Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: číslo autorizace ČKA: 00810

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810"

Transkript

1 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: číslo autorizace ČKA: MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček Termín: srpen 2011 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU TOUŽETÍN Územní plán Toužetín vydalo: Číslo usnesení ZO Zastupitelstvo obce Toužetín Číslo jednací : Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Podpis: Městský úřad Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček Pod Nemocnicí Louny Razítko:

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Důvody pořízení ÚP a hlavní cíle Zastupitelstvo obce Toužetín rozhodlo o pořízení nového územního plánu Toužetín (dále jen ÚP) na svém zasedání dne Důvodem pořízení nového ÚP je zajistit územně plánovací dokumentaci, která bude v souladu s novým stavebním zákonem a 188 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon). Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci rozvoje obce, vymezuje zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití, stanovuje koncepci veřejné infrastruktury a uspořádání krajiny s cílem vytvořit předpoklady pro rozvoj obce a zajištění udržitelného rozvoje území. V r 2009 byly zpracovány průzkumy a rozbory, shrnující dostupné územně analytické podklady doplněné průzkumem v terénu, které sumarizují limity využití na území obce Toužetín, popisují silné a slabé stránky obce a hodnoty území, které je třeba chránit. V r bylo pořizovatelem zpracováno zadání ÚP, které bylo po projednání schváleno zastupitelstvem obce Toužetín usnesením č.42 dne Zadáním ÚP nebylo požadováno zpracování konceptu ÚP v souladu s 48 zákona č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále je stavební zákon ), ani dokumentace Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území. Vymezení řešeného území Správní území obce Toužetín zahrnuje dvě katastrální území o celkové rozloze 737,28 ha: Toužetín (kód ) rozloha 432,03 ha Donín (kód ) rozloha 305,25ha Území zahrnuje sídla Toužetín, Donín a Sulec. Hranice správního území obce jsou vymezeny hranicemi se sousedními obcemi Panenský Týnec, Kříškov, Smolnice, Chlumčany, Veltěže, Vrbno nad Lesy. Současný počet obyvatel je dle evidence obce 306 osob. Vymezení zastavěného území: Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni v rámci návrhu územního plánu. Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 1 (celkem 24)

3 A - VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR 2008): (schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne ) Z politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008) schválené usnes. č.929 VČR ze dne , je závazným požadavkem pro ÚP Toužetín respektování kapitol: č.2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje především: odst.(14) v územním plánu budou respektovány a chráněny priority, týkající se ochrany přírody a jejího přirozeného využívání a zachování venkovských oblastí, ochrany životního prostředí, urbanistických, architektonických a historických hodnot. odst. (16) - Při stanovování způsobu využití území v ÚPD dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území zohledňovat požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. odst. (19) - Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. odst. (25) - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. č.5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury ÚP Toužetín respektuje trasu rychlostní silnice R7 v úseku Slaný-Louny-Chomutov, trasa silnice je na území obce Toužetín realizována. č.6 Koridory technické infrastruktury v návrhu ÚP Toužetín je respektován a vymezen energetický koridor E10 pro vedení 400 kv Výškov-Řeporyje. Strana 2 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

4 Nadřazená územně plánovací dokumentace vydaná krajem a ORP Louny: Pro území obce jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací 2. změny a doplňky ÚPN VÚC SHP (dále jen VÚC), schválené Krajským zastupitelstvem Ústeckého kraje a upravené dle 187 odst.7 stavebního zákona. Z dokumentace VÚC je nutno respektovat nadregionální systém ekologické stability a vedení technické infrastruktury. Do řešeného území zasahuje NRBK K21 Oblík-Šebín- Pochválovská stráň a jeho ochranná zóna, územím prochází vedení VVN 400 kv Výškov Řeporyje, vedení 110 kv a VTL plynovod DN 300. Návrh ÚP je rovněž v souladu s obecnými požadavky Programu rozvoje Ústeckého kraje na ÚPD z listopadu 2001 a s dokumentací Rozbor udržitelného rozvoje území, dle ÚAP ORP Louny. ÚP vytváří podmínky pro: - Stabilizaci obyvatel a následně podporu podnikání a zajištění zaměstnanosti. - Vytváří předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel kraje. - Stanovuje limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území. Širší vztahy: Koncepce rozvoje obce respektuje limity využití území, které vyplývají z širších vztahů, jsou vymezené nadřazenou územně plánovací dokumentaci (ÚPD) nebo oborovými územně technickými podklady (ÚTP). Z hlediska širších územních vztahů nebude mít Územní plán Toužetín (dále jen ÚP) dopad na koncepci osídlení mimo řešenou obec, respektuje územně plánovací vazby se sousedními obcemi, zejména vazby na dopravní systém, technickou infrastrukturu a propojení prvků ÚSES. Poloha obce v sousedství města Louny na dopravním tahu R7 Louny Praha zajišťuje dostupnost veškeré vyšší občanské vybavenosti a možnost dojížďky za prací do Loun i do Prahy. Tato skutečnost představuje potenciál pro rozvoj obytné funkce v řešeném území. ÚP respektuje nadřazené energetické koridory, procházející územím Toužetína: distribuční vedení VVN 110 kv a vysokotlaké vedení zemního plynu DN 300 a vymezuje na území obce plochu pro energetický koridor E10 pro vedení 400 kv Výškov Řeporyje. ÚP rovněž respektuje územím vedený nadregionální biokoridor K21 Oblík, Raná Šebín Pochvalovská stráň včetně ochranné zóny NRBK. Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 3 (celkem 24)

5 B - ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ Návrh ÚP je v souladu s požadavky zadání a respektuje závěry průzkumů a rozborů, zpracovaných pro řešené území v r Základní podmínky pro rozvoj obce jsou stanoveny s ohledem na životního prostředí i na ochranu kulturních a historických hodnot území. Návrh ÚP respektuje a zohledňuje tyto limity využití území, které vyplynuly z územně analytických podkladů a z výsledků průzkumů a rozborů: Hranici zastavěného území vymezenou k nemovité kulturní památky / : zámek Toužetín, / větrný mlýn, k.ú. Donín, / památník, k.ú Toužetín, územní systém ekologické stability, nadregionální biokorodor NRBK K21 a ochranná zóna 2 km na obě strany od osy biokoridoru, prvky lokálního ÚSES významné krajinné prvky ze zákona 114/92 Sb, PUPFL, vodní toky, mokřad vzdálenost 50m od okraje lesa, OP vodovodní sítě, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m, OP kanalizační stoky, u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, OP elektrické stanice, OP elektrizační soustavy: pro vedení VVN 110 kv 15 metrů (celková šířka OP 40 metrů), pro vedení VN 22 kv 10 metrů (celková šířka 22m), OP regulační stanice plynu 10m, OP a BP vedení plynovodu: OP plynovodů a přípojek od průměru mm včetně 8m OP nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek 1 m, BP pro vysokotlaké plynovody nad DN 250 činí 40 m, OP komunikačního vedení (Telefonica O2) 1,5 m, OP silnice I. třídy 100 m kolmo od osy přilehlé vozovky, OP silnice III. třídy 15 m od středu vozovky, Cyklistická trasa č. 3035, OP hřbitova 100m od oplocení. Je respektována trasa vedení VVN Výškov Řeporyje v koridoru E10 v šíři 400m dle PÚR Limity využití území jsou v grafické části znázorněny ve výkrese 2O - Koordinační výkres, který je přílohou Odůvodnění návrhu ÚP Toužetín. Strana 4 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

6 C - KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. Odůvodnění koncepce rozvoje území Obec Toužetín a její části Donín a Sulec leží v úrodné rovině dolního poohří, tradičně orientované na zemědělskou, resp. rostlinou výrobu. Osídlení má venkovský charakter, krajina kolem obcí vykazuje téměř stoprocentní zornění. Z hlediska širších vztahů má pro obec zásadní význam poloha na silnici I. třídy R7 Louny Praha, 8km jihovýchodně od města Louny. Snadné dopravní napojení umožňuje dojížďku do Loun během 15min. Obchvat Sulce odklání trasu rychlostní komunikace mimo obytnou zástavbu aniž by zásadně omezil dopravní dostupnost obce. Napojení Toužetína je řešeno křižovatkami Smolnice a Panenský Týnec, cca 2 km severně a jižně od Sulce. Historicky byl Toužetín významný díky zámku a velkému hospodářství, které k němu patřilo. Neutěšený stav nevyužívaného objektu zámku a devastace zámeckého parku je nejcitelnějším problémem Toužetína. Jednoznačná orientace na zemědělskou výrobu má za důsledek téměř stoprocentně zorněnou, bezlesou krajinu. V rámci zcelování polí došlo i k likvidaci drobného toku Débeřského potoka,. Obec má nevyužité stavební kapacity pro zajištění služeb každodenní potřeby. Většina objektů, které k těmto účelům byly postaveny a historicky sloužily, je v současné domě užívána pouze pro bydlení. Do budoucna je vhodné plně obnovit provoz restaurace v sokolovně Toužetín, případně obnovit hostinec v Doníně. Pro rekreační sport má Toužetín k dispozici budovu sokolovny a travnaté fotbalové hřiště v centru obce. Evidované kulturní památky (zámek a větrný mlýn) nejsou přístupné pro veřejnost. Cca 35 stávajících objektů, zejména v Doníně, slouží jako chalupy pro individuální rekreaci a jsou obývány především v letních měsících. U většiny z nich lze předpokládat postupný návrat bydlení trvalého. Silné stránky: - území patří k nejúrodnějším částem republiky - Toužetínský zámek a k němu zachované hospodářské objekty tvoří unikátní historický komplex - dochované malebné uspořádání zástavby Donína s protáhlou návsí se štítovým uspořádáním původních stavení - blízkost okresního města umožňující snadnou dostupnost vybavenosti a služeb města - dostatek ploch, vhodných pro rozvoj obytné funkce uvnitř i vně zastavěného území - komplexní plynofikace všech řešených sídel Slabé stránky: - převažující vyjížďka do zaměstnání mimo území obce v důsledku nedostatku pracovních příležitostí v obcích, vysoká nezaměstnanost Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 5 (celkem 24)

7 - silnice I. třídy po zkapacitnění na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7 je omezující liniovou stavbou v krajině - rychlostní komunikace v blízkosti obytné zástavby Sulce je zdrojem hluku - průběh Débeřského potoka byl přerušen zorněním, hydrologické poměry území jsou narušeny - absence pozemků lesa - intenzivní využívání orné půdy (nadměrné zornění) má za důsledek nízkou ekologickou stabilitu území Navržená urbanistická koncepce respektuje prostorové uspořádání řešených sídel, jejich historické dominanty i vymezená veřejná prostranství. Návrh ÚP je zaměřen především na rozvoj a zkvalitnění obytné funkce. Větší obytná plocha je navržena v části obce Sulec, kde se po realizaci obchvatu rychlostní silnice mimo obytnou zástavbu výrazně zlepšily podmínky pro obyvatelnost a zároveň zůstalo zachováno přímé a rychlé spojení do Loun i do Prahy. V obcích Toužetín a Donín jsou navrženy menší zastavitelné plochy, které respektují venkovský charakter sídel a jejich původní strukturu a utváření. Tyto plochy mají charakter ploch smíšených obytných. Areál zámku Toužetín včetně devastovaného bývalého zámeckého parku je vymezen jako plocha přestavby pro bydlení a občanskou vybavenost s předpokladem obnovy objektu zámku i parkových úprav. Plochy pro rekreaci a sport v Toužetíně (areál hřiště a lesopark) jsou rozšířeny o plochy nové veřejné zeleně s funkcí biocentra (LBC3), která rozšíří stávající zeleň v prostoru kolem hřbitova. Zapojení krajiny do života obyvatel je posíleno obnovou zaniklých cest, zejména cesty od pietního místa v Doníně směrem na Panenský Týnec. Návrh vrací do krajiny liniovou zeleň v podobě biokoridorů a alejí podél silnic. Pro rozvoj zemědělské výroby jsou v obci k dispozici plochy stávajících areálů, nově je navržena plocha v Toužetíně mezi silnicí a stávajícím areálem zámeckého statku. Změna funkčního využití je zde podmíněna realizací nové obslužné komunikace mimo obytnou zástavbu a respektováním zámku jako stavební dominanty obce. V části Sulec je navržena plocha pro rozšíření provozu stávajícího zahradnictví. Pro zpřístupnění zastavitelných ploch jsou navrženy nové místní komunikace. Nová účelová komunikace v Toužetíně pro obsluhu zemědělských areálů umožní vymístění nákladní dopravy a zemědělské techniky z centra obce. Zlepšení hydrologických poměrů v území představuje návrh obnovy koryta Débeřského potoka v k.ú. Toužetín a Donín. Všechny zastavitelné plochy jsou situovány uvnitř hranice zastavěného území nebo v její přímé návaznosti. Stanovení podmínek využití vymezených ploch respektuje krajinný ráz venkovského osídlení. Nové zastavitelné plochy navazují na zástavbu jednotlivých sídel, respektují jejich stávající dominanty a strukturu veřejných prostranství. Pro plochy s různým způsobem využití jsou stanoveny regulativy k zajištění min. stupně rozvolněnosti zástavby, max. výškové hladiny a základního prostorového a architektonického řešení staveb. Návrh ÚP stanovuje podmínky využití a podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem vyžití takto: V ÚP jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným funkčním využitím: Zastavěné a zastavitelné plochy: Strana 6 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

8 Plochy bydlení (O) Plochy smíšené obytné (SO) Plochy přestavby obytné části zámku a zámeckého parku (P) pro bydlení a občanskou vybavenost Plochy občanského vybavení pro sport a sportovní zařízení Plochy občanského vybavení hřbitov Plochy výroby a skladování zemědělské areály Plochy výroby a skladování zahradnictví Plochy technické infrastruktury (TR-transformační stanice, RS-regulační stanice plynu) Plochy dopravní infrastruktury (rychlostní silnice R/7, silnice III. třídy, D - místní komunikace, C - cesty a veřejná prostranství, BUS-zastávka, P-parking, G-garáže) Nezastavěné a nezastavitelné plochy: Plochy soukromých zahrad a zahrádkářské kolonie Plochy veřejné a ochranné zeleně Plochy zemědělské orná půda Plochy zemědělské trvalé travní porosty Plochy lesní PUPFL Plochy vodní a vodohospodářské vodní plochy a toky Plochy vodní a vodohospodářské mokřady Plochy specifické: Plochy přírodní ÚSES Lokalizace zastavitelných ploch je součástí grafické části ÚP, jejich regulace se váže na jejich funkční využití. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně podmínek jejich prostorového uspořádání, dané kap. f) textové části návrhu ÚP. Převážná většina zastavitelných ploch má charakter ploch smíšených obytných, které zahrnují kromě bydlení i drobnou vybavenost, drobné provozovny řemesel a služeb. Odůvodnění koncepce systému sídelní zeleně: Veškerá stávající sídelní zeleň je územním plánem respektována jako důležitá složka životního prostředí v bezlesém, nadměrně zorněném území. Soukromá zeleň v podobě okrasných i užitkových zahrad je samozřejmou součástí všech stávajících i nových zastavitelných ploch pro bydlení i ploch smíšených obytných. ÚP stanovuje jejich podíl na celkové ploše jednotlivých parcel, který je dán min. velikostí parcel a jejich zastavitelností, (procentem zastavění), viz kap. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP navrhuje posílení veřejné zeleně uvnitř obcí i v otevřené krajině. Stávající veřejná zeleň uvnitř Toužetína (parkové úpravy návsi, sportovní areál) je řešením ÚP zachována a rozšířena o nové plochy zeleně u hřbitova (VPO5), které naváží na stávající lesopark. Zeleň uvnitř sídla je zároveň součástí vymezeného územního systému ekologické stability, nové výsadby a úpravy zelených ploch budou v souladu s požadavky na jednotlivé prvky Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 7 (celkem 24)

9 ÚSES. Travnaté pásy podél komunikací by neměly být zmenšovány na úkor parkování. Plocha mezi navrženým zemědělským areálem V1 a silnicí uvnitř Toužetína na p.č 411/2 a 411/1 zůstane zachována jako veřejná zeleň. Zdevastované plochy bývalého zámeckého parku jsou navrženy k obnově v rámci vymezené plochy přestavby. Obnova parku bude zahrnovat i revitalizaci drobných vodních ploch. Po západním okraji zástavby Toužetína je k odclonění stávajícího zemědělského areálu a nové místní komunikace navržena ochranná zeleň. Stávající zeleň v Doníně šperkuje protáhlou náves s kaplí a hřištěm. Náves vytváří unikátní vnitřní prostor venkovské obce s hustou výsadbou lip a jasanů. Toto veřejné prostranství zůstane zachováno, plochy zeleně nebudou zmenšovány na úkor parkování osobní vozidel. V Sulci budou provedeny dosadby ochranné zeleně přeložky rychlostní komunikace jihozápadně od Sulce včetně okolí kapličky. Stávající vzrostlá zeleň na p.p.č. 381 bude výhledově využita jako veřejná zeleň park uvnitř vymezené plochy rezervy R2. Odůvodnění ochrany kulturních a historických hodnot: Památky, evidované v Seznamu kulturních nemovitých památek: Číslo rejstříku Část obce čp. Památka Umístění / Toužetín 1 zámek / Toužetín pomník Karla Aksamita náves / Donín větrný mlýn Donín čp. 46 větrný mlýn: válcová kamenná stavba při cestě z Donína. Mlýn byl dříve omítnut vápennou hlazenou omítkou, jejíchž zbytek v nejvyšším patře je patrný. Zastřešení kuželového tvaru. Památka není přístupná pro veřejnost. Toužetín pomník Karla Aksamita: materiál žula, kov, na hrubě opracovaném fundamentu žulový na výšku postavený kvádr s nápisovou deskou na přední stěně. Toužetín zámek s dvorem a bývalým pivovarem: 1452/1 Zámek čp.1 je jednopatrový čtyřkřídlý, kolem obdélného nádvoří. Vjezd s polokruhovým závěrem je sevřen pilastry, nad profilovanou římsou rozeklaný štít se schwarzenberským znakem. Průčelí dvorního křídla je v přízemí vybaveno arkádami. Místnosti v přízemí hlavního a jižního křídla jsou klenuté valenými klenbami. Severní a západní křídlo je zcela nepřístupné. Památka není přístupná pro veřejnost. ÚP předpokládá revitalizaci obytné části zámku, který je hlavní kulturní památkou Toužetína. Budova zámku s přilehlou plochou bývalého zámeckého parku je vymezena jako plocha přestavby pro bydlení a občanskou vybavenost. Při stavebních úpravách hospodářských objektů areálu zámku, které jsou využívané pro zemědělskou výrobou bude zachováno jejich hmotové a prostorové uspořádání, typické štítové stěny, sedlové střechy a přírodní stavební materiály. Výstavba na ploše V bude stávajícím objektům hmotově přizpůsobena. Ostatní drobné kulturní památky nejsou návrhem ÚP dotčeny. Malebná vřetenovitá náves Donína je územním plánem vymezena jako plocha podléhající ochraně krajinného rázu a v souladu s 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je považována za historicky charakteristické veřejné prostranství. Prostorem návsi Strana 8 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

10 prochází obslužná komunikace s oboustrannou hustou alejí vrostlých stromů (lípy, jasany) a travnatou plochou, lemovanou štíty původních zemědělských usedlostí. Při stavebních úpravách objektů musí být zachováno prostorové i půdorysné měřítko zástavby včetně respektování stávající uliční a stavební čáry. Rovněž musí být zachováno charakteristické architektonické tvarosloví staveb (štítové stěny směrem do návsi, sedlové střechy, drobné venkovské měřítko stavebních prvků). Odůvodnění ochrany životního prostředí: Ovzduší: V souladu s požadavky 17, odst.1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., kterým se vymezují požadavky na ochranu ovzduší budou v navržených zastavitelných plochách pro vytápění použity ekologické zdroje. Za hlavní topné médium obce Toužetín je považován zemní plyn, který bude použit i pro vytápění nové zástavby, případně lze použít LTO, elektrickou energii nebo lokální vytápění, splňující požadavky na ekologické spalování dřeva a uhlí. Hluk: Územím obce prochází frekventovaná rychlostní silnice R/7 Praha Louny. Silnice je vedena v zářezu obchvatem jihozápadně od zástavby Sulce. Dle dokumentace stavby nepřekračuje hluk z provozu dopravy na území zástavby Sulce limity pro denní a noční hladinu hluku v obytném území. Ochrana vodních zdrojů: Na území obce Toužetín se nenachází evidovaný zdroj pitné vody, ani do něj nezasahuje ochranné pásmo vodního zdroje. Hydrologické (odtokové) poměry, vodní toky: Na území obce se nachází rozvodnice povodí řek Ohře, č. hydrologického povodí a Vltavy, č. hydrologického povodí Marginální část území obce náleží do podpovodí Débeřského potoka, č , kterým je odvodňováno do Ohře. Potok přitéká od Hříškova a pokračuje na Vrbno nad Lesy. Směrem od Hříškova je drobný tok přiveden podél komunikace až před obec Toužetín, kde je ukončen betonovou skruží. Na území obce má místně charakter občasného toku a severně od zástavby Toužetína je přerušen (část trasy toku byla rozorána kolem roku 1970 neoprávněnými zásahy JZD Vrbno nad Lesy). Trasa potoka se opět do území vrací rybníkem před kapličkou v polích. Potok je přerušen v délce asi 1200 m. Výtok z rybníku je otevřený, avšak příkop nad Vrbnem končí a voda se zasakuje. Vlastní koryto začíná opět nad Hřívčicemi, odkud je již souvislé až k zaústění do Ohře. Tok je sice v řešeném území občasným tokem, avšak extrémní odtoky dosahují značné výše. V území vzniklo zrušením přirozené odtokové osy potenciální povodňové nebezpečí, především pro zemědělské pozemky, avšak nelze vyloučit ani ohrožení zástavby při samovolném odtoku z povodí při extrémních srážkách. Z tohoto důvodu se navrhuje obnovení toku ve zrušených úsecích otevřeným korytem. Trasu potoka je nutno upřesnit podrobným projektem, pro který je nutno zajistit řádné geodetické, geologické a hydrogeologické podklady. V rámci revitalizace se navrhuje také otevření pravostranných bezejmenných přítoků Débeřského potoka z Toužetína a Donína. Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 9 (celkem 24)

11 Severní část území spadá částečně do podpovodí potoků Vlčí ( ) a Smolnický ( ). Jihovýchodní část k.ú. Donín části spadá do podpovodí potoků Skalský ( ) a Uherský ( ). Podzemní vody jsou ve značných hloubkách a hydrologický charakter povrchových vrstev půdního profilu neovlivňují. ÚP navrhuje: Obnovu přerušené části toku Débeřského potoka otevřeným korytem severně od zástavby Toužetína v úseku od betonové skruže u silnice, kde je stávající koryto ukončeno, k rybníku u kapličky v polích a dále směrem nad Hřívčice do místa, kde je již koryto souvislé až k zaústění do Ohře. Celková délka potoka k obnově je 1,3 km. Obnova potoka je veřejně prospěšnou stavbou (VPS V1) Otevření a obnovu pravostranného bezejmenného přítoku Débeřského potoka z Toužetína od rybníka pod pivovarem a přepadu navržené ČOV v délce 0,2 km. Otevření a obnovu pravostranného bezejmenného přítoku Débeřského potoka z Donína v délce 0,6 km. Stávající drobné vodní plochy nejsou řešením ÚP dotčeny. Slouží mimo jiné k akumulaci protipožární vody a budou i do budoucna zachovány. Pro navržené zastavitelné plochy platí povinnost respektovat vyhlášku 501/2006 Sb., kdy na pozemcích musí být vyřešena retence dešťových vod. Je nutné respektovat zásadu, aby při zástavbě nedocházelo ke zvyšování povrchového odtoku po srážkách a tání oproti současnému stavu. U lokalit určených pro výstavbu rodinných domů se doporučuje u každého domu vybudovat domovní retenční nádrž pro podchycení dešťových vod a zachycenou srážkovou vodu likvidovat na vlastním pozemku. Pro umožnění zasakování u staveb pro bydlení je nutné respektovat vyhlášku 501/2006 Sb. 21 odst.3, aby poměr části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činil v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3 Záplavové území: Záplavové území není na území Toužetína vyhlášeno. Vodní plochy: V Toužetíně jsou čtyři rybníky, mající mimo jiné i význam jako akumulace protipožární vody. Plněny jsou pramenními vývěry. Jsou to: rybník pod pivovarem rybník pod zámkem rybník na návsi rybník u zámku Požární nádrž v Doníně je plněna též pramenem. V polích je v trase zrušeného Débeřského potoka rybníček u kapličky pod Donínem, do kterého jsou kromě vývěrů svedeny i srážkové vody z části Toužetína a Donína. Veškeré vodní plochy jsou ÚP respektovány. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Strana 10 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

12 Odůvodnění dopravního řešení Území v dopravním systému, silniční síť: Toužetín je z hlediska širších vztahů vázán na nadřazený dopravní tah, silnici I/7 Praha - Slaný - Louny - Chomutov - hranice SRN. Silnice druhé třídy v řešeném prostoru obce vedeny nejsou, obsluha sídel je založena na existenci silnic třetí třídy. Vnější silniční síť: Tah silnice I/7 - je veden ve směru od Slaného přes Louny do Chomutova a na státní hranici se SRN. Je nejvýznamnějším nadřazeným dopravním prvkem v širokém zájmovém prostoru. Její zásadní význam spočívá v přenosu tranzitních přepravních vztahů. Silnice je charakterizována poměrně vysokými dopravními zátěžemi s tendencí postupného nárůstu jak osobní, tak i nákladní dopravy. Na území obce Toužetín je v současnosti ukončena stavba obchvatu v prostoru části obce Sulec. V rámci stavby obchvatu je realizována i doprovodná síť pro obsluhu okolní krajiny a mimoúrovňová křižovatka v Sulci. Silnice se v Sulci úrovňově křížila se silnicí třetí třídy III/23739 na Bedřichovice. Tato komunikace je nově vedena po mostním objektu nad rychlostní silnicí bez možnosti napojení na nadřazený dopravní tah. Rychlostní komunikace je na území Toužetín vedena jihozápadně od zástavby Sulce. Úsek původní trasy, procházející zástavbou Sulce má charakter sběrné komunikace. Nájezd na R/7 je z Toužetína řešen ve směru do Loun v místě původní křižovatky, ve směru do Prahy křižovatkou v Panenském Týnci. Silnice III/23739 Bedřichovice Sulec Toužetín - Vrbno n.lesy - Peruc má místní význam s převahou obslužného typu dopravy. Trasa má obvyklé parametry kategorie doplňkového systému se šířkou zpevněné části vozovky 5-6m. V centru Sulce kříží hlavní tah silnice I/7 nadjezdem. Úsek silnice vedený v zástavbě obce (průtah Toužetína a Donína) má charakter sběrné komunikace, vytváří hlavní dopravní osu sídla a současně je na něj vázána přímá dopravní obsluha. Silnice je obestavěna zástavbou se vstupy k jednotlivým objektům bydlení a vybavenosti. V obcích má vozovka variabilní šířku, pohybující se v rozmezí od 6 do 10m. Její technický stav odpovídá dané funkční třídě a průtah obcí není z dopravního hlediska vzhledem k poměrně nízké dopravní intenzitě výrazně kolizní. Silnice III/22934 Toužetín - Smolnice zpřístupňuje centrální část obce a zprostředkovává napojení na rychlostní silnici po původní trase I/7, která má v prostoru zrušeného úseku v Sulci funkci místní komunikace. Šířkové parametry silnice odpovídají 5m šířce zpevněné části vozovky. Úsek silnice je v dobrém technickém stavu. Podstatné dopravní závady nejsou na trase vykazovány. Úsek silnice vedený v zástavbě obce (průtah Toužetína) má charakter sběrné komunikace a je veden od křižovatky se silnicí III/23739 z centrálního prostoru Toužetína u autobusové zastávky severozápadním směrem na okraj obce. Průtahový úsek má šířku vozovky 6m a je v dobrém technickém stavu. Jako dopravní závadu je možné klasifikovat nepřehledný směrový oblouk u sokolovny v Toužetíně, opatřený zrcadlem. Jiné dopravní závady komunikace nevykazuje. V ÚP navržené místní a obslužné komunikace zpřístupňují zastavitelné plochy a napojují je stávající sytém místní dopravy v obcích. V ÚP je navrženo: D1 Obslužná komunikace v Toužetíně, zpřístupňující zastavitelnou plochu SO3 Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 11 (celkem 24)

13 napojením na silnici III/23739 v prostoru transformační stanice. D2 Obslužná komunikace pro zpřístupnění zemědělských areálů v Toužetíně mimo centrum obce. D3 Obslužná komunikace v Doníně do zastavitelné plochy SO6. D4 Obslužná komunikace v Doníně do zastavitelné plochy SO4 D5 Obslužná komunikace v Doníně do zastavitelné plochy SO5. D6 Rozšíření a celková úprava úseku obslužné komunikace v Doníně do zastavitelné plochy SO7. D7 - Místní komunikace v Sulci, zpřístupňující zastavitelnou plochu pro bydlení O1. Komunikace je funkční skupiny C. Komunikace je napojena na silnici III. třídy III/23739 a na původní průtah I/7 v Sulci. Návrh vymezuje koridor pro odbočení do plochy rezervy R1. Kategorizace, šířkové uspořádání Místní obslužné komunikace jsou navrženy s parametry funkční skupiny C se šířkou vozovky 6m, doplněné chodníky o šířce 2m nebo zeleným pásem o šířce 2m. Komunikace budou splňovat požadavky pro průjezdnost požárních vozidel a vozidel pro svoz TKO. Zemědělská doprava: Je provozována v celém prostoru řešeného území a využívá jednak neveřejných účelových tras a jednak silnic a místních komunikací. V Toužetíně je přímo z centra obce dopravně obsluhován zámecký statek. ÚP navrhuje obslužnou komunikaci pro dopravní obsluhu stávajícího i navrženého zemědělského areálu na východním okraji zástavby obce. V ostatních částech sídla je běžný zemědělský provoz součástí života vesnice a není výrazně konfliktní. Železniční síť Územím obce neprochází železniční trať, nejbližší zastávka se nachází ve Vrbně nad Lesy. Plochy klidové dopravy Do skupiny objektů a ploch klidové dopravy se řadí parkovací a odstavné plochy a garáže. V řešených obcích jsou vozidla odstavována na samostatných parkovacích plochách, na volném terénu v ulicích, na prostranstvích a v individuálních garážích. Vozidla jsou v Toužetíně odstavována na terénu v prostoru místních komunikací nebo na volných prostranstvích. Vyhrazená parkovací stání jsou před budovou obecního úřadu (P4). V Doníně je situace obdobná, v sídle jsou 3 řadové garáže. Část obce Sulec má k dispozici odstavný parkovací pruh (P6) u silničního průtahu. Po otevření obchvatu Sulce je možné navrhnout nové parkovací plochy zejména v souvislosti s rozšiřujícím se zahradnictvím. Odstavování osobních vozidel se v plochách obytných a smíšených obytných předpokládá na vlastních pozemcích k rodinným domům. Parkování vozidel a zemědělské techniky v zemědělských areálech bude řešeno v rámci areálů. Hromadná doprava Autobusová doprava slouží zejména k odvozu obyvatel za prací a dětí do škol jak v rámci spádového území obce, tak i mimo něj. Děti dojíždí do základních škol v Panenském Týnci, v Peruci i v Lounech. Hromadnou dopravu provozuje kromě ČSAD Slaný i soukromý dopravce, firma SADO s.r.o. z Panenského Týnce. Zastávky jsou umístěny v centru Toužetína u křižovatky, v Doníně u budovy bývalého hostince a v Sulci na průtahu silnice první třídy. Celkem je k dispozici téměř 30 spojů denně. Strana 12 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

14 Systém autobusové hromadné dopravy v Toužetíně není územním plánem změněn ani rozšiřován. Účelové komunikace, polní a pěší cesty ÚP navrhuje k obnově tyto nefunkční nebo zcela zaniklé původní polní cesty. C1- Pěší cesta ze Sulce k pietnímu místu nad Donínem. C2 - Pěší cesta od hřbitova v Toužetíně, napojená na cestu C2. C3 Pěší cesta od pietního místa nad Donínem směrem na Panenský Týnec v souběhu s navrženým lokálním biokoridorem. C4 - V Sulci je navržen chodník podél průjezdní komunikace do prostoru zastavitelné plochy O1. Cyklistické trasy a stezky Na území obce nejsou zřízeny zvláštní trasy pro cyklisty. Po hranici s k.ú. Vrbno nad Lesy je cyklistická trasa vedena po stávající komunikaci, která je územním plánem respektována. Odůvodnění koncepce vodního hospodářství Zásobování pitnou vodou: Všechny řešené obce mají vybudovaný veřejný pitný vodovod. V řešeném území se nenachází žádný evidovaný zdroj pitné vody. Obce Sulec, Toužetín a Donín jsou od r napojeny na skupinový vodovod Louny a to vlastním zásobním řadem z vodojemu Panenský Týnec (2 x 500m 3 ). Návazně na zásobní řad byla realizována rozvodná síť ke stávajícím objektům ve všech třech lokalitách. V r byl přes území obce veden nový vodovodní řad pro zásobení obce Peruc (stavba Peruc, náhrada zdroje). Tento řad územím pouze prochází. Stávající pitný vodovod odpovídá dimenzemi potrubí, vzdáleností od výstavby i akumulací požadavkům na požární vodovod. Vlastníkem sítí je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, provozovatelem SčVaK Teplice a.s. Teplice. V ÚP je navrženo napojení všech zastavitelných ploch na stávající vodovody. V ploše O1 bude vodovod zokruhován. Zásobování užitkovou a požární vodou: Návrh ÚP nevyvolává potřebu užitkové vody. Stávající pitný vodovod odpovídá dimenzemi potrubí, vzdáleností od výstavby i akumulací požadavkům na požární vodovod. V obcích Toužetín a Donín lze pro potřeby požární vody rovněž využít obecní nádrže. Odkanalizování a čištění odpadních vod Obce nemají uspokojivým způsobem řešeno odkanalizování. V Toužetíně i v Doníně jsou vybudovány dílčí dešťové, resp. jednotné stoky, do kterých jsou částečně bez předčištění svedeny i splašky z obytných domů. V Toužetíně je jednotná kanalizace z let 1935 a 1965, do které je napojena část obytných domů bez předchozího čištění i přepad z rybníka na návsi. Kanalizace vyúsťuje na konci vsi a je údajně svedena do potrubí, které ústí do rybníčku u kapličky pod Donínem. Trasa potrubí není známa. V Doníně má většina stavení svoji žumpu, kterou vyváží. Do stávající kanalizace je sveden Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 13 (celkem 24)

15 přepad z obecního rybníka (minimální) a je do ní napojena část obytných domů vesměs bez předchozího čištění. Kanalizace vyúsťuje do uzavřené kalové jímky pod obecním rybníčkem a odtud potrubím do rybníku u kapličky pod Donínem. V Sulci představuje veřejnou kanalizaci zatrubnění obou silničních příkopů silnice Praha - Louny. Kanalizace odvádí zejména dešťové vody, pod obcí vyúsťuje do otevřených příkopů. V je navržena nová tlaková kanalizace pro kompletní odkanalizování řešených sídel do navržené centrální čistírny odpadních vod v Toužetíně. Kanalizace v zastavitelných plochách je navržena oddílná. Splašková kanalizace: Odvedení splaškových vod v Sulci, Toužetíně a Doníně je navrženo novou tlakovou kanalizací s přečerpáváním splašků do nové centrální čistírny odpadních vod EQ 400 v Toužetíně. Kanalizace bude z potrubí HDPE 90 a 63mm, přípojky tlakové z HDPE 40mm. Každá nemovitost bude mít svou vlastní domovní čerpací stanici splaškových vod s objemovým čerpadlem a řídící jednotkou. Tlaková kanalizace bude uložena v souběhu se stávajícím vodovodem. Nová ČOV bude umístěna v sousedství nádrže v obci Toužetín. Odtok z ČOV bude do stávající strouhy pod rybníkem, zaústěné do obnoveného koryta Débeřského potoka a rybníka u kapličky. Dešťová kanalizace: Stávající jednotnou kanalizaci v Toužetíně a Doníně lze v obou případech využít pro svedení dešťových vod do vodních nádrží v obcích (rybník pod pivovarem a požární nádrž Donín) a dále do Débeřského potoka a rybníku u kapličky. Veškeré dešťové vody uvnitř navržených zastavitelných ploch budou likvidovány na soukromých pozemcích zasakováním. Podél nové místní komunikace v zastavitelné obytné ploše O1 v Sulci bude v zeleném pruhu vybudován zasakovací příkop. Odůvodnění koncepce energetiky: Elektrická energie: Distribuční vedení 110kV velmi vysoké napětí Územím prochází distribuční vedení 110 kv pod obcí Sulec, v souběhu se státní silnicí ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Vedení bylo oproti původnímu stavu částečně přeloženo v souvislosti s výstavbou obchvatu Sulce. Provozovatelem vedení je Rozvodna SČE Vyškov. V souběhu s tímto vedením je na území obce v ÚP vymezena rezerva pro koridor vedení 400 kv Výškov Řeporyje. Důvody vymezení tohoto koridoru v PÚR ČR je připojení nové elektrické stanice Chotějovice a zajištění pro vyvedení výkonu z nových plánovaných zdrojů (elektráren) do přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení spolehlivosti systému v oblasti severních Čech. Kritériem pro rozhodování o změnách v území je zabezpečení provázanosti s realizací transformační stanice 400/110 kv Chotějovice. Zodpovídá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem. Distribuční vedení 22 kv vysoké napětí Toto vedení je hlavním napáječem elektrické energie pro odběratele všech kategorií v území. Vedení VN 22 kv je v celém provozovaném rozsahu vybudováno jako volné, na stožárových Strana 14 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

16 podpěrách betonových a příhradových. Územím prochází od severozápadu k jihovýchodu podél státní silnice pod obcí Sulec. Z vedení odbočují paprsky k jednotlivým distribučním transformačním stanicím. Z hlediska přenosové kapacity je konstatováno, že stávající vedení vysokého napětí typu ALFE 120 mm 2 s odbočkami umožní pokrýt běžné požadavky na zvyšování odběru. Stav sítě odpovídá průměrné době životnosti. V ÚP je navrženo nové kabelové vedení VN od TS Sulec pro plochu bydlení O1 a nová TS Sulec-RD pro zásobování nové výstavby elektrickou energií. Transformační stanice Na území obce Toužetín jsou tyto distribuční transformační stanice 22 kv/0,4 kv: název výkon typ stanice provozovatel TS - SULEC 160 kva příhradová SČE TS - TOUŽETÍN kva příhradová SČE TS - TOUŽETÍN kva příhradová SČE TS - DONÍN 250 kva zděná, věžová SČE TS - JZD u Vrbna n/l 250 kva příhradová SČE V případě potřeby je možné zvýšení výkonu v transformátorech na 630 kva. V územním plánu je navrženo nové kabelové vedení VN od TS Sulec do zastavitelné obytné plochy O1 a nová TS Sulec-RD pro zásobování nové výstavby elektrickou energií. Distribuční sítě nízkého napětí V Sulci je síť NN napájena z transformační stanice kabelovými vedeními, uloženými v zemi do sítě na křižovatce uprostřed obce. V Toužetíně je síť nízkého napětí ve větším rozsahu provozována volným vedením na betonových podpěrách, konzolách a střešnících procházejícím paprskovitě obcí od TS Toužetín 1. Z TS Toužetín 2 je vyvedeno kabelové vedení do prostoru návsi a zástavbě rodinných domů směrem na Donín.. V Doníně je z transformační stanice je vyveden výkon volným vedením na betonových podpěrách, konzolách a střešnících, větveným paprskovitě do jednotlivých uličních napaječů. V jižní části obce je volné vedení NN vedeno přes pole pro napájení samoty Větrník. Přenosová kapacita vyhovuje současným odběratelům. Zásobování plynem: Řešená sídla jsou v plném rozsahu zásobeny zemním plynem. Plynofikace obce Toužetín byla ukončena r Katastrálním územím Toužetín, jihozápadně od obce Sulec prochází podél silnice R7 vysokotlaké potrubí zemního plynu DN300. Z tohoto potrubí je provedena vysokotlaká plynovodní přípojka DN80 do nové regulační stanice RS1 200/2/1-440 Sulec pro změnu tlaku plynu do rozvodné sítě k zásobování obyvatelstva. Regulační stanice výkonově zajišťuje odběry plynu i v obcích mimo řešené území (včetně obce Peruc). Z regulační stanice je rozveden středotlaký plynovod do všech řešených sídel v takové hladině 0,3MPa. Plynofikace řešených obcí byla ukončena v r Místní středotlaká síť rozvádí zemní plyn do všech řešených obcí a je dostupný pro zásobení stávající zástavby i pro další rozvoj území. Středotlaké plynovodní přípojky pro konkrétní objekty jsou ukončeny na rozhraní veřejného pozemku hlavním uzávěrem. Středotlaký plynovod je v tlakové hladině 300 kpa a umožňuje zásobení stávající zástavby i navržených zastavitelných ploch. Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 15 (celkem 24)

17 V ÚP je navrženo nové vedení STL plynovodu pro plochu bydlení O1 v Sulci, vedené v souběhu s navrženou obslužnou komunikací. Zásobování teplem V obci nejsou žádné společné nebo centrální zdroje pro výrobu tepla. Hlavní energetickou základnou pro vytápění obytné zástavby i zemědělských a výrobních areálů je od r zemní plyn. Pro vytápění bude ve všech zastavitelných plochách přednostně využit STL plyn. Alternativně lze použít LTO, elektrickou energii nebo lokální vytápění, splňující požadavky na ekologické spalování dřeva a uhlí. Spoje a spojová zařízení ÚP respektuje územím procházející dálkový optický kabel firmy Telefónica O2 z Panenského Týnce podél silnice R7. Trasa v obci Sulec odbočuje podél silnice III. třídy do Toužetína, Donína, Vrbna nad Lesy a Peruce. Místní telefonní síť (Telefonica O2) a účastníci telefonního provozu v obcích Sulec, Toužetín a Donín spadají do uzlového telefonního obvodu UTO Louny, okrajového místního telefonního obvodu Panenský Týnec. Z Panenského Týnce je v souběhu s dálkovým kabelem podél silnice položen přívodní kabel místní telefonní sítě. V Sulci na křižovatce do Toužetína jsou z kabelu vyvedeny odbočky do síťových sloupových rozvaděčů, ze kterých pokračují závěsná nadzemní telefonní vedení. Nová zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť. Odůvodnění koncepce nakládání s odpady Hospodaření s odpady podléhá zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech. Na území obce Toužetín se nenachází skládka TKO. Dříve evidované drobné černé skládky jsou zlikvidovány. Svoz TKO od obyvatel je prováděn dodavatelským způsobem firmou LIKOR CZ s.r.o., resp. Marius Pederesen Group, s.r.o. Kombinovaný TKO je odvážen 1x týdně v zimním období a 1 x za čtrnáct dní v létě. Objem směsného komunálního odpadu obce činí cca 50t/rok. Firma zajišťuje i likvidaci separátně sbíraného skla, papíru, pneumatik, kompozitních obalů, vyřazené elektroniky a nebezpečných spotřebitelských zařízení. Ke sběru odpadu od soukromých osob jsou využívány typizované nádoby různých objemů. Pro třídění odpadu jsou v obcích umístěny plastové kontejnery pro separátní sběr papíru, skla a plastů. Objemný odpad je zajišťován 2 x ročně mobilním svozem. Obec má k dispozici sběrný dvůr nebezpečných odpadů v Doníně. Zde jsou nebezpečné odpady (baterie, barvy, pneumatiky a pod.) shromažďovány a likvidovány na náklady obce. Zhruba postačí jejich odvoz 1x ročně. Zemědělské areály likvidují svůj odpad na základě vlastních plánů likvidace odpadu. Likvidace odpadů z navržených zastavitelných ploch bude připojena na stávající způsob třídění a svozu odpadů obce. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY. Strana 16 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

18 Celé území leží v zemědělsky intenzivně využívané krajině, ve které se dochovaly pouze nepatrné zlomky převážně liniové zeleně. Území obce je jako celek ekologicky nestabilní s koeficientem ekologické stability 0,242, který označuje území narušené krajiny, byť schopné autoregulace. Příčinou ekologického rozvratu krajiny je nadměrné zornění (až 93,9% v k.ú. Donín). Lesnatost území činí 1,25% při republikovém průměru 30%. Pozitivní roli v krajině obce mají uměle vysázené pásy vzrostlé zeleně a vzdálené panorama lounských kopců Českého středohoří. V území velmi chybí bývalý Débeřský potok, se kterým byla zlikvidována i luční a potoční stanoviště a který je navržen k celkové obnově. V polích se nalézají jen dva drobné remízky v místech bývalých opukových lomů. Důležitým prvkem v takto bezlesé krajině jsou aleje podél komunikací a cest. Podél místní komunikace z Donína k Větrníku a kapličce je nově vysázena oboustranná alej. Ekologicky cenný je mokřad jižně od obchvatu Sulce. Koncepce uspořádání krajiny v ÚP posiluje liniovou zeleň. Stávající zelené pásy, rozčleňující intenzivně obhospodařované velké hony jsou respektovány a posíleny o nové prvky liniové i plošné zeleně, navržené v souladu s vymezenými prvky lokálního systému ekologické stability a obnovou toku Débeřského potoka. Navržené biokoridory představují pruhy zeleně o min. šíři 15m. V návrhu ÚP jsou podél nich vedeny pěší cesty, vesměs v místech původních, částečně nebo zcela zaniklých cest. V rámci realizace ÚSES jsou navrženy i dvě plochy veřejné zeleně (lokální biocentra) v prostoru rybníku u kapličky severně od Toužetína (LBC2) a v návaznosti na stávající veřejnou zeleň sportovního areálu a hřbitova v Toužetíně (LBC3). ÚP navrhuje v souladu se záměrem obce převod pozemku na parcele č.83/1 o rozloze 7,95 ha v k.ú. Toužetín na plochu PUPFL. Navržená plocha lesa při severní hranici s k.ú. Veltěže bude zároveň součástí vymezeného systému ekologické stability (NRBK K21 a LBC 1). Navržené výsadby a obnova pěších cest umožňuje lepší zapojení krajiny do života obyvatel. Podél silnic třetí třídy III/ a III/23739 jsou navrženy jednořadé aleje vzrostlých stromů. Ochranná liniová zeleň je navržena po západním okraji stávajícího zemědělského areálu v Toužetíně a podél navržené obslužné komunikace pro plochu SO3. Prostupnost krajiny, vyhlídkové body, pěší a cyklistické stezky Veškeré stávající pěší cesty i účelové zemědělské cesty jsou zachovány a chápány jako veřejná prostranství - veřejné cesty. Zapojení krajiny do života obyvatel je posíleno novými plochami veřejné zeleně, obnovou zaniklých cest a výsadbou liniové zeleně. V ÚP je navrženo: C1- Pěší cesta ze Sulce k pietnímu místu nad Donínem. C2 - Pěší cesta od hřbitova v Toužetíně, napojená na cestu C2. C3 Pěší cesta od pietního místa nad Donínem směrem na Panenský Týnec v souběhu s navrženým lokálním biokoridorem. Územní systém ekologické stability (ÚSES): Územní systém ekologické stability představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů a stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu. Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 17 (celkem 24)

19 ÚSES je postupně navrhován ve třech navzájem provázaných úrovních nadregionální, regionální a místní. Místní (lokální) ÚSES v sobě zahrnuje i systémy nadřazené, až na místní úrovni však lze síť navzájem propojených ekologicky cenných částí přírody považovat za skutečný systém. V ÚP je zakreslen a respektován nadregionální biokoridor K21 Oblík, Raná Šebín Pochvalovská stráň. Úsek NRBK na území obce Toužetín je vymezen jako veřejně prospěšné opatření VPO9. Biokoridor je doplněn vloženým lokálním biocentrem LBC1. Velká část území Toužetína se nachází v ochranné zóně NRBK, kde jsou chráněny veškeré stávající ekologicky cenné plochy společenstev shodných se společenstvy nadregionálního biokoridoru. V ÚP jsou vymezeny tyto prvky místního ÚSES: Biocentra místního významu: LBC1, částečně funkční vložené biocentrum v trase NRBK K21. LBC2, nefunkční, umístěno do prostoru stávající drobné vodní plochy před kapličkou. LBC3, částečně využívá stávající plochu hřbitova a travnatého hřiště s doprovodem vzrostlých lip. Biocentrum je třeba zčásti nově založit na stávajícím prostoru v okolí hřbitova a v poli za hřbitovem. LBC4 Větrák, funkční, zahrnuje plochu zeleně kolem kapličky a zelený pás v trase cesty. Biokoridory místního významu: LK5, převážně funkční, od nadregionálního biokoridoru středem území po stávajících pásech dřevin, prochází parkovými úpravami obce Toužetín do biocentra LBC3 a dále do LBC4 Větrák. LK6, nefunkční, po trase zrušeného toku Débeřského potoka. Potok pramení nad Hříškovem, v prostoru nad Toužetínem je násilně přerušen. V této části je nutno trasu potoka obnovit a v šíři 15m doplnit výsadbou doprovodných dřevin. Konkrétní vedení trasy je záležitostí projektu, musí však propojovat stávající funkční části potoka. Obnova trasy musí zahrnout prostor mezi betonovou skruží při komunikaci západně od Toužetína a rybníčkem pod kapličkou. Funkční část směrem ke Hříškovu postačí udržet ve stávajícím stavu, případně s pročištěním koryta potoka. LK7, nefunkční, z LBK4 Větrák po trase cesty do Vrbna nad Lesy LK8, nefunkční, z LBK4 Větrák po trase cesty do Panenského Týnce Pro založení nefunkčních částí ÚSES je doporučeno k výsadbám užít převážně dub zimní, dále dub letní, babyku, jeřáb, břízu, jasan, javor jasanolistý a habr. Z keřů užít ligustrum, kalinu obecnou, brslen, svídy a lísku. K obnovenému Débeřskému potoku vysázet převážně jasan, doplňkově olši a vrbu. Z keřů lísku, křovité vrby, kalinu. nevhodné jsou okrasné zahradnické kultivary, exotické druhy konifery i domácí jehličiny horských poloh /smrky/. Místní systém ekologické stability je doplněn interakčními prvky, které obsahují veškerou použitelnou přírodě blízkou zeleň v řešeném území. Vzhledem k faktickému ekologickému rozvratu řešeného území je nutno interakční prvky považovat za nepostradatelné pro ekologickou stabilizaci území a nepřipustit jejich oslabování, či likvidaci. Dobývání nerostů: Na území Toužetína není evidováno chráněné ložisko ani dobývací prostor. Nejsou evidovány svahové deformace ani poddolované území. Civilní ochrana obyvatel: Na území obce Toužetín se nenachází žádný objekt civilní ochrany, ani objekt, zapojený do Strana 18 (celkem 24) Ing. arch. Jitka Fikarová

20 záchranného systému. Obec nemá vlastní sdružení hasičů. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ JAKO PODMÍNKA PRO ROZHODOVÁNÍ, VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ Územní rezervy: Pro zastavitelné plochy jsou vymezeny územní rezervy v Toužetíně a v Sulci: R1 (2,57 ha) Toužetín, rezerva pro plochy smíšené obytné směrem na Donín, v návaznosti na stávající zástavbu. R2 (5,54 ha) Sulec, rezerva pro plochy obytné v návaznosti na zastavitelné plochy obytného souboru O1. Zdůvodnění uložení prověření změn využití ploch územní studií jako podmínka pro rozhodování: Povinnost prověření změny využití území územní studií platí pro plochu přestavby obytné části zámku a zámeckého parku pro bydlení a občanskou vybavenost v Toužetíně (P) a pro zastavitelnou obytnou plochu v Sulci (O1). Územní studie pro plochu O1 v Sulci bude řešit způsob využití plochy pro zastavění rodinnými domy a jejich dopravní obsluhu včetně parcelace. Studie vymezí veřejná prostranství v souladu s Vyhláškou č. 269/2009, kterou se mění vyhláška č.501/2006sb., o obecných požadavcích na využívání území a stanoví základní koncepci veřejné infrastruktury a inženýrských sítí pro novou zástavbu v souladu v ÚP. Územní studie pro plochu přestavby (P) v Toužetíně bude řešit způsob využití historického objektu zámku Toužetín a obnovu zámeckého parku v souladu s požadavky na ochranu historických kulturních památek. Lhůta pro pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení do dat evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na 10 let od vydání územního plánu Toužetín. Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS): Navržené veřejně prospěšné stavby jsou podmínkou pro realizaci navržených záměrů dle návrhu ÚP. ÚP uvádí čísla pozemkových parcel, které mohou být vymezenými VPS dotčeny. Po dohodě s pověřeným zastupitelem a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu lze práva a povinnosti k těmto pozemkům a stavbám vyvlastnit a lze na nich uplatnit předkupní právo Obce Toužetín. ÚP vymezuje tyto VPS: VPS D1: Pěší cesta od pietního místa nad Sulcem směrem na Panenský Týnec po hranici katastrů Tužetín a Donín. VPS D2: Účelová komunikace východní obchvat Toužetína pro vyloučení průjezdu zemědělské techniky a nákladní dopravy ze zemědělských areálů pře centrum obce. VPS D3: Dostavba trasy rychlostní silnice R7 na území Toužetína. VPS K1: Čistírna odpadních vod severně od zástavby Toužetína. Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 19 (celkem 24)

Toužetín. Územní plán ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU TOUŽETÍN

Toužetín. Územní plán ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU TOUŽETÍN Územní plán Toužetín Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: srpen 2011 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU TOUŽETÍN Územní plán

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871 T I T U L N Í L I S T Název akce: ZMĚNA Ru5 územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Objednatel: obec Rudice Projektant: Atelier Ja + Na Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel.

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U MORAVSKÝ KRUMLOV Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U Změna Č.5 I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, SPOL. S R.O. Akce : MORAVSKÝ KRUMLOV územní plán změna č.5 Evidenční

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 O pořízení změny č.3 ÚPO Hostouň rozhodlo zastupitelstvo obce dne 19.7.2010 usnesením č. 4/7/2010.

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV zakázkové číslo:

Více