MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ Varianta kolem Blovic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic"

Transkript

1 MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod AGC ani AGTC. Traťový úsek není ani součástí tranzitních železničních koridorů, jak je definují původní Zásady. Traťový úsek je však uveden v Zásadách modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky vydaných směrnicí GŘ 16/2005. V současné době na trati platí přechodnost D3 UIC, tj.22,5t a 7,2t/m. Prostorová průchodnost podle dostupných podkladů odpovídá Z-GB. Traťový úsek Nemanice II Plzeň Koterov, který je předmětem dokumentace, je 135,706km dlouhý. Jedná se o jednokolejnou trať s částečným zdvoukolejněním v délce 39km. Směrové poměry na trati jsou rozmanité a pohybují se v hodnotách, které umožňují rychlost km/h, ale stávající rychlost se pohybuje v rozpětí km/h. Sklonově je trať ve vhodných poměrech. Úsek České Budějovice Horažďovice předměstí do 4, Horažďovice předměstí Nepomuk do 14, Nepomuk Plzeň Koterov do 6. Zvláštností je pak trochu nestandardní vedení odbočující tratě z Protivína směrem na Písek, která vede v délce zhruba 8km prakticky ve společném koridoru s tratí ČB-Plzeň ve vzájemné vzdálenosti přibližně 1km. Trať je v celé délce elektrizována systémem 25kV/50Hz. Elektrizace pochází z 80.let minulého století. Kromě vlastní tratě je elektrizace zavedena i do Písku a po trianglu Putim - Ražice. Na trati se nachází téměř 70 úrovňových přejezdů s různým stupněm zabezpečení. V úseku se nachází celkem 19 železničních stanic a 14 zastávek. Ve stanicích není zřízena peronizace ani poloperonizace (kromě žst. Zliv) a veškerá nástupiště jsou přístupna v úrovni koleje s výškou 200mm nad TK. Nástupiště jsou s pevnou hranou typu TISCHER. V současné době se připravuje kompletní přestavba žst. Strakonice s peronizací a se všemi požadovanými parametry. Stávající zabezpečovací zařízení velice nesourodé a tomu odpovídá i značný rozptyl v době jejich uvedení do provozu. - Nemanice, Ražice ESA 11 - Hluboká n Vlt., Katovice, RZZ SSSR - Zliv, Dívčice, RZZ AŽD 71 - Čičenice RZZ AŽD 70 - Protivín, Čejetice, Strakonice, Střelské Hoštice, Horažďovice předměstí, Pačejov, Nepomuk, Žďírec u Plzně, EMZZ - Blovice, Nezvěstice, Starý Plzenec TEST B14 - Plzeň Koterov ETB Na trati se nachází železniční svršek tvaru S49 a T. Nejmladší konstrukce je z roku 2006, kdy byla provedena rekonstrukce plzeňského zhlaví žst. Hluboká n. Vltavou. Další je pak ČB zhlaví žst. Číčenice, kde byla provedena rekonstrukce v souvislosti s obnovou úrovňového přejezdu. V ostatních úsecích se nachází konstrukce povětšinou starší jak 20let. Železniční spodek nevykazuje v současné době závažnější závady, nicméně tvar železničního tělesa včetně příkopů zdaleka neodpovídá požadavkům vzorových listů. Většina mostních konstrukcí nevyhovuje především z hlediska prostorové průchodnosti. Posouzení únosnosti bude provedeno až ve vyšších stupních dokumentace. Na trati docházelo k posledním dílčím úpravám v souvislosti se zdvoukolejněním a zvyšováním propustnosti trati související s výstavbou jaderné elektrárny Temelín. Od té doby na trati nedošlo k žádným významnějším investičním počinům. 1.2 NÁVRH OPATŘENÍ Ve studii se navrhuje zpracování ve čtyřech scénářích: - Scénář 1 odpovídá stavu bez projektu, který bude uplatněn v navazující studii proveditelnosti. V této územně technické studii bude zpracován pouze z pohledu metodiky. - Scénář 2 představuje stav s projektem v úrovni minimální investice. Jde o minimální hladinu investice. V této územně technické studii bude zpracován pouze v úrovni potřebné pro určení investiční náročnosti případně jiných parametrů.

2 - Scénář 3 představuje stav s projektem, kdy rozsah stavebních úprav (především rozsah zdvoukolejnění) je koordinován s rozsahem výhledové dopravy. Jde o střední hladinu investice. V této územně technické studii bude zpracován v plném rozsahu běžném pro tento stupeň dokumentace. - Scénář 4 - představuje stav s projektem, kdy se navrhuje zdvoukolejnění v celé délce. Jde o vysokou hladinu investice. V této územně technické studii bude zpracován v plném rozsahu běžném pro tento stupeň dokumentace Zásady přístupu k technickému řešení pro scénář 2 až 4 Traťový úsek České Budějovice Plzeň je uveden v Zásadách modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky vydaných směrnicí GŘ 16/2005. Podle tohoto dokumentu je trať České Budějovice Plzeň zařazena do evropského železničního systému. Jako taková musí splňovat požadavky na interoperabilitu. Rovněž platí, že na tratě evropského železničního systému se vztahují podmínky Zásad Hlavní zásady technického řešení - dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/h včetně (tj. 22,5 t/nápravu a zároveň 8 t/běžný metr délky vozidla), - zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla podle ČSN , tj. základní průřez Z-GC s vlivem širších vozidel, - zajištění požadované kapacity dráhy při současném stanovení optimalizovaného rozsahu železniční infrastruktury, - vybavení tratě takovým technologickým zařízením, které zajišťuje plnou bezpečnost provozu při traťové rychlosti do160 km/h, - vybavení železničních stanic nástupišti v souladu s vyhláškami č. 177/1995 Sb. a 369/2001 Sb. - dosažení dostatečné užitečné délky dopravních kolejí v železničních stanicích: - pokud užitečná délka dopravních kolejí (alespoň jedna předjízdná kolej) dosahuje min. 650 m, nebude stanice prodlužována, - v případě neúměrně vysokých investičních nákladů na prodloužení stanice se ve výjimečných případech připouští ponechání užitečné délky menší než 650 m - každý takový případ musí být samostatně posouzen na základě řešení stanic v uceleném traťovém úseku, - zlepšení stavu úrovňových křížení tratí s pozemními komunikacemi: - u přejezdů na tratích s traťovou rychlostí nad 120 km/h přednostně navrhovat jejich náhradu mimoúrovňovým křížením, zejména u přejezdů silně frekventovaných, silnic I. třídy a přejezdů se zvýšenou nehodovostí, - v rámci veřejnoprávních řízení prosazovat zrušení málo frekventovaných přejezdů nebo jejich převedení na přechody, - ponechaná stávající úrovňová křížení je potřeba zabezpečit pro zavedení traťové rychlosti do 160 km/h, přibližovací úseky je nutno prodloužit na maximálně povolenou traťovou rychlost (včetně uvažování rychlosti pro jednotky s naklápěcími skříněmi), - je nutno zajistit rozhledové poměry na úrovňových přejezdech podle ČSN pro případ poruchy PZS, - nové úrovňové přejezdy v rámci modernizace a optimalizace tratí zásadně nezřizovat (pozn.: tato podmínka se netýká přechodů pro pěší a posunů stávajících úrovňových přejezdů do nové polohy) Vybrané profese Kolejové stavby Podle směrnice GŘ č.28/2005 se v hlavních kolejích navrhuje nový železniční svršek UIC60 s upevněním W14. Do předjízdných kolejí se navrhuje použití výzisku kolejových polí se svrškem S49 na betonových pražcích. Zabezpečovací zařízení Ve všech stanicích je zřízeno zabezpečovací zařízení 3. kategorie s dálkovým ovládáním ve všech hladinách technického řešení. Cílem je nejen odstranit technicky nevyhovující zařízení, ale prostřednictvím dispečerského řízení optimalizovat provoz na trati tak, aby bylo zajištěno maximální využití (a tím i kapacita) při minimálním rozsahu kolejového vybavení tratě. Dalším aspektem je minimalizace živé pracovní síly ve stanicích. Energie Navrhuje se obnova technologického vybavení napájecích zařízení tak, aby splňovala veškeré normy a požadavky z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti provozu a ochrany životního prostředí. Koncepce zařízení bude počítat s možností rozšíření kapacit napájení až do výše intenzit cílového stavu.

3 Komunikace Vzhledem k tomu, že součástí akce je odstranění celé řady úrovňových přejezdů, neobejde se drážní investice bez realizace řady silničních komunikací sdružujících funkci několika přejezdů do mimoúrovňového křížení. Tento přístup vyžaduje součinnost s územními plány a vyvolá i jejich případné změny. Pozemní stavby Pozemní stavby se budou týkat především objektů pro technologická zařízení tratě, Jedná se především o objekty pro zabezpečovací zařízení a napájení. Lokalizace napájecích stanic se předpokládá zachovat a bude se navrhovat jejich rekonstrukce nebo případné rozšíření. Pro umístění technologie zabezpečovacího zařízení bude dávána přednost adaptaci některých objektů tak, aby ve výsledku celý objekt sloužil pro tento účel. Další možnosti v pořadí jsou umístění technologie do vybraných prostor větších objektů (výpravní budovy) a teprve potom realizace nových samostatných objektů. Životní prostředí Na problematiku životního prostředí (krajina, vody, ÚSES, biokoridory, NATURA,.) se zpracovatel zaměří zejména v lokalitách se zdvoukolejněním. Další kategorie ochrany, to je ochrana životního prostředí před negativními účinky hluku, bude orientačně zpracována pro celý úsek a všechny hladiny technického řešení. Studie tratě České Budějovice - Plzeň Blovice realizace kolem r Tato varianta přejezdu nad silem počítá s mimoúrovňovou křižovatkou (vlevo směrem na Vlčice). Silnice vpravo povede na kruhový objezd (u bývalého ČSAD). MAPA 1a Směr Kotousov Současný přejezd nad silem Směr Blovice-Dubí Směr k Poplužáku-na Hradiště

4 Tato varianta počítá s nadjezdem od sila přes trať. Směr na Kotousov. MAPA 1b Směr Kotousov Nadjezd u sila Přímo v Blovicích to může vypadat např. takto: Nádraží MAPA 2a Dubí Současný přejezd Husova třída bude zrušen a vytvořen pouze podchod pro pěší na Dubí. Kruhový objezd u bývalého ČSAD-směr Komorno-Hradiště-Dubí Husova třída Nová komunikace od Dubí k viaduktu pro příjezd do Blovic z Dubí a od Komorna(Kotousova)

5 A nebo třeba takto. Bez kruhového objezdu směr Komorno(horší varianta pro směr Dubí-Hradiště). Bude třeba projet celé Blovice přes viadukt. MAPA 2b Přejezd Husova třída zrušen, pouze ve výjimečném případě bude zachován. Nelze udělat nadjez ani podjezd. Velice nebezpečné místo pro přejezd kamionů (vlak bude jezdit až 160km/h) Dubí Směr Komorno bez kruhového objezdu. Husova třída Bude vybudována zcela nová dvouproudová komunikace podél trati až k viaduktu(panelka k Pressolu) To je již příjezd od Seče do Blovic. Kruhový objezd, moderní řešení zpomalení vjezdu do města. MAPA 3a Směr Seč Pressol Směr Rohatá(polní cesta) Směr DubíKomorno.U mapy 1a i směr Hradiště) Moderní dvouproudový podjezd pro veškeré vozy. Hlavní vjezd do města. Setecká

6 II. varianta. Vhodnější pro odbočování vozidel od Komorna a Dubí do města. Něco jako u Olympie v Plzni. MAPA 3b Směr Seč Přímé odbočení bez nutnosti objíždět kruhový objezd. Směr Seč Směr Rohatá(polní cesta) Směr Komorno a Dubí. U mapy 1a i směr Hradiště. Moderní dvouproudový podjezd pro veškeré vozy. Hlavní vjezd do města. Setecká

7 POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i ( 1 ) A n a l ý z a s o u č a s n é h o s t a v u Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i Ing. Ľubomír Beňák 1 1. Obsah 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD... 3

Více

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č. 100/01 Sb. 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice oznamovatel: ČD s.o., Divize dopravní cesty Stavební správa Praha (květen

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Rekonstrukce železniční stanice Bylnice. Jan Perůtka

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Rekonstrukce železniční stanice Bylnice. Jan Perůtka Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Rekonstrukce železniční stanice Bylnice Jan Perůtka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ České Budějovice, říjen 2011 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r.

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech?

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 5. ROČNÍK 0 3 / 2 0 12 Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? Seriál Historie MHD v Praze (3. díl)

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více