VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014

2 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: marketingová komunikace ve službách Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloš Sobek Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Analysis of website Kudy z Nudy Irina Novozhilova The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communication in the Service Industry Thesis Advisor: Ing. Miloš Sobek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza webové stránky Kudy z Nudy zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... IrinaNovozhilova V Praze dne

5 Děkuji Ing. Miloši Sobkovi, vedoucímu mé bakalářské práce za vedení a cenné rady, které mi v průběhu zpracování poskytl.

6 Abstrakt Novozhilova, Irina. Analýza webové stránky Kudy z Nudy. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha strany. Bakalářská práce je věnována tématu, které je bezesporu nesmírně důležité v současné době; jedná se o analýzu webových stránek. V rámci dané práce byly vybrány stránky což jsou webové stránky zřízené a spravované organizací CzechTourism zabývající se propagací cestovního ruchu v České republice. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhů na zlepšení stránek tak, aby tyto stránky lákaly nejen české turisty, ale i zahraniční. Ústřední hypotézou je následující: orientace na stránkách je příliš složitá pro uživatele, který je poprvé navštívil, a v případě první návštěvy zabírá příliš mnoho času. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou části. V první části je vytvořen teoretický základ zkoumané problematiky. Ve druhé části je již středem pozornosti výzkum stránek a jejich porovnání se stránkami shodného obsahu. Klíčová slova: SEO, SEM, internet, cestovní ruch, propagace, kudyznudy.cz. Abstract The thesis is dedicated to the topic, which is now days undoubtedly extremely important. It is website analysis. It was chosen for the research, which are websites set up and run CzechTourism organizations involved in the promotion of tourism in the Czech Republic. The main aim is to develop proposals to improve for in order to attract not only Czech tourists but also foreign. The central hypothesis is following: orientation on is too complicated for the user who is visiting page for the first time, and for the first visit takes too much time.

7 The work is divided into theoretical and practical parts. The first part is theoretical basis for the examined issue. The second part is focusing on the research and comparing the pages of the same content. Keywords: SEO, SEM, internet, tourism, promotion, kudyznudy.cz.

8 Obsah Seznam ilustrací a tabulek... 9 Úvod Teoretická část Cestovní ruch základní definice Selektivní faktory Lokalizační podmínky Realizační podmínky Marketingový mix Marketing na internetu SEO optimalizace SEM optimalizace Praktická část Obsah stránek Marketingová strategie webu Grafická přijatelnost Náplň webu Struktura webu Analýza návštěvnosti SEO - analýza optimalizace pro vyhledavače Porovnání s jinými stránkami Vlastní porovnání stránek Návrhová část Závěr Seznam použitých zdrojů... 52

9 Seznam ilustrací a tabulek Obrázek 1. Článek Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd Obrázek 2. Přechod na mapu v rámci jednoho článku Obrázek 3. Ukázka hodnocení návštěvníky Obrázek 4. Hlavní stránka 35 Obrázek 5. Dolní část stránek 36 Obrázek 6. Oficiální portál o cestovním ruchu do Dubaji Obrázek 7. Portál o cestování do Dubaji část o cestování Obrázek 8. Portál o cestování do Dubaji ukázka možnosti sdílení Obrázek 9. Dolní část stránky portálu o cestování do Dubaji Tabulka 1. Strategie Kudy z nudy Tabulka 2. Výsledky SEO analýzy stránek Tabulka 3. Výsledky SEO analýzy stránek Tabulka 4. Zhodnocení stránek... 46

10 Úvod Hlavním tématem své bakalářské práce jsem zvolila analýzu webových stránek. Tato oblast je naprosto klíčová v současném světě vždyť bez internetu není možné si představit žádnou marketingovou kampaň: počet uživatelů globální sítě roste s každým rokem, což zvyšuje počet potenciálních zákazníků. K tomu je nutné dodat, že reklama prostřednictvím internetu je daleko levnější, než klasické formy reklamy jako televize nebo tisk, a umožňuje se dostat kamkoliv na zeměkouli, kde je internet. To, co se zdálo zcela nepředstavitelným ještě našim prarodičům, je v dnešní době díky internetu realitou. Je zcela zřejmé, že vliv internetu bude s každým rokem narůstat a je možné tvrdit, že velice brzy internet nahradí klasické formy komunikace. V rámci dané práce mě však bude zajímat internet jen jako zdroj informací o zemi. Vzhledem k zaměření vysoké školy, kde studuji, jsem se rozhodla, že středem mé pozornosti budou stránky Jedná se o stránky zřízené a spravované organizací CzechTourism, která má za cíl propagovat cestovní ruch v České republice. Výběr tématu nebyl náhodný v současné době mít správnou webovou prezentaci je nejen prestižní, ale dokonce nutné: aktivita lidí se čím dál tím více přesouvá do světové sítě. Důvodem je, že internet neustále rozšiřuje své služby ještě před deseti lety to byl jen způsob rychlé komunikace pomocí u, dnes už na internetu můžeme kupovat nebo prodávat, stahovat filmy nebo hudbu, získávat aktuální informace apod. V dnešní době se jedná o zcela samozřejmou situaci, která je součástí běžného života každého z nás. Stránky Kudy z nudy jsou věnovány především domácím turistům, kteří chtějí se vydat na cestu po českém území. Česká republika má opravdu co nabídnout turistům, avšak mám dojem, že propagace cestovního ruchu v zahraničí není prováděna v dostatečné míře. Jinými slovy potenciál ČR existuje, ale není využíván v plné míře. Kromě toho je zcela evidentní, že státní koncepce podpory cestovního ruchu směřuje především na podporu klasického turismu, avšak zapomíná na to, že Česká republika v tomto oboru se setkává s velmi silnou konkurencí především Rakouska a Německa. 10

11 Hlavním cílem mé práce bude vytvořit návrhy na zlepšení stránek tak, aby tyto stránky lákaly nejen české, ale i zahraniční turisty. Bohužel v současné době tomu tak není. K tomu bychom měli ještě přidat i to, že kvůli krizi poklesl počet turistů, kteří navštěvují Českou republiku; je zapotřebí s tím něco dělat, vytvářet nové formy propagace země, popřípadě zlepšovat současné propagační prostředky. Splnění tohoto cíle je podmíněno splněním dílčího cíle provedení důkladné analýzy současných stránek, porovnání s best practice a samozřejmě provedení literární rešerše v oblasti související s marketingem na internetu. Hypotézou mé práce bude následující tvrzení: orientace na stránkách je příliš složitá pro uživatele, který je poprvé navštívil. Tuto hypotézu se pokusím buď potvrdit, anebo zamítnout pomocí své práce. V rámci získaných vědomostí pomocí studia informatiky na VŠH a samostudia tvorby webových stránek se domnívám, že jsem dostatečně schopná vyhodnotit uživatelské vlastnosti stránek projektu a dále marketingovou stránku řešení a přívětivost stránek pro uživatele. Při analýze webových stránek je zcela nutné zohlednit i technickou oblast zhodnocení. Tuto oblast ale zohledním jenom okrajově a pomocí nástrojů SEO analýzy, které jsou volně dostupné na internetu. Moje práce bude postavena na celé řadě vědeckých metod. První z hlediska pořadí je literární rešerše. Zde vyjdu z knih jak českých, tak i zahraničních autorů, ze kterých bude vybráno to, co je relevantní vůči mé práci. Mezi knihy, které budu používat ve své práci, budou patřit Cestovní ruch: (základy) od J. Indrové, Moderní marketingový výzkum od R. Kozla, E-komerce internetový a mobil marketing - od A do Z od J. Sedláčka a Internet Marketing: Strategy, Implementation and Praktice od D. Chaffey. Pochopitelně využiji i další knihy věnované této velice zajímavé problematice. V další části práce využiji především analýzu a komparaci. Komparace bude využita zejména v poslední části, kde porovnám stránky Kudy z nudy s dalším informačním portálem, tentokrát spravovaným ale jinou zemí; jedná se o portál 11

12 definitely dubai zaměřený na propagaci cestovního ruchu do uvedeného arabského regionu. Jsem si jistá, že propojením teorie, analýzy a komparace vznikne větší synergický efekt a budu schopna definovat vhodná doporučení směřující ke zlepšení propagace České republiky v zahraničí. Bohužel v současné době propagace České republiky jako turistické destinace nesplňuje potřeby na ni kladené, jelikož je zaměřena na příliš klasické formy cestovního ruchu, které sice byly velmi dobré před dvaceti lety, avšak jsou zcela nevhodné v současné době. Veškeré informace, na kterých bude postavena tato práce, budou pocházet z veřejně dostupných zdrojů, takže jsou snadno dohádatelné a ověřitelné. Moje bakalářská práce bude mít silný praktický směr, protože se zaměří na velmi úzkou oblast s cílem jejího důkladného prozkoumání s následným definováním návrhů. Moji snahou bude vytvořit velice levné, avšak efektivní návrhy, které jsou okamžitě realizovatelné v praxi. 12

13 1 Teoretická část První část práce je zaměřena na vytvoření základu nutného pro samostatný výzkum v daném oboru; zde se pozornost zaměří především na cestovní ruch a marketing na internetu v podobě SEO a SEM optimalizace webů. Díky podrobnému uvedení SEO, SEM a pochopitelně cestovnímu ruchu bude vytvořen velice vhodný základ pro další samostatný výzkum. Teoretická část práce bude založena na sekundárních informacích, které jsou veřejně dostupné; jedná se o literaturu napsanou českými nebo anglicky píšícími autory. Na takto vytvořenou teoretickou část budu schopna navázat v samostatném výzkumu, který se zaměří na získání především primárních údajů. 1.1 Cestovní ruch základní definice Cestovní ruch se řadí mezi rychle se rozvíjející oblasti národního, současně však i světového hospodářství. Dá se na něj pohlížet ze dvou různých pohledů. V prvním případě se jedná o uspokojování potřeb všech účastníků v oblasti cestovního ruchu, což znamená, že se jedná o spotřebu obyvatelstva. Druhý pohled znamená, že se jedná o důležitou součást hospodářství. Přesné vymezení pojmu cestovní ruch není příliš jednoduché, neboť se jedná o oblast, která je složena z více oborů. Jak uvádí docentka Vlasta Malá, najít definici, která by vystihovala tento obor, se v průběhu dvacátého století snažila velká spousta odborníků. Ovšem v konečném důsledku každá definice přijímala odlišný aspekt funkcí a jevů, jež jsou zahrnuty v cestovním ruchu. Ze statistických důvodů byl na Mezinárodní konferenci, která se zabývala statistikou cestovního ruchu, uspořádanou v roce 1991 Světovou organizací cestovního ruchu v Ottawě, vymezen cestovní ruch takto: Cestovní ruch (tourism) - jedná se o činnost osob, které cestují na určitou dobu do místa, které není jejich místem trvalého bydliště, musí se ovšem jednat o dobu kratší, než je vymezena, a hlavní smysl cesty musí být jiný, než vykonávání výdělečné činnosti v místě návštěvy. 1 Maximální možná doba, kdy je možné dočasně změnit životní prostředí, byla stanovena u mezinárodního cestovního ruchu na délku jednoho roku. V případě domácího cestovního ruchu se jedná o šest měsíců. Na konferenci, která se uskutečnila v Ottawě, bylo ke 1 INDROVÁ, J Cestovní ruch: (základy). Praha: Oeconomica, s

14 statistickým účelům vytvořeno několik typů účastníků cestovního ruchu. Jedná se o následující kategorie: návštěvník, turista a výletník. Za návštěvníka se považuje účastník cestovního ruchu, cestující mimo místo trvalého pobytu, a hlavní účel jeho cesty, musí být jiný, než že by tam vykonával výdělečnou činnost. Turistou se chápe osoba, jež v navštíveném místě nejméně jednu noc přespí, a stejně jako v případě návštěvníka se nesmí jednat o jeho výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě. A výletník může být také exkurzionista, případně same day visitor; jedná se o osobu, cestující do jiného místa, než kterým je místo trvalého pobytu, a to na dobu kratší 24 hodin, aniž by tam přenocoval. Cestovní ruch lze v jeho konkrétní podobě rozdělovat podle odlišných kritérií, na základě toho, zda se jedná o stránku jevovou, případně obsahovou. Velká spousta autorů, ke kterým patří např. Z. Petrů., rozdělují cestovní ruch na druhy a formy. Podmínky rozvoje cestovního ruchu ovlivňuje spousty faktorů, jež v konečném důsledku omezují potenciál vybrané destinace určené k vývoji cestovního ruchu a tím ovlivňují rozložení CR po celém světě. Tyto faktory dělíme do tří základních skupin: Selektivní faktory, Lokalizační podmínky, Realizační podmínky Selektivní faktory Výběrové či stimulační činitele ovlivňují rozvoj cestovního ruchu za pomoci poptávkové strany. Můžeme hovořit o souhrnu faktorů, působících na účastníka cestovního ruchu a motivující ho, aby se zapojil do cestovního ruchu vybrané destinace. Selektivní faktory se dělí na příčiny objektivní a subjektivní. Objektivní znamenají shrnutí všech skutečností. Ty jsou dány nezávisle na vlastním rozhodnutí účastníka CR, vyplývají z aktuální situace, která se váže ke konkrétní oblasti, případně samotným účastníkům. Do této oblasti se řadí zejména politická a ekonomická situace, demografické složení obyvatel, podíl urbanizace, kvalita životního prostředí atd. 2 HRALA, V Geografie cestovního ruchu. Praha: Oceonomica, s

15 Zásadním předpokladem, jenž ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu, je míra stability a bezválečné zóny ve světě. Dále pak důležitou roli týkající se jednotlivých států hraje vnitropolitická stálost a momentální politické uspořádání v dané zemi. Za neméně důležitý prvek, mající vliv na rozvoj cestovního ruchu, se považuje životní úroveň obyvatelstva a množství volného času, kterým lidé disponují. Zejména u obyvatel z vyspělých částí světa se cestování stalo v posledních letech určitou součástí životního stylu. K tomu došlo díky zkrácení pracovní doby, případně poskytování delší dovolené. Demografické rozložení populace má vliv nejen na intenzitu účasti na cestovním ruchu, ovšem dá najevo i svou specifickou podobu, ve které se bude uskutečňovat odlišnost skupin populace v dopadu na cestovní ruch, každý bude mít jiné požadavky, ale i preference. Také značné rozdíly v prioritách lze sledovat mezi městským a venkovským obyvatelstvem. Subjektivní faktory jsou chápány jako psychologické pohnutky, jež působí na lidi, v momentě rozhodování o tom, zda se budou účastnit na cestovním ruchu a dále pak při volbě konkrétního místa. Takové pohnutky se řadí buď do vnějších, např. v podobě reklamy a propagace, které se do určité míry zaměřují na určitou atraktivnost a módnost zvolené destinace. Může se ovšem jednat i o charakter vnitřní - ten má původ v osobnostních znacích účastníka cestovního ruchu a v jaké se nachází momentální situaci, např. fondu volného času. Dalším hlediskem je ekonomické - např. vzdělání, jaké máme pracovní a rodinné povinnosti, preference atd Lokalizační podmínky Lokalizační podmínky mají v poměru k rozvoji cestovního ruchu mnohem menší význam. Neopomenutelnou roli ovšem hrají v případě, kdy se jedná o určité rozmístění; nezáleží poté příliš na tom, zda jsou přírodního či společenského profilu. Jejich starostí je oblast funkčního využití vybrané oblasti a tvoří základnu pro prvotní návrhy a snahu dojít uspokojení poptávky v cestovním ruchu. To je jenom možností sloužící k rozvoji cestovního ruchu, zásadní vliv na využití mívají hlavně selektivní faktory a realizační podmínky. Lokalizační předpoklady se dělí na přírodní a kulturně-historické. 15

16 Přírodní podmínky a atraktivity Do kategorie přírodních podmínek se řadí klima, hydrologické poměry, reliéf, zvířectvo a rostlinstvo. Základním atributem takové skupiny je, že se vyznačuje stálostí, kterou lze využít u plošně rozsáhlejších prostorů. Podíváme-li se na poměr k cestovnímu ruchu, jsou zde utvářeny jisté předpoklady pro jeho jakousi podobu a případnou rajonizaci. Krajinné atraktivity mají za úkol znázorňovat zvláštnosti, které díky své unikátnosti tuto lokalitu určenou pro turisty dělají zajímavější. Hydrologické poměry Příznivé hydrologické poměry řadíme k nejdůležitějším lokalizačním podmínkám a zejména dnes patří k důležitějším faktorům z pohledu, zda se vůbec uskuteční cestovní ruch. Všeobecně se vody rozdělují na podzemní a povrchové. Podzemní vody vytvářejí podmínky sloužící k bodovému seskupení cestovního ruchu neboli koncentraci v centrech cestovního ruchu, která vznikají v patřičné oblasti. Důkazem jsou lázeňská střediska, jež se budují v oblastech s léčivými minerálními zřídly. Lázeňská střediska patří k nejstarším centrům z oboru cestovního ruchu vůbec. I když co se týká návštěvnosti, která je nejvyšší v období celého léta, stálost vyvěrání minerálních zřídel dává jedinečnou možnost celoročního provozu. Pro podporu cestovního ruchu jsou zajímavé i gejzíry, které se také řadí do podzemních vod. Povrchové vody mají zásadní vliv pro podmínky výstavby areálového rozestavení cestovního ruchu. Využití povrchových vod je hodně závislé na teplotních poměrech v dané oblasti. Jejich hodnota je tvořena spoustou dalších komponentů, jež jsou ovlivněny působením teploty a čistoty vody, jaká je míra kvality a čistoty pláží včetně okolního zázemí atd. Do kategorie povrchových vod se řadí jezera, moře, umělé vodní plochy a řeky. Moře je pro cestovní ruch nejdůležitější. Ze strany turistů se využívá k dlouhodobým rekreačním účelům; naproti tomu řeky a jezera se využívají k pobytům krátkodobějším. Využitelnost jezer a umělých vodních ploch je určena zeměpisnou šířkou, vertikální podnebnou zonalitou a poměry, jaké se nacházejí v dané oblasti. Rozhodující vliv na jejich využití má i poloha. 16

17 Nejvíce využívané jsou nádrže a jezera, nacházející se v patřičném dosahu od velkých měst. Nejvíce se využívají pro víkendovou rekreaci. Přitažlivost vodních ploch pro jejich uživatele, zejména pak řek, je zvyšována přírodními zajímavostmi. Sem se řadí např. kaňony a vodopády, jež mohou být mnohdy prvotním motivem ke zvolení vybrané lokality. Reliéf a morfologické poměry Morfologické vztahy a celková uspořádání reliéfu krajiny se začínají čím dál víc v poslední době stávat rozhodující pro vymezení, kam bude rozmístěn cestovní ruch; co se týká horských oblastí, ty se staly zajímavými pro mnohé účastníky CR na přelomu 19. a 20. století. Horizontální morfologie má vliv hlavně na charakter a hodnotu pobřeží povrchových vod. K nejcennějším řadíme písčité pláže, naopak k těm s nejmenší hodnotou se řadí strmá, bažinatá, skalnatá a velmi obtížně dostupná pobřeží, která se nacházejí ve vnitrozemí. Na přitažlivosti pobřežních oblastí se podílejí zejména atraktivity, jež se nacházejí poblíž, např. jeskyně či skalní útvary. Vertikální členitost neboli odlišnost nadmořských výšek je využívána celou poměrnou výškovou segmentací. Vrchoviny a hory střední výšky se vyznačují plošně mnohem větší oblastí a jejich uplatnění se nachází zejména při rekreaci a pěší turistice. K rekreačním účelům se využívají i vysokohorské oblasti; zde je možnost uplatnění zimních a letních sportů, což znamená celoroční využití. Z těchto důvodů se klade důraz na vybudování dobré materiálně technické základny. Jedná se hlavně o větší množství ubytovacích a stravovacích zařízení, nesmí se však zapomínat ani na speciální doprovodnou infrastrukturu, kam se řadí hlavně lanovky a vleky. Na druhou stranu vinou velké koncentrace návštěvníků velmi často dochází k negativním dopadům na místní oblast a hlavně pak se tyto negativní účinky projevují na životním prostředí. Klimatické poměry Klimatické poměry se řadí mezi hlavní podmínky, které mají vliv na rozmístění a následnou realizaci míst cestovního ruchu, a to zejména za pomoci jejich primárních 17

18 prvků, kterými jsou vlhkost vzduchu, teplota, množství srážek v průběhu roku včetně jejich rozdělení, délka slunečního svitu atd. Primární horizontální oblastí nejvyšší důležitosti jsou ve vztahu k cestovnímu ruchu v globálním měřítku mírný a subtropický podnebný pás. Podnebí má do značné míry velký vliv na časový proces, týkající se cestovního ruchu, eventuálně i sezónnosti. V místech, kde se nachází subtropický klimatický pás, a zejména se to týká přímořských oblastí, se za nejdůležitější část sezóny považuje období léta. Na atraktivnosti tyto oblasti získávají zejména díky vysokým teplotám a velkému množství slunečního záření. Slunečné záření v kombinaci s minimálním množstvím srážek dává návštěvníkům příslib relativně stálého počasí v průběhu všech letních měsíců. Vodorovná zonálnost působí na vývoj a rozložení CR hlavně v oblasti mírného pásu. Horské oblasti se vyznačují dobrými předpoklady pro cestovní ruch ve všech obdobích sezóny, ať již se jedná o léto nebo zimu. Velká důležitost je kladena na mikroklimatické podmínky jednotlivých center včetně oblastí. Sem se řadí např. dlouhotrvající sněhová pokrývka nebo naopak teplotní inverze. Fauna a flóra Fauna a flóra nepatří k oblastem, které příliš ovlivňují rozložení cestovního ruchu. Obvykle jejich významnost se projevuje jenom ve vybraných případech. Např. zda se v daném místě bude rekreovat městská populace v rozvinutých zemích, o tom často rozhodují lesní porosty v oblasti. Zákon má na starosti ochranu vzácných druhů rostlin, a proto jsou také předmětem zájmu cestovního ruchu v případě, kdy veřejnosti není na tato území přístup povolen. Živočišstvo si zajistilo své místo v oblasti cestovním ruchu díky přispění lovené a chráněné zvěře. Do této oblasti se řadí provozování činností zaměřené na např. odstřel zvěře včetně rybolovu ve volné přírodě, dále pak podmořský rybolov, případně tzv. safari což zahrnuje sledování exotické zvěře, nejčastěji se jedná o africké národní parky. Společenské podmínky a atraktivity Další oblastí, která se týká lokalizačních předpokladů při rozvoji cestovního ruchu, jsou společenské podmínky a zajímavosti. Ty se odlišují hlavně tím, že vznikají lidskou 18

19 činností. Vyznačují se velkými územními koncentracemi jsou zakládány na tzv. bodovém neboli střediskovém rozmístění. Často jsou prvním impulzem, který vede k podílení na cestovním ruchu. Jejich předností je, že uspokojují zejména poptávku po studiu včetně zábavy. Některé se stávají předmětem zájmu v celku nepřetržitě, u některých se jedná o jednorázové akce. Hodnota roste za předpokladu výskytu v oblasti, kde se nacházejí zajímavé přírodní předpoklady. Do kategorie společenských a místních zajímavostí řadíme kulturní zařízení, kulturněhistorické památky, kulturní a mnohá jiná společenská a sportovní zařízení včetně akcí k tomu určených. Sportovní zařízení a akce Sportovní akce mají v poslední době velký význam neustále roste počet návštěvníků, kteří se většinou účastní pouze pasivně takové akce. Proto je potřeba vybudovat sportovní zařízení odpovídající kvality a stejně tak i v dostatečném množství. Do kategorie akcí, které se vyznačují mezinárodním charakterem a soustřeďují větší množství návštěvníků, se řadí olympijské hry, mistrovství světa, regionální a jiná sportovní setkání. Zábavné parky získávají také na podstatném postavení v cestovním ruchu. Kulturní zařízení, kulturní a jiné akce Dnes existuje velká řada kulturních zařízení vyznačujících se odlišností, díky níž mohou plnit více funkcí. Nejdůležitější z těchto zařízení se vyznačují prvotní zajímavostí oblasti, ostatní mají jenom doplňující charakter oproti kulturně-historickým pamětihodnostem. Vyznačují se stálostí z pohledu umístění, jistá nabídka pořádaných akcí ovšem může být jenom jednorázová. Pro mnohá kulturní zařízení, je typické jejich bodové rozmístění, odlišnost je tvořena např. skanzeny, které mají rozmístění areálové. Podle typu je dělíme na zařízení vlastnící sbírky různého charakteru, jakými jsou např. galerie, muzea, skanzeny, případně i knihovny, a dále zařízení, poskytující kulturní a jiné akce, sem patří např. koncerty, divadelní představení, filmové, hudební a další festivaly, náboženské a folklorní slavnosti, kongresy, poutě atd. 19

20 Kulturně-historické památky Kulturně-historické pamětihodnosti se řadí k nejvýznamnější části v této oblasti společných podmínek a zajímavostí. Aby mohlo dojít k využití v oblasti cestovního ruchu, k tomu je nejdůležitější umělecký a historický význam. Jenom vybrané památky mohou mít v turismu rozhodující roli, ostatní se vyznačují jenom doplňkovým charakterem. Jako nejpřitažlivější jsou vybírána architektonická díla, jakými jsou např. zámky, hrady, městské historické objekty nebo sakrální stavby. Popularitu kulturně-historických památek lze přikládat několika důvodům. Prvním je kladný postoj směřující ke kulturnímu dědictví, který vznikl již v období romantismu, a dále se jedná o modernizaci dopravy, která přispěla k větší přístupnosti památek Realizační podmínky Realizační podmínky jsou velice důležité při uskutečňování rozdílných druhů cestovního ruchu. Za přispění dopravy se jednotlivé destinace stávají více dostupnými a díky ubytovacím, stravovacím a jiným zařízením mají návštěvníci jedinečnou možnost takovou lokalitu využít. Podíváme-li se na to z pohledu nabídky, dochází k maximálnímu možnému využití lokalizačních předpokladů. Naproti tomu realizační předpoklady znamenají tzv. materiálně-technickou podstatu cestovního ruchu. Do této oblasti zařazujeme dopravu, ubytovací, stravovací a další zařízení využitelná v případě CR. Doprava Doprava se řadí do kategorie tří hlavních služeb v cestovním ruchu, jež zajišťují propojení mezi počátečním působištěm účastníka a jeho koncovou destinací. Přestože velká část vybudované mezinárodní dopravní infrastruktury sloužila spíše k hospodářským účelům, její význam roste ve spojení s rozvojem poptávky v oblasti CR. Nutným faktorem je obnova dopravy, díky které dojde ke snížení přepravních nákladů; na druhou stranu se zvýší objem, kvalita, rychlost a bezpečí. Proto je dnes umožněna dostupnost destinací, které se nacházejí v odlehlejších a vzdálenějších místech, což zapříčiní jejich zapojení do vnitrostátního a mezinárodního turismu. V dnešní době se 20

21 velká část dopravní infrastruktury vybudovala hlavně k potřebám cestovního ruchu. To se týká zejména vybudování vleků, letišť, lanovek atd. Vlaková doprava je využívána zejména k přepravování na větší vzdálenosti, dále pak k překonávání kratších vzdáleností se užívá např. v horských oblastech. Železniční dopravu lze za jistých okolností považovat za objekt cestovního ruchu (např. parní trakce). K zásadnímu rozvoji cestovního ruchu přispěla značnou mírou automobilová doprava. Ta se díky velkému množství přepravených účastníků řadí na přední příčky mezi všemi odvětvími přepravy; to se vztahuje na vnitrostátní i na mezinárodní měřítko. Více je uplatňována doprava na kratší vzdálenosti, a to hlavně zásluhou individuálního motorismu, jenž se vyskytuje v domácím cestovním ruchu. Kompaktní síť silnic je důležitou podmínkou, aby mohlo dojít ke kvalitnímu využití destinací cestovního ruchu. Velké používání automobilové dopravy nese i svá negativa, která se projevují hlavně ve zhoršení kvality životního prostředí. Vodní vnitrozemská přeprava je v cestovním ruchu používána jen okrajově. Využívá se k okružním plavbám, výletním a rekreačním plavbám na jezerech, řekách a vodních nádržích. Rozvoj vertikální dopravy je úzce spjat s potřebou vyvolanou uskutečňováním určitých specifických typů cestovního ruchu. Do této kategorie patří vleky a lanovky, které přispívají ke zpřístupnění horských a vysokohorských oblastí. Vertikální doprava měla zásadní vliv na rozvoj zimních sportů a rekreace. Postavení námořní přepravy v cestovním ruchu se dostává změn s vývojem času. Dochází ke snížení významu tohoto typu přepravy, neboť v porovnání s leteckou dopravou jí nemůže konkurovat, protože letadla jsou mnohem rychlejší. Z tohoto důvodu se zaměřila zejména na poskytovanou kvalitu služeb. Jsou pořádány tzv. okružní plavby, sloužící k tematickému poznávání společenských a přírodních zajímavostí, které se nacházejí na pevnině. Určitý význam má také v případě, kdy na vzdálené ostrovy nejsou letecká spojení. Letecká doprava je využívána při přepravě na velké vzdálenosti, zejména v mezikontinentálním měřítku. Jedna z velkých výhod je rychlost proto je možno dosáhnout vzdálené destinace ve velmi krátkém čase. V letecké dopravě najdeme pravidelné letecké linky, ovšem i tzv. charterové lety. 21

22 Ubytovací a stravovací zařízení Ubytovací a stravovací zařízení jsou řazena do kategorie základních služeb cestovního ruchu. Míra a úroveň jsou dány možností využití přírodních a společenských předpokladů a zajímavostí v dané lokalitě; jejich velikost má dopad na koncentraci a rozložení turismu. 1.2 Marketingový mix Když se mluví o marketingu, je zcela nutné zmínit marketingový mix, což je souhrn marketingových nástrojů, které využívá podnik k dosažení svého cíle. První složkou marketingového mixu je produkt. Nejedná se však o souhrn fyzických charakteristik je třeba počítat s tím, že spotřebitel spojuje s produktem celou řadu očekávání a že produkt může být určen nejen pro svůj primární cíl, al i pro vytvoření image klasickým příkladem je telefon. Cena je důležitá pro podnik kvůli tomu, že jde o jediný prvek marketingového mixu, který produkuje příjmy. 3 Cena může být stanovena několika způsoby, nejčastěji se ale v praxi vychází ze tří: nákladový, poptávkový a konkurenční. První způsob vychází z určení ceny takovým způsobem, aby byly pokryty průměrné náklady na výrobu daného kusu. Důvodem stanovení ceny pomocí dané metody je to, že podnik nedokáže dlouhodobě prodávat za cenu, která nepokrývá ani jeho náklady. Z hlediska poptávky vychází cena v tom případě, pokud je možné relativně snadno odhalit cenu, kterou je spotřebitel schopen zaplatit. Poslední způsob určení ceny vychází z toho, že se určí cena, za kterou zboží či službu prodává konkurence; daný přístup je velmi vhodný v případě vysoce konkurenčního prostředí. Třetím prvkem mixu je distribuce, která napomáhá překlenout vzdálenost mezi výrobcem a konečným spotřebitelem. 4 Distribuce umožňuje firmě dopravit výrobek přímo ke spotřebiteli. Je nutné poznamenat, že nejčastěji bývá distribuce přímá a nepřímá, a to vzhledem k tomu, zda firma sama zajišťuje přesun zboží, anebo využívá prostředníky. 3 KOZEL, R Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, s KOZEL, R Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, s

23 Propagace je snad nejdůležitější složkou mixu, protože díky této složce organizace komunikuje se svým okolím. Propagace se nejčastěji dělí na reklamu, podporu prodeje, zážitky, public relations, přímý marketing a osobní prodej Marketing na internetu Internetový marketing je tzv. podmnožinou e-marketingu, kam se řadí společně s mobilním marketingem (využitelnost mobilních technologií, aby bylo dosaženo marketingových cílů). Samotný e-marketing je formulován jako použití internetu a jiných informačních a komunikačních technologií, aby bylo dosaženo marketingových cílů. 6 Marketing na internetu zcela změnil charakter podnikání, přitom jeho vliv byl naprosto raketový vždyť první webové stránky se začaly objevovat před dvaceti lety. V současnosti internet hraje velmi významnou roli v reklamních nástrojích. 7 Dokonce existují firmy, které jsou zaměřeny vyloženě na internet a které nemají klasické kamenné pobočky. Klasickým příkladem je ebay anebo amazon.com. V českých podmínkách se jedná o pelikan.cz. Internetový marketing můžeme znát pod několika synonymními označeními, někde se nazývá jako marketing na internetu, i-marketing, web marketing, on-line nebo také online marketing. Odlišné výklady slovního propojení internetový marketing se liší jenom nepatrně, případně vůbec. 8 Stuchlík a Dvořáček tento pojem vymezují jako využívání služeb v oblasti internetu pro uskutečnění nebo podpoření marketingových aktivit. 9 Je nutné si pamatovat, že internet může vytvořit celou řadu příležitostí, avšak nesmí se zapomínat na to, že v USA praskla bublina, která poté získala název dot.com bublina, jejíž podstata spočívala v tom, že zkrachovaly podniky, které neměly žádnou strategickou myšlenku, která by je odlišovala od konkurence, a zaměřovaly se jen na prodej pomocí internetu. 5 JAKUBÍKOVÁ, D Strategický marketing - Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, s SEDLÁČEK, J E-komerce internetový a mobil marketing - od A do Z. Ostrava: BEN-Technická literatura, s CHAFFEY, D Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 4. výd. Harlow: Person Education, s. 3 8 SEDLÁČEK, J E-komerce internetový a mobil marketing - od A do Z. Ostrava: BEN-Technická literatura, s STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M Marketing na Internetu. Praha: Grada Publishing, s

24 Oba uvedené přístupy lze sjednotit a poté je prezentovat jednoduše jako aplikování marketingových předpisů v prostředí internetu. Janouch se dívá na internetový marketing také jako na proces, který se skládá jednotlivých činností: rozhodnutí cíle, plány, odpovědnost, přidělení zdrojů finanční, lidské, technologické atd., realizace prostředí, monitorování a měření, analýza a zlepšování. K zajímavým se řadí myšlenka, která uvádí Internet se bez marketingu obejde naproti tomu moderní marketing bez internetu nikoliv. 10 Motivací k využití takového nového komunikačního média, využitelného pro marketingové účely, mohou být jeho určité přínosy. Společnostem může poskytnout zejména úsporu nákladů, lepší komunikaci, efektivnější péči o klienta či otevření nových možností a tím dosažení výhod oproti konkurenci. 11 Jak postupoval čas, internet získal na důležitosti, začal se využívat téměř ve všech marketingových oblastech, dává marketingu možnost využívat tradičních nástrojů, ale hlavně se otevírá využívání zcela nových nástrojů. Dokonce i neziskové podniky potřebují internet. Internet je v podnikové praxi nejběžněji používán pro on-line prodej produktů a dále pak pro marketingovou komunikaci (jednoznačně nejvýznamnější součástí komunikačního mixu je internetová reklama). 12 Z vyjádření Boučkové je patrné, že mezi složky komunikačního mixu v oblasti internetu patří kromě reklamy ještě public relations a také podpora prodeje SEO optimalizace SEO optimalizace - smyslem tohoto nástroje je díky přispění několika odlišných technik propojení s tvorbou, provozem a propagací webové stránky předních míst v organických výsledcích největších vyhledávačů (v ČR se k nim řadí hlavně Seznam s 89 % uživatelů, Google s 86%). Je nezbytné být neustále ve střehu, sledovat a analyzovat konkurenci i případné změny algoritmů vyhledávačů. Naproti tomu optimalizace znamená zvyšování návštěvnosti úplně 10 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M Marketing na Internetu. Praha: Grada Publishing, s BLAŽKOVÁ, M Jak využit internet v marketingu. Praha: Grada Publishing, s BOUČKOVÁ, J Marketing. Praha: C. H. Beck, s BOUČKOVÁ, J Marketing. Praha: C. H. Beck, s. 8 24

25 zdarma. SEO se zaměřuje hlavně na dvě oblasti: klíčová slova a příchozí linky. Klíčovými slovy označují vyhledávače, co se nachází na stránkách (jejich obsah). Příchozí linky uvádějí důležitost stránek. Aby bylo úspěšné SEO, je potřeba skloubit oboje dohromady. 14 Nástroje SEO se dělí podle toho, zda tvoří součást samotného webu, případně se provádějí nepřímo. On Page SEO (na stránkách) - její vývoj je odvislý od struktury webu. Řadí se sem relevance obsahu týkající se klíčových slov, přehlednost a propojenost jednotlivých stránek, jak hodně jsou aktuální a jedinečnost obsahu, URL, sémantika zdrojového kódu a spousta dalšího. Velká část těchto opatření se aplikuje na začátku, při vytváření stránky, neboť je nutné, aby se stránka stala pro vyhledávač čitelnou. Off Page SEO, to je celek vnějších nástrojů, které mají vliv na postavení vyhledávačů, nacházejících se mimo vlastní web; ten potřebuje neustálou pozornost. Nejčastější je forma linkbuildingu, která slouží k budování zpětných odkazů. Zásadní je hlavně relevance, tedy jakým způsobem spolu mají souvislost odkazovaná a odkazující stránka. Pokud se SEO bude porovnávat s reklamou, bude zaznamenán velký rozdíl, protože v rámci SEO se podnik zviditelňuje běžným způsobem. A to takovým, kdy dojde k upravení zdrojového kódu stránky, čímž bude odpovídat standardům a tím má možnost využívat všechny možnosti vyhledávačů. Díky tomu je možné, že internetová stránka je optimalizovaná pro jistá zvolená klíčová slova, bez ohledu na nezbytné vynakládání dalších finančních prostředků k získávání nových návštěvníků webových stránek. To je nesporná výhoda oproti klasickým reklamním sdělením, u kterých musí zadavatel platit nemalé částky. Je ovšem potřeba uvést prvotní náklady na optimalizaci, s nimiž se musí počítat. Jakýkoliv vyhledávač funguje na principu, že se snaží porovnávat dotaz, jejž mu zadavatel poskytl, s obsahem vlastní interní databáze, který má v sobě internetové stránky. Protože se ovšem v jeho databázi nachází velký počet webových stránek, jež mají možnost s daným dotazem jistou formou korespondovat, je potřeba, aby vyhledávač současně porovnal kvalitu zvolených stránek. Uživateli poté nabídne výsledky dotazu, seřazené na základě relevantnosti. 14 JANOUCH, V Internetový marketing - prosaďte se na webu a sociálních sítích. Praha: CP Press, s

26 Znamená to, že na prvním místě budou výsledky s nejlepším hodnocením. Základní princip spočívá v tom, do jaké míry stránka splňuje kritéria a očekávání tazatele, tj. jak jsou splněny parametry obsahu, výskytu klíčových slov, množství externích odkazů, pestrost atd. K tomuto cíli využívají tvůrci stránek spousty různých technik některé jsou považované za korektní a etické, jiné se považují za nevhodné, neetické, ovšem i sporné z pohledu účinnosti. 1.5 SEM optimalizace Zatímco v případě SEO se jedná o nepřímé úpravy, sloužící k vylepšení pozice v rámci vyhledávače, SEM je přímá, ale také zpoplatněná podoba propagování ve vyhledávačích. Zprostředkovateli SEM jsou samotné vyhledávače. Nabízené produkty se v podstatě příliš neliší, jedná se o placené místo vedle běžných výsledků hledání. Nejběžnější podobu znamená PPC (pay-per-click), tj. platba, která se vztahuje na kliknutí na vybraný textový odkaz, případně banner ve výsledcích vyhledávače. SEM poskytují systémy, jakými jsou Google AdWords, AdFox, sklik, etarget, Yahoo Search Marketing, Microsoft Ad Center a spousta dalších. SEO se jeví jako vhodnější možnost v případně, kdy máme omezený rozpočet; SEM se vyznačuje okamžitým efektem, na druhou stranu ale I vyšší finanční nákladností. Je ale zcela vhodné propojovat oba dva nástroje za cílem vytvoření synergie. Velice důležitou součástí SEM optimalizace je již zmíněný PPC; jedná se častokrát o základ daného typu optimalizace. Důvodem je, že v případě PPC platby probíhá jen za opravdu uskutečněné návštěvy, nikoliv jednoduše za zobrazení reklamy. Nejčastěji je PPC představen krátkým textem. 15 SEM optimalizace se liší od SEO také i v tom, že se tady nevyžaduje jakákoliv úprava samotné stránky a jediné, co omezuje zadavatele, jsou jeho finanční prostředky. SEM se zaměřuje především na vyhledavače; na druhou stranu hitem poslední doby je PPC na sociálních sítích JURÁŠKOVÁ, O., HORŇÁK, P Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada Publishing, s SEIFERTOVÁ, V Průvodcovské činnosti. Praha: Grada Publishing, s

27 Je nutné poznamenat, že SEM optimalizace je jednou z nejlevnějších forem propagace. Právě proto je to velmi vhodný prostředek pro malé a střední podniky, které na rozdíl od větších firem mají nesrovnatelně nižší rozpočty na reklamu LANTZ, J The Essential Attorney Handbook for Internet Marketing, Search Engine Optimization, and Website Development Management. Oro Valley: Esquire Interactive, s

28 2 Praktická část V praktické části práce již budou podrobeny důkladné analýze webové stránky společnosti Jedná se o jeden z nejnavštěvovanějších českých portálů, který poskytuje informace o cestovním ruchu. Hlavním cílem portálu je poskytnout informace o domácím cestovním ruchu České republiky. V dalším textu bude zhodnocen daný portál, a to pomocí dvou kritérií: obsah stránek a porovnání s jinými stránkami. Veškeré závěry budou patřičně okomentovány a doloženy printscreeny obrazovek. 2.1 Obsah stránek Pod pojmem je označen project CzechTourismu, který má za cíl oživení domácího cestovního ruchu. Zde jsou uvedeny turistické atrakce a zajímavosti z celé České republiky. Kromě samotného provozování stránek na internetu projekt zahrnuje i off-linové aktivity jako internetové a televizní kampaně Dovolená v Česku to letí!. Dalším příkladem je vydání knihy Kudy z nudy Rodinné výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 18 Na provozování webu výrazně přispívá Evropská unie například v roce 2010 proběhla kompletní přestavba webu. Web je založen na úzké interakci s uživateli náplň stránek je tvořena především uživateli, kteří na nich zveřejňují svoje akce a atraktivity Marketingová strategie webu Hlavním cílem webu je nalákat návštěvníky pro cestování v rámci České republiky, a právě proto stránky jsou orientovány především na českou klientelu. Celková strategie je zobrazena dole v tabulce ta byla převzata z oficiálních stránek CzechTourismu. Jak je vidět, informační portál Kudy z nudy se podílí na všech typech dovolené: letní, zimní a sportovní. Hlavní cílovou skupinou portálu je domácí trh a v Evropě především sousední státy. Hlavním marketingovým nástrojem je katalog areálů a samotné internetové stránky Kudy z nudy. 18 Oficiální portál o cestování do České republiky. Projekt kudy z nudy. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: < 28

29 Upřímně řečeno, mě osobně překvapuje, že portál Kudy z nudy podle strategie CzechTourismu se zaměřuje i na blízké evropské státy, vždyť v češtině se mluví jenom v České republice. V Polsku, Německu, Rakousku i na Slovensku sice jsou české národnostní menšiny, avšak ty jsou zcela zanedbatelné vzhledem k jejich velikosti. Pro propagaci České republiky pro zahraniční turisty slouží stránky Tabulka 1. Strategie Kudy z nudy Produkt Komunikační téma Cílový trh/skupina Marketingové nástroje Letní dovolená Evropa, blízké trhy Internet, tiskoviny Kudy z nudy Domácí Internet, tiskoviny Kudy z nudy Zimní dovolená Evropa: blízké trhy Katalog areálů Domácí Katalog areálů Sportovní události Domácí Podpora eventů Zdroj: Oficiální portál o cestování do České republiky. Úvodní stránka. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.czechtourism.com >. Každým rokem na stránkách probíhá soutěž o nejlepší výletní místo České republiky. V minulém roce tuto soutěž vyhrál zámek Lednice na Moravě jedná se o památku zapsanou na kulturním seznamu UNESCO. Jednalo se o soutěž hodnocenou ve čtyřech kategoriích: novinka sezony, podnikatelský počin, tradiční cíl a nejlepší vinařství. Soutěž se těší relativně velkému zájmu lidí hlasovalo přibližně 76 tisíc osob. Jedná se o jeden ze způsobů, jak nalákat návštěvníky k návštěvě těchto stránek. 19 Hlavním účelem portálu vyplývajícím z výše uvedeného textu je ukázat návštěvníkům něco nového, něco, co ještě neznají. Podle mého názoru stránky jsou zacíleny především na rodiny s dětmi a na lidi staršího věku. Důvodem je, že na stránkách je především šířka nabídky pro tuto skupinu osob. 19 Národní památkový ústav. Zámek Lednice vyhrál hlavní cenu portálu Kudy z nudy. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: < 29

30 Stránky nemají ani zmínku určenou třeba pro profesionální sportovce, na druhou stranu na webu je relativně velká nabídka eventů pro lidi zajímající se o sport. Zajímavé je, že stránky nejsou orientovány na teenagery anebo studenty; přitom se jedná o skupinu, která je velmi mobilní a která by mohla být vhodná pro zaměření. Hlavní marketingovou výhodou stránek je to, že pořadatelé akcí mohou pozvánky vkládat samostatně. Přitom se nejedná o jednoduchý popis akcí. Dále stránky obsahují celou řadu odkazů, po přechodu na něž jsou vidět nové informace. Velký důraz je kladen na děti a na jejich šťastné fotky. Z toho je evidentní, že cílovou strukturou jsou především rodiny s dětmi. Obrovským minusem stránek je, že tyto stránky mají jen českou verzi, takže v podstatě není možné, aby jiné vyhledavače byly schopny provést indexaci daných stránek. Zkoušela jsem zadávat různá klíčová slova v ruštině a češtině do google.com a yandex.ru a nebyl tam žádný odkaz na Kudy z nudy. Je to obrovská chyba, protože tímto jsou stránky zviditelněny jen pro ty, kteří umějí česky. K tomu je zcela nutné dodat i to, že v České republice žije velmi mnoho cizinců, kteří nemluví česky a kteří by pochopitelně chtěli navštívit jednotlivá česká města. Bohužel tito lidé nemají možnost prozkoumat stránky kudyznudy.cz, protože ty jsou jenom v češtině. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že název webu je velmi vhodný a snadno zapamatovatelný pro českého obyvatele, což je jeden z největších plusů daného projektu. Jinými slovy tyto stránky jsou věnovány jenom Čechům anebo lidem, kteří výborně umějí česky Grafická přijatelnost Pokud se jedná o grafickou stránku prezentace webu, je třeba uznat, že ta je velmi vhodná všechny fotky jsou velmi kvalitní. Pokud čteme nějaký článek třeba jak je vidět z obrázku dole, pak vpravo se zobrazí mapa České republiky, kde se můžeme podívat, kde dané město leží. 30

31 Obrázek 1. Článek o Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd Zdroj: Portál Kudyznudy. Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/po-cely-rok-na-lysouhoru.aspx>. Po kliknutí na mapu se dostáváme na stránky mapy.cz, kde si lze detailněji prohlédnout danou atrakci. Takže nemusíme kopírovat název dané akce, pak ho vkládat do vyhledavače apod. vše je na jednom místě. 31

32 Obrázek 2. Přechod na mapu v rámci jednoho článku Zdroj: Portál Kudyznudy. Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/po-cely-rok-na-lysouhoru.aspx>. Přitom fotografie mají podle mě silný vliv na podvědomí když jsem prohlížela fotky, hned jsem cítila potřebu či přání zajet do daného regionu. Obrázky jsou měněny automaticky, což zřejmě přitahuje pozornost není nutné otvírat další prohlížeče a zadávat informaci ručně. Pokud se jedná o barvy, důraz je kladen na teplé barvy. Řekla bych, že stránky působí především jako zdůraznění na pohostinnost a domácnost Náplň webu Pokud se podíváme na samotnou náplň webu, je vidět, že autoři se snaží oslovit co největší možnosti odpočinku, a to ve všech regionech. Na stránkách je možné vybrat eventy podle jednotlivých regionů a podle typů odpočinků. Jak již bylo uvedeno, navigace je umožněna i pomocí dalších oblastí. Zajímavé je to, že stránky zohledňují i odpočinek na víkend. Jedná se o způsob odpočinku, který je velmi oblíbený v České republice velmi mnoho Čechů vyjíždí na víkendové výlety se svými rodinami. 32

33 Na webu najdeme informaci jak o krátkodobých, tak i o dlouhodobých způsobech odpočinku. Pozitivně lze vyhodnotit i názory lidí, kteří navštívili danou turistickou atrakci. Nejaktuálnější informaci najdeme na sociálních sítích. Na druhou stranu se mi zdá, že portál nabízí jenom obyčejné možnosti odpočinku, a zcela chybějí originality, nevšednosti, něco, v čem je či bude portál odlišný. Všechno, co je uvedeno na Kudy z nudy, je možné zcela bez problémů dohledat na jiných místech. Minusem webu je, že je tam sice uvedeno místo uspořádání eventu, avšak zcela chybí popis, jak se spotřebitelé dostanou k danému eventu, jaký dopravní prostředek mají využít, kudy mají odbočit apod. Dalším plusem portálu je, že má umožněno a obsaženo přímé hodnocení od návštěvníků. Na můj vkus toto hodnocení je však dost skryto a není moc vidět, protože má modrou barvu: Obrázek 3. Ukázka hodnocení návštěvníky Zdroj: Portál Kudyznudy. Bastion XXXI U božích muk v Praze na Karlově. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: < Dalším minusem náplně webu je, že bohužel chybějí informace o tom, kde se dá najíst a přespat po konání eventu, což je velmi vhodné zejména pro návštěvníky, kteří mají bydliště daleko od místa konání. Tím jsou návštěvníci nuceni hledat danou informaci jinde a opouštět stránky kudyznudy.cz. Popřípadě je tam informace o ubytovacím zařízení, avšak je zcela nedostatečná; není vůbec uvedeno, proč se doporučuje strávit noc v daném zařízení. A nabídka hotelů je velmi malá. 33

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu Kapitola 5 Geografie zeměpis Jeden z nejstarších vědních oborů v historii lidstva, který studuje současně jevy a procesy fyzickogeografické

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek Nikola Pavelková Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2013 1 Obsah Úvod...3

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA VY_32_INOVACE_ZEM_67 JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Propagace památek UNESCO 2013 18.4. 2013

Propagace památek UNESCO 2013 18.4. 2013 Propagace památek UNESCO 2013 _ 18.4. 2013 Produkty 2013 Cesty poznání Kulturní produkt Cesty krajinou Aktivní produkt Cesty pro zdraví Lázeňský produkt MICE Praha Letní cesty České lázně Kongresy Města

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA /typy, definice, základní pojmy/ CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch: definice Typy, Cestovní definice, ruch:

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více