Poděkování za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování za rok 2013"

Transkript

1 výroční zpráva 2013

2 dovolte nám, abychom na těchto stránkách v krátkosti zhodnotili uplynulý rok. Český rybníček je malý, ale jak dokazuje rok 2013, je plný zlatých ryb. Díky těmto zlatým rybkám, které jsme měli tu čest během roku propojovat, byl tento rok pro Business Leaders Forum rokem nesmírně plodným a radostným. Věříme, že je nutné investovat do dlouhodobého rozvoje české společnosti a podnikatelského prostředí, a proto bylo i letos těžištěm naší činnosti rozvíjení konceptu společenské odpovědnosti firem. Naše činnost se opírala o tři pilíře: projekty zacílené na rozvoj hodnotového vzdělávání studentů, na utváření české legislativy pro oblast CSR a na sdílení know-how v oblasti společenské odpovědnosti v rámci členské základny BLF. Z jednoho kvítku, kterým je již po dvacet let projekt Stínování manažerů, se rozrostl košatý keř dalších mentoringových projektů. Počet studentů, kteří prošli stínováním, se přehoupl přes magické číslo V roce 2013 proběhl nově první ročník stínování nevidomých nazvaný Pět statečných, do něhož se zapojily prestižní společnosti Seznam.cz, Česká spořitelna a Český rozhlas. Tři z pěti handicapovaných stínujících díky němu získali reálnou šanci na uplatnění v těchto firmách i po ukončení stáže. Též vznikl první ročník přeshraničního stínování zvaný Shadowing Across the Border, jehož se zúčastnili talentovaní studenti z předních univerzit zemí Visegrádské čtyřky. Studenti stínovali ve firmách Microsoft, Mamacoffee, Tepelné hospodářství Hradec Králové, D.A.S. pojišťovna právní ochrany a Bookassist Czech Republic. Tito studenti hodnotili projekt jako svou dosud nejlepší profesní zkušenost. A v neposlední řadě pokračoval již druhý ročník projektu CSR Ambassadors, který propojoval nadané skupiny studentů s řešitelskými zadáními a manažery firem ČSOB, Nestlé, Skanska a Česká spořitelna. Pro všechny ostatní studenty byl určen projekt Business Master Classes, v jehož rámci mladí lidé potkávali v otevřených diskusích přední osobnosti českého byznysu. Naše zkušenosti s formátem mentoringu jsme též využili v projektu Lean In klub, jež je zaměřen na sdílení dobré praxe mezi ženami z top managementu předních českých a zahraničních firem. Nad projektem Lean In klubu převzaly patronát paní Muriel Anton, výkonná ředitelka Vodafone Czech Republic a paní Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK, dosud se jej účastní 4 z 50 nejvlivnějších žen ČR dle časopisu Forbes. Zapojeny jsou manažerky z firem ČEZ, Bayer, Vodafone Czech Republic, Česká spořitelna, ING pojišťovna a dalších. Business Leaders Forum bylo v roce 2013 také klíčovým spolutvůrcem Národního akčního plánu k CSR. V průběhu celého roku probíhala tvorba dokumentu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a paralelní konzultace pozice k bodům dokumentu v rámci členské základny BLF. V roce 2013 byla naše PR strategie zacílená zejména na upevnění povědomí o tématu společenské odpovědnosti, sdílení dobré praxe a prezentace platformy Business Leaders Forum jako prostoru pro synergii firem, které vnímají koncept CSR jako integrální část firemní strategie. Business Leaders Forum bylo i v tomto roce partnerem prestižní konference založené Václavem Havlem Forum 2000, v jejímž rámci zorganizovalo pracovní snídani na téma Role nadnárodních korporací ve společnostech v přerodu. Historicky poprvé bylo BLF mediátorem stakeholder dialogu přední banky ČSOB, kde se podílelo také na zavádění metodiky reportingu dle formátu GRI. Dále se BLF účastnilo jednání národních partnerských organizací CSR Europe. 2 Poděkování za rok 2013 Vážené dámy, vážení pánové, členové Business Leaders Fora, partneři,

3 Rok 2013 byl též rokem rozšiřování členské základny. Počátečních 27 členů se rozrostlo o 15 nových firem. Je nám ctí spolupracovat s dalšími inspirativními osobnostmi českého byznysu. Během roku 2013 jsme nově zavedli koncept pravidelných setkávání členů v rámci tzv. CSR Clubů. Čtvrtletní setkání, jak ke konkrétním tématům, tak formou marketplace, se stala prostorem pro otevřené sdílení nápadů a know-how. Tuto otevřenost, důvěru a upřímné sdílení považujeme za zásadní pro fungování Business Leaders Fora a naplňování jeho klíčové podstaty. Všem členům za jejich otevřený přístup upřímně děkujeme. Veškeré tyto aktivity jsou možné jen díky trvalé podpoře jak ze strany členů Business Leaders Fora, tak ze strany partnerů a patronů. Za Vaši přízeň bychom velice rádi poděkovali. Upřímně si jí vážíme. Dovolte, abychom Vám na dalších stránkách představili vše ve větším detailu a spolu s Vámi pohlédli i na to, co nás čeká v roce Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF Jiří Seidler, předseda výkonného výboru BLF 3

4 Firemní členové Business Leaders Fora V roce 2013 se staly členy Business Leaders Fora tyto firmy: 4

5 Partneři Business Leaders Fora: 5

6 Projekty Business Leaders Fora Pět statečných... projekt Pět statečných vyzývá nevidomé k odvaze, boří bariéry a přinesl ojedinělou zkušenost jak Seznamu, tak naší nebojácné stážistce. Během stáže jsme si mohli vyzkoušet, jaké limity může přinést spolupráce s hendikepovanými, a utvořili si představu, jaké pracovní uplatnění bychom u nás vůbec dokázali slabozrakým a nevidomým nabídnout. Helena Kuklíková, personální ředitelka, Seznam.cz Díky projektu Pět s t a t e č n ý c h, k t e r ý Business Leaders Forum připravilo ve spolupráci s neziskovou organizací S O N S ( S j e d n o c e n á organizace nevidomých a slabozrakých), jsme ukázali hranici profesních s c h o p n o s t í z r a k o v ě postižených a umožnili firmám vyzkoušet si zaměstnání člověka se zrakovým hendikepem. Prolamujeme tak jedno z velkých tabu českého pracovního trhu. Business Leaders Forum zorganizovalo stáž pro pět nevidomých. Do projektu se zapojil Seznam.cz, Česká spořitelna a Český rozhlas. O projektu odvysílala reportáž Česká televize a Český rozhlas a Novinky.cz. Projekt proběhl díky finančnímu zaštítění ze strany SONS a platformy Business Leaders Forum. Byla jsem mile p o t ě š e n a, ž e m i v Seznamu.cz po týdnu stáže umožnili samostatně vybírat vhodné kandidáty na osobní pohovory. Již po 3 dnech zaučování jsem získala důvěru a mohla telefonicky kontaktovat uchazeče o práci, prověřovat je a podle zjištěných informací je zvát na osobní pohovory. Dana Škvárová, stážistka v oddělení HR 6

7 projekty BLF CSR Ambassadors Přínosem zapojení studentů bylo, že se projektu věnovalo velké množství osob a nebyl to výsledek práce jednoho konzultanta, ale mnoha hlav a ukázalo se, že víc hlav, víc ví. Petr Kaňka, Manager Health and Safety and Environment, RWE V rámci projektu CSR Ambassadors Business Leaders Forum propojuje podnikatelské prostředí s univerzitami způsobem p ř i n á š e j í c í m v ý s l e d e k přínosný pro obě strany. Studenti po dobu jednoho semestru spolupracují s firmou na inovaci nebo tvorbě nové CSR strategie. Získávají tak vhled do fungování společnosti, firmy poté využívají výstupy práce studentů, kterou studenti vytváří v úzké spolupráci se svými profesory. Na začátku roku byl první ročník CSR Ambassadors slavnostně zakončen za přítomnosti odborné komise sestavené ze zástupců Univerzity Karlovy a zúčastněných firem. Z první ročníku vypracovalo 37 studentů z Vysoké školy ekonomické 6 studií pro firmy ČSOB a RWE. Generálním partnerem druhého ročníku, během kterého 37 studentů z Vysoké školy ekonomické vypracovalo celkem 5 projektů, se stala společnost ČSOB, jako partneři se zapojily firmy Nestlé a Skanska. Mnohokrát děkujeme generálnímu partnerovi a partnerům za finanční podporu projektu. Jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto projektu. Největším přínosem bylo pro mě určitě projít si společnost RWE a vyzkoušet si něco v praxi. Ne jenom teoretickou část, ale konečně vyzkoušet i tu praxi. Eliška Tůmová, účastnice CSR Ambassadors, Univerzita Karlova 7

8 projekty BLF/ Business Master Classes Business Leaders Forum uspořádalo v rámci projektu Business Master Classes cyklus přednášek na témata, která jsou v profesním životě n a š í c í l o v é s k u p i n y - vysokoškolských studentů - velmi důležitá, ovšem na univerzitě jim není věnována dostatečná pozornost. Studenti si mohli sami vybrat témata, o kterých by se rádi dozvěděli od odborníků více. Projektu se zúčastnilo 102 studentů vysokých škol. Celkem se uskutečnilo šest přednášek v prostorách Era světa. Přednášejícími byli například zakladatel Microsoft ČR a SK Ivan Pilný, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Martin Bureš, ekonom a člen NERV Michal Mejstřík. Mezi tématy přednášek se objevila tato: Trénování mozku efektivní cesta k jeho lepšímu využívání, Finanční gramotnost, Time management 4. generace, či Jak zvítězit u přijímacího řízení. Generálním partnerem byla Era Poštovní spořitelna, které děkujeme za finanční záštitu projektu. 8 Shadowing Accross the Border Stínování přes hranice byla jedna z mých nejlepších pracovních zkušeností. Není lepší způsob, jak se stát úspěšným manažerem než vidět zkušeného manažera přímo při práci. Agnieszka Szukwiec, Varšavská univerzita, stážistka v mamacoffee Business Leaders Forum zorganizovalo zcela unikátní projekt, který spojil české manažery se zahraničními studenty ze zemí Visegrádské čtyřky. Studenti pro firmy zpracovávali úkoly v oblastech marketingu, HR, právní a finanční agendy, pracovali na přípravě CSR reportu a na strategii expanze do zemí Visegradské čtyřky. Dále měli studenti možnost účastnit se schůzek a získat mentoring od zkušených manažerů. Do projektu se zapojilo celkem 15 studentů ze tří špičkových univerzit z Vysoké školy ekonomické (Slovensko), z Varšavské univerzity (Polsko) a z Budapešťské univerzity technologie a ekonomie (Maďarsko), kteří absolvovali stáže v délce 14 dnů. Pro projekt získalo Business Leaders Forum částečný grant z Visegrádského fondu ve výši a mediálně jej podpořily zahraniční a české univerzity. Do projektu se zapojili manažeři ze společností Microsoft, Bookassist Czech Republic, mamacoffee, D.A.S. pojišťovna právní ochrany a Tepelné hospodářství Hradec Králové, kterým bychom tímto chtěli velmi poděkovat za jejich účast na projektu.

9 projekty BLF Národní akční plán CSR Skutečnost, že BLF bylo přizváno spolu se zástupcem Evropského parlamentu, MŽP, MPSV a BpS k tvorbě a připomínkování Národního akčního plánu, považuji za jasný signál Ministerstva průmyslu a obchodu, že platforma je vnímána ze strany MPO jako kvalitní zdroj inspirace a expertizy. Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF a členka přípravné expertní skupiny k NAP Zástupci Business L e a d e r s F o r a s e zúčastnili jednání o dokumentu Národní akční plán CSR, který vznikl z iniciativy Evropské komise a vznikal v rámci pracovní skupiny Rady kvality a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vedle průb ě ž n ý c h j e d n á n í p ř í p r a v n é h o t ý m u a průběžných konzultací návrhu se členy platformy Business Leaders Forum se členské firmy také zúčastnily jednání na půdě MPO v rámci kulatého stolu stakeholderů. Business Leaders Forum se stává trvalým partnerem MPO v dalších diskusích nad Národním akčním plánem i v roce Hodnotové vzdělávání - Mentoring začínajících učitelů Za začátek považujeme již první školní roky dětí, a proto jsme se zaměřili na vzdělávání na základních školách, pro které vzniká projekt Mentoring začínajících učitelů. Chtěli bychom, aby v tomto projektu došlo k předávání zkušeností začínajícím učitelům od jejich starších kolegů, aby se podpořil partnerský vztah mezi učitelem a dětmi a rozvíjely se zejména tvořivé dovednosti dětí Vladimíra Bendová, Senior Project Manager, BLF Business Leaders Forum tradičně věnuje pozornost také vzdělávání, které chápe jako cestu k rozvoji české společnosti. Business Leaders Forum oslovilo odborníky z oblasti vzdělávání, aby se spolu s potenciálními partnery zúčastnili diskuzí o podobě a cílech projektu. Pracovní skupina vytvoří na začátku roku 2014 metodiku projektu, poté budou vybrány školy ze 14 regionů, na kterých před začátkem nového školního roku odstartují školení a mentoring. Důležitým cílem projektu je také vytvořit komunitu učitelů, kteří budou během mentorování navzájem sdílet své zkušenosti a po skončení projektu je budou šířit dále do regionů. 9

10 projekty BLF Global Reporting Initiative V KBC Bank považujeme za samozřejmé, že má společenská odpovědnost strategický význam. Navíc udržitelnost znamená být úspěšný do budoucna. Odpovědnost pro nás znamená, že všichni ti, kteří o něčem rozhodují, vždy berou v úvahu všechny zainteresované strany, tedy opravdu všechny, kterých se ono rozhodnutí nějakým způsobem dotýká. Erik Van Acker, General CSR Manager, KBC Bank Business Leaders Forum se stalo odborným partnerem pro firmy v oblasti nefinančního vykazování udržitelnosti a společenské odpovědnosti podle metodiky GRI, kterou používá více než 5400 organizací na světě. GRI představuje nástroj pro řízení ekonomických, environmentálních a společenských dopadů a jejich transparentního vykazování. Proces vykazování zahrnuje výběr indikátorů, rozhovor se zúčastněnými stranami, sběr dat a tvorbu zprávy o udržitelném rozvoji. GRI je nástrojem pro stanovení cílů v oblastech CSR a též nástroj pro benchmarking v rámci sektoru. V květnu Business Leaders Forum zorganizovalo spolu s DetNorskeVeritas seminář pro firmy o GRI a též se se stalo partnerem ČSOB pro tvorbu GRI reportu. Od začátku roku probíhaly konzultace nad zaváděním této metodiky a v srpnu Business Leaders Forum zorganizovalo pro ČSOB dialog s jejich zainteresovanými stranami a jeho vyhodnocení. V současné době probíhají jednání o spolupráci s dalšími firmami. 10

11 projekty BLF CSR Club V roce 2013 se uskutečnila čtyři setkání členů Business Leaders Fora. Jejich předmětem bylo sdílení dobré praxe v oblasti CSR formou marketplace a formou speed datingu. Součástí témat byla diskuse o samotném konceptu CSR, diverzita a péče o duševní zdraví zaměstnanců jako důležitý prvek firemní konkurenceschopnosti a také téma rozvoje kvalitní komunikační strategie a její propojení s CSR. S e t k á n í č l e n ů probíhala též v rámci k o n f e r e n c e F o r u m 2000, které bylo Business Leaders Forum již tradičním partnerem. Bylo nám ctí uvítat v rámci panelové diskuse p ř e d n í o s o b n o s t i, jakými jsou paní Biljana Weber, CEO Micros o f t u, p a n í J i t k a Schmiedová,Vicepresi dent for People and Property ze společnosti V o d a f o n e C z e c h Republic, pan Jiří Škorvaga, Member of the Board of Directors and Deputy CEO z České spořitelny,pan Leoš Vrzalík, Business Development Director ve společnosti Skanska a zahraniční host pan Jeffrey Gedmin, CEO and President, Legatum Institute, Former President, RFE/RL z USA. V realizaci CSR Clubu nás podpořily tyto firmy: mamacoffee, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Tepelné hospodářství Hradec Králové, Czech Grid Group a Vodafone Czech Republic. Této podpory si velice vážíme a mnohokrát za ní děkujeme. 11

12 12 projekty BLF Stínování manažerů Byli bychom velmi rádi, aby stáže nebyly jen v rovině předávání odvětvově specifických znalostí, ale aby zde byla i úroveň, kdy manažer předává studentovi své hodnoty a je pro něj do jisté míry mentorem. Vy, jako manažer se silnou vůdčí osobností, se můžete stát studentovi vzorem, což je něco, co dnešní školy studentům nenabízí a pro studenta to může být velkým přínosem. Jiří Seidler, ředitel společnosti, Tepelné hospodářství Hradec Králové, stínovaný manažer Stínování manažerů je projekt, který Business Leaders Forum organizuje přes 21 let. Mentoringových tandemů stínující-stínovaný se účastnilo již více než 1000 studentů. Projekt umožňuje úspěšným manažerům a špičkovým studentům na několik dní pracovat bok po boku. Manažeři mají příležitost načerpat od studentů novou inspiraci, získat zpětnou vazbu na svou práci a oslovit tímto způsobem nového perspektivního zaměstnance. Především mají ale manažeři příležitost ukázat odpovědný přístup k podnikání ve své firmě, předat studentovi své zkušenosti a etické hodnoty a být tak vzorem pro budoucí generaci leaderů v byznysu. Během roku 2012/13 proběhly stáže 14 studentů ve společnostech Microsoft, GE Money Bank, Tepelné hospodářství Hradec Králové, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Czech Grid Group, Veskom. Uskutečnilo se také setkání manažerů a studentů Reunion. O projektu vyšel článek v Hospodářských novinách v rubrice Zaměstnání. Projekt byl financován z grantu Evropského sociálního fondu a generálním partnerem GE Money Bank, kterým děkujeme za finanční zaštítění projektu. Do nového ročníku 2013/14, jehož generálním partnerem je společnost MUCOS Pharma CZ, se zapojí vrcholní manažeři ze společností D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Czech Grid Group, Tepelné hospodářství Hradec Králové, COFELY, MUCOS Pharma CZ a HOBRA - Školník. Chtěli bychom velmi poděkovat firmě MUCOS Pharma CZ za finanční podporu, která umožnila realizaci 22. ročníku projektu. "Přihlášení do programu Stínování manažerů byl jistě jeden z nejlepších kroků, který jsem v posledním roce udělal. Během dvou velice intenzivně strávených týdnů jsem měl možnost od rána do večera sledovat při práci opravdové profesionály a být součástí jejich byznysu. Díky tomu jsem poznal obrovskou spoustu nových věcí, lidí, myšlenek i způsobů práce." Filip Ščotka, stínující ve společnosti Czech Grid Group

13 projekty BLF Lean In klub Komunita, která se vytváří jako reakce na fantastickou knihu Lean In a spojené aktivity, je skvělá věc. Věřím v networking, otevřenost, sdílení zkušeností, které mohou prostřednictvím inspirace a odstraňování našich vnitřních bariér a předsudků způsobit evoluční revoluci v genderové otázce. Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK, patronka projektu Lean In Business Leaders Forum přineslo do České republiky světový projekt setkávání žen v byznysu dle metodiky Lean In. V rámci jednotlivých kruhů Lean In klubu se vždy 6-10 žen účastní deseti setkání během roku, kde sdílejí své poznatky, navzájem se inspirují, diskutují a učí se j a k z o d b o r n ý c h přednášek připravených odborníky ze Stanfordovy univerzity, tak ze sdílení vlastních zkušeností. Pro setkávání je klíčových několik pravidel: otevřená a upřímná komunikace, žádné soudy, pouze osobní zkušenosti, důvěrnost a respektování diskrétnosti. Mezi témata, kterým se manažerky věnují, patří například vyjednávání, práce v týmu, nebo vedení nepříjemných rozhovorů. Od září 2013 Business Leaders Forum zorganizovalo tři kruhy v Praze, do kterých se doposud zapojilo celkem 19 předních českých manažerek z firem Linet, Bayer, Česká spořitelna, ČEZ, ING, RWE a dalších. Patronkami projektu jsou paní Muriel Anton, výkonná ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic a paní Renata Mrázová, výkonná ředitelka ING Insurance CZ/SK. V současné době připravujeme rozšíření projektu do regionů, a to nejprve do Jihlavy a v roce 2014 výhledově také do Brna a Hradce Králové. 13

14 Business Leaders Forum v médiích V komunikační strategii Business Leaders Fora v roce 2013 jsme se zaměřili na prezentaci příkladů dobré praxe našich členů a etablování platformy jako místa setkávání inspirativních leaderů českého byznysu. Business Leaders Forum prezentovalo příklady dobré praxe a koncept CSR v těchto médiích: Hospodářské noviny, Česká televize, Právo a byznys, Obchod a finance, CSR Forum, HR management, Deník a Ihned. 14

15 Výhled pro rok 2014 V roce 2014 budeme i nadále připraveni podílet se na realizaci CSR ve Vaší společnosti a společně přinášet skrze CSR projekty skutečné změny. Pro rok 2014 plánujeme tyto tři prioritní projektové oblasti: Stínování manažerů, Lean In klub a Hodnotové vzdělávání. Projekt Stínování manažerů 2013/2014 a 2014/2015 je již 22. a 23. ročníkem tohoto mentoringového programu. V roce 2014 bychom velice rádi zvýšili provázanost stínujících a stínovaných z ročníků minulých s osobnostmi ročníku stávajícího. Rádi bychom v projektu více využili online komunikačních technologií, které pomohou sbližovat inspirativní osobnosti, jež se podílely na realizaci více než 1000 tandemů stínovaný- stínující. Jsme pevně přesvědčeni, že synergie těchto leaderů českého byznysu vnese do projektu Stínování manažerů ještě vyšší kvalitu a novou dynamiku. Druhým směrem naší činnosti bude realizace projektu Lean In klub zaměřeného na sdílení a vzájemný mentoring českých top manažerek, které jsou nejen vedoucími pracovníky ve svých firmách, ale také maminkami, dcerami, manželkami a aktivními tvůrkyněmi české společnosti. Po otevření dvou pražských a jednoho jihlavského Lean In klubu věříme v úspěšné rozšíření do dalších regionů. Jarní měsíce budou ve znamení konání Lean In klubů v Brně a Hradci Králové a počátkem léta by mělo existovat celkem 5 kruhů, do nichž bude zapojeno 50 žen scházejících se po dobu jednoho roku. Naší vizí je pokračovat v rozšiřování projektu nejen do regionů, ale také nabídnout účast v Lean In klubu ženám ze středního managementu, pro které je téma work-life balance též klíčové. Třetím oblastí naší činnosti bude realizace projektu Mentoring začínajících učitelů. Na počáteční listopadové setkání v roce 2013 naváže práce metodiků, kteří se budou věnovat přípravě konceptu, s nímž budeme oslovovat učitele základních škol v průběhu léta Naším cílem je připravit kvalitní metodiku, která přinese do vzdělávání čtrnácti učitelů více svobody, inspirace, inovativnosti a partnerství, a to směrem k dětem, tak k rodičům a samotným učitelům. Velice se těšíme na diskusi o těchto projektech a děkujeme Vám za dosavadní čas, který jste nejen jim věnovali. Vaše názory a náměty jsou pro nás klíčové a jsou motorem pro činnost týmu Business Leaders Fora. Velice se těšíme, že vzájemně obohacující spolupráce nejen na zmíněných, ale i dalších projektech bude radostně pokračovat i v roce S upřímnými díky za tým BLF Iva Petříčková 15

16 Tým Iva Petříčková výkonná ředitelka Vladimíra Bendová Senior Project Manager Tomáš Václavíček finanční ředitel Jiří Čermák koordinátor Stínování manažerů Veronika Faltová koordinátorka Lean In klubu Adéla Lánová PR Ivana Laňková, finanční asistentka, Petra Bartlová, asistentka projektu Lean In, Práce Business Leaders Fora by nebyla možná bez práce desítek dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas, talent a nadšení prohlubování a šíření konceptu CSR v ČR. Rádi bychom upřímně poděkovali Robertu Rottovi, Elišce Tůmové, Elišce Jindrové, Gabriele Šnaidaufové, Michaele Matějčkové, dále také Komberley Konnoth, Tyler Xavier Senackerib a dalším skvělým studentům z New York University, kteří svůj čas v Praze věnovali Business Leaders Foru. Business Leaders Forum Štěpánská 61, Palác Lucerna, Praha 1 Telefon: IČO: ; Bankovní spojení: 58552/0300 Web: 16