S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o."

Transkript

1 S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a doplk, vyhlašuje dopravce TQM-holding s.r.o. (dále jen TQM) tyto Smluvní pepravní podmínky platné na linkách, které dle platných licencí a jízdních ád provozuje: 1. Podmínky pro pepravu osob, zavazadel, vcí a živých zvíat ve vnitrostátní veejné linkové osobní doprav vyplývající z vyhlášky. 175/2000 Sb. MDaS R ze dne o pepravním ádu platí na linkách provozovaných TQM v rozsahu stanoveném touto vyhláškou. V plném rozsahu platí na linkách TQM rovnž Urené podmínky ve veejné linkové osobní doprav stanovené platným Výmrem MF R. 2. Nárok na pepravu mže cestující uplatovat tehdy, není-li vozidlo pln obsazeno. Pi nedostatku místa ve vozidle je dopravce povinen pijmout k peprav pednostn cestující, kteí si opatili pedem platnou jízdenku, kterým je jízdním ádem zajištna pednostní peprava, kteí cestují do vzdálenjších zastávek. 3. Cestující, pokud nemá nárok na bezplatnou pepravu, je povinen zaplatit jízdné podle ceníku dopravce nejpozdji po nástupu do vozidla. Ceník jízdného uvedený v píloze, je stanoven v souladu s platným Výmrem MF R. Je žádoucí, aby k plynulému odbavení pispíval cestující vasným pipravením vhodných platidel. 4. Výdej jízdenek je provádn prostednictvím elektronických odbavovacích pokladen. Úhradu jízdného provádí cestující v hotovosti nebo prostednictvím k tomu urené elektronické platební karty (ipové karty). V pípad poruchy zaízení pro snímaní údaj z ipových karet vystaví idi psanou jízdenku a cestující je povinen mu uhradit jízdné v hotovosti! Pi úhrad jízdného a dovozného ipovou kartou jsou poskytovány slevy uvedené v ceníku. 5. Po celou dobu pepravy i v dob výstupu z vozidla musí mít cestující platnou jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození. 6. Právo na zlevnné jízdné je cestující povinen bez vyzvání prokázat píslušným prkazem pi každém zakoupení jízdenky a pi každém jejím použití. Má-li cestující platnou jízdenku již pi nástupu do vozidla, je povinen ji bez vyzvání ihned pedložit idii k nahlédnutí a vyznaení jejího použití. Jedná-li se o zlevnnou jízdenku, pedloží souasn prkaz na slevu jízdného. Pi pevzetí jízdenky je cestující povinen se pesvdit, zda mu byla vydána platná jízdenka ze strojku pro tisk jízdenky, podle jeho požadavk, zejména zda zaplacené jízdné odpovídá cen na jízdence vyznaené, zda je na jízdence uvedeno správné datum konání jízdy a údaje o plnní a zstatku na kart, pokud cestující hradí jízdné prostednictvím elektronické platební karty. 7. Právo na bezplatnou pepravu je cestující povinen prokázat idii pi nástupu do autobusu a bhem pepravy kontrolním orgánm. Je také povinen oznámit idii výstupní zastávku. Cestujícímu, s nárokem na bezplatnou pepravu vydá idi jízdenku s nulovou finanní hodnotou, kterou je cestující povinen mít v prbhu pepravy u sebe. 8. Peprava dtí do 6 let bez doprovodu cestujícího staršího 10 let není dovolena. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího mže být pepraveno bezplatn pouze jedno dít do 6 let, za druhé a každé další dít v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí jízdné s 50% slevou. Dti od 6 let až do dovršení 15 let se pepravují s 50% slevou jízdného. Dti ve vku od 10 do 15 let prokazují svj vk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce prkazem, který vystavil dopravce. Prkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Vk dítte je možno prokázat i jeho platným cestovním pasem.

2 9. Žáci škol v R do vku 15 let se pepravují s 62,5% slevou jízdného. Žáci a studenti v R ve vku od 15 let do 26 let se pepravují s 25% slevou jízdného. Nárok na zlevnné jízdné pro žáky škol se prokazuje žákovským prkazem. Prodej a vystavení tiskopis žákovských prkaz provádí pracovníci pepravní a informaní kanceláe TQM na ul. Janské. 3 v Opav (Východní nádraží D) a v sídle provozovny osobní dopravy ve Vítkov na ul. Opavské Prkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. 10. Bezplatn se pepravují: - dti do 6 let, s výjimkou pípad uvedených v l. 8, - pedstavitelé státní moci a nkterých státních orgán a soudci, o nichž tak stanoví Zákon. 236/1995 Sb., - prvodce držitele prkaz ZTP/P nebo vodící pes. Osoba uplatující nárok na bezplatnou pepravu jako prvodce držitele prkaz opravujícího k výhodám III. stupn (ZTP/P) nemže souasn uplatovat nárok na bezplatnou pepravu osoby, jejímž je prvodcem. Prvodcem nevidomého nebo slabozrakého cestujícího s prkazem ZTP/P mže být osoba, která dosáhla 6-ti let vku. 11. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro n vyhrazených. Pokud není u tchto osob jejich právo na místo k sezení zeteln patrné, prokazují svj nárok píslušným prkazem ( ZP, ZTP, ZTP/P ). Jiný cestující, který takové místo obsadil toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní. Držitelé prkaz ZTP a ZTP/P se pepravují s 75% slevou jízdného. 12. Cestujícího na invalidním vozíku lze pepravit, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpenost pepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc pi nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Spoje zajišované bezbariérovým vozidlem jsou vyznaeny v jízdním ádu píslušné linky. 13. Místo k sezení lze zakoupit pedem pouze na spoje linek, u nichž je tato možnost uvedena v jízdním ádu. Jízdenku zakoupenou v pepravní a informaní kancelái lze vrátit ped odjezdem spoje v míst kde byla zakoupena. Mimo provozní dobu tchto míst je oprávnn potvrdit vrácení jízdenky ped odjezdem idi zajišující píslušný spoj. Z ceny jízdného, které má být vráceno, se odeítá ástka ve výši 10% jízdného, nejmén však 10,-K. Vrácená ástka se zaokrouhluje na celé K smrem dol. Cena za místenku se nevrací. Místenky nelze rezervovat a zakupovat u idie. 14. Cestující má právo pokud došlo: I. Z dvodu na stran dopravce: a) k neprovedení jeho pepravy - na vrácení jízdného, b) k nedokonení jeho zapoaté pepravy - na další pepravu do požadované stanice (zastávky) nejbližším vhodným spojem TQM nebo - na bezplatnou pepravu do nástupní stanice (zastávky) nejbližším vhodným spojem TQM a vrácení zaplaceného jízdného nebo - na vrácení zaplaceného jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se další jízdy a tuto skutenost si nechal potvrdit, c) k zpoždní spoje z nástupní stanice (zastávky) cestujícího o více než 60 minut a cestující s platnou jízdenkou pro tento spoj se proto vzdal jízdy - na vrácení jízdného

3 II. Perušení jízdy, právo na bezplatnou dopravu do nástupní i výstupní zastávky jiným nejbližším vhodným spojem TQM nebo zpoždní spoje, potvrdí cestujícímu na jeho žádost písemn idi autobusu, zajišující spoj, u nhož k nepravidelnosti došlo, pípadn pepravní a informaní kancelá. Finanní náhradu uplatuje cestující na základ obdrženého potvrzení v míst provozovny osobní dopravy TQM v Opav na ul. Bílovecké. 2874/5. Právo na vrácení zaplaceného jízdného pi neprovedení pepravy z dvod, které jsou na stran dopravce, má cestující po pedložení zakoupené jízdenky. V tchto pípadech se vrácené jízdné nesnižuje. Z dvodu na stran cestujícího: a) do 5 min.na vrácení jízdného v plné výši za podmínky, že vozidlo zastávku neopustilo b) v jiných pípadech,které jsou na stran cestujícího se jízdné za neprojetý úsek cesty nevrací 15. Jestliže cestující nebyl v dsledku zpoždní odjezdu nebo píjezdu spoje nebo ztráty pípoje pepraven vas, nemá právo na náhradu škody. 16. Peprava zvíat a zavazadel: Drobná domácí a jiná malá živá zvíata ( vetn ps a koek ), lze pepravovat jen pod dohledem cestujícího ve snadno penosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, pokud nejsou na obtíž ostatním cestujícím a neohrožují bezpenost pepravy. Peprava psa, drobných domácích a jiných malých živých zvíat ve schrán je provádna jako peprava zavazadla runího nebo spoluzavazadla s úhradou píslušné výše dovozného. Bez schrány se smí v autobuse pepravovat jeden pes za 50% obyejného jízdného, který má bezpený náhubek a je držen na krátké še. Peprava psa bez schrány mže být idiem odmítnuta z dvodu obsazenosti vozidla a zajištní bezpenosti cestujících. O pípadné peprav dalšího psa bez schrány má právo rozhodnout idi s ohledem na obsazenost vozidla a bezpenost cestujících. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa (zákon o Policii R) nelze z pepravy vylouit ani jeho pepravu odmítnout. Zavazadla se pepravují spolen s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako runí zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo, nebo se pepravují oddlen jako cestovní zavazadlo. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmjí být vci, které svými vlastnostmi mohou zpsobit poškození vozidla, jakož i újmu na život a zdraví osob nebo na jejich majetku a vci neskladné. Zavazadlem nesmjí být zejména nabité zbran, vci výbušné, radioaktivní, tkavé a žíravé; vci, které mohou zpsobit nákazu; vci, které nelze umístit na míst ureném k umístní zavazadel nebo vc o vtší hmotnosti než 50 kg. Zavazadlem mže být penosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplnný elektrolytem zajištný proti zkratu a se zajištnými odplynovacími otvory. Jako zavazadlo lze pepravovat, pokud to obsazení vozidla dovoluje a není-li peprava jízdním ádem vylouena, dtský koárek s díttem. Cestující s koárkem smí nastoupit a vystoupit do (z) vozidla pouze s vdomím idie. Ve vozidle lze pepravovat pouze jeden dtský koárek. Pepravu dalších koárk mže povolit idi, pokud to provozní pomry umožují. Za zavazadla se platí dovozné podle ceníku dopravce. Nepipustit k peprav nebo vylouit z pepravy lze zavazadlo nebo zvíe pepravované s cestujícím, které je pekážkou bezpené a pohodlné pepravy cestujících nebo ohrožuje jejich zdraví nebo to již neumožuje plné obsazení vozidla. a) Runí zavazadla jsou vci snadno penosné, které cestující má u sebe a lze je snadno umístit nad sedadlem nebo pod sedadlem, nepekraují váhu 25 kg a více než jeden rozmr stanovený pro bezplatnou pepravu ( viz. ceník ).

4 Runí zavazadla, dtské koárky pro dti, které jsou držiteli prkazu ZTP a ZTP/P, vozíky pro invalidy-držitele prkaz ZTP a ZTP/P a tašky na kolekách, které s sebou berou do vozidla držitelé tchto prkaz, se pepravují bezplatn. b) Spoluzavazadla jsou vci, které rozmry pesahují rozmry runího zavazadla, lze je pepravit ve vozidle v prostoru pro cestující a zajišování bezpené manipulace s tímto zavazadlem a dohled na n písluší cestujícímu. c) Cestovní zavazadla se pepravují oddlen od cestujících v zavazadlovém prostoru autobusu v množství do jeho zaplnní na zpravidla delší pepravní vzdálenost. Pepravním dokladem je zavazadlový lístek dle ceníku dopravce. Cestující je povinen nahlásit idii pepravu cenných cestovních zavazadel, jehož hodnota pesahuje 5000,- K. Cestovní zavazadlo jednoho cestujícího se mže skládat nejvíce ze tí kus a hmotnost jednoho kusu nesmí pesáhnout 15 kg. Výjimku mže povolit idi u píslušného spoje pokud to pepravní podmínky dovolují. Vyžaduje-li to jeho povaha, musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chránn ped ztrátou nebo poškozením, aby nemohlo zpsobit škodu osobám, poškodit vozidlo, jiné zaízení, jakož i ostatní cestovní zavazadla nebo jiné pedmty. Cestovní zavazadlo musí být cestujícím na dobe viditelném míst zeteln oznaeno jménem, píjmením a adresou cestujícího a názvem cílové zastávky. idi zavazadlo ped uložením do vozidla oznaí íslem a vydá cestujícímu zavazadlový lístek s íslem, které je shodné s íselným oznaením zavazadla. Cestující si je povinen bezprostedn po píjezdu do své cílové zastávky vyzvednout cestovní zavazadlo a po pedložení zavazadlového lístku idii zkontrolovat, zda íselné oznaení zavazadla souhlasí s íslem uvedeným na jeho zavazadlovém lístku. Cestovním zavazadlem je také jízdní kolo pepravované ve speciáln upraveném zavazadlovém prostoru. Zavazadlovou jízdenku pro pepravu jízdního kola lze zakoupit pedem v informaní a pepravní kancelái na ul. Jánské v Opav (východní nádraží D) na spoje oznaené v jízdních ádech. Pi ztrát nebo poškození cestovního zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného dovozného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného nebo poškozeného zavazadla, kterou mlo v dob jeho podání k peprav. Náhrada pi neprokázání ceny cestovního zavazadla je nejvýše 100, - K za každý zapoatý chybjící kilogram hmotnosti zavazadla, nejvýše však 1500, - K. 17. Pepravu autobusových zásilek lze provádt pouze na základ uzavené písemné dohody. 18. Cestující jsou povinni uposlechnout pokyn, které dopravce veejn vyhlásil nebo které jim dají osoby povené dopravcem, chovat se tak, aby nebyli ostatním cestujícím na obtíž a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpenost a plynulost dopravy, poádek ve vozidle, zpsobit škodu nebo psobit rušiv na zamstnance dopravce pi výkonu jejich služby. Ve vozidle není zejména dovoleno kouit, chovat se hlun nebo provozovat hudbu ( i reprodukovanou hudbu a e ), mluvit za jízdy na idie, vyhazovat z vozidla odpadky a pohybovat se ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech. 19. Z pepravy mohou být vyloueny osoby, které se neprokáží platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a pirážku, které pes upozornní nedodržují Smluvní pepravní podmínky, pokyny a píkazy osoby povené dopravcem, které zneistily vozidlo, které svým chováním ruší klidnou pepravu ostatních cestujících nebo je jinak obtžují. 20. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, který nedodržuje Smluvní pepravní podmínky, který nedodržuje pokyny a píkazy osoby povené dopravcem, který zneistil vozidlo, který ruší klidnou pepravu cestujících a který jinak obtžuje cestující, je povinen zaplatit pirážku. Výše pirážky iní 1 000,-K s tím, že : -pi její úhrad ihned ve vozidle nebo do 7 kal. dní se pirážka snižuje na 700,-K, -pi vymáhání soudní cestou se pirážka 1 000,-K nesnižuje.

5 21. idi vozidla nebo osoba povená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem a prkazem je oprávnna dávat cestujícím pokyny a píkazy k zajištní jejich bezpenosti, bezpenosti a plynulosti dopravy nebo bezpenosti ostatních cestujících. idi nebo osoba povená dopravcem je dále oprávnna nepipustit k peprav nebo vylouit z pepravy cestujícího dle bodu 19 a nepipustit k peprav nebo z ní vylouit zavazadlo, které svým obsahem mže zpsobit poškození vozidla, jakož i újmu na život a zdraví osob nebo na jejich majetku nebo je neskladné. Osoba povená dopravcem je oprávnna uložit cestujícím uhradit jízdné a pirážku dle bodu 20. Dále je oprávnna vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti z doklad vydaných orgány státní správy (obanský prkaz, cestovní pas, idiský prkaz apod.). 22. Dopravce je povinen vyvinout veškeré úsilí k dodržení platných jízdních ád. Na žádost cestujícího je dopravce (idi nebo dopravcem povený pracovník) povinen vydat potvrzení dle bodu 14 o perušení jízdy, vynechání nebo délce zpoždní spoje. 23. Smluvní pepravní podmínky, ceník jízdného a platné jízdní ády jsou na požádání k nahlédnutí v každém vozidle TQM zajišujícím vnitrostátní veejnou linkovou osobní dopravu a jsou zveejnny na východním nádraží D v Opav a autobusovém stanovišti ve Vítkov. V míst provozovny divize osobní dopravy TQM na ul. Bílovecké jsou k nahlédnutí úplná znní právních pedpis vztahující se k provozování veejné silniní dopravy závazná pro dopravce i cestující. 24. Uvedené smluvní pepravní podmínky platí pro linku. 269 Opava-Dvorce-Šternberk-Olomouc. Neplatí na linkách zaazených v integrovaném dopravním systému ODIS. V Opav dne T Q M-holding s.r.o.