7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví"

Transkript

1 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů a nacházet souvislost mezi ekonomickými jevy. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování ekonomických informací a pro efektivní hospodaření s finančními prostředky. Cílem je naučit žáky efektivně hospodařit s finančními prostředky. Žáci si osvojují poznatky a praktické dovednosti o finančním trhu, financování podniku a daňové soustavě; posuzují možnosti získání financí z vlastních a cizích zdrojů. Žáci jsou vedeni k samostatnosti uvažování a hodnocení ekonomických jevů, k efektivní práci s informacemi. Vzdělání v předmětu směřuje k zodpovědnému, tj. cílevědomému, soustředěnému a vytrvalému přístupu žáků k práci. Učí se kontrolovat výsledky své práce, pracovat přehledně, soustavně a pečlivě. Pracují s účetními doklady, účtují základní účetní operace v souvislosti s dlouhodobým majetkem, zásobami, finančním majetkem, zúčtovacími vztahy, zdroji krytí. Účtují náklady a výnosy. Ve výuce se respektují a využívají úzké mezipředmětové vztahy hlavně s předměty ekonomika a právo. Předmět přispívá k rozvoji odborných a občanských kompetencí absolventa, aby absolventi: dokázali pochopit podstatu účetnictví a jeho význam pro řízení podniku účtovali základní účetní případy z hospodářské praxe mysleli v ekonomických souvislostech a chovali se racionálně a hospodárně v občanském i profesním životě sledovali a vyhledávali aktuální informace, pracovali s nimi a interpretovali je dokázali provést rozbor získaných a zpracovaných ekonomických informací prostřednictvím účetnictví dokázali se orientovat v obchodně podnikatelských aktivitách Charakteristika učiva Předmět účetnictví vychází z rámcového vzdělávacího programu odborného okruhu Financování a účetnictví. Učivo je rozděleno do třech ročníků. Základem učiva je zobrazení ekonomické reality v účetnictví, účtování v jednotlivých účtových třídách, kalkulace a rozpočty, sestavení účetní uzávěrky a závěrky podniku a vyhodnocení jeho hospodaření. Učivo zahrnuje vedení daňové evidence, soustavu daní a zákonného pojištění. Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vzdělávání v předmětu účetnictví usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, hodnot a preferencí: hospodárné jednání odpovědné jednání a přijímání odpovědnosti za svoji práci pečlivá a kvalitní práce odpovědný přístup k plnění povinností, respektování stanovených pravidel, legislativy pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání Strategie výuky Metody a formy výuky odpovídají cílům předmětu účetnictví. Jde hlavně o výklad, rozhovor, skupinovou a samostatnou práci, frontální a skupinovou výuku. Je poskytnut prostor pro vlastní práci žáků i jejich interpretaci zaúčtovaných účetních případů a hodnocení vykázaných výsledků hospodaření. Výuka podporuje žáky k odpovědnosti. Při výuce se dbá na využití výpočetní techniky. Výuka je pojata tak, aby si žák uvědomoval mezipředmětové vztahy, aplikoval znalosti z předmětu 278

2 v praxi a naopak, byl schopen reagovat na změny v účetních a daňových zákonech. V návaznosti na změny právních norem je výuka aktualizována. Hodnocení výsledků práce Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. Žáci jsou hodnoceni ústně i písemně, jde o zkoušení dílčí nebo souhrnné. U ústního zkoušení jde o hodnocení znalostí, dovedností, porozumění dané látce, logického uvažování a aplikaci znalostí vztahů mezi probíranými tematickými celky. U písemného zkoušení je kromě vědomostí hodnocena přesnost, souvislost, přehlednost. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Při výuce účetnictví budou rozvíjeny tyto klíčové kompetence Kompetence k učení : využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností jiných lidí umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace Kompetence k řešení problémů: : porozumí zadání úkolu, získá informace potřebné k řešení problému, navrhne způsob řešení, zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu řešení a dosažené výsledky pří řešení problému využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve Komunikativní kompetence: : vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a situaci v projevech mluvených i psaných vhodně se prezentuje formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně aktivně se účastní diskusí, formuluje a obhajuje své názory vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální a sociální kompetence: : : přijímá hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reaguje, přijímá radu i kritiku stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností přijímá a odpovědně plní zadané úkoly Občanské kompetence: 279

3 jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu : : Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků Kompetence matematické: provádí reálný odhad výsledků řešení dané úlohy efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Kompetence využívat prostředky informačních a ch technologií a pracovat s informacemi: : pracuje s informacemi z různých zdrojů nesených na různých médiích tištěných, elektronických s využitím prostředků informačních a ch technologií pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením Přínos předmětu k realizaci průřezových témat Do výuky účetnictví zasahují v různé míře průřezová témata z RVP (, )., Dílčí výsledky vzdělávání Učivo Témata RVP a ŠVP podstata účetnictví účtování účetních případů v účtových třídách účetní závěrka evidence příjmů a výdajů získává informace o základních aspektech soukromého podnikání zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů vypočítává mzdu a její složky poznává výhody a rizika podnikání zná činnosti, se kterými je třeba počítat při podnikání je schopen orientace v obchodním zákoníku pracuje s prostředky výpočetní techniky informační systém podniku zúčtovací vztahy účtování na syntetických účtech daňová evidence 280

4 Ročník Téma Výsledky Učivo 2. ročník Podstata účetnictví Účetní doklady Majetek a zdroje financování Daňová evidence Základy účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Chápe funkci zpracovávaných informací, význam účetnictví a jeho úlohu při řízení podniku Ověří náležitosti Provede likvidaci účetních dokladů Vyjmenuje a definuje jednotlivé druhy majetku, aktiva, zdroje financování, pasiva Určí osoby oprávněné vést daňovou evidenci Vede daňovou evidenci Sestaví jednoduchou rozvahu Chápe vztahy mezi aktivy a pasivy Chápe změny na rozvahových a na výsledkových účtech Pochopí podstatu podvojného zápisu Chápe vazby mezi syntetickými a analytickými účty Chápe postup účtování během účetního období Řeší jednoduchý příklad Chápe účetní doklad jako zdroj informací Umí vyhotovit odpovídající účetní doklady Účtuje základní operace v syntetické evidenci Rozumí základní analytické evidenci Uzavře rozvahové a výsledkové účty, účet zisků a ztrát, schematicky sestaví rozvahu Podstata, funkce a význam účetnictví Podstata a význam účetních dokladů Druhy, náležitosti, vyhotovování, oběh Majetek a jeho formy Zdroje financování Daňová evidence příjmů a výdajů Rozvaha Rozvahové účty Výsledkové účty Metoda podvojného zápisu Syntetická a analytická evidence Finanční majetek Materiál a zboží Dlouhodobý majetek Účtování mezd Výkony podniku Náklady a výnosy, hospodářský výsledek Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky Právo 4.3.f, 281

5 Ročník Téma Výsledky Učivo 3. ročník Informační systém podniku Zásoby Dlouhodobý majetek Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje Zúčtovací vztahy Orientuje se v právních normách o účetnictví Pracuje s účtovou osnovou Chápe podstatu inventarizace jako nástroj kontroly Provádí opravy účetních zápisů v souladu se zákonem o účetnictví Umí zpracovat účetní agendy podle účetních dokladů Chápe způsoby účtování zásob způsobem A a B Orientuje se v oceňování zásob při naskladnění a výdeji ze skladu Posoudí vhodnost volby způsobu oceňování zásob Účtuje v syntetické a analytické evidenci Účtuje podle dokladů pořízení a vyřazení Počítá, účtuje odpisy DM Posoudí vhodnost volby způsobu odepisování Vyhotoví účetní doklady a vede analytickou evidenci Vyhotoví pokladní doklady Účtuje podle bankovních výpisů a pokladních dokladů Účtuje další závazky a pohledávky na syntetických účtech Zpracuje faktury, účtuje o nákupu a prodeji v Kč a v cizí měně Účtuje DPH na vstupu a výstupu při obchodování v tuzemsku, v EU a s třetími zeměmi Vypočítá čistou mzdu, zákonné pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti Vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd Základní právní normy v účetnictví, účetní zásady Účetní zápisy, účetní knihy Kontrola správnosti účetních zápisů Oprava účetních zápisů Oceňování Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Pokladna, ceniny Bankovní účty a úvěry Cenné papíry Účtování krátkodobých pohledávek a závazků z obchodního styku Zúčtování se zaměstnanci Účtování daní, dotací Pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům Právo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky 4.3.f, 282

6 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Náklady a výnosy Účetní uzávěrka Účtuje o mzdách, zákonném pojištění a dani z příjmů ze závislé činnosti Orientuje se v problematice daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění Účtuje daňové povinnosti a úhrady Pracuje se základními daňovými pojmy Vypočte daňovou povinnost k DPH Odliší princi přímých a nepřímých daní Rozliší zaměstnance a společníka Orientuje se v možnostech financování činnosti podniku Účtuje zdroje krytí Účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví Posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového Pochopí význam časového rozlišení pro správné zjištění hospodářského výsledku Účtuje finanční leasing Účtuje tvorbu a čerpání rezerv a hodnotí dopad jejich tvorby a čerpání Vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je Vypočte hrubý účetní výsledek hospodaření v členění potřebném pro účetní výkazy, zaúčtuje tvorbu a rozdělení, charakterizuje dopad zisku nebo ztráty na finanční situaci podniku Upraví účetní výsledek na daňový základ Vypočte a zaúčtuje daň z příjmů právnických osob, fyzických osob (s pomocí zákona) Vlastní a cizí zdroje financování Účtování nákladů a výnosů Časové rozlišení nákladů a výnosů Inventarizace Uzávěrkové práce Zjištění výsledku hospodaření Výpočet daňové povinnosti uzavření účtů Účetní závěrka Orientuje se v účetních výkazech Účetní výkazy 283

7 Ročník 4. ročník Rozšiřující učivo volitelné Téma Volitelný předmět Účtování na syntetických účtech Vnitropodnikové účetnictví Formy podnikání Finanční analýza Finanční účetnictví Výsledky Účtuje na syntetických účtech Pracuje s účtovou osnovou Pracuje s účetními knihami Využívá analytickou evidenci Zpracuje jednoduchý rozpočet Sestaví kalkulace, interpretuje výsledky Chápe podstatu vedení vnitropodnikového účetnictví Účtuje účetní případy v podniku od založení podniku po vyčíslení výsledku hospodaření a daňového zatížení Vede daňovou evidenci Umí zhodnotit podnikání fyzické a právnické osoby Provádí výpočty spojené s finančním hospodařením Provádí výpočty časové hodnoty peněz Odliší zisk a platební schopnost Účtuje souvislé účetní případy s účetními doklady Učivo Zúčtovací vztahy Pokladna, ceniny Mzdy, Zaměstnanci Bankovní výpisy Zásoby Dlouhodobý majetek Rezervy Časové rozlišení nákladů a výnosů Hospodářský výsledek, roční uzávěrka Účtování v příštím účetním období Rozpočty hospodářských středisek Kalkulace Vnitropodnikové ceny Organizace, vedení vnitropodnikového účetnictví Účtování v různých právních formách Daňová evidence Finanční řízení, zdroje financování Ukazatele finanční analýzy Přehled o peněžních tocích Účtování ve finančním účetnictví Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky 4.3.f 284

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 ŠVP - Podnikání Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Klíčové kompetence... 5 1.4 Odborné kompetence. 8 1.5 Učební plány 17 Tabulka souladu RVP a ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více