Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD"

Transkript

1 Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

2 Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/, zákona. 111/1998 SB vydávám tento ád informaních a knihovnických služeb SIC VOŠIS. 1. Základní ustanovení Knihovna VOŠIS Studijní a informaní centrum (SIC) je specializovanou knihovnou, poskytující informaní a knihovnické služby studentm, pedagogickým pracovníkm a ostatním zamstnancm VOŠIS. Posláním knihovny je informaní zabezpeení studia na VOŠIS. Toto poslání napluje knihovna inností, která spoívá ve shromažování, zpracovávání, uchovávání a správ knihovního a informaního fondu a jeho zpístupování prostednictvím knihovnických a informaních služeb. 2. innost SIC innost knihovny se ídí zejména tmito právními pedpisy: 1. Vyhláška Ministerstva kultury. 88/2002 k provedení zákona 257/2001 Knihovní zákon 2. Zákon. 89/1995 Sb. o státní statistické služb, ve znní zákona. 356/ Zákon. 106/1999 o svobodném pístupu k informacím 4. Zákon. 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon /autorský zákon/ 5. Zákon. 101/2000 o ochran osobních údaj a zmn nkterých zákon. 3. Provozní doba SIC je oteveno Pondlí tvrtek Pátek 8 18 hod hod. 4. Knihovní a informaní fondy Tématický profil knihovních a informaních fond je uren profilací jednotlivých obor studia na VOŠIS Druhová skladba sestává z tištných dokument (knihy, skripta, periodika), ze zvukových a zvukov obrazových dokument, text na disketách a CD-ROMech. absolventských a bakaláských prací 5. Doplování knihovních fond Knihovní fond je doplován na základ výbru titul knihovní komisí /vedení školy, pracovnice knihovny a zástupci vyuujících/ a požadavk vyuujících. jednotlivých pedmt.

3 6. Lokace a správa knihovních fond Knihovní fondy jsou umístny v prostorách SIC. ást málo využívaných titul je uložena ve skladu, odkud ji knihovnice po dohod pinesou do studovny. Pevážná ást knih je ve volném výbru. 7. Zpsoby zpístupování knihovních a informaních fond Knihovní fondy jsou po odborném zpracování do katalogu knihovny pístupném na internetových stránkách školy zpístupovány prezenn a dále absenními výpjkami mimo knihovnu na dobu uritou. Pjování se ídí pravidly výpjního ádu viz ást Uživatelé knihovnických a informaních služeb Uživatelem knihovny se mže stát zamstnanec nebo student Vyšší školy informaních služeb. Statut externího uživatele pidluje editel školy. 9. Prkaz uživatele Služby SIC mohou studenti využívat na základ ipové ID karty, která slouží ke vstupu do školy, ke vstupu do knihovny a k otevení šatní skíky a zárove umožuje pístup k samoobslužných kopírkám. 10. Práva uživatel Právo užívat služby SIC mají zamstnanci a studenti všech typ studia na VOŠIS.. Uživatel má právo požádat o úvodní instruktáž a prohlídku knihovny, konzultaní a poradenské služby. Uživatel má právo podávat návrhy, pipomínky a stížnosti k práci knihovny ústn nebo písemn pracovnicím knihovny nebo editeli školy. 11. Povinnosti uživatel Uživatel je povinen seznámit se s knihovním ádem a návodem k používání skínk. Uživatel je povinen neprodlen oznámit ztrátu prkazu na studijním oddlení VOŠIS Uživatel je povinen odkládat svrchní odv a zavazadla do šatních skínk. Uživatel je povinen respektovat pokyny pracovník knihovny a na vyzvání kdykoliv pedložit prkaz uživatele. Uživatel je povinen chovat se v prostorách knihovny v souladu s pravidly provozního ádu. Uživatel je povinen vypoádat své závazky vi knihovn pi ukonení studia nebo pracovního pomru. Uživatel je povinen ohlásit služb ve studovn které vlastní materiály nebo materiály z jiných knihoven vnáší do studovny. Služba má možnost zkontrolovat vynášené materiály.

4 Používání výpoetní techniky v SICu se ídí Pravidly využití výpoetní techniky ve VOŠIS, které podepisuje každý student pi zápisu. 12. Druhy poskytovaných služeb Prezenní samoobslužné výpjní služby v prostorách SIC Zprostedkování a vyhledávání požadované literatury Absenní výpjky u urených druh literatury Meziknihovní výpjní služby Prodej interních skript Kopírování materiál pro zamstnance školy Poradenská služba informace o provozu knihovny, jejích službách o informaních fondech Zjiš ování a informace o dostupnosti informaních zdroj a fond a informaních dokument Bibliograficko-informaní služba Rešeršní služba Samoobslužná kopírka Pístup do elektronických informaních zdroj a Internetu v souladu s licenními podmínkami a platnými zákony 13. Výpjní ád Knihovna zpístupuje knihovní fond pevážn formou prezenních výpjek na míst. Absenn se pjují : Knihy a zvukové dokumenty profesorm školy na dobu jeden semestr. Duplikáty publikací na 1 3 dny dle rozhodnutí knihovnice asopisy na 1 týden Anglická a nmecká beletrie na 1 msíc Skripta ze speciálního fondu na l msíc Dokumenty lze k vypjení rezervovat i dokument vypjený jiným uživatelem 14. Postupy pi pjování a vracení dokumentu Dokument z voln pístupných knihovních fond si uživatel vyhledá sám, výpjky z píruní knihovny a skladu zprostedkovává knihovnice po celou otvírací dobu knihovny. Pi absenních výpjkách musí uživatel pedložit prkaz uživatele, který je nepenosný. Pi vypjení je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ohlásit pípadné závady i poškození. Registraci výpjek provádí knihovník ve výpjním protokolu knihovny zadáním pírstkového ísla dokumentu sejmutím árového kódu.

5 Uživatel je povinen dodržet výpjní lhtu. Vypjený dokument nesmí pjovat dalším osobám a ruí za nj až do vrácení dokumentu do knihovny. Vrácení dokumentu se realizuje optovným natením árových kód. 15. Cirkulaní služby Knihovny mže pjovat jednotlivá ísla asopis cirkulaní službou. Podmínky jsou stanoveny individuální dohodou s knihovnou. 16. Reprografické služby Knihovna zajiš uje kopírování vtšího množství materiál pro zamstnance školy. Pro studenty je urena samoobslužná kopírka v budov školy. Pi kopírování je uživatel povinen ídit se autorským zákonem.: do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla rozmnoženina zhotovená pro svou potebu nesmí být použita k jinému úelu. Materiály urené na kopírování je dovoleno vynášet pouze proti kart, zanechané ve studovn. 17. Náhrady za ztráty dokument Poškození, zniení nebo ztrátu dokumentu je uživatel povinen bezodkladn ohlásit a škodu uhradit ve lht stanovené knihovnou. O zpsobu náhrady škody rozhoduje knihovna. Do vyešení náhrady má právo pozastavit uživateli právo na poskytování služeb. Ztracený dokument možno uhradit shodným vydání téhož titulu novjším vydáním téhož titulu jiným titulem, který odpovídá profilu knihovny a který je knihovny jako náhradu ochotna pijmout finanní náhradou ve výši poizovací ceny 18. Disciplinární opatení Za nedodržování pravidel stanovených tímto knihovním ádem je knihovna oprávnna rozhodnout o zákazu pístupu uživatele do knihovny až na jeden semestr Zákaz pístupu udluje knihovna zejména v tchto pípadech: Pistižení uživatele pi krádeži Porušování pravidel pi práci s poítai Hrubého a agresivního jednání hrub porušujícího normy slušného chování a to jak vi jiným uživatelm, tak vi knihovníkm a informaním pracovníkm

6 Nerespektování ád knihovny VOŠIS, nap. porušování zákazu vnášení jídla, zavazadel, telefonování mobilními telefony apod. 19. Provozní ád 1. Pístup do studovny má každý student po pedložení ipové ID karty a zamstnanec školy, statut externího uživatele pidluje editel školy. 2. Uživatelé knihovny jsou povinni ped vstupem do studovny odložit kabáty, bundy, píruní tašky a batohy do odkládacích skínk v prostorách ped knihovnou. Pístup ke skíkám umožuje ipová karta. Uživatel je povinen peíst návod, vyvšený u skínk. Do studovny je možné vzít s sebou pouze psací poteby, pípadn vlastní studijní materiály (knihy, skripta a další). Tyto informaní prameny je teba pi píchodu ohlásit služb ve studovn. 3. Uživatelé studovny jsou povinni chovat se tiše a ohledupln k ostatním a ídit se pokyny pracovník knihovny. Používání mobilních telefon je zakázáno. Konzumovat ve studovn jídlo a pití není dovoleno. S informaními prameny je každý povinen zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. 4. Poítae ve studovn jsou ureny výhradn k vyhledávání informací a studijním úelm. Použití vlastních disket, CD-ROM atd. je možné na zvláštním PC v SICu. 20. Závrená ustanovení Výjimky z knihovního ádu povoluje editel školy Pílohy knihovního ádu: Pravidla užívání sít VOŠIS Návod k užívání elektronických skínk Úinnost knihovního ádu Tento knihovní ád nabývá úinnosti po podpisu knihovního ádu editelem školy V Praze PhDr Jan Machytka editel školy

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více