7. PODPORA LEKTORŮ NA ŠKOLÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. PODPORA LEKTORŮ NA ŠKOLÁCH"

Transkript

1 Oznámení F-nadace o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na školní rok 2015/16 dárcovského fondu Nová generace na dobré cestě. 7. PODPORA LEKTORŮ NA ŠKOLÁCH Co dělat, když chci žádat o příspěvek F-nadace? Seznámit se s podmínkami výběrového řízení (tento text) a zvážit, zda můj program spadá do dané oblasti. V případě nejasností se můžete podívat do dokumentu Často kladené otázky nebo se obrátit na F-nadaci. Věnovat pozornost vymezení cíle a podmínkám poskytnutí příspěvku (viz níže). Vyplnit přihlášku do výběrového řízení ve struktuře požadované F-nadací (Přihláška k výběrovému řízení na školní rok 2015/16). Nebudete-li si s něčím vědět rady, obraťte se na F-nadaci. Zaslat včas (do uzávěrky) přihlášku na níže uvedenou mailovou adresu a zkontrolovat, že Vám bylo její doručení automaticky potvrzeno (upozorňujeme, že Váš antispamový program muže považovat automatickou odpověď za spam). Nenechat vše na poslední dny před uzávěrkou příjmu přihlášek (pokud kontaktujete F-nadaci včas, rádi vám s přihláškou pomůžeme). Kdy mohu příspěvek využít? Výběrové řízení je vyhlášeno pro školní rok 2015/16, tzn. pro pokrytí nákladů souvisejících s programem realizovaným v období od 1. září 2015 do 31. srpna Podmínky poskytnutí příspěvku 1. Cílem či součástí podpořeného programu je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot tím, že bude šířeno evangelium nebo posílena církev. 2. Žadatel je nezisková právnická osoba registrovaná v České republice zejména spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení církve, církev, nadace, nadační fond, ústav. 3. Oblasti využití příspěvku: Práce lektora v přednáškové a následné činnosti. Přednášky jsou pro děti a mládež z oblasti etické výchovy, o křesťanství, o Bibli, podporující zodpovědný životní styl, nebo působící preventivně v oblasti drogových závislostí, alkoholu, sexu, AIDS, předmanželské přípravy apod. 4. Způsob využití příspěvku z nadačního příspěvku lze hradit pouze náklady na plat lektora nebo obdobný náklad při jiném typu vztahu žádající organizace s lektorem (mzdové náklady, DPP, DPČ, fakturace OSVČ). 5. Výše podpory určená pro lektory přednášející programy série Duchovní dědictví bude činit 220 Kč za jednu přednáškovou hodinu a 2 Kč za studentohodinu. (Vysvětlení viz definice pojmů) Celková výše podpory je dána objemem realizovaným přednášek a počtem přítomných studentů za celé období školního roku. Podpora se vyplácí ve 3 čtyř-měsíčních zúčtovacích cyklech. Měsíční záloha se standardně nevyplácí. V žádosti je možné žádat o oba druhy podpory standardní i rozšířenou. I když lektor není vybrán pro rozšířenou podporu, může získat podporu standardní. Je-li lektor vybrán pro podporu rozšířenou, jeho programy ze série Duchovní dědictví jsou podporovány jako součást ostatních programů v režimu podpory rozšířené. 6. V rozšířené podpoře je stanoven měsíční příspěvek pro lektora na základě dvou faktorů: výkonu lektora a zdvojování osobních darů. F-nadace: Vyhlášení výběrového řízení Nová generace na dobré cestě 2015/2016 strana 1/6

2 Výkon lektora - dle objemu realizovaných přednášek, následných aktivit a počtu přítomných studentů, viz bod 7. Zdvojování osobních darů, kdy výše podpory sestává ze tří částek: a. Pevné částky - její výše je odstupňována podle délky předchozí praxe lektora. Činí: Kč pro lektora, přednášejícího prvním rokem, Kč pro lektora přednášející 2. rok a 500 Kč pro lektora, který přednáší 3. rokem a déle. b. Částky získané lektorem od osobních dárců. c. Zdvojení podpory od osobních dárců nadací. Částka získaná od osobních dárců je F-nadací zdvojována až do celkové výše aktuálního výkonu lektora za daný měsíc. Podpora osobních dárců získaná nad tuto částku je lektorovi vyplacena, ale není zdvojena. Uvedená výše pevné částky je uvažována pro výkon lektora, který odpovídá celkovému měsíčnímu příspěvku ve výši Kč. Při nižším výkonu lektora se pevná částka poměrně (lineárně) snižuje. Příklady viz tabulka Příklady: Výše podpory Příklad Pevná (bezpodmí Lektor získá podporu Nadace přidá (zdvojnásobe nečná) osobních ní získaných Kolik let lektor podpora dárců ve darů) sloužil výši Maximální příspěvek zdvojující osobní dary vypočtený na základě počtu přednášek a studentů Žádající organizace dostane na podporu lektora celkem méně než více než Objem výkonu odpov Kč a má 3 letou praxi Výpočet měsíčního příspěvku dle výkonu lektora. Nadace vyhodnocuje výkony v průběhu roku podle lektorova výkazu Přednášky a následná práce - plány a skutečnost, podle toho přispívá na práci lektora. Základní vzorec, který určuje odměnu, zohledňuje počet hodin v přednáškách a v následné činnosti a počet studentohodin (studentů, kteří naslouchali jedné hodině přednášky, účastnili se jedné hodiny následného programu. Např. při 1přednášce na 2 hodiny, přítomno 30 studentů 2h přednášek a 60 Sp) Vzorec: Příspěvek F-nadace na činnost lektora = (P + N) * 350 Kč + (Sp + Sn) * 2 Kč P Počet hodin přednášek N Počet hodin následné činnosti Sp Studentohodiny na přednáškách Sn Studentohodiny v následné činnosti Sth Zkratka studentohodiny Příklady výpočtu odměny: Příklad A: Kč = 55h * 350 Kč/h Sth * 2 Kč Příklad B: Kč = (16+8+2) h * 350 Kč/h + ( ) Sth * 2 Kč Příklad C: Kč = (32+8+5) h * 350 Kč/h + ( ) Sth * 2 Kč F-nadace: Vyhlášení výběrového řízení Nová generace na dobré cestě 2015/2016 strana 2/6

3 Lektor v příkladě A má obvyklý počet 16 studentů na hodině přednášky nebo následné činnosti. Lektor v příkladu B se zaměřil na přednášení pro větší skupiny - dává na škole dohromady 2 třídy a na jeho přednášce je cca 50 studentů a v následné činnosti má v měsíci 8 hodin programu (cca 2h týdně), kam přichází cca 10 studentů, měsíčně věnuje 2h individuálním webovým konzultacím. Lektor v příkladu C přednáší 8 dnů v měsíci, vždy 2 dvouhodinové přednášky pro 25 studentů. Má čtyřikrát v měsíci dvouhodinový program následných aktivit a studentům se také věnuje v individuálním poradenství 5 hodin v měsíci. Pro výpočet výše podpory lze použít excel soubor, zveřejněný ve vyhlášení. (FNvzorec_podpory_dle_vykonu2015.xls) 8. Vyplácení podpory zálohou a ve vyúčtování: standardní podpora je vyplácena v lednu, květnu a září, vždy za přednášky realizované v uplynulých 4 měsících na základě dodaného průběžného a závěrečného vyúčtování. u rozšířené podpory je záloha vyplácena 3 měsíce, a po 4. měsíci podpory je vypláceno průběžné vyúčtování. V posledním čtyřměsíčním období jsou vyplaceny zálohy 2 a po řádném závěrečném vyúčtování je doplacena podpora i za poslední 2 měsíce. Výše zálohy se stanovuje na základě plánů objemu práce uvedených v přihlášce a s přihlédnutím na skutečný výkon předchozího období. 9. Očekávané zdroje financování lektora v programu Nová generace na dobré cestě F-nadace očekává, že sbor lektora bude jedním z dárců, protože v něm lektor podporovaný F-nadací realizuje následné programy. Dalším zdrojem financování lektora jsou příjmy z fakturace školám. Více o stanovisku F-nadace k certifikacím je uvedeno v dokumentu Často kladené otázky. 10. F-nadace (program Nová generace na dobré cestě) a Nadace Mezinárodní potřeby (program Zdravá mládež - spolupracují v duchu vzájemné deklarace (http://www.f-nadace.cz/deklarace.pdf) se společným cílem rozšíření práce křesťanských lektorů na školách. Lektora bude v rámci školního roku podporovat pouze jedna z nadací. Nadace mají zájem o střednědobou nebo dlouhodobou spolupráci s jednotlivými lektory a jejich zastřešujícími organizacemi. Proto se dohodly, že podpora lektora, kterého v předcházejícím roce podporovala druhá z nadací, bude možná pouze po dohodě s oběma nadacemi. Tato dohoda musí předcházet podání přihlášky do výběrového řízení. Zastřešující organizace tedy může o podporu lektora, který byl ve školním roce 2014/15 podporován Nadací Mezinárodní potřeby, žádat F-nadaci pouze po předchozí dohodě s oběma nadacemi. Lektor, který v předchozích obdobích nebyl nadacemi podporován, může o podporu žádat obě nadace. 11. Preference při výběru žádostí o nadační příspěvek: přispění programu k šíření evangelia nebo k posílení církve; profesní a duchovní kvalifikace lektora; kvalita obsahu přednášek; propojení s návaznou prací církve; prokázání předchozích zkušeností a výsledků práce zastřešující organizace; F-nadace: Vyhlášení výběrového řízení Nová generace na dobré cestě 2015/2016 strana 3/6

4 Další kritéria jsou uvedena v dokumentu Pravidla poskytování nadačních příspěvků, který najdete na webových stránkách F-nadace (http://www.f-nadace.cz/zakladnidokumenty). 12. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Definice pojmů: Podpora v programech série Duchovní dědictví je přiznání odměny lektorům za realizované programy o Bibli se sazbou 220 Kč za přednáškovou hodinu a 2 Kč za studentohodinu. Lektor může, ale nemusí mít osobní dárce. Podpora osobních dárců lektora je vyplacena v plné výši bez zdvojení. Rozšířená podpora je přiznání odměny lektorům za přednášky a následné činnosti se sazbou 350 Kč za hodinu a 2 Kč za studentohodinu. Tato odměna se skládá se ze tří částí pevné, osobních darů od dárců a zdvojení podpory od osobních dárců F-nadací. Osobní dary od dárců dary od dárců, které si lektor získá, ať fyzických osob nebo organizací budou posílány pro konkrétního lektora na dohodnutý účet F-nadace s přiděleným variabilním symbolem. Dary došlé v daném měsíci budou v souladu s tímto vyhlášením v následujícím měsíci F-nadací zdvojeny, připočteny k pevné částce a poslány na účet zastřešující organizace jako vyplacená záloha nebo vyúčtování. Pokud výše darů převýší maximální částku pro zdvojení, mohou být ponechány na účtu F-nadace pro zdvojení v měsíci nebo měsících následujících. Na základě pokynu zastřešující organizace mohou být vyplaceny i v měsíci následujícím bez zdvojení. Všechny dary osobních dárců na podporu činnosti lektora, připsané na účet nadace v období podpory, budou buď zastřešující organizaci vyplaceny nejpozději s poslední měsíční podporou, nebo budou převedeny do dalšího roku podpory. Dary doručené do F-nadace nemohou být použity pro zdvojení zpětně. Zdvojení proběhne vždy jen pro měsíc, ve kterém byly F-nadaci doručeny nebo v měsících následujících. Bankovní účet pro osobní dárce lektora pro zdvojování zastřešující organizace si může vybrat mezi dvěma modely. Organizace může využít přiděleného čísla účtu s variabilním symbolem F-nadace. O takovéto dárce se bude F-nadace starat, komunikovat s nimi a vystaví jim potvrzení o darech. Organizace může udržovat s osobními dárci lektora dlouhodobý partnerský vztah, starat se o ně a jejich dary sbírat na svém účtu. Sama organizace je pak v roli osobního dárce lektora a posílá souhrnně dary, které nashromáždila, F-nadaci na přidělené číslo účtu a variabilní symbol. F-nadace akceptuje oba způsoby a bude zdvojovat dary obdržené v obou modelech podle daných pravidel a limitů pro zdvojování. Odměna dle výkonu lektora a výše zálohy F-nadace pro stanovení výše odměny dle výkonu sleduje pouze hodiny přednášek, hodiny následné činnosti a studentohodiny. Výše očekávaného objemu výkonu lektora stanovená ve smlouvě nebo dohodnutá po průběžném vyúčtování ovlivňuje pouze výši záloh. Výsledná odměna lektora je vypočtena a doplacena při průběžném a závěrečném vyúčtování podle skutečného výkonu lektora. F-nadace si vyhrazuje právo snížit výši zálohy i v průběhu podpory na základě sledování lektorova výkazu Přednášky a následná práce - plány a skutečnost. Rozhodnutí o změně výše zálohy je činěno vždy pro budoucí měsíce a je komunikováno v měsíci předcházejícím měsíci změny. F-nadace: Vyhlášení výběrového řízení Nová generace na dobré cestě 2015/2016 strana 4/6

5 F-nadace si vyhrazuje právo odměnu snížit nebo smlouvu o podpoře vypovědět, pokud lektor nevykonává činnost uvedenou v přihlášce nebo nedodává smluvně dohodnuté informace v dohodnutých termínech. Hodina přednášky a následné činnosti Jednotlivé přednášky mohou mít různou délku v rozmezí násobku přednáškových hodin. V plánování i sledování přednášek se pracuje s počtem přednáškových hodin, nikoli s počtem přednášek. Za 1 hodinu přednášky se počítá 45 minutová vyučovací hodina. Za 1 hodinu následné činnosti se považuje 60 minut. Za přednášky se považují přednášky konané ve školách pro audienci studentů ZŠ, SŠ, VŠ a podobné typy škol nebo konané na jiných místech pro tuto cílovou skupinu. Následná činnost bude lektorovi proplacena nejvýše v rozsahu 3 hodin za jeden kalendářní den. Za celý rok (září-srpen) bude lektorovi proplacen nejvýše počet hodin následné činnosti odpovídající 40% celkového množství vykázaných hodin, z toho v individuální následné činnosti lektora mu bude za celý rok (září-srpen) proplacen nejvýše počet hodin odpovídající 20% celkového množství vykázaných hodin. Následnou činností lektora se rozumí pravidelné nebo jednorázové aktivity, které mají evangelizační charakter a jsou určeny pro studenty, kteří navštívili přednášky lektora. Jsou to např. kursy Alfa. U jednorázových akcí jsou to např. anglické kempy, víkendovky. Za následnou činnost se nepovažují aktivity bez zvěstování evangelia. Za následnou činnost se nepovažují setkání určená pro křesťany. Soustředění lektorů Nadace Mezinárodní potřeby organizuje soustředění lektorů. K tomuto soustředění je přizvána i F-nadace se svými lektory a je otevřené dalším lektorům. Soustředění je plánováno na 2. až 4. září 2015 ve středisku Youth For Christ Immanuel o.s., Slavíkov-Dlouhý 1, Ždírec nad Doubravou (http://www.immanuel.cz/). Zejména novým lektorům doporučujeme účast na soustředění. Náklady tohoto soustředění i cestovní náklady podpořeným lektorům F-nadace hradí. Harmonogram výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení F-nadace. Zodpovídání dotazů a konzultace k přihláškám a projektům uzávěrka příjmu přihlášek. Do vyhodnocení přihlášek a oznámení výsledku. Od do uskutečnění lektorského programu, kontrola ze strany F-nadace, návštěvy přednášek nebo následného programu lektora. Od října 2015 do července 2016 měsíční vyplácení záloh a průběžných vyúčtování podpory dle smluv. Nejpozději do vyúčtování programu. Kontrola vyúčtování a vyplacení zbývajících prostředků za poslední dva měsíce podpory do 1 měsíce od obdržení řádného vyúčtování. Příjem přihlášek Uzávěrka příjmu přihlášek je Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení do ové schránky F-nadace. Přihlášky zašlete v elektronické podobě ve struktuře požadované F-nadací (Přihláška k výběrovému řízení F-nadace na poskytnutí nadačních příspěvků na školní rok 2015/16 dárcovského fondu Nová generace na dobré cestě. ) na adresu: Tato adresa slouží pouze na zasílání přihlášek do výběrového řízení. Doručení Vaší F-nadace: Vyhlášení výběrového řízení Nová generace na dobré cestě 2015/2016 strana 5/6

6 přihlášky Vám bude automaticky potvrzeno. Pokud Vám potvrzení nepřijde, považujte, prosím, přihlášku za nedoručenou a situaci řešte (možná jste se překlepli v adrese apod.) Budeme rádi, pokud pošlete em i všechny přílohy. Pokud potřebujete některé doplňující podklady nebo přílohy poslat klasickým způsobem, pošlete je ve dvojím vyhotovení na korespondenční adresu: F-nadace, Výškovická 2559/84, Ostrava. I přílohy je nutné poslat nejpozději v den uzávěrky příjmu přihlášek, rozhodné je datum odeslání z pošty. Seznam příloh zaslaných klasickým způsobem je třeba uvést do přihlášky zaslané elektronicky. Další informace k přihláškám a konzultace k projektovým záměrům lze získat na webu: u: tel. čísle: (Jan Kuklínek). Pokud na uvedené číslo pošlete SMS s žádostí o konzultaci, rádi vám zavoláme na naše náklady. Možnost konzultací končí 5 dní před uzávěrkou příjmu přihlášek. F-nadace: Vyhlášení výběrového řízení Nová generace na dobré cestě 2015/2016 strana 6/6

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti:

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti: ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat?

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Kapitola 2 Popis opatření 1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Náplň projektů resp. metodiky je v kompetenci místních akčních skupin.

Více