Výživné neprovdané matky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživné neprovdané matky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Výživné neprovdané matky Bakalářská práce Autor: Petra Tauchenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha Červen, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne.. Petra Tauchenová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Kateřině Kuncové za odbornou pomoc a cenné rady, které mi během psaní této práce opakovaně poskytla. Dále děkuji mému manţelovi, který mě podporoval po celou dobu studia a především v době, kdy se nám narodila naše dcera.

4 Anotace Bakalářská práce s názvem Výţivné neprovdané matky pojednává o výţivném, tak jak je upraveno v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řeší otázku výţivného v celé své šíři a zároveň se ve své druhé části zaměřuje na výţivné neprovdané matky. Vysvětlí pojmy jako je vyţivovací povinnost, právo na výţivné a další, které jsou nezbytné ke správnému pochopení celé problematiky. V neposlední řadě se bude zabývat změnami, které do institutu výţivného přinese nový občanský zákoník a pokusí se o jejich posouzení. Klíčová slova Výţivné, zákon o rodině, vyţivovací povinnost, výţivné neprovdané matky, druhy výţivného, nový občanský zákoník. Annotation The bachelor s thesis entitled The Question Of Maintenance of Unmarried Mother discusses maintenance grant as regulated in the Family Law No. 94/1963 Collections. Adresses the question of maintenance in its entirety while in the second part focuses on maintenance unmarried mother. Explains concepts such as maintenance obligations, the right to maintenance and others that are essential to a proper understanding of the issue. Finally, it will address the changes that the Institute maintenance will bring a new Civil Code and attempts to assess. Key words Maintenance, Family law, maintenance duty, maintenance of unmarried mother, types of maintenance, new Civil Code.

5 Obsah Obsah Úvod Výţivné z pohledu historie Výţivné Pojem výţivné Vyţivovací povinnost Právo na výţivné Výţivné v právních předpisech Jednotlivé druhy výţivného Vzájemná vyţivovací povinnost rodičů a dětí Vyţivovací povinnost mezi ostatními příbuznými Vyţivovací povinnost mezi manţeli Výţivné rozvedeného manţela Vyţivovací povinnost mezi partnery a vyţivovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství Výţivné neprovdané matky Výţiva matky Úhrada nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím Výţiva dítěte Zahájení řízení Výše příspěvku Splatnost výţivného Rozsudek Výkon rozhodnutí Trestněprávní následky

6 6. Výţivné podle nového občanského zákoníku Nová právní úprava Změny ve výţivném pro neprovdanou matku Závěr Seznam pouţité literatury Seznam příloh

7 Úvod Rodina je základním prvkem celé společnosti. Přirozené prostředí, ve kterém se narodíme a vyrůstáme, je rodina. Rodina by měla být zázemím, kde od narození najdeme vše, co potřebujeme ke správnému fyzickému i duševnímu vývoji. Pokud jsou tyto naše potřeby uspokojeny, je pravděpodobné, ţe dokáţeme proţít plnohodnotný ţivot. V ne málo případech tomu tak ale není. Dnešní doba je především konzumní. Chceme všechno a hned. Chceme jít s dobou ať se děje co se děje. Někdy i za cenu, ţe se toto konzumní štěstí stává prioritou právě před rodinnými hodnotami. Bereme, co se dá, a na oplátku nic nedáváme. Samozřejmě máme tato práva, ale zároveň platí, ţe tato práva mají být vyváţena povinnostmi. A právě tady dochází často k nerovnosti. Jsou mnohé případy, kdy právě povinnostem nejsme schopni anebo nechceme dostát. Toto neplnění povinností můţe následně zapříčinit stavy nesprávného vývoje nebo strádání jedince. Ve všech ţivotních fázích se setkáme s potřebami, aby se o nás někdo postaral anebo naopak, abychom se postarali o někoho my. Ne vţdy se tak děje samozřejmě. Ve věku, kdy se jednotlivec rozvíjí nebo studuje, aby jednou dosáhl vysněného povolání, zakládá rodinu, vychovává děti anebo si uţívá důchodového věku, ve všech těchto ţivotních rolích je moţné přijít s otázkou výţivného do kontaktu. Proto je důleţité, abychom s touto problematikou byli seznámeni, o coţ se pokusím v této práci. V první části práce se zaměřím na vysvětlení pojmu výţivné a vyţivovací povinnost a uvedu do souvislosti výklad těchto pojmů s platnou právní úpravou. Uvedu, jakými právními prameny se institut výţivného řídí, a zmíním jednotlivé druhy vyţivovací povinnosti. Ve vztahu s výţivným bude zapotřebí také vysvětlit jednotlivé pojmy, které s tímto institutem souvisí, a které veřejnost často ani nemusí správně interpretovat, vhodně realizovat a dosahovat tak svých práv či dostávat svým povinnostem. V druhé části práce se pokusím blíţe specifikovat situace, které se týkají především práv svobodných matek a těhotných ţen. V dnešní době není nezvyklé, ţe se děti často rodí mimo manţelství. Tato uvolněnost doby můţe dostat nejednu matku nebo těhotnou ţenu do - 7 -

8 někdy velmi těţké ţivotní situace a to především v případě, ţe otec dítěte nejeví zájem o jejich budoucí vývoj a ţivotní úroveň. Tuto problematiku se pokusím podrobně rozepsat a to jak z pohledu hmotného práva tak i práva procesního. K danému tématu se budu snaţit vyuţívat také judikaturu. V další části práce bude mým cílem popsat změny, které přinese do otázky institutu výţivného nový občanský zákoník. Bude třeba vysvětlit některé nové pojmy, které se v novém občanském zákoníku objevují a mají vztah k rodinnému právu a najít jejich správný výklad v souvislosti s danou problematikou. Pokusím se porovnat stávající právní úpravu výţivného pro neprovdanou matku s novou úpravou, která vejde v účinnost v roce V závěru mé práce dojdu na základě popsaných a zjištěných skutečností ke zhodnocení a posouzení změn, které nastanou v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, zda přinese progresivní úpravu práv a povinností spojených s výţivným, zda tyto změny budou spíše přínosem či pouhou replikou stávající právní úpravy výţivného. Z praktického hlediska bude moţné otázku výţivného podle nového občanského zákoníku zhodnotit aţ v časovém odstupu. V této práci je mým cílem vysvětlit otázku výţivného podle platné právní úpravy se zaměřením na oblast práv neprovdané matky. Popsat a zhodnotit změny, které přinese nový občanský zákoník účinný od roku Pro řešení otázky výţivného v této práci jsem zvolila metodu deskriptivněanalytickou, pomocí níţ se mi můţe podařit nejlépe zachytit současnou právní úpravu. K tomu vyuţiji různé prameny, které se k dané problematice vztahují. Dále pracuji s dostupnou odbornou literaturou, ze které budu čerpat přínosné poznatky nejen z teorie, ale i z praxe. Pro porovnání nové úpravy výţivného s dosavadní úpravou pouţiji metodu srovnání. V určitých otázkách budu sahat také po internetových zdrojích

9 1. Výživné z pohledu historie První zmínky o výţivném najdeme v nejstarším zákoníku Ur-Nammu, který se objevuje u Summerů v druhém tisíciletí před naším letopočtem. Zákoník obsahoval ustanovení podle něhoţ rozvede-li se muţ se ţenou, je povinen jí vyplatit jednu minu stříbra. 1 Po dlouhé období byly rodinněprávní vztahy pod vlivem katolické církve. Ta upravovala zákonodárství ve věcech manţelských a rodinných aţ do 16. století. Výţivné v naší zemi se poprvé objevuje za dob císaře Františka I. ve Všeobecném zákoníku občanském 2 v patentu vydaném pod č. 946/1811 Sb. z. s. Tento patent stanovil vyţivovací povinnost otce ve vztahu k dětem a také obsahoval ustanovení 154, podle něhoţ upadnou-li však rodiče v nouzi, jsou děti povinny, slušně je vyţivovati. 3 V otázkách vyţivovací povinnosti ABGB zásadně rozlišoval mezi dětmi narozenými v manţelství a mimo manţelství. 4 Po zániku Rakousko-Uherska došlo na našem území k převzetí právní úpravy rodinného práva recepční normou (zákon č. 11/1918 Sb.). Všeobecným zákoníkem občanským tak byly upraveny rodinné poměry. Za první republiky dochází ke změnám v rodinném právu jen dílčími zákony a to např. alimentačním zákonem č. 4/1931 Sb., na ochranu osob oprávněných poţadovat výţivu nebo zaopatření. V roce 1949 došlo ke schválení zákona o právu rodinném č. 265/1949 Sb. V tomto období dochází k vyčlenění rodinného práva z práva občanského. Jedná se však především o změny legislativně-technické pod vlivem sovětské právní úpravy. Zákon o právu rodinném zakotvil rovnost muţe a ţeny v manţelství a rodině a zrovnoprávnil děti narozené mimo manţelství. 5 V zákoně o právu rodinném se jiţ objevuje zmínka o vyţivovací povinnosti manţelů po rozvodu. Tehdejší právní úprava rozvodu zněla: Pokud rozvedený manţel, který nebyl vinen rozvodem, nebyl sám s to uspokojit své osobní potřeby, mohl ţádat na druhém 1 Kovářová, D.: Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges, 2011, 16 s. 2 Všeobecný občanský zákoník byl vyhlášen 1. června 1811 Císařským patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. a platil pro všechny země rakouského císařství s výjimkou Uher. Je označovaný pod zkratkou ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). 3 Kovářová, D.: Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges, 2011, 16 s. 4 Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3., přepracované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakl. Doplněk, 2006, 24 s. 5 Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 23 s

10 manţelu, aby mu na jejich uspokojení poskytoval úhradu podle svých výdělečných a majetkových moţností. Pokud byli rozvodem vinni manţelé oba, mohl soud uvedenou úhradu přiznat i manţelu vinnému. 6 V současnosti je úprava výţivného popsána v zákonu o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOR ). Tento zákon byl od počátku jeho platnosti několikrát novelizován, avšak nejpodstatnější změny přineslo přijetí tzv. velké novely zákonem č. 91/1998 Sb. Ve výţivném došlo především ke změnám společných ustanovení, kde bylo zakotveno několik nových zásad, které v ZOR najdeme pod ustanoveními 96 a 97. Od roku 2014 vejde v účinnost nový občanský zákoník, který sloučí problematiku několika právních odvětví včetně právní úpravy vyplývající z rodinného práva. Tato změna bude rozebrána v samostatné kapitole. 6 Kovářová, D.: Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges, 2011, 16 s

11 2. Výživné Výţivné je právním institutem rodinného práva. Abychom mohli správně pochopit pojem výţivné, je třeba nejdříve definovat subjekty rodinně právních vztahů a pochopit základní principy rodinného práva v obecné rovině. Rodinné právo chápeme jako souhrn právních norem upravujících společenské vztahy vznikající mezi manţely, mezi rodiči a dětmi, dětmi a dalšími příbuznými, jakoţ i vztahy, které nahrazují výkon některých rodičovských práv. 7 Jedná se tedy o vztahy mezi členy rodiny, kde jako subjekty rodinně právních vztahů vystupují pouze fyzické osoby. 8 Je zde však nutno podotknout, ţe v případech, kdy se jedná o ustanovení poručníka dítěti a vhodná fyzická osoba se nenajde, můţe být do této funkce ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí. Vlastností rodinněprávního vztahu je především určitý osobní a emocionální prvek. Subjekty rodinněprávních vztahů jsou spolu navzájem spojeny osobním vztahem, emocionální vazbou, a to tak dalece, ţe u některých rodinněprávních vztahů je existence této vazby samotným předpokladem vzniku rodinněprávního vztahu. 9 V souvislosti s emocionálním prvkem nesmíme opomenout zdůraznit morální normy, které při realizaci rodinněprávních vztahů hrají velmi významnou roli. Dalším podstatným prvkem je dlouhodobost těchto vztahů. Pod pojmem principy určitého právního odvětví rozumíme soubor obecných právních kategorií, které lze formulovat na základě teoretického zobecnění těch charakteristik společenských vztahů, které jsou pro právní regulaci těchto vztahů významné. 10 V rodinném právu můţeme vymezit obecné principy bez ohledu na jejich subjekty. Jedná se o princip blaha dítěte, princip rovnosti subjektů a princip vzájemné pomoci. 7 Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakl. Doplněk, 2006, 15 s s. tamtéţ 9 38 s. tamtéţ s. tamtéţ

12 Jelikoţ dítě je subjekt rodinného práva nejzranitelnější, je velice důleţité upravit právní postavení dětí. Blaho dítěte je chápáno jako vytváření prostředí přátelského dětem. 11 Tento pojem v současné době definuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, v části druhé v ust Tento zákon zároveň uvádí hledisko zájmu dítěte. Zájem dítěte není v právních normách definován, avšak je v nich často obsaţen. Zájem dítěte můţe mít různý dosah a význam z hlediska rozhodování státního orgánu, zejména soudu, o dítěti. 13 Pojem zájmu dítěte můţeme nalézt například v ust. 24 odst. 2 ZOR: mají-li manţelé nezletilé děti, nemůţe být manţelství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody dále například v ust. 27 odst. 3 ZOR: jestliţe je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáţe a v mnoha dalších ustanoveních ZOR. O tom, zda tu je či není zájem dítěte, vţdy rozhoduje soud. Pokud soud zjistí, ţe rozhodnutí je v zájmu dítěte, pak je oprávněn a povinen rozhodnout. Rodinněprávní vztahy patří do oblasti soukromého práva. 14 Dalším obecným principem je princip rovnosti subjektů, která je pro tuto oblast příznačná. Rovnost účastníků právního vztahu je definována tím, ţe: a) ţádný účastník právního vztahu nemůţe jinému účastníku tohoto právního vztahu jednostranně uloţit povinnost ani zaloţit právo, b) vznikneli mezi účastníky právního vztahu neshoda, nemůţe ji jeden rozhodnout bez dohody s druhým, nýbrţ se musí, chce-li aby tato neshoda byla mezi nimi rozhodnuta, obrátit na soud, před nímţ mají oba účastníci rovné postavení. 15 Nicméně v oblasti rodinných vztahů je rovnost subjektů modifikována. Je to dáno především tím, ţe právní vztahy mezi rodiči a dětmi jsou specifické. Pokud se tedy jedná o právní vztahy mezi rodiči a dětmi a rovněţ i o vztahy mezi dětmi a jinými osobami, kterým byly svěřeny do výchovy, je rovnost subjektů v konkrétním právním vztahu částečně modifikována s ohledem na rozdílné postavení subjektů. Vzhledem k tomu, ţe dítě je subjekt slabší, je tato rovnost doplňována a vyvaţována jistou mírou kontroly a moţnosti intervence ze strany státu a jeho orgánů Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakl. Doplněk, 2003, 18 s. 12 V mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána, je pojem blaha dítěte uveden v Deklaraci práv dítěte z roku 1959 a v Úmluvě o právech dítěte z roku Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakl. Doplněk, 2006, 18 s. 14 Do roku 1950 byla úprava rodinněprávních vztahů součástí občanského zákoníku. 15 Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné I. 3. aktualizované vydání. Praha: Aspi, 2002, 41 s. 16 Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakl. Doplněk, 2006, 20 s

13 Dalším principem je princip vzájemné pomoci. Tímto principem jsou odlišeny rodinněprávní vztahy od vztahů soukromoprávních. V rodinném právu subjekty plní své povinnosti jen v rámci svých schopností a moţností. Jako příklad můţeme uvést ust. 31 odst. 4 ZOR, který ukládá dětem ţijícím s rodiči ve společné domácnosti povinnost pomáhat jim podle svých schopností nebo ust. 19, kde o uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manţelé pečovat podle svých schopností, moţností a majetkových poměrů Pojem výživné V části třetí ZOR se setkáváme s právní úpravou týkající se oblasti výţivného. Tento zákon pojem výţivné přímo nedefinuje, ale poskytuje nám právní úpravu vyţivovací povinnosti a práva na výţivné. Právní úprava je ve většině zákonných ustanovení kogentního charakteru, coţ znamená, ţe právní vztahy jsou jednoznačně stanovené a není moţné, aby si je občané mezi sebou upravili odlišně. Definici výţivného najdeme v literatuře a také v soudní praxi. Na výţivné je pohlíţeno jako na zabezpečování potřeb mezi subjekty rodinněprávního vztahu, nejen tedy jako na uhrazování výţivy ve vlastním slova smyslu, ale i jako na uspokojování ostatních hmotných potřeb a kulturních potřeb. 17 Výţivné chápeme tedy jako zabezpečení vlastní výţivy, bydlení a ošacení a také zabezpečení vzdělání a poskytování zázemí pro rozvoj dalších zájmů. Výţivné bývá definováno mnohdy jako majetkové právo odvozené od statkových práv rodinných. Základním kritériem, podle kterého se jednotlivé vyţivovací povinnosti rozlišují, je druh osobního statusu. Osobním statusem rozumíme osobní postavení povinného vůči oprávněnému a od něj odvozený osobní poměr mezi povinným a oprávněným. 18 Výţivné je tedy odvozené od statusových rodinných práv manţelství, rodičovství, příbuzenství, registrované partnerství. 17 Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 395 s. 18 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, 139 s

14 Účelem výţivného je zabezpečení odůvodněných potřeb oprávněných. Tyto odůvodněné potřeby oprávněných jsou jedním z hledisek, podle kterých se určí rozsah vyţivovací povinnosti. Pro všechny druhy výţivného, o kterých bude více pojednáno v další kapitole, ZOR stanovuje společná ustanovení a to v ust. 96 aţ 103. Je tedy nezbytné se s těmito ustanoveními lépe seznámit. Aby soud mohl určit výši výţivného, musí vţdy zkoumat rozhodné skutečnosti týkající se osoby povinné a zároveň osoby oprávněné. Osobou oprávněnou chápeme toho, kdo plnění přijímá, povinným se označuje ten, kdo má platit. U povinné osoby soud zkoumá schopnosti, moţnosti a majetkové poměry a to vţdy zcela u konkrétní osoby povinné. Schopnosti povinného jsou subjektivní stránkou, moţnosti povinného pak mají objektivní povahu. Konkrétně je nutné zohlednit věk, zdravotní stav, vzdělání, manuální zručnost, pracovní návyky a pracovní zkušenosti, flexibilitu, adaptabilnost, sociální (ne)zralost povinného, nepříznivou situaci na trhu práce, vysokou nezaměstnanost v regionu. 19 Důleţitým prvkem je také potencionalita příjmů povinného. Soud zde zkoumá, zda se povinný bez důleţitého důvodu nevzdal výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika ( 96 odst. 1 ZOR). Při stanovení rozsahu vyţivovací povinnosti se u oprávněného hodnotí jeho odůvodněné potřeby. Míra potřeb oprávněného je závislá zejména na jeho věku, na zdravotním stavu, na jeho fyzické a duševní vyspělosti, na způsobu přípravy na budoucí povolání, zálib a zájmů, na délce doby strávené v domácnosti, na mateřské dovolené a dalších skutečnostech. 20 Zde je však nutno ještě zdůraznit, ţe zákon v případech určení rozsahu vyţivovací povinnosti nezletilých dětí, za odůvodněné potřeby také povaţuje tvorbu úspor určených pro zabezpečení především přípravy na budoucí povolání, jak vyplývá z ust. 85a odst. 2 ZOR. Dále se hledí na to, aby přiznání výţivného nebylo v rozporu s dobrými mravy. ZOR i zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství (dále jen ZRP ) výslovně říká, ţe výţivné nelze přiznat, jestliţe by to bylo v rozporu s dobrými mravy ( 96 odst. 2 ZOR a 12 odst. 2 ZRP). Zákonodárce pojem dobré mravy přímo nedefinuje, nicméně jej hojně pouţívá a 19 Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 459 s s. tamtéţ

15 to nejen v rodinném právu. 21 Jedná se o jakési morální normy, u kterých se předpokládá jejich dodrţování. Pro bliţší vysvětlení pojmu nám literatura nabízí několik příkladů, uvedu zde alespoň jeden z nich: rodič neplnil vyţivovací povinnost ke svému nezletilému dítěti, dítě zanedbával, popř. týral, a ve stáří by poţadoval na svém dítěti výţivné. 22 Zásada dobrých mravů se uplatňuje u všech druhů vyţivovací povinnosti a její konkrétní obsah posoudí vţdy soudce. Judikatura dále v této souvislosti uvádí, ţe rozpor s dobrými mravy jako důvod nepřiznání výţivného dle 96 odst. 2 ZOR je spjat s jednáním osoby, která se přiznání výţivného domáhá a nikoli s jednáním osob jiných, ať jiţ povinných, tj. těch, vůči kterým směřuje nárok na plnění vyţivovací povinnosti, anebo osob třetích. 23 Plnění výţivného můţe být uskutečňováno různými formami. Finanční plnění je zásadně splatné na měsíc dopředu a platí se v pravidelných opětujících se částkách ( 97 odst. 1 ZOR). Z tohoto ustanovení existuje však zákonná výjimka, která se dotýká výţivného pro dítě. V tomto případě zákon nerozlišuje mezi dítětem nezletilým a zletilým. Soud můţe uloţit povinnost povinnému sloţit peněţní částku pro výţivné splatné v budoucnu v případě, ţe osobou oprávněnou je dítě a pokud by hrozilo, ţe povinný nebude schopen výţivné platit, coţ zákon označuje jako případy hodné zvláštního zřetele ( 97 odst. 2 ZOR). Další výjimka se vztahuje na těhotnou svobodnou matku, kdy soud můţe uloţit pravděpodobnému otci, aby poskytl jednorázově předem potřebnou částku. Touto problematikou se budu podrobněji zabývat v samostatné kapitole. U plnění výţivného je nutno zmínit moţnost započtení vzájemných pohledávek. Jedná se o právní způsob zániku závazků. Pokud má osoba oprávněná i povinná vzájemné pohledávky, a to nejen pohledávky vyplývající z výţivného, ale i pohledávky jiného druhu, pohledávka za výţivným můţe být s touto jinou pohledávkou započtena dohodou. Podle teorie se rozlišuje započtení jednostranné a započtení dohodou (ust. 580 a ust. 581 Občanského zákoníku, dále jen ObčZ). V rodinném právu je dovoleno pouze započtení dohodou. Výjimku najdeme u výţivného poskytovaného nezletilým dětem, kde ani započtení dohodou není přípustné (ust. 97 odst. 3 ZOR). Toto ustanovení má kogentní charakter a 21 Také v Občanském zákoníku nalezneme ustanovení, které se odkazuje na dobré mravy. Např. ust. 3 říká, ţe výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 22 Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 23 Nález III. ÚS 606/

16 subjekty rodinněprávního vztahu se od něj nemohou odchýlit. Pohledávky na základě dohody o započtení zanikají v rozsahu, ve kterém se kryjí. 24 Dalšími moţnostmi plnění výţivného je naturální plnění, v rámci něhoţ dochází k poskytování osobní péče o osobu oprávněnou, poskytování bydlení, ošacení, stravy a také výkon péče o společnou domácnost. Soud ve věci vyţivovací povinnosti vţdy stanoví výţivné v podobě finančního plnění. Ve velké většině případů se výţivné plní dobrovolně a není potřeba, aby soud jakýmkoliv způsobem jednal a zasahoval. Jestliţe vyţivovací povinnost však není dobrovolně plněna, výţivné stanoví svým závazným rozhodnutím soud. Soudní řízení o výţivném upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ ). Způsob zahájení řízení o výţivném je závislý na jednotlivých druzích vyţivovací povinnosti. Soudní řízení se zahajuje na návrh, který je podaný věcně příslušnému soudu, kterým je okresní (v Praze obvodní) soud. Výjimku tvoří řízení, jehoţ předmětem je stanovení výţivného na nezletilé dítě, které se můţe zahájit i bez návrhu. Tato výjimka vyplývá z ust. 81 odst. 1 OSŘ, která stanovuje, ţe ve věcech péče o nezletilé můţe soud řízení zahájit i bez návrhu, přičemţ péče soudu o nezletilé, mezi kterou patří určení výţivného pro nezletilé, je zakotvena v ust. 176 odst. 1 OSŘ. Místní příslušnost je určena podle obvodu, ve kterém má bydliště ţalovaný. Pokud jde o výţivné na nezletilé dítě je místně příslušným vţdy soud, v jehoţ obvodu má bydliště dítě. Soud bude rozhodovat o výţivném i v případech, kdy rodiče nezletilého dítěte spolu neţijí, nebo pokud spolu sice ţijí, ale jeden z nich vyţivovací povinnost dobrovolně neplní, dále v případě kdy soud rozvádí manţelství rodičů nezletilého dítěte a také v případě kdy dojde k řízení o určení otcovství, které je spojeno vţdy s řízením o výchově a výţivě nezletilého dítěte. Důvodem, pro spojení věcí bývá nejčastěji hospodárnost řízení ve věcech, které jiţ byly u soudu zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají stejných účastníků. 25 Ve věcech péče o nezletilé děti lze rovněţ podat ţalobu, tj. zahájit řízení na návrh ve smyslu ust. 80 OSŘ. Řízení o výţivném ve všech ostatních druzích vyţivovací povinnosti lze zahájit pouze na návrh přičemţ ZOR pro ně nepředepisuje ţádné hmotněprávní podmínky, za nichţ by obligatorně muselo dojít ke stanovení výţivného. 26 To znamená, ţe oprávněná 24 Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 473 s. 25 Kovářová, D.: Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges, 2011, 84 s. 26 Nová, H., Těţká, O.: Vyživovací povinnost: právnická příručka s judikaturou a vzory. Praha: Linde, 1995, 29 s

17 osoba se musí stanovení výţivného domáhat podáním ţaloby u soudu. Ţalobou, podle ust. 80 písm. b) OSŘ, lze uplatnit, aby bylo rozhodnuto o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva Vyživovací povinnost Vyţivovací povinnost je povinnost hradit ţivotní náklady či zabezpečovat potřeby mezi subjekty rodinněprávních vztahů. 27 Z této definice je patrné, ţe bychom pojem výţivné a pojem vyţivovací povinnost mohli brát jako synonyma. Nicméně výraz vyţivovací povinnosti je jakýmsi uţším pojetím pojmu výţivného. ZOR specifikuje skupiny osob, kterým na základě tohoto rozdělení stanovuje konkrétní vyţivovací povinnost. Jedná se o osoby, které mezi sebou mají příbuzenský vztah a osoby, které uzavřeli manţelství či jejich manţelství bylo rozvedeno. V našem právním řádu je vyţivovací povinnost upravena také v ZRP. Vyţivovací povinnost je tedy zákonem uloţena těmto skupinám osob: rodičům ve vztahu k dětem a jejich dětem, manţelům, předkům a potomkům navzájem, rozvedeným manţelům, otci dítěte, za kterého není matka provdána, registrovaným partnerům a partnerům po zrušené registraci. 28 Naproti tomu vyţivovací povinnost neexistuje mezi druhem a druţkou, nevlastními rodiči, švagry, sourozenci. Vzhledem k výše uvedeným skupinám osob a z nich vyplývající různorodost osobních vztahů, zákon rozlišuje rozsah vyţivovací povinnosti a to ve čtyřech různých úrovních. Tyto úrovně budou popsány podle rozsahu vyţivovací povinnosti od nejširšího k nejuţšímu. První z nich je stejná ţivotní úroveň. Toto významné pravidlo platí a musí být splněno u dětí, manţelů a registrovaných partnerů (ust. 85 odst. 2 ZOR, ust. 91 odst. 2 ZOR, ust. 10 odst. 2 ZRP). Musí být zajištěna stejná hmotná i kulturní úroveň. Pokud rodiče dítěte 27 Kovářová, D.: Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges, 2011, 26 s. 28 tamtéţ

18 spolu neţijí a jejich ţivotní úroveň je značně rozdílná, lze mít za to, ţe dítě má právo podílet se na ţivotní úrovni toho z rodičů, jehoţ ţivotní úroveň je vyšší. 29 V další úrovni vyţivovací povinnosti zákon hovoří o slušné výţivě. Rozsah výţivného je v tomto stupni limitovanější neţ stejná ţivotní úroveň. Je to jakýsi standard pro rodiče, který by jim měl být poskytován jejich dětmi. Zákon ukládá dětem povinnost, pokud jsou schopny samy se ţivit, zajistit svým rodičům slušnou výţivu, jestliţe toho potřebují (ust. 87 odst. 1 ZOR). Pro určení rozsahu slušné výţivy bude rozhodující celková konkrétní situace oprávněného rodiče, zejména s ohledem na jeho věk a zdravotní stav a obvyklý způsob ţivota. 30 Omezenější neţ slušná výţiva je přiměřená výţiva. Tato je zákonem poţadována pro rozvedené manţele, bývalé registrované partnery a pro výţivné neprovdané matky (ust. 92 odst. 1, ust. 11 odst. 1 ZRP, ust. 95 odst. 1). Přiměřenost je soudem posuzována podle schopností, moţností a majetkových poměrů povinného vůči odůvodněným potřebám oprávněného jako je především ţivotní styl, věk, zdravotní stav. Nejedná se tedy pouze o pokrytí nezbytných potřeb, ale i potřeb dalších. Rozsah nároku rozvedeného manţela byl aţ do novely ZOR provedené zákonem č. 132/1982 Sb., upraven jen jako nárok na nutnou výţivu a navíc ji v zásadě vázal na dobu pěti let. 31 Přiměřenost příspěvku vztahující se na výţivné neprovdané matky závisí na jejich konkrétních potřebách. Na posledním a nejniţším stupni rozsahu vyţivovací povinnosti je nutná výţiva, která je zákonem přiznána mezi ostatní příbuzné, tj. příbuzné v řadě přímé vyjma rodičů a dětí. Podle ust. 90 ZOR právo na výţivné přísluší oprávněným, jen pokud toho nutně potřebují. Příbuzenství v řadě přímé je dáno vztahem mezi předky a potomky, kdy jeden pochází od druhého. V řadě přímé se jedná o tzv. ascendenty a descendenty. Ascendenty dítěte jsou otec, děd a praděd, descendenty jsou pak potomci svých rodičů. Výţivné by mělo pokrývat všechny odůvodněné potřeby oprávněného (nikoli pouze nejzákladnější), ale pouze v nutném rozsahu. Nejde tedy o zajištění průměrného ţivotního standardu Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 403 s. 30 Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakl. Doplněk, 2006, 270 s. 31 Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 442 s. 32 Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakl. Doplněk, 2006, 275 s

19 ZOR nezná objektivizaci výţivného (tabulkové výpočty, procenta apod.), kromě doporučujících tabulek ohledně výţivného pro děti bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kolářové. Jelikoţ v praxi bývá často soudní rozhodování o stanovení výše výţivného sloţité a nejednotné, vydalo v roce 2010 Ministerstvo spravedlnosti doporučující tabulku pro výpočet výţivného, která je pouţitelná pro případ určování výţivného pro rodiny s jedním nebo dvěma dětmi, tj. pro 80% všech rozcházejících se párů, tabulka vypadá takto: Tabulka č. 1 Doporučující tabulka stanovení výživného Kategorie Věk dítěte Procentuální rozmezí let % let % let % let % a více let % Zdroj: Kovářová, D.: Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges, 2011, 41 s. Pro výpočet výše výţivného nejsou stanovena minima a maxima Právo na výživné Pokud právní úprava na jedné straně vyţivovací povinnost ukládá, tak jak bylo vysvětleno v předešlé kapitole, na druhé straně přiznává právo na výţivné. Jedná se tak o skutečnosti, které jsou jedna k druhé ve vzájemném vztahu. Nároku na výţivné není moţné se předem vzdát. Podle české právní úpravy nárok na výţivné vzniká přímo ze zákona a není moţné, aby jednotlivci si je mezi sebou smluvně upravili. Právo na výţivné má zásadně osoba oprávněná. 33 Pro vyměření výţivného z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče. Čistým příjmem se rozumí příjem upravený o odpočty odvodů na zálohy daně z příjmů a odvodů na platby sociálního zabezpečení, zpravidla zjišťovaný jako průměr, za posledních 6 12 měsíců. Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR. Doporučující tabulka pro stanovení výše výživného [Online]. [Cit. 17. června 2013]. Dostupné na WWW:

20 Právo na výţivné se nepromlčuje avšak práva na jednotlivá opětující se plnění výţivného, jakoţ i ostatní práva na peněţitá plnění vyplývající ze ZOR promlčení podléhají (ust. 98 odst. 1 a 2). Promlčení je jedním z právních následků marného uplynutí doby. 34 Znamená to, ţe právní následky promlčení nastanou, pokud uplyne zákonem stanovená lhůta, přičemţ oprávněný subjekt v této lhůtě své právo neuplatní u soudu, tj. nepodá ţalobu. Aby soud mohl přihlédnout k promlčení, povinný musí uplatnit námitku promlčení. Obecná promlčecí lhůta je tříletá (ust. 101 ObčZ). Stát však i v této věci stanoví větší ochranu dětí. Promlčecí dobu, pokud se bude jednat o opětující se plnění výţivného pro děti (zletilé i nezletilé), stanoví na 10 let, jestliţe bylo výţivné přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu. Právo na výţivné pro děti lze přiznat za dobu nejdéle tří let zpětně ode dne zahájení řízení. Původně toto právo měly pouze děti nezletilé. Poté, co vešla v účinnost 35 novela provedená zákonem č. 259/2008 Sb., kterým došlo ke změně OSŘ, byla ochrana státu rozšířena i na děti zletilé. I zletilé dítě tak můţe poţadovat výţivné zpětně ode dne zahájení soudního řízení, a to za dobu nejdéle tří let od podání ţaloby. 36 Právo na výţivné nemůţe být postoupeno jiné osobě. Je zcela nemoţné, aby se oprávněný s povinným mezi sebou na této dispozici domluvili. Jak bylo uvedeno výše, zákon připouští moţnost započtení. Pokud se jedná o právo na výţivné, myšleno právo na plnění výţivného, tak započtení je nepřípustné. Výjimkou je pouze kaţdá jednotlivá pohledávka výţivného Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné aktualizované vydání. Praha: Aspi, 2002, 241 s. 35 Zákon č. 259/2008 Sb., vešel v účinnost k Hrušáková, M. a kolektiv: Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 475 s. 37 Srovnání viz kapitola

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Trestný čin Zanedbání povinné výživy Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Kateřina Louthanová

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce. Vyţivovací povinnost rodičů k dětem. Milan Beneš

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce. Vyţivovací povinnost rodičů k dětem. Milan Beneš Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Vyţivovací povinnost rodičů k dětem Milan Beneš Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy Praha 3, Přemyslovská 2346/11 www.akkovarova.cz, e mail: kovarova@akkovarova.cz

advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy Praha 3, Přemyslovská 2346/11 www.akkovarova.cz, e mail: kovarova@akkovarova.cz JUDr Daniela Kovářová JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy Praha 3, Přemyslovská 2346/11 www.akkovarova.cz, e mail: kovarova@akkovarova.cz Od nepaměti žili lidé v rodinách.

Více

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně PRÁVNÍ ASPEKTY PŘÍMÉHO OSVOJENÍ JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně I. Úvodem Institut osvojení patří mezi tradiční instituty rodinného práva. Ve většině právních

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA RIGORÓZNÍ PRÁCE REALIZACE PRÁVA NA STYK S DÍTĚTEM V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Mgr. ROMANA ROGALEWICZOVÁ 2011/2012 1 Čestné

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Obecný úvod do právn. vní problematiky. Text k modulu část 2. Horynová.

Obecný úvod do právn. vní problematiky. Text k modulu část 2. Horynová. Obecný úvod do právn vní problematiky Text k modulu část 2. Rodinné právo Autor: JUDr. Eva Karhanová-Horynov Horynová. Rodinné právo 1. Úvod do rodinného práva, základní pojmy 2. Manželství vznik, zánik,

Více

Podle čl. 6 odst.1 Listiny základních práv a svobod výslovně hovoří o lidském životě již před narozením.

Podle čl. 6 odst.1 Listiny základních práv a svobod výslovně hovoří o lidském životě již před narozením. Zásadní připomínky k návrhu nového občanského zákoníku 1. V 23 a 24 se odděluje přirozená existence člověka a jeho právní osobnost, neboť způsobilost mít práva se výslovně váže pouze na narození, a pokud

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř POLITICKÝCH VĚZŇŮ 934/15 110 00 PRAHA 1 MGR. ET ING. PETR PRCHAL JIŘÍKOVSKÉHO 249/6 602 00 BRNO 2 Oživení, o. s. Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2 V Praze dne 14. června

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pozůstalostní důchody (Survivor Benefits) Haunerová Zdeňka 2010/2011

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více