VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘENÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁY 6, CHEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Phr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne Razítko školy: Podpis ředitele školy: Tato výroční zpráva školy byla schválena Školskou radou ISŠ Cheb dne

2 Seznam použitých zkratek ČR ČŠI M PS VPP EVVO FO HK ICT IČO ISŠ IZO MŠMT MP MZ OP OV PPP PV PO SRN ŠVP TV VH VOŠ VP VŠ VVP Česká republika Česká školní inspekce omov mládeže doplňkové studium pedagogiky další vzdělávání pedagogických pracovníků environmentální výchova, vzdělání a osvěta fyzická osoba Hospodářská komora informační a komunikační technologie identifikační číslo organizace Integrovaná střední škola identifikační znak organizace Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy metodik prevence maturitní zkouška odloučené pracoviště odborný výcvik pedagogicko-psychologická poradna praktické vyučování právnická osoba Spolková republika Německo školní vzdělávací program teoretické vyučování vyučovací hodina vyšší odborná škola výchovný poradce vysoká škola všeobecně vzdělávací předměty ZO ČMOS PŠ Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 1

3 OBSAH 1.0 Základní údaje o škole Charakteristika školy Obory vzdělání Personální zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání žáků Prospěch tříd ve školním roce 2010/ Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů alší vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Hospodaření školy Mezinárodní a rozvojové programy Mezinárodní programy Rozvojové programy alší vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Realizované projekty Projekty připravené k realizaci Spolupráce s odborovými a jinými organizacemi Odborové organizace Organizace zaměstnavatelů alší partneři omov mládeže

4 Název: Integrovaná střední škola Cheb Sídlo: Obrněné brigády Cheb IČO: ZÁKLANÍ ÚAJE O ŠKO LE Identifikátor PO: IZO: omov mládeže IZO: Školní jídelna Zřizovatel školy Karlovarský kraj IČO: Závodní 353/ Karlovy Vary Vedení školy Informace o vedení školy v kategoriích složení a personálního obsazení jsou uvedeny v Tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Vedení a rozšířené vedení školy Funkce Jméno a příjmení Ředitel školy Phr. Bc. Miroslav Liška Zástupce ředitele školy pro PV (statutární zástupce ředitele školy) Ing. Martin Ševčík Zástupce ředitele pro TV Mgr. Bc. Tomáš Humeník-Babický Zástupce ředitele pro TV Mgr. Lenka Cimrhaklová Ing. Jan Homolka (od ) Zástupce ředitele pro TV Mgr. Bc. Tomáš Mašek Zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Jana Krejsová Vedoucí vychovatel Hana Burdová Vedoucí školní jídelny Marie Garšicová Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Mgr. Petr Adamec Rozšířené vedení Vedoucí učitel OP U divadla Vladimír Golláň Vedoucí učitel OP - Komenského Mgr. Světlana Borysová Vedoucí učitel OP - Májová Mgr. Oldřiška Kábová Vedoucí učitel OP Houslařská škola Bc. Jiří Pátek Vedoucí učitel OV elektrotechnické obory František Brož Vedoucí učitel OV potravinářské obory Valerie Šumpíková Vedoucí učitel OV stavební obory Václav Gotthelf Vedoucí učitel OV strojírenské obory Ing. Richard Kala Vedoucí výcvikového střediska Ing. Milan Hlaváček Učitel pověřený vedením obor kadeřník Martina Fialová Předseda ZO ČMOS PŠ Jan Horáček Adresa pro dálkový přístup: 3

5 Školská rada: Předseda: Jan Horáček (člen rady zvolený za pedagogickou kurii) Místopředseda: Bc. Matěj Pecháček (člen rady zvolený za žákovskou kurii) Členové: Ing. Jaroslav Bradáč (člen rady jmenovaný zřizovatelem) Ing. Jiří Červenka (člen rady jmenovaný zřizovatelem) Mgr. Irena Kindlová (členka rady zvolená za pedagogickou kurii) do Ing. Ivan Slováček (člen rady zvolený za pedagogickou kurii) od JUr. Josef Kvasnička (člen rady zvolený za žákovskou kurii) 1.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb je největší střední školou Karlovarského kraje, kterou ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo žáků v mnoha oborech vzdělání (viz kapitola 2.0). Škola má ve městě Chebu celkem 9 objektů. Z toho počtu je 5 budov prioritně určeno pro teoretické vyučování, 3 budovy jsou součástí omova mládeže a jeden objekt slouží pro potřeby praktického výučování. Škola má k dispozici potřebné dílny a prostory pro odborný výcvik, zejména strojírenských a zemědělských učebních oborů vzdělání. Pro teoretické vyučování se využívají odborné učebny většinou s kabinety, 8 počítačových učeben s moderními počítačovými sítěmi, 2 učebny techniky administrativy. Vybrané učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Škola má k dispozici 3 vlastní tělocvičny. Součástí školy je školní jídelna a omov mládeže. V průběhu školního roku 2010/2011 došlo k dalším zásadním změnám ve způsobu řízení školy. Koncepce, se kterou ve školním roce 2009/2010 nastoupil do funkce ředitele školy Phr. Bc. Miroslav Liška je postupně naplňována skrze splnění jejích dílčích cílů. Ve školním roce 2010/2011 patří mezi, v klíčových oblastech, částečně splněné a splněné cíle: aktivní zajištění všech možností financování školy; intenzivní náborová činnost na ZŠ; mimořádná inventarizace majetku; nastavení transparentního systému řízení organizace; optimalizace personálního zajištění výuky; optimalizace výchovně-vzdělávacího procesu a provozu školy; úprava ŠVP; zahájení přípravy systému procesního řízení (ISO 9001:2009); zavedení systému hospitací VH; zavedení systému odměňování zaměstnanců. 4

6 Mezi klíčové priority příštích let patří: zvýšení kvality výuky, přizpůsobení oborové struktury pracovnímu trhu, profesní rozvoj zaměstnanců a pokračování ekonomické stabilizace. Všechny přístupy tak směřují k naplnění a maximálnímu využití kurikulárních reforem, ke zkvalitnění nabízených služeb a zefektivněním řízení školy na horizontální i vertikální úrovni. Postupně naplňovaná koncepce rozvoje školy by měla dále pozitivně ovlivnit oblasti výchovně vzdělávací, personální a ekonomicky materiální. Významnou součástí koncepce je rozvoj propagace a prezentace školy s cílem zlepšit informovanost veřejnosti o dění ve škole. 2.0 OBORY VZĚLÁNÍ Přehled oborů vzdělání vyučovaných na Integrované střední škole Cheb v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Integrovaná střední škola Cheb vzdělávala žáky ve školním roce 2010/2011 v těchto oborech: Vysvětlivky: = denní studium, V = večerní studium Studijní obory ukončované maturitní zkouškou 4leté M/001 Výpočetní technika M/002 Elektronické počítačové systémy M/001 Pozemní stavitelství M/01 Pozemní stavitelství M/001 Agropodnikání M/01 Agropodnikání M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/001 Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost L/001 Mechanik elektronik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 3leté L/524 Podnikání - večerní nástavbové studium V 5

7 2leté L/524 Podnikání denní nástavbové studium Učební obory ukončované závěrečnou zkouškou 3leté H/002 Klempíř strojírenská výroba H/002 Klempíř H/001 Automechanik H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/001 Mechanik elektronických zařízení H/001 Instalatér H/01 Instalatér H/001 Zedník H/01 Zedník H/003 Opravář zemědělských strojů H/001 Kuchař H/01 Kuchař-číšník H/001 Kadeřník H/01 Kadeřník H/01 Prodavač H/022 Prodavač a výrobce lahůdek Učební obory ukončované závěrečnou zkouškou Obory jsou určeny především pro vzdělávání absolventů základní školy, kteří ukončili povinnou školní docházku úspěšně alespoň v 6. až 8. ročníku základní školy. Jedná se o dvouleté učební obory se zvlášť upravenými učebními (ve dvoutýdenním cyklu mají žáci 3 dny teoretického vyučování a 7 dnů odborného výcviku) cykly. Vzdělávání probíhalo v těchto oborech: E/501 Strojírenská výroba E/001 Potravinářská výroba 6

8 33-57-E/502 Zpracování dřeva E/003 Stavební výroba E/001 Provoz společného stravování Učební obory ukončované závěrečnou zkouškou Tyto obory vzdělání jsou určeny především pro vzdělávání absolventů speciálních základních škol. Vzdělávání probíhalo v těchto oborech: E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce E/002 Opravářské práce E/001 Kuchařské práce Kompletní seznam nabízených oborů je dispozici na níže uvedených odkazech. Obory ukončované maturitní zkouškou: Obory ukončované závěrečnou zkouškou: 3.0 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Na ISŠ Cheb zajišťovalo k výkon všech činností v kategorii pedagogických i nepedagogických pracovníků celkem 195 fyzických osob. V období školního roku 2010/2011 byl uzavřen pracovní poměr s 20 zaměstnanci a ukončen pracovní poměr s 39 zaměstnanci. V průběhu výše uvedeného období byla dvakrát vyhlášena organizační změna, přičemž byl ukončen pracovní poměr se šesti zaměstnanci, kterým byla dána výpověď pro nadbytečnost, a těmto zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné. Snížení stavu zaměstnanců se týkalo vyššího počtu, ale u těchto zaměstnanců byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, tudíž nebylo nutné vyplácet finanční prostředky ze státního rozpočtu. Organizační změny byly dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění projednány s odborovými organizacemi. Všechny námitky zástupců odborových organizací byly řádně projednány. 7

9 Tabulka č. 2 Počet pracovníků Počet pracovníků Celkový stav FO k Průměrný přepočtený z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci , 1 Stav FO k Stav FO k , 1 z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci Tabulka č. 3 Věková struktura Tabulka č. 4 Vzdělanost Věková struktura Věk Počet zaměstnanců do nad Vzdělání Počet zaměstnanců Základní 7 Střední odborné 35 Úplné střední odborné a všeobecné 60 Vysokoškolské - bakalářské 6 Vysokoškolské (magisterské a vyšší) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K přijímacímu řízení pro školní rok 2010/2011 přišlo v pěti vyhlášených kolech na ISŠ Cheb celkem 970 přihlášek (viz Tabulka č. 5). Celkem bylo odevzdáno 507 zápisových lístků od uchazečů, kteří již jako žáci nastoupili do prvních ročníků studia všech otevíraných oborů vzdělání. Tabulka č. 5 Přijímací řízení Jednotlivá kola přijímacího řízení Počet přihlášek Počet odevzdaných zápisových lístků 1. kolo - do kolo - do kolo - do kolo do kolo do CELKEM

10 5.0 VÝSLEKY VZĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výsledky vzdělávání žáků jsou uvedeny v kategoriích prospěchu tříd (Tabulka č. 6) a výsledků maturitních a závěrečných zkoušek (Tabulka č. 7, 8). Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu. 5.1 PROSPĚCH TŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Tabulka č. 6 Prospěch tříd ve školním roce Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 1. AK ,92 1. ELZ ,97 1. ITE ,11 1. ITV ,02 1. KA ,03 1. KUL ,03 1. KUP ,09 1. MIU ,99 1. NA ,35 1. NB ,37 1. OA ,78 1. OZS ,31 1. PS ,34 1. PVC ,7 1. PVS ,87 1. SSV ,16 1. SUS ,6 1. TI ,89 1. V ,17 1. VS ,14 2. AE ,78 2. EPS ,07 2. IZ ,89 2. KA ,87 2. KM ,19 2. KUP ,84 2. MIU ,65 2. MTP ,78 2. NA OA ,36 2.OZK ,97 2. PSE ,03 2. PSS ,71 2.PV ,61 2.SSV ,91 2. V ,42 2.VS ,69 9

11 Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 2. VT ,04 3. AGP ,2 3. AUT ,12 3. EPS ,27 3. IZ ,05 3. KA ,49 3.KMO ,58 3. KU ,97 3. MIU ,71 3. MTP ,92 3. OA ,68 3.OZK ,74 3. PSE ,15 3. V ,18 3. VS ,58 3. VT ,73 4. AGM ,89 4. OA ,86 4. PSE ,86 4.USH ,44 4.VS ,46 4. VT ,91 Celkem , VÝSLEKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Ve školním roce 2010/2011 maturovalo na ISŠ Cheb 154 žáků. Údaje o žácích, kategoriích, počtu, příslušnosti k oboru vzdělání a prospěchu jsou uvedeny v Tabulce č. 7. Tabulka č. 7 Výsledky maturitních zkoušek Třída 2. NA 3. V 4. AGM Obor vzdělání L/524 Podnikání denní L/524 Podnikání večerní M/001 Agropodnikání, L/002 Mechanik elektronik, L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Počet žáků Připuštěni k MZ Vyznamenání Prospěli Neprospěli

12 Třída Obor vzdělání Počet žáků Připuštěni k MZ Vyznamenání Prospěli Neprospěli 4. OA 4. PSE 4.USH 4.VS 4. VT Celke m M/004 Obchodní akademie M/001 Pozemní stavitelství, M/002 Elektronické počítačové systémy L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Výpočetní technika VÝSLEKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Ve školním roce 2010/2011 se závěrečných zkoušek účastnilo 190 žáků. Údaje o žácích, kategoriích, počtu, příslušnosti k oboru vzdělání a prospěchu jsou uvedeny v Tabulce č. 8. Tabulka č. 8 Výsledky závěrečných zkoušek Obor vzdělání 2368 H H E H E E H H H001 Prospěl s vyznamenáním 11 Prospěl Automechanik Opravář zemědělských strojů Opravářské práce Klempíř strojírenská výroba Strojírenská výroba Zpracování dřeva Zámečník Kadeřník Instalatér Neprospěl

13 Obor vzdělání Prospěl s vyznamenáním Prospěl 3667 E503 Stavební výroba H001 Zedník E005 Malířské natěračské práce H001 Kuchař E501 Potravinářská výroba cukrář E001 Kuchařské práce E501 Provoz společného stravování H022 Prodavač výrobce lahůdek H002 Kuchař-číšník Mechanik elektrotechnických H004 zařízení CELKEM Neprospěl 6.0 VÝCHOVNÉ PORAENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Oblast primární prevence zahrnuje zaměření na řešení patologických jevů v kategoriích záškoláctví, krádeží, distribuce a užívání drog nebo šikany. Oblast výchovného poradenství je zaměřena především na výchovné a vzdělávací problémy, poruchy učení a chování žáků. Ve školním roce 2010/2011 působilo na ISŠ Cheb šest metodiků prevence a tři výchovné poradkyně. Činnost výchovných poradců a metodiků prevence vycházela z ročního plánu výchovných poradců a minimálního preventivního programu školy. Plány byly zpracovány v souladu s platnými právními předpisy, především školským zákonem a vyhláškou č. 72/2005 Sb., také vycházely z doporučené metodiky ministerstva školství, vycházely i z potřeb školy a regionu. Pro třídní učitele byla detailně zpracována metodika řešení problémů šikany (krizový plán školy), záškoláctví (projednáváno na výchovných komisích), problém drog (alkohol, tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky). Výchovné poradkyně i metodikové prevence spolupracovali s vedením školy, třídními učiteli i učiteli teoretického a praktického vyučování (metodika, výchovná činnost, další studium, individuální vzdělávací plány). Byli podchyceni žáci s poruchami učení i chování, zdravotním i sociálním znevýhodněním. 12

14 Tabulka č. 9 Rozdělení působnosti VP a MP pro školní rok 2010/2011 Jméno a příjmení Zařazení Působnost Ing. Karla Hirková MP OP Na Hrázi Hana Holá VP OP Na Hrázi OP Houslařská škola Jan Horáček MP OP U divadla, M ana Chládková MP, koordinace OP Komenského charitativních akcí OP Májová Ing. Richard Kala MP OP Na letišti, OV - komplet Mgr. Oldřiška Kábová VP, MP, vedoucí týmu OP Májová, OP U divadla Mgr. Renata Speierlová MP OP Houslařská škola OP Komenského Mgr. Ivana Utíkalová VP OP Komenského Mgr. Vlastimil Vrba MP OP Komenského Přehled realizovaných akcí skupiny MP a VP: Září Vytvoření plánu práce týmu VP a MP Evidence žáků s individuálními vzdělávacími plány poruchy chování, pozornosti, učení. Vypracování metodiky pro řešení problémů s alkoholem, kouřením, drogami seznámeni učitelé, žáci + web školy pro rodiče a veřejnost Zveřejněny konzultační hodiny VP a MP na škole, rozdělení jejich působnosti, možnosti konzultací Informativní schůzky VP s žáky, kteří chtějí dále studovat na VŠ, VOŠ či chtějí dále pokračovat ve studiu na ISŠ Cheb Říjen Minimální preventivní program - dokument Rozdělení působnosti VP a MP pro jednotlivé třídy Sociometrie tříd nižších ročníků zaměřená na šikanu Sbírková charitativní akce Bílá pastelka zaměřeno na nevidomé Sbírková akce Světluška Metodický pokyn řešení problému záškoláctví Ošetření problému s testováním na drogy souhlas rodičů Listopad Jednání výchovné komise ( ) Seznámení žáků školy s volnočasovými aktivitami školy kroužky Získání programu pro diagnostiku tříd z realizovaných sociometrických šetření Spolupráce s Tyflocentrem Prosinec Návštěvy Úřadu práce Exkurze rážďany - muzeum Hygieny Charitativní akce Srdíčkový den nemocné, opuštěné děti Leden Sbírková akce Červená stužka 13

15 Únor Školení MP a VP rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků Seminář pro učitele odborných předmětů a praxe problematika prevence patologických jevů Březen Seznámení žáků s činností Prev- centra drogy Charitativní sbírka Emil handicapované děti Přednášky o AIS (přednášející z omu světla) napříč ročníky Charitativní akce Srdíčkový den opuštěné děti uben Realizace akce en řemesel v Chebu Přednášky o AIS (přednášející z omu světla) napříč ročníky Květen Přednášky Tyflocentrum nevidomí zařazení do společnosti Extremismu přednášky Policie ČR Spolupráce s Kotcem besedy drogy Průběžně byl realizován minimální protidrogový program. Výchovné poradkyně i metodikové prevence se vždy alespoň 1x měsíčně scházeli pod vedením vedoucí VP a MP Mgr. Kábové, kde konzultovali jednotlivé problémy ve škole či konkrétní případy výchovných opatření, kontrolovali plnění plánu ve školním roce, kreativně přispívali dalšími návrhy na jednotlivé akce a plán průběžně aktualizovali. Vedoucí VP a MP Mgr. Kábová se pravidelně setkávala s ředitelem školy na pracovních schůzkách a na výchovných komisích. Vedení školy vytvořilo kvalitní podmínky pro práci VP a MP. VP a MP se pravidelně vzdělávali na odborných seminářích, účastnili se setkání a přednášek, které organizovala PPP v Chebu, VP a MP pomáhali organizovat i kulturní a sportovní akce viz Chebské dvorky, zájezd za významnými osobnostmi Praha, kadeřnické soutěže Sušice, výstava kreseb a fotografií K. Vary, žáci psali do regionálních novin, VP do školního časopisu (Mgr. Oldřiška Kábová) a na web školy (Ing. Richard Kala). 7.0 ALŠÍ VZĚLÁVÁNÍ PEAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ I přes pestrou škálu doplňkových činností je ISŠ Cheb primárně institucí zajišťující vzdělávání a výchovu žáků. V kontextu této jednoznačně stanovené priority je kvalita všech složek výchově vzdělávacího procesu, zejména pak přímé vyučovací činnosti, nejdůležitější složkou fungování školy. Vzhledem k nutnosti zabezpečit kvalifikovaný personál na všech úsecích, je pro organizaci, průběh, kontrolu a zpětnou vazbu v kategorii VPP vytvoření funkčního systému, nezbytností. 14

16 Tabulka č. 11 Studující - splnění kvalifikačních předpokladů Obor Počet PS 11 Rozšiřující studium 2 Učitelství VVP 2 VŠ mimo obory učitelství 7 Učitelství PV a OV 1 Celkem 23 Tabulka č. 12 Studující další kvalifikační předpoklady, specializační studium Obor Počet EVVO 1 VP 1 Celkem 2 Tabulka č. 13 MŠMT akreditované kurzy v rámci VPP Kurz Počet Interaktivní tabule 10 idaktická technika 15 Jazykové kurzy 6 Odborné kurzy učitelů OV 12 ICT kurzy 8 Kurzy pro VP a MP 8 Celkem AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Škola vyvíjí celou řadu aktivit v mnoho oblastech a úrovních, které mají za cíl ji zviditelnit a kvalitně prezentovat. Hlavními oblastmi zájmu v kategorii prezentace na veřejnosti jsou: reklama, prezentace vybraných činností spojených s praxí a odborným výcvikem, účast na sportovních soutěžích, webové stránky, workshopy, organizace akcí apod. o těchto činností se zapojují, jak žáci, tak učitelé teoretického i praktického vyučování. Ve školním roce 2010/2011 byly realizovány následující akce: zajišťování školení, meetingů, rodinných oslav, firemních večírků v nově zrekonstruovaných prostorách sálu budovy U Křížovníků; charitativní sbírka Píšťalka, která byla organizována ve spolupráci s o. s. Píšťalka svátek s Emilem - veřejná sbírka podporující handicapované děti a mládež ve věku od 6 do 23 let; Intršou žáci ubytovaní v M se baví; účast žáků na tradiční chebské akci Chebské dvorky ; realizace stavebních prací různého rozsahu (zedníci, instalatéři, malíři). 15

17 Houslařská škola Žáci a učitelé pravidelně jezdí na prezentace a výstavy, kde názorně předvádějí své řemeslo, za účelem zaujmutí případných uchazečů o studium. Ve školním roce 2010/2011 se zúčastnili výstav v Chebu (kulturně umělecký festival Chebské dvorky, akce Zlaté české ručičky ), Českých Budějovicích (Vzdělání a řemeslo). Každý nový školní rok zahajuje houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. Školu navštěvují exkurze z různých částí republiky a zahraničí. V červnu pořádá Houslařská škola přehrávky hudebních nástrojů, kde mezi sebou soutěží v tónové zkoušce mistři houslaři, mistři kytaráři, žáci a absolventi naší školy. Akce houslařské školy ve školním roce 2010/2011 výstava umělecké řemeslo na ISŠ Cheb (fotografie a ukázky z praktické tvorby) v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech návštěva muzea hudebních nástrojů v Lubech návštěva výstavy hudebních nástrojů ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN) nábory na základních a středních školách v okolí Chebu a v SRN (Waldsasen, Markneukirchen, Klingental) prezentace v Chebu en řemesel prezentace v Kunštátu na Moravě akce Velký den houslí s Houslařskou školou ISŠ Cheb v Klášterci nad Ohří (červenec 2011) tónové přehrávky houslí a kytar v Lubech (Atelier Saldo) úspěšné navázání spolupráce s výrobcem hudebních nástrojů firmou Strunal a atelierem Saldo realizace workshopu výroba hudebních nástrojů (srpen 2011) Reklama ISŠ Cheb informace o škole v celostátně vydávaném sborníku středních škol inzeráty v tisku krajském, okresním zapojení do projektu ŠIK prezentační účast na různých výstavách burza škol chebského okresu a Karlovarského kraje dny otevřených dveří individuální jednání se zájemci o studium a jejich rodiči průběžně podle zájmu osobní návštěvy základních škol při příležitosti rodičovských sdružení 16

18 9.0 VÝSLEKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEENÉ ČŠI Ve školním roce 2010/2011 byly na ISŠ Cheb realizovány celkem dvě kontroly ČŠI. 1. V termínu proběhla kontrola ČŠI zaměřená na: vedení dokumentace školy; splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy, organizování a plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků; ukončování vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání. Závěr: V žádné z výše uvedených oblastí nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů. Protokol ČSI čj. ČŠIK-538/10-K 2. V dubnu 2011 byla prošetřena stížnost paní Hany Pivovarové na ISŠ Cheb ve věci znovupřijetí zletilého žáka Lukáše Pivovara do 3. ročníku oboru vzdělání M/01 Agropodnikání, denní formy vzdělávání. Stížnost byla v části spadající pod kontrolu ČŠI shledána jako důvodná. Výsledek šetření stížnosti ČŠKI-179/11-K 10.0 HOSPOAŘENÍ ŠKOLY Údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v kategoriích základních dat o hospodaření příspěvkové organizace (Tabulka č. 14) a ve školním roce přijatých příspěvků (Tabulka č. 15). Hospodaření ISŠ Cheb skončilo v roce 2010 kladným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti celkem ,59 Kč a v doplňkové činnosti celkem ,99 Kč. Organizace pokryla všechny nutné provozní a platové výdaje. V průběhu roku byla řešena řada provozních záležitostí, nutné opravy a běžná údržba budov. Tabulka č. 14 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k Činnost k Činnost v tis. Kč Hlavní oplňková Hlavní oplňková 1. Náklady celkem , , , ,76 2. Výnosy celkem , , , ,72 z toho 3. příspěvky a dotace na provoz (ač. 691) HOSPOÁŘSKÝ VÝSLEEK před zdaněním , , , , , ,96 17

19 Tabulka č. 15 Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) ,00 4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) ,97 5. Příspěvky a dotace na provoz , MEZINÁRONÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY ISŠ Cheb byla ve školním roce 2010/2011 součástí mnoha mezinárodních a rozvojových programů (viz kapitoly 11.1 a 11.2). U většiny níže uvedených programů je předpoklad udržení parametrů kvalitní spolupráce pro následující školní roky MEZINÁRONÍ PROGRAMY Projekt Nižní Tagil (Ruská federace) Projekt je koncipován jako každoroční třítýdenní výměnná stáž v rámci odborné praxe žáků oboru kuchař-číšník v Rusku nebo v České republice. le sdělení Ministerstva školství v Moskvě je naše partnerská škola v Nižním Tagilu jedinou školou na území Ruské federace, která je zapojena do obdobných projektů se školou v České republice. Spolupráce se Staatliche Realschule im Stiftland ve Waldsassenu (SRN) Spolupráce s výše uvedenou školou probíhá v oblastech výměnných pobytů žáků, pracovních setkání zástupců škol a vzájemných návštěv vybraných školních akcí. Spolupráce se Staatliche Realschule in Kemnath (SRN) Projekt vzájemná spolupráce s výše uvedenou školou probíhá na bázi výměnných pobytů žáků v rámci česko-německo-francouzské spolupráce. Spolupráce s Berufsschule in Wiesau (SRN) Spolupráce probíhá na bázi jednodenních vzájemných návštěv tříd na ISŠ Cheb v hodinách němčiny a našich žáků na Berufsschule v hodinách češtiny. Primárně se tak jedná o zvyšování kvality jazykového vybavení žáků ISŠ. Spolupráce prostřednictvím BSI Hof (Bildungs-und-Schulungsinstitut Hof) s Berufsschule in Hof formou celodenních programů vzájemné výměny tříd zahrnující seznámení žáků se školskými systémy, průběhem výuky, včetně prohlídek budov škol a účasti ve výuce 18

20 Spolupráce ISŠ Cheb (Houslařské školy) s Houslařskou školou v Klingenthalu (SRN) Enersol Mezinárodní environmentální projekt k využívání obnovitelných zdrojů energie. Zvýšení informovanosti o problematice šetření energií a obnovitelných energetických zdrojů a podpora výukového úsilí v této oblasti ROZVOJOVÉ PROGRAMY Centrum celoživotního učení škola jako centrum celoživotního učení. Projekt UNIV 2 Karlovarského kraje: Školy centra celoživotního učení. Výsledkem proměny by měla být nabídka vzdělávání a to jak počátečního, tak dalšího i zájmového vzdělávání, v různých formách pro dospělé. Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Systematické zvyšování kvalifikace a odbornosti pedagogických pracovníků v různých programech a kurzech dalšího vzdělávání včetně terciárního ALŠÍ VZĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Jako součást dalšího vzdělávání byly v rámci celoživotního učení realizovány rekvalifikační kurzy (kurzy sváření, výuka v autoškole, průkazy profesní způsobilosti řidičů, a další). Autorizace dílčích kvalifikací le zákona č. 179/2006 Sb., v platném znění má škola 84 udělených autorizací z oblastí: Potravinářství a potravinářská chemie; Strojírenství a strojírenská výroba; Stavebnictví, geodézie a kartografie; Zemědělství a lesnictví; Obchod; Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika; Speciální a interdisciplinární obory; Gastronomie, hotelnictví a turismus PŘELOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZROJŮ ISŠ byla ve školním roce 2010/2011 součástí celé řady realizovaných projektů, které jsou dotovány z fondů EU a státního rozpočtu ČR. Některé další projekty byly ve školním roce připraveny k realizaci. 19

21 13.1 REALIZOVANÉ PROJEKTY AKONA Integrovaná střední škola Cheb Projekt zahrnuje vytvoření, ve spolupráci s partnery BIC-Forum Wirtschaftsforderung e. A Regionální hospodářskou komorou Poohří, vzdělávacího a vývojového centra pro automatizaci v prostorách školy se zaměřením na tři nové obory: obrábění kovů pomocí strojů CNC, svařování CNC a manipulace s materiálem za použití prvků robotizace. Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.00/ Pomoc uchazečům o zaměstnání starším 40 let, evidovaných na úřadech práce v Karlovarském kraji minimálně 5 měsíců, v návratu zpět na trh práce. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi CZ.1.07/1.1.11/ Orientace žáků ve finanční problematice a uplatnění poznatků v osobním životě. Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.00/ Pomoc uchazečům a zájemcům o zaměstnání evidovaných na úřadech práce v Karlovarském kraji méně než 5 měsíců, v zajištění rychlého návratu do práce. Učíme správně technické obory CZ.1.07/1.3.11/ Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků odborných předmětů prostřednictvím kvalifikovaných školení Projekt MF NES Studenti čtou a píší noviny Studenti z celé ČR se v textech zamýšleli nad stavem politiky, státní maturitou, dvacetiletou svobodou, vzory, které je v životě inspirují, ekologií a mnohými dalšími aktuálními tématy PROJEKTY PŘIPRAVENÉ K REALIZACI Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku CZ.1.07/1.3.42/ Hlavním cílem projektu je vytvořit nabídku akreditovaných kurzů VPP v oblasti odborných předmětů, a to konkrétně v oblasti technických a přírodovědných oborů a řemesel, a tím zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto oblastech. Záměr reaguje na absenci kurzů VPP pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v rámci Karlovarského kraje, a to jak v oblasti pedagogických a didaktických dovedností, tak v oblasti odborných znalostí. V rámci projektu dojde k podpoře jak učitelů žadatelské a partnerských škol, tak dalších středních odborných škol a učilišť v Karlovarském kraji. o projektu budou zapojeny tři střední školy, které společně pokryjí celou oborovou strukturu v oblasti odborného vzdělávání. íky této spolupráci bude zajištěna kvalita kurzů a seminářů, které povedou odborníci z akademické i podnikové sféry, případně vybraní pedagogové ze středních škol. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 Obsah Strana 2 (celkem 14) I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: 00669725 Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více