VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Školní rok: 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Školní rok: 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Školní rok: 2012/2013

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Základní údaje o škole Vymezení hlavního účelu zřízení školy Součásti školy Základní údaje o součástech školy Údaje o školské radě Materiálně-technické podmínky vzdělávání Vzdělávací program školy, obor vzdělání Vzdělávací program školy Obor vzdělání Učební plán školy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Personální obsazení k pedagogové Personální obsazení k pedagogové Třídy a personální obsazení Personální obsazení asistenti pedagoga k Personální obsazení asistenti pedagoga k Personální zabezpečení ostatních pracovníků školy Počty žáků ve třídách Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků ve třídách Speciální třídy podle druhu postižení Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výsledky rozmisťovacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2012/ Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním roce 2012/

3 5.3 Uložená výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2012/ Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2012/ Plavecký výcvik ve školním roce 2012/ Prevence rizik a školní úrazy Školní úrazy ve školním roce 2012/ Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Rozbor pracovní úrazovosti za rok Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Rizikové projevy chování Záškoláctví Šikana Drogy Tabakismus Klima školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/ Týmové vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled studia asistentů pedagoga Studium speciální pedagogiky Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Přehled účasti žáků v soutěžích a olympiádách Recyklohraní Ekoškola Aktivity žáků, pedagogů Prezentace školy na veřejnosti Exkurze Sezónní pohybové aktivity Projekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy... 67

4 11.1 Hlavní činnost Doplňková činnost Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s rodiči, s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Spolupráce s dalšími partnery Přílohy Příloha č. 1: Dotazník k záškoláctví - listopad Příloha č. 2: Dotazník k záškoláctví Příloha č. 3: Grafické srovnání školního roku 2011/2012 a 2012/ Příloha č. 4: Dotazník k šikaně vyhodnocení Příloha č. 5: Dotazník k šikaně vyhodnocení Příloha č. 6: Klima školy - dotazník pro žáky Příloha č. 7: Grafické srovnání školní rok 2011/2012 a 2012/ Příloha č.8: Hodnocení činnosti přípravné třídy za školní rok 2012/ Příloha č. 9: Hodnocení činnosti školní družiny Příloha č. 10: Hodnocení činnosti metodického sdružení Příloha č. 11: Hodnocení preventivní činnosti školy v oblasti rizikových jevů ve školním roce Příloha č. 12: Seznam seminářů a školení MP: Příloha č. 13: Dotazník ke kouření Příloha č. 14: Akce školy Příloha č. 15: Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. v platném znění za rok

5 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Sídlo školy Jungmannova 3298/6, Jihlava Obor vzdělávání C/01 Základní škola IČ DIČ CZ IZO ředitelství Identifikátor školy Bankovní spojení /0800 Telefon E- mail Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zřizovatel Statutární město Jihlava Masarykovo nám Jihlava IČ: Vedení školy ředitelka školy Mgr. Ivana Málková zástupkyně ředitelky Mgr. Radoslava Koreňová Organizace školy plně organizovaná škola Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna - výdejna Počet tříd k tříd /1. až 9. ročníku/ Počet žáků 110 /dle zahajovacího výkazu/ Přípravná třída 1 Počet žáků přípravné třídy 17 /dle zahajovacího výkazu/ Počet učitelů /včetně ředitelky/k /fyzické osoby/ k /fyzické osoby/ Počet oddělení ŠD 1 Počet vychovatelů ŠD k k Počet vychovatelů ŠK 4 Počet pedagogických asistentů k k Počet THP pracovníků 2 Počet provozních pracovníků 4/3 5

6 1.2 Vymezení hlavního účelu zřízení školy Statutární město Jihlava zřídilo příspěvkovou organizaci Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace včetně jejích součástí za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu ustanovení 16 odst. 6, 178 a 179 odst. 4, písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.3 Součásti školy Součásti školy kapacita Základní škola 300 Školní družina 30 Školní klub 35 Školní jídelna výdejna Základní údaje o součástech školy Součásti školy počet tříd/ oddělení počet žáků Základní škola 1. st Základní škola 2. st Školní družina 1 6 Školní klub 1 14 Školní jídelna výdejna Údaje o školské radě Školská rada - členové Předsedkyně školské rady Kontakt Počet členů školské rady Miroslav Kraus, Renata Bendová Ing. Ivo Přibyl, Ilona Moravcová Mgr.Světlana Sovová, Mgr. Pavel Koreň Mgr. Světlana Sovová Telefon školy, webové stránky 2 zákonní zástupci žáků 2 zástupci zřizovatele 2 zástupci školy 6

7 1.6 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory, vybavení školy Budovy Komentář 1 (původní, přístavba panelová, tělocvična, nářaďovna, kotelna, garáž a technické zázemí) Kmenové učebny 11 Herna školní družiny 1 Školní klub - herna 1 Odborné učebny Počítačová pracovna 2 Multimediální, jazyková 1 EVVO, přírodopis, fyzika, chemie 1 Společenskovědní 1 Dílna, výtvarná výchova, keramika 1 Kovodílna 1 Dřevodílna 1 Cvičná kuchyň 1 Minizahradnictví 1 Relaxační místnosti 2 Trampolína Sportovní zařízení Hřiště 1 tělocvična cvičebna Posilovací stroje Informační centrum 1 Časopisy, knihy, denní tisk, počítače Knihovna Zahrady Školní poradenské pracoviště 1 (Žákovská, učitelská) Školní pozemek Arboretum 1 (Vybaveno ke skupinové práci) Školní bufet 1 (Zajištění pitného režimu, dotované mléko) Školní jídelna - výdejna 1 Zařízení a vybavení: 7

8 Oblast ICT: Všechny učebny a kabinety jsou připojeny na internet. Veškeré počítačové vybavení školy je běžně využíváno ve výuce i v zájmové činnosti. Třídy, kabinety, odborné učebny jsou vybaveny počítači nebo notebooky. K dispozici jsou tři dataprojektory a interaktivní tabule. V rámci projektu Praktická environmentální výuka, který škola realizovala do , byla škola v průběhu realizace projektu vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím, tablety, notebooky, hlasovacím zařízením, vizualizerem, digitálním fotoaparátem a kamerou. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Nově bylo ve školním roce 2012/2013 zřízeno informační centrum. Kde žáci mohou využívat tři počítače a audiovizuální techniku. V závěru roku 2012 škola nakoupila dva notebooky ASUS, dvě počítačové sestavy Intel, čtečky Amazon Kindle 3 ks, k využití ve výuce. Uvedené pomůcky nebyly hrazeny z provozního příspěvku. Bezúplatným převodem od zřizovatele škola získala záložní zdroj UPS, multilicenci Bakaláři, MS Office Standart 2010 SNGL 12 ks, antivirus ESET NOD ks. Přehled a umístění PC ve školním roce 2012/13. Počítačová učebna PC1 č.52 2.p Typ PC Windows Office Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Počítačová učebna PC2 č.53 2.p Typ PC Windows Office Office pro XP 2003 Lynx Office 2010 Lynx W Lynx W Lynx W Office pro Vista 2007 Office pro Vista 2007 Pracovny s IAT č.49 2.p Typ PC Windows Office 8

9 XP 2003 COMFORT Office 2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Kabinety Umístění Typ PC Windows Office 2.p č.60 Office Vista p č.67 Intel XP 2007 Kabinety Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.38 Intel XP 2003 Ostatní pracovny Umístění Typ PC Windows Office 1.p č. 27 Intel Vista p č.29 Intel Vista p č.45 Compaq W p č.26 XP p č.26 Lynx W Ředitelna Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.30 Notebook Asus Vista p č.30 Notebook Acer Extenza Vista p č.30 Notebook Acer Extenza XP p č.30 Notebook Acer Extenza XP 2007 Výchovný poradce Umístění Typ PC Windows Office Přízemí č.1 Lynx XP 2003 Kancelář-Ekonomka Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.28 Compaq W Školní poradenské pracoviště Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.39 Harry Vista 2003 Projekt EVVO Umístění Typ PC Windows Office 2.p č.51 Notebook Dell X15 W

10 2.p č.51 Notebook Dell X15 W p č.51 Notebook Dell X15 W p č.51 Notebook Acer Extenza W Notebooky pro práci učitele Jméno Typ PC Windows Office Mgr. Hladíková Notebook Acer Extenza 5620 XP 2007 Mgr. Koreňová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Koreň Notebook HP Compaq XP 2007 Mgr. Schwarzová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Sovová Notebook Acer Extenza 5620 XP 2003 Mgr. Prokešová Notebook HP Compaq 610 Vista 2007 Mgr. Matějková Notebook Asus F54 Vista 2010 Mgr. Bartizalová Notebook Acer Extenza 5620 Vista 2010 Mgr. Špinarová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Malina Notebook Acer Extenza 5620 XP 2007 Mgr. Malinová Notebook Acer Broad BCM94318 XP 2003 Mgr. Volfová Notebook Acer Extenza 5620 Vista 2007 Mgr. Kameníková Notebook Acer Extenza 5620 W Mgr. Málková Notebook Acer Extenza 5620 W Majetek pořízený v roce 2012/13 na základě požadavku příspěvkové organizace Název ks Záložní zdroj UPS 1 Antiviru ESET NOD Program Bakaláři multilicence do 220 žáků 1 MS Office Standart 2010 SNGL MVL 12 Informační systém: V srpnu 2012 byl vytvořen pro lepší orientaci nový informační systém školy označení budovy školy, označení tříd, místností školy. Bylo upraveno logo školy. Webové stránky: Na konci roku 2012 byly spuštěny nové webové stránky školy s redakčním systémem. Nové učebny: Od září 2012 se nově upravily místnosti a vznikly dvě relaxační místnosti, místnost pro školní klub, školní dílna, upravila se cvičebna a prostor šaten. Nové vybavení pro žáky s více vadami: Z dotace pro handicapované žáky, po dohodě s SPC a s rodiči žáků, byly pořízeny pomůcky a částečně vybaveny nově otevřené místnosti školy. Byly zakoupeny: drumbeny pro žáky školy, trampolína s ochranou sítí, relaxační vaky, solné jeskyně, čistička vzduchu- Therapy Air Ion, 10

11 relaxační míče, Kin- Ball sada, boxovací trenažéry s rukavicemi, lezecký panel, balanční podložky Bosu, stojan s košem na basketbal, drobné relaxační pomůcky, pomůcky pro rozvoj motoriky. 11

12 2 Vzdělávací program školy, obor vzdělání 2.1 Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program Otevřená škola - ŠVP pro ZV dle RVP ZV LMP, č.j. 265/2012 ze dne zařazené ročníky: 1. až 9. ročník přípravná třída 2.2 Obor vzdělání Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C/01 Základní škola. 2.3 Učební plán školy Učební plán ročník 1. stupeň 2. stupeň Vyučovací předměty Minimální časová dotace+disponibilní časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rýsování Informatika Prvouka Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Svět práce Etická výchova celkem Poznámky k učebnímu plánu ŠVP 12

13 Učební plán ŠVP pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením stanovuje: začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. stupni (v 1. až 5. ročníku) a na 2. stupni (v 6. až 9. ročníku) základní školy pro žáky s lehkým mentálním postižením, celkovou povinnou časovou dotaci na 1. a 2. stupni základního vzdělávání, povinnou časovou dotaci pro jednotlivé předměty ve všech ročnících, zařazení a realizaci průřezových témat, využití disponibilní časové dotace. 13

14 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počty pracovníků k k Počet pracovníků celkem Počet pedagogů Počet asistentů pedagoga 8 7 Počet vychovatelů ŠD 1 1 Počet THP pracovníků 2 2 Počet provozních pracovníků 4 4 Na mateřské, rodičovské dovolené Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k Věk muži ženy celkem % Do 20 let let , let , let , let ,6 61 a více let ,6 Celkem % 14,29 85, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání muži ženy celkem % Základní ,1 Střední odborné ,9 střední odborné s maturitou ,4 vyšší odborné vysokoškolské ,6 celkem

15 3.4 Personální obsazení k pedagogové Titul Jméno a příjmení Třídní učitel - třída Počet roků praxe Hana Slavíková přípravná třída 22,339 Mgr. MarcelaVolfová I. ( 1.,3.) 38,304 Mgr. Světlana Sovová II. 27,7 Mgr. Hana Matějková IV. (4.,5.) 29,7 Mgr. Iva Malinová VI. 26,351 Mgr. Dana Schwarzová VII. A 26,282 Mgr. Marie Kameníková VII. B 27,302 Mgr. Jovanka Špinarová VIII. A 26,210 Mgr. Radmila Bartizalová VIII. B 22,291 Mgr. Jana Hladíková IX. A 25,8 Mgr. Vladimír Malina IX. B 28,7 Titul Jméno a příjmení Netřídní učitel vyučuje předměty Počet roků praxe Mgr. Ivana Málková Tělesná výchova 20,342 Mgr. Radoslava Koreňová Český jazyk, Občanská výchova, 28,7 Zeměpis, Výtvarná výchova Mgr. Pavel Koreň Občanská výchova, Dějepis, Fyzika, 35,9 Svět práce, Pracovní činnosti Mgr. Michaela Prokešová Anglický jazyk, Přírodopis, Hudební výchova, Umění a kultura, Informatika, Tělesná výchova, Zeměpis, Pracovní činnosti 2, Personální obsazení k pedagogové Titul Jméno a příjmení Třídní učitel - třída Počet roků praxe Hana Slavíková přípravná třída 23,276 Mgr. MarcelaVolfová I. ( 1.,3.) 39,241 Mgr. Světlana Sovová II. 27,310 Mgr. Hana Matějková IV. (4.,5.) 29,310 Mgr. Iva Malinová VI. 27,288 Mgr. Dana Schwarzová VII. A 27,219 15

16 Mgr. Marie Kameníková VII. B 28,239 Mgr. Jovanka Špinarová VIII. A 27,147 Mgr. Radmila Bartizalová VIII. B 23,228 Mgr. Jana Hladíková IX. A 25,310 Mgr. Vladimír Malina IX. B 28,309 Titul Jméno a příjmení Netřídní učitel vyučuje předměty Počet roků praxe Mgr. Ivana Málková Tělesná výchova 21,279 Mgr. Radoslava Koreňová Český jazyk, Občanská výchova, 28,309 Zeměpis, Výtvarná výchova Mgr. Pavel Koreň Občanská výchova, Dějepis, Fyzika, 35,311 Svět práce, Pracovní činnosti Mgr. Michaela Prokešová Anglický jazyk, Přírodopis, Hudební výchova, Umění a kultura, Informatika, Tělesná výchova, Zeměpis, Pracovní činnosti 3, Třídy a personální obsazení Třída Třídní učitel Počet žáků celkem Z toho chlapců Z toho dívek Přípravná Hana Slavíková třída I. ( 1.,3.) Mgr. Marcela Volfová II. Mgr. Světlana Sovová IV. (4.,5.) Mgr. Hana Matějková VI. Mgr. Iva Malinová VII. A Mgr. Dana Schwarzová VII. B Mgr. Marie Kameníková VIII. A Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B Mgr. Radmila Bartizalová IX. A Mgr. Jana Hladíková IX. B Mgr. Vladimír Malina

17 3.7 Personální obsazení asistenti pedagoga k Asistent Třída Jméno žáka Lenka Drevňáková II. Kristian Kováč Zdeňka Partlová IV. (4.,5.) Dominik Hable Kamila Pavlíčková VI. Dominika Vinická Květoslava Františková VIII. B Martin Šereda Jana Hažmuková IX. B Jan Kvasnička Danka Duždová přípravná třída Michal Lagron Hana Šánová Tři asistenti pedagoga byli zapojeni v rámci rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, pět asistentů pedagoga pracovalo ve třídách, v nichž jsou zařazeni žáci s těžšími formami zdravotního postižení a žáci s více vadami. Ve škole působila dále osobní asistentka, zaměstnankyně o. s. Život 90, která pečovala o žákyni s kombinovaným postižením. 3.8 Personální obsazení asistenti pedagoga k Asistent Třída Jméno žáka Michal Lagron přípravná třída Lenka Drevňáková II. Kristian Kováč Marcela Štěchová IV. (4.,5.) Dominik Hable Kamila Pavlíčková VI. Dominika Vinická Květoslava Františková VIII. B Martin Šereda Jaroslava Heřmánková VIII. B Lucie Hošková Jana Hažmuková IX. B Jan Kvasnička 3.9 Personální zabezpečení ostatních pracovníků školy Ve školní družině pracovali na částečný úvazek ve funkci vychovatele dva pracovníci. Výchovný poradce má požadované vzdělání. Ve škole působil na zkrácený úvazek také jako školní speciální pedagog v rámci projektu RAMPS - VIP III., který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Mzdovou oblast zajišťovala pracovnice s odborným středoškolským vzděláním na částečný úvazek. Ekonomická a administrativní oblast byla zajišťována do pracovnicí se středním odborným vzděláním (od do v pracovní neschopnosti). Od nastoupila na místo ekonomky pracovnice s úplným středním odborným vzděláním ekonomického směru. 17

18 4 Počty žáků ve třídách Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4.1 Počty žáků ve třídách k třída roční k I. ( 1.,3.) třídní učitel chlapci dívky celkem umístění (číslo místnosti) Mgr. Marcela Volfová II. 2. Mgr.Světlana Sovová IV. Mgr. Hana (4.,5.) Matějková VI. 6. Mgr. Iva Malinová VII. A 7. Mgr. Dana Schwarzová VII. B 7. Mgr. Marie Kameníková VIII. A 8. Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B 8. Mgr. Radmila Bartizalová IX. A 9. Mgr. Jana Hladíková IX. B 9. Mgr. Vladimír Malina průměr žáků v ročníku 18

19 k třída roční k I. ( 1.,3.) třídní učitel chlapci dívky celkem umístění (číslo místnosti) Mgr. Marcela Volfová II. 2. Mgr. Světlana Sovová IV. (4. Mgr. Hana ,5.) Matějková VI. 6. Mgr. Iva Malinová VII. A 7. Mgr. Dana Schwarzová VII. B 7. Mgr. Marie Kameníková VIII. A 8. Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B 8. Mgr. Radmila Bartizalová IX. A 9. Mgr. Jana Hladíková IX. B 9. Mgr. Vladimír Malina průměr žáků v ročníku přípravná tř. Hana Slavíková stupeň počet tříd chlapci dívky celkem průměr na třídu 1. stupeň stupeň ,71 celá škola ,4 19

20 4.2 Speciální třídy podle druhu postižení k Počet tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců Mentální postižení Souběžné postižení více vadami Autismus k Počet tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců Mentální postižení Souběžné postižení více vadami Autismus Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se konal v pátek od 10:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. Byli zapsáni 2 žáci v řádném termínu. Dodatečně byl zapsán 1 žák. 4.4 Výsledky rozmisťovacího řízení Kariérové poradenství a volba povolání Kariérovému poradenství je na naší škole věnována velká pozornost. Je cílená především na žáky 8. a 9. tříd, jejich rodiče a třídní učitele. Přehled nejdůležitějších akcí v letošním školním roce: besedy k volbě povolání pro vycházející žáky (třikrát ročně), 20

21 práce se žáky 8. a 9. tříd v rámci předmětu Svět práce, poskytování písemných a ústních informací o možnostech volby povolání žáci, rodiče, třídní učitelé, seznámení žáků a rodičů se změnami v přijímacím řízení, besedy s bývalými žáky školy, které slouží jako pozitivní motivace při výběru povolání, spolupráce s třídními učiteli při výběru vhodných učebních oborů pro žáky, poskytování informací o dnech otevřených dveří na učilištích a zajišťování účasti našich žáků dle zájmu ( SOŠ a SOU Třešť), spolupráce s pediatry a speciálně pedagogickým centrem při řešení problematiky uplatnění žáků s kombinovanými vadami, realizace půldenní akce na úřadu práce Volím si povolání ( ), účast našich žáků na Přehlídce středních škol v regionu ( ), sledování úspěšnosti našich bývalých žáků na jednotlivých učilištích, především na SOU a SOŠ v Třešti, na SŠ stavební v Jihlavě a SŠ automobilní v Jihlavě (třikrát ročně), zajištění návštěv odborných a středních odborných učilišť mimo DOD pro rodiče a žáky, realizace individuálních pohovorů s rodiči vycházejících žáků a žáky samotnými ( a )), poskytování pomoci rodičům a žákům při vyplňování přihlášek a jiné. V letošním školním roce celkem 25 žáků splnilo povinnou školní docházku (18 z 9. tříd a 7 ze 7. a 8. tříd). Přihlášku na střední školy podává celkem 17 žáků. Rozmisťovací řízení vypadá následovně: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť 10 žáků - 3 potravinářská výroba cukrářské práce - 2 cukrář - 2 potravinářská výroba řeznické a uzenářské práce - 2 truhlářská a čalounická výroba (truhlářské práce) - 1 kuchař - číšník Střední škola stavební Jihlava 2 žáci - 1 zedník - 1 stavební provoz Základní škola speciální a praktická škola Jihlava 1 žák - 1 praktická škola jednoletá Střední škola obchodu a služeb Jihlava 1 žák - 1 kadeřník Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod 1 žák - 1 kuchařské práce a ubytovací služby Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice 1 žák - 1 opravářské práce Střední škola rybářská a vodohospodářská Třeboň 1 žák - 1 rybář 4 žáci pokračující v základním vzdělávání 4 žáci nepodávají přihlášku 21

22 - 3 žáci z 9. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku Prakticky každoročně největší počet našich vycházejících žáků směřuje na Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Třešti. S touto školou máme velmi dobrou spolupráci. Všichni vycházející žáci pravidelně navštěvují den otevřených dveří, kde se kromě jiného též setkávají s bývalými spolužáky. Naši pedagogové ji též několikrát navštívili, dobře znají prostředí i požadavky kladné na naše žáky. Na základě vzájemné spolupráce třikrát ročně dostáváme zpětnou vazbu o tom, jak si naši bývalí žáci v učení vedou, jakých dosahují výsledků. Procento úspěšnosti vyučení se a získání výučního listu je na této škole stabilně nejvyšší. školní rok 2007/2008 nastoupilo 7 žáků dokončilo 6 žáků školní rok 2008/2009 nastoupili 4 žáci dokončili 3 žáci školní rok 2009/2010 nastoupilo 7 žáků pokračuje 7 žáků školní rok 2010/2011 nastoupilo 11 žáků pokračuje 10 žáků školní rok 2011/2012 nastoupilo 7 žáků pokračuje 5 žáků I přes značné úsilí zainteresovaných pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství a volby povolání přetrvávají problémy s žáky, kteří vyrůstají v rodinách s nízkou sociokulturní úrovní, především pak s romskou populací. U naprosté většiny z nich chybí motivace k učení, je malý zájem nebo nezájem o další vzdělávání a získání kvalifikace. Tito žáci buď přihlášku vůbec nepodají (letos 4 žáci), nebo krátce po nástupu střední školu opouštějí. Rovněž ze strany rodičů těchto žáků není o profesní růst svých dětí příliš velký zájem. 22

23 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2012/2013 Ročník Celkem Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Celkem Celkem Prospěli Neprospěli Budou konat OZ Budou opakovat Nehodnoceni (KNT) 2. a 3. stupeň z chování Neomluvené hodiny Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním roce 2012/ pololetí celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali Opravné zkoušky x x x x x Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT 1/8 0 1/8 0 1/8 2. pololetí 23

24 Opravné zkoušky počet ž./počet OZ Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT Opravné zkoušky počet ž./počet OZ Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali 4/5 3/4 1/1 1/1 2/3 8/29 3/5 5/24 3/5 5/24 Celkem za školní rok celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali 4/5 3/4 1/1 1/1 2/3 8/37 3/5 5/32 3/5 5/ Uložená výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2012/2013 datum věková kategorie pochvaly napomenutí TU DTU DŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1. stupeň x x 2. stupeň x x celkem x x 1. stupeň stupeň celkem stupeň x x 2. stupeň x x celkem x x 1. stupeň x x x 0 x x 24

25 ( mimořádná porada ke schválení DŘŠ) 2. stupeň x x x 7 x x celkem x x x 7 x x ( mimořádná porada ke schválení DŘŠ) stupeň x x x 0 x x 2. stupeň x x x 13 x x celkem x x x 13 x x 1. stupeň stupeň celkem celkem za školní rok Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2012/2013 třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. (1.,3.) , II ,45 IV. (4.,5.) , ,54 VI , ,66 VII. A , ,66 VII. B , ,55 VIII. A , ,83 VIII. B , ,61 IX. A , ,68 IX. B , ,93 celkem , , Plavecký výcvik ve školním roce 2012/

26 Termín konání výcviku Počet lekcí 10 Zařazené třídy IV. (4.,5.) Počet žáků celkem ve třídě 12 Počet žáků zařazených do výcviku plavání 6 Osnovy plaveckého výcviku splnilo žáků 1 Počet neklasifikovaných žáků 1 26

27 6 Prevence rizik a školní úrazy 6.1 Školní úrazy ve školním roce 2012/ Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 4 Počet odeslaných záznamů o úrazu 4 Počet odškodněných úrazů (částka v Kč) 1 ( 3.800,-Kč) Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů Hodina tělesné výchovy 2 Společné prostory chodba, schodiště Rozbor pracovní úrazovosti za rok 2012 Počet pracovních úrazů: 3 Charakteristika úrazu: Drobná krvácející rána na koleně pravé nohy, bolestivost. K úrazu došlo na schodech při přecházení z odborné pracovny do kmenové třídy. Úraz nebyl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Podvrtnutí kolena na levé noze, otok, bolestivost. K úrazu došlo při přípravě třídy na nový školní rok. Úraz nebyl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Naražení loktu pravé ruky, otok, bolestivost. K úrazu došlo při asistenci na hodině TV, uklouznutí na vlhkém písku. Úraz byl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Úraz odškodněn Opatření: Opětovné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 27

28 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.1 Rizikové projevy chování Záškoláctví V říjnu 2012 byly v třídách realizovány besedy se žáky na téma záškoláctví. Ve školním poradenském pracovišti jsme se při těchto akcích zaměřili především na pojem záškoláctví, proč se děti záškoláctví dopouštějí. Účastníci besed též dávali příklady, jak záškoláctví může vypadat a co je jeho příčinou. Uvádím nejčastější: nechce se mi do školy, protože máme neoblíbený předmět, neoblíbeného učitele, dlouho jsem se díval na televizi, video, byli jsme na návštěvě, ráno se mi nechtělo vstávat, nechtělo se mi do školy, tak jsem šel k doktoru, že mě něco bolí (hlava, břicho), že mám teplotu a zvracel jsem, schválně jsem si nechal ujet školní autobus a pak jsem jel linkou a přišel jsem pozdě, zaspal jsem, do školy jsem už nešel a rodiče mi potom napsali omluvenku, že mi nebylo dobře, potkal jsem kamarády a ti mně řekli, abych šel s nimi za školu, doma jsme slavili, nevyspal jsem se, do školy jsem nešel, nejdu do školy, protože je písemka, test, zkouší se, je opakování, neudělal jsem úkol, nepřipravil jsem se, proto jdu za školu, ve třídě je spolužák, který mě otravuje, proto nejdu do školy, byl jsem na lékařské prohlídce, ale po skončení jsem už do školy nešel, nebo jsem se loudal po městě a přišel jsem o pozdě, musel jsem doma hlídat mladšího bratra, sestru, protože naši někam jeli, něco vyřizovali, jeli jsme všichni nakupovat, za příbuznými mimo Jihlava a naši mi pak napsali, že mi bylo špatně, domluvili jsme se s partou, že půjdeme za školu. Po dotazníku jsme besedu uzavírali povídáním o tom, jak postupovat při řešení situací, do kterých se žáci dostávají, na koho se obracet s žádostí o pomoc při řešení problémů. Po besedě byl realizován anonymní dotazník s dvanácti otázkami. Shrnutí výsledků průzkumu záškoláctví Průzkum byl realizován anonymním dotazníkem na konci měsíce října Zúčastnilo se ho celkem 60 žáků tříd (27 dívek a 33 chlapců). 75,0 % dotazovaných uvedlo, že žijí úplné rodině, největší procento žáků, kteří žijí v neúplných rodinách, je v 7. a 9. ročníku (33,0 %), 13,3 % respondentů již během své školní docházky opakovalo ročník, 55,0 % žáků chodí rádo do školy, největší procento žáků, kteří neradi chodí do školy, je v 9. ročníku (66,6 %), 66,6 % žáků uvádí, že již mělo problémy s policií (6. r. 60 %, 7. r. 69 %, 8. r. 68 %, 9. r. 66 %), 28

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Pedagogická rada projednala:. 10. 2014 Školská rada projednala:. 10. 2014 Zřizovateli předáno :. 10. 2014 2 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škola... 5 1.1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 příspěvková organizace

2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 příspěvková organizace 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 příspěvková organizace Pedagogická rada projednala: 13. 10. 2015 Školská rada projednala: 13. 10. 2015 Zřizovateli předáno : 14. 10. 2015

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více