Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/ SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení 1. Prkaz zamstnance Mendelovy univerzity v Brn (dále univerzita) je ipová karta s árovým kódem a vnjším potiskem ve dvou druzích: a) spojený prkaz pracovníka vysoké školy a mezinárodního identifikaního prkazu uitele ITIC pro osoby, které splují podmínky pro jeho vydání (prkaz ITIC), b) zamstnanecký prkaz pro všechny ostatní zamstnance. 2. Za urení druhu prkazu zamstnance, jeho vydávání, evidenci a platnost odpovídá píslušné personální oddlení, a to takto: a) pro zamstnance celoškolských pracoviš, rektorátu, vysokoškolského ústavu a fakult s výjimkou Zahradnické fakulty Oddlení personální a sociální rektorátu; b) pro zamstnance Zahradnické fakulty personální oddlení fakulty ve spolupráci s Oddlením personálním a sociálním rektorátu; c) pro zamstnance úelových zaízení píslušné personální oddlení. 3. Prkaz obsahuje tyto údaje: jméno, píjmení, datum narození, autentickou fotografii nositele, poátek platnosti, osobní íslo (íseln a v árovém kódu). Prkaz ITIC obsahuje navíc sériové licenní íslo a platnost licence. Univerzita se zavazuje a odpovídá za shromažování a evidenci údaj o prkazech v podob elektronického evidenního systému v souladu a rozsahu daném platnou Smlouvou o spolupráci na výdeji spojeného prkazu studenta vysoké školy a mezinárodního identifikaního prkazu studenta ISIC uzavenou mezi univerzitou a GTS ALIVE s.r.o. vetn pijatých dodatk. 4. Obecn je platnost prkazu zamstnance urena trváním pracovnprávního vztahu zamstnance na univerzit. Životnost prkazu je 6 let ode dne vydání, po uplynutí této doby má zamstnanec právo požádat o jeho výmnu na náklady zamstnavatele. lánek 2 Vydávání a platnost prkazu ITIC 1. Podmínkou nároku na získání spojeného prkazu ITIC je pracovní pomr akademického pracovníka uzavený na univerzit na dobu neuritou, píp. dobu uritou trvající minimáln 12 msíc ode dne podání žádosti o prkaz. Výše úvazku není rozhodující. 2. Doba platnosti prkazu ITIC jako mezinárodního identifikaního prkazu uitele je stanovena implicitn od 1. záí bžného kalendáního roku do 31. prosince následujícího kalendáního roku. Platnost mže být opakovan prodloužena umístním revalidaních známek na zadní stranu prkazu,

2 a to na celkovou maximální dobu 6 let od roku vydání. Bez píslušné revalidaní známky zstává prkaz ITIC platný pouze jako prkaz zamstnance v areálu univerzity. 3. Píslušné personální oddlení zadává požadavek na výrobu ITIC v aplikaci Univerzitního informaního systému (UIS), kam zaznamenává také prodloužení jeho platnosti vydáním revalidaní známky. 4. Pracovník Ústavu vdecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS) vyfotografuje zamstnance, pípadn zadá pedanou fotografii zamstnance do souboru fotografií. Pi fotografování kontroluje totožnost podle obanského prkazu (pasu). Soubor fotografií, které jsou oznaeny rodnými ísly nebo ID obanských prkaz, zaznamená do UIS, ve kterém se zkompletuje fotografie zamstnance s jeho ostatními identifikaními údaji. Na základ požadavku na výrobu vytiskne ÚVIS prkazy do 3 pracovních dn, pedá je píslušnému personálnímu oddlení k evidenci ísel ip a k pedání zamstnanci. Pevzetí prkazu potvrzuje zamstnanec podpisem. 5. Pi ukonení pracovního pomru provede píslušné personální oddlení zablokování použití prkazu v rámci univerzity. Je-li prkaz ITIC ješt mezinárodn platný, zamstnanci se ponechá. lánek 3 Vydávání prkazu zamstnance univerzity 1. Akademití pracovníci, kteí nemají nárok na vydání prkazu ITIC nebo o nj neprojeví zájem, a dále ostatní zamstnanci univerzity obdrží prkaz zamstnance. 2. Pi vydávání prkazu zamstnance se postupuje podle bod 3 až 4 lánku Platnost prkazu zamstnance je asov omezena trváním pracovního pomru. Pi ukonení pracovního pomru zamstnanec prkaz odevzdá personálnímu oddlení, které prkaz vydalo a které provede zablokování jeho použití v rámci univerzity. lánek 4 Postup pi poškození a ztrát prkazu zamstnance 1. V pípad vadného ipu, poškození z dvodu výrobní vady nebo neitelnosti údaj uvedených na prkazu, píslušné personální oddlení pes aplikaci v UIS požádá o výrobu duplikátu. Duplikátem se rozumí výmna ipové karty pi zachování stejných identifikaních údaj nositele a zachování stejného licenního ísla u ITIC prkazu. Duplikát se zhotovuje nejpozdji do 3 pracovních dn. 2. V pípad jiného poškození prkazu než je uvedeno v bod 1 l. 4, které má za následek nefunknost prkazu, je zamstnanec povinen tento stav oznámit personálnímu oddlení, které prkaz vydalo. Píslušné personální oddlení zneplatní prkaz v UIS a zadá výrobu druhopisu. Druhopisem se rozumí nový prkaz zamstnance, v pípad prkazu ITIC s novým íslem licence. Druhopis se vydává také pi zmn identifikaních údaj nositele jako je zmna jména a zmna vzhledu na fotografii. 3. Ztrátu prkazu je zamstnanec povinen neprodlen oznámit píslušnému personálnímu oddlení, aby bylo možno zabránit jeho pípadnému zneužití. Pi ztrát prkazu provede personální oddlení zneplatnní prkazu v UIS a zadá výrobu druhopisu. 4. Úhrada náklad, výše a úhrada poplatk je stanovena v l. 6 této smrnice. 2

3 lánek 5 Užití prkazu zamstnance 1. O možnostech užití mezinárodních prkaz ITIC mimo univerzitu jsou držitelé informováni brožurou, kterou obdrží spolen s prkazem nebo revalidaní známkou, na webových stránkách a u organizací poskytujících výhody spojené s používáním mezinárodního prkazu ITIC. 2. Prkaz zamstnance slouží pouze k internímu použití na univerzit. Zamstnanci jsou pi jeho pevzetí informováni o pravidlech používání. 3. Prkaz zamstnance univerzity a prkaz ITIC je nepenosný. lánek 6 Poplatky a úhrada výrobních náklad (vcné náklady za poskytnuté služby) 1. Výrobní náklady za zhotovení prkazu zamstnance nese zamstnavatel, konkrétn nákladové stedisko, na kterém je zamstnanec zamstnán. Útování se provádí tvrtletn vnitropodnikovým dokladem. 2. Výrobní náklady za zhotovení duplikátu v pípad vadného ipu nebo poškození z dvodu výrobní vady zjištné do dvou let od vydání prkazu nese ÚVIS. 3. Výrobní náklady na vystavení druhopisu jsou útovány píslušnému personálnímu oddlení, které zadalo výrobu. 4. Poplatek za revalidaní známku v pípad prkaz ITIC a náklady na vystavení druhopisu z dvodu ztráty nebo jiného poškození než je uvedeno v lánku 4 odst. 1, hradí zamstnanec ve výši stanovené Rozhodnutím rektora o úhrad vcných náklad za poskytnuté služby. Výbr poplatk a úhrad výrobních náklad provádí píslušné personální oddlení, které vydalo revalidaní známku nebo zadalo výrobu prkazu. lánek 7 Objednávky a vyútování 1. Oddlení personální a sociální rektorátu nahlásí ÚVIS vždy do 15. kvtna pedpokládaný poet potebných ITIC licencí a poet revalidaních známek pro následující akademický rok za úelem objednání u dodavatele. 2. ÚVIS zajistí pidlení mezinárodních licencí vetn holografických folií a pidlenou adu licenních ísel pedá Ústavu pro informaní systém. Dále objedná potebný poet revalidaních známek pro další akademický rok a pedá je na Oddlení personální a sociální nejpozdji do 31. srpna každého roku. 3. Oddlení personální a sociální rektorátu odevzdá k 15. íjnu každého roku nespotebované revalidaní známky s platností konící 31. prosince daného roku na ÚVIS, který zaídí jejich vrácení oprávnnému poskytovateli podle podmínek platné smlouvy. lánek 8 Prkaz zamstnance úelového zaízení 1. Rozhodnutí o vydávání zamstnaneckých prkaz je v kompetenci editel úelových zaízení. 3

4 2. Podmínkou vydání zamstnaneckého prkazu je evidence zamstnance v UIS. 3. Pokud editel úelového zaízení rozhodne o vydávání zamstnaneckých prkaz, použije pro zpracování svého rozhodnutí obsah této smrnice. Pípadn již vydané rozhodnutí pimen upraví. 4. Úhrada výrobních náklad a poplatk probhne podle l. 6 této smrnice. lánek 9 Další univerzitou vydávané prkazy 1. Další univerzitou vydávané prkazy jsou: Prkaz externí osoby, který je uren pro osoby, které využívají nkteré služby uvnit areálu univerzity nebo mají s univerzitou uzavenou dohodu o innosti nebo o provedení práce. Vydávají se na žádost pracovišt, pro které jsou práce konány. Postupuje se podle bod 3 až 5 l. 2. Povolení vjezdu referentského vozidla se vydává pro vozidla univerzity. Na prkazu musí být uvedena registraní znaka vozidla. Povolení vjezdu externího vozidla pro osoby, které asto vjíždjí do areálu univerzity. Na prkazu musí být uvedena státní poznávací znaka vozidla. Prkaz úastníka celoživotního vzdlávání je vydáván úastníkm celoživotního vzdlávání za úelem vstupu do objekt univerzity. Stravovací prkaz externí osoby je vydáván osobám, kteí se stravují v menzách univerzity a nepatí mezi zamstnance. Stravovací prkaz Tauferových kolejí je vydáván osobám z Veterinární a farmaceutické univerzity, které se stravují v menze na Tauferových kolejích. Univerzální prkaz na uebny umožuje pístup k výukové technice celoškolských ueben univerzity. 2. Za vydání a evidenci tchto vyjmenovaných prkaz odpovídá píslušná organizaní souást univerzity, která zadala požadavek na výrobu do UIS. Náklady na zhotovení prkazu nese zadávající organizaní souást. lánek 10 Závrená ustanovení 1. Ruší se platnost Smrnice. 4/ Vydávání prkaz zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz ze dne 16. záí 2010, j. 3348/ Tato smrnice je doplnna pílohou Platné vzhledy prkaz, která je její nedílnou souástí. Platnost prkaz s názvem i logem Mendelovy zemdlské a lesnické univerzity v Brn koní uplynutím jejich životnosti. 3. Smrnice nabývá platnosti dnem podpisu rektora. prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor 4

5 Platné vzhledy prkaz Píloha k Smrnici. 4/2013 Prkaz ITIC: Platnost tohoto prkazu koní uplynutím jeho životnosti Zamstnanecký prkaz pro všechny ostatní zamstnance: 5

6 Další univerzitou vydávané prkazy Prkaz externí osoby: Stravovací prkaz externí osoby: Prkaz povolení vjezdu externího vozidla: Stravovací prkaz Tauferových kolejí: Prkaz povolení vjezdu referentského vozidla: Univerzální prkaz na uebny: Prkaz úastníka celoživotního vzdlávání:

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C 2 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C 2 OBSAH Záznam o zmnách...6 Rozsah znalostí...7 Seznam použitých znaek a zkratek...9 Vysvtlení pojm...12 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...13

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více