VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014

2 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: marketingová komunikace ve službách Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloš Sobek Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Analysis of website Kudy z Nudy Irina Novozhilova The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communication in the Service Industry Thesis Advisor: Ing. Miloš Sobek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza webové stránky Kudy z Nudy zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... IrinaNovozhilova V Praze dne

5 Děkuji Ing. Miloši Sobkovi, vedoucímu mé bakalářské práce za vedení a cenné rady, které mi v průběhu zpracování poskytl.

6 Abstrakt Novozhilova, Irina. Analýza webové stránky Kudy z Nudy. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha strany. Bakalářská práce je věnována tématu, které je bezesporu nesmírně důležité v současné době; jedná se o analýzu webových stránek. V rámci dané práce byly vybrány stránky což jsou webové stránky zřízené a spravované organizací CzechTourism zabývající se propagací cestovního ruchu v České republice. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhů na zlepšení stránek tak, aby tyto stránky lákaly nejen české turisty, ale i zahraniční. Ústřední hypotézou je následující: orientace na stránkách je příliš složitá pro uživatele, který je poprvé navštívil, a v případě první návštěvy zabírá příliš mnoho času. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou části. V první části je vytvořen teoretický základ zkoumané problematiky. Ve druhé části je již středem pozornosti výzkum stránek a jejich porovnání se stránkami shodného obsahu. Klíčová slova: SEO, SEM, internet, cestovní ruch, propagace, kudyznudy.cz. Abstract The thesis is dedicated to the topic, which is now days undoubtedly extremely important. It is website analysis. It was chosen for the research, which are websites set up and run CzechTourism organizations involved in the promotion of tourism in the Czech Republic. The main aim is to develop proposals to improve for in order to attract not only Czech tourists but also foreign. The central hypothesis is following: orientation on is too complicated for the user who is visiting page for the first time, and for the first visit takes too much time.

7 The work is divided into theoretical and practical parts. The first part is theoretical basis for the examined issue. The second part is focusing on the research and comparing the pages of the same content. Keywords: SEO, SEM, internet, tourism, promotion, kudyznudy.cz.

8 Obsah Seznam ilustrací a tabulek... 9 Úvod Teoretická část Cestovní ruch základní definice Selektivní faktory Lokalizační podmínky Realizační podmínky Marketingový mix Marketing na internetu SEO optimalizace SEM optimalizace Praktická část Obsah stránek Marketingová strategie webu Grafická přijatelnost Náplň webu Struktura webu Analýza návštěvnosti SEO - analýza optimalizace pro vyhledavače Porovnání s jinými stránkami Vlastní porovnání stránek Návrhová část Závěr Seznam použitých zdrojů... 52

9 Seznam ilustrací a tabulek Obrázek 1. Článek Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd Obrázek 2. Přechod na mapu v rámci jednoho článku Obrázek 3. Ukázka hodnocení návštěvníky Obrázek 4. Hlavní stránka 35 Obrázek 5. Dolní část stránek 36 Obrázek 6. Oficiální portál o cestovním ruchu do Dubaji Obrázek 7. Portál o cestování do Dubaji část o cestování Obrázek 8. Portál o cestování do Dubaji ukázka možnosti sdílení Obrázek 9. Dolní část stránky portálu o cestování do Dubaji Tabulka 1. Strategie Kudy z nudy Tabulka 2. Výsledky SEO analýzy stránek Tabulka 3. Výsledky SEO analýzy stránek Tabulka 4. Zhodnocení stránek... 46

10 Úvod Hlavním tématem své bakalářské práce jsem zvolila analýzu webových stránek. Tato oblast je naprosto klíčová v současném světě vždyť bez internetu není možné si představit žádnou marketingovou kampaň: počet uživatelů globální sítě roste s každým rokem, což zvyšuje počet potenciálních zákazníků. K tomu je nutné dodat, že reklama prostřednictvím internetu je daleko levnější, než klasické formy reklamy jako televize nebo tisk, a umožňuje se dostat kamkoliv na zeměkouli, kde je internet. To, co se zdálo zcela nepředstavitelným ještě našim prarodičům, je v dnešní době díky internetu realitou. Je zcela zřejmé, že vliv internetu bude s každým rokem narůstat a je možné tvrdit, že velice brzy internet nahradí klasické formy komunikace. V rámci dané práce mě však bude zajímat internet jen jako zdroj informací o zemi. Vzhledem k zaměření vysoké školy, kde studuji, jsem se rozhodla, že středem mé pozornosti budou stránky Jedná se o stránky zřízené a spravované organizací CzechTourism, která má za cíl propagovat cestovní ruch v České republice. Výběr tématu nebyl náhodný v současné době mít správnou webovou prezentaci je nejen prestižní, ale dokonce nutné: aktivita lidí se čím dál tím více přesouvá do světové sítě. Důvodem je, že internet neustále rozšiřuje své služby ještě před deseti lety to byl jen způsob rychlé komunikace pomocí u, dnes už na internetu můžeme kupovat nebo prodávat, stahovat filmy nebo hudbu, získávat aktuální informace apod. V dnešní době se jedná o zcela samozřejmou situaci, která je součástí běžného života každého z nás. Stránky Kudy z nudy jsou věnovány především domácím turistům, kteří chtějí se vydat na cestu po českém území. Česká republika má opravdu co nabídnout turistům, avšak mám dojem, že propagace cestovního ruchu v zahraničí není prováděna v dostatečné míře. Jinými slovy potenciál ČR existuje, ale není využíván v plné míře. Kromě toho je zcela evidentní, že státní koncepce podpory cestovního ruchu směřuje především na podporu klasického turismu, avšak zapomíná na to, že Česká republika v tomto oboru se setkává s velmi silnou konkurencí především Rakouska a Německa. 10

11 Hlavním cílem mé práce bude vytvořit návrhy na zlepšení stránek tak, aby tyto stránky lákaly nejen české, ale i zahraniční turisty. Bohužel v současné době tomu tak není. K tomu bychom měli ještě přidat i to, že kvůli krizi poklesl počet turistů, kteří navštěvují Českou republiku; je zapotřebí s tím něco dělat, vytvářet nové formy propagace země, popřípadě zlepšovat současné propagační prostředky. Splnění tohoto cíle je podmíněno splněním dílčího cíle provedení důkladné analýzy současných stránek, porovnání s best practice a samozřejmě provedení literární rešerše v oblasti související s marketingem na internetu. Hypotézou mé práce bude následující tvrzení: orientace na stránkách je příliš složitá pro uživatele, který je poprvé navštívil. Tuto hypotézu se pokusím buď potvrdit, anebo zamítnout pomocí své práce. V rámci získaných vědomostí pomocí studia informatiky na VŠH a samostudia tvorby webových stránek se domnívám, že jsem dostatečně schopná vyhodnotit uživatelské vlastnosti stránek projektu a dále marketingovou stránku řešení a přívětivost stránek pro uživatele. Při analýze webových stránek je zcela nutné zohlednit i technickou oblast zhodnocení. Tuto oblast ale zohledním jenom okrajově a pomocí nástrojů SEO analýzy, které jsou volně dostupné na internetu. Moje práce bude postavena na celé řadě vědeckých metod. První z hlediska pořadí je literární rešerše. Zde vyjdu z knih jak českých, tak i zahraničních autorů, ze kterých bude vybráno to, co je relevantní vůči mé práci. Mezi knihy, které budu používat ve své práci, budou patřit Cestovní ruch: (základy) od J. Indrové, Moderní marketingový výzkum od R. Kozla, E-komerce internetový a mobil marketing - od A do Z od J. Sedláčka a Internet Marketing: Strategy, Implementation and Praktice od D. Chaffey. Pochopitelně využiji i další knihy věnované této velice zajímavé problematice. V další části práce využiji především analýzu a komparaci. Komparace bude využita zejména v poslední části, kde porovnám stránky Kudy z nudy s dalším informačním portálem, tentokrát spravovaným ale jinou zemí; jedná se o portál 11

12 definitely dubai zaměřený na propagaci cestovního ruchu do uvedeného arabského regionu. Jsem si jistá, že propojením teorie, analýzy a komparace vznikne větší synergický efekt a budu schopna definovat vhodná doporučení směřující ke zlepšení propagace České republiky v zahraničí. Bohužel v současné době propagace České republiky jako turistické destinace nesplňuje potřeby na ni kladené, jelikož je zaměřena na příliš klasické formy cestovního ruchu, které sice byly velmi dobré před dvaceti lety, avšak jsou zcela nevhodné v současné době. Veškeré informace, na kterých bude postavena tato práce, budou pocházet z veřejně dostupných zdrojů, takže jsou snadno dohádatelné a ověřitelné. Moje bakalářská práce bude mít silný praktický směr, protože se zaměří na velmi úzkou oblast s cílem jejího důkladného prozkoumání s následným definováním návrhů. Moji snahou bude vytvořit velice levné, avšak efektivní návrhy, které jsou okamžitě realizovatelné v praxi. 12

13 1 Teoretická část První část práce je zaměřena na vytvoření základu nutného pro samostatný výzkum v daném oboru; zde se pozornost zaměří především na cestovní ruch a marketing na internetu v podobě SEO a SEM optimalizace webů. Díky podrobnému uvedení SEO, SEM a pochopitelně cestovnímu ruchu bude vytvořen velice vhodný základ pro další samostatný výzkum. Teoretická část práce bude založena na sekundárních informacích, které jsou veřejně dostupné; jedná se o literaturu napsanou českými nebo anglicky píšícími autory. Na takto vytvořenou teoretickou část budu schopna navázat v samostatném výzkumu, který se zaměří na získání především primárních údajů. 1.1 Cestovní ruch základní definice Cestovní ruch se řadí mezi rychle se rozvíjející oblasti národního, současně však i světového hospodářství. Dá se na něj pohlížet ze dvou různých pohledů. V prvním případě se jedná o uspokojování potřeb všech účastníků v oblasti cestovního ruchu, což znamená, že se jedná o spotřebu obyvatelstva. Druhý pohled znamená, že se jedná o důležitou součást hospodářství. Přesné vymezení pojmu cestovní ruch není příliš jednoduché, neboť se jedná o oblast, která je složena z více oborů. Jak uvádí docentka Vlasta Malá, najít definici, která by vystihovala tento obor, se v průběhu dvacátého století snažila velká spousta odborníků. Ovšem v konečném důsledku každá definice přijímala odlišný aspekt funkcí a jevů, jež jsou zahrnuty v cestovním ruchu. Ze statistických důvodů byl na Mezinárodní konferenci, která se zabývala statistikou cestovního ruchu, uspořádanou v roce 1991 Světovou organizací cestovního ruchu v Ottawě, vymezen cestovní ruch takto: Cestovní ruch (tourism) - jedná se o činnost osob, které cestují na určitou dobu do místa, které není jejich místem trvalého bydliště, musí se ovšem jednat o dobu kratší, než je vymezena, a hlavní smysl cesty musí být jiný, než vykonávání výdělečné činnosti v místě návštěvy. 1 Maximální možná doba, kdy je možné dočasně změnit životní prostředí, byla stanovena u mezinárodního cestovního ruchu na délku jednoho roku. V případě domácího cestovního ruchu se jedná o šest měsíců. Na konferenci, která se uskutečnila v Ottawě, bylo ke 1 INDROVÁ, J Cestovní ruch: (základy). Praha: Oeconomica, s

14 statistickým účelům vytvořeno několik typů účastníků cestovního ruchu. Jedná se o následující kategorie: návštěvník, turista a výletník. Za návštěvníka se považuje účastník cestovního ruchu, cestující mimo místo trvalého pobytu, a hlavní účel jeho cesty, musí být jiný, než že by tam vykonával výdělečnou činnost. Turistou se chápe osoba, jež v navštíveném místě nejméně jednu noc přespí, a stejně jako v případě návštěvníka se nesmí jednat o jeho výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě. A výletník může být také exkurzionista, případně same day visitor; jedná se o osobu, cestující do jiného místa, než kterým je místo trvalého pobytu, a to na dobu kratší 24 hodin, aniž by tam přenocoval. Cestovní ruch lze v jeho konkrétní podobě rozdělovat podle odlišných kritérií, na základě toho, zda se jedná o stránku jevovou, případně obsahovou. Velká spousta autorů, ke kterým patří např. Z. Petrů., rozdělují cestovní ruch na druhy a formy. Podmínky rozvoje cestovního ruchu ovlivňuje spousty faktorů, jež v konečném důsledku omezují potenciál vybrané destinace určené k vývoji cestovního ruchu a tím ovlivňují rozložení CR po celém světě. Tyto faktory dělíme do tří základních skupin: Selektivní faktory, Lokalizační podmínky, Realizační podmínky Selektivní faktory Výběrové či stimulační činitele ovlivňují rozvoj cestovního ruchu za pomoci poptávkové strany. Můžeme hovořit o souhrnu faktorů, působících na účastníka cestovního ruchu a motivující ho, aby se zapojil do cestovního ruchu vybrané destinace. Selektivní faktory se dělí na příčiny objektivní a subjektivní. Objektivní znamenají shrnutí všech skutečností. Ty jsou dány nezávisle na vlastním rozhodnutí účastníka CR, vyplývají z aktuální situace, která se váže ke konkrétní oblasti, případně samotným účastníkům. Do této oblasti se řadí zejména politická a ekonomická situace, demografické složení obyvatel, podíl urbanizace, kvalita životního prostředí atd. 2 HRALA, V Geografie cestovního ruchu. Praha: Oceonomica, s

15 Zásadním předpokladem, jenž ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu, je míra stability a bezválečné zóny ve světě. Dále pak důležitou roli týkající se jednotlivých států hraje vnitropolitická stálost a momentální politické uspořádání v dané zemi. Za neméně důležitý prvek, mající vliv na rozvoj cestovního ruchu, se považuje životní úroveň obyvatelstva a množství volného času, kterým lidé disponují. Zejména u obyvatel z vyspělých částí světa se cestování stalo v posledních letech určitou součástí životního stylu. K tomu došlo díky zkrácení pracovní doby, případně poskytování delší dovolené. Demografické rozložení populace má vliv nejen na intenzitu účasti na cestovním ruchu, ovšem dá najevo i svou specifickou podobu, ve které se bude uskutečňovat odlišnost skupin populace v dopadu na cestovní ruch, každý bude mít jiné požadavky, ale i preference. Také značné rozdíly v prioritách lze sledovat mezi městským a venkovským obyvatelstvem. Subjektivní faktory jsou chápány jako psychologické pohnutky, jež působí na lidi, v momentě rozhodování o tom, zda se budou účastnit na cestovním ruchu a dále pak při volbě konkrétního místa. Takové pohnutky se řadí buď do vnějších, např. v podobě reklamy a propagace, které se do určité míry zaměřují na určitou atraktivnost a módnost zvolené destinace. Může se ovšem jednat i o charakter vnitřní - ten má původ v osobnostních znacích účastníka cestovního ruchu a v jaké se nachází momentální situaci, např. fondu volného času. Dalším hlediskem je ekonomické - např. vzdělání, jaké máme pracovní a rodinné povinnosti, preference atd Lokalizační podmínky Lokalizační podmínky mají v poměru k rozvoji cestovního ruchu mnohem menší význam. Neopomenutelnou roli ovšem hrají v případě, kdy se jedná o určité rozmístění; nezáleží poté příliš na tom, zda jsou přírodního či společenského profilu. Jejich starostí je oblast funkčního využití vybrané oblasti a tvoří základnu pro prvotní návrhy a snahu dojít uspokojení poptávky v cestovním ruchu. To je jenom možností sloužící k rozvoji cestovního ruchu, zásadní vliv na využití mívají hlavně selektivní faktory a realizační podmínky. Lokalizační předpoklady se dělí na přírodní a kulturně-historické. 15

16 Přírodní podmínky a atraktivity Do kategorie přírodních podmínek se řadí klima, hydrologické poměry, reliéf, zvířectvo a rostlinstvo. Základním atributem takové skupiny je, že se vyznačuje stálostí, kterou lze využít u plošně rozsáhlejších prostorů. Podíváme-li se na poměr k cestovnímu ruchu, jsou zde utvářeny jisté předpoklady pro jeho jakousi podobu a případnou rajonizaci. Krajinné atraktivity mají za úkol znázorňovat zvláštnosti, které díky své unikátnosti tuto lokalitu určenou pro turisty dělají zajímavější. Hydrologické poměry Příznivé hydrologické poměry řadíme k nejdůležitějším lokalizačním podmínkám a zejména dnes patří k důležitějším faktorům z pohledu, zda se vůbec uskuteční cestovní ruch. Všeobecně se vody rozdělují na podzemní a povrchové. Podzemní vody vytvářejí podmínky sloužící k bodovému seskupení cestovního ruchu neboli koncentraci v centrech cestovního ruchu, která vznikají v patřičné oblasti. Důkazem jsou lázeňská střediska, jež se budují v oblastech s léčivými minerálními zřídly. Lázeňská střediska patří k nejstarším centrům z oboru cestovního ruchu vůbec. I když co se týká návštěvnosti, která je nejvyšší v období celého léta, stálost vyvěrání minerálních zřídel dává jedinečnou možnost celoročního provozu. Pro podporu cestovního ruchu jsou zajímavé i gejzíry, které se také řadí do podzemních vod. Povrchové vody mají zásadní vliv pro podmínky výstavby areálového rozestavení cestovního ruchu. Využití povrchových vod je hodně závislé na teplotních poměrech v dané oblasti. Jejich hodnota je tvořena spoustou dalších komponentů, jež jsou ovlivněny působením teploty a čistoty vody, jaká je míra kvality a čistoty pláží včetně okolního zázemí atd. Do kategorie povrchových vod se řadí jezera, moře, umělé vodní plochy a řeky. Moře je pro cestovní ruch nejdůležitější. Ze strany turistů se využívá k dlouhodobým rekreačním účelům; naproti tomu řeky a jezera se využívají k pobytům krátkodobějším. Využitelnost jezer a umělých vodních ploch je určena zeměpisnou šířkou, vertikální podnebnou zonalitou a poměry, jaké se nacházejí v dané oblasti. Rozhodující vliv na jejich využití má i poloha. 16

17 Nejvíce využívané jsou nádrže a jezera, nacházející se v patřičném dosahu od velkých měst. Nejvíce se využívají pro víkendovou rekreaci. Přitažlivost vodních ploch pro jejich uživatele, zejména pak řek, je zvyšována přírodními zajímavostmi. Sem se řadí např. kaňony a vodopády, jež mohou být mnohdy prvotním motivem ke zvolení vybrané lokality. Reliéf a morfologické poměry Morfologické vztahy a celková uspořádání reliéfu krajiny se začínají čím dál víc v poslední době stávat rozhodující pro vymezení, kam bude rozmístěn cestovní ruch; co se týká horských oblastí, ty se staly zajímavými pro mnohé účastníky CR na přelomu 19. a 20. století. Horizontální morfologie má vliv hlavně na charakter a hodnotu pobřeží povrchových vod. K nejcennějším řadíme písčité pláže, naopak k těm s nejmenší hodnotou se řadí strmá, bažinatá, skalnatá a velmi obtížně dostupná pobřeží, která se nacházejí ve vnitrozemí. Na přitažlivosti pobřežních oblastí se podílejí zejména atraktivity, jež se nacházejí poblíž, např. jeskyně či skalní útvary. Vertikální členitost neboli odlišnost nadmořských výšek je využívána celou poměrnou výškovou segmentací. Vrchoviny a hory střední výšky se vyznačují plošně mnohem větší oblastí a jejich uplatnění se nachází zejména při rekreaci a pěší turistice. K rekreačním účelům se využívají i vysokohorské oblasti; zde je možnost uplatnění zimních a letních sportů, což znamená celoroční využití. Z těchto důvodů se klade důraz na vybudování dobré materiálně technické základny. Jedná se hlavně o větší množství ubytovacích a stravovacích zařízení, nesmí se však zapomínat ani na speciální doprovodnou infrastrukturu, kam se řadí hlavně lanovky a vleky. Na druhou stranu vinou velké koncentrace návštěvníků velmi často dochází k negativním dopadům na místní oblast a hlavně pak se tyto negativní účinky projevují na životním prostředí. Klimatické poměry Klimatické poměry se řadí mezi hlavní podmínky, které mají vliv na rozmístění a následnou realizaci míst cestovního ruchu, a to zejména za pomoci jejich primárních 17

18 prvků, kterými jsou vlhkost vzduchu, teplota, množství srážek v průběhu roku včetně jejich rozdělení, délka slunečního svitu atd. Primární horizontální oblastí nejvyšší důležitosti jsou ve vztahu k cestovnímu ruchu v globálním měřítku mírný a subtropický podnebný pás. Podnebí má do značné míry velký vliv na časový proces, týkající se cestovního ruchu, eventuálně i sezónnosti. V místech, kde se nachází subtropický klimatický pás, a zejména se to týká přímořských oblastí, se za nejdůležitější část sezóny považuje období léta. Na atraktivnosti tyto oblasti získávají zejména díky vysokým teplotám a velkému množství slunečního záření. Slunečné záření v kombinaci s minimálním množstvím srážek dává návštěvníkům příslib relativně stálého počasí v průběhu všech letních měsíců. Vodorovná zonálnost působí na vývoj a rozložení CR hlavně v oblasti mírného pásu. Horské oblasti se vyznačují dobrými předpoklady pro cestovní ruch ve všech obdobích sezóny, ať již se jedná o léto nebo zimu. Velká důležitost je kladena na mikroklimatické podmínky jednotlivých center včetně oblastí. Sem se řadí např. dlouhotrvající sněhová pokrývka nebo naopak teplotní inverze. Fauna a flóra Fauna a flóra nepatří k oblastem, které příliš ovlivňují rozložení cestovního ruchu. Obvykle jejich významnost se projevuje jenom ve vybraných případech. Např. zda se v daném místě bude rekreovat městská populace v rozvinutých zemích, o tom často rozhodují lesní porosty v oblasti. Zákon má na starosti ochranu vzácných druhů rostlin, a proto jsou také předmětem zájmu cestovního ruchu v případě, kdy veřejnosti není na tato území přístup povolen. Živočišstvo si zajistilo své místo v oblasti cestovním ruchu díky přispění lovené a chráněné zvěře. Do této oblasti se řadí provozování činností zaměřené na např. odstřel zvěře včetně rybolovu ve volné přírodě, dále pak podmořský rybolov, případně tzv. safari což zahrnuje sledování exotické zvěře, nejčastěji se jedná o africké národní parky. Společenské podmínky a atraktivity Další oblastí, která se týká lokalizačních předpokladů při rozvoji cestovního ruchu, jsou společenské podmínky a zajímavosti. Ty se odlišují hlavně tím, že vznikají lidskou 18

19 činností. Vyznačují se velkými územními koncentracemi jsou zakládány na tzv. bodovém neboli střediskovém rozmístění. Často jsou prvním impulzem, který vede k podílení na cestovním ruchu. Jejich předností je, že uspokojují zejména poptávku po studiu včetně zábavy. Některé se stávají předmětem zájmu v celku nepřetržitě, u některých se jedná o jednorázové akce. Hodnota roste za předpokladu výskytu v oblasti, kde se nacházejí zajímavé přírodní předpoklady. Do kategorie společenských a místních zajímavostí řadíme kulturní zařízení, kulturněhistorické památky, kulturní a mnohá jiná společenská a sportovní zařízení včetně akcí k tomu určených. Sportovní zařízení a akce Sportovní akce mají v poslední době velký význam neustále roste počet návštěvníků, kteří se většinou účastní pouze pasivně takové akce. Proto je potřeba vybudovat sportovní zařízení odpovídající kvality a stejně tak i v dostatečném množství. Do kategorie akcí, které se vyznačují mezinárodním charakterem a soustřeďují větší množství návštěvníků, se řadí olympijské hry, mistrovství světa, regionální a jiná sportovní setkání. Zábavné parky získávají také na podstatném postavení v cestovním ruchu. Kulturní zařízení, kulturní a jiné akce Dnes existuje velká řada kulturních zařízení vyznačujících se odlišností, díky níž mohou plnit více funkcí. Nejdůležitější z těchto zařízení se vyznačují prvotní zajímavostí oblasti, ostatní mají jenom doplňující charakter oproti kulturně-historickým pamětihodnostem. Vyznačují se stálostí z pohledu umístění, jistá nabídka pořádaných akcí ovšem může být jenom jednorázová. Pro mnohá kulturní zařízení, je typické jejich bodové rozmístění, odlišnost je tvořena např. skanzeny, které mají rozmístění areálové. Podle typu je dělíme na zařízení vlastnící sbírky různého charakteru, jakými jsou např. galerie, muzea, skanzeny, případně i knihovny, a dále zařízení, poskytující kulturní a jiné akce, sem patří např. koncerty, divadelní představení, filmové, hudební a další festivaly, náboženské a folklorní slavnosti, kongresy, poutě atd. 19

20 Kulturně-historické památky Kulturně-historické pamětihodnosti se řadí k nejvýznamnější části v této oblasti společných podmínek a zajímavostí. Aby mohlo dojít k využití v oblasti cestovního ruchu, k tomu je nejdůležitější umělecký a historický význam. Jenom vybrané památky mohou mít v turismu rozhodující roli, ostatní se vyznačují jenom doplňkovým charakterem. Jako nejpřitažlivější jsou vybírána architektonická díla, jakými jsou např. zámky, hrady, městské historické objekty nebo sakrální stavby. Popularitu kulturně-historických památek lze přikládat několika důvodům. Prvním je kladný postoj směřující ke kulturnímu dědictví, který vznikl již v období romantismu, a dále se jedná o modernizaci dopravy, která přispěla k větší přístupnosti památek Realizační podmínky Realizační podmínky jsou velice důležité při uskutečňování rozdílných druhů cestovního ruchu. Za přispění dopravy se jednotlivé destinace stávají více dostupnými a díky ubytovacím, stravovacím a jiným zařízením mají návštěvníci jedinečnou možnost takovou lokalitu využít. Podíváme-li se na to z pohledu nabídky, dochází k maximálnímu možnému využití lokalizačních předpokladů. Naproti tomu realizační předpoklady znamenají tzv. materiálně-technickou podstatu cestovního ruchu. Do této oblasti zařazujeme dopravu, ubytovací, stravovací a další zařízení využitelná v případě CR. Doprava Doprava se řadí do kategorie tří hlavních služeb v cestovním ruchu, jež zajišťují propojení mezi počátečním působištěm účastníka a jeho koncovou destinací. Přestože velká část vybudované mezinárodní dopravní infrastruktury sloužila spíše k hospodářským účelům, její význam roste ve spojení s rozvojem poptávky v oblasti CR. Nutným faktorem je obnova dopravy, díky které dojde ke snížení přepravních nákladů; na druhou stranu se zvýší objem, kvalita, rychlost a bezpečí. Proto je dnes umožněna dostupnost destinací, které se nacházejí v odlehlejších a vzdálenějších místech, což zapříčiní jejich zapojení do vnitrostátního a mezinárodního turismu. V dnešní době se 20

21 velká část dopravní infrastruktury vybudovala hlavně k potřebám cestovního ruchu. To se týká zejména vybudování vleků, letišť, lanovek atd. Vlaková doprava je využívána zejména k přepravování na větší vzdálenosti, dále pak k překonávání kratších vzdáleností se užívá např. v horských oblastech. Železniční dopravu lze za jistých okolností považovat za objekt cestovního ruchu (např. parní trakce). K zásadnímu rozvoji cestovního ruchu přispěla značnou mírou automobilová doprava. Ta se díky velkému množství přepravených účastníků řadí na přední příčky mezi všemi odvětvími přepravy; to se vztahuje na vnitrostátní i na mezinárodní měřítko. Více je uplatňována doprava na kratší vzdálenosti, a to hlavně zásluhou individuálního motorismu, jenž se vyskytuje v domácím cestovním ruchu. Kompaktní síť silnic je důležitou podmínkou, aby mohlo dojít ke kvalitnímu využití destinací cestovního ruchu. Velké používání automobilové dopravy nese i svá negativa, která se projevují hlavně ve zhoršení kvality životního prostředí. Vodní vnitrozemská přeprava je v cestovním ruchu používána jen okrajově. Využívá se k okružním plavbám, výletním a rekreačním plavbám na jezerech, řekách a vodních nádržích. Rozvoj vertikální dopravy je úzce spjat s potřebou vyvolanou uskutečňováním určitých specifických typů cestovního ruchu. Do této kategorie patří vleky a lanovky, které přispívají ke zpřístupnění horských a vysokohorských oblastí. Vertikální doprava měla zásadní vliv na rozvoj zimních sportů a rekreace. Postavení námořní přepravy v cestovním ruchu se dostává změn s vývojem času. Dochází ke snížení významu tohoto typu přepravy, neboť v porovnání s leteckou dopravou jí nemůže konkurovat, protože letadla jsou mnohem rychlejší. Z tohoto důvodu se zaměřila zejména na poskytovanou kvalitu služeb. Jsou pořádány tzv. okružní plavby, sloužící k tematickému poznávání společenských a přírodních zajímavostí, které se nacházejí na pevnině. Určitý význam má také v případě, kdy na vzdálené ostrovy nejsou letecká spojení. Letecká doprava je využívána při přepravě na velké vzdálenosti, zejména v mezikontinentálním měřítku. Jedna z velkých výhod je rychlost proto je možno dosáhnout vzdálené destinace ve velmi krátkém čase. V letecké dopravě najdeme pravidelné letecké linky, ovšem i tzv. charterové lety. 21

22 Ubytovací a stravovací zařízení Ubytovací a stravovací zařízení jsou řazena do kategorie základních služeb cestovního ruchu. Míra a úroveň jsou dány možností využití přírodních a společenských předpokladů a zajímavostí v dané lokalitě; jejich velikost má dopad na koncentraci a rozložení turismu. 1.2 Marketingový mix Když se mluví o marketingu, je zcela nutné zmínit marketingový mix, což je souhrn marketingových nástrojů, které využívá podnik k dosažení svého cíle. První složkou marketingového mixu je produkt. Nejedná se však o souhrn fyzických charakteristik je třeba počítat s tím, že spotřebitel spojuje s produktem celou řadu očekávání a že produkt může být určen nejen pro svůj primární cíl, al i pro vytvoření image klasickým příkladem je telefon. Cena je důležitá pro podnik kvůli tomu, že jde o jediný prvek marketingového mixu, který produkuje příjmy. 3 Cena může být stanovena několika způsoby, nejčastěji se ale v praxi vychází ze tří: nákladový, poptávkový a konkurenční. První způsob vychází z určení ceny takovým způsobem, aby byly pokryty průměrné náklady na výrobu daného kusu. Důvodem stanovení ceny pomocí dané metody je to, že podnik nedokáže dlouhodobě prodávat za cenu, která nepokrývá ani jeho náklady. Z hlediska poptávky vychází cena v tom případě, pokud je možné relativně snadno odhalit cenu, kterou je spotřebitel schopen zaplatit. Poslední způsob určení ceny vychází z toho, že se určí cena, za kterou zboží či službu prodává konkurence; daný přístup je velmi vhodný v případě vysoce konkurenčního prostředí. Třetím prvkem mixu je distribuce, která napomáhá překlenout vzdálenost mezi výrobcem a konečným spotřebitelem. 4 Distribuce umožňuje firmě dopravit výrobek přímo ke spotřebiteli. Je nutné poznamenat, že nejčastěji bývá distribuce přímá a nepřímá, a to vzhledem k tomu, zda firma sama zajišťuje přesun zboží, anebo využívá prostředníky. 3 KOZEL, R Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, s KOZEL, R Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, s

23 Propagace je snad nejdůležitější složkou mixu, protože díky této složce organizace komunikuje se svým okolím. Propagace se nejčastěji dělí na reklamu, podporu prodeje, zážitky, public relations, přímý marketing a osobní prodej Marketing na internetu Internetový marketing je tzv. podmnožinou e-marketingu, kam se řadí společně s mobilním marketingem (využitelnost mobilních technologií, aby bylo dosaženo marketingových cílů). Samotný e-marketing je formulován jako použití internetu a jiných informačních a komunikačních technologií, aby bylo dosaženo marketingových cílů. 6 Marketing na internetu zcela změnil charakter podnikání, přitom jeho vliv byl naprosto raketový vždyť první webové stránky se začaly objevovat před dvaceti lety. V současnosti internet hraje velmi významnou roli v reklamních nástrojích. 7 Dokonce existují firmy, které jsou zaměřeny vyloženě na internet a které nemají klasické kamenné pobočky. Klasickým příkladem je ebay anebo amazon.com. V českých podmínkách se jedná o pelikan.cz. Internetový marketing můžeme znát pod několika synonymními označeními, někde se nazývá jako marketing na internetu, i-marketing, web marketing, on-line nebo také online marketing. Odlišné výklady slovního propojení internetový marketing se liší jenom nepatrně, případně vůbec. 8 Stuchlík a Dvořáček tento pojem vymezují jako využívání služeb v oblasti internetu pro uskutečnění nebo podpoření marketingových aktivit. 9 Je nutné si pamatovat, že internet může vytvořit celou řadu příležitostí, avšak nesmí se zapomínat na to, že v USA praskla bublina, která poté získala název dot.com bublina, jejíž podstata spočívala v tom, že zkrachovaly podniky, které neměly žádnou strategickou myšlenku, která by je odlišovala od konkurence, a zaměřovaly se jen na prodej pomocí internetu. 5 JAKUBÍKOVÁ, D Strategický marketing - Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, s SEDLÁČEK, J E-komerce internetový a mobil marketing - od A do Z. Ostrava: BEN-Technická literatura, s CHAFFEY, D Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 4. výd. Harlow: Person Education, s. 3 8 SEDLÁČEK, J E-komerce internetový a mobil marketing - od A do Z. Ostrava: BEN-Technická literatura, s STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M Marketing na Internetu. Praha: Grada Publishing, s

24 Oba uvedené přístupy lze sjednotit a poté je prezentovat jednoduše jako aplikování marketingových předpisů v prostředí internetu. Janouch se dívá na internetový marketing také jako na proces, který se skládá jednotlivých činností: rozhodnutí cíle, plány, odpovědnost, přidělení zdrojů finanční, lidské, technologické atd., realizace prostředí, monitorování a měření, analýza a zlepšování. K zajímavým se řadí myšlenka, která uvádí Internet se bez marketingu obejde naproti tomu moderní marketing bez internetu nikoliv. 10 Motivací k využití takového nového komunikačního média, využitelného pro marketingové účely, mohou být jeho určité přínosy. Společnostem může poskytnout zejména úsporu nákladů, lepší komunikaci, efektivnější péči o klienta či otevření nových možností a tím dosažení výhod oproti konkurenci. 11 Jak postupoval čas, internet získal na důležitosti, začal se využívat téměř ve všech marketingových oblastech, dává marketingu možnost využívat tradičních nástrojů, ale hlavně se otevírá využívání zcela nových nástrojů. Dokonce i neziskové podniky potřebují internet. Internet je v podnikové praxi nejběžněji používán pro on-line prodej produktů a dále pak pro marketingovou komunikaci (jednoznačně nejvýznamnější součástí komunikačního mixu je internetová reklama). 12 Z vyjádření Boučkové je patrné, že mezi složky komunikačního mixu v oblasti internetu patří kromě reklamy ještě public relations a také podpora prodeje SEO optimalizace SEO optimalizace - smyslem tohoto nástroje je díky přispění několika odlišných technik propojení s tvorbou, provozem a propagací webové stránky předních míst v organických výsledcích největších vyhledávačů (v ČR se k nim řadí hlavně Seznam s 89 % uživatelů, Google s 86%). Je nezbytné být neustále ve střehu, sledovat a analyzovat konkurenci i případné změny algoritmů vyhledávačů. Naproti tomu optimalizace znamená zvyšování návštěvnosti úplně 10 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M Marketing na Internetu. Praha: Grada Publishing, s BLAŽKOVÁ, M Jak využit internet v marketingu. Praha: Grada Publishing, s BOUČKOVÁ, J Marketing. Praha: C. H. Beck, s BOUČKOVÁ, J Marketing. Praha: C. H. Beck, s. 8 24

25 zdarma. SEO se zaměřuje hlavně na dvě oblasti: klíčová slova a příchozí linky. Klíčovými slovy označují vyhledávače, co se nachází na stránkách (jejich obsah). Příchozí linky uvádějí důležitost stránek. Aby bylo úspěšné SEO, je potřeba skloubit oboje dohromady. 14 Nástroje SEO se dělí podle toho, zda tvoří součást samotného webu, případně se provádějí nepřímo. On Page SEO (na stránkách) - její vývoj je odvislý od struktury webu. Řadí se sem relevance obsahu týkající se klíčových slov, přehlednost a propojenost jednotlivých stránek, jak hodně jsou aktuální a jedinečnost obsahu, URL, sémantika zdrojového kódu a spousta dalšího. Velká část těchto opatření se aplikuje na začátku, při vytváření stránky, neboť je nutné, aby se stránka stala pro vyhledávač čitelnou. Off Page SEO, to je celek vnějších nástrojů, které mají vliv na postavení vyhledávačů, nacházejících se mimo vlastní web; ten potřebuje neustálou pozornost. Nejčastější je forma linkbuildingu, která slouží k budování zpětných odkazů. Zásadní je hlavně relevance, tedy jakým způsobem spolu mají souvislost odkazovaná a odkazující stránka. Pokud se SEO bude porovnávat s reklamou, bude zaznamenán velký rozdíl, protože v rámci SEO se podnik zviditelňuje běžným způsobem. A to takovým, kdy dojde k upravení zdrojového kódu stránky, čímž bude odpovídat standardům a tím má možnost využívat všechny možnosti vyhledávačů. Díky tomu je možné, že internetová stránka je optimalizovaná pro jistá zvolená klíčová slova, bez ohledu na nezbytné vynakládání dalších finančních prostředků k získávání nových návštěvníků webových stránek. To je nesporná výhoda oproti klasickým reklamním sdělením, u kterých musí zadavatel platit nemalé částky. Je ovšem potřeba uvést prvotní náklady na optimalizaci, s nimiž se musí počítat. Jakýkoliv vyhledávač funguje na principu, že se snaží porovnávat dotaz, jejž mu zadavatel poskytl, s obsahem vlastní interní databáze, který má v sobě internetové stránky. Protože se ovšem v jeho databázi nachází velký počet webových stránek, jež mají možnost s daným dotazem jistou formou korespondovat, je potřeba, aby vyhledávač současně porovnal kvalitu zvolených stránek. Uživateli poté nabídne výsledky dotazu, seřazené na základě relevantnosti. 14 JANOUCH, V Internetový marketing - prosaďte se na webu a sociálních sítích. Praha: CP Press, s

26 Znamená to, že na prvním místě budou výsledky s nejlepším hodnocením. Základní princip spočívá v tom, do jaké míry stránka splňuje kritéria a očekávání tazatele, tj. jak jsou splněny parametry obsahu, výskytu klíčových slov, množství externích odkazů, pestrost atd. K tomuto cíli využívají tvůrci stránek spousty různých technik některé jsou považované za korektní a etické, jiné se považují za nevhodné, neetické, ovšem i sporné z pohledu účinnosti. 1.5 SEM optimalizace Zatímco v případě SEO se jedná o nepřímé úpravy, sloužící k vylepšení pozice v rámci vyhledávače, SEM je přímá, ale také zpoplatněná podoba propagování ve vyhledávačích. Zprostředkovateli SEM jsou samotné vyhledávače. Nabízené produkty se v podstatě příliš neliší, jedná se o placené místo vedle běžných výsledků hledání. Nejběžnější podobu znamená PPC (pay-per-click), tj. platba, která se vztahuje na kliknutí na vybraný textový odkaz, případně banner ve výsledcích vyhledávače. SEM poskytují systémy, jakými jsou Google AdWords, AdFox, sklik, etarget, Yahoo Search Marketing, Microsoft Ad Center a spousta dalších. SEO se jeví jako vhodnější možnost v případně, kdy máme omezený rozpočet; SEM se vyznačuje okamžitým efektem, na druhou stranu ale I vyšší finanční nákladností. Je ale zcela vhodné propojovat oba dva nástroje za cílem vytvoření synergie. Velice důležitou součástí SEM optimalizace je již zmíněný PPC; jedná se častokrát o základ daného typu optimalizace. Důvodem je, že v případě PPC platby probíhá jen za opravdu uskutečněné návštěvy, nikoliv jednoduše za zobrazení reklamy. Nejčastěji je PPC představen krátkým textem. 15 SEM optimalizace se liší od SEO také i v tom, že se tady nevyžaduje jakákoliv úprava samotné stránky a jediné, co omezuje zadavatele, jsou jeho finanční prostředky. SEM se zaměřuje především na vyhledavače; na druhou stranu hitem poslední doby je PPC na sociálních sítích JURÁŠKOVÁ, O., HORŇÁK, P Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada Publishing, s SEIFERTOVÁ, V Průvodcovské činnosti. Praha: Grada Publishing, s

27 Je nutné poznamenat, že SEM optimalizace je jednou z nejlevnějších forem propagace. Právě proto je to velmi vhodný prostředek pro malé a střední podniky, které na rozdíl od větších firem mají nesrovnatelně nižší rozpočty na reklamu LANTZ, J The Essential Attorney Handbook for Internet Marketing, Search Engine Optimization, and Website Development Management. Oro Valley: Esquire Interactive, s

28 2 Praktická část V praktické části práce již budou podrobeny důkladné analýze webové stránky společnosti Jedná se o jeden z nejnavštěvovanějších českých portálů, který poskytuje informace o cestovním ruchu. Hlavním cílem portálu je poskytnout informace o domácím cestovním ruchu České republiky. V dalším textu bude zhodnocen daný portál, a to pomocí dvou kritérií: obsah stránek a porovnání s jinými stránkami. Veškeré závěry budou patřičně okomentovány a doloženy printscreeny obrazovek. 2.1 Obsah stránek Pod pojmem je označen project CzechTourismu, který má za cíl oživení domácího cestovního ruchu. Zde jsou uvedeny turistické atrakce a zajímavosti z celé České republiky. Kromě samotného provozování stránek na internetu projekt zahrnuje i off-linové aktivity jako internetové a televizní kampaně Dovolená v Česku to letí!. Dalším příkladem je vydání knihy Kudy z nudy Rodinné výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 18 Na provozování webu výrazně přispívá Evropská unie například v roce 2010 proběhla kompletní přestavba webu. Web je založen na úzké interakci s uživateli náplň stránek je tvořena především uživateli, kteří na nich zveřejňují svoje akce a atraktivity Marketingová strategie webu Hlavním cílem webu je nalákat návštěvníky pro cestování v rámci České republiky, a právě proto stránky jsou orientovány především na českou klientelu. Celková strategie je zobrazena dole v tabulce ta byla převzata z oficiálních stránek CzechTourismu. Jak je vidět, informační portál Kudy z nudy se podílí na všech typech dovolené: letní, zimní a sportovní. Hlavní cílovou skupinou portálu je domácí trh a v Evropě především sousední státy. Hlavním marketingovým nástrojem je katalog areálů a samotné internetové stránky Kudy z nudy. 18 Oficiální portál o cestování do České republiky. Projekt kudy z nudy. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: < 28

29 Upřímně řečeno, mě osobně překvapuje, že portál Kudy z nudy podle strategie CzechTourismu se zaměřuje i na blízké evropské státy, vždyť v češtině se mluví jenom v České republice. V Polsku, Německu, Rakousku i na Slovensku sice jsou české národnostní menšiny, avšak ty jsou zcela zanedbatelné vzhledem k jejich velikosti. Pro propagaci České republiky pro zahraniční turisty slouží stránky Tabulka 1. Strategie Kudy z nudy Produkt Komunikační téma Cílový trh/skupina Marketingové nástroje Letní dovolená Evropa, blízké trhy Internet, tiskoviny Kudy z nudy Domácí Internet, tiskoviny Kudy z nudy Zimní dovolená Evropa: blízké trhy Katalog areálů Domácí Katalog areálů Sportovní události Domácí Podpora eventů Zdroj: Oficiální portál o cestování do České republiky. Úvodní stránka. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.czechtourism.com >. Každým rokem na stránkách probíhá soutěž o nejlepší výletní místo České republiky. V minulém roce tuto soutěž vyhrál zámek Lednice na Moravě jedná se o památku zapsanou na kulturním seznamu UNESCO. Jednalo se o soutěž hodnocenou ve čtyřech kategoriích: novinka sezony, podnikatelský počin, tradiční cíl a nejlepší vinařství. Soutěž se těší relativně velkému zájmu lidí hlasovalo přibližně 76 tisíc osob. Jedná se o jeden ze způsobů, jak nalákat návštěvníky k návštěvě těchto stránek. 19 Hlavním účelem portálu vyplývajícím z výše uvedeného textu je ukázat návštěvníkům něco nového, něco, co ještě neznají. Podle mého názoru stránky jsou zacíleny především na rodiny s dětmi a na lidi staršího věku. Důvodem je, že na stránkách je především šířka nabídky pro tuto skupinu osob. 19 Národní památkový ústav. Zámek Lednice vyhrál hlavní cenu portálu Kudy z nudy. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: < 29

30 Stránky nemají ani zmínku určenou třeba pro profesionální sportovce, na druhou stranu na webu je relativně velká nabídka eventů pro lidi zajímající se o sport. Zajímavé je, že stránky nejsou orientovány na teenagery anebo studenty; přitom se jedná o skupinu, která je velmi mobilní a která by mohla být vhodná pro zaměření. Hlavní marketingovou výhodou stránek je to, že pořadatelé akcí mohou pozvánky vkládat samostatně. Přitom se nejedná o jednoduchý popis akcí. Dále stránky obsahují celou řadu odkazů, po přechodu na něž jsou vidět nové informace. Velký důraz je kladen na děti a na jejich šťastné fotky. Z toho je evidentní, že cílovou strukturou jsou především rodiny s dětmi. Obrovským minusem stránek je, že tyto stránky mají jen českou verzi, takže v podstatě není možné, aby jiné vyhledavače byly schopny provést indexaci daných stránek. Zkoušela jsem zadávat různá klíčová slova v ruštině a češtině do google.com a yandex.ru a nebyl tam žádný odkaz na Kudy z nudy. Je to obrovská chyba, protože tímto jsou stránky zviditelněny jen pro ty, kteří umějí česky. K tomu je zcela nutné dodat i to, že v České republice žije velmi mnoho cizinců, kteří nemluví česky a kteří by pochopitelně chtěli navštívit jednotlivá česká města. Bohužel tito lidé nemají možnost prozkoumat stránky kudyznudy.cz, protože ty jsou jenom v češtině. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že název webu je velmi vhodný a snadno zapamatovatelný pro českého obyvatele, což je jeden z největších plusů daného projektu. Jinými slovy tyto stránky jsou věnovány jenom Čechům anebo lidem, kteří výborně umějí česky Grafická přijatelnost Pokud se jedná o grafickou stránku prezentace webu, je třeba uznat, že ta je velmi vhodná všechny fotky jsou velmi kvalitní. Pokud čteme nějaký článek třeba jak je vidět z obrázku dole, pak vpravo se zobrazí mapa České republiky, kde se můžeme podívat, kde dané město leží. 30

31 Obrázek 1. Článek o Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd Zdroj: Portál Kudyznudy. Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/po-cely-rok-na-lysouhoru.aspx>. Po kliknutí na mapu se dostáváme na stránky mapy.cz, kde si lze detailněji prohlédnout danou atrakci. Takže nemusíme kopírovat název dané akce, pak ho vkládat do vyhledavače apod. vše je na jednom místě. 31

32 Obrázek 2. Přechod na mapu v rámci jednoho článku Zdroj: Portál Kudyznudy. Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/po-cely-rok-na-lysouhoru.aspx>. Přitom fotografie mají podle mě silný vliv na podvědomí když jsem prohlížela fotky, hned jsem cítila potřebu či přání zajet do daného regionu. Obrázky jsou měněny automaticky, což zřejmě přitahuje pozornost není nutné otvírat další prohlížeče a zadávat informaci ručně. Pokud se jedná o barvy, důraz je kladen na teplé barvy. Řekla bych, že stránky působí především jako zdůraznění na pohostinnost a domácnost Náplň webu Pokud se podíváme na samotnou náplň webu, je vidět, že autoři se snaží oslovit co největší možnosti odpočinku, a to ve všech regionech. Na stránkách je možné vybrat eventy podle jednotlivých regionů a podle typů odpočinků. Jak již bylo uvedeno, navigace je umožněna i pomocí dalších oblastí. Zajímavé je to, že stránky zohledňují i odpočinek na víkend. Jedná se o způsob odpočinku, který je velmi oblíbený v České republice velmi mnoho Čechů vyjíždí na víkendové výlety se svými rodinami. 32

33 Na webu najdeme informaci jak o krátkodobých, tak i o dlouhodobých způsobech odpočinku. Pozitivně lze vyhodnotit i názory lidí, kteří navštívili danou turistickou atrakci. Nejaktuálnější informaci najdeme na sociálních sítích. Na druhou stranu se mi zdá, že portál nabízí jenom obyčejné možnosti odpočinku, a zcela chybějí originality, nevšednosti, něco, v čem je či bude portál odlišný. Všechno, co je uvedeno na Kudy z nudy, je možné zcela bez problémů dohledat na jiných místech. Minusem webu je, že je tam sice uvedeno místo uspořádání eventu, avšak zcela chybí popis, jak se spotřebitelé dostanou k danému eventu, jaký dopravní prostředek mají využít, kudy mají odbočit apod. Dalším plusem portálu je, že má umožněno a obsaženo přímé hodnocení od návštěvníků. Na můj vkus toto hodnocení je však dost skryto a není moc vidět, protože má modrou barvu: Obrázek 3. Ukázka hodnocení návštěvníky Zdroj: Portál Kudyznudy. Bastion XXXI U božích muk v Praze na Karlově. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: < Dalším minusem náplně webu je, že bohužel chybějí informace o tom, kde se dá najíst a přespat po konání eventu, což je velmi vhodné zejména pro návštěvníky, kteří mají bydliště daleko od místa konání. Tím jsou návštěvníci nuceni hledat danou informaci jinde a opouštět stránky kudyznudy.cz. Popřípadě je tam informace o ubytovacím zařízení, avšak je zcela nedostatečná; není vůbec uvedeno, proč se doporučuje strávit noc v daném zařízení. A nabídka hotelů je velmi malá. 33