Poděkování za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování za rok 2013"

Transkript

1 výroční zpráva 2013

2 dovolte nám, abychom na těchto stránkách v krátkosti zhodnotili uplynulý rok. Český rybníček je malý, ale jak dokazuje rok 2013, je plný zlatých ryb. Díky těmto zlatým rybkám, které jsme měli tu čest během roku propojovat, byl tento rok pro Business Leaders Forum rokem nesmírně plodným a radostným. Věříme, že je nutné investovat do dlouhodobého rozvoje české společnosti a podnikatelského prostředí, a proto bylo i letos těžištěm naší činnosti rozvíjení konceptu společenské odpovědnosti firem. Naše činnost se opírala o tři pilíře: projekty zacílené na rozvoj hodnotového vzdělávání studentů, na utváření české legislativy pro oblast CSR a na sdílení know-how v oblasti společenské odpovědnosti v rámci členské základny BLF. Z jednoho kvítku, kterým je již po dvacet let projekt Stínování manažerů, se rozrostl košatý keř dalších mentoringových projektů. Počet studentů, kteří prošli stínováním, se přehoupl přes magické číslo V roce 2013 proběhl nově první ročník stínování nevidomých nazvaný Pět statečných, do něhož se zapojily prestižní společnosti Seznam.cz, Česká spořitelna a Český rozhlas. Tři z pěti handicapovaných stínujících díky němu získali reálnou šanci na uplatnění v těchto firmách i po ukončení stáže. Též vznikl první ročník přeshraničního stínování zvaný Shadowing Across the Border, jehož se zúčastnili talentovaní studenti z předních univerzit zemí Visegrádské čtyřky. Studenti stínovali ve firmách Microsoft, Mamacoffee, Tepelné hospodářství Hradec Králové, D.A.S. pojišťovna právní ochrany a Bookassist Czech Republic. Tito studenti hodnotili projekt jako svou dosud nejlepší profesní zkušenost. A v neposlední řadě pokračoval již druhý ročník projektu CSR Ambassadors, který propojoval nadané skupiny studentů s řešitelskými zadáními a manažery firem ČSOB, Nestlé, Skanska a Česká spořitelna. Pro všechny ostatní studenty byl určen projekt Business Master Classes, v jehož rámci mladí lidé potkávali v otevřených diskusích přední osobnosti českého byznysu. Naše zkušenosti s formátem mentoringu jsme též využili v projektu Lean In klub, jež je zaměřen na sdílení dobré praxe mezi ženami z top managementu předních českých a zahraničních firem. Nad projektem Lean In klubu převzaly patronát paní Muriel Anton, výkonná ředitelka Vodafone Czech Republic a paní Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK, dosud se jej účastní 4 z 50 nejvlivnějších žen ČR dle časopisu Forbes. Zapojeny jsou manažerky z firem ČEZ, Bayer, Vodafone Czech Republic, Česká spořitelna, ING pojišťovna a dalších. Business Leaders Forum bylo v roce 2013 také klíčovým spolutvůrcem Národního akčního plánu k CSR. V průběhu celého roku probíhala tvorba dokumentu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a paralelní konzultace pozice k bodům dokumentu v rámci členské základny BLF. V roce 2013 byla naše PR strategie zacílená zejména na upevnění povědomí o tématu společenské odpovědnosti, sdílení dobré praxe a prezentace platformy Business Leaders Forum jako prostoru pro synergii firem, které vnímají koncept CSR jako integrální část firemní strategie. Business Leaders Forum bylo i v tomto roce partnerem prestižní konference založené Václavem Havlem Forum 2000, v jejímž rámci zorganizovalo pracovní snídani na téma Role nadnárodních korporací ve společnostech v přerodu. Historicky poprvé bylo BLF mediátorem stakeholder dialogu přední banky ČSOB, kde se podílelo také na zavádění metodiky reportingu dle formátu GRI. Dále se BLF účastnilo jednání národních partnerských organizací CSR Europe. 2 Poděkování za rok 2013 Vážené dámy, vážení pánové, členové Business Leaders Fora, partneři,

3 Rok 2013 byl též rokem rozšiřování členské základny. Počátečních 27 členů se rozrostlo o 15 nových firem. Je nám ctí spolupracovat s dalšími inspirativními osobnostmi českého byznysu. Během roku 2013 jsme nově zavedli koncept pravidelných setkávání členů v rámci tzv. CSR Clubů. Čtvrtletní setkání, jak ke konkrétním tématům, tak formou marketplace, se stala prostorem pro otevřené sdílení nápadů a know-how. Tuto otevřenost, důvěru a upřímné sdílení považujeme za zásadní pro fungování Business Leaders Fora a naplňování jeho klíčové podstaty. Všem členům za jejich otevřený přístup upřímně děkujeme. Veškeré tyto aktivity jsou možné jen díky trvalé podpoře jak ze strany členů Business Leaders Fora, tak ze strany partnerů a patronů. Za Vaši přízeň bychom velice rádi poděkovali. Upřímně si jí vážíme. Dovolte, abychom Vám na dalších stránkách představili vše ve větším detailu a spolu s Vámi pohlédli i na to, co nás čeká v roce Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF Jiří Seidler, předseda výkonného výboru BLF 3

4 Firemní členové Business Leaders Fora V roce 2013 se staly členy Business Leaders Fora tyto firmy: 4

5 Partneři Business Leaders Fora: 5

6 Projekty Business Leaders Fora Pět statečných... projekt Pět statečných vyzývá nevidomé k odvaze, boří bariéry a přinesl ojedinělou zkušenost jak Seznamu, tak naší nebojácné stážistce. Během stáže jsme si mohli vyzkoušet, jaké limity může přinést spolupráce s hendikepovanými, a utvořili si představu, jaké pracovní uplatnění bychom u nás vůbec dokázali slabozrakým a nevidomým nabídnout. Helena Kuklíková, personální ředitelka, Seznam.cz Díky projektu Pět s t a t e č n ý c h, k t e r ý Business Leaders Forum připravilo ve spolupráci s neziskovou organizací S O N S ( S j e d n o c e n á organizace nevidomých a slabozrakých), jsme ukázali hranici profesních s c h o p n o s t í z r a k o v ě postižených a umožnili firmám vyzkoušet si zaměstnání člověka se zrakovým hendikepem. Prolamujeme tak jedno z velkých tabu českého pracovního trhu. Business Leaders Forum zorganizovalo stáž pro pět nevidomých. Do projektu se zapojil Seznam.cz, Česká spořitelna a Český rozhlas. O projektu odvysílala reportáž Česká televize a Český rozhlas a Novinky.cz. Projekt proběhl díky finančnímu zaštítění ze strany SONS a platformy Business Leaders Forum. Byla jsem mile p o t ě š e n a, ž e m i v Seznamu.cz po týdnu stáže umožnili samostatně vybírat vhodné kandidáty na osobní pohovory. Již po 3 dnech zaučování jsem získala důvěru a mohla telefonicky kontaktovat uchazeče o práci, prověřovat je a podle zjištěných informací je zvát na osobní pohovory. Dana Škvárová, stážistka v oddělení HR 6

7 projekty BLF CSR Ambassadors Přínosem zapojení studentů bylo, že se projektu věnovalo velké množství osob a nebyl to výsledek práce jednoho konzultanta, ale mnoha hlav a ukázalo se, že víc hlav, víc ví. Petr Kaňka, Manager Health and Safety and Environment, RWE V rámci projektu CSR Ambassadors Business Leaders Forum propojuje podnikatelské prostředí s univerzitami způsobem p ř i n á š e j í c í m v ý s l e d e k přínosný pro obě strany. Studenti po dobu jednoho semestru spolupracují s firmou na inovaci nebo tvorbě nové CSR strategie. Získávají tak vhled do fungování společnosti, firmy poté využívají výstupy práce studentů, kterou studenti vytváří v úzké spolupráci se svými profesory. Na začátku roku byl první ročník CSR Ambassadors slavnostně zakončen za přítomnosti odborné komise sestavené ze zástupců Univerzity Karlovy a zúčastněných firem. Z první ročníku vypracovalo 37 studentů z Vysoké školy ekonomické 6 studií pro firmy ČSOB a RWE. Generálním partnerem druhého ročníku, během kterého 37 studentů z Vysoké školy ekonomické vypracovalo celkem 5 projektů, se stala společnost ČSOB, jako partneři se zapojily firmy Nestlé a Skanska. Mnohokrát děkujeme generálnímu partnerovi a partnerům za finanční podporu projektu. Jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto projektu. Největším přínosem bylo pro mě určitě projít si společnost RWE a vyzkoušet si něco v praxi. Ne jenom teoretickou část, ale konečně vyzkoušet i tu praxi. Eliška Tůmová, účastnice CSR Ambassadors, Univerzita Karlova 7

8 projekty BLF/ Business Master Classes Business Leaders Forum uspořádalo v rámci projektu Business Master Classes cyklus přednášek na témata, která jsou v profesním životě n a š í c í l o v é s k u p i n y - vysokoškolských studentů - velmi důležitá, ovšem na univerzitě jim není věnována dostatečná pozornost. Studenti si mohli sami vybrat témata, o kterých by se rádi dozvěděli od odborníků více. Projektu se zúčastnilo 102 studentů vysokých škol. Celkem se uskutečnilo šest přednášek v prostorách Era světa. Přednášejícími byli například zakladatel Microsoft ČR a SK Ivan Pilný, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Martin Bureš, ekonom a člen NERV Michal Mejstřík. Mezi tématy přednášek se objevila tato: Trénování mozku efektivní cesta k jeho lepšímu využívání, Finanční gramotnost, Time management 4. generace, či Jak zvítězit u přijímacího řízení. Generálním partnerem byla Era Poštovní spořitelna, které děkujeme za finanční záštitu projektu. 8 Shadowing Accross the Border Stínování přes hranice byla jedna z mých nejlepších pracovních zkušeností. Není lepší způsob, jak se stát úspěšným manažerem než vidět zkušeného manažera přímo při práci. Agnieszka Szukwiec, Varšavská univerzita, stážistka v mamacoffee Business Leaders Forum zorganizovalo zcela unikátní projekt, který spojil české manažery se zahraničními studenty ze zemí Visegrádské čtyřky. Studenti pro firmy zpracovávali úkoly v oblastech marketingu, HR, právní a finanční agendy, pracovali na přípravě CSR reportu a na strategii expanze do zemí Visegradské čtyřky. Dále měli studenti možnost účastnit se schůzek a získat mentoring od zkušených manažerů. Do projektu se zapojilo celkem 15 studentů ze tří špičkových univerzit z Vysoké školy ekonomické (Slovensko), z Varšavské univerzity (Polsko) a z Budapešťské univerzity technologie a ekonomie (Maďarsko), kteří absolvovali stáže v délce 14 dnů. Pro projekt získalo Business Leaders Forum částečný grant z Visegrádského fondu ve výši a mediálně jej podpořily zahraniční a české univerzity. Do projektu se zapojili manažeři ze společností Microsoft, Bookassist Czech Republic, mamacoffee, D.A.S. pojišťovna právní ochrany a Tepelné hospodářství Hradec Králové, kterým bychom tímto chtěli velmi poděkovat za jejich účast na projektu.

9 projekty BLF Národní akční plán CSR Skutečnost, že BLF bylo přizváno spolu se zástupcem Evropského parlamentu, MŽP, MPSV a BpS k tvorbě a připomínkování Národního akčního plánu, považuji za jasný signál Ministerstva průmyslu a obchodu, že platforma je vnímána ze strany MPO jako kvalitní zdroj inspirace a expertizy. Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF a členka přípravné expertní skupiny k NAP Zástupci Business L e a d e r s F o r a s e zúčastnili jednání o dokumentu Národní akční plán CSR, který vznikl z iniciativy Evropské komise a vznikal v rámci pracovní skupiny Rady kvality a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vedle průb ě ž n ý c h j e d n á n í p ř í p r a v n é h o t ý m u a průběžných konzultací návrhu se členy platformy Business Leaders Forum se členské firmy také zúčastnily jednání na půdě MPO v rámci kulatého stolu stakeholderů. Business Leaders Forum se stává trvalým partnerem MPO v dalších diskusích nad Národním akčním plánem i v roce Hodnotové vzdělávání - Mentoring začínajících učitelů Za začátek považujeme již první školní roky dětí, a proto jsme se zaměřili na vzdělávání na základních školách, pro které vzniká projekt Mentoring začínajících učitelů. Chtěli bychom, aby v tomto projektu došlo k předávání zkušeností začínajícím učitelům od jejich starších kolegů, aby se podpořil partnerský vztah mezi učitelem a dětmi a rozvíjely se zejména tvořivé dovednosti dětí Vladimíra Bendová, Senior Project Manager, BLF Business Leaders Forum tradičně věnuje pozornost také vzdělávání, které chápe jako cestu k rozvoji české společnosti. Business Leaders Forum oslovilo odborníky z oblasti vzdělávání, aby se spolu s potenciálními partnery zúčastnili diskuzí o podobě a cílech projektu. Pracovní skupina vytvoří na začátku roku 2014 metodiku projektu, poté budou vybrány školy ze 14 regionů, na kterých před začátkem nového školního roku odstartují školení a mentoring. Důležitým cílem projektu je také vytvořit komunitu učitelů, kteří budou během mentorování navzájem sdílet své zkušenosti a po skončení projektu je budou šířit dále do regionů. 9

10 projekty BLF Global Reporting Initiative V KBC Bank považujeme za samozřejmé, že má společenská odpovědnost strategický význam. Navíc udržitelnost znamená být úspěšný do budoucna. Odpovědnost pro nás znamená, že všichni ti, kteří o něčem rozhodují, vždy berou v úvahu všechny zainteresované strany, tedy opravdu všechny, kterých se ono rozhodnutí nějakým způsobem dotýká. Erik Van Acker, General CSR Manager, KBC Bank Business Leaders Forum se stalo odborným partnerem pro firmy v oblasti nefinančního vykazování udržitelnosti a společenské odpovědnosti podle metodiky GRI, kterou používá více než 5400 organizací na světě. GRI představuje nástroj pro řízení ekonomických, environmentálních a společenských dopadů a jejich transparentního vykazování. Proces vykazování zahrnuje výběr indikátorů, rozhovor se zúčastněnými stranami, sběr dat a tvorbu zprávy o udržitelném rozvoji. GRI je nástrojem pro stanovení cílů v oblastech CSR a též nástroj pro benchmarking v rámci sektoru. V květnu Business Leaders Forum zorganizovalo spolu s DetNorskeVeritas seminář pro firmy o GRI a též se se stalo partnerem ČSOB pro tvorbu GRI reportu. Od začátku roku probíhaly konzultace nad zaváděním této metodiky a v srpnu Business Leaders Forum zorganizovalo pro ČSOB dialog s jejich zainteresovanými stranami a jeho vyhodnocení. V současné době probíhají jednání o spolupráci s dalšími firmami. 10

11 projekty BLF CSR Club V roce 2013 se uskutečnila čtyři setkání členů Business Leaders Fora. Jejich předmětem bylo sdílení dobré praxe v oblasti CSR formou marketplace a formou speed datingu. Součástí témat byla diskuse o samotném konceptu CSR, diverzita a péče o duševní zdraví zaměstnanců jako důležitý prvek firemní konkurenceschopnosti a také téma rozvoje kvalitní komunikační strategie a její propojení s CSR. S e t k á n í č l e n ů probíhala též v rámci k o n f e r e n c e F o r u m 2000, které bylo Business Leaders Forum již tradičním partnerem. Bylo nám ctí uvítat v rámci panelové diskuse p ř e d n í o s o b n o s t i, jakými jsou paní Biljana Weber, CEO Micros o f t u, p a n í J i t k a Schmiedová,Vicepresi dent for People and Property ze společnosti V o d a f o n e C z e c h Republic, pan Jiří Škorvaga, Member of the Board of Directors and Deputy CEO z České spořitelny,pan Leoš Vrzalík, Business Development Director ve společnosti Skanska a zahraniční host pan Jeffrey Gedmin, CEO and President, Legatum Institute, Former President, RFE/RL z USA. V realizaci CSR Clubu nás podpořily tyto firmy: mamacoffee, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Tepelné hospodářství Hradec Králové, Czech Grid Group a Vodafone Czech Republic. Této podpory si velice vážíme a mnohokrát za ní děkujeme. 11

12 12 projekty BLF Stínování manažerů Byli bychom velmi rádi, aby stáže nebyly jen v rovině předávání odvětvově specifických znalostí, ale aby zde byla i úroveň, kdy manažer předává studentovi své hodnoty a je pro něj do jisté míry mentorem. Vy, jako manažer se silnou vůdčí osobností, se můžete stát studentovi vzorem, což je něco, co dnešní školy studentům nenabízí a pro studenta to může být velkým přínosem. Jiří Seidler, ředitel společnosti, Tepelné hospodářství Hradec Králové, stínovaný manažer Stínování manažerů je projekt, který Business Leaders Forum organizuje přes 21 let. Mentoringových tandemů stínující-stínovaný se účastnilo již více než 1000 studentů. Projekt umožňuje úspěšným manažerům a špičkovým studentům na několik dní pracovat bok po boku. Manažeři mají příležitost načerpat od studentů novou inspiraci, získat zpětnou vazbu na svou práci a oslovit tímto způsobem nového perspektivního zaměstnance. Především mají ale manažeři příležitost ukázat odpovědný přístup k podnikání ve své firmě, předat studentovi své zkušenosti a etické hodnoty a být tak vzorem pro budoucí generaci leaderů v byznysu. Během roku 2012/13 proběhly stáže 14 studentů ve společnostech Microsoft, GE Money Bank, Tepelné hospodářství Hradec Králové, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Czech Grid Group, Veskom. Uskutečnilo se také setkání manažerů a studentů Reunion. O projektu vyšel článek v Hospodářských novinách v rubrice Zaměstnání. Projekt byl financován z grantu Evropského sociálního fondu a generálním partnerem GE Money Bank, kterým děkujeme za finanční zaštítění projektu. Do nového ročníku 2013/14, jehož generálním partnerem je společnost MUCOS Pharma CZ, se zapojí vrcholní manažeři ze společností D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Czech Grid Group, Tepelné hospodářství Hradec Králové, COFELY, MUCOS Pharma CZ a HOBRA - Školník. Chtěli bychom velmi poděkovat firmě MUCOS Pharma CZ za finanční podporu, která umožnila realizaci 22. ročníku projektu. "Přihlášení do programu Stínování manažerů byl jistě jeden z nejlepších kroků, který jsem v posledním roce udělal. Během dvou velice intenzivně strávených týdnů jsem měl možnost od rána do večera sledovat při práci opravdové profesionály a být součástí jejich byznysu. Díky tomu jsem poznal obrovskou spoustu nových věcí, lidí, myšlenek i způsobů práce." Filip Ščotka, stínující ve společnosti Czech Grid Group

13 projekty BLF Lean In klub Komunita, která se vytváří jako reakce na fantastickou knihu Lean In a spojené aktivity, je skvělá věc. Věřím v networking, otevřenost, sdílení zkušeností, které mohou prostřednictvím inspirace a odstraňování našich vnitřních bariér a předsudků způsobit evoluční revoluci v genderové otázce. Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK, patronka projektu Lean In Business Leaders Forum přineslo do České republiky světový projekt setkávání žen v byznysu dle metodiky Lean In. V rámci jednotlivých kruhů Lean In klubu se vždy 6-10 žen účastní deseti setkání během roku, kde sdílejí své poznatky, navzájem se inspirují, diskutují a učí se j a k z o d b o r n ý c h přednášek připravených odborníky ze Stanfordovy univerzity, tak ze sdílení vlastních zkušeností. Pro setkávání je klíčových několik pravidel: otevřená a upřímná komunikace, žádné soudy, pouze osobní zkušenosti, důvěrnost a respektování diskrétnosti. Mezi témata, kterým se manažerky věnují, patří například vyjednávání, práce v týmu, nebo vedení nepříjemných rozhovorů. Od září 2013 Business Leaders Forum zorganizovalo tři kruhy v Praze, do kterých se doposud zapojilo celkem 19 předních českých manažerek z firem Linet, Bayer, Česká spořitelna, ČEZ, ING, RWE a dalších. Patronkami projektu jsou paní Muriel Anton, výkonná ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic a paní Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK. V současné době připravujeme rozšíření projektu do regionů, a to nejprve do Jihlavy a v roce 2014 výhledově také do Brna a Hradce Králové. 13

14 Business Leaders Forum v médiích V komunikační strategii Business Leaders Fora v roce 2013 jsme se zaměřili na prezentaci příkladů dobré praxe našich členů a etablování platformy jako místa setkávání inspirativních leaderů českého byznysu. Business Leaders Forum prezentovalo příklady dobré praxe a koncept CSR v těchto médiích: Hospodářské noviny, Česká televize, Právo a byznys, Obchod a finance, CSR Forum, HR management, Deník a Ihned. 14

15 Výhled pro rok 2014 V roce 2014 budeme i nadále připraveni podílet se na realizaci CSR ve Vaší společnosti a společně přinášet skrze CSR projekty skutečné změny. Pro rok 2014 plánujeme tyto tři prioritní projektové oblasti: Stínování manažerů, Lean In klub a Hodnotové vzdělávání. Projekt Stínování manažerů 2013/2014 a 2014/2015 je již 22. a 23. ročníkem tohoto mentoringového programu. V roce 2014 bychom velice rádi zvýšili provázanost stínujících a stínovaných z ročníků minulých s osobnostmi ročníku stávajícího. Rádi bychom v projektu více využili online komunikačních technologií, které pomohou sbližovat inspirativní osobnosti, jež se podílely na realizaci více než 1000 tandemů stínovaný- stínující. Jsme pevně přesvědčeni, že synergie těchto leaderů českého byznysu vnese do projektu Stínování manažerů ještě vyšší kvalitu a novou dynamiku. Druhým směrem naší činnosti bude realizace projektu Lean In klub zaměřeného na sdílení a vzájemný mentoring českých top manažerek, které jsou nejen vedoucími pracovníky ve svých firmách, ale také maminkami, dcerami, manželkami a aktivními tvůrkyněmi české společnosti. Po otevření dvou pražských a jednoho jihlavského Lean In klubu věříme v úspěšné rozšíření do dalších regionů. Jarní měsíce budou ve znamení konání Lean In klubů v Brně a Hradci Králové a počátkem léta by mělo existovat celkem 5 kruhů, do nichž bude zapojeno 50 žen scházejících se po dobu jednoho roku. Naší vizí je pokračovat v rozšiřování projektu nejen do regionů, ale také nabídnout účast v Lean In klubu ženám ze středního managementu, pro které je téma work-life balance též klíčové. Třetím oblastí naší činnosti bude realizace projektu Mentoring začínajících učitelů. Na počáteční listopadové setkání v roce 2013 naváže práce metodiků, kteří se budou věnovat přípravě konceptu, s nímž budeme oslovovat učitele základních škol v průběhu léta Naším cílem je připravit kvalitní metodiku, která přinese do vzdělávání čtrnácti učitelů více svobody, inspirace, inovativnosti a partnerství, a to směrem k dětem, tak k rodičům a samotným učitelům. Velice se těšíme na diskusi o těchto projektech a děkujeme Vám za dosavadní čas, který jste nejen jim věnovali. Vaše názory a náměty jsou pro nás klíčové a jsou motorem pro činnost týmu Business Leaders Fora. Velice se těšíme, že vzájemně obohacující spolupráce nejen na zmíněných, ale i dalších projektech bude radostně pokračovat i v roce S upřímnými díky za tým BLF Iva Petříčková 15

16 Tým Iva Petříčková výkonná ředitelka Vladimíra Bendová Senior Project Manager Tomáš Václavíček finanční ředitel Jiří Čermák koordinátor Stínování manažerů Veronika Faltová koordinátorka Lean In klubu Adéla Lánová PR Ivana Laňková, finanční asistentka, Petra Bartlová, asistentka projektu Lean In, Práce Business Leaders Fora by nebyla možná bez práce desítek dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas, talent a nadšení prohlubování a šíření konceptu CSR v ČR. Rádi bychom upřímně poděkovali Robertu Rottovi, Elišce Tůmové, Elišce Jindrové, Gabriele Šnaidaufové, Michaele Matějčkové, dále také Komberley Konnoth, Tyler Xavier Senackerib a dalším skvělým studentům z New York University, kteří svůj čas v Praze věnovali Business Leaders Foru. Business Leaders Forum Štěpánská 61, Palác Lucerna, Praha 1 Telefon: IČO: ; Bankovní spojení: 58552/0300 Web: 16

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Rok 2014 ve zpětném zrcátku

Rok 2014 ve zpětném zrcátku Rok 2014 ve zpětném zrcátku Rok 2014 byl pro nás obdobím, kdy jsme si přáli, aby BLF zůstávalo nadále místem stavění mostů a kdy se nám skutečně podařilo dva velmi významné mosty vystavět. První z nich

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Rady, tipy, doporučení Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Začínající podnikatelé Konference EEN, Praha, 4.11.2014 Klesá počet podnikatelů

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Skupina ČSOB Souhrnná prezentace skupiny ČSOB l Plnění povinnosti zaměstnávání OZP 3 možné způsoby plnění povinnosti podle Zákona o zaměstnanosti:

Více

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Na přiložené lince najdou zájemci originál Kompendia v plném rozsahu v anglickém jazyce: http://www.csr training.eu/en/csr training/ Kompendium bylo vytvořeno

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe?

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? Kateřina Husová, Senior Specialist Corporate Responsibility Konference Budoucnost, kterou chceme 15.3.2012 v NTK Praha-Dejvice Jak funguje telekomunikační

Více

[VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011]

[VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011] 2011 [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011] Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, o.p.s. Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, o.p.s. Drtinova 10 (HUB Praha) 150 00, Praha 5 GSM: +420 777 627 637

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice.

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice. Město Kopřivnice ORM08p01 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok zdravemesto.koprivnice.org Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 13.2. Město Kopřivnice Pozn.: tento

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení,

1. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ... 4 2.1. Aktivity Profesní komory sociálních pracovníků, z.s... 4 2.2. Členky výkonného výboru... 5 3. ČINNOST... 6 3.1.

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet Praha, 13. ledna 2014 Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, ocenila výjimečné počiny v kartách

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Jsme moderní technologická a konzultační společnost, která vyvíjí a implementuje komplexní softwarová řešení.

Jsme moderní technologická a konzultační společnost, která vyvíjí a implementuje komplexní softwarová řešení. firemní profil 2015 MY minuty, megabity, Metriky. Miliony detailních dat pomáhají našim zákazníkům k lepším výsledkům. Ale základ tvoříme My. Naše mozky a naše myšlenky, které nás posouvají ještě dál.

Více

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností

www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností www.inovacniakademie.cz Inovační akademie 2010 vzdělávací program pro majitele a výkonné manažery společností Z úst řady ekonomů často slýcháme, že pro zdravé firmy je recese také obdobím příležitosti

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, pane předsedo Akademie, pane čestný předsedo, vážení hosté, dámy a pánové! Nejprve

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Čí je odpovědnost? Whose responsibility?

Čí je odpovědnost? Whose responsibility? 09:00 18:00 konferenční prostor OKsystem a.s. Na Pankráci 125, Praha 4, 140 21 Čí je odpovědnost? Využijte unikátní příležitost se setkat jednou ročně s ostatními profesionály z bezpečnostního managementu

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

PODPORA VAŠEHO PODNIKÁNÍ. Marketingové strategie a inovace Trénink a koučink

PODPORA VAŠEHO PODNIKÁNÍ. Marketingové strategie a inovace Trénink a koučink PODPORA VAŠEHO PODNIKÁNÍ Marketingové strategie a inovace Trénink a koučink MOTTO A POSLÁNÍ Marketing není nepodobný architektuře, pokud chce zaujmout, hledá nové prvky. Potřebuje Vaše firma zaujmout,

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více