OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14"

Transkript

1 1

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Přehled výsledků za 1. pololetí Přehled výsledků za 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek Výsledky školy v programu KVALITA Přijímací řízení Studium na VŠ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Počty pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Další informace ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY - ZÁJEZDY, SOUTĚŽE A AKCE Školní zájezdy, exkurze a výměnné pobyty Školní akce Soutěže Sportovní soutěže ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 50 2

3 10. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY 54 Výroční zpráva školy byla zpracována podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 3

4 Název školy, sídlo, právní forma, IČ, IZO 1. Základní charakteristika školy Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Revoluční 92, Krnov samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: IZO ředitelství: Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitel Mgr. Zdeněk Klein, SPC E/11, Krnov Součásti školy Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu v Krnově je ve vlastních prostorách a sdružuje části: SOŠ dopravy a cestovního ruchu, IZO: Domov mládeže, IZO: Školní jídelna, IZO: Zařazení do sítě škol Škola byla zřízena MŠMT ČR dne pod č. j /93-28 ke dni jako nástupnická organizace SOU železničního v Krnově. Dodatkem ke zřizovací listině 28128/ ze dne se změnil název školy na Integrovanou střední školu dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov. S účinností od byla zařazena do sítě škol rozhodnutím pod č. j / ze dne Od dodatkem ke zřizovací listině č. 3 č. j /99-21 ze dne se změnil název na Střední odbornou školu dopravy a cestovního ruchu, Krnov, Revoluční 92. Poslední aktualizace byla provedena Kapacita školy Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu kapacita: 400 žáků Domov mládeže kapacita: 100 žáků Školní jídelna kapacita: 350 stravovaných 4

5 Seznam studijních oborů RVP M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Management v dopravě denní čtyřletý studijní ekonomický obor zaměřen na leteckou dopravu RVP M/02 Cestovní ruch ŠVP Management cestovního ruchu denní čtyřletý studijní ekonomický obor zaměřen na techniku průvodcovské činnosti s důrazem na cizí jazyky, dějiny kultury a zeměpis Základní charakteristika oborů SOŠ dopravy a cestovního ruchu nabízí čtyřleté odborné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola je jednou z mála veřejných středních škol v Moravskoslezském kraji, která nabízí obor z oblasti cestovního ruchu zaměřený na ekonomiku, provoz cestovních kanceláří a agentur, přípravu a realizaci zájezdů a průvodcovskou činnost. Jako jediná střední škola nabízíme v dopravním oboru orientaci na leteckou dopravu s možností získat pilotní průkaz. Tato výuka se realizuje v rámci nepovinných předmětů a praktický výcvik probíhá na letišti v Mošnově. Odborným garantem je výcvikové středisko Let s Fly z Mošnova, které zároveň spolupracuje s VŠB Ostrava. V rámci praxí chodí studenti na letiště a pracují přímo v provozu na úseku odbavení cestujících. Vybavenost školy Škola má k dispozici 22 učeben, z toho 10 odborných - pro výuku cizích jazyků, výpočetní techniky a informatiky, techniky administrativy, obchodní korespondence, zeměpisu a fiktivní firmy. Nevýhodou školy je absence tělocvičny, kdy žáci musejí docházet do pronajaté tělocvičny Lokomotivy Krnov. Učebny výpočetní techniky, všechny kabinety a kanceláře administrativy školy jsou propojeny v lokální síti. Školní síť je připojena na internet bezdrátovou linkou 55Mbps, celá škola je pokryta WI-FI pro připojování k internetu. Všechny učebny jsou v odpoledních hodinách volně přístupné studentům. Mají zde možnost využívat veškerou techniku k doučování a procvičování učiva, k rozvíjení schopností a dovedností. Tyto výhody studenti hodnotí velmi kladně, zejména učebny výpočetní techniky jsou až do 21. hodiny plně obsazeny. Všechny kabinety jsou vybaveny počítačem s tiskárnou. Ve škole aktivně funguje intranet, kde pedagogové pro studenty vytvářejí stránky z jednotlivých předmětů, které jim pomáhají při zvládnutí učiva. Pro učitele byla vytvořena elektronická nástěnka, kde mohou nahlédnout do všech organizačních dokumentů školy. Při komunikaci je také hojně využíváno ové pošty, všichni pedagogové i kabinety mají zřízené své adresy. V 14 třídách jsou dataprojektory, které pedagogové využívají k výuce a uplatňují v rámci moderní formy výuky. 5

6 Počet studentů a tříd Počet tříd Celkový počet studentů Počet studentů na jednu třídu Počet studentů na učitele ,46 12,94 Počty studentů v jednotlivých třídách Třída Chlapci Dívky Celkem 1.A B C A B C A B C D A B C Celkem Počty studentů v jednotlivých oborech Obor Chlapci Dívky Celkem CR EaP Celkem

7 7

8 Sdružení přátel SOŠ DCR o.p.s. Při naší škole pracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Sdružení přátel SOŠ o.p.s. Zdroje finančních prostředků tvoří peněžité dary. Veřejnost je o činnosti o.p.s. informována prostřednictvím výroční zprávy, která je po uzavření období vyhotovována a veřejně přístupná na internetových stránkách naší školy. Činnost společnosti je zaměřena na poskytování finančních prostředků na odborné exkurze, modernizaci výchovného a vzdělávacího procesu, materiální podporu mimoškolní činnosti studentů, pomoc v oblasti drogové prevence, zajišťování a úhradu odborných přednášek k této problematice, na poskytování věcných odměn studentům za studijní výsledky, účast a umístění ve vědomostních soutěžích, olympiádách a na celkovou reprezentaci školy. Také pomáhá s organizací finančního pokrytí studijních a poznávacích cest, které jsou každoročně pořádány naší školou pro naše studenty. Veškerá činnost společnosti je směřována ve prospěch studentů. O využití získaných finančních prostředků rozhodovala na základě doporučení pedagogické rady správní rada společnosti. Práce 3 členů správní rady společnosti je vykonávána v jejich volném čase bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Školská rada Školská rada byla zřízena a má 6 členů, z toho 2 zástupce jmenované zřizovatelem, 2 zástupce z řad pedagogů a 2 zástupce z řad rodičů a zletilých žáků. Adresa pro dálkový přístup webové stránky: mailová adresa: 8

9 2. Výsledky výchovy a vzdělávání 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí Přehled prospěchu Třída Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 1.A B C A B C A B C D A B C Celkem Přehled chování Pochvaly tříd. učitele řed. Důtky Známka z chování tříd. učitele řed. 2 3 Pod. vyloučení Vyloučení ze studia Celkem

10 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí Třída Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 1.A B C A B C A B C D A B C Celkem Přehled chování tříd. učitele Pochvaly řed. Důtky Známka z chování tříd. učitele řed. 2 3 Pod. vyloučení Vyloučení ze studia Celkem

11 2.3 Výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Společná ČJ AJ M NJ Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch CR ,4 EaP ,1 CR EaP ,25 CR EaP CR ŠP CR Profilová DK CR ,3 ZCR CR ,8 Prakt.CR CR ,8 LD EaP ,22 Prakt.LD EaP ,67 PEU CR ,7 PEU EaP ,25 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Obor Termín prospěl Jarní termín - květen 2013 prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch CR řádný ,71 opravný ,33 EaP řádný ,37 opravný ,33 Obor Termín prospěl Podzimní termín - září 2013 prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch CR řádný ,65 opravný ,09 EaP řádný ,02 opravný ,75 11

12 2.4 Výsledky školy v programu KVALITA Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s mat. zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání P(o5) úspěšnost percentil percentil Jazyk český 65,95 43,02 53,33 Matematika 46,94 36, Jazyk anglický 79,31 30, Jazyk německý 54,16 38,46 60 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s mat. zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání P(o5) úspěšnost percentil percentil Jazyk český Matematika Jazyk anglický Přijímací řízení V tomto školním roce jsme otevřeli tři třídy, dvě oboru Cestovní ruch a jednu oboru Ekonomika a podnikání. Přijímací řízení probíhalo formou jednotného testu z matematiky a českého jazyka od firmy SCIO. V celkovém hodnocení se sečetlo bodové hodnocení z písemného testu a dále výsledky klasifikace za předchozí dvě klasifikační období na základní škole. Průměrný prospěch ze základní školy u přijatých byl 1,47 u oborů CR a 1,59 u oboru EaP. Přehled o počtu přihlášených uchazečů a přijatých žáků Obor Počet přihlášených Počet přijatých CR EaP Celkem

13 Vývoj počtu přihlášek a přijatých žáků Přihlášky Přijetí 2.6 Studium na VŠ 91 % všech našich absolventů má velký zájem o další studium na vysokých školách a na vyšších školách. Největší zájem byl o studium ekonomických oborů na VŠB v Ostravě, o studium dopravy na VUT v Brně, VŠD v Pardubicích a ČVUT v Praze, dále o studium hospodářské politiky a správy na Slezské univerzitě v Opavě, cestovního ruchu v Karviné, cizích jazyků na Masarykově univerzitě v Brně a bankovnictví na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. 13

14 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Počty pracovníků Ve školním roce 2012/2013 na škole vyučovalo 29 učitelů (včetně ředitele a zástupce). Čtyři učitelé pracovali ve škole externě jen na částečný úvazek. Vyučovali cizí jazyky španělštinu, francouzštinu a ruštinu. Vyšli jsme tak vstříc těm studentům, kteří měli zájem o studium dalších cizích jazyků, pro které interní učitelé nemají aprobaci. Všichni ostatní učitelé jsou zaměstnáni na dobu neurčitou a mají plný úvazek. Na domově mládeže je zaměstnáno 5 vychovatelů na plný úvazek, ostatních provozních pracovníků je 16. Zaměstnanci Počty osob Pedagogové učitelé 29 vychovatelé 5 Ostatní správní 10 kuchyň 6 Celkem 50 Přepočtené počty pracovníků Učitelé 23,8 24,2 25,8 27,26 28,54 27,8 Vychovatelé 5 4,9 5 5, THP 4 3,9 4,1 4 4,5 4 Kuchyň 6 6 5,9 6 6,05 7 Úklid , Celkem 43,8 44,0 45,8 47,72 50,09 49,8 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je 90,6% s věkovým průměrem 45 let. Sbor je dlouhodobě stabilizovaný, narušují ho pouze odchody na mateřské dovolené nebo odchody do starobního důchodu 14

15 Organizační struktura 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Odborný růst vyučujících je vedením školy podporován a snahou je zapojit do dalšího vzdělávání stále více pedagogů. DVPP probíhal na základě plánu, který je součástí plánu práce školy. Sebevzdělávání učitelů považujeme za velmi důležité, zejména v souvislosti se zkvalitňováním výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Snažíme se v rámci rozpočtu vyčlenit co nejvyšší finanční částku a umožnit všem zájemcům o vzdělávání jejich růst. Seznam vzdělávacích akcí Název akce Počet účastníků Inovace výuky 2 Právní vědomí ve školském prostředí 2 Týmová spolupráce ve školní praxi 3 Právní vědomí vedoucího vychovatele 1 Řešení výchovných a kázeňských problémů 2 Systém agend školy 2 IPad pomůcka pro pedagoga i žáka 2 Hrou k poznání i zábavě 2 Instruktor školního snowboardingu 2 Seminář pro školního komisaře 1 15

16 4. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 4.1 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Vyloučení ze studia 2 0 Podmíněné vyloučení ze studia 3 0 Přijetí ke studiu 90 0 Přerušení studia 1 0 Podmíněné vyloučení z ubytování na DM 0 0 Ukončení studia Další informace Žádné další žádosti o informace ani sankce za nedodržení zákona č. 106/199 Sb. nebyly řešeny. 16

17 5. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol Dne byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedena kontrola dodržování hygienických požadavků na prostory a provoz školní jídelny. Bylo kontrolováno dodržování požadavků Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Nebyly zjištěny žádné přestupky. 17

18 6. Aktivity a prezentace školy - zájezdy, soutěže a akce 6.1 Školní zájezdy, exkurze a výměnné pobyty Švédsko Norsko Dánsko Na konci školního roku jsme navštívili Skandinávii. Jsou to země oplývající přírodními krásami. Setkáme se tu na jedné straně s romantickými hlubokými fjordy a zelení lesů a na druhé straně s ledovci, pásy téměř pustých hor a pláněmi tundry. Výčet míst, která jsme navštívili: Berlín, Malmo, Göteborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Bergen, Geilo, Kodaň Zážitky však lze vylíčit těžko: návštěva skokanských můstků, nejvyšší skalní stěna v Evropě, cesta Trollů, stovky vodopádů, výstup do pásma věčného sněhu, muzeum Vikingů s Heyerdahlovým vorem a lodí RA, hanzovní města Měli jsme štěstí, protože nás provázelo nádherné počasí. Byla to odměna pro výbornou skupinu, která se na tuto cestu odvážně vydala. Exkurze letiště Katowice Ve středu jsme se vydali na výlet do polských Katowic. V autobusu panovala veselá nálada a zanedlouho jsme dojeli na místo naší exkurze Letiště Katowice - Pyrzowice. 18

19 Zaměstnanci nás provedli terminály A i B a pak jsme z kryté terasy mohli pozorovat letadla, jejich vzlety a přílety. Měli jsme všechno jako na dlani. Prošli jsme i bezpečnostní kontrolou, vyslechli si zajímavosti od hasičů, projeli se po ploše letiště autobusem pro cestující. Vánoční Vídeň V pondělí 17. prosince 2012 jsme navštívili tradiční vánoční trhy ve Vídni, které patří mezi nejoblíbenější a největší v Evropě. Vánoční atmosféra byla provoněna pečenými kaštany, štrúdlem, trhancem, perníčky, cukrovím, punčem, kávou, hořkou čokoládou a jinými dobrůtkami. Zároveň jsme využili možnosti navštívit vídeňská muzea a galerie, neboť jsou všem studentům do 19 let přístupná zdarma. V Albertině probíhala aktuální výstava děl, která vznikla na počest císaře Maxmiliána I., a stálá expozice Picasso to Monet. Někteří studenti také navštívili Přírodopisné historické muzeum s mnoha expozicemi. 19

20 Advent v Budapešti Jako každý rok i letos jsme chtěli zažít předvánoční čas mimo Českou republiku. 10. a 11. prosince nás přivítala dvoumiliónová Budapešť. Historickou lanovkou jsme se doslova vyšplhali po břehu Dunaje přímo k Budínskému hradu, kde jsme se zúčastnili střídání hradní stráže. Z nádherné vyhlídky na Rybářské baště, v blízkosti chrámu sv. Matyáše, jsme se kochali úžasným pohledem na mohutný Dunaj. Na jeho druhém břehu jsme měli celé město jako na dlani. Nepřehlédnutelná budova maďarského Parlamentu přitahovala naši pozornost stejně jako slavný Řetězový most. Večerní procházka vánočními trhy v centru Budapešti a úžasné ubytování v hostelu Wombats, byly příjemným zakončením prvního dne. Druhý den jsme mohli volit mezi návštěvou obřího akvária Tropikárium nebo typickými tureckými lázněmi s termálními prameny. Obojí byla příjemná relaxace. Na zpáteční cestě domů jsme udělali krátkou zastávku u bratislavského Hradu a plni dojmů spokojeně dorazili do Krnova. Osvětim října 2012 uspořádala fiktivní cestovní kancelář TOP OFFICE exkurzi do největšího vyhlazovacího nacistického tábora v Osvětimi. V rámci prohlídky jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každá skupina dostala svého průvodce a díky sluchátkům jsme se na výklad mohli plně soustředit. Ihned po průchodu vstupní branou nás přepadla pochmurná nálada, myšlenky na hrůzy, které zde vězni zažívali, v nás zanechaly nepříjemné pocity. Prohlídka koncentračního tábora trvala 3,5 hodiny včetně návštěvy Březinky, místa, kde docházelo k selekci a hromadným popravám vězňů. 20

21 Francie - září 2012 Opět nás počasí nezklamalo a naše putování nás vrátilo do letních dnů. Monte Carlo se svým přístavem, kavárničkami a vůněmi nás přivítalo jako první. Největší francouzský přístav v Marseille nás trochu zaskočil svým chaosem. Ač to zní paradoxně, klid jsme našli vzápětí na ostrově If, v pevnosti, kde byl vězněn hrabě Monte Christo. Saint Tropez symbol bohatství a rozmařilosti. Následovalo světoznámé letovisko Cannes. Vítalo nás teplé moře, bulváry, přepych a samozřejmě focení na červeném koberci hvězd. Nice nám zamotalo hlavu svými úzkými a přeplněnými uličkami starého města. Vůně francouzské Provence se spojila v krásné nabídce parfému v městě Fragonad. 21

22 Exkurze - Letiště Brno-Tuřany V říjnu 2013 jsme se studenty 2. ročníku oboru Management letecké dopravy zavítali na Letiště Brno-Tuřany. Po příjezdu se nás ujal letištní dispečer, který se nám po celou dobu ochotně věnoval. Naši prohlídku jsme zahájili v odbavovací budově, kde nám pracovník letiště udělal odborný výklad o tom, jak to všeobecně na letišti chodí, a seznámil studenty s náplní jejich praxe, kterou budou brzy vykonávat. Pár slov o historii letiště a pokračovalo se dál. Nastoupili jsme do prostorného letištního autobusu a projeli si pojezdovou dráhu, vzletovou a přistávací dráhu. Prohlédli jsme si sestupovou a přibližovací soustavu, což je důležité pro bezpečné přistání letadla. Následovala prohlídka hasičského záchranného sboru. Poté jsme spolu s cestujícími prošli odbavením a čekali na první letadlo, které mělo přiletět z Londýna. Sledovali jsme rychlé odbavení, které se skládalo z výstupu a nástupu cestujících, vykládky a nakládky zavazadel a dodávky elektrické energie. Během této doby přiletěla další velká letadla. Na odbavovací ploše jsme pobyli až do odletu prvního letadla. Následovala prohlídka třídírny zavazadel a exkurzi jsme ukončili v příletové hale. Studenti byli nadšeni a těší se na svou praxi. 22

23 ČSA Praha a Jeneč 2012 Jako každý rok i letos naše škola naplánovala a uskutečnila exkurzi do výcvikového centra ČSA Praha, na letiště V. Havla Praha a Řízení letového provozu v Jeneči u Prahy, abychom si rozšířili technický obzor v oblasti letecké dopravy a zároveň si některé věci z teorie ukázali v praxi. Na výcvikovém středisku Praha jsme si prohlédli technické zázemí pro nácvik pilotů, stewardů a letušek a vyzkoušeli si některé dovednosti, které jsou zapotřebí v těchto profesích. Na letišti, už nově pojmenovaném podle bývalého prezidenta Václava Havla, jsme získali přehled o historii i současnosti letiště, navštívili jednotlivé terminály letiště, ve speciálním letištním autobuse absolvovali exkurzi po celé letištní ploše, kde jsme mimo jiné viděli tankování letadel Airbus nebo Boeing, celou proceduru personálu po přistání letadla a jednotlivá zařízení, která jsou potřebná pro chod celého letiště. V Jeneči u Prahy jsme druhý den, po absolvování přísných bezpečnostních opatřeních, vyslechli přednášku o systému řízení letecké civilní dopravy v ČR, obdrželi informace o práci leteckých dispečerů a možnosti dalšího studia a práce v tomto zařízení. Exkurze hotelového komplexu AVALANCHE V pondělí 17. října zažili netradiční vyučování studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Management cestovního ruchu v rámci odborné exkurze hotelového komplexu Avalanche v Dolní Moravici. S provozem hotelu a manažerskou pozicí je seznámil pan Bc. Lubomír Petr. Zařízení nabízí služby pro 350 hostů se zaměřením na kulturní, sportovní i relaxační vyžití. 23

24 Vybavení hotelu je také přizpůsobeno kongresové turistice a pořádání firemních akcí. Během slavnostního oběda se čtyřmi chody si vyzkoušeli studenti pravidla stolování, která uplatní ve svém soukromém i profesním životě. Image of Movement II Letní setkání mládeže z Itálie, Polska a České republiky se konalo ve Varšavě. Účastníci se vzájemně poznávali, učili se vnímat pohyb, vyzkoušeli si veřejné vystoupení v amfiteátru, natáčeli a upravovali videoklipy, fotografovali profesionální technikou, chystali zábavu pro ostatní, připravovali typická jídla, malovali abstraktní obrazy, poslouchali oblíbenou hudbu, užívali si krásy přírody, prošli si nejznámější místa Varšavy. Na oficiálních stránkách polského projektu si můžeme připomenout celý program na fotografiích a videích. Od Tiziana po Warhola Ve čtvrtek 14. března 2013 jsme se vydali vlakem (skupinka 34 nadšenců) v nevlídném zimním počasí na výlet do Olomouce. Naším cílem byla návštěva mimořádné výstavy Od Tiziana po Warhola. Exponáty významných českých i světových umělců byly k vidění na dvou místech. Staré umění do 19. století bylo vystavováno v Arcidiecézním muzeu, díla novodobých umělců zaplnila tři patra Muzea moderního umění. Arcidiecézní muzeum nás 24

25 přivítalo stylovou atmosférou, v suterénu jsme si mohli projít pozůstatky původního Přemyslovského paláce a nahlédnout do majestátního olomouckého Dómu (v sousedství muzea). V útulném Muzeu moderního umění jsme zase měli možnost prohlédnout si centrum Olomouce z podkrovní prosklené vyhlídkové věžičky. " To be health in a society between generation" Ve dnech až jsme se zúčastnili Mezinárodního workshopu v Klafferu v Rakousku. Celý projekt probíhal v angličtině a byl zaměřen na téma " To be health in a society between generation". V pátek v ranních hodinách jsme odjeli do Nového Údolí na Šumavě. Odtud nás poté čekala cesta do Klafferu. Sešli se zde lidé různých věkových kategorií z různých států Evropy, např. z Litvy, Lotyšska, Malty, Turecka, Španělska, Portugalska, Velké Británie, Rumunska a Bulharska. Během celého týdne jsme pracovali na projektech ve skupinkách. Dále jsme mezi sebou mluvili o zdravotnictví a sociální péči v jednotlivých státech. Zažili jsme 10km procházku krásnou rakouskou horskou přírodou, vařili jsme zdravá jídla a relaxovali v sauně. V úterý jsme navštívili krásné město Linz, kde nás čekala přednáška o ženském zdravotnictví, poté následovala návštěva Muzea budoucnosti a na závěr prohlídka samotného Linze. 25

26 6.2 Školní akce Dny NATO 2013 Ve dnech září se naše škola zúčastnila mezinárodní výstavy leteckého průmyslu FLYIN, která se pořádá společně se Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR. Představily se zde firmy podnikající v oblasti leteckého průmyslu a školy, se kterými tradičně FLYIN spolupracuje. Také naše škola se zde prezentovala svým stánkem a naši studenti vypomáhali pořadatelům výstavy. Padesát našich průvodců na hradech a zámcích Rekordní počet studentů si letos vyzkoušelo během května a června v rámci povinné praxe pozici průvodce na hradech a zámcích. Tato velmi zajímavá zkušenost předpokládá náročnou přípravu v podobě zvládnutí průvodcovských textů s mnoha jmény panovníků, historickými daty, událostmi i odbornou terminologií. Zdatnější průvodci zvládli výklad i v cizím jazyce. Naučili se pracovat se skupinou, ověřili si své komunikační dovednosti, řešili občas i mimořádné situace a ne jednou byli za svůj výkon oceněni pochvalou a potleskem spokojených posluchačů. Dobré jméno našich studentů na praxích otevírá dveře ke spolupráci s dalšími památkovými objekty, takže po letité spolupráci s hrady Bouzovem a Pernštejnem, na zámcích Konopiště, Bruntál, Vranov, Bítov, Křivoklát a Jánský Vrch se letos 26

27 poprvé naši průvodci uplatnili na zámcích Červená Lhota, Jindřichův Hradec, Lednice, na hradech Buchlově a Veveří. Do Německa na zkušenou Se zajímavými informacemi navštívila naše studenty paní Jana Kotasová, referentka programu Do Německa na zkušenou. Ve své prezentaci poskytla internetové odkazy na organizace, které umožňují brigády, workshopy, stáže, výměnné pobyty, dobrovolnictví i studium především v Německu. Vysvětlila možnosti, jak levně a bez větších rizik navštívit cizí zemi, vycházela často z vlastních zkušeností. 27

28 Nová linka z Mošnova Děvčata naší školy, Karolína Žižková a Alice Trčková, se v úterý v rámci praxe na letišti L. Janáčka v Ostravě zapojila do slavnostního otevření nízkonákladové linky mezi Ostravou a londýnským letištěm Stansted. Zkoušky Master In Od října minulého roku se studenti 3. a 4. ročníků připravovali na složení zkoušky Master In Communication v českém jazyce. Zkouška se skládá z odpovědi na reálný obchodní dopis a úpravy tabulky v Excelu. I když se zkouška nezdá těžká, je třeba si uvědomit, že se hodnotila v elektronické podobě, a proto bylo u hodnocení zkoušky vidět daleko více chyb, než tomu bylo u státních zkoušek. Zkoušku Master In Communication skládalo dne 26. dubna 2013 celkem 34 studentů. V ten samý den studenti 2. a 3. ročníků skládali zkoušku Master In Typing, což je vlastně opis textu. Certifikát obdrželo všech 48 studentů a studentek. Zkoušky vypisuje o. p. s. Inovace výuky ve spolupráci s Unií zaměstnaneckých svazů a s Mezinárodní obchodní komorou. Kostýmované májové prohlídky Krnova Už podruhé se uskutečnily pro krnovskou veřejnost komentované májové prohlídky v centru města, které organizuje TIC Krnov ve spolupráci se SOŠ dopravy a cestovního ruchu. V úterý 14. května a ve čtvrtek 23. května v odpoledních hodinách provázely skupinu zájemců studentky prvního ročníku SOŠ dopravy a cestovního ruchu. U jednotlivých zastávkových 28

29 objektů si předávaly slovo, a tak návštěvníci mohli slyšet výklad v podání 14 mladých průvodkyň. Skupinu provázely dvě studentky v dobových historických pláštích, čímž získalo mluvené slovo ještě patřičnou atmosféru. V rámci druhého termínu se účastnila májové prohlídky také vzácná návštěva z Floridy, proto si průvodkyně připravily na každé zastávce i pár slov v angličtině, což bylo velmi sympatické. Rozkvetlá jarní příroda, svěží zeleň a docela přívětivé počasí také přispěly k příjemnému poznávání historie Krnova. Budoucí profesionální průvodkyně získaly první cenné zkušenosti s překonáváním trémy, řečnickými dovednostmi a vedením skupiny. Návštěvníci slyšeli spoustu historických skutečností a zajímavostí, zažili pestrost výkladu a osobitý přístup mladých studentek. Zájem veřejnosti o celou akci potvrdil, že májové prohlídky se můžou stát pravidelnou každoroční tradicí. Exkurze v Kofole V době přijímacích zkoušek se jedna třída zúčastnila odborné exkurze v krnovské firmě Kofola. Zajímavá byla prohlídka výrobního závodu, kde si studenti mohli uvědomit, kolik činností je potřeba, než si mohou koupit hotovou lahev či plechovku oblíbeného nápoje. Následovala prezentace celého sortimentu firmy Kofola i se závěrečným kvízem k historii a současnosti závodu. Nechyběla ani ochutnávka nových výrobků řady energetických nápojů (kombinace ovocných a zeleninových chutí) či vynikajících ledových čajů. 29

30 Vánoční bazar Tradicí se stalo konání Vánočního bazaru, jehož účelem je získání finančních prostředků pro sdružení Šance, které pomáhá zpříjemnit pobyt hematoonkologicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Náplní toho letošního byl prodej cukroví, chlebíčků, vánočního punče a také maličkostí, které studenti donesli, aby podpořili naši sbírku. Dalším bodem programu byly prezentace, a to nejen studentů naší školy, ale i bývalých absolventů, kteří přišli představit svou novou školu. 30

31 Studentské volby V úterý 11. prosince 2012 se na naší škole konaly Studentské volby Projekt jsme organizovali pod záštitou portálu Jeden svět na školách, což je program společnosti Člověk v tísni. Naši studenti měli možnost si vyzkoušet poprvé přímou volbu prezidenta ČR. Po celé úterní dopoledne se z naší jídelny stala volební místnost s komisí, urnou a plentou pro tajné hlasování. Celkem se voleb zúčastnilo 205 studentů. Nejčastěji volili Vladimíra Franze (78 hlasů), Jana Fischera (39 hlasů) a Zuzanu Roithovou (26 hlasů). Podle oficiálních informací z v rámci celé republiky odevzdalo platný hlas středoškoláků. Studenti vybírali z osmi oficiálně potvrzených kandidátů. Největší počet hlasů získal jednoznačně Vladimír Franz, druhý v pořadí skončil Jan Fischer a třetí Karel Schwarzenberg. Školní ples Už pojedenácté studenti čtvrtých ročníků vstoupili do stavu maturantského slavnostním stužkováním na školním plese. Tradice pasování maturantů mečem se ujali v sobotu 24. listopadu ve Slezském domě v Krnově třídní učitelé Ing. Ellen Maláčová, Ing. Ivana 31

32 Matoušová a Mgr. Jiří Švéda. Slavnostní ceremoniál doplnila vtipná taneční vystoupení maturitních tříd. V rámci programu plesu vystoupil také taneční klub KMIT TO BE CONTINUED z Orlové a mažoretky z Opavy. Během večera čerství maturanti symbolicky vypustili před vchodem do hotelu lampióny přání a v kavárně zhlédli své vzpomínkové prezentace. Sbírka Světluška Světluška je desetiletý projekt Českého rozhlasu. Výtěžek ze sbírky je použit na nákup speciálních pomůcek pro nevidomé, na výcvik psích vodicích pomocníků atp., prostě peníze pomáhají nevidomým učit se novému životu ve tmě. Nadace ve dnech 11. a 12. září pořádala akci Světlušky září, kdy dobrovolníci prodávali originální píšťalky, náramky se svítícím nápisem a tykadla. Z naší školy se sbírky účastnilo 6 dobrovolnic, které vyrazily do ulic 11. září už brzy ráno, aby oslovily co nejvíce obyvatel a návštěvníků Krnova. Mohli jste je potkat u nádraží, obchodních středisek či před školami. Děkujeme za pomoc Janě Konderlové a Ivě Burešové (3.A), Heleně Židkové a Tereze Dohnalové (3.D), Tereze Dratnalové a Andrei Kubisové (2.B). Dárci krve Stává se tradicí, že odvážlivci z řad třeťáků a čtvrťáků se rozhodnou poprvé darovat svou krev. Letos Transfuzní stanici v Bruntále navštívilo šest dárců, aby prošli standardním kolečkem vyplnění dotazníku dárce, odběr vzorku krve, vyšetření krevního tlaku a samotný odběr 450 ml krve. Vzhledem k tomu, že darování krve klade vysoké nároky nejen na aktuální zdravotní stav, ale také na životosprávu dárců, vstupní zdravotní prohlídkou někteří neprošli. Pro ostatní to byl zážitek na celý život. Určitě se z nich stanou pravidelní dárci nejen krve, ale v budoucnu i třeba plazmy. 32

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

za podpory o. p. s. Technik budoucnosti

za podpory o. p. s. Technik budoucnosti Návrh odměn pro soutěže Školní rok 2004/2005 SPŠ strojní a elektrotechnická Resslova 5, Ústí nad Labem za podpory o. p. s. Technik budoucnosti 1. SOČ - odborná část A. Strojní a dopravní obor a úlohy teoretické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více