž vybralo a schválilo zpracovatele změny č. 1 územního plánu Lukavec u Hořic a to firmu Regio, projektový ateliér s.r.o., Hořická Hradec Králové (dále jen zpracovatel). Návrh zadání vypracovaný ve spolupráci s pověřeným zastupitelem byl zpracován souladu s přílohou č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). V souladu s ustanovením 47 odst. 2 stavebního zákona jej pořizovatel zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Vyhláška o možnosti nahlédnout do návrhu zadání byla vyvěšena na úřední desce obce Lukavec u Hořic i Města Hořice. Výsledky projednání byly vyhodnoceny a následně do zadání zapracovány. Upravené zadání schválilo zastupitelstvo včetně pokynů pro zpracovatele. Z důvodů pořizování první změny územního plánu obce Lukavec u Hořic po vydání ZUR Královéhradeckého kraje bylo nutno rozsah zpracované změny rozšířit o prvky, které předepisuje nadřazená územně plánovací dokumentace. Na základě schváleného zadání a pokynů pro zpracovatele vypracoval zpracovatel (zastoupený autorizovaným projektantem Ing. arch. Jana Šejvlová, ČKA 02778) návrh Změny č. 1 územního plánu Lukavec. Návrh byl vypracován v souladu s 50 odst. 1 a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Lukavec u Hořic pořizovatel oznámil podle 50 odst. 2 stavebního zákona, společné jednání se konalo na Městském úřadě v Hořicích. Pořizovatel obdržel tato uplatněná stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha bez připomínek Ministerstvo životního prostředí ČR, Územní odbor pro HK, Resslova 1229, Hradec Králové bez připomínek Obvodní báňský úřad, Lomní 357, Trutnov bez připomínek ČR- Státní energetická inspekce, Wonkova 1143, Hradec Králové bez připomínek - souhlasí Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, Jičín bez připomínek souhlasí, účast na společném jednání bez připomínek Městský úřad Hořice finanční odbor, Jiřího z Poděbrad 342, Hořice - bez vyjádření dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů podle 29 - na řešeném území obce Lukavec u Hoř není nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové koordinované stanovisko odbor životního prostředí a zemědělství:ochrany ZPF,ochrana přírody a krajiny,, technická ochrana ŽP- souhlasné stanovisko odbor dopravy a silničního hospodářství -souhlasí odbor regionálního rozvoje,cestovního ruchu a kultury -není dotčeným orgánem

14 Ministerstvo obrany, Praha -Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice, Teplého 1897, - požadavek na regulativ ve shodě s ustanovením 6 a 29 zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky Krajská veterinární správa, Jana Černého 370, Hradec Králové -bez připomínek, účast na společném jednání bez připomínek Státní pozemková úřa, Oddělení správy vodohospodářských děl, Praha -bez zájmů v dané lokalitě, upozornění na výskyt podrobného odvodnění ve vlastnictví majitelů pozemků Žádná ze sousedních obcí neuplatnila připomínky. Byla doručena jedna připomínka od vlastníků pozemků v obci. Ve smyslu ustanovení 50odst. stavebního zákona byla dne zaslána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádost o sdělení stanoviska. Kladné stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Lukavec u Hořic bylo vydáno čj /UP/2013/Sm. Veřejné projednání se konalo dne v 15,00 hodin, bylo oznámeno v souladu s ustanovením 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se účastnil 1 zástupce DO (KVSH- veterinární správa), pořizovatel, zpracovatel a zástupce obce. Nedostavil se žádný zástupce veřejnosti. V průběhu veřejného projednání ani v zákonném termínu nebyla podána žádná námitka ani připomínka. Uplatněná stanoviska byla kladná a nevyvolala potřebu dalších úprav. Změna č.1 je zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami. Formálně je měněna závazná část ÚPO vyjádřená obecně závaznou vyhláškou a příslušné výkresy původní dokumentace ÚPO. b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Území Změny je vymezeno administrativním územím obce Lukavec u Hořic, které se skládá ze tří katastrálních území k.ú. Černín u Lukavce, Dobeš a Lukavec u Hořic. Změna, resp. ÚSES, je koordinována s navazujícími územně plánovacími dokumenty s ÚPD sousedních obcí a zároveň se ZÚR Královéhradeckého kraje. Obce Šárovcova Lhota, Tetín, Červená Třemešná a město Lázně Bělohrad pořizují nový ÚP, město Hořice má starý ÚPSÚ z oku 1998, ve znění následujících změn. Vlastní koordinace Změny s ÚPD sousedních obcí spočívá v souladu vymezení RBC H050 Byšičky, RBK H022 a RBK 736 na hranicích jednotlivých obcí. Regionální ÚSES je v rámci změny doplněn a upřesněn v souladu se ZÚR. Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 dne ). Z PÚR nevyplývá pro území obce Lukavec u Hořic žádný požadavek. Řešené území není dotčeno ani koridorem či plochou technické infrastruktury. Ze stanovených obecných priorit územního plánování v dokumentu PÚR ČR 2008 se v řešení Změny obráží zejména následující body: 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006) - Změna řeší zastavitelnou plochu I/Z1 zařazenou ve funkci VX (rodinná farma s možností bydlení) a plochy změn v krajině I/K1 a I/K2 pro zalesnění. Nejedná se tedy o vymezení nové zastavitelné plochy pro realizaci nových RD.

15 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR - byl důsledně zvažován vliv na urbanistickou strukturu, na krajinu i další hodnoty vyžadující ochranu. ÚPO Lukavec u Hořic je v souladu s PÚR ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne Řešení Změny č. 1 není v rozporu s požadavky z PÚR vyplývajícími. Území obce Lukavec u Hořic je řešeno v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly vydány krajským zastupitelstvem dne 8. září 2011 usnesením č.22/1564/2011 a nabyly účinnosti 16. listopadu Z pořízených ZÚR vyplývá pro území obce požadavek na respektování regionálního biokoridoru RBK 734, RBK 735/2, RBK 736 a RBK H022 a regionálního biocentra RBC H050 Byšičky. Správní území obce Lukavec u Hořic je součástí území s vyváženým rozvojovým potenciálem a leží v oblasti krajinného rázu - Cidlinsko. Změnou je ÚPO Lukavec uváděna do souladu s vydanými ZÚR, kdy dochází k vymezení prvků regionálního významu, které jsou obsaženy v ZÚR, avšak ne v ÚPO Lukavec u Hořic. V ÚPO Lukavec jsou v souladu se ZÚR vymezeny prvky regionálního ÚSES RBK 735/2, RBK 734. Změnou č.1 se v souladu se ZÚR v ÚPO Lukavec vymezují RBK H082, RBK 736 a RBC H050 Byšičky. Změnou jsou respektovány priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR královéhradeckého kraje. Ze stanovených priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje jsou zohledněny především: - Priorita 8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství; - Priorita 17) péče o zemědělský půdní fond (dále jen ZPF ) a pozemky určené pro plnění funkce lesa (dále jen PUPFL ) jako jednu z hlavních složek životního prostředí. Změna č.1 ÚP Lukavec u Hořic je v souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje. c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Změna vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích (cíle územního plánování 18, odst. 1 stavebního zákona). Změna je řešena s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot území včetně urbanistických a architektonických (cíle územního plánování 18, odst. 4 stavebního zákona). Změna řeší plochy změny v krajině I/K1 a I/K2 - návrh zalesnění. Změna je v souladu s úkoly územního plánování vyjádřenými v 19 stavebního zákona. d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ Bude doplněno pořizovatelem po projednání návrhu Změny dle 53, odst. 4 stavebního zákona.

16 e) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Dne bylo usnesením Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic schváleno zadání pro zpracování Změny č. 1. Územního plánu Lukavec u Hořic. Toto zadání je návrhem Změny respektováno - viz přehled dále (uspořádání se vztahuje k jednotlivým požadavkům formulovaným v zadání). ad a) Změna není v rozporu se zájmy vyplývajícími z Politiky územního rozvoje ČR 2008, rovněž lokalita Změny nekoliduje se ZÚR Královéhradeckého kraje a ani se širšími vztahy v okolí záměrů (podrobněji viz kap. b) Odůvodnění. Součástí Změny je doplnění a upřesnění prvků ÚSES regionálního charakteru. Z ÚAP nevyplynuly pro řešení Změny žádné konkrétní požadavky, limity využití území vycházející z právních předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území jsou respektovány; ad b) Předmětem projednávaného zadání bylo vymezení zastavitelné plochy ve funkci výroba a skladování - zemědělská malovýroba v k.ú. Černín u Lukavce a dvě plochy změn v krajině pro zalesnění; ad c) Plošné a prostorové uspořádání území a krajiny není předmětnou Změnou dotčeno, v rámci urbanistické koncepce nedošlo k zásadním změnám. Změnou byly prověřeny regulativy a stanoveny nové - podrobněji viz kap. g) Odůvodnění Změny; ad d) Koncepce jednotlivých druhů technické a dopravní infrastruktury se pořízenou Změnou nemění. Lokality I/Z1 bude zásobována médii technické infrastruktury individuálním způsobem; ad e) Navržená Změna nepředstavuje ohrožení hodnot řešeného území. Z přírodních hodnot je respektován a doplněn regionální ÚSES; ad f) Oproti předpokladům schváleného zadání Změny č.1 došlo k vymezení VPO pro prvek ÚSES - regionální biokoridor RBK H022, z důvodu nutnosti budoucího zajištění jeho funkčnosti.; ad g) Jsou respektovány obecné požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů. OP letištního radiolokačního prostředku, jsou Změnou respektovány; ad h) Nevyplynuly žádné požadavky; ad i) Byla vymezena zastavitelná lokalita I/Z1; ad j) Při řešení Změny nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií; ad k) Při řešení Změny nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů pro prověření regulačním plánem; ad l) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí odůvodnění Změny, posouzení Změny nebylo požadováno; ad m) Zpracování variant nebylo požadováno; ad n) Změna obsahuje textovou část a grafickou část, tzn. Hlavní výkres, resp. Návrh funkčního využití území výřezy a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výřezy z důvodu vymezení VPO. Odůvodnění Změny obsahuje textovou část a grafickou část, tzn. Koordinační výkres výřezy, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřezy. Grafická část dokumentace je provedena na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:5000. f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ Lokalita I/Z1 změna z původního funkčního využití pozemků zemědělské plochy, na funkci výroba a skladování zemědělská malovýroba. Dle aktuálního stavu katastru nemovitostí se jedná o pozemek zahrady (par. č. 97/3 k.ú. Černín u Lukavce). Zastavitelná plocha je situována západně od Černína u Lukavce. Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití výroba a skladování zemědělská malovýroba jsou stanoveny v závazné části této Změny. Z urbanistického hlediska se jedná o funkci v kulturní krajině žádoucí, která má historické opodstatění;

17 V ochranném pásmu PP Lukavecký potok, která je součástí soustavy NATURA 2000 platí dle ustanovení 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, že k danému účelu (ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku) je v navazujících řízeních nutný souhlas orgánu ochrany přírody lokalita I/Z1 leží na hranici ochranného pásma. Koncepce uspořádání krajiny: Změnou byl ze schválených Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (v souladu s ustanovením 36 odst. 5 a 43 odst. 3 stavebního zákona) převzat a upřesněn ÚSES regionálního charakteru. Změnou č.1 se vymezuje RBC H050 Byšičky, RBK H022 a RBK 736. Porovnáním ZÚR a ÚPO Lukavec u Hořic bylo zjištěno, že v ÚPO tyto prvky vymezeny nejsou nebo jsou vymezeny jako prvky lokálního ÚSES, což není v souladu se ZÚR. Další prvky regionálního charakteru (RBK 734, RBK 735/2) jsou v ÚPO vymezeny. ÚSES je Změnou vymezen a upřesněn v souladu se ZÚR, včetně koordinace s navazujícími územně plánovacími dokumentacemi ať již schválenými či rozpracovanými. V souvislosti s vymezení RBK H022 se ruší lokální biokoridor, který byl v ÚPO Lukavec vymezen v trase RBK. Lokalita I/K1 - změna plochy v krajině z původního funkčního využití pozemků - zemědělské plochy, na funkci lesní plochy. Dle aktuálního stavu katastru nemovitostí se jedná o pozemky trvalých travních porostů a ostatní plochy (par. č. 606/1, 609/1, 604/2 k.ú. Lukavec u Hořic). Lokalita I/K2 - změna plochy v krajině z původního funkčního využití pozemků - trvalý travní porost, na funkci lesní plochy. Dle aktuálního stavu katastru nemovitostí se jedná o pozemek orné plochy, využívané jako trvalý travní porost (par. č. 52 k.ú. Dobeš). Jedná se o návrh zalesnění 2 lokalit, které tvoří prostorově ohraničené enklávy zemědělsky využívaných pozemků vstupujících do souvislého lesního celku. Koncepce dopravy se Změnou nemění a vychází ze stávajících dopravních poměrů. Lokalita Změny je, resp. bude napojena na stávající systém dopravy. Koncepce technické infrastruktury se nemění a nedochází k žádné změně. Lokalita Změny je, resp. bude napojena na existující systémy TI, v případě absence sítí TI bude technická infrastruktura řešena individuálním způsobem. Pořízenou Změnou nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani plochy asanace. Pořízenou Změnou, dle ZÚR, bylo vymezeno veřejně prospěšné opatření pro prvek ÚSES - RBK H022. RBC H050, RBK 736, RBK 735/2 a RBK 734 nebyly vymezeny jako VPO a to z důvodu jejich funkčnosti. Vztah k hodnotám řešeného území, limity využití území: Obecně je nutno respektovat skutečnost, že řešené území je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen dle 22 a 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav AV ČR a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Archeologický limit využití území je obecným limitem pro postup stavebníka při vlastních zemních pracích. Při umisťování staveb a využití území je nutno respektovat nejen podmínky využití a prostorového uspořádání dané příslušnými podmínkami využití funkčních ploch, ale také limity využití území vyplývající z právních předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území: V administrativním území obce se nachází Přírodní památka Byšičky (kód 1986) a Přírodní památka Lukavecký potok (kód 5695), EVL NATURA Byšičky (CZ ) a EVL NATURA Lukavecký potok (CZ ). V ochranném pásmu PP Lukavecký potok, která je součástí soustavy NATURA 2000 platí dle ustanovení 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, že k danému účelu (ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury

18 pozemku) je v navazujících řízeních nutný souhlas orgánu ochrany přírody - lokalita I/Z1 leží na hranici ochranného pásma. Budoucí realizací záměru Změny se zásadně nezmění odtokové poměry v území. V administrativním území obce se nachází 2 sesuvy potenciální a jeden sesuv aktivní. Změnou nejsou dotčeny. Je nutné respektovat prvky ÚSES lokálního i regionálního významu. Na území obce se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 (ÚAP) letiště vč. OP viz pasport č. 136/2009 (VUSS Pardubice). Vydání závazného stanoviska podléhá výstavba v celém správním území obce. Řešeným územím procházejí turistické a cykloturistické trasy, které je nutné respektovat. Při hranici I/K2 vede červená turistická trasa a cyklotrasa č. 4134). Pořizovanou Změnou se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci Změny nejsou navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. Z hlediska požární ochrany se nemění celková koncepce stanovená územním plánem obce. Jako zastavitelná je řešena lokalita I/Z1, která je vymezena mimo souvislou zástavbu. Příjezd hasičské techniky bude zajištěn ze stávající místní komunikace, zdrojem požární vody pro lokalitu bude studna v lokalitě I/Z1 (hloubka 27m) s vydatností odpovídající potřebám zajištění požární vody. Předmětná Změna je řešena v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, v planém znění. Grafickou část Odůvodnění Změny č.1 tvoří Výkres předpokládaných záborů půdního fondu výřezy a Koordinační výkres výřezy, obojí v měřítku 1:5000. g) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V souvislosti s vyhodnocením účelného využití zastavěného území a v souvislosti s vyhodnocením potřeby nových zastavitelných ploch dle 53 odst. 5) stavebního zákona je nutno konstatovat, že Změnou nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy pro bydlení. Změnou je vymezena zastavitelná plocha I/Z1, západně od Černína. Pro lokalitu byla definována nová plocha s rozdílným způsobem využití výroba a skladování - zemědělská malovýroba. Důvodem vymezení zastavitelné plochy je realizace rodinné farmy s možností bydlení, přičemž na plochu navazují zemědělské pozemky v budoucnu využívané pro chov hospodářských zvířat. Plocha s touto funkcí se v ÚPO nevyskytuje a je vymezena touto změnou. Změna je tedy řešena na základě konkrétního podnikatelského záměru, pro toto specifické využití není možno využít jinou plochu obsaženou v ÚPO Lukavec u Hořic. S ohledem na výše uvedené je vymezení nové zastavitelné plochy odůvodnitelné. Jedná se o tradiční funkci typickou v kulturní, zemědělsky využívané krajině. h) VYODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Změnou je vymezena následující zastavitelná plocha: Lokalita I/Z1 jedná se o vymezení zastavitelné plochy pro výrobu a skladování - zemědělská malovýroba v západní části administrativního území obce na pozemku p.č. 97/3 v k. ú. Černín u Lukavce. Vymezením nedochází k narušení souvislých honů zemědělsky využívaných pozemků. Jedná se o plochu minimálního rozsahu ležící při okraji místní části Černín, přičemž se jedná o půdu III. třídy ochrany.

19 Přehled předpokládaného odnětí půdního fondu zastavitelné plochy Číslo lokality Návrh funkčního využití lokality celková výměra lokality (ha) Výměra zemědělské půdy BPEJ Třída ochrany dílčí výměra (ha) I/Z1 VX 0, III. 0,18 SOUHRN 0,18 0,18 Výměra nezemědělských pozemků (ha) Změnou je vymezena následující plochy změn v krajině: Lokalita I/K1 jedná se o plochu změny v krajině navrženou k zalesnění v severovýchodní části administrativního území obce na par. č. 606/1, 609/1, 604/2 k.ú. Lukavec u Hořic. Plocha vyplňuje souvislý lesní komplex přesahující hranice obce. Lokalita I/K2 jedná se o plochu změny v krajině navrženou k zalesnění v severovýchodní části administrativního území při hranici obce na par. č. 52 k.ú. Dobeš. Plocha vyplňuje souvislý lesní komplex přesahující hranice obce. Jedná se o návrh zalesnění 2 lokalit, které tvoří prostorově ohraničené enklávy zemědělsky využívaných pozemků vstupujících do souvislého lesního celku Přehled předpokládaného odnětí půdního fondu plochy změn v krajině Číslo lokality Návrh funkčního využití lokality celková výměra lokality (ha) Výměra zemědělské půdy BPEJ Třída ochrany dílčí výměra (ha) Výměra nezemědělských pozemků (ha) I/K1 PUPFL 1, V. 0, ,14 0,53 I/K2 PUPFL 0, IV. 0,37 SOUHRN 1,46 0,93 0,53 Změnou nedochází k záboru ploch určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Změnou dochází k zalesnění v rámci ploch I/K1 a I/K2 o rozloze 1,46 ha. Změnou jsou vymezovány prvky ÚSES regionálního charakteru. Zábor ZPF se předpokládá pouze u RBK H022, který bude spočívat zejména v doplnění břehové zeleně podél vodoteče. Zábor se předpokládá v rozsahu cca 0,8 ha. Realizace prvků ÚSES bude mít pozitivní vliv na ekologickou stabilitu krajiny a tedy i na ZPF v řešeném území. i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Koordinovaným stanoviskem č.j. KrÚ 12008/UP/2012/Va ze dne ve smyslu ust. 47 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu orgán posuzování vlivů na životní prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podle ustanovení 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a dle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona došel dotčený orgán k následujícímu závěru, že návrh

20 zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zároveň koordinovaným stanoviskem č.j. KrÚ 12008/UP/2012/Va ze dne v souladu s 45i odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako orgán příslušný dle ustanovení 77 a odst. 4 písm. n) zákona vydává stanovisko, že Změna nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Z těchto důvodů nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Lze konstatovat, že změna je takového charakteru, že nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území. j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY ZOHLEDNĚNY Nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení Změny č.1 z hlediska vlivů na životní prostředí, resp. udržitelný rozvoj území. k) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE Změna č. 1 neřeší prvky tohoto charakteru. l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti nepodali do 7 dnů ode dne veřejného projednání žádné námitky. m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK Do 7 dnů ode dne veřejného projednání nikdo neuplatnil své připomínky

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Poučení: Proti Změně č.1 Územnímu plánu obce Lukavec u Hořic, vydané formou opatření obecné povahy nelze podle 173 odst.2 správního řádu podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Lukavec u Hořic, po tuto dobu je v úplné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Lukavec u Hořic, na Městském úřadě Hořice, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje a na webových stránkách Změna č. 1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic bude po nabytí účinnosti uložena na Obecním úřadě Lukavec u Hořic, na Městském úřadě Hořice, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a na webových stránkách Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů Jaroslava Kazdová místostarostka obce David Hladík starosta obce

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Zastupitelstvo města Seč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 5. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK: ) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Zastupitelstvo obce Hrádek rozhodlo

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kočí

Změna č. 1 Územního plánu Kočí Změna č. 1 Územního plánu Kočí Zastupitelstvo obce Kočí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst.

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Upravený návrh březen 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000 A.2.2 Hlavní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6

Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6 Obec Trhanov Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Orgán územního plánování Pořizovatel oprávněná osoba Městský úřad Domažlice Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a ÚP

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4 J A B L O N N É N A D O R L I C Í Ú Z E M N Í P L Á N Z M Ě N A Č. 4 NÁVRH 2015 1 OBSAH A. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část Výkres základního členění - 1x výřez

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽAMBERK

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽAMBERK Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Projektant: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽAMBERK REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek,

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing.

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing. ÚP Noviny pod Ralskem - Změna č.1 Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Stupeň: Změna č.1 Fáze: Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Územní plán Noviny pod Ralskem Návrh Noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

Změna č. 1 Územního plánu Mžany

Změna č. 1 Územního plánu Mžany Obec Mžany Mžany 19, PSČ 503 15 Nechanice Návrh Změny č. 1 ke společnému jednání s dotčenými orgány dle 50 stavebního zákona Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel:

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Město Smiřice Městský úřad Smiřice Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Leština u Světlé

Změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Leština u Světlé Změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Leština u Světlé Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Leština u Světlé - textová část 1 - grafická část

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. arch. Iva Lánská, zodpovědná osoba pořizovatele,, ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Vladimírem Staruchem. Únor 2015

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VRÁBČE V k.ú. Vrábče, Slavče NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODŮVODNĚNÍ Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice LEDEN 2015 paré č. Obsah a) Proces pořízení územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHÁ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHÁ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA DL2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZPRACOVATEL OBJEDNATEL DATUM ATELIER A.VE, M. MAJEROVÉ 3, 638 00 BRNO TEL: +420 545 223 009, e-mail: a.ve.studio@volny.cz ING. ARCH. HELENA OČIŠOVÁ

Více

Obec Chvalkovice. Chvalkovice Chvalkovice v Čechách

Obec Chvalkovice. Chvalkovice Chvalkovice v Čechách Obec Chvalkovice Chvalkovice 130 55204 Chvalkovice v Čechách Zastupitelstvo obce Chvalkovice příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více