Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006..."

Transkript

1 Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Zruč nad Sázavou za rok 2006 provedeného odborem kontroly KÚ Středočeského kraje a ukládá předložit tento materiál ZMě. - doporučuje ZMě k projednání darovací smlouvu s firmou Polysan s.r.o. Nesměřice (finanční dar ve výši ,- Kč pro účely obce Nesměřice). - doporučuje ZMě k projednání Smlouvu o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu (čp. 640 a 642 v Poštovní ulici). - doporučuje ZMě k projednání Smlouvu o výpůjčce s Občanským sdružením Prostor Kolín. Smlouvu ZMě předloží JUDr. Tesárek s tím že do ni zapracuje připomínky RMě. - ukládá MěP, aby předložila informaci o počtu vraků automobilů ve městě včetně přijatých opatření k jejich odstranění. - doporučuje ZMě k připomínkování smlouvu kupní s firmou Agila spol. s r.o. (koupě pozemku). - na základě doporučení výběrové komise na akci Oprava lávky ve Zruči nad Sázavou - Domahoř, schvaluje. jako pro Město ekonomicky nejvýhodnější. nabídku č.6 firmy JHP s.r.o. Praha 10, na 2. místě nabídku č. 5 firmy Chládek a Tintěra a.s. Pardubice a na 3. místě nabídku č. 2 firmy STAMAKOCEL s.r.o. Brodek u Přerova a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou umístěnou na 1. místě. Firmy bude informovat Ing. Skopec. - na základě doporučení výběrové komise na akci Zruč nad Sázavou lávka přes Sázavu u stadionu schvaluje, jako pro Město ekonomicky nejvýhodnější, nabídku č. 6 firmy JHP s.r.o. Praha 10, na 2. místě nabídku č. 5 firmy Chládek a Tintěra Pardubice a na 3.místě nabídku č. 4 firmy SKANSKA DS a.s. Pardubice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou umístěnou na 1. místě. Firmy bude informovat Ing. Skopec. - zřizuje Sbor pro občanské záležitosti a jmenuje do funkce předsedkyně SPOZ paní Zdeňku Kuželkovou, do funkce tajemnice paní Hanu Nácovskou a paní Milenu Peroutkovou, pana Františka Smítku, paní Marii Wagenknechtovou, paní Jaroslavu Heroutovou, paní Libuši Muzikovou, pana Josefa Bramboru, paní Jaroslavu Kordiakovou a paní Emílii Přenosilovou do funkce člena SPOZ. Jmenování zašle KS. - zřizuje komisi Pro partnerství a jmenuje do funkce předsedkyně paní Mgr. Ivanu Starou, do funkce tajemnice slečnu Martinu Moravcovou a paní Mgr. Janu Marečkovou, paní Markétu Jelínkovou, pana Mgr. Vladimíra Nulíčka, pana Dalibora Kaplana, paní Mgr. Olgu Cudlínovou, pana Mgr. Jindřicha Pustku a paní Ludmilu Škorničkovou do funkce člena této komise. Jmenování zašle KS. - zřizuje Bytovou komisi a jmenuje do funkce předsedy pana Petra Malého, do funkce tajemnice paní Jarmilu Domanskou a paní Mgr. Danu Radilovou, pana Jaromíra Blažka, pana Karla Šonku a pana Jaroslava Kříže do funkce člena komise. Jmenování zašle KS. - doporučuje ZMě, aby pan Bohuslav Škornička zastupoval Město v LDO Ledeč nad Sázavou, ve VHS Kutná Hora pan Jaroslav Jelínek, v Mikroregionu Posázavský kruh pan Jan Jelínek a do funkce člena představenstva EKOSO doporučuje pana Mgr. Martina Hujera. 1 / 33

2 - ukládá zaslat poptávku na akci Projekt na školská zařízení, poptány budou firmy: Ing. arch. Jarmila Cetkovská, Fučíkova 425, Kutná Hora / Ing. Jiří Kadleček, AZ Project s.r.o., U Křižovatky 608, Kolín IV / Ing. Zdeněk Dobiáš, Jaselská 222, Kolín II / Martin Naděje, Na Spravedlnosti 143, Kutná Hora / Kutnohorská stavební p. Hádek, Kutná Hora. - bere na vědomí dopis Středočeského kraje k problematice počtu sběrných nádob pro oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů a ukládá Mgr. Klatovskému zjistit rozšíření kapacit o nová stanoviště Zámek a Na Farském a do příští RMě předložit návrh na místa, kde je třeba vyvážet papír 1x týdně. - schvaluje smlouvu k využití systému sběru a třídění komunálních odpadů, ve smyslu ustanovení 38, odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. a odpadech ve znění změn a doplnění JUDr. Tesárkem, s firmou ASEKOL, s.r.o., Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - uděluje plnou moc společnosti A.S.A. Posázaví s.r.o., provozovateli sběrného dvora, aby zajišťovala veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy pro Město Zruč nad Sázavou a předávala elektrozařízení pocházející z domácností osobě určené společností ASEKOL s.r.o. - doporučuje ZMě zvýšit poplatek za odvoz odpadu pro rok 2007 na výši 500,- Kč/občan/rok, v souvislosti s nárůstem nákladů na uložení odpadu na skládce v Trhovém Štěpánově o 33%. - projednala oznámení firmy TEDOM o vznikající škodě v tepelném kanálu a ukládá reklamovat toto dílo u EVČ. - schvaluje žádost firmy Jan Řimnáč truhlářské práce o umístění reklamního panelu na stěnu objektu lihovaru ve Zručském dvoře za podmínek ve smyslu usnesení RMě č. 386/2006, ze dne Žadatele bude informovat SÚ. - na základě poptávky na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce Průmyslové ulice a rekonstrukce přístupových komunikací k Zámku, vybrala nabídku firmy Ing. Miroslav Ondrák projektování dopravních staveb Bahno 8 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vybranou firmou s tím, že pan starosta s firmou projedná další podrobnosti (chodník Průmyslová odvodnění, v provedení počítat s možným zatopením a uvést přesnou specifikaci díla). - schvaluje paní Hamajdové výpůjčku vývěsní skříňky umístěné na objektu hotelu Baťov (bez poplatku). - projednala výsledek průzkumu trhu se silovou elektřinou provedený poradenskou firmou EnEng s.r.o. Příbram na dodavatele elektřiny pro Energocentrum v obchodním r Byly osloveny firmy: Atel ČR, s.r.o., Czech Coal a.s., ČEZ prodej s.r.o., Morávia Energo, s.r.o., Pražská energetika, a.s., United Energy Trading, a.s. Jako ekonomicky nejvýhodnější dodavatel silové elektřiny byla vybrána společnost United Energy Trading, a.s. RMě pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a podpisem plné moci zmocněnci k tomu, aby zmocněnec United Energy Trading, a.s. uzavíral, měnil a vypovídal smlouvy o distribuci elektřiny se společností ČEZ Distribuce a.s. - projednala a doporučuje ZMě ke schválení návrh na čerpání příspěvku z Povodňového fondu (druhé kolo) předložený EO (vyřadit p. Maxu nesplňuje podmínky, příspěvek do fondu ve výši ,- Kč). - doporučuje ZMě, aby odměny členů ZMě zůstaly ve stejné výši jako v minulém volebním období. - schvaluje Smlouvu o způsobu placení autorských odměn uzavřenou s DILIA, o.s. Praha 2 / 33

3 9 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Jiří Maryška TREND - oprava zámeckého špýcharu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - na základě žádosti nájemců bytů v DPS a DPB, schvaluje pravidlo pro snížení nájemného v DPS a v DPB po uplynutí 5ti let od počátku nájmu a schvaluje doplnění vnitřních předpisů Města podmínek pro přidělování bytů v DPS a DPB o toto pravidlo, s účinností od neschvaluji koupi el. přípojky umístěné na pozemku Města v obci Nesměřice. Uvedená přípojka je v současné době v majetku LDO Ledeč nad Sázavou. LDO bude informovat p. Malý. - ukládá zveřejnit záměr Města na výpůjčku areálu Stadionu. - projednala žádost Střeleckého klubu Zruč nad Sázavou o finanční příspěvek na činnost v roce 2007 a ukládá zapracovat příspěvek ve výši ,-Kč do rozpočtu Města pro rok 2007 s tím, že Technické služby provedou v rámci své činnosti oplocení areálu střelnice, opravu lávky a vyčištění potoka. - souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi HT CZECH, s.r.o. a Mateřským centrem na podnájem části provozovny (1. patro) ve Zručském dvoře, kterou má HT CZECH, s.r.o. v pronájmu od Města. Žadatele bude informovat SM. - doporučuje ZMě ke schválení návrh upraveného rozpočtu Města pro rok schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou s panem Janem Kristínem (poskytnutí částky 2002,- Kč pro akce SPOZ), finanční dar přijímá a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 2. zasedání konaném dne schvaluje bezúplatnou výpůjčku zasedací místnosti MěÚ Mateřskému centru za účelem pořádání přednášky ( , od hodin) včetně zapůjčení projekční techniky. - projednala žádost Mateřského centra o finanční příspěvek na činnost v roce 2007 a ukládá zapracovat tento příspěvek do rozpočtu Města pro rok schvaluje předat na zasedání ZMě ocenění těmto dárcům krve: Lubomíru Drbalovi, Stanislavu Fialovi, Jiřímu Kovářovi - padesát odběrů krve a Karlu Baxovi, Jaroslavu Moravcovi šedesát odběrů krve. - schvaluje Řád veřejného pohřebiště Města Zruč nad Sázavou a ukládá tajemníkovi MěÚ (po nabytí právní moci) zajistit trvalé vyvěšení tohoto dokumentu na starém i novém hřbitově a jeho distribuci všem vedoucím odborů a oddělení MěÚ Zruč nad Sázavou. - projednala opakovanou žádost obyvatel DPB a ukládá právníkovi Města posoudit, zda lze v těchto domech zvláštního určení (DPS a DPB) zvyšovat nájemné dle zák. č. 107/2006 Sb. a současné totéž prověřit u půdních vestaveb. - schvaluje žádost firmy DK LAKOVNY o umístění reklamního panelu na stěnu objektu lihovaru ve Zručském dvoře za podmínek ve smyslu usnesení RMě č. 286/2006, ze dne Žadatele bude informovat SÚ. - projednala žádost obyvatel domu čp Na Výsluní, ve které požadují opravu chodníků k hlavním vchodům tohoto domu a rekonstrukci domovních zvonků a schvaluje: a/ 3 / 33

4 Přeložení chodníků k hlavním vchodům uvedeného domu (termín: do konce roku 2006, popřípadě v jarních měsících roku 2007). Žadatele budou informovat TS. b/ Zařazení rekonstrukce domovních zvonků a el. zámků v tomto domě do plánu oprav na rok Žadatele bude informovat SM. - zřizuje inventarizační komisi a jmenuje pana Jana Jelínka do funkce předsedy této komise a paní Janu Jelínkovou, paní Jaroslavu Vávrovou a pana Josefa Janošíka do funkce člena komise. Jmenování zašle KS. Rada Města na svém 1. zasedání konaném dne doporučuje ZMě k projednání Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, s firmou Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 8 / Smlouvu o budoucí smlouvě darovací, se Středočeským krajem / Smlouvu o výpůjčce, se Středočeským krajem. Uvedené smlouvy se týkají akce Rekonstrukce mostu přes Ostrovský potok, jejíž součástí bude i rekonstrukce křižovatky u železničního přejezdu trati Zruč nad Sázavou Kutná Hora. - ukládá poptat firmy na akci Oprava lávky Domahoř a lávka přes Sázavu u stadionu. Poptány budou firmy: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, Pardubice / FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Mlýnský 68, Brno / PSVS, a.s., Dubečská 3238, Praha 10 / SKANSKA DS, a.s., závod 78 Pardubice, Komenského 3, Pardubice / STAMAKOCEL, s.r.o., Tovární 158, Brodek u Tábora / JHP spol. s r.o., Jelínek Petr ml., Ústřední 60, Praha jmenuje komisi na otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Oprava lávky Domahoř a lávka přes Sázavu u stadionu ve složení: 1. Mgr. Martin Hujer náhradník Ing. Roman Výborný / 2. Jan Jelínek náhradník Ing. Milan Růžička / 3. Ing. Ivo Šimek, CSc. náhradník Ing. Věra Kadlečková / 4. Lubomír Dolák náhradník Petr Malý / 5. Ing. Miroslav Skopec náhradní Mgr. Jiří Klatovský. Jmenování zpracuje Ing. Skopec. - schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou s Ing. Miroslavem Skopcem na zpracování výběrového řízení na akci Oprava lávky Domahoř a lávka přes Sázavu u stadionu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - ukládá opětovně zveřejnit záměr Města na prodej pozemků v lokalitě Liaz a v této věci oslovit 3 4 realitní kanceláře (provedení průzkumu). - schvaluje pronájem části pozemku č.1842 na nám. Míru paní Pham Thi Loan s platností od RMě pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. - doporučuje ZMě k projednání prodej části pozemku č. 2335/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou firmě AGILE, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí a ukládá starostovi města jednat s uvedenou firmou o podmínkách případného prodeje tohoto pozemku. - schvaluje nákup výzbroje pro SDH z dotace od Krajského úřadu dle předloženého návrhu. - ukládá zapracovat do rozpočtu Města pro rok 2007 finanční příspěvek na činnost humanitárního sdružení ŽIVOT schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s panem Petrem Špičkou (hrobařské práce) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - projednala petici občanů ulice Dvouletky na povolení stání nebo parkování aut v lokalitě 4 / 33

5 u tenisu a ukládá odpovědět ve smyslu, že se v současné době zpracovává koncepce na parkovací místa ve městě. Do této doby se vyřízení žádosti TJ Jiskry v uvedené věci odkládá. Občany bude informovat p. Malý. - schvaluje dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám (výkon přenesené působnosti na úseku přestupků) uzavřených s obcemi Chabeřice, Vlastějovice, Dolní Pohleď, Pertoltice, Kácov, Řendějov a Horka II a pověřuje starostu města podpisem uvedených dodatků. Příslušné administrativní úkony v této věci zajistí pí Smetanová. - schvaluje navržené umístění výkopku při stavbě skladu firmy Polysan s.r.o. na pozemcích Města. Pověřuje starostu města, aby s firmou jednal o podmínkách a ceně. - neschvaluje umístění nádrže na tekutý dusík na pozemku Města v ulici Průmyslové (p. Přenosil). Žadatele bude informovat p. Malý. - projednala žádost pana Šimůnka na opravu komunikace v lokalitě pod TV vysílačem a ukládá žadateli odpovědět, že komunikace bude opravena vhodným materiálem v roce Opravu provedou TS. Žadatele budou informovat TS. - projednala žádost obyvatel domu čp Na Výsluní na rekonstrukci chodníku na vjezd pro automobily a ukládá panu Barešovi projednat se zástupcem tohoto domu vhodné řešení vzhledem k tomu, že návrh obyvatel je z výškových důvodů chodníku neproveditelný. - pověřuje členy ZMě, MUDr. Libuši Pletichovou, pana Miroslava Čarka a paní Andreu Pacalovou, ve smyslu ust. 4, zákona č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění, výkonem funkce oddávajícího. Pověření odešle KS. - na základě vyhodnocení poptávky na dodávku radiostanic pro Městskou polici schvaluje, jako nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 4 firmy RCS Brno s.r.o., Mošnova 15, Brno. Oznámení uchazečům zašle MěP, RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vybranou firmou. - schvaluje dohodu uzavřenou firmou THERM s.r.o., Praha 4 předmětem díla je osazení měření spotřeby tepla ve společných prostorách v objektech Města Ke Stadionu 1035 a Mládeže 591 a pověřuje starostu podpisem uvedené dohody. Starosta Města : Mgr. Martin Hujer Místostarosta Města : Jan Jelínek Členové Rady Města : Mgr. Martin Hujer Jan Jelínek Ing. Roman Výborný Ing. Ivo Šimek CSc. Vladimír Radil 5 / 33

6 Rada Města na svém 125. zasedání konaném dne bere na vědomí rezignaci paní Evy Lejnarové na funkci člena Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou. Paní Lejnarovou bude informovat KS. - osvědčuje, že pan Jan Jelínek byl prohlášen členem Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou na uprázdněný mandát z kandidátky KDU-ČSL. Osvědčení zašle KS. Rada Města na svém 124. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu o dílo (vypracování dokumentace související s administrací a monitoringem realizovaného projektu Zručský zámek ožívá I. etapa) uzavřenou s Ing. Vladimírem Klatovským a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje Dohodu o partnerství (realizace nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Zruči nad Sázavou) uzavřenou s o. s. Prostor, Kolín a pověřuje starostu města podpisem této dohody. - projednala žádost Mateřského centra Setkání o povolení využít prostranství Na Pohoří pro pořádání akce pro veřejnost Drakiáda, dne cca od hodin a uvedenou akci povoluje. Současně RMě povoluje rozdělání několika ohňů při této akci za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Palivové dřevo (0,5 m 3 ) dodá zdarma Město. Žadatele bude informovat pan starosta. - projednala žádost Křesťanské společnosti Nový Život o povolení využít prostranství dětského hřiště pro pořádání akce O nejzručnějšího BRUKOLA, dne od hodin. Propagace této akce bude zdarma (plakáty, rozhlas) a rovněž Město zajistí pomoc při kopírování diplomů na tuto akci. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje bezúplatnou výpůjčku zasedací místnosti ÚO Svazu diabetiků ČR, Kutná Hora za účelem provádění bezplatného měření glykemie pro občany našeho města ( ). Žadatele bude informovat KS. - schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Zruč nad Sázavou a obci Nesměřice (podpora materiálního vybavení jednotky SDH obce) uzavřenou se Středočeským krajem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - na základě vyhodnocení poptávky na dodání radiostanice pro SDH schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 2 firmy KOMS Mělník, na 2. místě nabídku č. 4 firmy HANEL Pardubice a na 3. místě nabídku č. 1 firmy R.D.Enginnering Pardubice. Oznámení uchazečům zašle KS, RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy na dodávku radiostanice. - projednala a vzala na vědomí oznámení firmy TEDOM o vznikající škodě na tepelném kanálu, a to z důvodu poškozené kanalizace v majetku VHS Kutná Hora (odpadní splašky pronikají do tepelného kanálu). Ukládá vstoupit do jednání s VHS Kutná Hora, jako dotčenou firmou, ve věci vyřešení této situace. 6 / 33

7 - ukládá poptat firmy na zpracování projektové dokumentace na akci Zruč nad Sázavou rekonstrukce přístupových cest k zámku. Poptány budou firmy: Ing. Miroslav Ondrák, Bahno 8, Kutná Hora / KOMEL, spol. s r.o., Tyršova 65, Kutná Hora / Chemoprag, s.r.o., Na Babě 1526/35, Praha 6 - Dejvice / Silnice Čáslav / Projektová a konzultační kancelář, Ing. Jiří Kejval, Nádražní 437, Kutná Hora - ukládá poptat firmy na zpracování projektové dokumentace na akci Zruč nad Sázavou rekonstrukce ulice Průmyslová. Poptány budou firmy: Ing. Miroslav Ondrák, Bahno 8, Kutná Hora / KOMEL, spol s r.o., Tyršova 65, Kutná Hora / Chemoprag, s.r.o., Na Babě 1526/35, Praha 6 - Dejvice / Silnice Čáslav / Projektová a konzultační kancelář, Ing. Jiří Kejval, Nádražní 437, Kutná Hora - schvaluje smlouvu o dílo (zpracování sloučeného konceptu a návrhu Změny č. 6 ÚPSÚ) uzavřenou s Ing. arch. Cetkovskou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje Plán zimní údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb Města Zruč nad Sázavou na období dle návrhu předloženého Technickými službami. - ukládá vypsat výběrové řízení na pronájem parkoviště na Náměstí Míru, část pozemku č. 1842, za účelem pořádání pravidelných prodejních trhů v roce Rada Města na svém 123. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu o vytvoření díla (kreslené vtipy do ZN) uzavřenou s panem Jaroslavem Skoupým a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje osvobození od poplatku za výlep plakátů SRPDŠ při I. ZŠ na akci "Kateřinská zábava" ( ). Žadatele budou informovat TS. - schvaluje zakoupení radiomagnetofonu pro potřeby tělocvičny v objektu bývalé Školní družiny, a to do výše 1.500,- Kč. - na základě žádosti SDH Želivec souhlasí s uspořádáním živé hudební produkce v objektu bývalé školy v Želivci ( ), za předpokladu dodržení všech bezpečnostních předpisů. Žadatele bude informovat KS. - na základě žádosti vedoucího oddělení PČR Zruč nad Sázavou schvaluje přidělení bytu mimo pořádník - garsoniera, Poštovní pro policistu uvedeného oddělení, avšak pouze na dobu určitou, a to po dobu jeho služebního poměru u PČR, obv. odd. Zruč nad Sázavou. - na základě žádosti Ing. Stanislava Trojana ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku č. 1094/16 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. Žadatele bude informovat KS. - na základě žádosti Pham Thi Loan ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části pozemku č v k.ú. Zruč nad Sázavou. - na základě žádosti ZO Českého svazu včelařů Zruč nad Sázavou schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z finanční rezervy. Současně ukládá EO předložit do příštího zasedání RMě ke schválení návrh rozpočtového opatření v tomto smyslu. Žadatele bude informovat EO. Finanční dar použije organizace na činnost v oblasti ochrany včelstev před nemocemi a parazity. 7 / 33

8 - neschvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře na akci "Vánoční turnaj trojic v nohejbale" ( ) vzhledem k tomu, že finanční prostředky v této oblasti jsou již vyčerpány. Žadatele bude informovat EO. - schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě s f. Tedom (podnájem nebytových prostor v objektu kotelny Wekto sdružení Prostor s tím, že získané finanční prostředky budou použity zpět na rekonstrukci apod. zmíněného objektu, což bude Město vždy konzultovat s Tedomem a Prostorem). - ukládá poptat fyzické nebo právnické osoby zajišťující práce provozovatele veřejného pohřebiště, které není Město schopno zajistit. - ukládá panu Malému splnit usnesení přijatá 27. zasedáním ZMě č. 46/2006 (směna pozemku - Cetlovi), č. 47/2006 (prodej pozemku - Cetlovi), č. 48/2006 (prodej pozemku p. Malému). - ukládá Ing. Růžičkovi splnit usnesení přijatá 27. zasedáním ZMě č. 51/2006, 52/2006 a 53/2006 (ÚPSÚ). - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku malého rozsahu "Oprava vstupní terasy obj. Ambulance" schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 2 firmy Šteffek Ivo - RYP, Vyhlídková 692, Zruč nad Sázavou a na 2. místě nabídku č. 1 pana Zdeňka Kuželky, Jordana Jovkova 3552, Praha 4. Oznámení uchazečům zašle SM, RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku malého rozsahu "Oprava střechy technického objektu u Smuteční síně" schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 3 firmy Vařečka - BV Mont, Vodrantská 84, Kluky (realizace celé střechy t.r. s rozloženou platbou), na 2. místě nabídku č. 2 firmy N. Vrbská, Stavební firma Slavík, Nad Rezkovcem 1114, Čáslav a na 3. místě nabídku č. 1 firmy Mova spol. s r.o., Poděbradská 305, Kutná Hora. Oznámení uchazečům zašle SM, RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě. - projednala žádosti obyvatel DPS a DPB o nezvyšování nájemného z bytů pro období od do a těmto žádostem nevyhovuje. Obyvatele těchto domů bude informovat SM. - projednala žádost ředitelky MŠ Malostranská o posílení rozpočtu pro rok 2006 (na zvelebení školní zahrady) a ukládá žadatelce odpovědět ve smyslu, že finanční prostředky z položky další investice školství jsou pro rok 2006 již vyčerpány a paní ředitelce doporučit, aby si potřebnou částku nárokovala do rozpočtu Žadatelku bude informovat EO. - projednala žádost Svazu tělesně postižených Kutná Hora o poskytnutí finančních prostředků na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu uvedených pomůcek zřízenou v Červených Janovicích. RMě žádosti nevyhovuje s tím, že finanční prostředky Město poskytuje pobočkám Svazu tělesně postižených, které působí na území města a s příslušnou částkou je počítáno v rozpočtu Města. Žadatele bude informovat EO. - souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky k rozestavěnému domu pana Aleše Vávry přes pozemek č. 420/5 v k.ú. Zruč nad Sázavou, který je ve vlastnictví Města. - projednala novou nabídku poradenské firmy EnEng s.r.o., Příbram, na zpracování výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro Energocentrum a tuto nabídku schvaluje. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku "Metodická pomoc při čerpání finančních prostředků z EU" schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 3 firmy CWE, a.s., Karlova 48, Praha 1. Oznámení uchazečům zašle KS ve spolupráci se SM. 8 / 33

9 RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uvedenou firmou. Rada Města na svém 122. zasedání konaném dne ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části pozemku č. 2335/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou za podmínek: minimální cena 600,- Kč/m 2 a soulad s ÚPSÚ Zruč nad Sázavou. - ukládá starostovi města a tajemníkovi MěÚ jednat o možnosti koupě pozemku č dle PK v k.ú. Zruč nad Sázavou od současných vlastníků. - schvaluje výpůjčku části pozemku č v k.ú. Zruč nad Sázavou TJ Jiskře s tím, že si TJ Jiskra pozemek sama upraví. Žadatele bude informovat p. Malý. - schvaluje pronájem zasedací místnosti MěÚ pro potřeby Středočeského kraje Krajského úřadu, k provedení školení okrskových volebních komisí dne , od 8.30 do hodin. Ukládá SM zpracovat a zaslat nájemní smlouvu na uvedený termín a zajistit vyfakturování nájmu po termínu školení, podle příslušných sazeb. - schvaluje cenový rozpočet montážních prací (přístupová venkovní schodiště, chodníky) na skatepark předložený panem Šteffkem a ukládá panu Dolákovi zpracovat návrh 1. dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s p. Šteffkem na tuto akci. - schvaluje bezúplatný výlep plakátů paní Svatošové na výstavu šperků, konanou od ve výstavní síně MěÚ. Žadatelku budou informovat TS. - z důvodu úspory nákladů schvaluje ukončení servisní smlouvy s firmou EL-VY spol. s r.o., Chrudim, na výtah v DPS k a k tomuto datu rozšiření servisní smlouvy na tento výtah s firmou VVS české výtahy s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem výpovědi smlouvy s EL VY a následně dodatku smlouvy s VVS. - na základě žádosti MUDr. Ferdinandové schvaluje výpůjčku a pronájem prostor ve ŠD pro kurz snižování nadváhy, a to každý pátek od do hod. od do (místnost klubu důchodců bezplatně, tělocvična za standardní cenu 75,- Kč/hod). - na základě žádosti ředitelky Dětského domova schvaluje rezervaci vstupního bytu č. 3 v Domě s podporovanými byty pro fyzickou osobu (chovance z tohoto domova), kterou si vždy určí vedení dětského domova (nájemné resp. rezervační poplatek ve výši 1,5 násobku základního nájemného). - na základě zhotovitelem předloženého rozpisu víceprací na zateplení bytových domů čp. 640/2 souhlasí pouze s vícepracemi ve výši ,- Kč bez DPH. Ostatní nárokované vícepráce budou plně započteny jako kompenzace za drobné estetické nedostatky na těchto fasádách. - schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektu na akci Zruč nad Sázavou TI pro novou ulici v lokalitě Nad Ovčínem, uzavřenou s firmou Pro VaK, v.o.s., Kutná Hora a pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. - schvaluje dodatečné zařazení Dětského domova Zruč nad Sázavou do komunálního informačního systému Města ve smyslu návrhu předloženého SÚ (Město objedná a uhradí dodávku a montáž požadovaných tabulí a náklady přefakturuje DD v plné výši, tabule budou majetkem Města). Dětský domov bude informovat SÚ. - schvaluje kupní smlouvu na dodávku nábytku pro ZUŠ uzavřenou s firmou Santal, Třeboň a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 9 / 33

10 - z důvodu správného zapracování do rozpočtu Města 2006, schvaluje upravit své usnesení č. 319/2006 takto: RMě schvaluje použití finančních prostředků z položky další investice školství pro Základní uměleckou školu ve výši ,- Kč (zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti žáků a pedagogů). - ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem pozemku p. 1650/3 v k.ú. Zruč nad Sázavou. - ukládá panu Janu Jelínkovi a Ing. Růžičkovi zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně rozpočtu na akci oprava zámecké zdi. - schvaluje nákup pódia od firmy SGB CZ, s.r.o., Praha 10, za cenu ve výši 216 tis. Kč s DPH. Rada Města na svém 121. zasedání konaném dne schvaluje poskytnutí městského grantu Střeleckému klubu Zruč nad Sázavou na akci 0 ročník mistrovství světa stoletých ( ) ve výši 3.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - v návaznosti na žádost paní Pávkové doporučuje ZMě schválit další termín pro podávání žádostí o finanční příspěvek na odstranění následků povodně do povoluje využití zámeckého parku pro pořádání akce pro veřejnost pořadatel Mateřské centrum Setkání Zruč nad Sázavou - Pohádkový park, konané dne s tím, že jednotlivá stanoviště budou upravena dle návrhu Mgr. Klatovského tak, aby byla ochráněna ta část, kde začala probíhat obnova parku. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlet plakátů na uvedenou akci i ostatní akce, které bude MC pořádat. Po ukončení akce bude proveden úklid a park bude předán paní Šimkové. Žadatele bude informovat Mgr. Klatovský. - doporučuje ZMě k projednání návrh na zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v našem městě. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej částí pozemků č. 930/1, 931, 1817/2 v k.ú. Nesměřice a následně předložit k projednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej částí pozemků č. 972/10, 971/2 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování strážní a ochranné služby uzavřené s firmou Agency of Security FENIX, a.s., Praha 9 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní umělecké školy na rok 2006 o ,- Kč (zlepšení hygienických podmínek a podmínek bezpečnosti žáků a pedagogů). - v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. schvaluje přírůstek měsíčního nájemného z bytů Města pro období od do v zákonné výši (na 19,13 Kč/m 2 /měs.). - na základě návrhu firmy Hella s.r.o. schvaluje zápočet části nákladů na opravu fasády bývalé výměníkové stanice v Poštovní ulici s nájemným z nebytových prostor (do výše nájemného za 15 měsíců) a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy v tomto smyslu. - schvaluje, aby po dobu rekonstrukce Zámku (obřadní síně) byla jako náhradní obřadní síň pro slavnostní příležitosti používána zasedací místnost MěÚ Zruč nad Sázavou. - projednala nabídku poradenské firmy EnEng s.r.o., Příbram, na zpracování výběrového 10 / 33

11 řízení na dodavatele elektřiny pro energocentrum a tuto nabídku nepřijímá. Průzkum trhu s elektřinou a výběr dodavatele provedou Technické služby. - doporučuje ZMě k projednání návrh na vstup Města do a.s. Agro Pertoltice. - v návaznosti na stížnost pana Černohlávka na parkování v ul. 5. května ruší zpoplatnění parkování automobilů nad 3,5 t v Sázavanu s tím, že do ulice 5. května bude instalováno dopravní značení zabraňující parkování těchto vozidel a jejich parkování bude situováno do objektu Sázavan. Stěžovatele bude informovat p. Malý, instalaci dopravního značení zajistí TS. Rada Města na svém 120. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou COLAS CZ, a.s. Praha 9 - Oprava místních komunikací v obci Želivec a Dubina. Pověřuje starostu města podpisem uvedeného dodatku. - schvaluje smlouvu o umělecké produkci uzavřenou s p. Tomášem Suchým Umělecká agentura Hnízdo Beroun, na akci Hudební festival VRÁTKA Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - přijímá finanční dar od firmy UNIPOS spol. s r.o., Kutná Hora, ve výši ,- Kč (fin. částka bude použita na údržbu zeleně v zámeckém parku) a schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s uvedenou firmou. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o spolupořadatelství Českého skateboardového poháru 2006 a podmínkách získávání sponzorů, uzavřenou s Mystic skates spol. s r.o., Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. - schvaluje poskytnutí městského grantu Českému svazu chovatelů na akci Výstava drobného zvířectva ( ), ve výši 5.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - neschvaluje poskytnutí městského grantu panu Jaroslavu Křížovi ve výši ,- Kč (na zakoupení zvukové aparatury). Rozhodnutí zašle EO. - na základě žádosti manželů Klatovských schvaluje vybudování přístupu (schody) k pozemku č. 979/2 v jejich vlastnictví přes pozemek č. 972/17 v majetku Města. Žadatele bude informovat p. Malý. - schvaluje zveřejnit záměr Města na pronájem části pozemku č neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků č. 1199, 1196 a 1194/2. Pana Buriánka bude informovat p. Malý. - schvaluje zveřejnit záměr Města na směnu a prodej pozemků (vypořádání vlastnických vztahů Město Cetlovi), které budou upřesněny geometrickým plánem a následně návrh předložit k projednání ZMě. - projednala stížnost pana Václava Černohlávka a spol. na zřízení veřejného parkoviště pro motorová vozidla bez omezení hmotnosti v ulici 5. května. Ukládá panu Malému prověřit možnosti náhradního řešení ve smyslu jednání RMě a návrh předložit RMě. - schvaluje oslovení 5 společností: CWE, a. s. se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4 / Star, a. s. se sídlem Zámecká 1466/5, Hořovice / WERO Group, s. r. o. se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4 / Euro Managers, s. r. o. se sídlem S. K. Neumana 2011/7, Praha 8 / Ing. Vladimír Klatovský, Družební, Zruč nad Sázavou... na základě 12, zákona č. 137/2006 Sb. 11 / 33

12 (zakázka malého rozsahu), a to na předmět plnění: Metodická pomoc při čerpání finančních prostředků z EU a pověřuje Mgr. Hujera a p. Smetanovou oslovením těchto společností tak, aby předložily své nabídky do termínu dalšího zasedání RMě. - na základě žádosti Českého svazu chovatelů, ZO Zruč nad Sázavou, schvaluje pro konání výstavy drobného zvířectva 13. až výpůjčku společných prostor v budově Školní družiny včetně přilehlých pozemků za obvyklých podmínek (zajištění úklidu pořadatelem/vypůjčitelem po skončení akce, vypůjčitel ručí za případné škody, přiměřená spotřeba energií je sponzorským darem Města atd., případné užívání Školní jídelny si musí vypůjčitel dohodnout s I. ZŠ). Dále RMě souhlasí s bezplatným výlepem plakátů na tuto akci. Žadatele vyrozumí SM. - na základě doporučení bytové komise schvaluje návrh nájemného z upravitelných bytů v Domě s podporovanými byty (DPB) v předložené výši. - schvaluje rozšíření servisní smlouvy na výtahy Města s firmou VVS - české výtahy s.r.o. o nový výtah v objektu 20 bj. DPB a pověřuje starostu podpisem dodatku této smlouvy. - schvaluje nájemní smlouvu o umísťování značek komerčního informačního systému na veřejném prostranství, uzavřenou s firmou LIMA eko služby s.r.o. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - doporučuje ZMě ke schválení: Předložený návrh zadání Změny č. 6 ÚPSÚ Zruč nad Sázavou - doporučuje ZMě ke schválení: Předložený postup při pořizování Změny č. 6 ÚPSÚ Zruč nad Sázavou Rada Města na svém 119. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu o zprostředkování koncertního vystoupení, uzavřenou s Pavlem Dobešem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje smlouvu o převzetí odpadních vod dovezených přepravcem na čistírnu odpadních vod Zruč nad Sázavou, uzavřenou s VHS Vrchlice Maleč, a. s., Kutná Hora a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje poskytnutí městského grantu Jiřímu Flekalovi na akci 8. ročník Posázavské neckyjády ( ) ve výši 3.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu Sportovnímu klubu cyklistiky na akci Turnaj sálové kopané přípravek a mladších žáků ( ) ve výši 4.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře na akci 1. ročník Velké ceny města Zruč nad Sázavou (házená ) ve výši 6.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře na akci Turnaj neregistrovaných hráčů v tenise kategorie A ( ) ve výši 3.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře na akci Turnaj neregistrovaných hráčů v tenise kategorie B ( ) ve výši 3.000,- Kč. - souhlasí s konáním veřejné hudební produkce u restaurace Pallasit dne pořadatel Jan Suchý s tím, že akce se bude konat v době od do 23.30, nejpozději však do 0.30 hodin, a to za předpokladu splnění všech podmínek ze strany žadatele uvedených v 12 / 33

13 jejich žádosti. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje příjem dotace od KÚ Středočeského kraje na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2006 ve výši ,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo oprava místních komunikací uzavřené s firmou COLAS CZ, a. s., Praha 9 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku malého rozsahu Opravy lodžií a části obvodového pláště panelových domů čp schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 1 firmy Kutnohorská stavební Kutná Hora (s nabídkovou cenou ,- Kč), na 2. místě nabídku č. 4 firmy Zručská stavební, Zruč nad Sázavou (s nabídkovou cenou ,76 Kč) a na 3. místě nabídku č. 3 firmy Unitip Jičín (s nabídkovou cenou ,- Kč). Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě za podmínek uvedených v poptávce Města. - na základě žádosti pana J. Havlíčka ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru ve Zručském dvoře tzv. bývalé olejárny v obj. L, a to na dobu neurčitou za standardních podmínek (350,- Kč/Mě/rok, zápočet oprav atd.). - na základě žádosti pana B. Vaňkáta souhlasí se změnou užívání části nebytových prostor ve Zručském dvoře pronajatých dle smlouvy NP001/05 na Country bar. - na základě předloženého návrhu zhotovitele opravy a zateplení verandy MŠ II. p. Kuželky schvaluje první a druhou část víceprací na tuto akci: Nezbytné podchycení bočních základů a nové zídky u předloženého schodiště a dokončovací práce včetně materiálu. - projednala požadavek SBD Zruč nad Sázavou na výměnu oken domů čp. 749 a 750 Na Pohoří za okna protihluková na náklady Města z důvodu zvýšené hlučnosti v této lokalitě způsobené provozem sportovní haly a ukládá odpovědět žadateli ve smyslu jednání RMě: Žádosti se nevyhovuje neodůvodněná. - ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem reklamní plochy na objektu bývalého lihovaru ve Zručském dvoře. Podmínky: rozměry reklamních tabulí nepřesáhnou plochu 3x1m, poplatek bude činit 2.000,- Kč/m 2 /rok. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku projektová příprava komplexního zainvestování stavebních pozemku nad Novou ulicí (RDS) schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku čp. 1 firmy ProVaK, v.o.s., Kutná Hora a na 2. místě nabídku č. 2 firmy Ing. arch. Cetkovská. Oznámení uchazečům zašle SÚ. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou na 1. místě, za podmínek uvedených v poptávce Města. - schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o umísťování značek komerčního informačního systému, která byla uzavřena se společností NBBA Kladno, která v dané věci zastupuje společnost TESCO. Pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje rozúčtování faktury č za dodávku části oplocení a závory u vstupu do areálu Sázavan těmto firmám podnikajícím v tomto areálu (Dodavatel Sázavan Strojírny, s.r.o. Zruč nad Sázavou fakturovaná částka ,- Kč včetně DPH) takto: 1. Sázavan Strojírny, s.r.o. - 1/7 / 2. Spojstav, s.r.o. - 1/7 / 3. Město Zruč nad Sázavou - 1/7 / 4. Century /7 / 5. Frigera a.s. - 1/7 / 6. BIHR Zruč - 1/7 / 7. TRW - 1/7. - projednala nabídky firem Spojstav s.r.o. a Zručská stavební s.r.o. na rekonstrukci chodníků v části ulice Tomáše Bati a ulice Osvobození a vybrala, jako ekonomicky pro Město nejvýhodnější, nabídku firmy Spojstav s.r.o. a na druhém místě firmu Zručská stavební s.r.o. 13 / 33

14 Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na prvním místě, za podmínek uvedených v nabídce Města. - ukládá zaslat poptávku na realizaci akce - Oprava zámecké zdi (u spodní vinárny) včetně přilehlých schodů. Poptáni budou: Ivo Šteffek, Zruč nad Sázavou / Josef Hejl, Zruč nad Sázavou / Zručská stavební, Zruč nad Sázavou / Spojstav, Praha / p. Novák, Vlastějovice / Jan Jelínek, Zruč nad Sázavou. Rada Města na svém 118. zasedání konaném dne schvaluje poskytnutí městského grantu Filmovému studiu Zruč nad Sázavou na akci promítání filmů pro veřejnost ve výši ,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 26/2006 (koupě pozemku od p. Hejného). - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 27/2006 (úhrada fin. částky p. Hejnému). - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 28/2006 (pozemky LIAZ). - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 29/2006 (pozemek 2817/6), č. 40/2006 (pozemek 766/2) a č. 41/2006 (pozemek 2626/10). - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 30/2006 (vstup do SVOL). - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 34/2006 (3. úprava rozpočtu). - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 35/2006 (OZV KIS) a č. 36/2006 (OZV MěP). - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 37/2006 (financování projektu Zručský zámek ožívá). - ukládá splnit usnesení 25. zasedání ZMě č. 42/2006 (ukončení sbírky povodně). - schvaluje poskytnutí městského grantu na činnost Mateřského centra Setkání Zruč nad Sázavou ve výši 20 tis. Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje pořádání hudební produkce před vinárnou Pod Zámkem ve dnech a , vždy od do hodin - pořadatel pan Roman Petrus. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje cenovou nabídku firmy Spojstav na provedení uliční vpusti a napojení do kanalizace (sklad paliva TEDOM). Finanční náklady na akci bude hradit firma TEDOM. Firmu TEDOM bude informovat pan starosta. - na základě návrhu pana Romana Petruse, schvaluje zápočet nákladů na nutnou opravu vnější kanalizace z dolní vinárny a z MěÚ (v prostoru parkánové zdi) s nájemným z nebytových prostor dle smlouvy NP007/05 do maximální výše ,- Kč a pověřuje starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy v tomto smyslu. - na základě vyhodnocení poptávky na opravu lodžií a části obvodového pláště panel. domů čp. 640 a 642 v ul. Poštovní, rozhodla o zrušení této poptávky z důvodu překročení finančního limitu pro tento způsob zadání dle zák. č. 40/2004 Sb. Vyrozumění uchazečům zašle SM. - ukládá po znovu poptat odborné firmy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, Opravu lodžií a části obvodového pláště panel. domů čp. 640 a 642 v ul. Poštovní. Poptáni budou: Spojstav s.r.o., Magistrů 16/202, Praha 4 / Zručská stavební s.r.o., Na Úvoze 1053, Zruč nad Sázavou / Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, 14 / 33

15 Kutná Hora / Unitip spol. s r.o., Pod Lipami 894, Jičín. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku Oprava stropu a střešní krytiny zámeckého špýcharu schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 3 firmy Maryška TREND Zruč nad Sázavou (s nabídkovou cenou ,- Kč), na 2. místě nabídku č. 1 firmy Josef Maxa, Zruč nad Sázavou (s nabídkovou cenou ,- Kč) a na 3. místě nabídku č. 2 firmy Pavel Maxa, Zruč nad Sázavou a nabídkovou cenou ,- Kč). Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě, za podmínek uvedených v poptávce Města. - ukládá panu Dolákovi požádat o úpravu rozpočtu Města na rok 2006 v souvislosti s realizací akce Oprava stropu a střešní krytiny zámeckého špýcharu. - schvaluje pořadník na obsazení bytů v Domě s podporovanými byty dle návrhu předloženého bytovou komisí a ukládá pořadník zveřejnit (po odsouhlasení MěÚ Kutná Hora). - v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a zákona o odpadech, schvaluje Plán odpadového hospodářství Města Zruč nad Sázavou pro léta a ukládá zveřejnit elektronickou podobu plánu na webových stránkách Města. - projednala vyjádření Stavebního úřadu k barevnému řešení fasád panelových domů Na Pohoří v souvislosti se zamýšleným zateplením jejich štítových stěn a ukládá požádat architekta o vyjádření a návrh tohoto řešení. - schvaluje nájemní smlouvu o umísťování značek komerčního informačního systému na veřejném prostranství města (KIS) s firmou HELLA CZ, s.r.o., Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro společnost RABBIT Trhový Štěpánov a pověřuje starostu města jejím podpisem. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů na zakázku Rozhlasová ústředna schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 Libor Kopecký, Suchodl 228, Suchdol, na 2. místě nabídku č. 3 Bártek rozhlasy, Podlesí 418, Valašské Meziříčí a na 3. místě nabídku č. 1 Rozhlas elektro Radotín s.r.o. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - schvaluje návrh Technických služeb na opravu části chodníku v ulici Tomáše Bati a dokončení opravy části chodníku v ulici Osvobození. Poptány budou tyto firmy: ATOS, Ledeč nad Sázavou / Zručská stavební, Zruč nad Sázavou / Spojstav, Praha / Ivo Šteffek, Zruč nad Sázavou. - schvaluje zrušení městského grantu schváleného usnesením RMě č. 120/2006 část 13/2096, panu Vlastimilu Roflíkovi na rockový festival, ve výši ,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje, v návaznosti na usnesení 25. zasedání ZMě č. 37/2006, smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a pověřuje starostu jejím podpisem. - na základě vyhodnocení cenových nabídek na realizací díla Zručský zámek ožívá I. schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 2 firmy Archatt památky spol. s.r.o., Třebíč (s nabídkovou cenou Kč bez DPH) a na 2. místě nabídku č. 1 firmy Spojstav Praha (s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH). Oznámení uchazečům zašle Ing. Skopec. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou na 1. místě. - schvaluje dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o spolupráci ze dne mezi těmito 15 / 33

16 smluvními stranami: BIHR Zruč s.r.o. / Century 2000 s.r.o. / Město Zruč nad Sázavou / Sázavan Strojírny s.r.o. / Spojstav s.r.o. / TRW Autoeklektronika s.r.o. / Frigera, a.s. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - na základě provedeného výběrového řízení a doporučení výběrové komise jmenuje do funkce vedoucího úředníka Kanceláře starosty paní Ludmilu Vlkovou, s účinností od Jmenování zašle tajemník MěÚ. Rada Města na svém 117. zasedání konaném dne schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora předmětem smlouvy je finanční dar ve výši ,- Kč - a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. RMě doporučuje ZMě přijmout tento dar formou 3. úpravy rozpočtu Města pro rok neschvaluje poskytnutí městského grantu Mateřské škole Malostranská. Rozhodnutí zašle EO. - projednala žádost ředitelky MŠ Malostranská o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města na vybavení školní zahrady. RMě uvedenou žádost neschvaluje s tím, že investice pro rok 2006 byly již projednány a schváleny a paní ředitelce bude doporučeno, aby si finanční částku nárokovala do rozpočtu MŠ bude informovat KS. - schvaluje použití rezervního fondu Mateřské školy Na Pohoří na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši ,40 Kč. MŠ bude informovat KS. - schvaluje místní pořadník uchazečů o byty ve vlastnictví Města na období od do dle návrhu předloženého bytovou komisí. Ukládá pořadník zveřejnit. - neschvaluje návrh místního pořadníku na byty v DSP Mládeže ve vlastnictví Města předložený bytovou komisí s tím, že ukládá BK posoudit žádosti o výměnu bytů DPS DSP a zprávu předložit do příštího zasedání RMě. - schvaluje návrh SÚ na řešení neuspokojivé situace s parkovacími místy v ulici Průběžné (na základě podnětu občana), rozšířením vozovky v celé její délce při východním okraji. Současně RMě schvaluje prodloužení stávajícího parkoviště před domy čp v Průběžné ulici směrem pod dům čp projednala dopis Společenství domu čp v ulici Družstevní ve věci parkování automobilových vraků na společném parkoviště před uvedenými domy. Bude odpovězeno, že Městská policie tuto záležitost již řeší. - pověřuje pana starostu jednáním s firmou ANDY s.r.o., Praha 10, ve věci instalace 3 4 ks vítacích cedulí s bezpečnostní tématikou, na území našeho města. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku Výměna stávajícího osvětlení 4 učeben I.ZŠ schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 1 firmy TRČKA Jiří, Kutná Hora (s nabídkovou cenou ,40 Kč), na 2. místě nabídku č. 2 firmy MARTÍNEK Luboš, Kbel (s nabídkovou cenou ,- Kč). Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě za podmínek uvedených v poptávce Města. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku Montáž termoregulačních ventilů do bytů Města schvaluje, jako celkově ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 4 pana 16 / 33

17 Štechera, Zruč nad Sázavou - na domy v ulici Na Výsluní a na Slunném Vrchu a nabídku č. 1 firmy THERM, Praha 4 - na domy v ulici Poštovní. Na dalších místech se umístily nabídky č. 2 KONUS, Mělník a č. 3 p. Švanda, Praha 6. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smluv o dílo v tomto smyslu s uchazeči s nejvhodnější nabídkou za podmínek uvedených v poptávce Města a dle nabídky f. THERM na zlevněnou cenu. - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku Oprava a zateplení verandy budovy MŠ II. schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město, nabídku č. 1 firmy Kuželka Zdeněk, Praha 4 (s nabídkovou cenou ,- Kč). Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě za podmínek uvedených v poptávce Města. - ukládá předložit ZMě k projednání návrh na souhlas s bezúplatným převodem pozemku 2626/10 (zastavěného nemovitostí čp. 313) od Pozemkového fondu do vlastnictví Města a ukládá p. Malému jednat dále ve věci získání dalších pozemků přilehlých k 1 domku čp. 313 v Pohleďské ulici, které jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu. - doporučuje předložit ZMě k projednání záměr Města na úplatný převod pozemku 766/2 od Pozemkového fondu. - ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem pozemku (zahrádky) v lokalitě Na Ostrůvku. Rada Města na svém 116. zasedání konaném dne schvaluje poskytnutí městského grantu ZUŠ Zruč nad Sázavou na akci Koncert hudební skupiny ZUŠ H.i V. ( ), ve výši 5.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu SRPDŠ ZUŠ Zruč nad Sázavou na akci Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu finále skupin ( ), ve výši 8.900,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu MO Českého rybářského svazu Zruč nad Sázavou na rybářské soutěže v roce 2006, ve výši 2.000,- Kč a ve výši 3.000,- Kč na činnost kroužku mladých rybářů. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv k SW vybavení (licenční smlouva), uzavřené s f. T-MAPY Praha 4 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z humanitárního fondu na činnost organizace DIA Kutná Hora, ve výši 1.500,- Kč. - schvaluje podporu Města při pořádání 13. ročníku turnaje v malé kopané O putovní pohár města Zruč nad Sázavou pořádaného Městskou policií Zruč nad Sázavou dne , dle požadavku MěP (zapůjčení a doprava mobilní tribuny a přístřešku, zveřejněné akce v městském rozhlase, vyvěšení plakátů). Současně RMě schvaluje ukončení společenského večera s živou hudbou, pořádaného na závěr akce, ve hodin. MěP bude informovat KS. - schvaluje využití Dětského hříště pro pořádání akce Křesťanské společnosti Nový Život Otvírání prázdnin, dne , od 14 do 16 hodin. Současně RMě schvaluje bezplatné vyhlášení akce městský rozhlasem a vyvěšení plakátů a pomoc při zajištění upomínkových 17 / 33

18 diplomů a přívodu el. energie. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje prodloužení smlouvy o výpůjčce na pozemek č.2335/3 v k.ú. Zruč nad Sázavou, uzavřené s TJ Jiskrou Zruč nad Sázavou platnost smlouvy do roku pověřuje místostarostu pana Jana Jelínka, aby jednal o možnosti odkoupení pozemku p od Římskokatolické farnosti Zruč nad Sázavou. - doporučuje ZMě k projednání návrh obecně závazné vyhlášky Města O komerčním informačním systému města (KIS). - doporučuje ZMě k projednání návrh obecně závazné vyhlášky Města O městské polici. - doporučuje ZMě k projednání záměr Města na odkoupení části pozemků od pana Hejného. - na základě žádosti pana Pavla Rouba o povolení umístit reklamní poutač své firmy na rohový objekt ve Zručském dvoře (bývalý lihovar), ukládá Ing. Růžičkovi posoudit na místě samém možnost využití tohoto objektu pro umístění reklamních poutačů i pro další zájemce. Návrh předložit do příštího zasedání RMě. - doporučuje ZMě k projednání návrh na vstup Města do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). - na základě vyhodnocení poptávky na zakázku polyfunkční objekt - nám. MUDr. Svobody, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město nabídku č. 2 firmy Zručská stavební Zruč nad Sázavou s nabídkovou cenou ,- Kč a na 2. místě nabídku č. 1 firmy Spojstav Praha 4 s nabídkovou cenou ,- Kč. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou na 1. místě za podmínek uvedených v poptávce Města. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Oprava stropu a střešní krytiny zámeckého špýcharu. Poptáni budou: Jaroslav Vosyka, Slunný Vrch 782, Zruč nad Sázavou / Josef Maxa, Pod Březíčkem 346, Zruč nad Sázavou / Pavel Maxa, Ke Stadionu 1027, Zruč nad Sázavou / Petr Říha, Čestín 83 / Maryška TREND, nám. MUDr. Svobody, Zruč nad Sázavou - na základě požadavku TS, schvaluje nákup křovinořezu Husqvarna 325Rx (místo vysavače drobného odpadu, který nebyl zakoupen viz. us.rmě č. 147/2006). - ukládá předložit ZMě k projednání návrh ceny za pozemky LIAZ (obálková metoda) s tím, že bude stanoven termín zasíťování uvedených pozemků. - schvaluje nájemní smlouvu o umísťování značek komerčního informačního systému na veřejném prostranství města (KIS), uzavřenou s: Pavel Roub, Zruč nad Sázavou / Jiří Matějka, Vlašim (prodejna mobilních telefonů v hotelu Baťov). Pověřuje starostu města podpisem uvedených smluv. - projednala žádost TJ Jiskry o vytvoření parkovacích míst poblíž tenisového areálu a dvě nesouhlasná stanoviska občanů bydlících v uvedené lokalitě. RMě ukládá TJ Jiskře odpovědět, že umístění parkovacích míst na jimi uvedených pozemcích neumožňuje ÚPSÚ a Město nemá záměr zde parkovací místa zřizovat. Pro dopravní vybavenost jsou schváleny ÚPSÚ v této lokalitě pozemky 1914/1 a 2033/1, které se rovněž nacházejí v blízkosti tenisového areálu. V tomto smyslu informovat i občany. Rada Města na svém 115. zasedání konaném dne / 33

19 - ukládá poptat odborné firmy na opravu lodžií a části obvodového pláště panelového domu čp. 640 a 642 v ulici Poštovní. Poptány budou tyto firmy: SPOJSTAV s.r.o., Magistrů 16/2002, Praha 4 / Zručská stavební s.r.o., Na Úvoze 1053, Zruč nad Sázavou / Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora / ATOS s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou. - na základě 3 cenových nabídek na akci Oprava místních komunikací v obcích Želivec a Dubina schvaluje, jako ekonomicky pro Město nejvýhodnější, nabídku č. 1 firmy COLAS, provoz Soutice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. - na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Zručský zámek ožívá I. etapa, schvaluje: - a/ vyzvat k předložení nabídky následující zájemce: ATOS s.r.o., Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou / TESMO s.r.o., OZ Sedláčkova 14, Plzeň / ARCHAT PAMÁTKY s.r.o., Vítězslava Nezvala 68, Třebíč / SPOJSTAV stavební a montážní s.r.o., Magistrů 16, Praha 4. - b/ vyloučit z další účasti: ANIMO Praha s.r.o., Květnového vítězství 886, Praha 4. Rada Města na svém 114. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2006 (špýchar), uzavřenou se Středočeským krajem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Zručský zámek ožívá I. etapa, ve složení: 1. Mgr. Martin Hujer (náhradník: Ing. Roman Výborný) / 2. Jan Jelínek (náhradník: Ing. Milan Růžička) / 3. Ing. Ivo Šimek, CSc. (náhradník: Ing. Věra Kadlečková) / 4. Lubomír Dolák (náhradník: Petr Malý) / 5. Ing. Miroslav Skopec (náhradník: Mgr. Jiří Klatovský) - ukládá poptat firmy na dodávku a montáž rozhlasové ústředny pro městský rozhlas. Poptány budou firmy: Rozhlas elektro Radotín, Jiří Novák, Prvomájová 91/36, Praha Radotín / ELSTAR SYSTEMS, Ing. René Feglar, Palackého 20, Dobřichovice / Libor Kopecký,, montáže a opravy, Suchdol schvaluje poskytnutí městského grantu Sportclubu 67 Zruč nad Sázavou na nákup antuky (na obnovu hřiště poškozeného povodní), ve výši , - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu SRPDŠ při I. ZŠ Zruč nad Sázavou na nákup vybavení na sjezdové lyžování pro I. ZŠ, ve výši , - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - na základě nabídky firmy mmcité Zlín, schvaluje objednávku na dodávku dalšího městského mobiliáře. - schvaluje nájemní smlouvu na pronájem reklamní plochy, uzavřenou s firmou ASMO CZECH s. r. o. Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ukládá poptat firmy na dodání radiostanice pro JSDH (pokud bude přiznána dotace). 19 / 33

20 Poptány budou firmy: DCom Brno / HANEL Pardubice / RCS Brno / RD Engineeting Pardubice / VH-COM Praha - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Výměna stávajícího osvětlení 4 učeben v I. ZŠ Na Pohoří. Poptáni budou: Luboš Martínek, Kbel 95, Kolín / Radek Jelínek, Miskovice 149 / Roman Petrus, V Maloninách 323, Zruč nad Sázavou / Jiří Trčka, Husova 125, Kutná Hora. - na základě vyhodnocení poptávky 2 uchazečů na zakázku Rekonstrukce obrubníků u části komunikace před prodejnou TUSY Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město nabídku č. 1 firmy Spojstav Praha a na 2. místě nabídku č. 2 firmy Zručská stavební Zruč nad Sázavou. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s firmou na 1. místě za podmínek uvedených v poptávce Města a nabídce této firmy. - na základě doporučení TS, neschvaluje v letošní sezóně otevření tábořiště U Koupadla s tím, že bude pro tento účel hledáno jiné řešení a ukládá TS učinit příslušná opatření. - schvaluje nájemní smlouvy O umísťování značek komerčního informačního systému na veřejném prostranství města, uzavřené s těmito smluvními stranami: Variel, a. s., Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou / Stavebniny Kolumbus s. r. o., Chabeřice 49 / DK Lakovny, Průmyslová 1018, Zruč nad Sázavou / Ilona Tůmová, Pardidubská 732, Zruč nad Sázavou / ASMO Czech, s. r. o., Modrá, Zruč nad Sázavou / NBBA spol. s r. o., Saskova 1625, 01 Kladno / TRW autoelektronika, J. Nohy 2048, Benešov / Sázavan Strojírny, s. r. o., Okružní 600, Zruč nad Sázavou / Jan Řimnáč, truhlářské práce, Na Výsluní 752, Zruč nad Sázavou. RMě pověřuje starostu města podpisem uvedených nájemních smluv. - na základě 2 nabídek na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na opravu lávky Domahoř, schvaluje jako ekonomicky pro Město nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Antonín Pechal, CSc., projektové a inženýrské služby Brno a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uvedenou firmou. - na základě 2 nabídek na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci lávky U Stadionu, schvaluje jako ekonomicky pro Město nejvýhodnější nabídku firmy TOPCON servis, Praha 8 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s touto firmou. - na základě 2 nabídek na dodávku 2 ks mobilních WC, schvaluje jako ekonomicky pro Město nejvýhodnější nabídku firmy TOI TOI sanitární systémy, s. r. o. Slaný. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uvedenou firmou. - projednala petici občanů našeho města, ve které žádají o provedení opatření, která by zabránila ničivým důsledkům povodní a pověřuje kontrolní výbor vyřízením uvedené petice, jakož i vyřizováním dalších petic, které budou Městu doručeny. Rada Města na svém 113. zasedání konaném dne ukládá Ing. Růžičkovi splnit usnesení 24. zasedání ZMě č. 9/2006 (pozemky Liaz) a č. 10/2006 (pozemky Nová ul.) - ukládá p. Malému splnit usnesení 24. zasedání ZMě č. 11/2006 (pozemky prům. zóna). 20 / 33

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíce květen až červenec 2) Hospodaření MČ a

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014

Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014 Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014 Přítomni: Milan Kotrnec, Kamil Slezák, Pavel Fröde, Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, Arnošt Obst, MUDr. Jiří Veselý, Ing. Eva Blažková, MPA -

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 USN RM 048/2011 063/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 USN RM 048/2011 063/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 048/2011 063/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Ing Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká, Bc. Blanka

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Zápis Ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 24 9. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní (přítomen

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2006 1/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 1.2006/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Rada Souhrn 12. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 12. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 12. listopadu 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 915/36/08 Rada obce Těrlicko program 36. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola plnění

Více

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I Usnesení z 11. zasedání rady města konaného dne 21.03.2011 od 16 hodin v kanceláři starosty R a d a m ě s t a: 1/11/11 Schvaluje

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více