OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14"

Transkript

1 1

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Přehled výsledků za 1. pololetí Přehled výsledků za 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek Výsledky školy v programu KVALITA Přijímací řízení Studium na VŠ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Počty pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Další informace ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY - ZÁJEZDY, SOUTĚŽE A AKCE Školní zájezdy, exkurze a výměnné pobyty Školní akce Soutěže Sportovní soutěže ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 50 2

3 10. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY 54 Výroční zpráva školy byla zpracována podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 3

4 Název školy, sídlo, právní forma, IČ, IZO 1. Základní charakteristika školy Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Revoluční 92, Krnov samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: IZO ředitelství: Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitel Mgr. Zdeněk Klein, SPC E/11, Krnov Součásti školy Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu v Krnově je ve vlastních prostorách a sdružuje části: SOŠ dopravy a cestovního ruchu, IZO: Domov mládeže, IZO: Školní jídelna, IZO: Zařazení do sítě škol Škola byla zřízena MŠMT ČR dne pod č. j /93-28 ke dni jako nástupnická organizace SOU železničního v Krnově. Dodatkem ke zřizovací listině 28128/ ze dne se změnil název školy na Integrovanou střední školu dopravy a cestovního ruchu, Revoluční 92, Krnov. S účinností od byla zařazena do sítě škol rozhodnutím pod č. j / ze dne Od dodatkem ke zřizovací listině č. 3 č. j /99-21 ze dne se změnil název na Střední odbornou školu dopravy a cestovního ruchu, Krnov, Revoluční 92. Poslední aktualizace byla provedena Kapacita školy Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu kapacita: 400 žáků Domov mládeže kapacita: 100 žáků Školní jídelna kapacita: 350 stravovaných 4

5 Seznam studijních oborů RVP M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Management v dopravě denní čtyřletý studijní ekonomický obor zaměřen na leteckou dopravu RVP M/02 Cestovní ruch ŠVP Management cestovního ruchu denní čtyřletý studijní ekonomický obor zaměřen na techniku průvodcovské činnosti s důrazem na cizí jazyky, dějiny kultury a zeměpis Základní charakteristika oborů SOŠ dopravy a cestovního ruchu nabízí čtyřleté odborné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola je jednou z mála veřejných středních škol v Moravskoslezském kraji, která nabízí obor z oblasti cestovního ruchu zaměřený na ekonomiku, provoz cestovních kanceláří a agentur, přípravu a realizaci zájezdů a průvodcovskou činnost. Jako jediná střední škola nabízíme v dopravním oboru orientaci na leteckou dopravu s možností získat pilotní průkaz. Tato výuka se realizuje v rámci nepovinných předmětů a praktický výcvik probíhá na letišti v Mošnově. Odborným garantem je výcvikové středisko Let s Fly z Mošnova, které zároveň spolupracuje s VŠB Ostrava. V rámci praxí chodí studenti na letiště a pracují přímo v provozu na úseku odbavení cestujících. Vybavenost školy Škola má k dispozici 22 učeben, z toho 10 odborných - pro výuku cizích jazyků, výpočetní techniky a informatiky, techniky administrativy, obchodní korespondence, zeměpisu a fiktivní firmy. Nevýhodou školy je absence tělocvičny, kdy žáci musejí docházet do pronajaté tělocvičny Lokomotivy Krnov. Učebny výpočetní techniky, všechny kabinety a kanceláře administrativy školy jsou propojeny v lokální síti. Školní síť je připojena na internet bezdrátovou linkou 55Mbps, celá škola je pokryta WI-FI pro připojování k internetu. Všechny učebny jsou v odpoledních hodinách volně přístupné studentům. Mají zde možnost využívat veškerou techniku k doučování a procvičování učiva, k rozvíjení schopností a dovedností. Tyto výhody studenti hodnotí velmi kladně, zejména učebny výpočetní techniky jsou až do 21. hodiny plně obsazeny. Všechny kabinety jsou vybaveny počítačem s tiskárnou. Ve škole aktivně funguje intranet, kde pedagogové pro studenty vytvářejí stránky z jednotlivých předmětů, které jim pomáhají při zvládnutí učiva. Pro učitele byla vytvořena elektronická nástěnka, kde mohou nahlédnout do všech organizačních dokumentů školy. Při komunikaci je také hojně využíváno ové pošty, všichni pedagogové i kabinety mají zřízené své adresy. V 14 třídách jsou dataprojektory, které pedagogové využívají k výuce a uplatňují v rámci moderní formy výuky. 5

6 Počet studentů a tříd Počet tříd Celkový počet studentů Počet studentů na jednu třídu Počet studentů na učitele ,46 12,94 Počty studentů v jednotlivých třídách Třída Chlapci Dívky Celkem 1.A B C A B C A B C D A B C Celkem Počty studentů v jednotlivých oborech Obor Chlapci Dívky Celkem CR EaP Celkem

7 7

8 Sdružení přátel SOŠ DCR o.p.s. Při naší škole pracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Sdružení přátel SOŠ o.p.s. Zdroje finančních prostředků tvoří peněžité dary. Veřejnost je o činnosti o.p.s. informována prostřednictvím výroční zprávy, která je po uzavření období vyhotovována a veřejně přístupná na internetových stránkách naší školy. Činnost společnosti je zaměřena na poskytování finančních prostředků na odborné exkurze, modernizaci výchovného a vzdělávacího procesu, materiální podporu mimoškolní činnosti studentů, pomoc v oblasti drogové prevence, zajišťování a úhradu odborných přednášek k této problematice, na poskytování věcných odměn studentům za studijní výsledky, účast a umístění ve vědomostních soutěžích, olympiádách a na celkovou reprezentaci školy. Také pomáhá s organizací finančního pokrytí studijních a poznávacích cest, které jsou každoročně pořádány naší školou pro naše studenty. Veškerá činnost společnosti je směřována ve prospěch studentů. O využití získaných finančních prostředků rozhodovala na základě doporučení pedagogické rady správní rada společnosti. Práce 3 členů správní rady společnosti je vykonávána v jejich volném čase bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Školská rada Školská rada byla zřízena a má 6 členů, z toho 2 zástupce jmenované zřizovatelem, 2 zástupce z řad pedagogů a 2 zástupce z řad rodičů a zletilých žáků. Adresa pro dálkový přístup webové stránky: mailová adresa: 8

9 2. Výsledky výchovy a vzdělávání 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí Přehled prospěchu Třída Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 1.A B C A B C A B C D A B C Celkem Přehled chování Pochvaly tříd. učitele řed. Důtky Známka z chování tříd. učitele řed. 2 3 Pod. vyloučení Vyloučení ze studia Celkem

10 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí Třída Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 1.A B C A B C A B C D A B C Celkem Přehled chování tříd. učitele Pochvaly řed. Důtky Známka z chování tříd. učitele řed. 2 3 Pod. vyloučení Vyloučení ze studia Celkem

11 2.3 Výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Společná ČJ AJ M NJ Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch CR ,4 EaP ,1 CR EaP ,25 CR EaP CR ŠP CR Profilová DK CR ,3 ZCR CR ,8 Prakt.CR CR ,8 LD EaP ,22 Prakt.LD EaP ,67 PEU CR ,7 PEU EaP ,25 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Obor Termín prospěl Jarní termín - květen 2013 prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch CR řádný ,71 opravný ,33 EaP řádný ,37 opravný ,33 Obor Termín prospěl Podzimní termín - září 2013 prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch CR řádný ,65 opravný ,09 EaP řádný ,02 opravný ,75 11

12 2.4 Výsledky školy v programu KVALITA Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s mat. zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání P(o5) úspěšnost percentil percentil Jazyk český 65,95 43,02 53,33 Matematika 46,94 36, Jazyk anglický 79,31 30, Jazyk německý 54,16 38,46 60 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s mat. zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání P(o5) úspěšnost percentil percentil Jazyk český Matematika Jazyk anglický Přijímací řízení V tomto školním roce jsme otevřeli tři třídy, dvě oboru Cestovní ruch a jednu oboru Ekonomika a podnikání. Přijímací řízení probíhalo formou jednotného testu z matematiky a českého jazyka od firmy SCIO. V celkovém hodnocení se sečetlo bodové hodnocení z písemného testu a dále výsledky klasifikace za předchozí dvě klasifikační období na základní škole. Průměrný prospěch ze základní školy u přijatých byl 1,47 u oborů CR a 1,59 u oboru EaP. Přehled o počtu přihlášených uchazečů a přijatých žáků Obor Počet přihlášených Počet přijatých CR EaP Celkem

13 Vývoj počtu přihlášek a přijatých žáků Přihlášky Přijetí 2.6 Studium na VŠ 91 % všech našich absolventů má velký zájem o další studium na vysokých školách a na vyšších školách. Největší zájem byl o studium ekonomických oborů na VŠB v Ostravě, o studium dopravy na VUT v Brně, VŠD v Pardubicích a ČVUT v Praze, dále o studium hospodářské politiky a správy na Slezské univerzitě v Opavě, cestovního ruchu v Karviné, cizích jazyků na Masarykově univerzitě v Brně a bankovnictví na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. 13

14 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Počty pracovníků Ve školním roce 2012/2013 na škole vyučovalo 29 učitelů (včetně ředitele a zástupce). Čtyři učitelé pracovali ve škole externě jen na částečný úvazek. Vyučovali cizí jazyky španělštinu, francouzštinu a ruštinu. Vyšli jsme tak vstříc těm studentům, kteří měli zájem o studium dalších cizích jazyků, pro které interní učitelé nemají aprobaci. Všichni ostatní učitelé jsou zaměstnáni na dobu neurčitou a mají plný úvazek. Na domově mládeže je zaměstnáno 5 vychovatelů na plný úvazek, ostatních provozních pracovníků je 16. Zaměstnanci Počty osob Pedagogové učitelé 29 vychovatelé 5 Ostatní správní 10 kuchyň 6 Celkem 50 Přepočtené počty pracovníků Učitelé 23,8 24,2 25,8 27,26 28,54 27,8 Vychovatelé 5 4,9 5 5, THP 4 3,9 4,1 4 4,5 4 Kuchyň 6 6 5,9 6 6,05 7 Úklid , Celkem 43,8 44,0 45,8 47,72 50,09 49,8 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je 90,6% s věkovým průměrem 45 let. Sbor je dlouhodobě stabilizovaný, narušují ho pouze odchody na mateřské dovolené nebo odchody do starobního důchodu 14

15 Organizační struktura 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Odborný růst vyučujících je vedením školy podporován a snahou je zapojit do dalšího vzdělávání stále více pedagogů. DVPP probíhal na základě plánu, který je součástí plánu práce školy. Sebevzdělávání učitelů považujeme za velmi důležité, zejména v souvislosti se zkvalitňováním výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Snažíme se v rámci rozpočtu vyčlenit co nejvyšší finanční částku a umožnit všem zájemcům o vzdělávání jejich růst. Seznam vzdělávacích akcí Název akce Počet účastníků Inovace výuky 2 Právní vědomí ve školském prostředí 2 Týmová spolupráce ve školní praxi 3 Právní vědomí vedoucího vychovatele 1 Řešení výchovných a kázeňských problémů 2 Systém agend školy 2 IPad pomůcka pro pedagoga i žáka 2 Hrou k poznání i zábavě 2 Instruktor školního snowboardingu 2 Seminář pro školního komisaře 1 15

16 4. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 4.1 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Vyloučení ze studia 2 0 Podmíněné vyloučení ze studia 3 0 Přijetí ke studiu 90 0 Přerušení studia 1 0 Podmíněné vyloučení z ubytování na DM 0 0 Ukončení studia Další informace Žádné další žádosti o informace ani sankce za nedodržení zákona č. 106/199 Sb. nebyly řešeny. 16

17 5. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol Dne byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedena kontrola dodržování hygienických požadavků na prostory a provoz školní jídelny. Bylo kontrolováno dodržování požadavků Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Nebyly zjištěny žádné přestupky. 17

18 6. Aktivity a prezentace školy - zájezdy, soutěže a akce 6.1 Školní zájezdy, exkurze a výměnné pobyty Švédsko Norsko Dánsko Na konci školního roku jsme navštívili Skandinávii. Jsou to země oplývající přírodními krásami. Setkáme se tu na jedné straně s romantickými hlubokými fjordy a zelení lesů a na druhé straně s ledovci, pásy téměř pustých hor a pláněmi tundry. Výčet míst, která jsme navštívili: Berlín, Malmo, Göteborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Bergen, Geilo, Kodaň Zážitky však lze vylíčit těžko: návštěva skokanských můstků, nejvyšší skalní stěna v Evropě, cesta Trollů, stovky vodopádů, výstup do pásma věčného sněhu, muzeum Vikingů s Heyerdahlovým vorem a lodí RA, hanzovní města Měli jsme štěstí, protože nás provázelo nádherné počasí. Byla to odměna pro výbornou skupinu, která se na tuto cestu odvážně vydala. Exkurze letiště Katowice Ve středu jsme se vydali na výlet do polských Katowic. V autobusu panovala veselá nálada a zanedlouho jsme dojeli na místo naší exkurze Letiště Katowice - Pyrzowice. 18

19 Zaměstnanci nás provedli terminály A i B a pak jsme z kryté terasy mohli pozorovat letadla, jejich vzlety a přílety. Měli jsme všechno jako na dlani. Prošli jsme i bezpečnostní kontrolou, vyslechli si zajímavosti od hasičů, projeli se po ploše letiště autobusem pro cestující. Vánoční Vídeň V pondělí 17. prosince 2012 jsme navštívili tradiční vánoční trhy ve Vídni, které patří mezi nejoblíbenější a největší v Evropě. Vánoční atmosféra byla provoněna pečenými kaštany, štrúdlem, trhancem, perníčky, cukrovím, punčem, kávou, hořkou čokoládou a jinými dobrůtkami. Zároveň jsme využili možnosti navštívit vídeňská muzea a galerie, neboť jsou všem studentům do 19 let přístupná zdarma. V Albertině probíhala aktuální výstava děl, která vznikla na počest císaře Maxmiliána I., a stálá expozice Picasso to Monet. Někteří studenti také navštívili Přírodopisné historické muzeum s mnoha expozicemi. 19

20 Advent v Budapešti Jako každý rok i letos jsme chtěli zažít předvánoční čas mimo Českou republiku. 10. a 11. prosince nás přivítala dvoumiliónová Budapešť. Historickou lanovkou jsme se doslova vyšplhali po břehu Dunaje přímo k Budínskému hradu, kde jsme se zúčastnili střídání hradní stráže. Z nádherné vyhlídky na Rybářské baště, v blízkosti chrámu sv. Matyáše, jsme se kochali úžasným pohledem na mohutný Dunaj. Na jeho druhém břehu jsme měli celé město jako na dlani. Nepřehlédnutelná budova maďarského Parlamentu přitahovala naši pozornost stejně jako slavný Řetězový most. Večerní procházka vánočními trhy v centru Budapešti a úžasné ubytování v hostelu Wombats, byly příjemným zakončením prvního dne. Druhý den jsme mohli volit mezi návštěvou obřího akvária Tropikárium nebo typickými tureckými lázněmi s termálními prameny. Obojí byla příjemná relaxace. Na zpáteční cestě domů jsme udělali krátkou zastávku u bratislavského Hradu a plni dojmů spokojeně dorazili do Krnova. Osvětim října 2012 uspořádala fiktivní cestovní kancelář TOP OFFICE exkurzi do největšího vyhlazovacího nacistického tábora v Osvětimi. V rámci prohlídky jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každá skupina dostala svého průvodce a díky sluchátkům jsme se na výklad mohli plně soustředit. Ihned po průchodu vstupní branou nás přepadla pochmurná nálada, myšlenky na hrůzy, které zde vězni zažívali, v nás zanechaly nepříjemné pocity. Prohlídka koncentračního tábora trvala 3,5 hodiny včetně návštěvy Březinky, místa, kde docházelo k selekci a hromadným popravám vězňů. 20

21 Francie - září 2012 Opět nás počasí nezklamalo a naše putování nás vrátilo do letních dnů. Monte Carlo se svým přístavem, kavárničkami a vůněmi nás přivítalo jako první. Největší francouzský přístav v Marseille nás trochu zaskočil svým chaosem. Ač to zní paradoxně, klid jsme našli vzápětí na ostrově If, v pevnosti, kde byl vězněn hrabě Monte Christo. Saint Tropez symbol bohatství a rozmařilosti. Následovalo světoznámé letovisko Cannes. Vítalo nás teplé moře, bulváry, přepych a samozřejmě focení na červeném koberci hvězd. Nice nám zamotalo hlavu svými úzkými a přeplněnými uličkami starého města. Vůně francouzské Provence se spojila v krásné nabídce parfému v městě Fragonad. 21

22 Exkurze - Letiště Brno-Tuřany V říjnu 2013 jsme se studenty 2. ročníku oboru Management letecké dopravy zavítali na Letiště Brno-Tuřany. Po příjezdu se nás ujal letištní dispečer, který se nám po celou dobu ochotně věnoval. Naši prohlídku jsme zahájili v odbavovací budově, kde nám pracovník letiště udělal odborný výklad o tom, jak to všeobecně na letišti chodí, a seznámil studenty s náplní jejich praxe, kterou budou brzy vykonávat. Pár slov o historii letiště a pokračovalo se dál. Nastoupili jsme do prostorného letištního autobusu a projeli si pojezdovou dráhu, vzletovou a přistávací dráhu. Prohlédli jsme si sestupovou a přibližovací soustavu, což je důležité pro bezpečné přistání letadla. Následovala prohlídka hasičského záchranného sboru. Poté jsme spolu s cestujícími prošli odbavením a čekali na první letadlo, které mělo přiletět z Londýna. Sledovali jsme rychlé odbavení, které se skládalo z výstupu a nástupu cestujících, vykládky a nakládky zavazadel a dodávky elektrické energie. Během této doby přiletěla další velká letadla. Na odbavovací ploše jsme pobyli až do odletu prvního letadla. Následovala prohlídka třídírny zavazadel a exkurzi jsme ukončili v příletové hale. Studenti byli nadšeni a těší se na svou praxi. 22

23 ČSA Praha a Jeneč 2012 Jako každý rok i letos naše škola naplánovala a uskutečnila exkurzi do výcvikového centra ČSA Praha, na letiště V. Havla Praha a Řízení letového provozu v Jeneči u Prahy, abychom si rozšířili technický obzor v oblasti letecké dopravy a zároveň si některé věci z teorie ukázali v praxi. Na výcvikovém středisku Praha jsme si prohlédli technické zázemí pro nácvik pilotů, stewardů a letušek a vyzkoušeli si některé dovednosti, které jsou zapotřebí v těchto profesích. Na letišti, už nově pojmenovaném podle bývalého prezidenta Václava Havla, jsme získali přehled o historii i současnosti letiště, navštívili jednotlivé terminály letiště, ve speciálním letištním autobuse absolvovali exkurzi po celé letištní ploše, kde jsme mimo jiné viděli tankování letadel Airbus nebo Boeing, celou proceduru personálu po přistání letadla a jednotlivá zařízení, která jsou potřebná pro chod celého letiště. V Jeneči u Prahy jsme druhý den, po absolvování přísných bezpečnostních opatřeních, vyslechli přednášku o systému řízení letecké civilní dopravy v ČR, obdrželi informace o práci leteckých dispečerů a možnosti dalšího studia a práce v tomto zařízení. Exkurze hotelového komplexu AVALANCHE V pondělí 17. října zažili netradiční vyučování studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Management cestovního ruchu v rámci odborné exkurze hotelového komplexu Avalanche v Dolní Moravici. S provozem hotelu a manažerskou pozicí je seznámil pan Bc. Lubomír Petr. Zařízení nabízí služby pro 350 hostů se zaměřením na kulturní, sportovní i relaxační vyžití. 23

24 Vybavení hotelu je také přizpůsobeno kongresové turistice a pořádání firemních akcí. Během slavnostního oběda se čtyřmi chody si vyzkoušeli studenti pravidla stolování, která uplatní ve svém soukromém i profesním životě. Image of Movement II Letní setkání mládeže z Itálie, Polska a České republiky se konalo ve Varšavě. Účastníci se vzájemně poznávali, učili se vnímat pohyb, vyzkoušeli si veřejné vystoupení v amfiteátru, natáčeli a upravovali videoklipy, fotografovali profesionální technikou, chystali zábavu pro ostatní, připravovali typická jídla, malovali abstraktní obrazy, poslouchali oblíbenou hudbu, užívali si krásy přírody, prošli si nejznámější místa Varšavy. Na oficiálních stránkách polského projektu si můžeme připomenout celý program na fotografiích a videích. Od Tiziana po Warhola Ve čtvrtek 14. března 2013 jsme se vydali vlakem (skupinka 34 nadšenců) v nevlídném zimním počasí na výlet do Olomouce. Naším cílem byla návštěva mimořádné výstavy Od Tiziana po Warhola. Exponáty významných českých i světových umělců byly k vidění na dvou místech. Staré umění do 19. století bylo vystavováno v Arcidiecézním muzeu, díla novodobých umělců zaplnila tři patra Muzea moderního umění. Arcidiecézní muzeum nás 24

25 přivítalo stylovou atmosférou, v suterénu jsme si mohli projít pozůstatky původního Přemyslovského paláce a nahlédnout do majestátního olomouckého Dómu (v sousedství muzea). V útulném Muzeu moderního umění jsme zase měli možnost prohlédnout si centrum Olomouce z podkrovní prosklené vyhlídkové věžičky. " To be health in a society between generation" Ve dnech až jsme se zúčastnili Mezinárodního workshopu v Klafferu v Rakousku. Celý projekt probíhal v angličtině a byl zaměřen na téma " To be health in a society between generation". V pátek v ranních hodinách jsme odjeli do Nového Údolí na Šumavě. Odtud nás poté čekala cesta do Klafferu. Sešli se zde lidé různých věkových kategorií z různých států Evropy, např. z Litvy, Lotyšska, Malty, Turecka, Španělska, Portugalska, Velké Británie, Rumunska a Bulharska. Během celého týdne jsme pracovali na projektech ve skupinkách. Dále jsme mezi sebou mluvili o zdravotnictví a sociální péči v jednotlivých státech. Zažili jsme 10km procházku krásnou rakouskou horskou přírodou, vařili jsme zdravá jídla a relaxovali v sauně. V úterý jsme navštívili krásné město Linz, kde nás čekala přednáška o ženském zdravotnictví, poté následovala návštěva Muzea budoucnosti a na závěr prohlídka samotného Linze. 25

26 6.2 Školní akce Dny NATO 2013 Ve dnech září se naše škola zúčastnila mezinárodní výstavy leteckého průmyslu FLYIN, která se pořádá společně se Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR. Představily se zde firmy podnikající v oblasti leteckého průmyslu a školy, se kterými tradičně FLYIN spolupracuje. Také naše škola se zde prezentovala svým stánkem a naši studenti vypomáhali pořadatelům výstavy. Padesát našich průvodců na hradech a zámcích Rekordní počet studentů si letos vyzkoušelo během května a června v rámci povinné praxe pozici průvodce na hradech a zámcích. Tato velmi zajímavá zkušenost předpokládá náročnou přípravu v podobě zvládnutí průvodcovských textů s mnoha jmény panovníků, historickými daty, událostmi i odbornou terminologií. Zdatnější průvodci zvládli výklad i v cizím jazyce. Naučili se pracovat se skupinou, ověřili si své komunikační dovednosti, řešili občas i mimořádné situace a ne jednou byli za svůj výkon oceněni pochvalou a potleskem spokojených posluchačů. Dobré jméno našich studentů na praxích otevírá dveře ke spolupráci s dalšími památkovými objekty, takže po letité spolupráci s hrady Bouzovem a Pernštejnem, na zámcích Konopiště, Bruntál, Vranov, Bítov, Křivoklát a Jánský Vrch se letos 26

27 poprvé naši průvodci uplatnili na zámcích Červená Lhota, Jindřichův Hradec, Lednice, na hradech Buchlově a Veveří. Do Německa na zkušenou Se zajímavými informacemi navštívila naše studenty paní Jana Kotasová, referentka programu Do Německa na zkušenou. Ve své prezentaci poskytla internetové odkazy na organizace, které umožňují brigády, workshopy, stáže, výměnné pobyty, dobrovolnictví i studium především v Německu. Vysvětlila možnosti, jak levně a bez větších rizik navštívit cizí zemi, vycházela často z vlastních zkušeností. 27

28 Nová linka z Mošnova Děvčata naší školy, Karolína Žižková a Alice Trčková, se v úterý v rámci praxe na letišti L. Janáčka v Ostravě zapojila do slavnostního otevření nízkonákladové linky mezi Ostravou a londýnským letištěm Stansted. Zkoušky Master In Od října minulého roku se studenti 3. a 4. ročníků připravovali na složení zkoušky Master In Communication v českém jazyce. Zkouška se skládá z odpovědi na reálný obchodní dopis a úpravy tabulky v Excelu. I když se zkouška nezdá těžká, je třeba si uvědomit, že se hodnotila v elektronické podobě, a proto bylo u hodnocení zkoušky vidět daleko více chyb, než tomu bylo u státních zkoušek. Zkoušku Master In Communication skládalo dne 26. dubna 2013 celkem 34 studentů. V ten samý den studenti 2. a 3. ročníků skládali zkoušku Master In Typing, což je vlastně opis textu. Certifikát obdrželo všech 48 studentů a studentek. Zkoušky vypisuje o. p. s. Inovace výuky ve spolupráci s Unií zaměstnaneckých svazů a s Mezinárodní obchodní komorou. Kostýmované májové prohlídky Krnova Už podruhé se uskutečnily pro krnovskou veřejnost komentované májové prohlídky v centru města, které organizuje TIC Krnov ve spolupráci se SOŠ dopravy a cestovního ruchu. V úterý 14. května a ve čtvrtek 23. května v odpoledních hodinách provázely skupinu zájemců studentky prvního ročníku SOŠ dopravy a cestovního ruchu. U jednotlivých zastávkových 28

29 objektů si předávaly slovo, a tak návštěvníci mohli slyšet výklad v podání 14 mladých průvodkyň. Skupinu provázely dvě studentky v dobových historických pláštích, čímž získalo mluvené slovo ještě patřičnou atmosféru. V rámci druhého termínu se účastnila májové prohlídky také vzácná návštěva z Floridy, proto si průvodkyně připravily na každé zastávce i pár slov v angličtině, což bylo velmi sympatické. Rozkvetlá jarní příroda, svěží zeleň a docela přívětivé počasí také přispěly k příjemnému poznávání historie Krnova. Budoucí profesionální průvodkyně získaly první cenné zkušenosti s překonáváním trémy, řečnickými dovednostmi a vedením skupiny. Návštěvníci slyšeli spoustu historických skutečností a zajímavostí, zažili pestrost výkladu a osobitý přístup mladých studentek. Zájem veřejnosti o celou akci potvrdil, že májové prohlídky se můžou stát pravidelnou každoroční tradicí. Exkurze v Kofole V době přijímacích zkoušek se jedna třída zúčastnila odborné exkurze v krnovské firmě Kofola. Zajímavá byla prohlídka výrobního závodu, kde si studenti mohli uvědomit, kolik činností je potřeba, než si mohou koupit hotovou lahev či plechovku oblíbeného nápoje. Následovala prezentace celého sortimentu firmy Kofola i se závěrečným kvízem k historii a současnosti závodu. Nechyběla ani ochutnávka nových výrobků řady energetických nápojů (kombinace ovocných a zeleninových chutí) či vynikajících ledových čajů. 29

30 Vánoční bazar Tradicí se stalo konání Vánočního bazaru, jehož účelem je získání finančních prostředků pro sdružení Šance, které pomáhá zpříjemnit pobyt hematoonkologicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Náplní toho letošního byl prodej cukroví, chlebíčků, vánočního punče a také maličkostí, které studenti donesli, aby podpořili naši sbírku. Dalším bodem programu byly prezentace, a to nejen studentů naší školy, ale i bývalých absolventů, kteří přišli představit svou novou školu. 30

31 Studentské volby V úterý 11. prosince 2012 se na naší škole konaly Studentské volby Projekt jsme organizovali pod záštitou portálu Jeden svět na školách, což je program společnosti Člověk v tísni. Naši studenti měli možnost si vyzkoušet poprvé přímou volbu prezidenta ČR. Po celé úterní dopoledne se z naší jídelny stala volební místnost s komisí, urnou a plentou pro tajné hlasování. Celkem se voleb zúčastnilo 205 studentů. Nejčastěji volili Vladimíra Franze (78 hlasů), Jana Fischera (39 hlasů) a Zuzanu Roithovou (26 hlasů). Podle oficiálních informací z v rámci celé republiky odevzdalo platný hlas středoškoláků. Studenti vybírali z osmi oficiálně potvrzených kandidátů. Největší počet hlasů získal jednoznačně Vladimír Franz, druhý v pořadí skončil Jan Fischer a třetí Karel Schwarzenberg. Školní ples Už pojedenácté studenti čtvrtých ročníků vstoupili do stavu maturantského slavnostním stužkováním na školním plese. Tradice pasování maturantů mečem se ujali v sobotu 24. listopadu ve Slezském domě v Krnově třídní učitelé Ing. Ellen Maláčová, Ing. Ivana 31

32 Matoušová a Mgr. Jiří Švéda. Slavnostní ceremoniál doplnila vtipná taneční vystoupení maturitních tříd. V rámci programu plesu vystoupil také taneční klub KMIT TO BE CONTINUED z Orlové a mažoretky z Opavy. Během večera čerství maturanti symbolicky vypustili před vchodem do hotelu lampióny přání a v kavárně zhlédli své vzpomínkové prezentace. Sbírka Světluška Světluška je desetiletý projekt Českého rozhlasu. Výtěžek ze sbírky je použit na nákup speciálních pomůcek pro nevidomé, na výcvik psích vodicích pomocníků atp., prostě peníze pomáhají nevidomým učit se novému životu ve tmě. Nadace ve dnech 11. a 12. září pořádala akci Světlušky září, kdy dobrovolníci prodávali originální píšťalky, náramky se svítícím nápisem a tykadla. Z naší školy se sbírky účastnilo 6 dobrovolnic, které vyrazily do ulic 11. září už brzy ráno, aby oslovily co nejvíce obyvatel a návštěvníků Krnova. Mohli jste je potkat u nádraží, obchodních středisek či před školami. Děkujeme za pomoc Janě Konderlové a Ivě Burešové (3.A), Heleně Židkové a Tereze Dohnalové (3.D), Tereze Dratnalové a Andrei Kubisové (2.B). Dárci krve Stává se tradicí, že odvážlivci z řad třeťáků a čtvrťáků se rozhodnou poprvé darovat svou krev. Letos Transfuzní stanici v Bruntále navštívilo šest dárců, aby prošli standardním kolečkem vyplnění dotazníku dárce, odběr vzorku krve, vyšetření krevního tlaku a samotný odběr 450 ml krve. Vzhledem k tomu, že darování krve klade vysoké nároky nejen na aktuální zdravotní stav, ale také na životosprávu dárců, vstupní zdravotní prohlídkou někteří neprošli. Pro ostatní to byl zážitek na celý život. Určitě se z nich stanou pravidelní dárci nejen krve, ale v budoucnu i třeba plazmy. 32

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 7 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Nade Mží 1, 318 00 Plzeň Hotelova-skola-plzen.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Září 2014 Mgr. Jitka Sochorová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více