VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice 111, PSČ IČO: Zřizovatel: Forma hospodaření: Ředitel: Tel., fax.: , Krajský úřad - Jihočeský kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy příspěvková organizace Ladislav Klíma, Mgr. (viz jmenování do funkce ředitele vydané MŠMT ČR dne pod č.j.: /94 27, potvrzení ve funkci na základě výsledku konkurzu vydaného MŠMT ČR dne pod č. j.: /96-60) a výsledku konkurzního řízení vydaného na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 471/2012/RK-91 ze dne

2 OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ ŠKOLY PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ, PODLE KTERÝCH SE VYUČOVALO POČET ROČNÍKŮ POČET TŘÍD / ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOL ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ ÚDAJE O BUDOVÁCH, VYBAVENÍ, MATERIÁLOVÉM ZABEZPEČENÍ RADA ŠKOLY PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA ŠKOLNÍ DRUŽINA (PÍSEK A MILEVSKO) ŠKOLNÍ KLUB (POUZE PÍSEK) ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH DALŠÍ AKTIVITY PROJEKTY DĚTSKÝ DOMOV ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ BUDOVA A VYBAVENOST VZDĚLÁVÁNÍ SVĚŘENCŮ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRÁZDNINOVÁ ČINNOST ZPRÁVA O ZDRAVOTNÍM STAVU DĚTÍ SPONZORSKÉ AKTIVITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NEMOCNICI ORGANIZACE VÝUKY PRIORITY VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ AKTIVITY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST STAV EVVO NA ZAŘÍZENÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PŘÍLOHY

3 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Školská zařízení poskytují výchovu a vzdělávání mentálně postižené mládeži: v základní škole praktické a v základní škole speciální se vzdělávají žáci s takovým zdravotním postižením, pro které nejsou schopní úspěšně se vzdělávat a dokončit základní školu. Toto speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školním poradenským zařízením. praktická škola dvouletá připravuje žáky po ukončení povinné školní docházky pro výkon jednoduchých činností, v dětském domově jsou umisťovány děti od tří do osmnácti let věku, popřípadě do ukončení přípravy na povolání, a) u nichž soud nařídil ústavní výchovu, b) na základě předběžného opatření soudu, tyto děti navštěvují a) mateřskou školu, b) základní školu, základní školu praktickou či základní školu speciální, c) střední školu, odborné učiliště či praktickou školu, popř. vysokou školu základní škola při zdravotnickém zařízení se zaměřuje na dosažení návaznosti ve školní výuce, přispívají k naplňování volného času pacientů, zajišťují logopedickou péči. Zde se mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístěni ve zdravotnickém zařízení. Podle svých možností mohou poskytovat individuální konzultace i žákům středních škol. přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Součástí základní školy speciální je i rehabilitační oddělení, ve kterém jsou vzděláváni žáci, kteří vzhledem ke stupni svého postižení a případně i z dalších důvodů nejsou schopni prospívat ani na prvním stupni základní školy speciální. Součástí školského zařízení jsou: Základní škola při zdravotnickém zařízení Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Praktická škola dvouletá Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň základní školy speciální Odloučená pracoviště: 2 Školní družina Školní klub Školní jídelna Dětský domov Milevsko, ul. 5. května Základní škola praktická - Základní škola speciální - Školní družina Písek, K Háječku dětský domov (byt, rodinná buňka) Skály 26 - dětský domov (jedna rodinná buňka na vesnici) Písek, Čapkova ZŠ a MŠ při Nemocnici Písek. Organizace má vypracovány tyto dokumenty: statut Dětského domova a Speciálních škol koncepční záměry a úkoly na období let koncepci poradenských služeb plány práce na příslušný školní rok (školy, školní družiny, dětský domov)

4 program na prevenci sociálně patologických jevů, jehož součástí je i plán prevence šikanování mezi žáky vnitřní řád školy vnitřní řád dětského domova zásady pro hodnocení a klasifikaci žáků škol plán environmentální výchovy a vzdělávání plán práce ICCT vnitřní platový předpis s kalendářem výplat kritéria pro přiznání osobních příplatků a mimořádných odměn organizační zabezpečení školního roku program odpadového hospodářství směrnice k používání služebního vozidla Ford Tranzit směrnice k organizování zahraničních výjezdů a pobytů směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vnitroorganizační účetní směrnice plán oběhu účetních dokladů traumatologický plán zásady provozního řádu dětského domova i základních škol tematické plány a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně kolektivní smlouvu s Českomoravským odborovým svazem a zásady hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb Ve školním roce 2011/2012 pracovalo na zařízení, včetně jeho detašovaných pracovišť, 72 zaměstnanců, z toho bylo: a) 61 pedagogů - 27 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny (s částečnými úvazky) a 6 asistentů pedagoga ve školách - 14 vychovatelů a 9 asistentů pedagoga v dětském domově, b) 15 provozních zaměstnanců Na zařízení pracují dvě občanská sdružení (POLÁRKA, SPOLU), která si kladou podobné cíle: pomáhat zdravotně postiženým dětem, zjm. finančně podpořit takové aktivity žáků a dětí našeho zařízení, které nemohou být kryty ze státního příspěvku na žáka a dítě. Naše zařízení má uzavřenou dohodu o spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v rámci které se naše organizace stala klinickým pracovištěm university. V průběhu roku byly obnovovány dohody o spolupráci v oblasti odborné praxe s VOŠS Prachatice a JABOK Praha. Během školního roku na zařízení vykonávalo různě dlouhou praxi celkem 24 studentů. 2. ŠKOLY 2.1 Přehled učebních plánů, podle kterých se vyučovalo Základní škola speciální: - v 1., 2., 7. a 8. ročníku se učilo podle Školního vzdělávacího programu vypracovaného dle přílohy RVP pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v předešlých letech pedagogickými pracovníky zařízení č.j.: III-295/2009. Součástí tohoto ŠVP je i oddíl pro vzdělávání žáků v rehabilitačním oddělení základní školy speciální. - ve 3. až 6. ročníku a v 9. a 10. ročníku se vyučovalo dle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného ročníku pomocné školy (Septima 1995) - schváleno MŠMT ČR pod čj.: /97-22, (u rehabilitačního oddělení ZŠ speciální dle / ). 3

5 Základní škola praktická: - ve všech ročnících ( ročník) se učilo dle Školního vzdělávacího programu vypracovaného dle přílohy RVP v předešlých letech pedagogickými pracovníky škol- č.j.: III-257/2007. Praktická škola s dvouletou přípravou (učební dokumenty C/002), schválilo MŠMT ČR dne pod čj / s platností od Základní škola při nemocnici má vypracován ŠVP Zvládnu to, který se snaží respektovat zdravotní postižení, příp. další zdravotní zákroky, předcházet projevům hospitalizmu a zároveň udržet kontinuitu vzdělávacího procesu kmenové školy Mateřská škola (v současné době mimo provoz) 2.2 Počet ročníků - ZŠ speciální (+ rehabilitač.odd.) 10(+7) - ZŠ praktická Písek 9 - ZŠ praktická Milevsko 8 - praktická škola (dvouletá) 1 - přípravný stupeň ZŠ speciální Počet tříd / žáků 1.pololetí 2.pololetí - základní škola při nemocnici 2 / 16 2 / 16 - mateřská škola při nemocnici mimo provoz - základní škola speciální (reh.odd.) 7 / 36(16) 7 / 35(15) - základní škola praktická Písek 8 / 61 8 / 68 - základní škola praktická Milevsko 2 / 16 2 / 19 - praktická škola 1 / 6 1 /7 - přípravný stupeň pomocné školy mimo provoz Počty žáků a tříd v základní škole při nemocnici jsou odvozovány dlouhodobým průměrem počtu žáků hospitalizovaných na různých odděleních nemocnice. Mateřská škola byla po dohodě se zřizovatelem prozatím uzavřena pro malý počet dětí během posledních let. 2.4 Výsledky vzdělávání žáků Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a výsledky závěrečných zkoušek žáků praktické školy: Počet žáků, kteří: - prospěli s vyznamenáním ZŠ speciální neklasifikováno ZŠ praktická Písek 17 ZŠ praktická Milevsko 5 praktická škola 0 - prospěli ZŠ speciální 33 ZŠ praktická Písek 50 ZŠ praktická Milevsko 10 praktická škola 5 - neprospěli a budou opakovat (po neúspěšném vykonání komisionálního přezkoušení) ZŠ speciální 0 0 ZŠ praktická Písek 1 1 ZŠ praktická Milevsko 1 0 praktická škola 0 0 4

6 - opakovali ročník ZŠ speciální 0 ZŠ praktická Písek 0 ZŠ praktická Milevsko 0 praktická škola 0 - ukončili škol.docházku (během roku) 0 (10.rok školní docházky) - byli vyloučeni ze studia praktické školy z důvodů: chování a záškoláctví 0 prospěchu (přestup) 0 na vlastní žádost 1 - ukončili povinnou školní docházku k : ZŠ speciální 2 ZŠ praktická Písek 10 ZŠ praktická Milevsko 0 - žádají o prodloužení školní docházky z důvodu možnosti další přípravy na povolání: ZŠ praktická Písek 1 ZŠ praktická Milevsko 0 ZŠ speciální 5 - komisionální zkoušky: Milevsko 0, Písek 3 Procenta žáků se sníženým stupněm z chování: šk. rok 2009/10 šk. rok 2010/11 šk. rok 2011/12 2. stupeň 9,2 8,1 12,2 3. stupeň 18,3 5,1 6,8 Počet žáků osvobozených: - od povinné školní docházky 0 - od povinnosti docházet na výuku 0 (mateřství, udělením ISP,apod.) - od tělesné výchovy na základě doporučení lékaře 6 - od plné výuky (zkrácená výuka na doporučení lékaře) 10 Odložení povinné školní docházky: 0 Neomluvené hodiny: Absolutní počty neomluvených hodin na Základní škole praktické a Základní škole speciální v Písku a Milevsku. šk. rok 2009/10 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/ Neomluvené absence byly způsobeny několika žáky, jejichž rodiče nedbají na řádnou docházku svých dětí do školy. Všechny tyto případy byly řešeny s rodiči žáků, pokud nedošlo k nápravě, pak ve spolupráci s oddělením péče o dítě při Městském úřadu v Písku a Milevsku. Oproti předešlým školním letům však zaznamenáváme pokles o více jak 300 hodin, resp. o více než 2/3. Můžeme konstatovat, že v omlouvání žáků byl zaznamenán úspěch a jejich záškoláctví bylo podstatně sníženo. Žáci praktické školy dvouleté zameškali celkem 912 hodin, z toho bylo 0 hodin neomluvených. Na jednoho žáka praktické školy připadá: 152 omluvených hodin 0 neomluvených hodin Závěrečné zkoušky žáků praktické školy dvouleté se nekonaly jediná studentka 2.ročníku praktické školy dvouleté ukončila ze zdravotních důvodů studium předčasně. 5

7 Učební osnovy a plány jednotlivých škol a ročníků byly na konci školního roku 2011/2012 splněny. Podle individuální vzdělávacích plánů byli vyučováni: na základní škole speciální v Písku a Milevsku 8 žáků, na základní škole praktické v Písku i Milevsku celkem 2 žáci. Vzhledem ke stupni postižení zařazených dětí a s přihlédnutím ke složitosti a náročnosti výuky, zejména ve třídách o více ročnících, bylo po projednání u zřizovatele a s jeho kladným vyjádřením přistoupeno k výuce pomocí asistentů pedagoga. Tento postup se osvědčil již v uplynulých letech, a proto byla i ve školním roce 2011/2012 zvolena právě tato forma pomoci při výuce nejen integrovaných dětí, ale i při výuce těžce mentálně postižených žáků základní školy speciální (v rehabilitačním oddělení). Při hodnocení a klasifikaci žáků vychází pedagogové z Metodického pokynu pro hodnocení a klasifikaci žáků základní školy praktické, základní školy speciální a žáky praktické školy dvouleté, vydaného vedením zařízení, schváleného pedagogickou radou a doporučením školské rady. Případy nepřiměřeného přístupu učitele k žákům se nevyskytly. V uplynulém školním roce nebyly na školách v Písku ani v Milevsku vyhlášeny ředitelem školy volné dny. 2.5 Údaje o pracovnících škol Ve všech již zmíněných školách (ZŠ praktické, ZŠ speciální, praktické dvouleté) během školního roku 2011/2012 učilo 27 pedagogických pracovníků (učitelů), z toho mělo 24 vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, jeden vysokoškolské vzdělání nepedagogického směru a dva pedagogičtí pracovníci měli středoškolské vzdělání. Asistenti pedagoga měli středoškolské vzdělání. 24 pedagogů vystudovanou speciální pedagogiku. Výchovné poradenství zajišťovala pro školy v Písku paní učitelka Mgr. Jana Ingrišová, která v rámci DVPP absolvovala vzdělávací program NIDV s názvem Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením II, pro školu v Milevsku Mgr. Kamila Finková. Obě jmenované mají vystudované výchovné poradenství. Na zařízení byly ustanoveny pracovnice pro prevenci negativních sociálních jevů, které se pravidelně účastní akcí a přednášek pořádaných příslušnými organizacemi na protidrogovou problematiku. Školské zařízení má vypracovaný Program prevence sociálně patologických jevů. Ten vychází z Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Naše zařízení má dále vypracován Pokyn pro krizové situace, což je určité desatero nejzákladnějších postupů při řešení problémů, se kterými se ve škole můžeme setkat. O některé poznatky a principy chování byl rozšířen školní řád. Problematika prevence sociálně patologických jevů je začleněna do školního vzdělávacího programu a její hodnocení je součástí pedagogických rad. Prevence sociálně patologických jevů je členěna do několika oblastí: oblast zdravého životního stylu, oblast přírodovědnou, oblast společenskovědní a oblast sociální, příp. rodinnou. Naplňování prevence patologických jevů je patrná při bližším studiu školního vzdělávacího programu. Účast na vzdělávacích akcích, pořádaných akreditovanými regionálními organizacemi, umožňuje pedagogickým pracovníkům (v rámci možnosti organizace) získávat nové poznatky a informace, které mohou uplatnit ve výchovně vzdělávacím procesu. Během školního roku 2011/2012 se pedagogičtí pracovníci škol zúčastnili celkem 13 akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaných zařízením pro DVPP v Českých Budějovicích, Táboře či v Písku. V rámci výměny zkušeností navštívili někteří učitelé zařízení zaměřená na práci s postiženými dětmi. Všichni pedagogičtí pracovníci škol absolvovali školení PhDr. I. Martínka s názvem Agresivita a šikana žáků a dětí, pro lepší využití moderní techniky ve výuce si vyslechli školení Interaktivní tabule a práce s ní. 6

8 Jednotliví zástupci zařízení absolvovali školení na téma: - alternativní a augmentativní komunikace, - muzikoterapie v pedagogické praxi, - setkání s artefiletikou, - autismus, vyučování a výchova autistických žáků, a další, Ředitel zařízení a jeho statutární zástupce mají ukončené vzdělání předepsané pro vedoucí pracovníky obor školský management. Školské zařízení řídí ředitel jmenovaný do funkce na základě výsledků konkurzního řízení z května roku Dalšími členy vedení zařízení jsou statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro ekonomiku, zástupce ředitele pro dětský domov (vedoucí vychovatel) a zástupci odloučených pracovišť (Milevsko, ZŠ a MŠ při nemocnici). Systém řízení je zpracován v organizačním řádu, ve kterém je uvedena odpovědnost vedoucích pracovníků za řízení podřízených pracovníků. Organizační schéma odpovídá potřebám zařízení a umožňuje efektivní řízení. Kontrolní a hospitační činnost je součástí pracovních náplní všech vedoucích pracovníků. Z provedených kontrol a hospitací jsou pořizovány záznamy, které obsahují zjištěné klady a nedostatky a jejich hodnocení. Se závěry jsou pracovníci vždy seznámeni. 2.6 Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Žáci jsou do základních škol samostatně zřízených pro vzdělávání zdravotně postižených dětí zařazováni ředitelem zařízení na základě návrhu základní školy, kde žák dosud plnil povinnou školní docházku nebo žádosti zákonného zástupce, doporučení pedagogicko psychologické poradny (či SPC) a souhlasu či žádosti zákonného zástupce. V rámci převedení do jiného vzdělávacího programu zákonní zástupci jsou seznámeni a podepisují informovaný souhlas s převedením do jiného vzdělávacího programu. Do praktické školy dvouleté jsou přijímáni žáci na základě přijímacího pohovoru v termínu daném MŠMT ČR pro přijímací zkoušky na střední školy a to v souladu se zákonem č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Ve školním roce 2011/2012 bylo do základních škol v Písku a Milevsku nově zařazeno (přestup či převedení do jiného vzdělávacího programu) 14 žáků, dva žáci byli přeřazeni do základní školy speciální. Všechna rozhodnutí byla vydána na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení. 2.7 Údaje o budovách, vybavení, materiálovém zabezpečení Budova školy v Písku je v dobrém technickém stavu. V uplynulých letech jsme usilovali o vybudování osobního výtahu pro imobilní žáky, abychom splnili úkol bezbariérovosti školy. Zastupitelstvem kraje bylo rozhodnuto o dofinancování v rámci podání projektu do regionálního operačního programu. Stejný projekt by vyřešil i problém toalet pro imobilní osoby. Doporučením Regionální rady soudržnosti Jihozápad byl doporučen projekt k financování. Po zjištění nedostatků při hodnocení projektů bylo před podpisem smlouvy hejtmankou západočeského kraje rozhodnuto o novém posouzení všech projektů. Výsledkem znovuposouzení bylo vyřazení našeho projektu. Během prázdninových měsíců roku 2011 byla dokončena rekonstrukce toalet v budově školy v Písku a tím byly naplněny požadavky hygienických norem. V rámci projektu EU peníze školám byla škola vybavena novými počítači v obou učebnách výpočetní techniky, zároveň byly dvě třídy vybaveny interaktivními tabulemi a nakoupeno několik notebooků pro vyučující a celá budova školy v Písku byla zasíťována. 7

9 Některé učebny byly v rámci údržby vymalovány, byla dokončena celková rekonstrukce osvětlení v budově školy v Písku. Budova školy v Milevsku je sice po celkové rekonstrukci z předcházejících let, a splňuje veškeré požadavky i pro výuku imobilních žáků bezbariérovost, přesto bude nutné v nadcházejících letech investovat do větší údržby (např. výměna oken, další zateplení, apod.). Dále přetrvává problém minulých let: zda pro neustálý pokles počtu žáků ve škole, je ještě rentabilní provozovat samostatnou budovu. V uplynulých letech se vedení zařízení snažilo o vybavení učeben novým nábytkem, včetně nábytku reflektující potřeby nově přicházejících i tělesně postižených žáků. Vybavení učebními pomůckami odpovídá standartu speciálních škol. Pronájmy budov: Milevsko prostor haly byl po celý školní rok na základě dohody o pronájmu pronajat v odpoledních hodinách TJ Sokol Milevsko 2.8 Rada školy V souladu s podmínkami 167 zákona č.561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění) a metodického pokynu Krajského úřadu Jihočeského kraje proběhly v průběhu měsíce května roku 2011 volby do rady školy. Ve školní roce 2011/12 pracovala rada školy ve složení: a) za pedagogy zařízení Bc. Ladislav Charvát Mgr. Eva Kovářová Mgr. Dita Doubková b) za zákonné zástupce žáků Ing. Bohuslav Glaser pí. Jana Trojanová Mgr. Radim Koreš c) za zřizovatele Mgr. Miluše Štojdlová Mgr. Alena Chodorová PhDr. Helena Šatrová 2.9 Pracoviště školního psychologa V rámci evropských rozvojových fondů VIP Kariéry bylo na našem zařízení prostřednictvím Institutu pedagogicko psychologického poradenství Praha zřízeno pracoviště školního psychologa. V této pozici byla v roce 2005 potvrzena paní Mgr. Boušková. Hlavním úkolem školního psychologa je pomoc dětem, jejich rodičům i pedagogům zařízení při řešení jakýchkoliv problémů při školní docházce dětí. Koncem školního roku 2008/2009 byla mezi naším zařízením a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR podepsána dohoda o další spolupráci při vytvoření podmínek pro poskytování služeb. Činnost školního psychologa ve škole je samostatnou poradenskou činností, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa. 3. MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 3.1 Školní družina (Písek a Milevsko) Vykazuje činnost ráno i odpoledne, a to dle požadavku rodičů a potřeb školy ve vlastní 8

10 učebně zajištěna činnost paní vychovatelkou, materiální zabezpečení dobré. 3.2 Školní klub (pouze Písek) Pracoval pod vedením pedagogického pracovníka na žádost rodičů žáků. Materiální zajištění je dostačující. 3.3 Účast na soutěžích Výtvarné soutěže: ATC kartičky Sportovní soutěže: SHM žáků ZŠ praktické (okresní kolo v Písku a krajské kolo v Prachaticích), Oblastní kolo v kuželkách Blatná 2012, Plavecké závody Český Krumlov, Běh do schodů, Sportovní hry žáků speciálních škol v Písku, Dopravní soutěž v Písku, oblastní kolo ve Volyni, Běžeckoplavecký maraton V Milevsku 3.4 Další aktivity Žáci spolu s pedagogy škol v Písku absolvovali během školního roku: - plavecký výcvik žáků speciální školy, - plavecký výcvik žáků 4. a 5. ročníku základní školy praktické, - několikadenní pobyt žáků speciální školy na horách (podzimní a zimní) na Kubově Huti, - v rámci dopravní výchovy návštěva dopravního hřiště AMK Písek, - navštívili několik divadelních představení: Divadlo KOS Princezna je hloupá Madla Divadlo KOLEM Pohádka o líné Čiperce a Poví ti to přísloví Vánoční koncert ZUŠ Koncertní vystoupení Písničky pana Hrdličky - žáci základní školy speciální, ve spolupráci s OS Horizont a jejich laskavého zapůjčení galerie, uspořádali výstavu svých výtvarných prací - výstavy a muzea: 9

11 Prácheňské muzeum Písek: historie města Písku, Sladovna výstava hraček, v rámci ANIFESTu Ilustrátoři a animace, - besedy a přednášky: - v rámci projektu AJAX: Problematika drog a návykových látek (Policie ČR) Mravnostní delikty (Policie ČR) Týrání a zneužívání dětí (Policie ČR) - Cassiopea Strakonice: Jdeme na to od lesa, O šatech a lidech - výtvarné čarování Hlavonožci Přednáška o nebezpečí návykových látek (Arkáda Písek) Vztahy mezi spolužáky, šikana (Mgr. E.Boušková) - na zařízení proběhly oslavy Mezinárodního dne dětí, Dne učitelů, vánočních a velikonočních svátků, Mikulášská besídka s nadílkou a diskotékou, atd. - další akce: školní kolo soutěže Talentmánie hledáme talenty Módní přehlídka spojená s burzou oblečení Cipískoviště Tříkrálová sbírka 10

12 Návštěva solné jeskyně žáci spolu s učiteli uspořádali Drakiádu, spojenou se soutěží o nehezčího a nejlépe létajícího draka, karneval spojený s diskotékou, v rámci výuky absolvovali žáci základní školy speciální arteterapii, canisterapii, hipoterapii a došlo ke vzájemnému setkání s žáky základní školy speciální ze Strakonic exkurze, výlety: Podzimní a jarní (pozdně zimní) pobyt žáků ZŠ speciální na Kubově Huti Hluboká jeden z nejkrásnějších zámků ČR, návštěva ZOO Ohrada a divadelního představení Karlštejn, Křivoklát Orlík, Zvíkov výlety spolu s OS Horizont OU Národní svobody a Pletárna M+M v rámci předprofesní přípravy žáků Jednodenní výlety-pobyty v přírodě (Flekačky, ) Návštěva plzeňské ZOO S velkým zájmem ze strany dětí-žáků se uskutečnily další projektové dny: Vánoční výtvarná dílna Sběr žaludů pro zimní krmení lesních zvířátek spojený se soutěží o největšího žaluda Den Země úklid lesa Říjen měsíc zdravých zubů Pečení perníčků Vlnění-plstění Pohádkové dny Pohádkový les Jablíčkový den Vítání jara Barevná čepička Mravenci připoj si svého mravence Vánoční zvyky, vánoční cukroví Nedílnou součástí výuky byla výchova k péči o životní prostředí, v rámci které se všichni žáci podíleli na třídění odpadu v souvislosti s tříděním odpadu proběhla akce: Než odpady vyhodíme, něco si z nich vyrobíme, někteří žáci se podíleli na výrobě krmítek pro ptáky, V průběhu školního roku absolvovali žáci základní školy praktické i speciální zimní a letní pochodová cvičení, která prověřila jejich znalosti a schopnosti. 11

13 V rámci projektu Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými poruchami se žáci základní školy speciální zúčastnili několika arteterapií, hipoterapií a canisterapií. Žáci základní školy v Milevsku kromě jiného: navštívili několik filmových a divadelních představení: Šmoulové, Ušatá princezna, písničková show Oběžná dráha v DK Milevsko v rámci učiva se seznamovali s historií města Milevska a spolu se svými pedagogy absolvovali několik tematicky zaměřených vycházek do přírody, podívali se do městské knihovny (tematicky zaměřené pořadymasopust, Velikonoce, apod.) V průběhu školního roku shlédli několik výstav. V rámci výuky a další přípravy na povolání navštívili některé provozovny v Milevsku, SOŠ a SOU Milevsko. Ve škole společně oslavili svátky vánoční i velikonoční a další významné dny. Zajímavou nejen pro žáky se stala beseda s představiteli Policie ČR. Žáci spolu s učiteli uspořádali vánoční besídku. V průběhu školního roku absolvovali žáci zimní a letní pochodová cvičení, která prověřila jejich zdatnost a schopnosti. Své sportovní nadání mohli ukázat při SHM v Písku, ale i při plavání. V rámci výuky žáci spolu s pedagogy absolvovali několik projektových dnů, za zmínku určitě stojí Vánoční svátky netradičně, nebo Velikonoční zvyky v Čechách, který absolvovali žáci základní školy speciální. Neméně zdařilé byly projekty základní školy praktické Pohádková cesta, Drakiádai, Hallowen, Čarodějnice nebo Malovánína obličej. Cílem projektového dne Olympiáda bylo podnítit u žáků zájem o sport a seznámit je s historií starověkých i novodobých olympijských her. Žáci základní školy speciální z Milevska spolu se svými pedagogy absolvovali několik akcí v rámci projektu Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými poruchami několik arteterapií, hipoterapií a canisterapií. Během roku navštívili Cipískování v Písku, Sokolskou akademii. Na závěr roku absolvovali někteří žáci školní výlet do Povydří. V průběhu školního roku navštívila několikrát školu Mgr. Eva Boušková, která pracuje na zařízení v rámci školního poradenského pracoviště. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili dvou akcí pořádaných kolegy z Písku: určitě zajímavou přednášku PhDr. Martínka na téma Agresivita a šikana a jejich projevy v dětském kolektivu, druhou akcí bylo školení pro práci s interaktivní tabulí a její využívání pro výuku. 3.5 Projekty Ve školním roce 2011/2012 jsme se věnovali dvěma projektům: Z operačního programu 1.4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám, vyhlášeného MŠMT ČR a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, jsme si vybrali dvě témata: - čtenářskou informační gramotnost, - využívání ICT V průběhu prvního pololetí došlo, po vyhodnocení výběrového řízení, k nákupu nové PC techniky, kterou byly vybaveny obě dvě stávající učebny výpočetní techniky, další dvě učebny byly vybaveny interaktivní tabulí a bylo také nakoupeno pět notebooků pro pedagogy. Všechny stávající i nové počítače byly propojeny do sítě. Všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na tvorbě výukových materiálů/digitálních učebních materiálů. V měsíci lednu byla vypracována v pořadí druhá a v měsíci červenci roku 2011 byla odeslána třetí monitorovací zpráva. Na drobné připomínky byly přijaty a schváleny pracovištěm CERA MŠMT ČR. Během celého školního roku 2011/2012 jsme se účastnili jako partneři Vysoké školy ekonomických a regionálních studií v Českých Budějovicích, operačního programu vyhlášeným Krajským úřadem Jihočeského kraje z OP VK. V rámci projektu Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami se žáci základní 12

14 školy speciální z Písku i Milevska spolu se svými pedagogy účastní jednotlivých terapií: canisterapie, hipoterapie, arteterapie, relaxační cvičení, či jiných aktivit prospěšných pro jejich vývoj, vzdělávání a lepší zapojení do života společnosti. 4. DĚTSKÝ DOMOV 4.1 Organizační uspořádání Během školního roku 2010/2011 zde bylo umístěno v průměru 41 dětí (při kapacitě 48 dětí), z toho bylo18 dívek. V průběhu roku ukončilo pobyt v dětském domově osm dětí. Nově bylo přijato šest dětí. Všechny děti umístěné v dětském domově byly rozděleny do šesti výchovných buněk, přičemž čtyři rodinné buňky byly umístěny v hlavní budově dětského domova. Jedna buňka byla umístěna v rodinném domku ve Skalách, druhá buňka je v bytě 3+1 v panelovém domě na sídlišti Hradiště. 4.2 Personální obsazení V čele dětského domova je zástupce ředitele pro výchovu (vedoucí vychovatel), který řídí dvanáct vychovatelek, osm pedagogických asistentů (nočních vychovatelek) a organizačně řídí i sociální pracovnici. Ta se stará i o zdravotní stav dětí. Vedoucí vychovatel a pět vychovatelek mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Ostatní vychovatelky mají ukončené střední pedagogické vzdělání, všichni pedagogové mají doplněné speciálně pedagogické vzdělání. Asistentky pedagoga (noční vychovatelky) si většinou své vzdělání doplnily či některé ještě doplňují tak, aby jejich vzdělání odpovídalo zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Jedna vychovatelka absolvovala doškolovací kurz a vedoucí vychovatel absolvoval kurz pro vedoucí a instruktory lyžařských kurzů. Tři vychovatelé absolvovali kurz cykloturistiky. Všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova splnili v roce 2004 podmínku pedagogické způsobilosti danou zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, Všichni pedagogičtí pracovníci splnili podmínku psychologických testů. 13

15 4.3 Budova a vybavenost V roce 2005 prošla budova dětského domova kompletní rekonstrukcí tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 109/2002 Sb. V budově byly vytvořeny čtyři samostatné byty, školní jídelna s kuchyní a byt na půl cesty. Celá budova byla vybavena novým nábytkem a v současné době celý dětský domov odpovídá veškerým předpisům. Některé místnosti byly nově vymalovány, muselo dojít k několika opravám stavebního charakteru, neboť se opět objevila plíseň. Úpravy zásadního charakteru nebyly. 4.4 Vzdělávání svěřenců Šest svěřenců dokončilo úspěšně odborné a střední odborné učiliště. Pět dětí po skončení povinné školní docházky bylo přijato do středního odborného učiliště, či odborného učiliště. Jedna studentka pokračovala, po ukončení jazykového gymnázia Open Gate v Babicích, vysokou školu ve Velké Británii. 4.5 Volnočasové aktivity Nadále pokračoval jazykový projekt Nadace Terezy Maxové ve výuce anglického jazyka. Ze strany dětí byl o tento projekt velký zájem. V souvislosti s tímto projektem začal v našem zařízení od dubna 2011 fungovat nový projekt zaměřený na získávání praktických dovedností a vlastní uplatnění v praktickém životě. V projektu je zapojeno deset dětí starších patnácti let, se kterými pracuje případový pracovník. V domově dále pracovalo volné hudební sdružení pod vedením dobrovolníků, které se v tomto roce zaměřilo na individuální práci s dětmi s prvky muzikoterapie. Souběžně s touto aktivitou vznikla i hudební skupina. Děti docházeli pravidelně každý týden do sportovní haly, kde se věnovaly především míčovým hrám. V průběhu roku docházeli do dětského domova dobrovolníci na canisterapii, která se brzo stala pravidelnou součástí mimoškolní výchovy dětí dětského domova. Tato spolupráce přerostla v účast dětí na víkendových akcích a na letním táboře. Souběžně s vlastní činností dětského domova děti navštěvovaly zájmové kroužky mimo zařízení. 14

16 Během června a července byly v dětském domově ubytovány dvě vysokoškolské zahraniční studentky, jedna z Turecka a druhá z Hongkongu. Cílem tohoto pobytu bylo poznání života v České republice (pro zahraniční studentky) a naše děti měl projekt motivovat k učení se cizích jazyků a seznámit se s odlišnými kulturami. Projekt zaměřený na mezikulturní vzdělávání dětí na dětských domovech se uskutečnil na základě smlouvy mezi naší organizací a společností AISEC ČZU Praha. V průběhu školního roku se děti zúčastnily nejrůznějších akcí, které pořádal dětský domov a nebo neziskové organizace zaměřené na práci s dětmi: Akce pořádané dětským domovem: týdenní pobyt u Máchova jezera září pěší a cykloturistika týdenní pobyt na Šumavě únor lyžařský výcvik splutí dolního toku Blanice, Vltavy a Ohře Akce pořádané jinými organizacemi, kterých se děti zúčastnily: OS Švagr o Podzimní prázdniny v Praze o Mikulášská nadílka v Lezeckém centru v Písku 15

17 o Vánoční tábor o Jarní prázdniny masopust o Letní tábor lidová přísloví OS Letní dům o Sourozenci podzimní pobyt o Draci ve Skalách komunitní akce o Sedmikrásky o Mužinec o Velikonoční prázdniny o Letní tábor Pokračování projektu BYT, zaměřeného na děti před odchodem z dětského domova tento rok absolvovalo šest dětí a dalších šest se zapojilo Múzy dětem o Projekt Korálky dětem děti se úspěšně zapojily se svými výrobky do prodeje o Návštěvy u dětí v dětském domově, udržování kontaktů o Seminář o korálkování účast dvou vychovatelek Další akce, kterých se děti zúčastnily: o Festival Out of Home děti skončily na třetím místě, což je historický úspěch o DD Cup fotbalový turnaj, beach volejbal o Memoriál Lucie Hanušové o Prevencí proti nehodám o Albert Triatlon Tour Účast na soutěžích o MISS dětských domovů ve Strakonicích 4.6 Prázdninová činnost V průběhu letních prázdnin zůstávalo v dětském domově kolem 20 dětí různého věku, které byly rozděleny do dvou až třech výchovných skupin. Se zvyšujícím se počtem dětí starších patnácti let (a nad 18 let, kteří jsou v DD na smlouvu) po dlouhé době nebyl problém se zajištěním služeb o prázdninách vlastními pracovníky, přestože docházelo k čerpání řádných dovolených zaměstnanců. 16

18 Program začínal pobytem dětí v Písku. Dále byla jedna skupina dětí na cykloturistickém pobytu na Třeboňsku a zbytek dětí byl ve Skalách. Další pobyt proběhl třetí týden v červenci pod stany ve Střelských Hošticích. Začátkem srpna byla skupina dětí na cyklopobytu v Hošticích u Volyně,. Další týden byly děti na Nových Hutích na Šumavě spolu s triatlonistou Tomášem Slavatou. Zbytek prázdnin strávily děti v Písku. Souběžně s vlastním programem se celkem 16 dětí zúčastnilo letních táborů, které pořádalo OS Švagr, Elim, Letní dům a OS Hafík. 4.7 Zpráva o zdravotním stavu dětí V průběhu celého roku bylo pečováno o celkový zdravotní stav svěřených dětí. Pravidelně, dle pokynů dětských lékařů: MUDr. Žabové a MUDr. Horákové jsou dětem podávány potřebné léky i vitaminy (lékovka s denní dávkou pro stálé uživatele). Zdravotní stav dětí byl průběžně kontrolován. Dle věku se s dětmi docházelo na pravidelné preventivní prohlídky a povinná očkování. Dvakrát ročně, po domluvě s lékařem, se docházelo s dětmi na pravidelné preventivní prohlídky a následné ošetření chrupu. Ošetřujícím stomatologem dětí je MUDr. Matošková. Na základě pozvánek jsou děti zvány ke kalmetizaci. Děvčata navštěvují dle potřeby gynekologickou ambulanci MUDr. Bambasové a MUDr. Presslové. Dalšími ošetřujícími lékaři dětí dětského domova jsou MUDr. Blažková (oční ordinace), a MUDr. Kolář (ortodoncie). Dle potřeby navštěvují některé děti dětskou psychologii MUDr. Pavlišovou a dětskou psychiatrii MUDr. Burdovou. Děti, které pravidelně užívají léky jsou pod stálým dohledem lékařů. Kromě menších chirurgických zákroků došlo ve školním roce 2011/12 ke zranění jednoho dítěte: chlapec byl sražen projíždějícím autem - došlo k otevřené zlomenině LDK. Toto zranění si vyžádalo dlouhodobější léčbu. Chlapec v současné době nemá trvalé následky. 4.8 Sponzorské aktivity V uplynulém roce podpořily děti v dětském domově finančními a materiálními dary tyto firmy: Cukrárna Gaigher OS Hafík Dejme šanci dětem: finanční podpora Autoškoly POVYS hračky dětem Beach club Ládví, OS sportovní výbava Múzi dětem poskytnutí hudebních nástrojů pro rozvoj talentu 5. ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNA Ve školní jídelně se stravovali zaměstnanci zařízení, žáci školy od pondělí do pátku dle požadavků zákonných zástupců, děti dětského domova od pondělí do soboty (snídaně, oběd, večeře), v neděli si vařili svěřenci spolu s vychovateli na buňkách, případně dle požadavků a potřeb, vzhledem k aktivitám dětského domova. Ke konci školního roku došlo k novému vymalování jídelny. Přestože zůstávají ceny jídel pro žáky na nejmenším možném minimu, dochází neustále k poklesu počtu odebraných jídel žáky základních škol. 17

19 6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NEMOCNICI 6.1 Organizace výuky Během školního roku 2011/2012 bylo v základní škole při zdravotnickém zařízení zapsaných 413 žáků, speciální mateřská škola byla z rozhodnutí zřizovatele prozatím uzavřena pro dlouhodobě nízký počet dětí. Vyučování probíhalo převážně na dětském oddělení (na ostatních odděleních podle pacientů) ve dvou třídách základní školy s denním průměrem 8 žáků na třídu (16 žáků na školu). Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. Vyučuje se podle osnov a plánů kmenové školy podle variant: a) krátkodobě nemocní žáci b) dlouhodobě nemocní žáci a to vždy se souhlasem lékaře podle zdravotního stavu žáka. 6.2 Priority výchovy a vzdělání dosažení návaznosti ve školní výuce, vhodným přístupem zabránit vzniku nežádoucích projevů hospitalizmu a psychických depresí, zaměřit se na zájmy dětí a vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi, učitelkami a zdravotníky přispívat ke smysluplnému naplňování volného času, zvláště ve výtvarné, pracovní, hudební a literární výchově, využívat žákovskou knihovnu, působit na zlepšování estetického vzhledu nemocničního prostředí, tím pozitivně působit na psychiku nemocného dítěte. Vedení dětí k předcházení úrazů a ke zdravému životnímu stylu. spolupráce s mimoškolními zařízeními: vyučování probíhá na různých oddělení nemocnice, to vyžaduje neustálý kontakt se zdravotníky, zvláště spolupráce s primářem a vrchní sestrou na dětském oddělení při zavádění projektu "Zvládnu to", dále s dětským psychiatrem, psychologem, pracovnicí PPP Písek, kurátorem pro děti a mládež OÚ v Písku, apod. Výhodou výuky je individuální přístup učitelek k dětem - talentovaní žáci tak mohou s využitím školních pomůcek rozvíjet své zájmy, u žáků s výukovými problémy se zaměřujeme na odstranění konkrétních nedostatků ve znalostech. 6.3 Personální obsazení Počet pedagogických pracovníků: ZŠ 2, úvazek 1,8 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků - 100% Aprobovanost výuky - 100% Vzdělávání pedagogů: Mgr. V. Novotná studium Aj 8. rok 6.4 Aktivity Ve školním roce 2011/2012 proběhly na základní škole při nemocnici tyto mimoškolní akce: Mikulášská, vánoční a velikonoční besídky, oslavy Dne dětí, Dne Země, Dne matek a celoměstské oslavy Dotkni se Písku, účast ve výtvarné soutěži Na vlastních nohou, pořádání výstavy vánočních přání k projektu Na vlastních nohou, účast na seminářích pořádaných vedením dětského oddělení, kontakt učitelek s podobnými zařízeními - výměna zkušeností: Tábor, Pelhřimov a Jindřichův Hradec, pořádání pracovní schůzky pro učitelky škol při nemocnici z Jindřichova Hradce, pořádání pravidelných seminářů pro studenty SZdŠ Písek. Počet žáků zařazených do výuky je v posledních letech stabilní. Doba vyučování se prodlužuje. Stále zůstává otevřená otázka o vyučování žáků, kteří zůstávají v dlouhodobém 18

20 domácím ošetření. Vybavení školy třemi počítači a vhodnými výukovými programy se pozitivně projevilo v zájmu dětí o vyučování, zvláště při samostatné práci žáků ZŠ. V příštím školním roce se práce s dětmi zaměří na využívání nových vzdělávacích programů na počítači, které obohacují výuku, zejména pak při výuce cizích jazyků. Mgr. Václava Novotná bude pokračovat ve studiu cizího jazyka angličtiny. V příštím školním roce se budou učitelky i nadále setkávat na pracovních schůzkách s ostatními učitelkami škol při nemocnici. Paní učitelka V. Novotná bude pokračovat ve studiu Aj. Rovněž se zaměříme na využívání nabídky dalších vzdělávacích programů na počítači, které velmi obohacují výuku, zvláště pomáhají při výuce cizích jazyků. Klidná atmosféra, citlivý přístup učitelek a pěkné prostředí pomáhají dětem lépe zvládat pobyt v nemocnici. Spolupráce s vedením Nemocnice Písek a s primářem dětského oddělení je výborná. 7. INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST Ve školním roce 2011/2012 proběhly na našem zařízení tyto kontroly: 24 října 2011 proběhla na zařízení tematická požární kontrola HZS Jihočeského kraje, územního odboru Písek k dodržování povinností stanovenými předpisy o požární ochraně. Ke kontrole nebyl předložen dokument, ve kterém by byly prokazatelným způsobem vyhodnoceny potřebná množství a druhy věcných prostředků požární ochrany, resp. přenosných hasicích přístrojů. Tento nedostatek byl odstraněn v daném termínu. Jako neodpovídající normě bylo zjištěno, že rukojeti hasicích přístrojů umístěných na svislé stavební konstrukci jsou ve výši nad 1,5 m nad podlahou, což je v rozporu s ustanovením vyhlášky o požární prevenci. Nedostatek byl napraven okamžitě. Dne 23. listopadu 2011 proběhla na zařízení kontrola OŠMT KÚ Jihočeského kraje s úkolem zkontrolovat stav dodržování právních předpisů a vedení dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, BOZ dětí, žáků a studentů a požární ochrany. Kontrolou bylo zjištěno, že závodní preventivní péče byla dosud zajišťována pouze obvodními lékaři, bez lékaře ZPP pod smlouvou. Toto zjištění bylo napraveno zajištěním smluvního lékaře, resp. lékařů pro naše zařízení v následujícím měsíci. V dubnu 2012 byl proveden audit Ing. Písaříkovou na Objektivní posouzení funkčnosti a účinnosti systému bezpečnosti potravin ve školní jídelně. Systém funkčnosti HACCP je na dobré úrovni. Nebyly zjištěny nedostatky. V tomtéž měsíci dubnu proběhla na zařízení kontrola zástupci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územního pracoviště Písek, kdy předmětem kontroly bylo dodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb. v platném znění, o hygieně potravin, Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a dále povinnosti stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn a doplňků. Závěr: bez závad V srpnu roku 2012 byla provedena kontrola Finančním úřadem v Českých Budějovicích, pracovištěm v Písku na využití finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím MŠMT ČR v rámci OP VK EU peníze školám. Při kontrole nebylo shledáno závad a pochybení. Během roku proběhly pravidelné kontroly zástupce státního zastupitelství nad 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 č.j.: III -286/2011 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola, Školní jídelna, Školní družina, Školní klub

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 č.j.: III - 151/2015 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více