VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Školní rok: 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Školní rok: 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Školní rok: 2012/2013

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Základní údaje o škole Vymezení hlavního účelu zřízení školy Součásti školy Základní údaje o součástech školy Údaje o školské radě Materiálně-technické podmínky vzdělávání Vzdělávací program školy, obor vzdělání Vzdělávací program školy Obor vzdělání Učební plán školy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Personální obsazení k pedagogové Personální obsazení k pedagogové Třídy a personální obsazení Personální obsazení asistenti pedagoga k Personální obsazení asistenti pedagoga k Personální zabezpečení ostatních pracovníků školy Počty žáků ve třídách Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků ve třídách Speciální třídy podle druhu postižení Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výsledky rozmisťovacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2012/ Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním roce 2012/

3 5.3 Uložená výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2012/ Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2012/ Plavecký výcvik ve školním roce 2012/ Prevence rizik a školní úrazy Školní úrazy ve školním roce 2012/ Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Rozbor pracovní úrazovosti za rok Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Rizikové projevy chování Záškoláctví Šikana Drogy Tabakismus Klima školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/ Týmové vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled studia asistentů pedagoga Studium speciální pedagogiky Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Přehled účasti žáků v soutěžích a olympiádách Recyklohraní Ekoškola Aktivity žáků, pedagogů Prezentace školy na veřejnosti Exkurze Sezónní pohybové aktivity Projekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy... 67

4 11.1 Hlavní činnost Doplňková činnost Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s rodiči, s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Spolupráce s dalšími partnery Přílohy Příloha č. 1: Dotazník k záškoláctví - listopad Příloha č. 2: Dotazník k záškoláctví Příloha č. 3: Grafické srovnání školního roku 2011/2012 a 2012/ Příloha č. 4: Dotazník k šikaně vyhodnocení Příloha č. 5: Dotazník k šikaně vyhodnocení Příloha č. 6: Klima školy - dotazník pro žáky Příloha č. 7: Grafické srovnání školní rok 2011/2012 a 2012/ Příloha č.8: Hodnocení činnosti přípravné třídy za školní rok 2012/ Příloha č. 9: Hodnocení činnosti školní družiny Příloha č. 10: Hodnocení činnosti metodického sdružení Příloha č. 11: Hodnocení preventivní činnosti školy v oblasti rizikových jevů ve školním roce Příloha č. 12: Seznam seminářů a školení MP: Příloha č. 13: Dotazník ke kouření Příloha č. 14: Akce školy Příloha č. 15: Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. v platném znění za rok

5 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Sídlo školy Jungmannova 3298/6, Jihlava Obor vzdělávání C/01 Základní škola IČ DIČ CZ IZO ředitelství Identifikátor školy Bankovní spojení /0800 Telefon E- mail Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zřizovatel Statutární město Jihlava Masarykovo nám Jihlava IČ: Vedení školy ředitelka školy Mgr. Ivana Málková zástupkyně ředitelky Mgr. Radoslava Koreňová Organizace školy plně organizovaná škola Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna - výdejna Počet tříd k tříd /1. až 9. ročníku/ Počet žáků 110 /dle zahajovacího výkazu/ Přípravná třída 1 Počet žáků přípravné třídy 17 /dle zahajovacího výkazu/ Počet učitelů /včetně ředitelky/k /fyzické osoby/ k /fyzické osoby/ Počet oddělení ŠD 1 Počet vychovatelů ŠD k k Počet vychovatelů ŠK 4 Počet pedagogických asistentů k k Počet THP pracovníků 2 Počet provozních pracovníků 4/3 5

6 1.2 Vymezení hlavního účelu zřízení školy Statutární město Jihlava zřídilo příspěvkovou organizaci Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace včetně jejích součástí za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu ustanovení 16 odst. 6, 178 a 179 odst. 4, písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.3 Součásti školy Součásti školy kapacita Základní škola 300 Školní družina 30 Školní klub 35 Školní jídelna výdejna Základní údaje o součástech školy Součásti školy počet tříd/ oddělení počet žáků Základní škola 1. st Základní škola 2. st Školní družina 1 6 Školní klub 1 14 Školní jídelna výdejna Údaje o školské radě Školská rada - členové Předsedkyně školské rady Kontakt Počet členů školské rady Miroslav Kraus, Renata Bendová Ing. Ivo Přibyl, Ilona Moravcová Mgr.Světlana Sovová, Mgr. Pavel Koreň Mgr. Světlana Sovová Telefon školy, webové stránky 2 zákonní zástupci žáků 2 zástupci zřizovatele 2 zástupci školy 6

7 1.6 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory, vybavení školy Budovy Komentář 1 (původní, přístavba panelová, tělocvična, nářaďovna, kotelna, garáž a technické zázemí) Kmenové učebny 11 Herna školní družiny 1 Školní klub - herna 1 Odborné učebny Počítačová pracovna 2 Multimediální, jazyková 1 EVVO, přírodopis, fyzika, chemie 1 Společenskovědní 1 Dílna, výtvarná výchova, keramika 1 Kovodílna 1 Dřevodílna 1 Cvičná kuchyň 1 Minizahradnictví 1 Relaxační místnosti 2 Trampolína Sportovní zařízení Hřiště 1 tělocvična cvičebna Posilovací stroje Informační centrum 1 Časopisy, knihy, denní tisk, počítače Knihovna Zahrady Školní poradenské pracoviště 1 (Žákovská, učitelská) Školní pozemek Arboretum 1 (Vybaveno ke skupinové práci) Školní bufet 1 (Zajištění pitného režimu, dotované mléko) Školní jídelna - výdejna 1 Zařízení a vybavení: 7

8 Oblast ICT: Všechny učebny a kabinety jsou připojeny na internet. Veškeré počítačové vybavení školy je běžně využíváno ve výuce i v zájmové činnosti. Třídy, kabinety, odborné učebny jsou vybaveny počítači nebo notebooky. K dispozici jsou tři dataprojektory a interaktivní tabule. V rámci projektu Praktická environmentální výuka, který škola realizovala do , byla škola v průběhu realizace projektu vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím, tablety, notebooky, hlasovacím zařízením, vizualizerem, digitálním fotoaparátem a kamerou. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Nově bylo ve školním roce 2012/2013 zřízeno informační centrum. Kde žáci mohou využívat tři počítače a audiovizuální techniku. V závěru roku 2012 škola nakoupila dva notebooky ASUS, dvě počítačové sestavy Intel, čtečky Amazon Kindle 3 ks, k využití ve výuce. Uvedené pomůcky nebyly hrazeny z provozního příspěvku. Bezúplatným převodem od zřizovatele škola získala záložní zdroj UPS, multilicenci Bakaláři, MS Office Standart 2010 SNGL 12 ks, antivirus ESET NOD ks. Přehled a umístění PC ve školním roce 2012/13. Počítačová učebna PC1 č.52 2.p Typ PC Windows Office Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Počítačová učebna PC2 č.53 2.p Typ PC Windows Office Office pro XP 2003 Lynx Office 2010 Lynx W Lynx W Lynx W Office pro Vista 2007 Office pro Vista 2007 Pracovny s IAT č.49 2.p Typ PC Windows Office 8

9 XP 2003 COMFORT Office 2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Kabinety Umístění Typ PC Windows Office 2.p č.60 Office Vista p č.67 Intel XP 2007 Kabinety Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.38 Intel XP 2003 Ostatní pracovny Umístění Typ PC Windows Office 1.p č. 27 Intel Vista p č.29 Intel Vista p č.45 Compaq W p č.26 XP p č.26 Lynx W Ředitelna Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.30 Notebook Asus Vista p č.30 Notebook Acer Extenza Vista p č.30 Notebook Acer Extenza XP p č.30 Notebook Acer Extenza XP 2007 Výchovný poradce Umístění Typ PC Windows Office Přízemí č.1 Lynx XP 2003 Kancelář-Ekonomka Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.28 Compaq W Školní poradenské pracoviště Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.39 Harry Vista 2003 Projekt EVVO Umístění Typ PC Windows Office 2.p č.51 Notebook Dell X15 W

10 2.p č.51 Notebook Dell X15 W p č.51 Notebook Dell X15 W p č.51 Notebook Acer Extenza W Notebooky pro práci učitele Jméno Typ PC Windows Office Mgr. Hladíková Notebook Acer Extenza 5620 XP 2007 Mgr. Koreňová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Koreň Notebook HP Compaq XP 2007 Mgr. Schwarzová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Sovová Notebook Acer Extenza 5620 XP 2003 Mgr. Prokešová Notebook HP Compaq 610 Vista 2007 Mgr. Matějková Notebook Asus F54 Vista 2010 Mgr. Bartizalová Notebook Acer Extenza 5620 Vista 2010 Mgr. Špinarová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Malina Notebook Acer Extenza 5620 XP 2007 Mgr. Malinová Notebook Acer Broad BCM94318 XP 2003 Mgr. Volfová Notebook Acer Extenza 5620 Vista 2007 Mgr. Kameníková Notebook Acer Extenza 5620 W Mgr. Málková Notebook Acer Extenza 5620 W Majetek pořízený v roce 2012/13 na základě požadavku příspěvkové organizace Název ks Záložní zdroj UPS 1 Antiviru ESET NOD Program Bakaláři multilicence do 220 žáků 1 MS Office Standart 2010 SNGL MVL 12 Informační systém: V srpnu 2012 byl vytvořen pro lepší orientaci nový informační systém školy označení budovy školy, označení tříd, místností školy. Bylo upraveno logo školy. Webové stránky: Na konci roku 2012 byly spuštěny nové webové stránky školy s redakčním systémem. Nové učebny: Od září 2012 se nově upravily místnosti a vznikly dvě relaxační místnosti, místnost pro školní klub, školní dílna, upravila se cvičebna a prostor šaten. Nové vybavení pro žáky s více vadami: Z dotace pro handicapované žáky, po dohodě s SPC a s rodiči žáků, byly pořízeny pomůcky a částečně vybaveny nově otevřené místnosti školy. Byly zakoupeny: drumbeny pro žáky školy, trampolína s ochranou sítí, relaxační vaky, solné jeskyně, čistička vzduchu- Therapy Air Ion, 10

11 relaxační míče, Kin- Ball sada, boxovací trenažéry s rukavicemi, lezecký panel, balanční podložky Bosu, stojan s košem na basketbal, drobné relaxační pomůcky, pomůcky pro rozvoj motoriky. 11

12 2 Vzdělávací program školy, obor vzdělání 2.1 Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program Otevřená škola - ŠVP pro ZV dle RVP ZV LMP, č.j. 265/2012 ze dne zařazené ročníky: 1. až 9. ročník přípravná třída 2.2 Obor vzdělání Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C/01 Základní škola. 2.3 Učební plán školy Učební plán ročník 1. stupeň 2. stupeň Vyučovací předměty Minimální časová dotace+disponibilní časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rýsování Informatika Prvouka Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Svět práce Etická výchova celkem Poznámky k učebnímu plánu ŠVP 12

13 Učební plán ŠVP pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením stanovuje: začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. stupni (v 1. až 5. ročníku) a na 2. stupni (v 6. až 9. ročníku) základní školy pro žáky s lehkým mentálním postižením, celkovou povinnou časovou dotaci na 1. a 2. stupni základního vzdělávání, povinnou časovou dotaci pro jednotlivé předměty ve všech ročnících, zařazení a realizaci průřezových témat, využití disponibilní časové dotace. 13

14 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počty pracovníků k k Počet pracovníků celkem Počet pedagogů Počet asistentů pedagoga 8 7 Počet vychovatelů ŠD 1 1 Počet THP pracovníků 2 2 Počet provozních pracovníků 4 4 Na mateřské, rodičovské dovolené Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k Věk muži ženy celkem % Do 20 let let , let , let , let ,6 61 a více let ,6 Celkem % 14,29 85, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání muži ženy celkem % Základní ,1 Střední odborné ,9 střední odborné s maturitou ,4 vyšší odborné vysokoškolské ,6 celkem

15 3.4 Personální obsazení k pedagogové Titul Jméno a příjmení Třídní učitel - třída Počet roků praxe Hana Slavíková přípravná třída 22,339 Mgr. MarcelaVolfová I. ( 1.,3.) 38,304 Mgr. Světlana Sovová II. 27,7 Mgr. Hana Matějková IV. (4.,5.) 29,7 Mgr. Iva Malinová VI. 26,351 Mgr. Dana Schwarzová VII. A 26,282 Mgr. Marie Kameníková VII. B 27,302 Mgr. Jovanka Špinarová VIII. A 26,210 Mgr. Radmila Bartizalová VIII. B 22,291 Mgr. Jana Hladíková IX. A 25,8 Mgr. Vladimír Malina IX. B 28,7 Titul Jméno a příjmení Netřídní učitel vyučuje předměty Počet roků praxe Mgr. Ivana Málková Tělesná výchova 20,342 Mgr. Radoslava Koreňová Český jazyk, Občanská výchova, 28,7 Zeměpis, Výtvarná výchova Mgr. Pavel Koreň Občanská výchova, Dějepis, Fyzika, 35,9 Svět práce, Pracovní činnosti Mgr. Michaela Prokešová Anglický jazyk, Přírodopis, Hudební výchova, Umění a kultura, Informatika, Tělesná výchova, Zeměpis, Pracovní činnosti 2, Personální obsazení k pedagogové Titul Jméno a příjmení Třídní učitel - třída Počet roků praxe Hana Slavíková přípravná třída 23,276 Mgr. MarcelaVolfová I. ( 1.,3.) 39,241 Mgr. Světlana Sovová II. 27,310 Mgr. Hana Matějková IV. (4.,5.) 29,310 Mgr. Iva Malinová VI. 27,288 Mgr. Dana Schwarzová VII. A 27,219 15

16 Mgr. Marie Kameníková VII. B 28,239 Mgr. Jovanka Špinarová VIII. A 27,147 Mgr. Radmila Bartizalová VIII. B 23,228 Mgr. Jana Hladíková IX. A 25,310 Mgr. Vladimír Malina IX. B 28,309 Titul Jméno a příjmení Netřídní učitel vyučuje předměty Počet roků praxe Mgr. Ivana Málková Tělesná výchova 21,279 Mgr. Radoslava Koreňová Český jazyk, Občanská výchova, 28,309 Zeměpis, Výtvarná výchova Mgr. Pavel Koreň Občanská výchova, Dějepis, Fyzika, 35,311 Svět práce, Pracovní činnosti Mgr. Michaela Prokešová Anglický jazyk, Přírodopis, Hudební výchova, Umění a kultura, Informatika, Tělesná výchova, Zeměpis, Pracovní činnosti 3, Třídy a personální obsazení Třída Třídní učitel Počet žáků celkem Z toho chlapců Z toho dívek Přípravná Hana Slavíková třída I. ( 1.,3.) Mgr. Marcela Volfová II. Mgr. Světlana Sovová IV. (4.,5.) Mgr. Hana Matějková VI. Mgr. Iva Malinová VII. A Mgr. Dana Schwarzová VII. B Mgr. Marie Kameníková VIII. A Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B Mgr. Radmila Bartizalová IX. A Mgr. Jana Hladíková IX. B Mgr. Vladimír Malina

17 3.7 Personální obsazení asistenti pedagoga k Asistent Třída Jméno žáka Lenka Drevňáková II. Kristian Kováč Zdeňka Partlová IV. (4.,5.) Dominik Hable Kamila Pavlíčková VI. Dominika Vinická Květoslava Františková VIII. B Martin Šereda Jana Hažmuková IX. B Jan Kvasnička Danka Duždová přípravná třída Michal Lagron Hana Šánová Tři asistenti pedagoga byli zapojeni v rámci rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, pět asistentů pedagoga pracovalo ve třídách, v nichž jsou zařazeni žáci s těžšími formami zdravotního postižení a žáci s více vadami. Ve škole působila dále osobní asistentka, zaměstnankyně o. s. Život 90, která pečovala o žákyni s kombinovaným postižením. 3.8 Personální obsazení asistenti pedagoga k Asistent Třída Jméno žáka Michal Lagron přípravná třída Lenka Drevňáková II. Kristian Kováč Marcela Štěchová IV. (4.,5.) Dominik Hable Kamila Pavlíčková VI. Dominika Vinická Květoslava Františková VIII. B Martin Šereda Jaroslava Heřmánková VIII. B Lucie Hošková Jana Hažmuková IX. B Jan Kvasnička 3.9 Personální zabezpečení ostatních pracovníků školy Ve školní družině pracovali na částečný úvazek ve funkci vychovatele dva pracovníci. Výchovný poradce má požadované vzdělání. Ve škole působil na zkrácený úvazek také jako školní speciální pedagog v rámci projektu RAMPS - VIP III., který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Mzdovou oblast zajišťovala pracovnice s odborným středoškolským vzděláním na částečný úvazek. Ekonomická a administrativní oblast byla zajišťována do pracovnicí se středním odborným vzděláním (od do v pracovní neschopnosti). Od nastoupila na místo ekonomky pracovnice s úplným středním odborným vzděláním ekonomického směru. 17

18 4 Počty žáků ve třídách Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4.1 Počty žáků ve třídách k třída roční k I. ( 1.,3.) třídní učitel chlapci dívky celkem umístění (číslo místnosti) Mgr. Marcela Volfová II. 2. Mgr.Světlana Sovová IV. Mgr. Hana (4.,5.) Matějková VI. 6. Mgr. Iva Malinová VII. A 7. Mgr. Dana Schwarzová VII. B 7. Mgr. Marie Kameníková VIII. A 8. Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B 8. Mgr. Radmila Bartizalová IX. A 9. Mgr. Jana Hladíková IX. B 9. Mgr. Vladimír Malina průměr žáků v ročníku 18

19 k třída roční k I. ( 1.,3.) třídní učitel chlapci dívky celkem umístění (číslo místnosti) Mgr. Marcela Volfová II. 2. Mgr. Světlana Sovová IV. (4. Mgr. Hana ,5.) Matějková VI. 6. Mgr. Iva Malinová VII. A 7. Mgr. Dana Schwarzová VII. B 7. Mgr. Marie Kameníková VIII. A 8. Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B 8. Mgr. Radmila Bartizalová IX. A 9. Mgr. Jana Hladíková IX. B 9. Mgr. Vladimír Malina průměr žáků v ročníku přípravná tř. Hana Slavíková stupeň počet tříd chlapci dívky celkem průměr na třídu 1. stupeň stupeň ,71 celá škola ,4 19

20 4.2 Speciální třídy podle druhu postižení k Počet tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců Mentální postižení Souběžné postižení více vadami Autismus k Počet tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců Mentální postižení Souběžné postižení více vadami Autismus Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se konal v pátek od 10:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. Byli zapsáni 2 žáci v řádném termínu. Dodatečně byl zapsán 1 žák. 4.4 Výsledky rozmisťovacího řízení Kariérové poradenství a volba povolání Kariérovému poradenství je na naší škole věnována velká pozornost. Je cílená především na žáky 8. a 9. tříd, jejich rodiče a třídní učitele. Přehled nejdůležitějších akcí v letošním školním roce: besedy k volbě povolání pro vycházející žáky (třikrát ročně), 20

21 práce se žáky 8. a 9. tříd v rámci předmětu Svět práce, poskytování písemných a ústních informací o možnostech volby povolání žáci, rodiče, třídní učitelé, seznámení žáků a rodičů se změnami v přijímacím řízení, besedy s bývalými žáky školy, které slouží jako pozitivní motivace při výběru povolání, spolupráce s třídními učiteli při výběru vhodných učebních oborů pro žáky, poskytování informací o dnech otevřených dveří na učilištích a zajišťování účasti našich žáků dle zájmu ( SOŠ a SOU Třešť), spolupráce s pediatry a speciálně pedagogickým centrem při řešení problematiky uplatnění žáků s kombinovanými vadami, realizace půldenní akce na úřadu práce Volím si povolání ( ), účast našich žáků na Přehlídce středních škol v regionu ( ), sledování úspěšnosti našich bývalých žáků na jednotlivých učilištích, především na SOU a SOŠ v Třešti, na SŠ stavební v Jihlavě a SŠ automobilní v Jihlavě (třikrát ročně), zajištění návštěv odborných a středních odborných učilišť mimo DOD pro rodiče a žáky, realizace individuálních pohovorů s rodiči vycházejících žáků a žáky samotnými ( a )), poskytování pomoci rodičům a žákům při vyplňování přihlášek a jiné. V letošním školním roce celkem 25 žáků splnilo povinnou školní docházku (18 z 9. tříd a 7 ze 7. a 8. tříd). Přihlášku na střední školy podává celkem 17 žáků. Rozmisťovací řízení vypadá následovně: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť 10 žáků - 3 potravinářská výroba cukrářské práce - 2 cukrář - 2 potravinářská výroba řeznické a uzenářské práce - 2 truhlářská a čalounická výroba (truhlářské práce) - 1 kuchař - číšník Střední škola stavební Jihlava 2 žáci - 1 zedník - 1 stavební provoz Základní škola speciální a praktická škola Jihlava 1 žák - 1 praktická škola jednoletá Střední škola obchodu a služeb Jihlava 1 žák - 1 kadeřník Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod 1 žák - 1 kuchařské práce a ubytovací služby Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice 1 žák - 1 opravářské práce Střední škola rybářská a vodohospodářská Třeboň 1 žák - 1 rybář 4 žáci pokračující v základním vzdělávání 4 žáci nepodávají přihlášku 21

22 - 3 žáci z 9. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku Prakticky každoročně největší počet našich vycházejících žáků směřuje na Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Třešti. S touto školou máme velmi dobrou spolupráci. Všichni vycházející žáci pravidelně navštěvují den otevřených dveří, kde se kromě jiného též setkávají s bývalými spolužáky. Naši pedagogové ji též několikrát navštívili, dobře znají prostředí i požadavky kladné na naše žáky. Na základě vzájemné spolupráce třikrát ročně dostáváme zpětnou vazbu o tom, jak si naši bývalí žáci v učení vedou, jakých dosahují výsledků. Procento úspěšnosti vyučení se a získání výučního listu je na této škole stabilně nejvyšší. školní rok 2007/2008 nastoupilo 7 žáků dokončilo 6 žáků školní rok 2008/2009 nastoupili 4 žáci dokončili 3 žáci školní rok 2009/2010 nastoupilo 7 žáků pokračuje 7 žáků školní rok 2010/2011 nastoupilo 11 žáků pokračuje 10 žáků školní rok 2011/2012 nastoupilo 7 žáků pokračuje 5 žáků I přes značné úsilí zainteresovaných pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství a volby povolání přetrvávají problémy s žáky, kteří vyrůstají v rodinách s nízkou sociokulturní úrovní, především pak s romskou populací. U naprosté většiny z nich chybí motivace k učení, je malý zájem nebo nezájem o další vzdělávání a získání kvalifikace. Tito žáci buď přihlášku vůbec nepodají (letos 4 žáci), nebo krátce po nástupu střední školu opouštějí. Rovněž ze strany rodičů těchto žáků není o profesní růst svých dětí příliš velký zájem. 22

23 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2012/2013 Ročník Celkem Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Celkem Celkem Prospěli Neprospěli Budou konat OZ Budou opakovat Nehodnoceni (KNT) 2. a 3. stupeň z chování Neomluvené hodiny Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním roce 2012/ pololetí celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali Opravné zkoušky x x x x x Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT 1/8 0 1/8 0 1/8 2. pololetí 23

24 Opravné zkoušky počet ž./počet OZ Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT Opravné zkoušky počet ž./počet OZ Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali 4/5 3/4 1/1 1/1 2/3 8/29 3/5 5/24 3/5 5/24 Celkem za školní rok celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali 4/5 3/4 1/1 1/1 2/3 8/37 3/5 5/32 3/5 5/ Uložená výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2012/2013 datum věková kategorie pochvaly napomenutí TU DTU DŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1. stupeň x x 2. stupeň x x celkem x x 1. stupeň stupeň celkem stupeň x x 2. stupeň x x celkem x x 1. stupeň x x x 0 x x 24

25 ( mimořádná porada ke schválení DŘŠ) 2. stupeň x x x 7 x x celkem x x x 7 x x ( mimořádná porada ke schválení DŘŠ) stupeň x x x 0 x x 2. stupeň x x x 13 x x celkem x x x 13 x x 1. stupeň stupeň celkem celkem za školní rok Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2012/2013 třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. (1.,3.) , II ,45 IV. (4.,5.) , ,54 VI , ,66 VII. A , ,66 VII. B , ,55 VIII. A , ,83 VIII. B , ,61 IX. A , ,68 IX. B , ,93 celkem , , Plavecký výcvik ve školním roce 2012/

26 Termín konání výcviku Počet lekcí 10 Zařazené třídy IV. (4.,5.) Počet žáků celkem ve třídě 12 Počet žáků zařazených do výcviku plavání 6 Osnovy plaveckého výcviku splnilo žáků 1 Počet neklasifikovaných žáků 1 26

27 6 Prevence rizik a školní úrazy 6.1 Školní úrazy ve školním roce 2012/ Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 4 Počet odeslaných záznamů o úrazu 4 Počet odškodněných úrazů (částka v Kč) 1 ( 3.800,-Kč) Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů Hodina tělesné výchovy 2 Společné prostory chodba, schodiště Rozbor pracovní úrazovosti za rok 2012 Počet pracovních úrazů: 3 Charakteristika úrazu: Drobná krvácející rána na koleně pravé nohy, bolestivost. K úrazu došlo na schodech při přecházení z odborné pracovny do kmenové třídy. Úraz nebyl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Podvrtnutí kolena na levé noze, otok, bolestivost. K úrazu došlo při přípravě třídy na nový školní rok. Úraz nebyl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Naražení loktu pravé ruky, otok, bolestivost. K úrazu došlo při asistenci na hodině TV, uklouznutí na vlhkém písku. Úraz byl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Úraz odškodněn Opatření: Opětovné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 27

28 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.1 Rizikové projevy chování Záškoláctví V říjnu 2012 byly v třídách realizovány besedy se žáky na téma záškoláctví. Ve školním poradenském pracovišti jsme se při těchto akcích zaměřili především na pojem záškoláctví, proč se děti záškoláctví dopouštějí. Účastníci besed též dávali příklady, jak záškoláctví může vypadat a co je jeho příčinou. Uvádím nejčastější: nechce se mi do školy, protože máme neoblíbený předmět, neoblíbeného učitele, dlouho jsem se díval na televizi, video, byli jsme na návštěvě, ráno se mi nechtělo vstávat, nechtělo se mi do školy, tak jsem šel k doktoru, že mě něco bolí (hlava, břicho), že mám teplotu a zvracel jsem, schválně jsem si nechal ujet školní autobus a pak jsem jel linkou a přišel jsem pozdě, zaspal jsem, do školy jsem už nešel a rodiče mi potom napsali omluvenku, že mi nebylo dobře, potkal jsem kamarády a ti mně řekli, abych šel s nimi za školu, doma jsme slavili, nevyspal jsem se, do školy jsem nešel, nejdu do školy, protože je písemka, test, zkouší se, je opakování, neudělal jsem úkol, nepřipravil jsem se, proto jdu za školu, ve třídě je spolužák, který mě otravuje, proto nejdu do školy, byl jsem na lékařské prohlídce, ale po skončení jsem už do školy nešel, nebo jsem se loudal po městě a přišel jsem o pozdě, musel jsem doma hlídat mladšího bratra, sestru, protože naši někam jeli, něco vyřizovali, jeli jsme všichni nakupovat, za příbuznými mimo Jihlava a naši mi pak napsali, že mi bylo špatně, domluvili jsme se s partou, že půjdeme za školu. Po dotazníku jsme besedu uzavírali povídáním o tom, jak postupovat při řešení situací, do kterých se žáci dostávají, na koho se obracet s žádostí o pomoc při řešení problémů. Po besedě byl realizován anonymní dotazník s dvanácti otázkami. Shrnutí výsledků průzkumu záškoláctví Průzkum byl realizován anonymním dotazníkem na konci měsíce října Zúčastnilo se ho celkem 60 žáků tříd (27 dívek a 33 chlapců). 75,0 % dotazovaných uvedlo, že žijí úplné rodině, největší procento žáků, kteří žijí v neúplných rodinách, je v 7. a 9. ročníku (33,0 %), 13,3 % respondentů již během své školní docházky opakovalo ročník, 55,0 % žáků chodí rádo do školy, největší procento žáků, kteří neradi chodí do školy, je v 9. ročníku (66,6 %), 66,6 % žáků uvádí, že již mělo problémy s policií (6. r. 60 %, 7. r. 69 %, 8. r. 68 %, 9. r. 66 %), 28