Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 5. Orientační náklady a návrh etapizace výstavby 5.1. Orientační náklady V této fázi projektu je obtížné stanovit stavební náklady a ani to není účelem této diplomové práce. Přesto není od věci se pokusit tyto náklady alespoň odhadnout. Při stanovení nákladů se vycházelo z následujících orientačních cen (vč. 19 % DPH): novostavba dvoukolejné el. tratě na V min = 120 km/h bez tunelů a mostů dvoukolejný tunel, dvoukolejná estakáda novostavba jednokolejné neel. tratě do 100 km/h bez tunelů a mostů staniční koleje s veškerým vybavením. výhybka J60 1: na betonových pražcích výhybka J49 1:7,5 190 na betonových pražcích. výhybka J49 1:9 190 na betonových pražcích výhybka J49 1:9 300 na betonových pražcích výhybka J49 1: na betonových pražcích výhybka J49 1: na betonových pražcích výhybka J49 1:7,5 190 na dřevěných pražcích výhybka J49 1:9 190 na dřevěných pražcích výhybka J49 1:9 300 na dřevěných pražcích výhybka J49 1: na dřevěných pražcích výhybka J49 1: na dřevěných pražcích Nástupiště 357 mil. Kč/km 952 mil. Kč/km 89 mil. Kč/km 24 mil. Kč/km 3,2 mil. Kč/ks 1,4 mil. Kč/ks 1,3 mil. Kč/ks 1,5 mil. Kč/ks 1,6 mil. Kč/ks 2,6 mil. Kč/ks 1,3 mil. Kč/ks 1,3 mil. Kč/ks 1,5 mil. Kč/ks 1,5 mil. Kč/ks 2,5 mil. Kč/ks 0,52 mil. Kč/100 m opěrná zeď 6 tis. Kč/m 3 zabezpečovací zařízen trakční vedení na širé trati trakční vedení ve stanici 2,4 mil. Kč/výhybku 4,3 mil. Kč/km 5,0 mil. Kč/km výkop a naložení 60 Kč/m

2 doprava výkopku do 5 km 154 Kč/m 3 zhutnění po 60 cm 7 Kč/m 2 demolice železobetonových konstrukcí 4522 Kč/m 3 rozebrání železobetonových konstrukcí 6545 Kč/m 3 montování železobetonových konstrukcí 5950 Kč/m 3 betonování včetně dopravy a železa 6000 Kč/m 3 Ještě několik poznámek k výpočtům a odhadům jednotlivých množství: U netunelové varianty řepovské spojky byl celý úsek uvažován jako novostavba, i když přibližně z poloviny délky se o novostavbu nejedná. Délka staničních kolejí žst. MB východ byla stanovena jako součet užitečných délek dle přílohy 3.3: Dopravní schéma žst. MB východ - navržený stav varianty C vynásobená koeficientem 1,10 (odhad délky kolejí mezi výhybkami na zhlavích). Obdobně pro elektrifikaci je to součet elektrizovaných staničních kolejí, avšak násobených koeficientem 1,2 (elektrizace celých zhlaví). Do výpočtu není zahrnuta kolej vlečky do Východní průmyslové zóny. Obdobným způsobem byla stanovena délka staničních kolejí v případě žst. MB město, avšak suma užitečných délek dle přílohy 4.2: Dopravní schéma žst. MB město - navržený stav první etapy vynásobená koeficientem 1,05 (velmi krátká zhlaví) a připočteno 200 m koleje na východním zhlaví. Pro elektrifikaci.byla použita suma všech kolejí včetně 300 m kolejí na východním zhlaví a celá tato hodnota přezásobena koeficientem 1,15. Mostní opěra byla odhadnuta jako kvádr o rozměrech 30 x 2 x 11 m, tj. 660 m 3. Podobně mezilehlý pilíř jako kvádr o rozměrech 30 x 1 x 11 m, tj. 330 m 3. Zárubní zeď byla uvažována jako pás o délce 400 m, šířce 1 m a výšce 8 m, která je tvořena prefabrikovanými dílci, jež budou opět použity. Pro betonáž a spojování prefabrikovaných dílců a věnce byl uvažován pás o výšce 2 m, zbývajících šest metrů zaplní prefabrikované dílce. Cena za rozebrání těchto prefabrikovaných konstrukcí bude pravděpodobně nižší, než je zde použita. Kubatura staré lávky byla odhadnuta na 75 m 3, nové lávky pak na 190 m 3. Kubatura zeminy určené k vytěžení byla určena odměřením hrubé plochy v situaci a násobením výškou 8 m

3 Pro druhou etapu byla hodnota celkové délky staničních kolejí zjištěna součtem délek nově položených kolejí a 550 m délek obou kolejí ke vjezdovému návěstidlu. Získané číslo pak bylo násobeno koeficientem 1,05 pro stavební délku, resp. 1,15 pro elektrifikaci. Stávající most Václava Klementa včetně chodníku byl odhadnut jako deska o tloušťce 1 m, šířce 8 m a délce 40 m, tj. celkové kubatuře 320 m, a jedna mostní opěra jako kvádr o rozměrech 40 x 2 x 11 m, tj. 880 m 3. Nová opěra bude mít zhruba stejnou kubaturu jako stávající, nosná konstrukce však bude rozšířena na průměrných 20 m, tzn. 800 m 3 nové desky. Dvě lávky jsou ocelové, které budou sňaty autojeřábem a odvezeny k jinému účelu anebo na jiné místo. Bourat se tedy budou jen po jedné z opěr, rozměry každé z nich byly odhadnuty na 4 x 11 x 1 m, tj. celkem 88 m 3. Palackého lávka je rámové konstrukce a bude se bourat celá, protože v těchto místech bude trať již vedena tunelem. Rozměry desky této lávky jsou odhadnuty na 4 x 1 x 8 m a opěry na 4 x 1 x 11 m, tj. celkem na 120 m 3. Opěry obou nových lávek budou prodlouženy zhruba na 15 m, tj. kubatura každé z nich činí 60 m 3. Zárubní zeď o délce 260 m byla uvažována podobně jako v první etapě přestavby stanice. Objem kubatury zeminy na odtěžení byl uvažován jako pás o délce 260 m, šířce 7,5 m a průměrné výšce 9 m. Portál tunelu byl zahrnut do nákladů traťového úseku. Pro zjednodušení byl traťový úsek km 15,900 až 17,027 v celé délce uvažován jako dvoukolejný. Zemní práce nebyly uvažovány, neboť v malém množství jsou zahrnuty v ceně za novostavbu dvoukolejné elektrifikované trati. Uvažovány byly pouze opěrné zdi o průměrné výšce 3 m, šířce 1 m a celkové délce 450 m (mezi inundačním mostem a výškovým křížením stávající a nové nivelety v km 16,550 po obou stranách), tj m 3. U debřské spojky byl uvažován násep výšky od 4,5 do 8,5 m, proto v tomto případě byly zemní práce uvažovány. Celková délka úseků na náspu činí 480 m, sklon svahů 1:1,75. Plocha náspu na začátku úseku 72 m 2, na konci úseku 179 m 2, průměr je tedy 125,5 m 2. Celkový objem uložené a zhutněné zeminy tedy činí m 3. Zemina je hutněna ve vrstvách po 60 cm, což představuje 11 vrstev o průměrné ploše každé z nich cca 8892 m 2, takže celková plocha činí m 2. Orientační náklady rozhodujících stavebních celků jsou (v mil. Kč): 1. řepovská spojka netunelová varianta 13,2 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 4712,400 1,25 km kolomutské přeložky 111,250 tři výhybky J60 1: odbočky Nepřevázka 9,

4 zabezpečení tří výhybek odbočky Nepřevázka 7,200 2x 100 m nástupiště zastávky Nepřevázka 1,040 2x 100 m nástupiště stanice Dobrovice 1,040 2x 100 m nástupiště zastávky Jemníky 1,040 silniční nadjezd Jičínská 120,000 5x silniční nadjezd nebo podjezd(á 60 mil. Kč) 300, ,570 mil. Kč 2. řepovská spojka varianta s krátkým tunelem 11,35 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 4051,950 3,3 km dvoukolejného tunelu 3141,600 2,2 km kolomutské přeložky 195,800 tři výhybky J60 1: odbočky Voděrady 9,600 zabezpečení tří výhybek odbočky Voděrady 7,200 2x 100 m nástupiště zastávky Semčice 1,040 Silniční nadjezd Jičínská 120,000 2x silniční nadjezd (á 60 mil. Kč) 120, ,190 mil. Kč 3. řepovská spojka varianta s dlouhým tunelem 9,1 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 3248,700 3,8 km dvoukolejného tunelu 3617,600 1,25 km kolomutské přeložky 111,250 tři výhybky J60 1: odbočky Voděrady 9,600 zabezpečení tří výhybek odbočky Voděrady 7,200 Silniční nadjezd Jičínská 120,000 2x silniční nadjezd (á 60 mil. Kč) 120, ,350 mil. Kč 4. žst. Mladá Boleslav východ varianta C (cenově srovnatelné s variantami A a B) 8,9 km staniční koleje 214,000 8,4 km trakčního vedení ve stanici 42,000 1 výhybka J49 1:9 190 na betonových pražcích 1, výhybek J49 1:9 300 na betonových pražcích 16,500 3 výhybky J49 1:7,5 190 na dřevěných pražcích 3,900 4 výhybky J49 1:9 190 na dřevěných pražcích 5, výhybek J49 1:9 300 na dřevěných pražcích 16,

5 zabezpečovací zařízení (pro 30 výhybek) 72,000 silniční přejezd se závorami (á 20 mil. Kč) 15,000 2x 100 m nástupiště 1, ,440 mil. Kč 5. traťový úsek žst. Mladá Boleslav východ žst. Mladá Boleslav město 1 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 357, ,000 mil. Kč 6. žst. Mladá Boleslav město první etapa 1,02 km staniční koleje 24,456 1,39 km trakčního vedení ve stanici 6,950 1 výhybka J49 1:7,5 190 na betonových pražcích 1,400 1 výhybka J49 1:9 190 na betonových pražcích 1,300 1 výhybka J49 1:9 300 na betonových pražcích 1,500 1 výhybka J49 1: na betonových pražcích 1,600 2 výhybky J49 1: na betonových pražcích 2,600 2 výhybky J49 1:9 300 na dřevěných pražcích 3,000 zabezpečovací zařízení (pro 13 výhybek) 31,200 demolice mostní opěry a lávky ( m 3 ) 3,324 betonování mostní opěry, mostního pilíře a lávky ( ) 7,080 rozebrání zárubní zdi o celkové kubatuře 3200 m 3 20,944 betonování základů a spojů zárubní zdi o celkové kubatuře 800 m 3 4,800 montáž zárubní zdi o celkové kubatuře 2400 m 3 14,280 vytěžení, naložení a doprava m 3 zeminy do vzdálenosti 5 km 17,081 úprava hlavní kanalizační stoky 0, m nástupiště 4, ,035 mil. Kč 7. žst. Mladá Boleslav město druhá etapa 0,82 km staniční koleje 19,680 0,90 km trakčního vedení ve stanici 4,500 1 výhybka J49 1:9 190 na betonových pražcích 1,300 2 výhybky J49 1:9 300 na betonových pražcích 3,000 1 výhybka J49 1: na betonových pražcích 2,600 zabezpečovací zařízení (pro 4 výhybky) 9,600 demolice jedné opěry, n. k. mostu V. K. a chodníku ( m 3 ) 5,

6 betonování jedné opěry, n. k. mostu V. K. a chodníku ( m 3 ) 10,080 demolice tří lávek ( m 3 ) 0,941 betonování jedné opěry dvou nových lávek ( m 3 ) 0,720 nová nosná konstrukce obou nových lávek (á 700 tis. Kč) 1,400 rozebrání zárubní zdi o celkové kubatuře 2080 m 3 13,614 betonování základů a spojů zárubní zdi o celkové kubatuře 520 m 3 3,120 montáž zárubní zdi o celkové kubatuře 1560 m 3 9,282 vytěžení, naložení a doprava m 3 zeminy do vzdálenosti 5 km 3, m nástupiště 0,551 přeložky inženýrských sítí u lávek (á 800 tis. Kč) 2,400 91,970 mil. Kč 8. traťový úsek žst. Mladá Boleslav město km 15, ,13 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 403, m dvoukolejného tunelu 366,520 výhybka J49 1: odbočky Ptácká 1,600 zabezpečení výhybky odbočky Ptácká 2,400 betonování opěrných zdí o celkové kubatuře 1350 m 3 8,100 2x železniční most (á 50 mil. Kč) 100, ,030 mil. Kč 9. debřská spojka 0,775 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 276,675 dovoz m 3 zeminy 9,277 zhutnění zeminy o celkové ploše m 2 0,685 1x železniční most o velkém rozpětí (á 100 mil. Kč) 100, ,637 mil. Kč Sečtením dílčích cen jednotlivých stavebních celků (u řepovské spojky uvažována varianta netunelová) dojdeme k celkové orientační ceně za přestavbu železničního uzlu Mladá Boleslav ve výši 7,52 mld. Kč včetně 19 % DPH. Nebudeme-li uvažovat řepovskou spojku (kromě jičínského nadjezdu a kolomutské přeložky) a druhou etapu přestavby stanice MB město včetně přilehlého traťového úseku, vyjde přestavba úseku odb. Podlázky zast. Kolomuty včetně mimoúrovňového křížení Ptácká a dalších uvažovaných investičních akcí města Mladá Boleslav na 1,62 mld. Kč

7 Vzhledem k tomu, že odhad nákladů byl velmi hrubý a v některých případech jsou některé položky započítány zřejmě dvakrát (např. průměrný objem zemních prací je již obsažen v ceně za jeden kilometr koleje, průměrné náklady na hloubený tunel budou pravděpodobně nižší než na ražený atp.), lze očekávat, že výsledná cena za celkové dílo bude nižší Návrh etapizace výstavby Většina zde popisovaných staveb je budována na zelené louce, a proto realizace těchto stavebních celků si vyžádá pouze minimální nebo žádná přerušení železničního provozu na dosud provozovaných úsecích. Pouze při uskutečňování druhé etapy přestavby žst. Mladá Boleslav město a traťového úseku žst. Mladá Boleslav město km 15, bude nutné dlouhodobě vyloučit železniční provoz (řádově v měsících). U netunelové varianty řepovské spojky bude druhá kolej budována v sousedství provozované koleje. Po jejím dobudování bude provoz do této koleje převeden, stará kolej snesena a místo ní vybudována druhá kolej. Dalším kolizním bodem řepovské spojky (u všech variant) je křížení spojky se stávající tratí Mladá Boleslav Stará Paka mezi zastávkami Řepov a Kolomuty a o kousek dál další křížení s důležitou silnicí první třídy Mladá Boleslav Jičín, kde má být vybudován silniční nadjezd. Po dobudování kolomutské přeložky bude železniční provoz na tuto přeložku převeden, stávající kolej v úseku zast. Řepov zast. Kolomuty snesena a řepovská spojka dokončena. Při budování silničního nadjezdu bude nutné silniční provoz převést na provizorní přeložku kolem místa nadjezdu. Stanice Mladá Boleslav východ bude vystavěna doslova na zelené louce. Kříží ji pouze účelová komunikace do východního průmyslového areálu, ta bude po dobu výstavby přejezdu (popřípadě nadjezdu u varianty B) opět vedena po provizorní trase kolem místa budoucího křížení. Po vybudování první staniční koleje a kolomutské přeložky bude provoz na místní trati do Dolního Bousova na tuto kolej převeden a poté dobudováno západní zhlaví včetně nákladového obvodu. Traťový úsek Mladá Boleslav východ Mladá Boleslav město je taktéž bez problémů. Vlaky budou během výstavby tohoto úseku najíždět stávající trať po koleji mezi výhybkami č. 11 a 13 a č. 2, aby byla možná osová změna stávající koleje č. 1b. Po dokončení celého traťového úseku bude stávající kolej snesena a prostor uvolněn pro výstavbu severovýchodní tangenty. První etapa přestavby stanice Mladá Boleslav město si již vyžádá jisté zásahy do železničního provozu, protože stanice se po dobu trvání přestavby v podstatě změní

8 na zastávku, kdy veškerý provoz bude veden po kolejích č. 1 a 1a. Koleje č. 3 a 3a včetně dvojité kolejové spojky budou vytrhány a uvolněny pro stavbu. Zbytek dvojité kolejové spojky (výhybky č. 2 a 4) bude v noční výluce vytržen a nahrazen přímou kolejí. Obdobně bude do stávající koleje č. 1a vložena výhybka č. 7. Lávka pro cestující bude na straně koleje č. 3 zkrácena a provizorně zajištěna podpůrnou konstrukcí do doby vybudování nové lávky (bude probíhat současně s výstavbou nástupišť č. 2 a 3). Poté bude zbourána a první nástupiště zkráceno a upraveno pro koleje č. 3 a 5 (číslování dle přílohy 4.2: Dopravní schéma žst. MB město navržený stav první etapy). Teprve druhá etapa přestavby stanice a zdvoukolejnění traťového úseku Mladá Boleslav město Ptácká si vyžádá úplné přerušení železničního provozu po dobu několika měsíců. Nepříznivé dopady výluky je možné částečně eliminovat zprovozněním řepovské spojky, po které by bylo zajištěno zásobování automobilky a odvoz hotových výrobků. Osobní vlaky z Dolního Bousova by nadále zajížděly do stanice Mladá Boleslav město, kde by byl zajištěn přestup na NAD na hlavní nádraží, kam by po dobu výluky znovu zajížděly osobní vlaky ze zbývajících směrů, tj. i z Nymburka. Výstavba debřské spojky si vyžádá pouze noční výluky na zapojení spojky do stávajících kolejí. Zapojení do odbočky Ptácká by již mělo být připraveno z etapy realizace mimoúrovňového křížení Ptácká. V současné době se v Mladé Boleslavi chystají stavební akce, které velmi úzce souvisí se železnicí. Jsou to: 1. výstavba Bondy Centra vedle žst. Mladá Boleslav město první etapa byla začátkem letošního roku již zahájena. Na tuto etapu bude během příštích tří let navazovat další stavební etapy. 2. výstavba křižovatky Ptácká Laurinova (mimoúrovňové křížení Ptácká) stavební povolení je již vydané, čeká se však na finanční prostředky. První etapa, která se železnicí přímo nesouvisí, by proto měla být zahájena až na podzim letošního roku. Druhá etapa pak nejdříve počátkem příštího roku. 3. severovýchodní tangenta se zahájením této stavby, pro kterou už jsou vykoupené téměř všechny pozemky, se počítá do pěti let. 4. rekonstrukce křižovatky U Měšťáků uvažuje se v zatím neupřesněném časovém horizontu

9 5. přestavba žst. Mladá Boleslav hlavní nádraží se zahájením přestavby za cca 900 miliónů korun se má již na podzim letošního roku. 6. mimoúrovňové křížení železnice s jičínskou silnicí časový horizont realizace není znám. S ohledem na tyto související stavby je nutné přestavbu železničního uzlu Mladá Boleslav koordinovat. Proto je vhodné okamžitě pozastavit chystanou přestavbu žst. Mladá Boleslav hlavní nádraží a výstavbu mimoúrovňového křížení Ptácká a urychleně zadat zhotovení projektové dokumentace, ze které by vzešla výsledná řešení těchto sporných bodů: 1. řepovská spojka rozhodnout, která varianta je optimální, a upřesnit vedení kolomutské přeložky, 2. žst. Mladá Boleslav město rozhodnout o konečné podobě stanice v návaznosti na výstavbu Bondy Centra, autobusového nádraží a severovýchodní tangenty a 3. mimoúrovňové křížení Ptácká rozhodnout o cílové podobě odb. Ptácká, inundačního mostu a debřské spojky a dle tohoto rozhodnutí přepracovat stávající projekt mimoúrovňového křížení Ptácká. Vezmeme-li v úvahu potřebu urychlené modernizace železničního uzlu a připravované prostředky na přestavbu mladoboleslavského hlavního nádraží a další stavby, mohla by etapizace vypadat následovně: 1. krok: výstavba nové žst. Mladá Boleslav východ 2. krok: výstavba mimoúrovňového křížení Ptácká a s provizorním napojením na stávající stav (inundační most však bude připraven na debřskou spojku!) 3. krok: první etapa přestavby žst. Mladá Boleslav město 4. krok: výstavba kolomutské přeložky včetně silničního nadjezdu 5. krok: přeložka traťového úseku Mladá Boleslav město Mladá Boleslav východ 6. krok: výstavba řepovské spojky 7. krok: výstavba debřské spojky 8. krok: druhá etapa přestavby žst. Mladá Boleslav město a zdvoukolejnění traťového úseku Mladá Boleslav město Ptácká Zde je na místě poznamenat, že již po vybudování řepovské a debřské spojky a přestavbě stanice Mladá Boleslav město může železniční uzel Mladá Boleslav částečně

10 fungovat bez ohledu na realizaci milovické spojky! Provoz by byl plně funkční na vozebních ramenech Mělník Mladá Boleslav Dolní Bousov a Nymburk Mladá Boleslav Česká Lípa. Pouze vlaky z Prahy, které jsou už nyní všechny vedeny motorovými soupravami, by i nadále jezdily přes Všetaty s tím, že do/z Liberce by zajížděly úvratí přes žst. MB město. Na dopravně-technologickém posouzení pak je, zda vyhoví extrémně zatěžovaný úsek Ptácká Mladá Boleslav město, protože tudy by oproti již tak napjatému stavu uvedenému v příloze č. 11 jezdily čtyři vlaky navíc, které by po dokončení milovické spojky jezdily přes východní zhlaví. Lze předpokládat, že celý uzel bude elektrizován až po dokončení milovické spojky. Celý uzel a trať Mladá Boleslav Nymburk však mohou být elektrizovány již v předstihu

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Stanovení investičních nákladů - Varianta C Položka Vedlejší rozpočtové náklady [ % ] 12, CELKEM CENA ZA 1 KM

Stanovení investičních nákladů - Varianta C Položka Vedlejší rozpočtové náklady [ % ] 12, CELKEM CENA ZA 1 KM Stanovení investičních nákladů - Varianta C Položka KMENOVÁ TRAŤ délka tratě [ m ] 28500 - - štěrkové lože + pražce + kolejnice + upevnění [ m ] 28500 32000 912000000 kolejové propojení - výhybky J60-1:26,85-2500

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období. Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC

Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období. Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC Příprava nových železničních staveb Dopravní sektorové strategie, 2 fáze Dopravní

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíce

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA cvičení z předmětu 12MKDP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více

Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa

Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa Vypracování přípravné dokumentace je financováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T v rámci finanční pomoci společenství pro rozvoj

Více

REKAPITULACE DOKONČENÍ SOKP - REGIONÁLNÍ ALTERNATIVY PROPOČET (CÚ 2012) DLE NORMATIVŮ SFDI (02/2013) 469,422 (MIL/KM)

REKAPITULACE DOKONČENÍ SOKP - REGIONÁLNÍ ALTERNATIVY PROPOČET (CÚ 2012) DLE NORMATIVŮ SFDI (02/2013) 469,422 (MIL/KM) REKAPITULACE DOKONČENÍ SOKP - REGIONÁLNÍ ALTERNATIVY PROPOČET (CÚ 2012) DLE NORMATIVŮ SFDI (02/2013) STAVBA CENA DLE NORMATIVŮ (MIL.Kč) CENA STAVBY číslo. NÁZEV KOMUNIKACE MOSTY TUNELY MÚK OSTATNÍ (MIL.Kč)

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra dopravních systémů v území

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra dopravních systémů v území České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra dopravních systémů v území diplomová práce: Studie vysokorychlostní železniční trati Praha Ústí n. Labem státní hranice se SRN pro rychlost

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

"Využití štíhlých výhybek při zvyšování rychlosti a propustnosti tratí v žst. Prosenice"

Využití štíhlých výhybek při zvyšování rychlosti a propustnosti tratí v žst. Prosenice 18. KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2014 "Využití štíhlých výhybek při zvyšování rychlosti a propustnosti tratí v žst. Prosenice" Ing. Stanislav Vávra Úvod V roce 2013 vypracovala naše společnost

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

Stavíme draze či levně?

Stavíme draze či levně? České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury Stavíme draze či levně? Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Dopravní infrastruktura ČR, Praha,

Více

IV. železniční koridor Praha Tábor České Budějovice Horní Dvořiště st. hranice

IV. železniční koridor Praha Tábor České Budějovice Horní Dvořiště st. hranice Modernizace jižní části IV. železničního koridoru mezi Prahou, Táborem, Českými Budějovicemi a státní hranicí s Rakouskem poblíž Horního Dvořiště nabrala v posledních měsících rychlý spád, stavební stroje

Více

Nákladní doprava v současnosti

Nákladní doprava v současnosti Železniční trať Chrást u Plzně Radnice Současný stav Nákladní doprava Stanice a zastávky Nákladní doprava v současnosti 1 pár Mn do Stupna v nočních hodinách každý pracovní den Rokycanská lokomotiva 742

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

ŽELEZNIČNÍ UZEL MLADÁ BOLESLAV VE VZTAHU K 5. ŽELEZNIČNÍMU KORIDORU. České vysoké učení technické v Praze. Semestrální práce z projektu:

ŽELEZNIČNÍ UZEL MLADÁ BOLESLAV VE VZTAHU K 5. ŽELEZNIČNÍMU KORIDORU. České vysoké učení technické v Praze. Semestrální práce z projektu: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Semestrální práce z projektu: MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍCH KORIDORŮ Téma: ŽELEZNIČNÍ UZEL MLADÁ BOLESLAV VE VZTAHU K 5. ŽELEZNIČNÍMU KORIDORU Akademický

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE

ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE ETAPA 2 NÁVRH ODHAD NÁKLADŮ PRO JEDNOTLIVÉ VARIANTY Ateliér DPK, s.r.o. Žižkova 506/5 616 00 Brno ÚNOR 2015 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA KOMPLEXU STAVEB PŘEROV, 2. STAVBA, PŘEROV, 3. STAVBA A ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI V ŽST. PROSENICE

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA KOMPLEXU STAVEB PŘEROV, 2. STAVBA, PŘEROV, 3. STAVBA A ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI V ŽST. PROSENICE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA KOMPLEXU STAVEB PŘEROV, 2. STAVBA, PŘEROV, 3. STAVBA A ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI V ŽST. PROSENICE Ing. Stanislav Vávra MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 1. ÚVOD Význam uzlu Přerov přetrvává i v

Více

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI 1. Železniční spodek Patří sem: - těleso železničního spodku - zářez - násyp - odřez - kombinace zářezu a násypu - odvodnění a odvodňovaci stavby (např. propustky)

Více

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Jihočeský kraj Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Diskusní setkání Stavebního fóra Hotel Zvon České Budějovice - 17. dubna 2008 Jihočeský kraj OBSAH PREZENTACE 1. Silniční

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety A.1 ÚSH Přeložka je vedena po trase Radotín stávající II/115 až do prostoru centra Černošic (včetně zachování přejezdu). V obci je dále vedena po ulici Karlštejnská, za koncem obce začíná mimo zástavbu

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Ing. Miroslav Konečný Koridorové tratě Koridorové tratě u OŘ Brno 1. tranzitní železniční koridor v úseku Svitavy Lanžhot st.

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald Tento projektový záměr představuje studii možností a příležitostí za účelem zanalyzovat a posoudit možnosti zajištění

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim, zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem Bc. Jan Kasl Diplomová práce 2012 2 3 PROHLÁŠENÍ

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy ČVUT V PRAZE Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů K612 Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Vypracovali: Filip Štajner 3

Více

Rakouská severozápadní dráha v Praze

Rakouská severozápadní dráha v Praze Rakouská severozápadní dráha v Praze Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) byla jednou z nejvýznamnějších dopravních společností v českých zemích druhé poloviny 19. století. Vždyť od roku 1869, kdy byla

Více

Možnosti kapacity tratí a uzlů. CR Ostrava 15. 16. 6. 2010

Možnosti kapacity tratí a uzlů. CR Ostrava 15. 16. 6. 2010 Možnosti řešení nedostatečné kapacity tratí a uzlů CR Ostrava 15. 16. 6. 2010 V místech m s nedostatečnou nou kapacitou hrozí, resp. již nastává konflikt jednotlivých segmentů železniční dopravy : dálkové

Více

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR PROJEKTY PRO IV. KORIDOR Ing. Miloš Krameš SUDOP a.s. 1. ÚVOD Tento příspěvek se soustředí na charakteristiku současného stavu přípravy staveb IV. železničního koridoru v jeho jižní větvi, která není v

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Studie výstavby chodníku ve spodní části Květnové ulice v Odolene Vodě pro zvýšení bezpečnosti pěších TECHNICKÁ ZPRÁVA

Studie výstavby chodníku ve spodní části Květnové ulice v Odolene Vodě pro zvýšení bezpečnosti pěších TECHNICKÁ ZPRÁVA Studie výstavby chodníku ve spodní části Květnové ulice v Odolene Vodě pro zvýšení bezpečnosti pěších TECHNICKÁ ZPRÁVA Studie výstavby chodníku předkládá možné řešení, má sloužit k předběžnému projednání

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

4.ročník konference SMART CITY , Plzeň

4.ročník konference SMART CITY , Plzeň PŘÍPRAVA INVESTIČNÍCH AKCÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI PRO ROZVOJ EKOLOGICKÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel Paidar

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR TUNELÁŘSK SKÉODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Miloš Krameš 1 ČESKÉ NÁRODNÍ KORIDORY NAVAZUJÍ NA SÍŤS EVROPSKÝCH KORIDORŮ 2 ŽELEZNIČNÍ TRANZITNÍ KORIDORY ČESKÉ REPUBLIKY 3 NÁVAZNOST NA UZEL PRAHA

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

Příloha 9a Investiční náklady etapy 1 (bez poldrů)

Příloha 9a Investiční náklady etapy 1 (bez poldrů) Příloha 9a Investiční náklady etapy 1 (bez poldrů) Položka Jednotka Jedn. Celková cena (mil. Rozsah cena ) Poznámka Výkopy a prohrábky mil. m 3 3,000 1,000 3,0Bez podélného rozvozu Výkopy a prohrábky mil.

Více

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou Semestrální práce Umístění trati Součást tratě 210 Praha-Vršovice Vrané nad Vltavou Čerčany/Dobříš V žst. Praha-Vršovice napojeno na

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Nejrychleji rostoucí region Norska investuje do železnic

Nejrychleji rostoucí region Norska investuje do železnic Nejrychleji rostoucí region Norska investuje do železnic Stavanger na západním pobřeží Norska je hlavním ropným střediskem této země. Město a okolní region Jæren se soustavně těší nejrychlejšímu růstu

Více

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY. Rekonstrukce žst. Olomouc

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY. Rekonstrukce žst. Olomouc ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI STAVBY Rekonstrukce žst. Olomouc OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ... 9 3. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI...

Více

C.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část Severní varianty

C.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb

Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664 trati Chomutov Cheb Josef Ticháček, Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Karlovy Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON SERVIS s.r.o. Nosná konstrukce mostu

Více

Stručný návrh provozních a infrastrukturních opatření na trati 176 Chrást u Plzně Radnice a okolí

Stručný návrh provozních a infrastrukturních opatření na trati 176 Chrást u Plzně Radnice a okolí České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Stručný návrh provozních a infrastrukturních opatření na trati 176 Chrást u Plzně Radnice a okolí Projekt k bakalářské práci Tomáš Hoření Akademický

Více