1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů. Smyslem předmětu je rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků. Naučit je ekonomicky myslet, chovat se racionálně v profesním i osobním životě. Nedílnou součástí předmětu je využívání základních znalostí právních norem týkajících se účetnictví a uvědomování si následků z jejich nedodržování. Cílem předmětu je vypěstovat v žácích schopnost hodnotit číselné údaje získané účetnictvím pro podnikatelské rozhodování a návyk kontrolovat výsledky své práce Charakteristika učiva Učivo je zaměřeno na poznatky dlouhodobějšího charakteru, ze kterých by absolventi měli vycházet při možné podnikatelské činnosti a správně se orientovat v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Současně vede žáky k tomu, aby si dalším vzděláváním prohlubovali své znalosti, a to nejen studiem odborné literatury. Předmět zahrnuje učivo základů účetnictví, finančního a manažerského účetnictví, daňové evidence. Je rozvrženo do tématických celků v hodinové dotaci 2 týdenní vyučovací hodiny v 2. a 3. ročníku denního 4letého studia. U 5letého dálkového studia jsou tematické celky zpracovány v rozsahu 16 konzultací v 2. a 18 konzultací ve 3. ročníku. Učivo je doplněno praktickou výukou v účetním programu Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Žáci jsou na základě znalostí základů účetnictví schopni vyhotovovat, používat a zpracovávat účetní doklady, provádět zápisy v účetních knihách, účtovat na syntetických a analytických účtech. Dále jsou schopni vypočítat hospodářský výsledek podniku, upravit na daňový základ, vypočítat a zaúčtovat daň z příjmu. Provést účetní uzávěrku a zpracovat podklady pro účetní závěrku i v účetním programu na PC. Veškeré tyto dovednosti úzce souvisí s naplňováním afektivních cílů. Proto výuka usiluje v průběhu celého studia o to, aby žáci: - pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali účetní zásady; - jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání; - měli zdravou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení; - využívali vhodné účetní SW vybavení při práci na PC; - dodržovali zásady a předpisy BOZP při práci na PC Výukové strategie Základní metoda výuky je výklad a vysvětlování, odvozování postupů účtování s praktickým procvičováním na příkladech. Žáci při práci používají účtovou osnovu, provádějí účetní zápisy do účetních knih nebo pomocí účetního programu, vyhledávají aktuální informace na internetu. 1

2 Zjištěné informace využívají při řešení zadaných úkolů a jsou vedeni k zodpovědnosti za výsledky své práce. Žáci v průběhu studia zpracovávají souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe, zjištěné výsledky interpretují a navrhují varianty řešení pro ekonomické rozhodování. Formy výuky: - hromadné vyučování - vyučování frontální výklad, opakování; - skupinové vyučování řešení příkladů. Metody výuky: - metody expoziční popis, vysvětlování, práce s učebnicí nebo učebním textem, práce s účtovou osnovou; - metody motivační příklady z praxe, pochvaly; - metody fixační opakování učiva ústní i písemné, procvičování na praktických příkladech, upevňování dovedností Hodnocení výsledků žáků Základem hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých tematických celků. Důraz je kladen na souvislost projevu, věcnou správnost, přesné formulace a uplatňování praktických dovedností v účetnictví. Při písemném zkoušení se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost při provádění účetních zápisů a schopnost samostatné práce žáka. Součástí hodnocení je individuální práce žáka v hodině, jeho zájem o problematiku a aktivita při řešení praktických příkladů. Praktické zkoušky prokazují dovednosti žáků, vypracováním úkolů aplikují poznatky získané studiem. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Vzdělávání v účetnictví směřuje k rozvoji těchto klíčových kompetencí, odborných kompetencí a průřezových témat Klíčové kompetence Kompetence k učení - mít vztah k učení a vzdělávání; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 2

3 - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata. Personální a sociální kompetence - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Občanské kompetence a kulturní povědomí - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu. Matematické kompetence - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a dalšímu prostředky informačních a komunikačních technologií; - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak využitím celosvětové sítě Internet Odborné kompetence Zajišťovat typické podnikové činnosti V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby absolventi: - zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti; - vedli podnikovou administrativu. Efektivně hospodařit s finančními prostředky V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby absolventi: - prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem; - orientovali se v daňovém systému a uměli vypočítat daňovou povinnost; - vypočítávali a odváděli zákonné odvody; 3

4 - účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy; - prováděli účetní závěrku a uzávěrku; - sestavovali kalkulace výrobků a služeb, znali principy tvorby cen. Zajišťovat obchodní činnost podniku V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby absolventi: - prováděli a zajišťovali nákup a prodej zboží; - vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby absolventi: - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady. V rámci odborných kompetencí by absolventi měli být schopni: - orientovat se v základních předpisech pro účetnictví; - vyhledávat příslušná ustanovení v zákonech; - vysvětlit základní pojmy účetnictví; - používat základní terminologii; - pracovat s účetní osnovou; - vyhotovovat účetní doklady; - zapsat účetní případy do účetních knih; - pracovat v účetním programu na PC Průřezová témata Informační a komunikační technologie Účetnictví je charakterizováno jako sběr, zpracování a uschovávání informací o hospodářských jevech v podniku. Použití prostředků informační a komunikační technologie je nedílnou součástí práce v oboru. K aplikaci průřezového tématu Informační a komunikační technologie přispívá tím, že žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informační a komunikační technologie a naučili se je efektivně využívat, jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu budoucího povolání i v osobním a občanském životě. Výuka účetnictví tak realizuje a rozvíjí obsahový celek: - cvičení v odborných učebnách výpočetní techniky. V rámci výuky pracují žáci v účetním programu ABBRA. Jsou jim zadávány konkrétní praktické příklady k procvičování jednotlivých témat. Žáci si vyhotovují účetní doklady, opatřují je účtovacími předpisy a přeúčtovávají do účetních knih. Vyhotovují a tisknou: - sestavy dokladů: o doklady faktur přijatých na dlouhodobý majetek, zásoby, služby; 4

5 o doklady faktur vystavených výrobky, služby, zboží, ostatní složky majetku; o příjmové pokladní doklady na tržby za výrobky, zboží nebo služby; o výdajové pokladní doklady dlouhodobý majetek, zásoby, služby; o výpisy z bankovních účtů o přijatých a provedených platbách, úroků a bankovních poplatků; o vnitřní účetní doklady příjemky a výdejky zásob, mzdovou listinu, vyřazení dlouhodobého majetku, tvorba opravných položek a rezerv, rozdělení hospodářského výsledku a tvorba fondů; - účetní deník včetně setřídění podle určených kritérií; - provádějí účetní uzávěrku. Dále si v rámci výuky žáci procvičí: - vyhledávání informací na internetu; - práci s tabulkovým kalkulátorem; - práci s textovým procesorem; - aplikaci znalostí z odborných předmětů na konkrétních úkolech z praxe. Při realizaci úkolů spolupracují vyučující předmětu účetnictví a výpočetní technika. Cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače, naučit je pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat, aby je uměli využívat v dalším vzdělávání a mohli je uplatňovat i v praxi Mezipředmětové vztahy - Základy práva - Management a marketing - Výpočetní technika - Matematika - Podniková ekonomika 5

6 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 136 hodin 2.1. Rozpis učiva 2. ročník Výsledky vzdělávání - žák - vysvětlí základní pojmy Tematické celky Hodinová dotace 1. Podstata účetnictví 2 - ověří náležitosti dokladů - vyhotoví doklady - zajišťuje jejich oběh a archivaci - sestaví jednoduchou rozvahu - zachytí změny na účtech - vysvětlí podstatu podvojného zápisu - uvede postup účtování během účetního období - řeší jednoduchý příklad 2. Účetní doklady 4 Podstata a význam, druhy náležitosti, 3. Základy účetnictví 20 Rozvaha. Rozvahové účty. Výsledkové účty. Metoda podvojného zápisu. Syntetická a analytická evidence. 4. Základy účtování na SÚ 38 - Účtuje běžné účetní případy podle účetní osnovy pro podnikatele - vyhotoví potřebné účetní doklady související s pohybem peněz a evidencí majetku Účtová osnova pro podnikatele Finanční majetek. Pokladna, ceniny, bankovní účty Materiál a zboží.. - aplikuje právní normy v účetnictví - provádí opravy účetních záznamů - vysvětlí podstatu inventarizace - zpracuje účetní agendu podle účetních dokladů - je schopen poskytnout informace pro řízení podniku 5. Informační systém podniku 4 Právní normy v účetnictví. Účetní zápisy, účetní knihy. Kontrola účetních dokladů. Opravy účetních zápisů. Souvislý příklad. 6

7 2.2. Rozpis učiva 3. ročník Výsledky vzdělávání - žák - účtuje podle dokladů pořízení i vyřazení majetku - vyhotoví doklady a vede analytickou evidenci - posoudí vhodnost volby způsobu odepisování - - zpracuje faktury, vede knihy - účtuje nákup i prodej v tuzemské i cizích měnách - účtuje o DPH na vstupu i výstupu - orientuje se v zákonné úpravě mezd a provádí mzdové výpočty, zákonné odvody, vyhotovuje mzdové doklady Hodinová Tematické celky dotace 1. Majetek podniku 15 Dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 2. Zúčtovací vztahy 10 Pohledávky a závazky z obchodního styku. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SZP. Zúčtování s finančním orgánem - aplikuje zásady účtování nákladů a výnosů - účtuje náklady a výnosy - posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového - charakterizuje význam časového rozlišení 3. Náklady a výnosy 10 Účtování nákladů a výnosů. Časové rozlišení v užším i širším pojetí. - zjistí hrubý hospodářský výsledek v předepsaném členění - provede transformaci na daňový základ - vypočte daň z příjmu a disponibilní zisk - provede zaúčtování 4. Výsledek hospodaření 20 Zjištění hospodářského výsledku. Daně z příjmu. Rozdělení zisku. - Vyhodnocuje ekonomická statistická data v grafech a tabulkách 5. Základy ekonomické statistiky 13 Poměrné ukazatele /skutečnost-plán/ Střední hodnoty /prostý a vážený aritmetický průměr/ 7

8 3. Rozpis učiva dálkové 5leté studium Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 2. ročník Výsledky vzdělávání - žák - vysvětlí základní pojmy - ověří náležitosti dokladů - vyhotoví doklady - zajišťuje jejich oběh a archivaci - sestaví jednoduchou rozvahu - zachytí změny na účtech - vysvětlí podstatu podvojného zápisu - uvede postup účtování během účetního období - řeší jednoduchý příklad - Účtuje běžné účetní případy podle účtové osnovy pro podnikatele - Vyhotoví potřebné účetní doklady související s pohybem peněz a evidencí majetku Tematické celky Počet konzultací 1. Podstata účetnictví 1 2. Účetní doklady 1 Podstata a význam, druhy náležitosti, 3. Základy účetnictví 5 Rozvaha. Rozvahové účty. Výsledkové účty. Metoda podvojného zápisu. Syntetická a analytická evidence. 4. Základy účtování na SÚ 6 Účtová osnova pro podnikatele Finanční majetek Pokladna, ceniny, bankovní účty - aplikuje právní normy v účetnictví - provádí opravy účetních záznamů - vysvětlí podstatu inventarizace - zpracuje účetní agendu podle účetních dokladů - je schopen poskytnout informace pro řízení podniku 5. Informační systém podniku 3 Právní normy v účetnictví. Účetní zápisy, účetní knihy. Kontrola účetních dokladů. Opravy účetních zápisů. Souvislý příklad. 8

9 3.2. Rozpis učiva 3. ročník Výsledky vzdělávání - žák - účtuje podle dokladů pořízení a vyřazení majetku - vyhotoví účetní doklady a vede analytickou evidenci - Zpracuje faktury, vede knihy - Účtuje nákup a prodej v tuzemské i zahraničních měnách - Účtuje o DPH na vstupu i výstupu - Orientuje se v zákonné úpravě mezd a provádí mzdové výpočty, zákonné odvody, vyhotovuje mzdové doklady - Aplikuje zásady účtování nákladů a výnosů - Účtuje náklady a výnosy - Posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového - Charakterizuje význam časového rozlišení - účtuje podle výpisů z bankovních - účtů a pokladních dokladů Tematické celky Počet konzultací 6. Majetek podniku 4 Dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý finanční majetek. 7. Zúčtovací vztahy 5 Pohledávky a závazky z obchodního styku. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SZP. Zúčtování s finančním orgánem. 8.Náklady a výnosy 3 Účtování nákladů a výnosů. Časové rozlišení v užším a širším pojetí. 9. Výsledek hospodaření 3 - Zjistí hrubý hospodářský výsledek v předepsaném členění - Provede transformaci na daňový základ - Vypočte daň z příjmu - Provede zaúčtování - Provede účetní uzávěrku - Orientuje se v účetních výkazech - Charakterizuje obsah rozvahy a výsledovky - Vyhodnocuje ekonomická statistická data v grafech a tabulkách Zjištění hospodářského výsledku. Daně z příjmu. Rozdělení zisku. 10. Účetní závěrka Základy ekonomické statistiky Uzávěrkové operace Účetní závěrka 3 9

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Základy práva je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty ekonomika a účetnictví tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY EKONOMIKY Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Truhlář 33-56-H/01 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 49,5 hodin/ročník

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie - zaměření reklama a webdesign Ledeč nad Sázavou 2013 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ Středníí odborná školla a Středníí odborné učiilliiště,, Horšovský Týn,, Liittrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2011 1. Úvodní identifikační údaje Název školy Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 1. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Název školního vzdělávacího programu:

Název školního vzdělávacího programu: Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE (PEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 262 (8 hodin týdně) Platnost:

Více