Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006..."

Transkript

1 Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Zruč nad Sázavou za rok 2006 provedeného odborem kontroly KÚ Středočeského kraje a ukládá předložit tento materiál ZMě. - doporučuje ZMě k projednání darovací smlouvu s firmou Polysan s.r.o. Nesměřice (finanční dar ve výši ,- Kč pro účely obce Nesměřice). - doporučuje ZMě k projednání Smlouvu o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu (čp. 640 a 642 v Poštovní ulici). - doporučuje ZMě k projednání Smlouvu o výpůjčce s Občanským sdružením Prostor Kolín. Smlouvu ZMě předloží JUDr. Tesárek s tím že do ni zapracuje připomínky RMě. - ukládá MěP, aby předložila informaci o počtu vraků automobilů ve městě včetně přijatých opatření k jejich odstranění. - doporučuje ZMě k připomínkování smlouvu kupní s firmou Agila spol. s r.o. (koupě pozemku). - na základě doporučení výběrové komise na akci Oprava lávky ve Zruči nad Sázavou - Domahoř, schvaluje. jako pro Město ekonomicky nejvýhodnější. nabídku č.6 firmy JHP s.r.o. Praha 10, na 2. místě nabídku č. 5 firmy Chládek a Tintěra a.s. Pardubice a na 3. místě nabídku č. 2 firmy STAMAKOCEL s.r.o. Brodek u Přerova a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou umístěnou na 1. místě. Firmy bude informovat Ing. Skopec. - na základě doporučení výběrové komise na akci Zruč nad Sázavou lávka přes Sázavu u stadionu schvaluje, jako pro Město ekonomicky nejvýhodnější, nabídku č. 6 firmy JHP s.r.o. Praha 10, na 2. místě nabídku č. 5 firmy Chládek a Tintěra Pardubice a na 3.místě nabídku č. 4 firmy SKANSKA DS a.s. Pardubice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou umístěnou na 1. místě. Firmy bude informovat Ing. Skopec. - zřizuje Sbor pro občanské záležitosti a jmenuje do funkce předsedkyně SPOZ paní Zdeňku Kuželkovou, do funkce tajemnice paní Hanu Nácovskou a paní Milenu Peroutkovou, pana Františka Smítku, paní Marii Wagenknechtovou, paní Jaroslavu Heroutovou, paní Libuši Muzikovou, pana Josefa Bramboru, paní Jaroslavu Kordiakovou a paní Emílii Přenosilovou do funkce člena SPOZ. Jmenování zašle KS. - zřizuje komisi Pro partnerství a jmenuje do funkce předsedkyně paní Mgr. Ivanu Starou, do funkce tajemnice slečnu Martinu Moravcovou a paní Mgr. Janu Marečkovou, paní Markétu Jelínkovou, pana Mgr. Vladimíra Nulíčka, pana Dalibora Kaplana, paní Mgr. Olgu Cudlínovou, pana Mgr. Jindřicha Pustku a paní Ludmilu Škorničkovou do funkce člena této komise. Jmenování zašle KS. - zřizuje Bytovou komisi a jmenuje do funkce předsedy pana Petra Malého, do funkce tajemnice paní Jarmilu Domanskou a paní Mgr. Danu Radilovou, pana Jaromíra Blažka, pana Karla Šonku a pana Jaroslava Kříže do funkce člena komise. Jmenování zašle KS. - doporučuje ZMě, aby pan Bohuslav Škornička zastupoval Město v LDO Ledeč nad Sázavou, ve VHS Kutná Hora pan Jaroslav Jelínek, v Mikroregionu Posázavský kruh pan Jan Jelínek a do funkce člena představenstva EKOSO doporučuje pana Mgr. Martina Hujera. 1 / 33

2 - ukládá zaslat poptávku na akci Projekt na školská zařízení, poptány budou firmy: Ing. arch. Jarmila Cetkovská, Fučíkova 425, Kutná Hora / Ing. Jiří Kadleček, AZ Project s.r.o., U Křižovatky 608, Kolín IV / Ing. Zdeněk Dobiáš, Jaselská 222, Kolín II / Martin Naděje, Na Spravedlnosti 143, Kutná Hora / Kutnohorská stavební p. Hádek, Kutná Hora. - bere na vědomí dopis Středočeského kraje k problematice počtu sběrných nádob pro oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů a ukládá Mgr. Klatovskému zjistit rozšíření kapacit o nová stanoviště Zámek a Na Farském a do příští RMě předložit návrh na místa, kde je třeba vyvážet papír 1x týdně. - schvaluje smlouvu k využití systému sběru a třídění komunálních odpadů, ve smyslu ustanovení 38, odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. a odpadech ve znění změn a doplnění JUDr. Tesárkem, s firmou ASEKOL, s.r.o., Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - uděluje plnou moc společnosti A.S.A. Posázaví s.r.o., provozovateli sběrného dvora, aby zajišťovala veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy pro Město Zruč nad Sázavou a předávala elektrozařízení pocházející z domácností osobě určené společností ASEKOL s.r.o. - doporučuje ZMě zvýšit poplatek za odvoz odpadu pro rok 2007 na výši 500,- Kč/občan/rok, v souvislosti s nárůstem nákladů na uložení odpadu na skládce v Trhovém Štěpánově o 33%. - projednala oznámení firmy TEDOM o vznikající škodě v tepelném kanálu a ukládá reklamovat toto dílo u EVČ. - schvaluje žádost firmy Jan Řimnáč truhlářské práce o umístění reklamního panelu na stěnu objektu lihovaru ve Zručském dvoře za podmínek ve smyslu usnesení RMě č. 386/2006, ze dne Žadatele bude informovat SÚ. - na základě poptávky na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce Průmyslové ulice a rekonstrukce přístupových komunikací k Zámku, vybrala nabídku firmy Ing. Miroslav Ondrák projektování dopravních staveb Bahno 8 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vybranou firmou s tím, že pan starosta s firmou projedná další podrobnosti (chodník Průmyslová odvodnění, v provedení počítat s možným zatopením a uvést přesnou specifikaci díla). - schvaluje paní Hamajdové výpůjčku vývěsní skříňky umístěné na objektu hotelu Baťov (bez poplatku). - projednala výsledek průzkumu trhu se silovou elektřinou provedený poradenskou firmou EnEng s.r.o. Příbram na dodavatele elektřiny pro Energocentrum v obchodním r Byly osloveny firmy: Atel ČR, s.r.o., Czech Coal a.s., ČEZ prodej s.r.o., Morávia Energo, s.r.o., Pražská energetika, a.s., United Energy Trading, a.s. Jako ekonomicky nejvýhodnější dodavatel silové elektřiny byla vybrána společnost United Energy Trading, a.s. RMě pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a podpisem plné moci zmocněnci k tomu, aby zmocněnec United Energy Trading, a.s. uzavíral, měnil a vypovídal smlouvy o distribuci elektřiny se společností ČEZ Distribuce a.s. - projednala a doporučuje ZMě ke schválení návrh na čerpání příspěvku z Povodňového fondu (druhé kolo) předložený EO (vyřadit p. Maxu nesplňuje podmínky, příspěvek do fondu ve výši ,- Kč). - doporučuje ZMě, aby odměny členů ZMě zůstaly ve stejné výši jako v minulém volebním období. - schvaluje Smlouvu o způsobu placení autorských odměn uzavřenou s DILIA, o.s. Praha 2 / 33

3 9 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Jiří Maryška TREND - oprava zámeckého špýcharu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - na základě žádosti nájemců bytů v DPS a DPB, schvaluje pravidlo pro snížení nájemného v DPS a v DPB po uplynutí 5ti let od počátku nájmu a schvaluje doplnění vnitřních předpisů Města podmínek pro přidělování bytů v DPS a DPB o toto pravidlo, s účinností od neschvaluji koupi el. přípojky umístěné na pozemku Města v obci Nesměřice. Uvedená přípojka je v současné době v majetku LDO Ledeč nad Sázavou. LDO bude informovat p. Malý. - ukládá zveřejnit záměr Města na výpůjčku areálu Stadionu. - projednala žádost Střeleckého klubu Zruč nad Sázavou o finanční příspěvek na činnost v roce 2007 a ukládá zapracovat příspěvek ve výši ,-Kč do rozpočtu Města pro rok 2007 s tím, že Technické služby provedou v rámci své činnosti oplocení areálu střelnice, opravu lávky a vyčištění potoka. - souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi HT CZECH, s.r.o. a Mateřským centrem na podnájem části provozovny (1. patro) ve Zručském dvoře, kterou má HT CZECH, s.r.o. v pronájmu od Města. Žadatele bude informovat SM. - doporučuje ZMě ke schválení návrh upraveného rozpočtu Města pro rok schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou s panem Janem Kristínem (poskytnutí částky 2002,- Kč pro akce SPOZ), finanční dar přijímá a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 2. zasedání konaném dne schvaluje bezúplatnou výpůjčku zasedací místnosti MěÚ Mateřskému centru za účelem pořádání přednášky ( , od hodin) včetně zapůjčení projekční techniky. - projednala žádost Mateřského centra o finanční příspěvek na činnost v roce 2007 a ukládá zapracovat tento příspěvek do rozpočtu Města pro rok schvaluje předat na zasedání ZMě ocenění těmto dárcům krve: Lubomíru Drbalovi, Stanislavu Fialovi, Jiřímu Kovářovi - padesát odběrů krve a Karlu Baxovi, Jaroslavu Moravcovi šedesát odběrů krve. - schvaluje Řád veřejného pohřebiště Města Zruč nad Sázavou a ukládá tajemníkovi MěÚ (po nabytí právní moci) zajistit trvalé vyvěšení tohoto dokumentu na starém i novém hřbitově a jeho distribuci všem vedoucím odborů a oddělení MěÚ Zruč nad Sázavou. - projednala opakovanou žádost obyvatel DPB a ukládá právníkovi Města posoudit, zda lze v těchto domech zvláštního určení (DPS a DPB) zvyšovat nájemné dle zák. č. 107/2006 Sb. a současné totéž prověřit u půdních vestaveb. - schvaluje žádost firmy DK LAKOVNY o umístění reklamního panelu na stěnu objektu lihovaru ve Zručském dvoře za podmínek ve smyslu usnesení RMě č. 286/2006, ze dne Žadatele bude informovat SÚ. - projednala žádost obyvatel domu čp Na Výsluní, ve které požadují opravu chodníků k hlavním vchodům tohoto domu a rekonstrukci domovních zvonků a schvaluje: a/ 3 / 33

4 Přeložení chodníků k hlavním vchodům uvedeného domu (termín: do konce roku 2006, popřípadě v jarních měsících roku 2007). Žadatele budou informovat TS. b/ Zařazení rekonstrukce domovních zvonků a el. zámků v tomto domě do plánu oprav na rok Žadatele bude informovat SM. - zřizuje inventarizační komisi a jmenuje pana Jana Jelínka do funkce předsedy této komise a paní Janu Jelínkovou, paní Jaroslavu Vávrovou a pana Josefa Janošíka do funkce člena komise. Jmenování zašle KS. Rada Města na svém 1. zasedání konaném dne doporučuje ZMě k projednání Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, s firmou Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 8 / Smlouvu o budoucí smlouvě darovací, se Středočeským krajem / Smlouvu o výpůjčce, se Středočeským krajem. Uvedené smlouvy se týkají akce Rekonstrukce mostu přes Ostrovský potok, jejíž součástí bude i rekonstrukce křižovatky u železničního přejezdu trati Zruč nad Sázavou Kutná Hora. - ukládá poptat firmy na akci Oprava lávky Domahoř a lávka přes Sázavu u stadionu. Poptány budou firmy: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, Pardubice / FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Mlýnský 68, Brno / PSVS, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 / SKANSKA DS, a.s., závod 78 Pardubice, Komenského 3, Pardubice / STAMAKOCEL, s.r.o., Tovární 158, Brodek u Tábora / JHP spol. s r.o., Jelínek Petr ml., Ústřední 60, Praha jmenuje komisi na otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Oprava lávky Domahoř a lávka přes Sázavu u stadionu ve složení: 1. Mgr. Martin Hujer náhradník Ing. Roman Výborný / 2. Jan Jelínek náhradník Ing. Milan Růžička / 3. Ing. Ivo Šimek, CSc. náhradník Ing. Věra Kadlečková / 4. Lubomír Dolák náhradník Petr Malý / 5. Ing. Miroslav Skopec náhradní Mgr. Jiří Klatovský. Jmenování zpracuje Ing. Skopec. - schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou s Ing. Miroslavem Skopcem na zpracování výběrového řízení na akci Oprava lávky Domahoř a lávka přes Sázavu u stadionu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - ukládá opětovně zveřejnit záměr Města na prodej pozemků v lokalitě Liaz a v této věci oslovit 3 4 realitní kanceláře (provedení průzkumu). - schvaluje pronájem části pozemku č.1842 na nám. Míru paní Pham Thi Loan s platností od RMě pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. - doporučuje ZMě k projednání prodej části pozemku č. 2335/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou firmě AGILE, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí a ukládá starostovi města jednat s uvedenou firmou o podmínkách případného prodeje tohoto pozemku. - schvaluje nákup výzbroje pro SDH z dotace od Krajského úřadu dle předloženého návrhu. - ukládá zapracovat do rozpočtu Města pro rok 2007 finanční příspěvek na činnost humanitárního sdružení ŽIVOT schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s panem Petrem Špičkou (hrobařské práce) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - projednala petici občanů ulice Dvouletky na povolení stání nebo parkování aut v lokalitě 4 / 33

5 u tenisu a ukládá odpovědět ve smyslu, že se v současné době zpracovává koncepce na parkovací místa ve městě. Do této doby se vyřízení žádosti TJ Jiskry v uvedené věci odkládá. Občany bude informovat p. Malý. - schvaluje dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám (výkon přenesené působnosti na úseku přestupků) uzavřených s obcemi Chabeřice, Vlastějovice, Dolní Pohleď, Pertoltice, Kácov, Řendějov a Horka II a pověřuje starostu města podpisem uvedených dodatků. Příslušné administrativní úkony v této věci zajistí pí Smetanová. - schvaluje navržené umístění výkopku při stavbě skladu firmy Polysan s.r.o. na pozemcích Města. Pověřuje starostu města, aby s firmou jednal o podmínkách a ceně. - neschvaluje umístění nádrže na tekutý dusík na pozemku Města v ulici Průmyslové (p. Přenosil). Žadatele bude informovat p. Malý. - projednala žádost pana Šimůnka na opravu komunikace v lokalitě pod TV vysílačem a ukládá žadateli odpovědět, že komunikace bude opravena vhodným materiálem v roce Opravu provedou TS. Žadatele budou informovat TS. - projednala žádost obyvatel domu čp Na Výsluní na rekonstrukci chodníku na vjezd pro automobily a ukládá panu Barešovi projednat se zástupcem tohoto domu vhodné řešení vzhledem k tomu, že návrh obyvatel je z výškových důvodů chodníku neproveditelný. - pověřuje členy ZMě, MUDr. Libuši Pletichovou, pana Miroslava Čarka a paní Andreu Pacalovou, ve smyslu ust. 4, zákona č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění, výkonem funkce oddávajícího. Pověření odešle KS. - na základě vyhodnocení poptávky na dodávku radiostanic pro Městskou polici schvaluje, jako nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 4 firmy RCS Brno s.r.o., Mošnova 15, Brno. Oznámení uchazečům zašle MěP, RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vybranou firmou. - schvaluje dohodu uzavřenou firmou THERM s.r.o., Praha 4 předmětem díla je osazení měření spotřeby tepla ve společných prostorách v objektech Města Ke Stadionu 1035 a Mládeže 591 a pověřuje starostu podpisem uvedené dohody. Starosta Města : Mgr. Martin Hujer Místostarosta Města : Jan Jelínek Členové Rady Města : Mgr. Martin Hujer Jan Jelínek Ing. Roman Výborný Ing. Ivo Šimek CSc. Vladimír Radil 5 / 33

6 Rada Města na svém 125. zasedání konaném dne bere na vědomí rezignaci paní Evy Lejnarové na funkci člena Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou. Paní Lejnarovou bude informovat KS. - osvědčuje, že pan Jan Jelínek byl prohlášen členem Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou na uprázdněný mandát z kandidátky KDU-ČSL. Osvědčení zašle KS. Rada Města na svém 124. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu o dílo (vypracování dokumentace související s administrací a monitoringem realizovaného projektu Zručský zámek ožívá I. etapa) uzavřenou s Ing. Vladimírem Klatovským a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje Dohodu o partnerství (realizace nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Zruči nad Sázavou) uzavřenou s o. s. Prostor, Kolín a pověřuje starostu města podpisem této dohody. - projednala žádost Mateřského centra Setkání o povolení využít prostranství Na Pohoří pro pořádání akce pro veřejnost Drakiáda, dne cca od hodin a uvedenou akci povoluje. Současně RMě povoluje rozdělání několika ohňů při této akci za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Palivové dřevo (0,5 m 3 ) dodá zdarma Město. Žadatele bude informovat pan starosta. - projednala žádost Křesťanské společnosti Nový Život o povolení využít prostranství dětského hřiště pro pořádání akce O nejzručnějšího BRUKOLA, dne od hodin. Propagace této akce bude zdarma (plakáty, rozhlas) a rovněž Město zajistí pomoc při kopírování diplomů na tuto akci. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje bezúplatnou výpůjčku zasedací místnosti ÚO Svazu diabetiků ČR, Kutná Hora za účelem provádění bezplatného měření glykemie pro občany našeho města ( ). Žadatele bude informovat KS. - schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Zruč nad Sázavou a obci Nesměřice (podpora materiálního vybavení jednotky SDH obce) uzavřenou se Středočeským krajem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - na základě vyhodnocení poptávky na dodání radiostanice pro SDH schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 2 firmy KOMS Mělník, na 2. místě nabídku č. 4 firmy HANEL Pardubice a na 3. místě nabídku č. 1 firmy R.D.Enginnering Pardubice. Oznámení uchazečům zašle KS, RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy na dodávku radiostanice. - projednala a vzala na vědomí oznámení firmy TEDOM o vznikající škodě na tepelném kanálu, a to z důvodu poškozené kanalizace v majetku VHS Kutná Hora (odpadní splašky pronikají do tepelného kanálu). Ukládá vstoupit do jednání s VHS Kutná Hora, jako dotčenou firmou, ve věci vyřešení této situace. 6 / 33

7 - ukládá poptat firmy na zpracování projektové dokumentace na akci Zruč nad Sázavou rekonstrukce přístupových cest k zámku. Poptány budou firmy: Ing. Miroslav Ondrák, Bahno 8, Kutná Hora / KOMEL, spol. s r.o., Tyršova 65, Kutná Hora / Chemoprag, s.r.o., Na Babě 1526/35, Praha 6 - Dejvice / Silnice Čáslav / Projektová a konzultační kancelář, Ing. Jiří Kejval, Nádražní 437, Kutná Hora - ukládá poptat firmy na zpracování projektové dokumentace na akci Zruč nad Sázavou rekonstrukce ulice Průmyslová. Poptány budou firmy: Ing. Miroslav Ondrák, Bahno 8, Kutná Hora / KOMEL, spol s r.o., Tyršova 65, Kutná Hora / Chemoprag, s.r.o., Na Babě 1526/35, Praha 6 - Dejvice / Silnice Čáslav / Projektová a konzultační kancelář, Ing. Jiří Kejval, Nádražní 437, Kutná Hora - schvaluje smlouvu o dílo (zpracování sloučeného konceptu a návrhu Změny č. 6 ÚPSÚ) uzavřenou s Ing. arch. Cetkovskou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje Plán zimní údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb Města Zruč nad Sázavou na období dle návrhu předloženého Technickými službami. - ukládá vypsat výběrové řízení na pronájem parkoviště na Náměstí Míru, část pozemku č. 1842, za účelem pořádání pravidelných prodejních trhů v roce Rada Města na svém 123. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu o vytvoření díla (kreslené vtipy do ZN) uzavřenou s panem Jaroslavem Skoupým a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje osvobození od poplatku za výlep plakátů SRPDŠ při I. ZŠ na akci "Kateřinská zábava" ( ). Žadatele budou informovat TS. - schvaluje zakoupení radiomagnetofonu pro potřeby tělocvičny v objektu bývalé Školní družiny, a to do výše 1.500,- Kč. - na základě žádosti SDH Želivec souhlasí s uspořádáním živé hudební produkce v objektu bývalé školy v Želivci ( ), za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Žadatele bude informovat KS. - na základě žádosti vedoucího oddělení PČR Zruč nad Sázavou schvaluje přidělení bytu mimo pořádník - garsoniera, Poštovní pro policistu uvedeného oddělení, avšak pouze na dobu určitou, a to po dobu jeho služebního poměru u PČR, obv. odd. Zruč nad Sázavou. - na základě žádosti Ing. Stanislava Trojana ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku č. 1094/16 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. Žadatele bude informovat KS. - na základě žádosti Pham Thi Loan ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části pozemku č v k.ú. Zruč nad Sázavou. - na základě žádosti ZO Českého svazu včelařů Zruč nad Sázavou schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z finanční rezervy. Současně ukládá EO předložit do příštího zasedání RMě ke schválení návrh rozpočtového opatření v tomto smyslu. Žadatele bude informovat EO. Finanční dar použije organizace na činnost v oblasti ochrany včelstev před nemocemi a parazity. 7 / 33

8 - neschvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře na akci "Vánoční turnaj trojic v nohejbale" ( ) vzhledem k tomu, že finanční prostředky v této oblasti jsou již vyčerpány. Žadatele bude informovat EO. - schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě s f. Tedom (podnájem nebytových prostor v objektu kotelny Wekto sdružení Prostor s tím, že získané finanční prostředky budou použity zpět na rekonstrukci apod. zmíněného objektu, což bude Město vždy konzultovat s Tedomem a Prostorem). - ukládá poptat fyzické nebo právnické osoby zajišťující práce provozovatele veřejného pohřebiště, které není Město schopno zajistit. - ukládá panu Malému splnit usnesení přijatá 27. zasedáním ZMě č. 46/2006 (směna pozemku - Cetlovi), č. 47/2006 (prodej pozemku - Cetlovi), č. 48/2006 (prodej pozemku p. Malému). - ukládá Ing. Růžičkovi splnit usnesení přijatá 27. zasedáním ZMě č. 51/2006, 52/2006 a 53/2006 (ÚPSÚ). - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku malého rozsahu "Oprava vstupní terasy obj. Ambulance" schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 2 firmy Šteffek Ivo - RYP, Vyhlídková 692, Zruč nad Sázavou a na 2. místě nabídku č. 1 pana Zdeňka Kuželky, Jordana Jovkova 3552, Praha 4. Oznámení uchazečům zašle SM, RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku malého rozsahu "Oprava střechy technického objektu u Smuteční síně" schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 3 firmy Vařečka - BV Mont, Vodrantská 84, Kluky (realizace celé střechy t.r. s rozloženou platbou), na 2. místě nabídku č. 2 firmy N. Vrbská, Stavební firma Slavík, Nad Rezkovcem 1114, Čáslav a na 3. místě nabídku č. 1 firmy Mova spol. s r.o., Poděbradská 305, Kutná Hora. Oznámení uchazečům zašle SM, RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě. - projednala žádosti obyvatel DPS a DPB o nezvyšování nájemného z bytů pro období od do a těmto žádostem nevyhovuje. Obyvatele těchto domů bude informovat SM. - projednala žádost ředitelky MŠ Malostranská o posílení rozpočtu pro rok 2006 (na zvelebení školní zahrady) a ukládá žadatelce odpovědět ve smyslu, že finanční prostředky z položky další investice školství jsou pro rok 2006 již vyčerpány a paní ředitelce doporučit, aby si potřebnou částku nárokovala do rozpočtu Žadatelku bude informovat EO. - projednala žádost Svazu tělesně postižených Kutná Hora o poskytnutí finančních prostředků na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu uvedených pomůcek zřízenou v Červených Janovicích. RMě žádosti nevyhovuje s tím, že finanční prostředky Město poskytuje pobočkám Svazu tělesně postižených, které působí na území města a s příslušnou částkou je počítáno v rozpočtu Města. Žadatele bude informovat EO. - souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky k rozestavěnému domu pana Aleše Vávry přes pozemek č. 420/5 v k.ú. Zruč nad Sázavou, který je ve vlastnictví Města. - projednala novou nabídku poradenské firmy EnEng s.r.o., Příbram, na zpracování výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro Energocentrum a tuto nabídku schvaluje. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku "Metodická pomoc při čerpání finančních prostředků z EU" schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 3 firmy CWE, a.s., Karlova 48, Praha 1. Oznámení uchazečům zašle KS ve spolupráci se SM. 8 / 33

9 RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uvedenou firmou. Rada Města na svém 122. zasedání konaném dne ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části pozemku č. 2335/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou za podmínek: minimální cena 600,- Kč/m 2 a soulad s ÚPSÚ Zruč nad Sázavou. - ukládá starostovi města a tajemníkovi MěÚ jednat o možnosti koupě pozemku č dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou od současných vlastníků. - schvaluje výpůjčku části pozemku č v k.ú. Zruč nad Sázavou TJ Jiskře s tím, že si TJ Jiskra pozemek sama upraví. Žadatele bude informovat p. Malý. - schvaluje pronájem zasedací místnosti MěÚ pro potřeby Středočeského kraje Krajského úřadu, k provedení školení okrskových volebních komisí dne , od 8.30 do hodin. Ukládá SM zpracovat a zaslat nájemní smlouvu na uvedený termín a zajistit vyfakturování nájmu po termínu školení, podle příslušných sazeb. - schvaluje cenový rozpočet montážních prací (přístupová venkovní schodiště, chodníky) na skatepark předložený panem Šteffkem a ukládá panu Dolákovi zpracovat návrh 1. dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s p. Šteffkem na tuto akci. - schvaluje bezúplatný výlep plakátů paní Svatošové na výstavu šperků, konanou od ve výstavní síně MěÚ. Žadatelku budou informovat TS. - z důvodu úspory nákladů schvaluje ukončení servisní smlouvy s firmou EL-VY spol. s r.o., Chrudim, na výtah v DPS k a k tomuto datu rozšiření servisní smlouvy na tento výtah s firmou VVS české výtahy s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem výpovědi smlouvy s EL VY a následně dodatku smlouvy s VVS. - na základě žádosti MUDr. Ferdinandové schvaluje výpůjčku a pronájem prostor ve ŠD pro kurz snižování nadváhy, a to každý pátek od do hod. od do (místnost klubu důchodců bezplatně, tělocvična za standardní cenu 75,- Kč/hod). - na základě žádosti ředitelky Dětského domova schvaluje rezervaci vstupního bytu č. 3 v Domě s podporovanými byty pro fyzickou osobu (chovance z tohoto domova), kterou si vždy určí vedení dětského domova (nájemné resp. rezervační poplatek ve výši 1,5 násobku základního nájemného). - na základě zhotovitelem předloženého rozpisu víceprací na zateplení bytových domů čp. 640/2 souhlasí pouze s vícepracemi ve výši ,- Kč bez DPH. Ostatní nárokované vícepráce budou plně započteny jako kompenzace za drobné estetické nedostatky na těchto fasádách. - schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektu na akci Zruč nad Sázavou TI pro novou ulici v lokalitě Nad Ovčínem, uzavřenou s firmou Pro VaK, v.o.s., Kutná Hora a pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. - schvaluje dodatečné zařazení Dětského domova Zruč nad Sázavou do komunálního informačního systému Města ve smyslu návrhu předloženého SÚ (Město objedná a uhradí dodávku a montáž požadovaných tabulí a náklady přefakturuje DD v plné výši, tabule budou majetkem Města). Dětský domov bude informovat SÚ. - schvaluje kupní smlouvu na dodávku nábytku pro ZUŠ uzavřenou s firmou Santal, Třeboň a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 9 / 33

10 - z důvodu správného zapracování do rozpočtu Města 2006, schvaluje upravit své usnesení č. 319/2006 takto: RMě schvaluje použití finančních prostředků z položky další investice školství pro Základní uměleckou školu ve výši ,- Kč (zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti žáků a pedagogů). - ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem pozemku p. 1650/3 v k.ú. Zruč nad Sázavou. - ukládá panu Janu Jelínkovi a Ing. Růžičkovi zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně rozpočtu na akci oprava zámecké zdi. - schvaluje nákup pódia od firmy SGB CZ, s.r.o., Praha 10, za cenu ve výši 216 tis. Kč s DPH. Rada Města na svém 121. zasedání konaném dne schvaluje poskytnutí městského grantu Střeleckému klubu Zruč nad Sázavou na akci 0 ročník mistrovství světa stoletých ( ) ve výši 3.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - v návaznosti na žádost paní Pávkové doporučuje ZMě schválit další termín pro podávání žádostí o finanční příspěvek na odstranění následků povodně do povoluje využití zámeckého parku pro pořádání akce pro veřejnost pořadatel Mateřské centrum Setkání Zruč nad Sázavou - Pohádkový park, konané dne s tím, že jednotlivá stanoviště budou upravena dle návrhu Mgr. Klatovského tak, aby byla ochráněna ta část, kde začala probíhat obnova parku. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlet plakátů na uvedenou akci i ostatní akce, které bude MC pořádat. Po ukončení akce bude proveden úklid a park bude předán paní Šimkové. Žadatele bude informovat Mgr. Klatovský. - doporučuje ZMě k projednání návrh na zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v našem městě. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej částí pozemků č. 930/1, 931, 1817/2 v k.ú. Nesměřice a následně předložit k projednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej částí pozemků č. 972/10, 971/2 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování strážní a ochranné služby uzavřené s firmou Agency of Security FENIX, a.s., Praha 9 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní umělecké školy na rok 2006 o ,- Kč (zlepšení hygienických podmínek a podmínek bezpečnosti žáků a pedagogů). - v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů Města pro období od do v zákonné výši (na 19,13 Kč/m 2 /měs.). - na základě návrhu firmy Hella s.r.o. schvaluje zápočet části nákladů na opravu fasády bývalé výměníkové stanice v Poštovní ulici s nájemným z nebytových prostor (do výše nájemného za 15 měsíců) a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy v tomto smyslu. - schvaluje, aby po dobu rekonstrukce Zámku (obřadní síně) byla jako náhradní obřadní síň pro slavnostní příležitosti používána zasedací místnost MěÚ Zruč nad Sázavou. - projednala nabídku poradenské firmy EnEng s.r.o., Příbram, na zpracování výběrového 10 / 33

11 řízení na dodavatele elektřiny pro energocentrum a tuto nabídku nepřijímá. Průzkum trhu s elektřinou a výběr dodavatele provedou Technické služby. - doporučuje ZMě k projednání návrh na vstup Města do a.s. Agro Pertoltice. - v návaznosti na stížnost pana Černohlávka na parkování v ul. 5. května ruší zpoplatnění parkování automobilů nad 3,5 t v Sázavanu s tím, že do ulice 5. května bude instalováno dopravní značení zabraňující parkování těchto vozidel a jejich parkování bude situováno do objektu Sázavan. Stěžovatele bude informovat p. Malý, instalaci dopravního značení zajistí TS. Rada Města na svém 120. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou COLAS CZ, a.s. Praha 9 - Oprava místních komunikací v obci Želivec a Dubina. Pověřuje starostu města podpisem uvedeného dodatku. - schvaluje smlouvu o umělecké produkci uzavřenou s p. Tomášem Suchým Umělecká agentura Hnízdo Beroun, na akci Hudební festival VRÁTKA Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - přijímá finanční dar od firmy UNIPOS spol. s r.o., Kutná Hora, ve výši ,- Kč (fin. částka bude použita na údržbu zeleně v zámeckém parku) a schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s uvedenou firmou. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o spolupořadatelství Českého skateboardového poháru 2006 a podmínkách získávání sponzorů, uzavřenou s Mystic skates spol. s r.o., Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. - schvaluje poskytnutí městského grantu Českému svazu chovatelů na akci Výstava drobného zvířectva ( ), ve výši 5.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - neschvaluje poskytnutí městského grantu panu Jaroslavu Křížovi ve výši ,- Kč (na zakoupení zvukové aparatury). Rozhodnutí zašle EO. - na základě žádosti manželů Klatovských schvaluje vybudování přístupu (schody) k pozemku č. 979/2 v jejich vlastnictví přes pozemek č. 972/17 v majetku Města. Žadatele bude informovat p. Malý. - schvaluje zveřejnit záměr Města na pronájem části pozemku č neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků č. 1199, 1196 a 1194/2. Pana Buriánka bude informovat p. Malý. - schvaluje zveřejnit záměr Města na směnu a prodej pozemků (vypořádání vlastnických vztahů Město Cetlovi), které budou upřesněny geometrickým plánem a následně návrh předložit k projednání ZMě. - projednala stížnost pana Václava Černohlávka a spol. na zřízení veřejného parkoviště pro motorová vozidla bez omezení hmotnosti v ulici 5. května. Ukládá panu Malému prověřit možnosti náhradního řešení ve smyslu jednání RMě a návrh předložit RMě. - schvaluje oslovení 5 společností: CWE, a. s. se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4 / Star, a. s. se sídlem Zámecká 1466/5, Hořovice / WERO Group, s. r. o. se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4 / Euro Managers, s. r. o. se sídlem S. K. Neumana 2011/7, Praha 8 / Ing. Vladimír Klatovský, Družební, Zruč nad Sázavou... na základě 12, zákona č. 137/2006 Sb. 11 / 33