VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Školní rok: 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Školní rok: 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Školní rok: 2012/2013

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Základní údaje o škole Vymezení hlavního účelu zřízení školy Součásti školy Základní údaje o součástech školy Údaje o školské radě Materiálně-technické podmínky vzdělávání Vzdělávací program školy, obor vzdělání Vzdělávací program školy Obor vzdělání Učební plán školy Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Personální obsazení k pedagogové Personální obsazení k pedagogové Třídy a personální obsazení Personální obsazení asistenti pedagoga k Personální obsazení asistenti pedagoga k Personální zabezpečení ostatních pracovníků školy Počty žáků ve třídách Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků ve třídách Speciální třídy podle druhu postižení Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výsledky rozmisťovacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2012/ Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním roce 2012/

3 5.3 Uložená výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2012/ Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2012/ Plavecký výcvik ve školním roce 2012/ Prevence rizik a školní úrazy Školní úrazy ve školním roce 2012/ Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Rozbor pracovní úrazovosti za rok Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Rizikové projevy chování Záškoláctví Šikana Drogy Tabakismus Klima školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/ Týmové vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled studia asistentů pedagoga Studium speciální pedagogiky Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Přehled účasti žáků v soutěžích a olympiádách Recyklohraní Ekoškola Aktivity žáků, pedagogů Prezentace školy na veřejnosti Exkurze Sezónní pohybové aktivity Projekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy... 67

4 11.1 Hlavní činnost Doplňková činnost Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Spolupráce s rodiči, s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Spolupráce s dalšími partnery Přílohy Příloha č. 1: Dotazník k záškoláctví - listopad Příloha č. 2: Dotazník k záškoláctví Příloha č. 3: Grafické srovnání školního roku 2011/2012 a 2012/ Příloha č. 4: Dotazník k šikaně vyhodnocení Příloha č. 5: Dotazník k šikaně vyhodnocení Příloha č. 6: Klima školy - dotazník pro žáky Příloha č. 7: Grafické srovnání školní rok 2011/2012 a 2012/ Příloha č.8: Hodnocení činnosti přípravné třídy za školní rok 2012/ Příloha č. 9: Hodnocení činnosti školní družiny Příloha č. 10: Hodnocení činnosti metodického sdružení Příloha č. 11: Hodnocení preventivní činnosti školy v oblasti rizikových jevů ve školním roce Příloha č. 12: Seznam seminářů a školení MP: Příloha č. 13: Dotazník ke kouření Příloha č. 14: Akce školy Příloha č. 15: Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. v platném znění za rok

5 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Sídlo školy Jungmannova 3298/6, Jihlava Obor vzdělávání C/01 Základní škola IČ DIČ CZ IZO ředitelství Identifikátor školy Bankovní spojení /0800 Telefon E- mail Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zřizovatel Statutární město Jihlava Masarykovo nám Jihlava IČ: Vedení školy ředitelka školy Mgr. Ivana Málková zástupkyně ředitelky Mgr. Radoslava Koreňová Organizace školy plně organizovaná škola Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna - výdejna Počet tříd k tříd /1. až 9. ročníku/ Počet žáků 110 /dle zahajovacího výkazu/ Přípravná třída 1 Počet žáků přípravné třídy 17 /dle zahajovacího výkazu/ Počet učitelů /včetně ředitelky/k /fyzické osoby/ k /fyzické osoby/ Počet oddělení ŠD 1 Počet vychovatelů ŠD k k Počet vychovatelů ŠK 4 Počet pedagogických asistentů k k Počet THP pracovníků 2 Počet provozních pracovníků 4/3 5

6 1.2 Vymezení hlavního účelu zřízení školy Statutární město Jihlava zřídilo příspěvkovou organizaci Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace včetně jejích součástí za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu ustanovení 16 odst. 6, 178 a 179 odst. 4, písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1.3 Součásti školy Součásti školy kapacita Základní škola 300 Školní družina 30 Školní klub 35 Školní jídelna výdejna Základní údaje o součástech školy Součásti školy počet tříd/ oddělení počet žáků Základní škola 1. st Základní škola 2. st Školní družina 1 6 Školní klub 1 14 Školní jídelna výdejna Údaje o školské radě Školská rada - členové Předsedkyně školské rady Kontakt Počet členů školské rady Miroslav Kraus, Renata Bendová Ing. Ivo Přibyl, Ilona Moravcová Mgr.Světlana Sovová, Mgr. Pavel Koreň Mgr. Světlana Sovová Telefon školy, webové stránky 2 zákonní zástupci žáků 2 zástupci zřizovatele 2 zástupci školy 6

7 1.6 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory, vybavení školy Budovy Komentář 1 (původní, přístavba panelová, tělocvična, nářaďovna, kotelna, garáž a technické zázemí) Kmenové učebny 11 Herna školní družiny 1 Školní klub - herna 1 Odborné učebny Počítačová pracovna 2 Multimediální, jazyková 1 EVVO, přírodopis, fyzika, chemie 1 Společenskovědní 1 Dílna, výtvarná výchova, keramika 1 Kovodílna 1 Dřevodílna 1 Cvičná kuchyň 1 Minizahradnictví 1 Relaxační místnosti 2 Trampolína Sportovní zařízení Hřiště 1 tělocvična cvičebna Posilovací stroje Informační centrum 1 Časopisy, knihy, denní tisk, počítače Knihovna Zahrady Školní poradenské pracoviště 1 (Žákovská, učitelská) Školní pozemek Arboretum 1 (Vybaveno ke skupinové práci) Školní bufet 1 (Zajištění pitného režimu, dotované mléko) Školní jídelna - výdejna 1 Zařízení a vybavení: 7

8 Oblast ICT: Všechny učebny a kabinety jsou připojeny na internet. Veškeré počítačové vybavení školy je běžně využíváno ve výuce i v zájmové činnosti. Třídy, kabinety, odborné učebny jsou vybaveny počítači nebo notebooky. K dispozici jsou tři dataprojektory a interaktivní tabule. V rámci projektu Praktická environmentální výuka, který škola realizovala do , byla škola v průběhu realizace projektu vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím, tablety, notebooky, hlasovacím zařízením, vizualizerem, digitálním fotoaparátem a kamerou. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Nově bylo ve školním roce 2012/2013 zřízeno informační centrum. Kde žáci mohou využívat tři počítače a audiovizuální techniku. V závěru roku 2012 škola nakoupila dva notebooky ASUS, dvě počítačové sestavy Intel, čtečky Amazon Kindle 3 ks, k využití ve výuce. Uvedené pomůcky nebyly hrazeny z provozního příspěvku. Bezúplatným převodem od zřizovatele škola získala záložní zdroj UPS, multilicenci Bakaláři, MS Office Standart 2010 SNGL 12 ks, antivirus ESET NOD ks. Přehled a umístění PC ve školním roce 2012/13. Počítačová učebna PC1 č.52 2.p Typ PC Windows Office Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Compaq XP 2003 Počítačová učebna PC2 č.53 2.p Typ PC Windows Office Office pro XP 2003 Lynx Office 2010 Lynx W Lynx W Lynx W Office pro Vista 2007 Office pro Vista 2007 Pracovny s IAT č.49 2.p Typ PC Windows Office 8

9 XP 2003 COMFORT Office 2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Kabinety Umístění Typ PC Windows Office 2.p č.60 Office Vista p č.67 Intel XP 2007 Kabinety Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.38 Intel XP 2003 Ostatní pracovny Umístění Typ PC Windows Office 1.p č. 27 Intel Vista p č.29 Intel Vista p č.45 Compaq W p č.26 XP p č.26 Lynx W Ředitelna Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.30 Notebook Asus Vista p č.30 Notebook Acer Extenza Vista p č.30 Notebook Acer Extenza XP p č.30 Notebook Acer Extenza XP 2007 Výchovný poradce Umístění Typ PC Windows Office Přízemí č.1 Lynx XP 2003 Kancelář-Ekonomka Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.28 Compaq W Školní poradenské pracoviště Umístění Typ PC Windows Office 1.p č.39 Harry Vista 2003 Projekt EVVO Umístění Typ PC Windows Office 2.p č.51 Notebook Dell X15 W

10 2.p č.51 Notebook Dell X15 W p č.51 Notebook Dell X15 W p č.51 Notebook Acer Extenza W Notebooky pro práci učitele Jméno Typ PC Windows Office Mgr. Hladíková Notebook Acer Extenza 5620 XP 2007 Mgr. Koreňová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Koreň Notebook HP Compaq XP 2007 Mgr. Schwarzová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Sovová Notebook Acer Extenza 5620 XP 2003 Mgr. Prokešová Notebook HP Compaq 610 Vista 2007 Mgr. Matějková Notebook Asus F54 Vista 2010 Mgr. Bartizalová Notebook Acer Extenza 5620 Vista 2010 Mgr. Špinarová Notebook HP Compaq Vista 2007 Mgr. Malina Notebook Acer Extenza 5620 XP 2007 Mgr. Malinová Notebook Acer Broad BCM94318 XP 2003 Mgr. Volfová Notebook Acer Extenza 5620 Vista 2007 Mgr. Kameníková Notebook Acer Extenza 5620 W Mgr. Málková Notebook Acer Extenza 5620 W Majetek pořízený v roce 2012/13 na základě požadavku příspěvkové organizace Název ks Záložní zdroj UPS 1 Antiviru ESET NOD Program Bakaláři multilicence do 220 žáků 1 MS Office Standart 2010 SNGL MVL 12 Informační systém: V srpnu 2012 byl vytvořen pro lepší orientaci nový informační systém školy označení budovy školy, označení tříd, místností školy. Bylo upraveno logo školy. Webové stránky: Na konci roku 2012 byly spuštěny nové webové stránky školy s redakčním systémem. Nové učebny: Od září 2012 se nově upravily místnosti a vznikly dvě relaxační místnosti, místnost pro školní klub, školní dílna, upravila se cvičebna a prostor šaten. Nové vybavení pro žáky s více vadami: Z dotace pro handicapované žáky, po dohodě s SPC a s rodiči žáků, byly pořízeny pomůcky a částečně vybaveny nově otevřené místnosti školy. Byly zakoupeny: drumbeny pro žáky školy, trampolína s ochranou sítí, relaxační vaky, solné jeskyně, čistička vzduchu- Therapy Air Ion, 10

11 relaxační míče, Kin- Ball sada, boxovací trenažéry s rukavicemi, lezecký panel, balanční podložky Bosu, stojan s košem na basketbal, drobné relaxační pomůcky, pomůcky pro rozvoj motoriky. 11

12 2 Vzdělávací program školy, obor vzdělání 2.1 Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program Otevřená škola - ŠVP pro ZV dle RVP ZV LMP, č.j. 265/2012 ze dne zařazené ročníky: 1. až 9. ročník přípravná třída 2.2 Obor vzdělání Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C/01 Základní škola. 2.3 Učební plán školy Učební plán ročník 1. stupeň 2. stupeň Vyučovací předměty Minimální časová dotace+disponibilní časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rýsování Informatika Prvouka Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Svět práce Etická výchova celkem Poznámky k učebnímu plánu ŠVP 12

13 Učební plán ŠVP pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením stanovuje: začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. stupni (v 1. až 5. ročníku) a na 2. stupni (v 6. až 9. ročníku) základní školy pro žáky s lehkým mentálním postižením, celkovou povinnou časovou dotaci na 1. a 2. stupni základního vzdělávání, povinnou časovou dotaci pro jednotlivé předměty ve všech ročnících, zařazení a realizaci průřezových témat, využití disponibilní časové dotace. 13

14 3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počty pracovníků k k Počet pracovníků celkem Počet pedagogů Počet asistentů pedagoga 8 7 Počet vychovatelů ŠD 1 1 Počet THP pracovníků 2 2 Počet provozních pracovníků 4 4 Na mateřské, rodičovské dovolené Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k Věk muži ženy celkem % Do 20 let let , let , let , let ,6 61 a více let ,6 Celkem % 14,29 85, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání muži ženy celkem % Základní ,1 Střední odborné ,9 střední odborné s maturitou ,4 vyšší odborné vysokoškolské ,6 celkem

15 3.4 Personální obsazení k pedagogové Titul Jméno a příjmení Třídní učitel - třída Počet roků praxe Hana Slavíková přípravná třída 22,339 Mgr. MarcelaVolfová I. ( 1.,3.) 38,304 Mgr. Světlana Sovová II. 27,7 Mgr. Hana Matějková IV. (4.,5.) 29,7 Mgr. Iva Malinová VI. 26,351 Mgr. Dana Schwarzová VII. A 26,282 Mgr. Marie Kameníková VII. B 27,302 Mgr. Jovanka Špinarová VIII. A 26,210 Mgr. Radmila Bartizalová VIII. B 22,291 Mgr. Jana Hladíková IX. A 25,8 Mgr. Vladimír Malina IX. B 28,7 Titul Jméno a příjmení Netřídní učitel vyučuje předměty Počet roků praxe Mgr. Ivana Málková Tělesná výchova 20,342 Mgr. Radoslava Koreňová Český jazyk, Občanská výchova, 28,7 Zeměpis, Výtvarná výchova Mgr. Pavel Koreň Občanská výchova, Dějepis, Fyzika, 35,9 Svět práce, Pracovní činnosti Mgr. Michaela Prokešová Anglický jazyk, Přírodopis, Hudební výchova, Umění a kultura, Informatika, Tělesná výchova, Zeměpis, Pracovní činnosti 2, Personální obsazení k pedagogové Titul Jméno a příjmení Třídní učitel - třída Počet roků praxe Hana Slavíková přípravná třída 23,276 Mgr. MarcelaVolfová I. ( 1.,3.) 39,241 Mgr. Světlana Sovová II. 27,310 Mgr. Hana Matějková IV. (4.,5.) 29,310 Mgr. Iva Malinová VI. 27,288 Mgr. Dana Schwarzová VII. A 27,219 15

16 Mgr. Marie Kameníková VII. B 28,239 Mgr. Jovanka Špinarová VIII. A 27,147 Mgr. Radmila Bartizalová VIII. B 23,228 Mgr. Jana Hladíková IX. A 25,310 Mgr. Vladimír Malina IX. B 28,309 Titul Jméno a příjmení Netřídní učitel vyučuje předměty Počet roků praxe Mgr. Ivana Málková Tělesná výchova 21,279 Mgr. Radoslava Koreňová Český jazyk, Občanská výchova, 28,309 Zeměpis, Výtvarná výchova Mgr. Pavel Koreň Občanská výchova, Dějepis, Fyzika, 35,311 Svět práce, Pracovní činnosti Mgr. Michaela Prokešová Anglický jazyk, Přírodopis, Hudební výchova, Umění a kultura, Informatika, Tělesná výchova, Zeměpis, Pracovní činnosti 3, Třídy a personální obsazení Třída Třídní učitel Počet žáků celkem Z toho chlapců Z toho dívek Přípravná Hana Slavíková třída I. ( 1.,3.) Mgr. Marcela Volfová II. Mgr. Světlana Sovová IV. (4.,5.) Mgr. Hana Matějková VI. Mgr. Iva Malinová VII. A Mgr. Dana Schwarzová VII. B Mgr. Marie Kameníková VIII. A Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B Mgr. Radmila Bartizalová IX. A Mgr. Jana Hladíková IX. B Mgr. Vladimír Malina

17 3.7 Personální obsazení asistenti pedagoga k Asistent Třída Jméno žáka Lenka Drevňáková II. Kristian Kováč Zdeňka Partlová IV. (4.,5.) Dominik Hable Kamila Pavlíčková VI. Dominika Vinická Květoslava Františková VIII. B Martin Šereda Jana Hažmuková IX. B Jan Kvasnička Danka Duždová přípravná třída Michal Lagron Hana Šánová Tři asistenti pedagoga byli zapojeni v rámci rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, pět asistentů pedagoga pracovalo ve třídách, v nichž jsou zařazeni žáci s těžšími formami zdravotního postižení a žáci s více vadami. Ve škole působila dále osobní asistentka, zaměstnankyně o. s. Život 90, která pečovala o žákyni s kombinovaným postižením. 3.8 Personální obsazení asistenti pedagoga k Asistent Třída Jméno žáka Michal Lagron přípravná třída Lenka Drevňáková II. Kristian Kováč Marcela Štěchová IV. (4.,5.) Dominik Hable Kamila Pavlíčková VI. Dominika Vinická Květoslava Františková VIII. B Martin Šereda Jaroslava Heřmánková VIII. B Lucie Hošková Jana Hažmuková IX. B Jan Kvasnička 3.9 Personální zabezpečení ostatních pracovníků školy Ve školní družině pracovali na částečný úvazek ve funkci vychovatele dva pracovníci. Výchovný poradce má požadované vzdělání. Ve škole působil na zkrácený úvazek také jako školní speciální pedagog v rámci projektu RAMPS - VIP III., který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Mzdovou oblast zajišťovala pracovnice s odborným středoškolským vzděláním na částečný úvazek. Ekonomická a administrativní oblast byla zajišťována do pracovnicí se středním odborným vzděláním (od do v pracovní neschopnosti). Od nastoupila na místo ekonomky pracovnice s úplným středním odborným vzděláním ekonomického směru. 17

18 4 Počty žáků ve třídách Údaje o zápisu k povinné školní docházce 4.1 Počty žáků ve třídách k třída roční k I. ( 1.,3.) třídní učitel chlapci dívky celkem umístění (číslo místnosti) Mgr. Marcela Volfová II. 2. Mgr.Světlana Sovová IV. Mgr. Hana (4.,5.) Matějková VI. 6. Mgr. Iva Malinová VII. A 7. Mgr. Dana Schwarzová VII. B 7. Mgr. Marie Kameníková VIII. A 8. Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B 8. Mgr. Radmila Bartizalová IX. A 9. Mgr. Jana Hladíková IX. B 9. Mgr. Vladimír Malina průměr žáků v ročníku 18

19 k třída roční k I. ( 1.,3.) třídní učitel chlapci dívky celkem umístění (číslo místnosti) Mgr. Marcela Volfová II. 2. Mgr. Světlana Sovová IV. (4. Mgr. Hana ,5.) Matějková VI. 6. Mgr. Iva Malinová VII. A 7. Mgr. Dana Schwarzová VII. B 7. Mgr. Marie Kameníková VIII. A 8. Mgr. Jovanka Špinarová VIII. B 8. Mgr. Radmila Bartizalová IX. A 9. Mgr. Jana Hladíková IX. B 9. Mgr. Vladimír Malina průměr žáků v ročníku přípravná tř. Hana Slavíková stupeň počet tříd chlapci dívky celkem průměr na třídu 1. stupeň stupeň ,71 celá škola ,4 19

20 4.2 Speciální třídy podle druhu postižení k Počet tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců Mentální postižení Souběžné postižení více vadami Autismus k Počet tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni celkem dívek chlapců celkem dívek chlapců Mentální postižení Souběžné postižení více vadami Autismus Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se konal v pátek od 10:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. Byli zapsáni 2 žáci v řádném termínu. Dodatečně byl zapsán 1 žák. 4.4 Výsledky rozmisťovacího řízení Kariérové poradenství a volba povolání Kariérovému poradenství je na naší škole věnována velká pozornost. Je cílená především na žáky 8. a 9. tříd, jejich rodiče a třídní učitele. Přehled nejdůležitějších akcí v letošním školním roce: besedy k volbě povolání pro vycházející žáky (třikrát ročně), 20

21 práce se žáky 8. a 9. tříd v rámci předmětu Svět práce, poskytování písemných a ústních informací o možnostech volby povolání žáci, rodiče, třídní učitelé, seznámení žáků a rodičů se změnami v přijímacím řízení, besedy s bývalými žáky školy, které slouží jako pozitivní motivace při výběru povolání, spolupráce s třídními učiteli při výběru vhodných učebních oborů pro žáky, poskytování informací o dnech otevřených dveří na učilištích a zajišťování účasti našich žáků dle zájmu ( SOŠ a SOU Třešť), spolupráce s pediatry a speciálně pedagogickým centrem při řešení problematiky uplatnění žáků s kombinovanými vadami, realizace půldenní akce na úřadu práce Volím si povolání ( ), účast našich žáků na Přehlídce středních škol v regionu ( ), sledování úspěšnosti našich bývalých žáků na jednotlivých učilištích, především na SOU a SOŠ v Třešti, na SŠ stavební v Jihlavě a SŠ automobilní v Jihlavě (třikrát ročně), zajištění návštěv odborných a středních odborných učilišť mimo DOD pro rodiče a žáky, realizace individuálních pohovorů s rodiči vycházejících žáků a žáky samotnými ( a )), poskytování pomoci rodičům a žákům při vyplňování přihlášek a jiné. V letošním školním roce celkem 25 žáků splnilo povinnou školní docházku (18 z 9. tříd a 7 ze 7. a 8. tříd). Přihlášku na střední školy podává celkem 17 žáků. Rozmisťovací řízení vypadá následovně: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť 10 žáků - 3 potravinářská výroba cukrářské práce - 2 cukrář - 2 potravinářská výroba řeznické a uzenářské práce - 2 truhlářská a čalounická výroba (truhlářské práce) - 1 kuchař - číšník Střední škola stavební Jihlava 2 žáci - 1 zedník - 1 stavební provoz Základní škola speciální a praktická škola Jihlava 1 žák - 1 praktická škola jednoletá Střední škola obchodu a služeb Jihlava 1 žák - 1 kadeřník Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod 1 žák - 1 kuchařské práce a ubytovací služby Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice 1 žák - 1 opravářské práce Střední škola rybářská a vodohospodářská Třeboň 1 žák - 1 rybář 4 žáci pokračující v základním vzdělávání 4 žáci nepodávají přihlášku 21

22 - 3 žáci z 9. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku Prakticky každoročně největší počet našich vycházejících žáků směřuje na Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Třešti. S touto školou máme velmi dobrou spolupráci. Všichni vycházející žáci pravidelně navštěvují den otevřených dveří, kde se kromě jiného též setkávají s bývalými spolužáky. Naši pedagogové ji též několikrát navštívili, dobře znají prostředí i požadavky kladné na naše žáky. Na základě vzájemné spolupráce třikrát ročně dostáváme zpětnou vazbu o tom, jak si naši bývalí žáci v učení vedou, jakých dosahují výsledků. Procento úspěšnosti vyučení se a získání výučního listu je na této škole stabilně nejvyšší. školní rok 2007/2008 nastoupilo 7 žáků dokončilo 6 žáků školní rok 2008/2009 nastoupili 4 žáci dokončili 3 žáci školní rok 2009/2010 nastoupilo 7 žáků pokračuje 7 žáků školní rok 2010/2011 nastoupilo 11 žáků pokračuje 10 žáků školní rok 2011/2012 nastoupilo 7 žáků pokračuje 5 žáků I přes značné úsilí zainteresovaných pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství a volby povolání přetrvávají problémy s žáky, kteří vyrůstají v rodinách s nízkou sociokulturní úrovní, především pak s romskou populací. U naprosté většiny z nich chybí motivace k učení, je malý zájem nebo nezájem o další vzdělávání a získání kvalifikace. Tito žáci buď přihlášku vůbec nepodají (letos 4 žáci), nebo krátce po nástupu střední školu opouštějí. Rovněž ze strany rodičů těchto žáků není o profesní růst svých dětí příliš velký zájem. 22

23 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování žáků na konci školního roku 2012/2013 Ročník Celkem Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Celkem Celkem Prospěli Neprospěli Budou konat OZ Budou opakovat Nehodnoceni (KNT) 2. a 3. stupeň z chování Neomluvené hodiny Rozbor opravných zkoušek a klasifikace v náhradním termínu ve školním roce 2012/ pololetí celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali Opravné zkoušky x x x x x Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT 1/8 0 1/8 0 1/8 2. pololetí 23

24 Opravné zkoušky počet ž./počet OZ Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT Opravné zkoušky počet ž./počet OZ Klasifikace v náhradním termínu počet ž./počet KNT celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali 4/5 3/4 1/1 1/1 2/3 8/29 3/5 5/24 3/5 5/24 Celkem za školní rok celkem dostavili se nedostavili se vykonali nevykonali 4/5 3/4 1/1 1/1 2/3 8/37 3/5 5/32 3/5 5/ Uložená výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2012/2013 datum věková kategorie pochvaly napomenutí TU DTU DŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1. stupeň x x 2. stupeň x x celkem x x 1. stupeň stupeň celkem stupeň x x 2. stupeň x x celkem x x 1. stupeň x x x 0 x x 24

25 ( mimořádná porada ke schválení DŘŠ) 2. stupeň x x x 7 x x celkem x x x 7 x x ( mimořádná porada ke schválení DŘŠ) stupeň x x x 0 x x 2. stupeň x x x 13 x x celkem x x x 13 x x 1. stupeň stupeň celkem celkem za školní rok Počet omluvených (neomluvených) hodin ve školním roce 2012/2013 třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. (1.,3.) , II ,45 IV. (4.,5.) , ,54 VI , ,66 VII. A , ,66 VII. B , ,55 VIII. A , ,83 VIII. B , ,61 IX. A , ,68 IX. B , ,93 celkem , , Plavecký výcvik ve školním roce 2012/

26 Termín konání výcviku Počet lekcí 10 Zařazené třídy IV. (4.,5.) Počet žáků celkem ve třídě 12 Počet žáků zařazených do výcviku plavání 6 Osnovy plaveckého výcviku splnilo žáků 1 Počet neklasifikovaných žáků 1 26

27 6 Prevence rizik a školní úrazy 6.1 Školní úrazy ve školním roce 2012/ Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 4 Počet odeslaných záznamů o úrazu 4 Počet odškodněných úrazů (částka v Kč) 1 ( 3.800,-Kč) Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů Hodina tělesné výchovy 2 Společné prostory chodba, schodiště Rozbor pracovní úrazovosti za rok 2012 Počet pracovních úrazů: 3 Charakteristika úrazu: Drobná krvácející rána na koleně pravé nohy, bolestivost. K úrazu došlo na schodech při přecházení z odborné pracovny do kmenové třídy. Úraz nebyl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Podvrtnutí kolena na levé noze, otok, bolestivost. K úrazu došlo při přípravě třídy na nový školní rok. Úraz nebyl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Naražení loktu pravé ruky, otok, bolestivost. K úrazu došlo při asistenci na hodině TV, uklouznutí na vlhkém písku. Úraz byl lékařsky ošetřen, bez pracovní neschopnosti. Úraz odškodněn Opatření: Opětovné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 27

28 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.1 Rizikové projevy chování Záškoláctví V říjnu 2012 byly v třídách realizovány besedy se žáky na téma záškoláctví. Ve školním poradenském pracovišti jsme se při těchto akcích zaměřili především na pojem záškoláctví, proč se děti záškoláctví dopouštějí. Účastníci besed též dávali příklady, jak záškoláctví může vypadat a co je jeho příčinou. Uvádím nejčastější: nechce se mi do školy, protože máme neoblíbený předmět, neoblíbeného učitele, dlouho jsem se díval na televizi, video, byli jsme na návštěvě, ráno se mi nechtělo vstávat, nechtělo se mi do školy, tak jsem šel k doktoru, že mě něco bolí (hlava, břicho), že mám teplotu a zvracel jsem, schválně jsem si nechal ujet školní autobus a pak jsem jel linkou a přišel jsem pozdě, zaspal jsem, do školy jsem už nešel a rodiče mi potom napsali omluvenku, že mi nebylo dobře, potkal jsem kamarády a ti mně řekli, abych šel s nimi za školu, doma jsme slavili, nevyspal jsem se, do školy jsem nešel, nejdu do školy, protože je písemka, test, zkouší se, je opakování, neudělal jsem úkol, nepřipravil jsem se, proto jdu za školu, ve třídě je spolužák, který mě otravuje, proto nejdu do školy, byl jsem na lékařské prohlídce, ale po skončení jsem už do školy nešel, nebo jsem se loudal po městě a přišel jsem o pozdě, musel jsem doma hlídat mladšího bratra, sestru, protože naši někam jeli, něco vyřizovali, jeli jsme všichni nakupovat, za příbuznými mimo Jihlava a naši mi pak napsali, že mi bylo špatně, domluvili jsme se s partou, že půjdeme za školu. Po dotazníku jsme besedu uzavírali povídáním o tom, jak postupovat při řešení situací, do kterých se žáci dostávají, na koho se obracet s žádostí o pomoc při řešení problémů. Po besedě byl realizován anonymní dotazník s dvanácti otázkami. Shrnutí výsledků průzkumu záškoláctví Průzkum byl realizován anonymním dotazníkem na konci měsíce října Zúčastnilo se ho celkem 60 žáků tříd (27 dívek a 33 chlapců). 75,0 % dotazovaných uvedlo, že žijí úplné rodině, největší procento žáků, kteří žijí v neúplných rodinách, je v 7. a 9. ročníku (33,0 %), 13,3 % respondentů již během své školní docházky opakovalo ročník, 55,0 % žáků chodí rádo do školy, největší procento žáků, kteří neradi chodí do školy, je v 9. ročníku (66,6 %), 66,6 % žáků uvádí, že již mělo problémy s policií (6. r. 60 %, 7. r. 69 %, 8. r. 68 %, 9. r. 66 %), 28

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Pedagogická rada projednala:. 10. 2014 Školská rada projednala:. 10. 2014 Zřizovateli předáno :. 10. 2014 2 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škola... 5 1.1

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 příspěvková organizace

2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 příspěvková organizace 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 příspěvková organizace Pedagogická rada projednala: 13. 10. 2015 Školská rada projednala: 13. 10. 2015 Zřizovateli předáno : 14. 10. 2015

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou,

Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, Informace pro rodiče : Úpravy stávajícího ŠVP pro základní vzdělávaní Škola hrou, začleněné do dodatku, platného od 1.9.2016 Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více