UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) 3. ročník = 132 hodin/ročník (4 hodiny/týden) 4. ročník = 132 hodin/ročník (4 hodiny/týden) celkem 330 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Cílem předmětu účetnictví a daně je rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků. Významným úkolem je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i osobním životě. Osvojením učiva tohoto okruhu je nezbytným předpokladem pro vytvoření ucelené představy o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím číselným vyjádřením. Nedílnou součástí předmětu je využívání znalostí právních norem týkajících se účetnictví a daní a uvědomování si následků z jejich nedodržování. Předmět účetnictví a daně spolu s ekonomikou a komunikací se zákazníkem jsou považovány za stěžejní ekonomické předměty. 2. Charakteristika učiva Učivo je zaměřeno především na poznatky dlouhodobější platnosti, aby z něho mohli absolventi vycházet při své činnosti a správně se orientovat v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury. Předmět je zařazen do 2., 3. a 4. ročníku v týdenní hodinové dotaci 2, 4 a 4 vyučovací hodiny 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Základní metody výuky jsou vysvětlování a výklad, rozhovorem s žáky se odvozují postupy účtování a následuje praktické procvičování. Žáci při práci využívají účtovou osnovu, provádějí účetní zápisy do účetních knih ručně nebo s pomocí účetního programu, vyhledávají aktuální informace na internetu nebo v odborné literatuře. Při účtování daňové evidence žáci používají deník daňové evidence a pomocné knihy používané v daňové evidenci. Zjištěné informace žáci posuzují a využívají při samostatném řešení zadaných úkolů a jsou vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce. V průběhu studia zpracovávají žáci souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe.

2 4. Hodnocení výsledků žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně, a to písemnou, ústní i praktickou formou. Při písemných zkouškách se posuzuje správnost, přesnost a pečlivost při provádění účetních zápisů a schopnost samostatné práce žáka. Praktické zkoušky prokazují dovednosti, kdy žáci vypracovávají úkoly převzaté z praktického života. Ústně jsou žáci zkoušeni v jednotlivých hodinách, kdy se hodnotí přesná formulace z hlediska odborné správnosti.

3 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení - ovládá různé techniky učení, uplatňuje různé způsoby práce s textem, má pozitivní vztah k učení a vzdělávání. b) Kompetence k řešení problémů - rozumí zadání úkolu, získá informace potřebné k řešení problému. c) Komunikativní kompetence - srozumitelně a souvisle formuluje své myšlenky, diskutuje, přijímá a respektuje odlišné názory, písemně zaznamenává sdělované informace. d) Personální a sociální kompetence - pracuje v týmu, hodnotí ho kolektiv a dokáže se sebehodnotit, respektuje hodnocení vyučujícím, přijímá a odpovědně plní své úkoly, adaptuje se na měnící se podmínky, vytváří příznivé mezilidské vztahy. e) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - má možnost uplatnění na trhu práce, zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. f) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi. - získává informace z otevřených zdrojů, pracuje s počítačem a jinými prostředky informačních technologií. 5.2 Odborné kompetence a) zajišťuje typické podnikové činnosti b) efektivně hospodaří s finančními prostředky c) zajišťuje obchodní činnost podniku d) dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci e) usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb f) jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

4 5. 3 Průřezová témata Dominantním průřezovým tématem v předmětu Účetnictví a daně je Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce.výuka je důležitou součástí občanského společenského vzdělávání. Žáci a žákyně využijí získané vědomosti a dovednosti při řešení problému ekonomického charakteru, budou podle svých možností schopni uplatnit načerpané poznatky v budoucím zaměstnání a dokáží vyhodnotit ekonomickou stránku podnikatelské činnosti. Učivem se prolínají i další průřezová témata, zejména Informační a komunikační technologie a Člověk a životní prostředí, která směřují k jejich rutinnímu uplatnění při vytváření výstupů tematických celků samostatných prací, testů, účtování na PC. Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

5 Účetnictví a daně 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - chápe význam účetnictví a jeho základní strukturu - chápe funkci zpracovávaných informací - uvědomuje si zásady, které jsou v účetnictví uplatňovány 1. podstata a význam účetnictví - charakteristika a funkce účetnictví - právní úprava účetnictví - význam účetnictví 4 - písemnou a ústní formou podstata a význam účetnictví 2. účetní doklady - vyplnění účetních dokladů - dokáže vystavit zjednodušený i daňový doklad - ověří náležitosti dokladů - připraví doklady k zaúčtování - provede likvidaci účetních dokladů - podstata a význam účetních dokladů - druhy a náležitosti účetních dokladů - vyhotovení a oběh účetních dokladů Informační a komunikační technologie - ukládání a skartace účetních dokladů - ukládání a skartace účetních dokladů 9

6 3. daňová soustava - vyhotovení daňového přiznání - zná základní daňové pojmy - přímé a nepřímé daně Informační a komunikační technologie - výpočet některých druhů daní - pracuje se základními daňovými pojmy, zejména zákonem DPH a o daních z příjmů (plátce, poplatník, předmět daně, zdanitelné plnění atd. - orientuje se ve vztazích mezi plátci a neplátci DPH - posoudí úplnost náležitostí daňových dokladů - vypočte DPH na vstupu, na výstupu, daňovou povinnost - pracuje s běžnými položkami daňově uznatelných a neuznatelných nákladů a výnosů - vypočítá a zaúčtuje jednotlivé daně - vyplní nejběžnější daňová přiznání - druhy daní - správa daní - výpočet jednotlivých druhů daní - zaúčtovaní jednotlivých druhů daní - daňové přiznání 16 Matematika - určí osoby oprávněné vést daňovou evidenci - vede daňovou evidenci - používá pomocné knihy - vypočítá daň z příjmu fyzických osob - vyplní přehledy pro ZP a OSSZ - sestaví daňové přiznání fyzických osob 4. daňová evidence - podstata daňové evidence - deník daňové evidence - pomocné knihy v daňové evidenci - uzávěrka 27 Informační a komunikační technologie - vypracování souvislého příkladu se zaúčtováním do deníku daňové evidence, s použitím pomocných knih, s výpočtem daňové povinnosti, vyplnění daňového přiznání FO a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení - výpočet daňové povinnosti 5. základy účetnictví Písemnou i ústní formou - sestaví jednoduchou rozvahu - chápe vztahy mezi aktivy a pasivy - rozlišuje a účtuje na syntetických a analytických účtech - pochopí podstatu podvojného zápisu - chápe postup účtování během účetního období - orientuje se v účtovém rozvrhu - řeší jednoduchý příklad - rozvaha - předpisy upravující účtování - syntetické a analytické účty - účetní knihy - metoda podvojného zápisu 10 - sestavení rozvahy - použití zákona o účetnictví - zápisy do účetních knih - účtový rozvrh

7 Účetnictví a daně 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - účtuje o dlouhodobém majetku - účtuje o finančním leasingu včetně časového rozlišení splátek u nájemce 1. dlouhodobý majetek a zdroje jeho financování - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý nehmotný majetek Informační a komunikační technologie - rozdělení majetku - souvislé příklady na pořízení a vyřazení majetku - účtuje o pořízení a prodeji dlouhodobého finančního majetku - orientuje se v zařazení majetku do odpisových skupin - finanční majetek - pořízení a vyřazení majetku - oceňování majetku při pořízení - vypočítá a zaúčtuje odpisy - pochopí význam a postup provádění kontroly majetku - uvědomí si nutnost inventarizační kontroly - inventarizace majetku zásoby - souvislý příklad na pořízení a vyřazení zásob - účtuje způsobem A i B podle dokladů - oceňování - vyhotoví příjemku a výdejku - materiál - účtuje o nedokončené výrobě a o výrobcích - účtuje o nákupu a prodeji zboží - zboží - zásoby vlastní výroby 33

8 - účtuje podle výpisu z bankovních účtů a pokladních dokladů - účtuje o ceninách - posoudí problematiku stravenek - účtuje nákup a prodej krátkodobých cenných papírů 3. finanční účty - pokladna a ceniny - bankovní účty a úvěry - cenné papíry - peníze na cestě - kursové rozdíly v průběhu a na konci roku - souvislé příklady na účtování pokladny, banky, cenných papírů, peněz na cestě a kursových rozdílů - seznámí se s účtováním v cizí měně - vypočítá a zaúčtuje kursové rozdíly v průběhu účetního období, na konci účetního období - aplikuje teoretické poznatky o inventarizaci - krátkodobý finanční majetek zúčtovací vztahy - výpočet mzdy - zaúčtuje vydané faktury, popř. jejich odpis - účtuje další pohledávky a jejich úhradu (včetně pohledávek k zahraničním subjektům) - likviduje přijaté faktury - účtuje další krátkodobé a dlouhodobé závazky - účtování pohledávek a závazků - zaměstnanci - nemocenské dávky - účtování daní a dotací - provozní zálohy poskytnuté a přijaté 33 - souvislé příklady na účtování pohledávek a závazků, mezd, daní a provozní zálohy - zaúčtuje kursové rozdíly - získá ucelený náhled na účtování mezd - zaúčtuje předpisy a platby daní

9 Účetnictví a daně 4. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - aplikuje zásady účtování nákladů a výnosů - účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví 1. náklady a výnosy - účtování nákladů a výnosů - časové rozlišení nákladů a výnosů - souvislé příklady na náklady a výnosy, časové rozlišení - posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového - pochopí význam časového rozlišení 33 - účtuje časové rozlišení nákladů a výnosů - účtuje finanční leasing 2. účetní uzávěrka - provedení inventury - chápe inventarizaci jako nástroj kontroly - inventarizace - uzavření účetnictví - při určování uzávěrkových operací respektuje účetní zásady - provádí účetní uzávěrku - vypočte výsledek hospodaření - transformuje účetní výsledek na daňový základ a dále upravuje základ daně - uzávěrkové operace - zjištění výsledku hospodaření - výpočet daňové povinnosti - uzavření účtů 30 - výpočet daňové povinnosti - souvislé příklady se zaúčtováním všech účetních operací, uzavřením účtů, zjištěním výsledků hospodaření a výpočtem daňové povinnosti - uzavře rozvahové a výsledkové účty

10 3. účetní závěrka - vyplnění účetních výkazů - orientuje se v účetních výkazech - účetní výkazy - sestavení příloh k účetním výkazům - sestaví účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu - napíše všechny přílohy k účetním výkazům - příloha k účetním výkazům 18 - souvislé příklady se zaúčtováním všech účetních operací, uzavřením účtů, zjištěním výsledků hospodaření, výpočtem daňové povinnosti a vyplnění všech účetních výkazů a příloh 4. manažerské účetnictví Informační a komunikační technologie - provedení kalkulace - účtuje náklady a výnosy hospodářských středisek - sestaví předběžnou kalkulaci úplných nákladů metodou přirážkovou - hospodářská střediska - vedení vnitropodnikového účetnictví - kalkulace druhy, rozdělení Rozpočty staveb - srovná údaje předběžné a výsledné kalkulace - sestaví kalkulaci s neúplnými náklady - druhy rozpočtů - vazby mezi normami, rozpočetnictvím a kalkulacemi - doporučí na základě výsledků obou kalkulací případně přijetí zakázky, vhodnou výši ceny 13 - přebírá údaje z kalkulace do rozpoču 5. Neziskové organizace - souvislé příklady neziskových organizací - chápe odlišnosti hospodaření a účtování neziskových organizací od podnikatelských subjektů - charakteristika, členění - směrná účtová osnova 13 - účtuje všechny probrané účetní operace 6. souvislé příklady - opakování 2., 3., a 4. ročníku 25 Matematika - souvislé příklady z daňové evidence a účetnictví

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více