Poděkování za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování za rok 2013"

Transkript

1 výroční zpráva 2013

2 dovolte nám, abychom na těchto stránkách v krátkosti zhodnotili uplynulý rok. Český rybníček je malý, ale jak dokazuje rok 2013, je plný zlatých ryb. Díky těmto zlatým rybkám, které jsme měli tu čest během roku propojovat, byl tento rok pro Business Leaders Forum rokem nesmírně plodným a radostným. Věříme, že je nutné investovat do dlouhodobého rozvoje české společnosti a podnikatelského prostředí, a proto bylo i letos těžištěm naší činnosti rozvíjení konceptu společenské odpovědnosti firem. Naše činnost se opírala o tři pilíře: projekty zacílené na rozvoj hodnotového vzdělávání studentů, na utváření české legislativy pro oblast CSR a na sdílení know-how v oblasti společenské odpovědnosti v rámci členské základny BLF. Z jednoho kvítku, kterým je již po dvacet let projekt Stínování manažerů, se rozrostl košatý keř dalších mentoringových projektů. Počet studentů, kteří prošli stínováním, se přehoupl přes magické číslo V roce 2013 proběhl nově první ročník stínování nevidomých nazvaný Pět statečných, do něhož se zapojily prestižní společnosti Seznam.cz, Česká spořitelna a Český rozhlas. Tři z pěti handicapovaných stínujících díky němu získali reálnou šanci na uplatnění v těchto firmách i po ukončení stáže. Též vznikl první ročník přeshraničního stínování zvaný Shadowing Across the Border, jehož se zúčastnili talentovaní studenti z předních univerzit zemí Visegrádské čtyřky. Studenti stínovali ve firmách Microsoft, Mamacoffee, Tepelné hospodářství Hradec Králové, D.A.S. pojišťovna právní ochrany a Bookassist Czech Republic. Tito studenti hodnotili projekt jako svou dosud nejlepší profesní zkušenost. A v neposlední řadě pokračoval již druhý ročník projektu CSR Ambassadors, který propojoval nadané skupiny studentů s řešitelskými zadáními a manažery firem ČSOB, Nestlé, Skanska a Česká spořitelna. Pro všechny ostatní studenty byl určen projekt Business Master Classes, v jehož rámci mladí lidé potkávali v otevřených diskusích přední osobnosti českého byznysu. Naše zkušenosti s formátem mentoringu jsme též využili v projektu Lean In klub, jež je zaměřen na sdílení dobré praxe mezi ženami z top managementu předních českých a zahraničních firem. Nad projektem Lean In klubu převzaly patronát paní Muriel Anton, výkonná ředitelka Vodafone Czech Republic a paní Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK, dosud se jej účastní 4 z 50 nejvlivnějších žen ČR dle časopisu Forbes. Zapojeny jsou manažerky z firem ČEZ, Bayer, Vodafone Czech Republic, Česká spořitelna, ING pojišťovna a dalších. Business Leaders Forum bylo v roce 2013 také klíčovým spolutvůrcem Národního akčního plánu k CSR. V průběhu celého roku probíhala tvorba dokumentu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a paralelní konzultace pozice k bodům dokumentu v rámci členské základny BLF. V roce 2013 byla naše PR strategie zacílená zejména na upevnění povědomí o tématu společenské odpovědnosti, sdílení dobré praxe a prezentace platformy Business Leaders Forum jako prostoru pro synergii firem, které vnímají koncept CSR jako integrální část firemní strategie. Business Leaders Forum bylo i v tomto roce partnerem prestižní konference založené Václavem Havlem Forum 2000, v jejímž rámci zorganizovalo pracovní snídani na téma Role nadnárodních korporací ve společnostech v přerodu. Historicky poprvé bylo BLF mediátorem stakeholder dialogu přední banky ČSOB, kde se podílelo také na zavádění metodiky reportingu dle formátu GRI. Dále se BLF účastnilo jednání národních partnerských organizací CSR Europe. 2 Poděkování za rok 2013 Vážené dámy, vážení pánové, členové Business Leaders Fora, partneři,

3 Rok 2013 byl též rokem rozšiřování členské základny. Počátečních 27 členů se rozrostlo o 15 nových firem. Je nám ctí spolupracovat s dalšími inspirativními osobnostmi českého byznysu. Během roku 2013 jsme nově zavedli koncept pravidelných setkávání členů v rámci tzv. CSR Clubů. Čtvrtletní setkání, jak ke konkrétním tématům, tak formou marketplace, se stala prostorem pro otevřené sdílení nápadů a know-how. Tuto otevřenost, důvěru a upřímné sdílení považujeme za zásadní pro fungování Business Leaders Fora a naplňování jeho klíčové podstaty. Všem členům za jejich otevřený přístup upřímně děkujeme. Veškeré tyto aktivity jsou možné jen díky trvalé podpoře jak ze strany členů Business Leaders Fora, tak ze strany partnerů a patronů. Za Vaši přízeň bychom velice rádi poděkovali. Upřímně si jí vážíme. Dovolte, abychom Vám na dalších stránkách představili vše ve větším detailu a spolu s Vámi pohlédli i na to, co nás čeká v roce Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF Jiří Seidler, předseda výkonného výboru BLF 3

4 Firemní členové Business Leaders Fora V roce 2013 se staly členy Business Leaders Fora tyto firmy: 4

5 Partneři Business Leaders Fora: 5

6 Projekty Business Leaders Fora Pět statečných... projekt Pět statečných vyzývá nevidomé k odvaze, boří bariéry a přinesl ojedinělou zkušenost jak Seznamu, tak naší nebojácné stážistce. Během stáže jsme si mohli vyzkoušet, jaké limity může přinést spolupráce s hendikepovanými, a utvořili si představu, jaké pracovní uplatnění bychom u nás vůbec dokázali slabozrakým a nevidomým nabídnout. Helena Kuklíková, personální ředitelka, Seznam.cz Díky projektu Pět s t a t e č n ý c h, k t e r ý Business Leaders Forum připravilo ve spolupráci s neziskovou organizací S O N S ( S j e d n o c e n á organizace nevidomých a slabozrakých), jsme ukázali hranici profesních s c h o p n o s t í z r a k o v ě postižených a umožnili firmám vyzkoušet si zaměstnání člověka se zrakovým hendikepem. Prolamujeme tak jedno z velkých tabu českého pracovního trhu. Business Leaders Forum zorganizovalo stáž pro pět nevidomých. Do projektu se zapojil Seznam.cz, Česká spořitelna a Český rozhlas. O projektu odvysílala reportáž Česká televize a Český rozhlas a Novinky.cz. Projekt proběhl díky finančnímu zaštítění ze strany SONS a platformy Business Leaders Forum. Byla jsem mile p o t ě š e n a, ž e m i v Seznamu.cz po týdnu stáže umožnili samostatně vybírat vhodné kandidáty na osobní pohovory. Již po 3 dnech zaučování jsem získala důvěru a mohla telefonicky kontaktovat uchazeče o práci, prověřovat je a podle zjištěných informací je zvát na osobní pohovory. Dana Škvárová, stážistka v oddělení HR 6

7 projekty BLF CSR Ambassadors Přínosem zapojení studentů bylo, že se projektu věnovalo velké množství osob a nebyl to výsledek práce jednoho konzultanta, ale mnoha hlav a ukázalo se, že víc hlav, víc ví. Petr Kaňka, Manager Health and Safety and Environment, RWE V rámci projektu CSR Ambassadors Business Leaders Forum propojuje podnikatelské prostředí s univerzitami způsobem p ř i n á š e j í c í m v ý s l e d e k přínosný pro obě strany. Studenti po dobu jednoho semestru spolupracují s firmou na inovaci nebo tvorbě nové CSR strategie. Získávají tak vhled do fungování společnosti, firmy poté využívají výstupy práce studentů, kterou studenti vytváří v úzké spolupráci se svými profesory. Na začátku roku byl první ročník CSR Ambassadors slavnostně zakončen za přítomnosti odborné komise sestavené ze zástupců Univerzity Karlovy a zúčastněných firem. Z první ročníku vypracovalo 37 studentů z Vysoké školy ekonomické 6 studií pro firmy ČSOB a RWE. Generálním partnerem druhého ročníku, během kterého 37 studentů z Vysoké školy ekonomické vypracovalo celkem 5 projektů, se stala společnost ČSOB, jako partneři se zapojily firmy Nestlé a Skanska. Mnohokrát děkujeme generálnímu partnerovi a partnerům za finanční podporu projektu. Jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto projektu. Největším přínosem bylo pro mě určitě projít si společnost RWE a vyzkoušet si něco v praxi. Ne jenom teoretickou část, ale konečně vyzkoušet i tu praxi. Eliška Tůmová, účastnice CSR Ambassadors, Univerzita Karlova 7

8 projekty BLF/ Business Master Classes Business Leaders Forum uspořádalo v rámci projektu Business Master Classes cyklus přednášek na témata, která jsou v profesním životě n a š í c í l o v é s k u p i n y - vysokoškolských studentů - velmi důležitá, ovšem na univerzitě jim není věnována dostatečná pozornost. Studenti si mohli sami vybrat témata, o kterých by se rádi dozvěděli od odborníků více. Projektu se zúčastnilo 102 studentů vysokých škol. Celkem se uskutečnilo šest přednášek v prostorách Era světa. Přednášejícími byli například zakladatel Microsoft ČR a SK Ivan Pilný, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Martin Bureš, ekonom a člen NERV Michal Mejstřík. Mezi tématy přednášek se objevila tato: Trénování mozku efektivní cesta k jeho lepšímu využívání, Finanční gramotnost, Time management 4. generace, či Jak zvítězit u přijímacího řízení. Generálním partnerem byla Era Poštovní spořitelna, které děkujeme za finanční záštitu projektu. 8 Shadowing Accross the Border Stínování přes hranice byla jedna z mých nejlepších pracovních zkušeností. Není lepší způsob, jak se stát úspěšným manažerem než vidět zkušeného manažera přímo při práci. Agnieszka Szukwiec, Varšavská univerzita, stážistka v mamacoffee Business Leaders Forum zorganizovalo zcela unikátní projekt, který spojil české manažery se zahraničními studenty ze zemí Visegrádské čtyřky. Studenti pro firmy zpracovávali úkoly v oblastech marketingu, HR, právní a finanční agendy, pracovali na přípravě CSR reportu a na strategii expanze do zemí Visegradské čtyřky. Dále měli studenti možnost účastnit se schůzek a získat mentoring od zkušených manažerů. Do projektu se zapojilo celkem 15 studentů ze tří špičkových univerzit z Vysoké školy ekonomické (Slovensko), z Varšavské univerzity (Polsko) a z Budapešťské univerzity technologie a ekonomie (Maďarsko), kteří absolvovali stáže v délce 14 dnů. Pro projekt získalo Business Leaders Forum částečný grant z Visegrádského fondu ve výši a mediálně jej podpořily zahraniční a české univerzity. Do projektu se zapojili manažeři ze společností Microsoft, Bookassist Czech Republic, mamacoffee, D.A.S. pojišťovna právní ochrany a Tepelné hospodářství Hradec Králové, kterým bychom tímto chtěli velmi poděkovat za jejich účast na projektu.

9 projekty BLF Národní akční plán CSR Skutečnost, že BLF bylo přizváno spolu se zástupcem Evropského parlamentu, MŽP, MPSV a BpS k tvorbě a připomínkování Národního akčního plánu, považuji za jasný signál Ministerstva průmyslu a obchodu, že platforma je vnímána ze strany MPO jako kvalitní zdroj inspirace a expertizy. Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF a členka přípravné expertní skupiny k NAP Zástupci Business L e a d e r s F o r a s e zúčastnili jednání o dokumentu Národní akční plán CSR, který vznikl z iniciativy Evropské komise a vznikal v rámci pracovní skupiny Rady kvality a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vedle průb ě ž n ý c h j e d n á n í p ř í p r a v n é h o t ý m u a průběžných konzultací návrhu se členy platformy Business Leaders Forum se členské firmy také zúčastnily jednání na půdě MPO v rámci kulatého stolu stakeholderů. Business Leaders Forum se stává trvalým partnerem MPO v dalších diskusích nad Národním akčním plánem i v roce Hodnotové vzdělávání - Mentoring začínajících učitelů Za začátek považujeme již první školní roky dětí, a proto jsme se zaměřili na vzdělávání na základních školách, pro které vzniká projekt Mentoring začínajících učitelů. Chtěli bychom, aby v tomto projektu došlo k předávání zkušeností začínajícím učitelům od jejich starších kolegů, aby se podpořil partnerský vztah mezi učitelem a dětmi a rozvíjely se zejména tvořivé dovednosti dětí Vladimíra Bendová, Senior Project Manager, BLF Business Leaders Forum tradičně věnuje pozornost také vzdělávání, které chápe jako cestu k rozvoji české společnosti. Business Leaders Forum oslovilo odborníky z oblasti vzdělávání, aby se spolu s potenciálními partnery zúčastnili diskuzí o podobě a cílech projektu. Pracovní skupina vytvoří na začátku roku 2014 metodiku projektu, poté budou vybrány školy ze 14 regionů, na kterých před začátkem nového školního roku odstartují školení a mentoring. Důležitým cílem projektu je také vytvořit komunitu učitelů, kteří budou během mentorování navzájem sdílet své zkušenosti a po skončení projektu je budou šířit dále do regionů. 9

10 projekty BLF Global Reporting Initiative V KBC Bank považujeme za samozřejmé, že má společenská odpovědnost strategický význam. Navíc udržitelnost znamená být úspěšný do budoucna. Odpovědnost pro nás znamená, že všichni ti, kteří o něčem rozhodují, vždy berou v úvahu všechny zainteresované strany, tedy opravdu všechny, kterých se ono rozhodnutí nějakým způsobem dotýká. Erik Van Acker, General CSR Manager, KBC Bank Business Leaders Forum se stalo odborným partnerem pro firmy v oblasti nefinančního vykazování udržitelnosti a společenské odpovědnosti podle metodiky GRI, kterou používá více než 5400 organizací na světě. GRI představuje nástroj pro řízení ekonomických, environmentálních a společenských dopadů a jejich transparentního vykazování. Proces vykazování zahrnuje výběr indikátorů, rozhovor se zúčastněnými stranami, sběr dat a tvorbu zprávy o udržitelném rozvoji. GRI je nástrojem pro stanovení cílů v oblastech CSR a též nástroj pro benchmarking v rámci sektoru. V květnu Business Leaders Forum zorganizovalo spolu s DetNorskeVeritas seminář pro firmy o GRI a též se se stalo partnerem ČSOB pro tvorbu GRI reportu. Od začátku roku probíhaly konzultace nad zaváděním této metodiky a v srpnu Business Leaders Forum zorganizovalo pro ČSOB dialog s jejich zainteresovanými stranami a jeho vyhodnocení. V současné době probíhají jednání o spolupráci s dalšími firmami. 10

11 projekty BLF CSR Club V roce 2013 se uskutečnila čtyři setkání členů Business Leaders Fora. Jejich předmětem bylo sdílení dobré praxe v oblasti CSR formou marketplace a formou speed datingu. Součástí témat byla diskuse o samotném konceptu CSR, diverzita a péče o duševní zdraví zaměstnanců jako důležitý prvek firemní konkurenceschopnosti a také téma rozvoje kvalitní komunikační strategie a její propojení s CSR. S e t k á n í č l e n ů probíhala též v rámci k o n f e r e n c e F o r u m 2000, které bylo Business Leaders Forum již tradičním partnerem. Bylo nám ctí uvítat v rámci panelové diskuse p ř e d n í o s o b n o s t i, jakými jsou paní Biljana Weber, CEO Micros o f t u, p a n í J i t k a Schmiedová,Vicepresi dent for People and Property ze společnosti V o d a f o n e C z e c h Republic, pan Jiří Škorvaga, Member of the Board of Directors and Deputy CEO z České spořitelny,pan Leoš Vrzalík, Business Development Director ve společnosti Skanska a zahraniční host pan Jeffrey Gedmin, CEO and President, Legatum Institute, Former President, RFE/RL z USA. V realizaci CSR Clubu nás podpořily tyto firmy: mamacoffee, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Tepelné hospodářství Hradec Králové, Czech Grid Group a Vodafone Czech Republic. Této podpory si velice vážíme a mnohokrát za ní děkujeme. 11

12 12 projekty BLF Stínování manažerů Byli bychom velmi rádi, aby stáže nebyly jen v rovině předávání odvětvově specifických znalostí, ale aby zde byla i úroveň, kdy manažer předává studentovi své hodnoty a je pro něj do jisté míry mentorem. Vy, jako manažer se silnou vůdčí osobností, se můžete stát studentovi vzorem, což je něco, co dnešní školy studentům nenabízí a pro studenta to může být velkým přínosem. Jiří Seidler, ředitel společnosti, Tepelné hospodářství Hradec Králové, stínovaný manažer Stínování manažerů je projekt, který Business Leaders Forum organizuje přes 21 let. Mentoringových tandemů stínující-stínovaný se účastnilo již více než 1000 studentů. Projekt umožňuje úspěšným manažerům a špičkovým studentům na několik dní pracovat bok po boku. Manažeři mají příležitost načerpat od studentů novou inspiraci, získat zpětnou vazbu na svou práci a oslovit tímto způsobem nového perspektivního zaměstnance. Především mají ale manažeři příležitost ukázat odpovědný přístup k podnikání ve své firmě, předat studentovi své zkušenosti a etické hodnoty a být tak vzorem pro budoucí generaci leaderů v byznysu. Během roku 2012/13 proběhly stáže 14 studentů ve společnostech Microsoft, GE Money Bank, Tepelné hospodářství Hradec Králové, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Czech Grid Group, Veskom. Uskutečnilo se také setkání manažerů a studentů Reunion. O projektu vyšel článek v Hospodářských novinách v rubrice Zaměstnání. Projekt byl financován z grantu Evropského sociálního fondu a generálním partnerem GE Money Bank, kterým děkujeme za finanční zaštítění projektu. Do nového ročníku 2013/14, jehož generálním partnerem je společnost MUCOS Pharma CZ, se zapojí vrcholní manažeři ze společností D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Czech Grid Group, Tepelné hospodářství Hradec Králové, COFELY, MUCOS Pharma CZ a HOBRA - Školník. Chtěli bychom velmi poděkovat firmě MUCOS Pharma CZ za finanční podporu, která umožnila realizaci 22. ročníku projektu. "Přihlášení do programu Stínování manažerů byl jistě jeden z nejlepších kroků, který jsem v posledním roce udělal. Během dvou velice intenzivně strávených týdnů jsem měl možnost od rána do večera sledovat při práci opravdové profesionály a být součástí jejich byznysu. Díky tomu jsem poznal obrovskou spoustu nových věcí, lidí, myšlenek i způsobů práce." Filip Ščotka, stínující ve společnosti Czech Grid Group

13 projekty BLF Lean In klub Komunita, která se vytváří jako reakce na fantastickou knihu Lean In a spojené aktivity, je skvělá věc. Věřím v networking, otevřenost, sdílení zkušeností, které mohou prostřednictvím inspirace a odstraňování našich vnitřních bariér a předsudků způsobit evoluční revoluci v genderové otázce. Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK, patronka projektu Lean In Business Leaders Forum přineslo do České republiky světový projekt setkávání žen v byznysu dle metodiky Lean In. V rámci jednotlivých kruhů Lean In klubu se vždy 6-10 žen účastní deseti setkání během roku, kde sdílejí své poznatky, navzájem se inspirují, diskutují a učí se j a k z o d b o r n ý c h přednášek připravených odborníky ze Stanfordovy univerzity, tak ze sdílení vlastních zkušeností. Pro setkávání je klíčových několik pravidel: otevřená a upřímná komunikace, žádné soudy, pouze osobní zkušenosti, důvěrnost a respektování diskrétnosti. Mezi témata, kterým se manažerky věnují, patří například vyjednávání, práce v týmu, nebo vedení nepříjemných rozhovorů. Od září 2013 Business Leaders Forum zorganizovalo tři kruhy v Praze, do kterých se doposud zapojilo celkem 19 předních českých manažerek z firem Linet, Bayer, Česká spořitelna, ČEZ, ING, RWE a dalších. Patronkami projektu jsou paní Muriel Anton, výkonná ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic a paní Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK. V současné době připravujeme rozšíření projektu do regionů, a to nejprve do Jihlavy a v roce 2014 výhledově také do Brna a Hradce Králové. 13

14 Business Leaders Forum v médiích V komunikační strategii Business Leaders Fora v roce 2013 jsme se zaměřili na prezentaci příkladů dobré praxe našich členů a etablování platformy jako místa setkávání inspirativních leaderů českého byznysu. Business Leaders Forum prezentovalo příklady dobré praxe a koncept CSR v těchto médiích: Hospodářské noviny, Česká televize, Právo a byznys, Obchod a finance, CSR Forum, HR management, Deník a Ihned. 14

15 Výhled pro rok 2014 V roce 2014 budeme i nadále připraveni podílet se na realizaci CSR ve Vaší společnosti a společně přinášet skrze CSR projekty skutečné změny. Pro rok 2014 plánujeme tyto tři prioritní projektové oblasti: Stínování manažerů, Lean In klub a Hodnotové vzdělávání. Projekt Stínování manažerů 2013/2014 a 2014/2015 je již 22. a 23. ročníkem tohoto mentoringového programu. V roce 2014 bychom velice rádi zvýšili provázanost stínujících a stínovaných z ročníků minulých s osobnostmi ročníku stávajícího. Rádi bychom v projektu více využili online komunikačních technologií, které pomohou sbližovat inspirativní osobnosti, jež se podílely na realizaci více než 1000 tandemů stínovaný- stínující. Jsme pevně přesvědčeni, že synergie těchto leaderů českého byznysu vnese do projektu Stínování manažerů ještě vyšší kvalitu a novou dynamiku. Druhým směrem naší činnosti bude realizace projektu Lean In klub zaměřeného na sdílení a vzájemný mentoring českých top manažerek, které jsou nejen vedoucími pracovníky ve svých firmách, ale také maminkami, dcerami, manželkami a aktivními tvůrkyněmi české společnosti. Po otevření dvou pražských a jednoho jihlavského Lean In klubu věříme v úspěšné rozšíření do dalších regionů. Jarní měsíce budou ve znamení konání Lean In klubů v Brně a Hradci Králové a počátkem léta by mělo existovat celkem 5 kruhů, do nichž bude zapojeno 50 žen scházejících se po dobu jednoho roku. Naší vizí je pokračovat v rozšiřování projektu nejen do regionů, ale také nabídnout účast v Lean In klubu ženám ze středního managementu, pro které je téma work-life balance též klíčové. Třetím oblastí naší činnosti bude realizace projektu Mentoring začínajících učitelů. Na počáteční listopadové setkání v roce 2013 naváže práce metodiků, kteří se budou věnovat přípravě konceptu, s nímž budeme oslovovat učitele základních škol v průběhu léta Naším cílem je připravit kvalitní metodiku, která přinese do vzdělávání čtrnácti učitelů více svobody, inspirace, inovativnosti a partnerství, a to směrem k dětem, tak k rodičům a samotným učitelům. Velice se těšíme na diskusi o těchto projektech a děkujeme Vám za dosavadní čas, který jste nejen jim věnovali. Vaše názory a náměty jsou pro nás klíčové a jsou motorem pro činnost týmu Business Leaders Fora. Velice se těšíme, že vzájemně obohacující spolupráce nejen na zmíněných, ale i dalších projektech bude radostně pokračovat i v roce S upřímnými díky za tým BLF Iva Petříčková 15

16 Tým Iva Petříčková výkonná ředitelka Vladimíra Bendová Senior Project Manager Tomáš Václavíček finanční ředitel Jiří Čermák koordinátor Stínování manažerů Veronika Faltová koordinátorka Lean In klubu Adéla Lánová PR Ivana Laňková, finanční asistentka, Petra Bartlová, asistentka projektu Lean In, Práce Business Leaders Fora by nebyla možná bez práce desítek dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas, talent a nadšení prohlubování a šíření konceptu CSR v ČR. Rádi bychom upřímně poděkovali Robertu Rottovi, Elišce Tůmové, Elišce Jindrové, Gabriele Šnaidaufové, Michaele Matějčkové, dále také Komberley Konnoth, Tyler Xavier Senackerib a dalším skvělým studentům z New York University, kteří svůj čas v Praze věnovali Business Leaders Foru. Business Leaders Forum Štěpánská 61, Palác Lucerna, Praha 1 Telefon: IČO: ; Bankovní spojení: 58552/0300 Web: 16

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Rok 2014 ve zpětném zrcátku

Rok 2014 ve zpětném zrcátku Rok 2014 ve zpětném zrcátku Rok 2014 byl pro nás obdobím, kdy jsme si přáli, aby BLF zůstávalo nadále místem stavění mostů a kdy se nám skutečně podařilo dva velmi významné mosty vystavět. První z nich

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH 23.01.2017 WWW.SPCR.CZ PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Úvodní slovo, zahájení jednání 2. Agenda 4.0 na vládní úrovni 3. Implementace Průmyslu 4.0 ve firmách

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH WWW.SPCR.CZ PRIORITY PRACOVNÍ SKUPINY 1.Sledovat a zapojovat se

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Doufáme, že Vás projekt Soutěž a Podnikej, zaujme a věnujete mu chvíli svého času. MARTIN VÍTEK, spoluzakladatel Soutěž a Podnikej

Doufáme, že Vás projekt Soutěž a Podnikej, zaujme a věnujete mu chvíli svého času. MARTIN VÍTEK, spoluzakladatel Soutěž a Podnikej 2017 Dobrý den, jmenujeme se Martin Vítek a David Friedl a jsme zakladatelé a organizátoři projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rádi bychom Vám jej v několika minutách představili a

Více

Aktivity AFI v roce

Aktivity AFI v roce Aktivity AFI v roce 2013 8. 1. 2014 Podpora lákání přímých zahraničních investic a jejich rozvoj v ČR: Odborné akce pořádané společně s CzechInvestem v Praze a regionech Odborné akce pořádané s dalšími

Více

VÝROČN Í KON F EREN CE

VÝROČN Í KON F EREN CE VÝROČN Í KON F EREN CE WWW.WEF.CZ ZÁKLADNÍ INFORMACE Konference navazuje na odbornou diskusi o konkurenceschopnosti její zdrojů a potenciálu pro ČR Na projektu se podílí Světové ekonomické fórum Konference

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

STATUT. Platforma zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR)

STATUT. Platforma zainteresovaných stran společenské odpovědnosti (CSR) Číslo: NPK - 21 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Statut Platformy zainteresovaných stran CSR Celkem stran: 5 Platnost od: 7. 3. 2016 Počet příloh: 1 Platforma zainteresovaných stran společenské odpovědnosti

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBLASTI PRŮMYSLU 4.0

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBLASTI PRŮMYSLU 4.0 AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBLASTI PRŮMYSLU 4.0 PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH JIŘÍ HOLOUBEK, TEREZA ŠAMANOVÁ 14/12/2016 WWW.SPCR.CZ PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Úvodní slovo, zahájení jednání 2.

Více

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání: Poslání: 1. Zvyšovat presti prestiž manaerské manažerské profese. 2. Pomáhat kultivovat prostedí prostředí českého e managementu. 3. Rozvíjet manae manažerské způsobilosti,

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

Leadership pro 21. století

Leadership pro 21. století Leadership pro 21. století 13. 11. 2012 Zápis ze Schůze Program schůze 1) Evoluce pojetí leadershipu a aktuální trendy v metodách rozvoje leaderů / Martin Ruman 2) Inovace v praxi Leadership²: rozvoj vlastních

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Skupina ČSOB Souhrnná prezentace skupiny ČSOB l Plnění povinnosti zaměstnávání OZP 3 možné způsoby plnění povinnosti podle Zákona o zaměstnanosti:

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika.

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Vážení a milí, tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zaměřili na zprostředkování

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Rady, tipy, doporučení Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Začínající podnikatelé Konference EEN, Praha, 4.11.2014 Klesá počet podnikatelů

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zápis ze setkání TES Flexibilní pro budoucnost Allen & Overy

Zápis ze setkání TES Flexibilní pro budoucnost Allen & Overy Zápis ze setkání TES Flexibilní pro budoucnost 3. 2. 2016 Allen & Overy Témata setkání: 1. Shrnutí roku 2015 2. Plán na rok 2016 3. Cíle TES Flexibilní pro budoucnost 4. BOZP řešení v praxi Mgr. Iva Bilinská,

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Na přiložené lince najdou zájemci originál Kompendia v plném rozsahu v anglickém jazyce: http://www.csr training.eu/en/csr training/ Kompendium bylo vytvořeno

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE.

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE. Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE www.podporastartupu.cz CzechStarter Nastartujte svůj business! CzechStarter podporuje české start-upy při rozjezdu jejich podnikání. Vytěžte

Více

Centrum excelence Platforma organizací, které ke své činnosti využívají moderní nástroje řízení. Petr Koten

Centrum excelence Platforma organizací, které ke své činnosti využívají moderní nástroje řízení. Petr Koten Centrum excelence Platforma organizací, které ke své činnosti využívají moderní nástroje řízení Petr Koten Co je to excelentní organizace? Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

ČESKÁ ASOCIACE INTERIM MANAGEMENTU. Členská schůze 12. listopadu 2015

ČESKÁ ASOCIACE INTERIM MANAGEMENTU. Členská schůze 12. listopadu 2015 ČESKÁ ASOCIACE INTERIM MANAGEMENTU Členská schůze 12. listopadu 2015 Program schůze v bodech I. Zahájení úvodní slovo předsedy II. Zpráva o činnosti za rok 2015 III. Statistika poptávek po IM IV. Zpráva

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Festival. Festival, který ukazuje cestu dobrým českým nápadům. Česká. inovace. www.ceskainovace.cz

Festival. Festival, který ukazuje cestu dobrým českým nápadům. Česká. inovace. www.ceskainovace.cz Festival Česká inovace Festival, který ukazuje cestu dobrým českým nápadům www.ceskainovace.cz Festival Česká inovace Festival Česká inovace je přehlídkou inovativních nápadů jednotlivců, studentů, malých,

Více

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 nejstarší právnický spolek v Čechách tradiční formát akce, obnovený roku 1990 návštěvnost minulých ročníků přes 1000 osob pozornost celé právnické obce, spolupráce

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21 Prezentace systému MA21 jako nástroje pro udržitelný rozvoj měst

Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21 Prezentace systému MA21 jako nástroje pro udržitelný rozvoj měst Obhajoba kategorie B MA 21, Praha, Kaiserštejnský palác, 20.11. 2012 Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21 Prezentace systému MA21 jako nástroje pro udržitelný rozvoj měst Co nás všechno čeká? MA

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace neformálního vzdělávání, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace neformálního vzdělávání, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace neformálního vzdělávání, o.s. 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE Asociace neformálního vzdělávání, o.s. Na Mýtě 1556/10 700 30 Ostrava Jih IČ: 01317610 Založena: 4.1.2013 PROČ JSME VZNIKLI

Více

YOUTH RADIO. Může síť rádií vytvářených mladými Romy pro své vrstevníky vytvořit základ pro nové řešení marginalizace Romů v Evropě?

YOUTH RADIO. Může síť rádií vytvářených mladými Romy pro své vrstevníky vytvořit základ pro nové řešení marginalizace Romů v Evropě? ROMA YOUTH RADIO Může síť rádií vytvářených mladými Romy pro své vrstevníky vytvořit základ pro nové řešení marginalizace Romů v Evropě? Plán projektu Vypracoval: Henry Loeser RadioExpert.org Roma Youth

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem Program konference 28. 3. 2009, Česká národní banka Senovážné náměstí 30, Praha 1 Rádi bychom poděkovali

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY Členská schůze 2016 HLAVNÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY 40 akcí s návštěvností 900 lidí, rozšířená témata Stabilní členská základna Úspěšný rozvoj aktivit v Brně a regionu Výrazný nárůst mediálních výstupů a PR aktivit

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Spolupráce s dodavateli. v praxi odpovědných firem

Spolupráce s dodavateli. v praxi odpovědných firem Spolupráce s dodavateli v praxi odpovědných firem Dodavatelé a odpovědnost Dodavatelský řetězec (Supply Chain) je komplexní systém organizací, lidí, technologií, aktivit, informací a procesů, vedoucí od

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více