Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán EVVO školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace Prameny Karviná-Ráj č. tel. + fax: Zpracovala: Mgr. Helena Šebestíková koordinátor EVVO

2 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace (konkretizace strategického plánu EVVO na školní rok 2010/2011) Kdo jsme? Informace o škole: Škola je sídlištní, je ve starší zástavbě města. V současné době zahrnuje budovu Prameny, budovu MŠ a budovu školní druţiny. Škola je profilována vedle běţných tříd jsou pro sportovně nadané ţáky zřízeny třídy s rozšířenou výukou sportu, mladí hokejoví reprezentanti reprezentují naše město pod hlavičkou Sportovního klubu SK Karviná. Od loňského školního roku zde pracovala Lyţařská škola. Spolupracujeme s odborem Ţivotního prostředí MÚ, s Komisí Místní agendy 21, Hygienickou stanicí, Českým červeným kříţem, Územním sdruţením Českého svazu zahrádkářů, Krajským střediskem volného času Juventus - Centrem stanice přírodovědců Karviná, organizujeme okresní kola biologických olympiád. Jsme zapojeni do sítě škol s ekologickou výchovou M.R.K.E.V., byli jsme zařazeni mezi Pilotní Základní školy Klubu ekologické výchovy Praha v rámci projektu OPRLZ a esf. Naši ZŠ na 1. a 2. stupni navštěvuje 433 ţáků v 19 třídách, stará se o ně celkem 29 pedagogů na 1.a 2. stupni (+ 3 v ŠD) a 13 nepedagogických zaměstnanců (z toho je 8 správních + 5 v ŠJ). MŠ, která patří po splynutí k našemu subjektu, navštěvuje 97 dětí a stará se o ně 7 pedagogů a 4 správních zaměstnanců. Cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2010/2011: Ekologizace provozu školy (navázat na jiţ průběţně probíhající aktivity z předchozích let, např. Recyklohraní, Smeťák, sběr víček, starých baterií, drobného elektrozařízení, suchého chleba; šetření energií umístění ţaluzií, regulaci svítivosti výměnou zářivek, ohřev vody slunečním kolektorem, nastavitelné ventily UT, sníţení teploty v nočních hodinách, o víkendech ; ozelenění školy učeben, tříd, chodeb i okolí školy ) + pokračovat ve třídění odpadu ve školním roce roce 2010/2011: využití kontejnerů na plasty na chodbách školy I. i II. stupně školy Dílčí cíle: 1. Ve spolupráci s vedením školy znovu umístit na chodbách školy kontejnery (speciální plastové pytle v koších na plasty) 2. Naučit všechny ţáky ve škole, aby uměli uvědoměle a aktivně separovat odpad (plasty) ve svých třídách i o přestávkách a neodhazovali plasty do směsného odpadu (vést ţáky ke kompetenci občanské ţák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitu ţivotního prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví, prostřednictvím třídění odpadů získá základní dovednosti a návyky správného jednání vůči ţivotnímu prostředí;

3 vést ţáky ke kompetenci pracovní ukázat ţákům moţnosti a problémy spojené s různými pracovními činnostmi v přírodě i třídění odpadů, negativní vlivy odpadového hospodářství, naučit ţáky bezpečně pouţívat materiály, vybavení a dodrţování pravidel při třídění odpadů) 3. Vést k třídění odpadu aktivně i ostatní zaměstnance školy (pedagogy) i uklízečky, aby odpad s plasty pak dávaly na určené místo (místnost, která je pro separaci určena) 4. Pracovat se ţákovskou radou, ekotýmem naučit zástupce ţáků komunikovat se svými spoluţáky ohledně separace odpadů, umět vysvětlovat potřebnost a uţitečnost třídění, umět ostatním ukázat smysl této činnosti; popř. naučit komunikovat s dospělými slušnosti při jednání nejen s dospělými osobami nejen ve škole při propagaci třídění odpadů (vést ţáky ke kompetenci komunikativní naučit je formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, obhajovat je a vhodně argumentovat, naučit zapojit se do společenského dění a umět vytvořit vztahy a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi ) 5. Navázat lepší spolupráci např. s Technickými sluţbami Karviná a rovněţ spolupráci s organizacemi zpracujícími odpadové suroviny Metody a formy: - pokračovat v práci na projektu Po stopách odpadu (viz projekt Smeťák z minulých let), coţ znamená, naučit ţáky dívat se kolem sebe nejen ve škole, ale i doma, stejně tak i v okolí školy, dále i ve městě a širším okolí viz černé a divoké skládky, nepořádek; vést ţáky k propagaci třídění odpadů formou nástěnek, umět se dotazovat, řídit ankety, z výsledků udělat výstupy např. portfolia, prezentace na PC - exkurze, vycházky spojené s aktivním pozorováním okolí, přírody - fotodokumentace aktivit zapojení ţáků do separace odpadů - sběr odpadu (průběţně + mezitřídní soutěţ s vyhodnocením na konci školního roku) - separace odpadu během dne ve třídách i na chodbách - samostatná pozorování - sběr informací, jejich třídění a vyhodnocování - tvorba výstupů - formou ţákovské konference učit obhajovat správnost názoru HARMONOGRAM pro školní rok 2010/2011: kdy co kde metody, formy,výstupy kompetence zodpovídá září jejich třídění v předmětech jejich třídění - Př, Ch, F, I, Pč, Vo - ţákovská rada schůzka předsedů předmětových komisí - schůzka, diskuse - k. komunikativní - předsedové předmětových komisí, oblastí ŠVP, TU,vyučující říjen rodina naše třída Karviná (projekt Po stopách odpadu ) - Př, Ch, F, Vo - třídnické hodiny - okolí školy a město Pč, Vo 6.-7.r. F 8.-9.r. Ch, I - dotazníky + diskuse - vycházka a pozorování černých skládek - k. učení + komunikativní - k. komunikativní - k. učení + k. k řešení problémů - vyučující - Še, Zie - TU - Zie

4 listopad prosinec leden únor březen duben květen červen - separace r. odpadů v praxi - - projekt Po stopách odpadu - sběr odpadů - místnost určená ke sběru - kontejnery naše třídy - má třídění odpadů smysl? - příprava na Týden pro Zemi Jak si představuji čistou planetu bez odpadků - Týden pro Zemi, třídění odpadů - odpady kolem nás a kam s nimi? nachodbách - Čj - Vv + další předměty dle MO a oblastí ŠVP - Dubina př. krouţky - území KA př. krouţek - Sběrný dvůr Karviná - sběr odpadů - místnost určená ke sběru - exkurze - výstupy na CD, portfolia - nástěnka s vyhodnocením za 4 měsíce sběru - uvědomělé třídění plastů - literární práce, úvahy, eseje - k. učení - k. pracovní volba povolání - k. učení + k. k řešení problémů - k. občanské, k. personální - k. občanské - TU - k. učení k. občanské - portfolia - k. učení k. občanské k. personální - čištění potoka a přilehlého lesoparku + fotodokumentace, výstupy CD - vycházky 8.-9.r. - nástěnky s vyhodnocením ve 2. pololetí - ukončení mezitřídní soutěţe - k. pracovní k. občanské - k. pracovní k. komunikat. + volba pov. - k. komunikativní - vyučující - VP - Zie, Fr, Zag - Zie +ţákovská rada, ekotým + určení ţáci - vyučující Čj - vyuč. Vv + ostatní vyuč. dle předmětů a met. orgánů a oblastí ŠVP - Še, Zie - I., II. st + ŠD - Zie, Še VP - Zie - VP Výše uvedený Roční plán EVVO je zpracován v souladu se záměry ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace v daném školním roce a je součástí další koncepce ZŠ a MŠ. Navazuje na vypracovaný dlouhodobý plán EVVO na ZŠ Karviná-Ráj Prameny 838 a dále je v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. j / ze dne 27. října 2008, protoţe jedním z cílů školy je i příspěvek k její ekologizaci. Roční plán EVVO vychází z Rámcového vzdělávacího programu a jeho cílů základního vzdělávání a to v tomto případě především v bodech např.: * podněcování ţáků k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů * příprava ţáků k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti * vytváření schopnosti ţáků projevovat city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací; rozvíjení vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí a přírodě

5 Součást ZŠ tvoří i MŠ, kde se pedagogové snaţí vytvářet ekologické povědomí i u těch nejmenších dětí. Příroda a ţivotní prostředí vůbec je důleţitou součástí jejich ŠVP. Prolíná celoroční činnosti MŠ. Dlouhodobým cílem vzdělávacího programu je pomoc pedagogů dětem objevovat svět přírody, přírodní jevy a děje ve vzdělávací oblasti Dítě a svět v blocích ŠVP Sluníčko zahradníkem a Sluníčko a panáček Kaštánek. Cílem je zaloţit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na ţivotní prostředí a postupně vytvářet elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k ţivotnímu prostředí. V tomto školním roce v MŠ pracují i na projektech rozvíjení vztahu k přírodě s vyuţitím motivace skřítka Edy (projekt Krouţek se skřítkem Edou) a projekt Zdraví z přírody, jehoţ cílem je rozšířit poznání přírody a zvířat, získávat poznatky o ţivé a neţivé přírodě, rozvíjet u dětí potřebu chránit přírodu a starat se o ni. EVALUACE - dotazník (pro ţáky i vyučující), zda má třídění odpadů smysl, zda třídí odpady aktivně a uvědoměle ve škole i doma - konec školního roku - vyhodnocení dotazníku, zveřejnění na nástěnkách EVVO - konec školního roku - vyhodnocení mezitřídní soutěţe ve sběrových aktivitách - konec školního roku - prezentace výsledků projektu Odpady na PC - v rámci závěru školního roku - ţákovská konference k EVVO - konec školního roku (v rámci krajského KEV) a celostátní konference KEV v následujícím školním roce - celoroční hodnocení plánu EVVO ve výroční zprávě ve spolupráci s vedením školy Další akce a projekty pro školní rok 2010/2011: - adopce velblouda dvouhrbého (18. pokračování) v ZOO Ostrava - projekt ke Dni stromů projektový den (stromy prolínají výukou ve všech předmětech) - projekt ke Světovému Dni vody projektový den (voda prolíná výukou ) + moţné osvědčené akce spolupráce s I. stupněm: - etikety minerálních vod sběr etiket, třídění, vyhodnocení, flipy - ţákovská konference - akce: starší ţáci učí mladší spoluţáky - Týden pro Zemi (projekty a akce) - projekt ke Dni Země projektový den (Země prolíná výukou ve všech předmětech) Modrá voda Rak I čištění potoka a přilehlého lesoparku městské části Člověk a jeho životní prostředí - výtvarné práce ţáků Udržujeme areál školy v čistotě - údrţba zeleně a školního pozemku - moţné akce (dle podmínek): Putujeme po regionu Památné stromy našeho města Naučné stezky regionu Chráněné oblasti

6 Tvorbě a aktualizaci výše uvedeného plánu EVVO předcházela jednak analýza a hodnocení plánu minulého školního roku a rovněţ SWOT analýza EVVO (na které se podíleli jiţ dříve členové Řešitelského týmu Pilotní školy KEV Praha v projektu OPRLZ + pedagogického sboru II. stupně + navíc 2 vyučující I. stupně, které se zabývají více EVVO + nejaktivnějšími ţáky, kteří se sami uvědoměle a se zájmem podíleli na dosavadní separaci odpadu a sběrových aktivitách ve škole kaţdé ráno vybírali sběr ) SWOT ANALÝZA EVVO Silné stránky - velmi silná podpora EVVO vedení školy - dlouholetá tradice separace odpadů - PET láhve, víčka; suchý chleba pro Centrum Stanice přírodovědců KA + ţáci sami zjistí dopad na přírodu + naučí se prezentaci svých názorů např. prezentace na CD + rozšíření povědomí ţáků o nakládání s odpady v Karviné - projektové dny EVVO na I. stupni - Ekoškola 2005 Tereza Praha - Ekoškola MS kraje 2004, 2005, 2007 i zapojení do sítě škol M.R.K.K.E.V. - pilotní škola KEV Praha a esf - titul: Škola udrţitelného rozvoje na léta let adopce velblouda v ZOO Ostrava ZŠ a MŠ PRAMENY, Karviná, p.o. Slabé stránky - málo kontejnerů na plastové odpady na chodbách školy - do třídění nejsou zapojeni všichni ţáci uvědoměle - další smysluplné vyuţití plastů - na II. stupni jsou málo vyuţívány projekty a projektové dny - ne všichni ţáci jsou zvyklí doma třídit odpad, nepřipraveni rodiče - nezapojí se všichni ţáci aktivně - rozšíření separace sběru např. o hliník - nedostatek prostoru v hodinách, málo materiálu např. v hod. Ch, F, Př záleţí na tom, co si připraví vyučující (pro ně práce navíc a zdarma) - spousta teorie a zbytečného papírování na úkor praxe Příležitosti - podpora zřizovatele - rozšíření spolupráce s TS Karviná + zdarma igelitové pytle (fotodokumentace černých skládek moţná přispěje i k očistě města ) - navázání kontaktů se zpracovatelem plastů, zdarma igelitové pytle a kontejnery na plasty - práce na projektu Po stopách odpadu aneb Smeťák prezentace ţáků - spolupráce s Komisí Projektu Zdravé město a nadačním fondem Zdravé město KA - zvýšení dobrého jména a pověsti k problematice EVVO v kraji - upozornění na problematiku odpadů v domácnostech ţáků Hrozby - malá míra uvědomění ţáků - menší podpora ze strany rodičů - klima sboru a zapojení všech zaměstnanců (pedagogů, uklízeček) - nepochopení ze strany rodičů - pokud učitelé nedonutí ţáky třídit odpad a soutěţit ve sběru, kdyţ doma na to nejsou zvyklí, hrozí smetiště Zpracovala: Mgr. Helena Šebestíková, koordinátor EVVO (ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace)