ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ"

Transkript

1 ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY sídlo: Resslova 5, Praha 2 tel./fax.: IČ:

2 Obsah Část I 3 Obecná ustanovení 3 Část II 4 Práva a povinnosti ţáků 4 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých ţáků 7 Práva a povinnosti osob plnících vyţivovací povinnost vůči zletilým ţákům 8 Pravidla vzájemných vztahů mezi pracovníky školy a ţáky 8 Část III 8 Průběh vzdělávání 8 Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ve vyučování 11 Provoz a vnitřní reţim školy 14 Nakládání s majetkem školy 16 Část IV 18 Bezpečnost, poţární ochrana a ochrana zdraví 18 Ochrana ţáků před sociálně -patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 19 Část V 20 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 20 Komisionální a doklasifikační zkoušky 21 Vzdělávání ţáka podle individuálního vzdělávacího plánu 23 Kritéria klasifikačních stupňů hodnocení prospěchu 24 Hodnocení odborné praxe ţáka konané ve 2. a 3. ročníku 25 Kritéria klasifikačních stupňů hodnocení chování 26 Celkové hodnocení ţáka na vysvědčení 26 Část VI 28 Výchovná opatření 28 Část VII 31 Ostatní ustanovení 31 2

3 Část I 1 Obecná ustanovení (1) Ředitelka Českoslovanské akademie obchodní, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5 (dále jen ředitelka školy ) vydává školní řád v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který upravuje: a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků Českoslovanské akademie obchodní, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5 (dále jen škola ) a jejich zákonných zástupců. b) Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vzdělávání a provozu školy. c) Podmínky provozu a vnitřního reţimu školy. d) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. e) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků. f) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. (2) Školní řád je zpracován v souladu s těmito závaznými předpisy: a) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen školský zákon ) b) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři c) vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných d) Listina základních práv a svobod e) Úmluva o právech dítěte a dalšími platnými legislativními předpisy (3) Školní řád je závazný pro všechny ţáky školy, jejich zákonné zástupce, zaměstnance školy a další osoby, které v rámci výkonu svých práv a povinností přicházejí do kontaktu se školou. 3

4 (1) Ţáci mají právo: Část II 2 Práva a povinnosti ţáků a) Na vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona. b) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Ţáci mají právo v čase dohodnutém s učitelem nahlíţet do pedagogické dokumentace týkající se pouze jejich osoby (např. katalogových listů, protokolů o vykonaných zkouškách atd.), pořizovat si výpisky, případně kopie dokumentů. Kopie dokumentů ţáci uhradí dle sazebníku školy. c) Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. d) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, ţe ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. e) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. f) Na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Základní poradenskou pomoc jsou povinni ţákům poskytnout všichni učitelé, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce nebo metodik prevence sociálně - patologických jevů. g) Na zohlednění specifických vzdělávacích potřeb dle doporučení pedagogickoporadenského zařízení a zdravotních potřeb dle doporučení lékaře. h) Vznášet dotazy a připomínky k chodu školy, podávat náměty ke zlepšení podmínek výuky. Podatelnou je sekretariát školy, podání lze činit písemně i elektronicky. Pracovník školy, do jehoţ kompetence dotaz, připomínka či podnět spadá, je povinen podateli odpovědět nejpozději do 30 dnů nebo jej v uvedené lhůtě pozvat k projednání věci. Na podání, která jsou anonymní nebo z nich podatele nelze přesně identifikovat, nebude podateli vyhotovena odpověď. i) Na podání písemné ţádosti o změnu vzdělávání podle jiného školního vzdělávacího programu. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. j) Na podání písemné ţádosti o přerušení vzdělávání. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. k) Na podání písemné ţádosti o povolení opakování ročníku. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. l) Na podání písemné ţádosti o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. m) Na podání písemné ţádosti o uvolnění z vyučování. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. 4

5 n) Na podání písemné ţádosti o uznání předchozího uceleného dosaţeného vzdělání nebo částečného vzdělání. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. o) Zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého ţáka je souhlas jeho zákonného zástupce. p) Na přezkoumání správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, máli pochybnosti o správnosti hodnocení. (2) Ţáci jsou povinni: a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. b) Přicházet do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování stanoveným rozvrhem. Po ukončení vyučování neprodleně opustit budovu. Ţáci jsou povinni označit veškeré příchody do budovy a odchody z budovy čipovou kartou přiloţením této karty ke čtecímu zařízení u vstupních dveří. c) Omlouvat se podle pravidel daných školním řádem. d) Dodrţovat pravidla hygieny, chodit vhodně oblečeni a upraveni. Ţáci jsou povinni nosit v prostorách školy vhodné přezůvky, které jim umoţňují bezpečný pohyb a neničí podlahové krytiny. K přezouvání, převlékání a odkládání svršků vyuţívají ţáci určené šatny. e) Chránit fyzické a duševní zdraví své i svých spoluţáků. Dodrţovat školní a další předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni a to nejen v budově školy, ale i na všech školních akcích. Jsou povinni respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamţitou situaci. V případě úrazu je ţák povinen přivolat okamţitou pomoc učitele a poskytnout první pomoc, dle svých schopností a moţností. f) Dbát na pravidla kulturního a slušného chování v jednání s pracovníky školy, ostatními ţáky a dalšími lidmi, kteří se vyskytují v budově školy. Chovat se ohleduplně, respektovat právo na osobní důstojnost a čest druhých, vyvarovat se projevů netolerance, projevovat úctu ke starším osobám, vytvářet svým chováním dobrou atmosféru ve škole. g) Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. h) Sledovat informace, sdělení a pokyny na nástěnkách ve škole, sledovat informace zveřejněné na webových stránkách školy. i) Opatřit si poţadované učebnice a učební pomůcky a nosit je do výuky. j) Včas vracet vypůjčené knihy ze školní knihovny nebo učební pomůcky, pokud jim byly svěřeny školou pro potřeby výuky. k) Chránit majetek školy, majetek svůj i svých spoluţáků. (3) Zletilí ţáci jsou dále povinni: a) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Dodat ţádost o uvolnění ţáka z vyučovacího předmětu v daném školním roce do konce měsíce září nebo do 14 dnů od termínu, kdy nastala skutečnost rozhodná pro uvolnění ţáka z vyučovacího předmětu. Součástí ţádosti jsou i její podklady jako 5

6 např. doporučení lékaře. Dodat vyjádření pedagogicko-poradenského zařízení ve věci zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka do 3 měsíců od zahájení vzdělávání nebo do 1 měsíce od termínu, kdy nastala skutečnost rozhodná pro zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. Součástí vyjádření pedagogicko-poradenského zařízení musí být popis, jak má škola postupovat při zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. b) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. c) Poskytnout škole údaje potřebné pro zápis do školní matriky (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li ţák na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaţeného stupně vzdělání, údaje o tom, zda je ţák zdravotně postiţen, včetně údaje o druhu postiţení, nebo zdravotně znevýhodněn, popřípadě údaj o tom, zda je ţák sociálně znevýhodněn, a další údaje v souladu s platnou legislativou) a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku kdy ke změně došlo. d) Poskytnout škole kontaktní údaje - adresu pro doručování písemností, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště, telefonické spojení, elektronické spojení a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku, kdy ke změně došlo. e) Poskytnout škole jména osob, které mají k ţákovi vyţivovací povinnost a kontaktní údaje na tyto osoby - adresu pro doručování písemností, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště ţáka, telefonické spojení, elektronické spojení a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku, kdy ke změně došlo. (4) Ţákům je zakázáno: a) Kouřit ve všech prostorách budovy školy, na dvorku a hřišti školy, na chodníku před školou a při všech školních akcích. b) Po dobu dopoledního a odpoledního vyučování včetně doby přestávek opouštět školní budovu. Výjimku tvoří volné hodiny v rozvrhu, uvolnění k lékaři a jiné závaţné důvody, o nichţ byl předem informován vyučující a třídní učitel nebo ředitelka či zástupkyně ředitelky. c) Donášet, distribuovat, drţet a uţívat návykové látky v budově školy a při školních akcích. d) Donášet do školy nebezpečné, zdraví ohroţující věci, šířit tiskoviny a jiné materiály propagující rasismus, brutalitu, pornografii, činnost sekt a sdruţení a další negativní jevy, které poškozují fyzické a duševní zdraví člověka nebo mohou záporně ovlivňovat vývoj osobnosti. e) Nosit do prostor školy cenné věci a větší částky peněz, za případné poškození nebo ztráty škola neručí. f) Manipulovat s elektrickým zařízením, s připojením počítačů k počítačové síti, chemikáliemi a dalším technickým vybavením školy bez souhlasu vyučujícího. g) Narušovat vyučování např. hovorem se spoluţáky v době výkladu vyučujícího. h) Pouţívat vlastní a nerevidovaná elektrická zařízení s připojením do rozvodu elektrické energie ve škole, např. napájení notebooků, nabíječky telefonů apod. 6

7 Notebook můţe ţák ve vyučovacích hodinách pouţívat pouze se souhlasem vyučujícího. Pokud přístroj nebyl revidován revizním technikem určeným školou, potom jej ţák můţe pouţívat pouze v reţimu provozu napájení z baterie. i) Pouţívat mobilní telefony ve vyučovacích hodinách. Ve vyučovací hodině musí mít ţák mobilní telefon uloţen v tašce, batohu apod., nikoliv na lavici. j) Jakýmkoliv způsobem dokumentovat vyučovací proces a vše s ním související bez souhlasu vyučujícího a ostatních účastníků, např. videonahrávky, pořizování fotografií, hlasové snímání apod. Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo pouţity jen s jejím svolením. Porušení zákazu dokumentace vyučovacího procesu a zejména šíření videonahrávek, fotografií apod. bez souhlasu dotčených osob je neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti ve smyslu občanského zákoníku a ředitelka školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu se školským zákonem a dalšími právními předpisy. 3 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých ţáků (1) Práva uvedená v 2 odst. 1) s výjimkou písmen a), d) a n) mají také zákonní zástupci nezletilých ţáků. (2) Součástí jakékoliv ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka, která se týká vzdělávání ţáka, je vţdy souhlas ţáka. (3) Zákonní zástupci nezletilých ţáků jsou povinni: a) Zajistit, aby ţák docházel řádně do školy. b) Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka. c) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Dodat ţádost o uvolnění ţáka z vyučovacího předmětu v daném školním roce do konce měsíce září nebo do 14 dnů od termínu, kdy nastala skutečnost rozhodná pro uvolnění ţáka z vyučovacího předmětu. Součástí ţádosti jsou i její podklady jako např. doporučení lékaře. Dodat vyjádření pedagogicko-poradenského zařízení ve věci zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka do 3 měsíců od zahájení vzdělávání nebo do 1 měsíce od termínu, kdy nastala skutečnost rozhodná pro zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. Součástí vyjádření pedagogicko-poradenského zařízení musí být popis, jak má škola postupovat při zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. d) Dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. e) Poskytnout škole údaje o ţákovi potřebné pro zápis do školní matriky (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li ţák na území České 7

8 republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaţeného stupně vzdělání, údaje o tom, zda je ţák zdravotně postiţen, včetně údaje o druhu postiţení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je ţák sociálně znevýhodněn, a další údaje v souladu s platnou legislativou) a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku, kdy ke změně došlo. f) Poskytnout škole kontaktní údaje - adresu pro doručování písemností, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště ţáka, telefonické spojení, elektronické spojení a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku, kdy ke změně došlo. 4 Práva a povinnosti osob plnících vyţivovací povinnost vůči zletilým ţákům (1) Práva uvedená v 2 odst. 1) písmena b) a g) mají také osoby plnící vyţivovací povinnost vůči zletilým ţákům. Škola můţe naplnit tato práva pouze v případě, ţe zletilý ţák škole poskytne jména osob, včetně kontaktních údajů, které vůči němu plní vyţivovací povinnost, nebo ţe se tyto osoby samy škole přihlásí a prokáţí svůj nárok na informace. 5 Pravidla vzájemných vztahů mezi pracovníky školy a ţáky (1) Pracovníci školy a ţáci školy se vzájemně respektují. (2) Pracovníci školy a ţáci školy dbají o dodrţování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. (3) Pracovníci školy a ţáci si vzájemně vykají. (4) Pracovníci školy a ţáci školy dbají na udrţování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. (5) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy nebo pracovníka školy vůči ţákům jsou povaţovány za hrubé porušení školního řádu a ředitelka školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu se školským zákonem a s pracovně- právními předpisy.část III 6 Průběh vzdělávání (1) Uchazeč se stává ţákem školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí. 8

9 (2) V průběhu vzdělávání má ţák právo v souladu se školským zákonem poţádat o změnu vzdělávání podle jiného školního vzdělávacího programu, o přerušení vzdělávání, o povolení opakování ročníku, o uznání dosaţeného předchozího vzdělání, o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, o uvolnění z vyučování některého vyučovacího předmětu a o přezkoumání správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí a to vţdy na základě písemné ţádosti podané ředitelce školy. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. (3) Změna vzdělávání podle jiného školního vzdělávacího programu - o ţádosti rozhoduje ředitelka školy, přihlíţí zejména k dosavadním výsledkům vzdělávání ţáka a ke kapacitním a organizačním podmínkám školy. V rámci rozhodování o změně vzdělávání podle jiného školního vzdělávacího programu můţe ředitelka školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. (4) Přerušení vzdělávání - o ţádosti rozhoduje ředitelka školy, přihlíţí zejména k dosavadním výsledkům vzdělávání ţáka a ke kapacitním a organizačním podmínkám školy. Ţák můţe přerušit vzdělávání na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání ţák není ţákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje ţák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitelky školy ve vyšším ročníku, prokáţe-li odpovídající znalosti. Ředitelka školy na ţádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závaţné důvody. Pokud ţák po uplynutí doby, po kterou přerušil vzdělávání, do školy nenastoupí, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem před přerušením vzdělávání. (5) Opakování ročníku - o ţádosti rozhoduje ředitelka školy. Při rozhodování o povolení opakování ročníku ředitelka školy posuzuje dosavadní výsledky vzdělávání ţáka, jeho docházku do vyučování, jeho plnění povinností daných školním řádem, případně doporučení lékaře, jestliţe ţák ţádá o opakování ze zdravotních důvodů, a dále kapacitní a organizační podmínky školy. (6) Uznání dosaţeného předchozího vzdělání - o uznání předchozího uceleného dosaţeného vzdělání nebo částečného vzdělání ţáka rozhoduje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou. Ředitelka školy uzná ucelené dosaţené vzdělání ţáka, pokud je doloţeno dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání ţáka můţe ředitelka školy uznat, pokud je doloţeno dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosaţení neuplynulo více neţ 10 let nebo pokud ţák znalosti z tohoto vzdělání prokáţe při zkoušce stanovené ředitelkou školy. Uzná-li ředitelka školy dosaţené vzdělání ţáka, uvolní ţáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. Ţádost o uznání předchozího dosaţeného vzdělání můţe ţák podat nejpozději do 15. října příslušného kalendářního roku, (7) Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) - o ţádosti rozhoduje ředitelka školy. Při rozhodování ředitelka školy posuzuje dosavadní výsledky vzdělávání ţáka, jeho docházku do vyučování, jeho plnění povinností daných školním řádem a další doporučení či vyjádření dodaná ţadatelem a dále kapacitními a organizačními podmínkami školy. Vzdělávání podle IVP plánu nebude povoleno ţákovi, jehoţ hodnocení v některém pololetí bylo neprospěl, a ţák nesmí být ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení. Ţákovi, jemuţ bylo povoleno vzdělávání podle IVP, je stanovena organizace vzdělávání podle IVP. Vzdělávání ţáka podle IVP je povoleno 9

10 maximálně na dobu jednoho školního roku. V dalším školním roce se ţádost ţáka opět posuzuje. (8) Uvolnění z vyučování některého vyučovacího předmětu - ředitelka školy můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na základě jeho písemné ţádosti zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; ţáka se zdravotním postiţením můţe také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, ţe tento ţák nebude v některých předmětech hodnocen. Ţák není hodnocen z předmětu, z něhoţ byl zcela uvolněn. a) Ţák nemůţe být uvolněn z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk v případě, ţe se ţák vzdělává ve školním vzdělávacím programu Ekomonika a podnikání výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce, anglický jazyk nebo další cizí jazyk (ţák se musí vzdělávat v jednom cizím jazyce), ekonomika, ekonomické praktikum, ekonomika v anglickém jazyce, ekonomika v ruském jazyce, účetnictví, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, obchodní korespondence v anglickém jazyce, obchodní korespondence v ruském jazyce, seminář v anglickém jazyce aktuální, seminář v anglickém jazyce obchodní, seminář v ruském jazyce aktuální, seminář v ruském jazyce - obchodní, z volitelného předmětu společné části maturitní zkoušky dle volby ţáka, tyto předměty jsou rozhodující pro odborné zaměření absolventa a pro vykonání maturitní zkoušky. b) V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní ţáka z vyučování na základě písemného doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Písemnou ţádost o uvolnění v předmětu tělesná výchova podá ţák na předepsaném formuláři do 15 dnů od zahájení školního roku. Pokud ţák ţádá o uvolnění v průběhu školního roku, podá ţádost do 10 dnů od vystavení potvrzení lékařem. V případě nedodrţení termínů můţe ředitelka školy nevyhovět ţádosti v plném rozsahu. Ţák ţádost předá vyučujícímu předmětu tělesná výchova, který písemně potvrdí, ţe se se ţádostí seznámil, a učitel ţádost ještě ten den, nejpozději den následující postoupí do sekretariátu školy k vyřízení. Ţák, který je zcela uvolněn z předmětu tělesná výchova se nemůţe účastnit lyţařského kurzu ani sportovněturistického kurzu. V době konání kurzů navštěvuje školu a vzdělává se podle pokynů učitelů. (9) Přezkoumání správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí - má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitelka školy, ţádá Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeţe a tělovýchovy. Komisionální přezkoušení ţáka nařídí ředitelka školy nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým ţákem nebo zákonným zástupcem nezletilého ţáka. (10) Zanechání vzdělávání - ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni doručení písemného sdělení ředitelce školy o zanechání vzdělávání, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. Součástí sdělení nezletilého ţáka je souhlas jeho zákonného zástupce. 10

11 (11) Ţák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být ţákem školy posledním dnem školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. (12) Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li ţák profilovou nebo společnou část nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být ţákem školy 30. června roku, v němţ měl vzdělávání řádně ukončit. (13) Individuální informace o průběhu a výsledcích vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech, případně o náhlém zhoršení prospěchu, jsou vedeny v aplikaci Evidenční a informační systém školy (dále jen EISŠ ) na webových stránkách školy, který je pravidelně aktualizován. Ke vstupu do EISŠ obdrţí zákonný zástupce nezletilého ţáka a osoba plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţáku přístupové jméno a heslo do jednoho měsíce po nástupu ţáka do školy prostřednictvím ţáka. (14) Hromadné informace o činnosti školy a třídy podávají třídní učitelé na třídních schůzkách. Po třídních schůzkách podávají jednotliví vyučující zákonným zástupcům nezletilých ţáků a osobám, které mají ke zletilým ţákům vyţivovací povinnost, informace o vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech. Třídní schůzky se konají dvakrát v průběhu školního roku, v termínech uveřejněných na webových stránkách školy a oznámených zákonným zástupcům nezletilých ţáků a osobám plnícím vyţivovací povinnost vůči zletilým ţákům prostřednictvím ţáků oznámení v omluvném listu. Dotčeným osobám, které se třídních schůzek neúčastní, zasílají třídní učitelé oznámení o slabém prospěchu ţáků a udělených výchovných opatřeních. Oznámení jsou zasílána poštou jako obyčejná zásilka. Oznámení o udělení výchovného opatření, které nespadá do reţimu správního řízení, zašle třídní učitel zákonnému zástupci nezletilého ţáka nebo osobě plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţákovi do 7 dnů po udělení výchovného opatření. (15) Zákonný zástupce nezletilého ţáka a osoba plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţákovi můţe udělit škole písemný souhlas se zasíláním informací o průběhu a výsledcích vzdělávání ţáka elektronicky. V takovém případě bude škola uvedené informace zasílat pouze elektronicky na udanou adresu. 7 Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ve vyučování (1) Ţák je povinen řádně docházet do školy a účastnit se vyučování dle rozvrhu a všech akcí konaných školou. Příchody do budovy školy a odchody z budovy ţák zaznamenává prostřednictvím své elektronické karty. (2) Ţák je povinen nosit do školy omluvný list a veškerou nepřítomnost ve vyučování omlouvat pouze v omluvném listu, a to v pořadí, jak nastala. Ve výjimečných případech můţe nepřítomnost omluvit v omluvném listu a současně ji doloţit dokladem o pracovní neschopnosti nebo lékařským potvrzením. 11

12 (3) Nepřítomnost nezletilého ţáka omlouvá jeho zákonný zástupce (příp. vychovatel domova mládeţe, pokud jde o nezletilého ţáka ubytovaného v domově mládeţe). Zletilý ţák omlouvá svou nepřítomnost sám. Třídní učitel můţe rozhodnout, ţe součástí omluvenky zletilého ţáka bude podpis osoby plnící vůči zletilému ţákovi vyţivovací povinnost. O této skutečnosti písemně informuje ţáka i osobu plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţákovi. (4) Běţná lékařská vyšetření a úřední jednání si ţáci zařizují v době mimo vyučování. (5) Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých (např. z důvodu lékařského vyšetření), poţádá zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka o uvolnění ţáka z vyučování. Ţáka můţe uvolnit na 1 vyučovací hodinu vyučující v příslušné vyučovací hodině, na dobu nepřesahující 5 vyučovacích dnů třídní učitel či zástupkyně ředitelky školy a na dobu přesahující 5 vyučovacích dnů ředitelka školy na základě písemné řádně zdůvodněné ţádosti podané minimálně 7 dnů předem prostřednictvím třídního učitele. (6) Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka povinen oznámit příčinu nepřítomnosti ţáka třídnímu učiteli, případně jeho zástupci ještě týţ den telefonicky a doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Zletilý ţák můţe příčinu nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli i elektronicky. Doloţením důvodů se rozumí písemná zpráva (i elektronická), kde je uvedena příčina nepřítomnosti a předpokládaná doba nepřítomnosti ţáka ve vyučování. Třídní učitel můţe poţadovat okamţité doloţení dokladů potvrzujících uváděné důvody. (7) Třídní učitel můţe poţadovat doloţení nepřítomnosti ţáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem ţáka. Toto můţe ţádat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem či zletilým ţákem. (8) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté absence ţáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) můţe třídní učitel stanovit ţáku individuální pravidla omlouvání. V tomto případě můţe třídní učitel poţadovat jako součást kaţdé omluvenky potvrzení od ošetřujícího lékaře o nemoci ţáka nebo ošetření. O individuálních pravidlech omlouvání třídní učitel písemně informuje ţáka, zákonného zástupce nezletilého ţáka a v případě, ţe se jedná o zletilého ţáka, také osobu plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţákovi. (9) Po ukončení neúčasti ve vyučování musí ţák následující den předloţit omluvný list ke kontrole třídnímu učiteli, popř. jeho zástupci. Pokud tito zrovna ve třídě v uvedený den neučí, musí je navštívit v kabinetu. Opoţděné předloţení omluvného listu je povaţováno za závaţné porušení školního řádu. Nepředloţí-li ţák řádný doklad zdůvodňující nepřítomnost ve škole nejdéle do 3 dnů po návratu do vyučování, povaţují se zameškané hodiny s konečnou platností za neomluvené. (10) Pozdní příchody a předčasné odchody mohou být omluveny pouze z váţných důvodů po individuálním přešetření třídním učitelem. Ve výjimečných případech (náhlá nevolnost apod.) poţádá ţák třídního učitele nebo jeho zástupce o souhlas s uvolněním. Učitel vyrozumí u nezletilého ţáka jeho zákonného zástupce a poţádá jej, aby se pro ţáka 12

13 dostavil. V případě, ţe se zákonný zástupce dostavit nemůţe, zhodnotí učitel situaci a v případě potřeby zajistí doprovod ţáka zletilou osobou a informuje o tom zákonného zástupce. Vyučující zaznamená absenci do třídní knihy. (11) Zameškané učivo je ţák povinen si samostatně doplnit, případně si způsob doplnění učiva dohodne předem s příslušnými vyučujícími. Pokud se nejedná o závaţné zdravotní důvody, není předem známá nepřítomnost ţáka důvodem pro omluvu ţáka z aktivní účasti ve vyučování bezprostředně po jeho návratu. (12) Jestliţe se ţák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţil důvody ţákovy nepřítomnosti; zároveň jej upozorní, ţe jinak bude ţák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Ţák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být ţákem školy. (13) Povinností učitelů je zaznamenávat nepřítomnost ţáků ve vyučovacích hodinách do třídní knihy a rovněţ zaznamenat pozdní příchody ţáků včetně doby, která uplynula od začátku vyučovací hodiny. (14) Neomluvenou nepřítomnost ţáka do 20 vyučovacích hodin řeší zpravidla třídní učitel s nezletilým ţákem a jeho zákonným zástupcem nebo se zletilým ţákem formou pohovoru. Třídní učitel projedná důvody nepřítomnosti a způsob omlouvání a seznámí nezletilého ţáka a jeho zákonného zástupce nebo zletilého ţáka s moţnými důsledky v případě nárůstu počtu hodin neomluvené nepřítomnosti ve vyučování. Třídní učitel provede zápis z pohovoru, do něhoţ uvede způsob nápravy dohodnutý s nezletilým ţákem a jeho zákonným zástupcem nebo zletilým ţákem. Zúčastnění zápis podepíší a obdrţí jeho kopii. Případné odmítnutí podpisu nebo nepřevzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým ţákem se do zápisu zaznamená. (15) Při neomluvené nepřítomnosti ţáka nad 20 vyučovacích hodin svolá ředitelka školy školní výchovnou komisi, které se účastní ředitelka školy nebo její zástupkyně, nezletilý ţák a jeho zákonný zástupce nebo zletilý ţák, třídní učitel, výchovný poradce a dle závaţnosti a charakteru přestupků dále metodik protidrogové prevence apod. O průběhu a závěrech jednání provede třídní učitel zápis, který zúčastněné osoby podepíší a obdrţí jeho kopii. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonného zástupce nebo zletilého ţáka se v zápisu zaznamená. (16) Ředitelka školy můţe, v případě neomluvené absence nezletilého ţáka nad 20 vyučovacích hodin, nahlásit orgánům sociálně-právní ochrany dětí zanedbávání školní docházky ţáka a neplnění povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. (17) Individuální informace o průběhu docházky ţáka do školy jsou vedeny v aplikaci EISŠ na webových stránkách školy. Elektronický výkaz docházky zobrazuje příchody ţáka do budovy školy a jeho odchody z budovy školy na základě pouţívání elektronické karty. Ke vstupu do EISŠ obdrţí zákonný zástupce nezletilého ţáka a osoba plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţáku heslo do jednoho měsíce po nástupu ţáka do školy prostřednictvím ţáka. 13

14 8 Provoz a vnitřní reţim školy (1) Doba vyučování je stanovena rozvrhem hodin. Vyučování má dvě části, dopolední a odpolední. Kaţdá část vyučování je vymezena souvislým blokem vyučovacích hodin včetně přestávek mezi nimi. Začátek dopoledního a odpoledního vyučování je stanoven rozvrhem. Vyučovací hodiny začínají a končí: 1. hodina 7:45 8:30 2. hodina 8:35 9:20 3. hodina 9:25 10:10 4. hodina 10:30 11:15 5. hodina 11:20 12:05 6. hodina 12:15 13:00 7. hodina 13:05 13:50 8. hodina 14:00 14:45 9. hodina 14:50 15: hodina 15:45 16: hodina 16:35 17:20 Pro výuku nepovinných předmětů můţe ředitelka stanovit začátky a konce vyučovacích hodin odlišně. (2) Budova školy se otevírá v 7:00 hod. a uzavírá od pondělí do čtvrtku v 18:00 hod. v pátek v 16:00 hod. (3) Ţáci jsou povinni přicházet do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování stanoveným rozvrhem a po ukončení vyučování nebo účasti v mimoškolním kurzu neprodleně opustit budovu. Ţáci jsou povinni označit veškeré příchody do budovy a odchody z budovy přiloţením své čipové karty ke čtecímu zařízení u vstupních dveří. (4) Před vyučovací hodinou si ţáci připraví pomůcky na lavici. Po zvonění sedí na místě a v klidu vyčkávají příchod vyučujícího. V případě, ţe výuka probíhá mimo prostory školy, se ţáci shromáţdí na předem určeném místě a vyčkají příchodu vyučujícího. Bez něj nesmí budovu opustit. Zapomene-li si ţák přinést učební pomůcku, domácí úkol nebo se nemohl připravit na vyučování, omluví se na začátku vyučovací hodiny vyučujícímu. Hodinu ukončuje vyučující. V případě, ţe vyučování probíhá mimo školní budovu a současně jím vyučování končí, můţe ho vyučující se souhlasem ředitele ukončit na jiném místě neţ ve školní budově a místo ukončení vyučování oznámí vyvěšením na informační nástěnku školy. (5) Po dobu dopoledního a odpoledního vyučování včetně doby přestávek není ţákům dovoleno opouštět školní budovu. Výjimku tvoří volné hodiny v rozvrhu, uvolnění k lékaři a jiné závaţné důvody, o nichţ byl předem informován vyučující a třídní učitel nebo ředitelka či zástupkyně ředitelky. 14

15 (6) V období školního vyučování, kdy je jiţ ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, ţáci tohoto ročníku školu nenavštěvují, pokud nekonají ředitelkou školy stanovené aktivity. (7) Ţákům není dovoleno přijímat návštěvy v budově školy ani je vodit do budovy školy. V případě, ţe ţáci zjistí v prostorách školy pohyb neznámých osob, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně vrátného. (8) Ţákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu moţného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Peníze a cenné věci je moţné uloţit v sekretariátu školy. Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, ţe byly uloţeny na místě k tomu určeném. Zjistí - li tak ţák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamţitě ohlásit zaměstnanci školy, který rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu. (9) Ţáci, kteří si ze zdravotních důvodů ponechávají ve škole sadu učebnic, budou mít tyto učebnice uloţeny na místě určeném třídním učitelem. (10) Před hodinou tělesné výchovy si kaţdý ţák uloţí všechny doklady, peněţenku, hodinky, mobil, řetízky, prstýnky a další cenné věci do přineseného sáčku či jiného obalu. Uzavřený sáček předá učiteli k uloţení v kabinetu v tělocvičně. Učitel před ţákem sáček uloţí a kabinet na začátku hodiny uzamkne. Po ukončení výuky tělesné výchovy předá učitel ţákovi jeho sáček. (11) Třídní učitel zajišťuje třídnické hodiny, které se konají minimálně 1x za měsíc. V třídnických hodinách se ţáky projednává všechny otázky chování, prospěchu, docházky do školy a úkoly dané vedením školy. Třídní samospráva zvolená na začátku školního roku pomáhá třídnímu učiteli v práci. a) Třídní učitel stanoví ve třídě pořádkovou sluţbu, která se řídí jeho pokyny. Jména sluţbu konajících ţáků zapíše do třídní knihy. Součástí povinností sluţby je: b) okamţité hlášení mimořádných událostí a závad vyučujícímu c) informace o nepřítomnosti ţáků d) přenášení třídní knihy mezi učebnami, není-li pro tuto činnost určena zvláštní sluţba e) příprava učebních pomůcek dle pokynů jednotlivých vyučujících f) péče o čistotu tabule g) donáška křídy h) péče o pořádek ve třídě. Sluţba po hodině zkontroluje pořádek ve třídě, zavře otevřená okna, zhasne rozsvícená světla, zkontroluje uzavření vody a odchází jako poslední. (12) Třídní ţákovská sluţba je povinna při nepřítomnosti vyučujícího v hodině nejpozději 10 minut po začátku vyučovací hodiny tuto skutečnost přijít nahlásit zástupkyním ředitelky školy, v případě jejich nepřítomnosti do sekretariátu. 15

16 (13) Případ šíření poplašné zprávy (např. o výskytu bomby ve škole) bude vţdy předán Policii ČR. Rozhodnutím vedení školy mohou být nerealizované vyučovací hodiny nahrazeny formou odpoledního vyučování. (14) Kaţdý učitel má povinnost poskytovat ţákům konzultace. Po předchozí domluvě ţák můţe konzultovat s učitelem případné nejasnosti v probíraném učivu. Učitel si můţe konzultační hodiny pevně stanovit, ale pouze tak, aby všichni jeho ţáci měli moţnost konzultační hodinu vyuţít. (15) Potvrzení o studiu si ţáci vyřizují v sekretariátu školy v úředních hodinách. V těchto hodinách lze v sekretariátu činit osobně veškerá podání.osobně Specifické podmínky pro konání školních akcí a účast ţáků na těchto akcích stanoví ředitelka školy zvláštním pokynem. Při akcích konaných mimo školu jsou ţáci povinni v případě ubytování v objektech jiných osob dodrţovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o poţární ochraně platné v těchto objektech. Ţáci jsou rovněţ povinni dodrţovat stanovený reţim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. V tomto smyslu jsou povinni dodrţovat veškerá nařízení vydaná vedoucím akce. Na školních akcích platí ustanovení školního řádu. 9 Nakládání s majetkem školy (1) Ţáci jsou povinni nosit v prostorách školy vhodné přezůvky, které jim umoţňují bezpečný pohyb a neničí podlahové krytiny. K přezouvání, převlékání a odkládání svršků vyuţívají ţáci určené šatny. Po skončení vyučování si ţáci věci ze šaten odnesou, kromě přezůvek. Ţák, který odchází ze šatny poslední, zamkne a klíč odevzdá vrátnému. (2) Při výuce v odborných pracovnách a v tělocvičně se ţáci řídí řády platnými pro tyto učebny a pokyny vyučujícího. Při práci na PC jsou ţáci a všichni zaměstnanci školy povinni řídit se zásadami práce v počítačové síti. Při porušení těchto pravidel zodpovídají za případnou způsobenou škodu na majetku školy či zdraví ostatních účastníků výuky. (3) Ţáci mají právo pouţívat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo dalších zaměstnanců školy. (4) Kaţdé poškození majetku, jehoţ byl ţák svědkem nebo které objevil, musí nahlásit vyučujícímu, případně v sekretariátu školy. Ţák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuţ vzniku nezabránil, přestoţe to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí ţák nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku můţe ţák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, ţe na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou. (5) V případě, ţe bude poškozen majetek v kterékoliv učebně a nebude odhalen viník, škodu uhradí všichni ţáci třídy (skupiny), která byla v učebně jako poslední před nahlášením poškození. 16

17 (6) Ţáci jsou povinni své místo udrţovat v čistotě a pořádku a před odchodem ze třídy je uklidit. Poslední vyučovací hodinu v učebně ţáci dají ţidle na lavice. Ţáci i zaměstnanci školy jsou povinni šetřit elektřinou, vodou a dbát na čistotu prostor školy. 17

18 Část IV 10 Bezpečnost, poţární ochrana a ochrana zdraví (1) Všechny osoby účastné na vzdělávání a provozu školy jsou povinny dodrţovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipoţárními předpisy a evakuačním plánem budovy. (2) Ţáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a PO a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. (3) Ţáci jsou povinni dbát na ochranu zdraví a ţivota svého i ostatních osob, neprodleně informovat zaměstnance školy o zranění, úrazu, fyzickém napadení nebo jiné formy útisku vlastní nebo jiné osoby. (4) Kaţdý úraz či nevolnost má ţák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně jinému učiteli nebo zaměstnanci školy. V případě opoţděného nahlášení úrazu škole, pokud na to ţák nebude mít svědky, škola nemůţe tento úraz uznat jako školní. (5) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích školy je ţákům zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je povaţováno za hrubé porušení školního řádu. (6) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno uţívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je povaţováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně orgánům činným v trestním řízení. (7) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení. (8) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno pouţívat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněţ zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. Zjištěné případy budou předány k šetření Policii ČR. (9) Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění poţáru jsou ţáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. (10) Ve škole není povoleno pouţívání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin, těkavých a jedovatých látek, kromě prostorů k tomu určených. 18

19 (11) Pro ţáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. (12) Je přísně zakázáno vyklánění se a vylézání z oken, sedání do oken, vstupování na střechu budovy, vyhazování jakýchkoliv předmětů a vylévání vody z oken nebo házení předmětů do oken. Ţáci nesmějí ve třídách a na chodbách bez pokynu vyučujícího otevírat okna. (13) Při přecházení ţáků na místa vyučování či jiných školních akcí mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pohybu po městě a na komunikacích dodrţuje ţák pravidla silničního provozu. 11 Ochrana ţáků před sociálně -patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí (1) Všichni ţáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamţitě informovat třídního učitele nebo vedení školy. (2) Ve škole je zakázáno propagovat jakékoliv politické strany a hnutí, zejména ty, jejichţ program směřuje k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti. (3) Ţák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními ţáky nebo zaměstnanci školy, má právo ţádat o řešení takových problémů přímo ředitelku školy. (4) Ţák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, poniţujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamţitou pomoc a ochranu. (5) Ţák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného poniţujícího jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo ředitelce školy. (6) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohroţují zdraví nebo narušují dobré mravy. 19

20 Část V 12 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání (1) Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka je vyjádřeno klasifikací. (2) Zásady průběţného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení: a) Učitel oznámí ústně ţákům své poţadavky na hodnocení a klasifikaci na začátku školního roku. Formy průběţného hodnocení jsou zpravidla hodnocení ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení písemných prací, testů, hodnocení projektů, hodnocení domácích prací, hodnocení zvládnutí pohybových technik v tělesné výchově, hodnocení práce ţáka ve vyučovací hodině apod. Formy průběţného hodnocení a způsob jejich klasifikace včetně váhy jednotlivých forem hodnocení a minimálního počtu známek stanovuje vyučující v daném předmětu. b) Učitel sleduje průběţně výkony ţáka, jeho připravenost na výuku, systematičnost práce a provádí jeho průběţné hodnocení. Při tomto hodnocení posuzuje výsledky práce objektivně a dodrţuje pedagogické zásady. c) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Toto se netýká čtvrtletních kontrolních prací, které shrnují učivo aktuálního čtvrtletí. O termínu písemné práce, která má trvat déle neţ 30 minut, informuje vyučující ţáky minimálně 48 hodin předem, a to ústně nebo zápisem plánované akce do aplikace Bakaláři. d) V případě čtvrtletních kontrolních prací zapíše učitel termín práce do třídní knihy, aby byli informováni ostatní učitelé. Čtvrtletní kontrolní práci lze psát v jednom dni pouze jednu. e) Celková délka písemné práce nesmí přesáhnout 90 minut času na vypracování. f) Jestliţe se ţák při práci, která je hodnocena, dopustí podvodu, porušení autorských práv a plagiátorství nebo neodevzdá práci ve stanoveném termínu a stanovenou formou, bude tato práce hodnocena stupněm prospěchu nedostatečný. g) Klasifikaci ústního zkoušení je učitel povinen oznámit ţákovi ihned a veřejně. Doba běţného ústního zkoušení ţáka nesmí přesáhnout 15 minut v průběhu jedné vyučovací hodiny. h) Klasifikaci písemné práce sdělí učitel ţákům do 14 dnů ode dne vypracování písemné práce. i) Do 5 dnů po klasifikaci zapíše učitel známky do aplikace Bakaláři. j) Aby mohl být ţák na konci pololetí hodnocen, musí mít z vyučovacího předmětu minimálně tři známky za pololetí. Je v pravomoci učitele navýšit tento minimální počet známek pro hodnocení ţáka v daném předmětu. Výjimku z minimálního počtu tří známek můţe v odůvodněném případě udělit ţákovi ředitelka školy. k) Učitel vţdy při hodnocení ţáků postupuje tak, aby mohl na konci pololetí klasifikovat ţáka, jehoţ docházka do školy je alespoň 70 %. V případě, ţe ţák má niţší docházku neţ 70 % ze závaţných a doloţených důvodů (zdravotní důvody, sportovní činnost apod.), postupuje učitel tak, aby bylo moţné i tohoto ţáka ohodnotit, např. mimořádným přezkoušením. Pokud k niţší docházce nevedly 20

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

Školní řád. 1 Zásady a cíle vzdělávání

Školní řád. 1 Zásady a cíle vzdělávání Školní řád Školní řád SUPŠ v Bechyni vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále jen školský zákon /) a vyhlášky č. 13/2005

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola.

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola. ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Cíle středního vzdělávání Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více