ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ"

Transkript

1 ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY sídlo: Resslova 5, Praha 2 tel./fax.: IČ:

2 Obsah Část I 3 Obecná ustanovení 3 Část II 4 Práva a povinnosti ţáků 4 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých ţáků 7 Práva a povinnosti osob plnících vyţivovací povinnost vůči zletilým ţákům 8 Pravidla vzájemných vztahů mezi pracovníky školy a ţáky 8 Část III 8 Průběh vzdělávání 8 Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ve vyučování 11 Provoz a vnitřní reţim školy 14 Nakládání s majetkem školy 16 Část IV 18 Bezpečnost, poţární ochrana a ochrana zdraví 18 Ochrana ţáků před sociálně -patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 19 Část V 20 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 20 Komisionální a doklasifikační zkoušky 21 Vzdělávání ţáka podle individuálního vzdělávacího plánu 23 Kritéria klasifikačních stupňů hodnocení prospěchu 24 Hodnocení odborné praxe ţáka konané ve 2. a 3. ročníku 25 Kritéria klasifikačních stupňů hodnocení chování 26 Celkové hodnocení ţáka na vysvědčení 26 Část VI 28 Výchovná opatření 28 Část VII 31 Ostatní ustanovení 31 2

3 Část I 1 Obecná ustanovení (1) Ředitelka Českoslovanské akademie obchodní, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5 (dále jen ředitelka školy ) vydává školní řád v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který upravuje: a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků Českoslovanské akademie obchodní, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5 (dále jen škola ) a jejich zákonných zástupců. b) Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vzdělávání a provozu školy. c) Podmínky provozu a vnitřního reţimu školy. d) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. e) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků. f) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. (2) Školní řád je zpracován v souladu s těmito závaznými předpisy: a) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen školský zákon ) b) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři c) vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných d) Listina základních práv a svobod e) Úmluva o právech dítěte a dalšími platnými legislativními předpisy (3) Školní řád je závazný pro všechny ţáky školy, jejich zákonné zástupce, zaměstnance školy a další osoby, které v rámci výkonu svých práv a povinností přicházejí do kontaktu se školou. 3

4 (1) Ţáci mají právo: Část II 2 Práva a povinnosti ţáků a) Na vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona. b) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Ţáci mají právo v čase dohodnutém s učitelem nahlíţet do pedagogické dokumentace týkající se pouze jejich osoby (např. katalogových listů, protokolů o vykonaných zkouškách atd.), pořizovat si výpisky, případně kopie dokumentů. Kopie dokumentů ţáci uhradí dle sazebníku školy. c) Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. d) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, ţe ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. e) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. f) Na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Základní poradenskou pomoc jsou povinni ţákům poskytnout všichni učitelé, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce nebo metodik prevence sociálně - patologických jevů. g) Na zohlednění specifických vzdělávacích potřeb dle doporučení pedagogickoporadenského zařízení a zdravotních potřeb dle doporučení lékaře. h) Vznášet dotazy a připomínky k chodu školy, podávat náměty ke zlepšení podmínek výuky. Podatelnou je sekretariát školy, podání lze činit písemně i elektronicky. Pracovník školy, do jehoţ kompetence dotaz, připomínka či podnět spadá, je povinen podateli odpovědět nejpozději do 30 dnů nebo jej v uvedené lhůtě pozvat k projednání věci. Na podání, která jsou anonymní nebo z nich podatele nelze přesně identifikovat, nebude podateli vyhotovena odpověď. i) Na podání písemné ţádosti o změnu vzdělávání podle jiného školního vzdělávacího programu. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. j) Na podání písemné ţádosti o přerušení vzdělávání. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. k) Na podání písemné ţádosti o povolení opakování ročníku. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. l) Na podání písemné ţádosti o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. m) Na podání písemné ţádosti o uvolnění z vyučování. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. 4

5 n) Na podání písemné ţádosti o uznání předchozího uceleného dosaţeného vzdělání nebo částečného vzdělání. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. o) Zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého ţáka je souhlas jeho zákonného zástupce. p) Na přezkoumání správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, máli pochybnosti o správnosti hodnocení. (2) Ţáci jsou povinni: a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. b) Přicházet do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování stanoveným rozvrhem. Po ukončení vyučování neprodleně opustit budovu. Ţáci jsou povinni označit veškeré příchody do budovy a odchody z budovy čipovou kartou přiloţením této karty ke čtecímu zařízení u vstupních dveří. c) Omlouvat se podle pravidel daných školním řádem. d) Dodrţovat pravidla hygieny, chodit vhodně oblečeni a upraveni. Ţáci jsou povinni nosit v prostorách školy vhodné přezůvky, které jim umoţňují bezpečný pohyb a neničí podlahové krytiny. K přezouvání, převlékání a odkládání svršků vyuţívají ţáci určené šatny. e) Chránit fyzické a duševní zdraví své i svých spoluţáků. Dodrţovat školní a další předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni a to nejen v budově školy, ale i na všech školních akcích. Jsou povinni respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamţitou situaci. V případě úrazu je ţák povinen přivolat okamţitou pomoc učitele a poskytnout první pomoc, dle svých schopností a moţností. f) Dbát na pravidla kulturního a slušného chování v jednání s pracovníky školy, ostatními ţáky a dalšími lidmi, kteří se vyskytují v budově školy. Chovat se ohleduplně, respektovat právo na osobní důstojnost a čest druhých, vyvarovat se projevů netolerance, projevovat úctu ke starším osobám, vytvářet svým chováním dobrou atmosféru ve škole. g) Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. h) Sledovat informace, sdělení a pokyny na nástěnkách ve škole, sledovat informace zveřejněné na webových stránkách školy. i) Opatřit si poţadované učebnice a učební pomůcky a nosit je do výuky. j) Včas vracet vypůjčené knihy ze školní knihovny nebo učební pomůcky, pokud jim byly svěřeny školou pro potřeby výuky. k) Chránit majetek školy, majetek svůj i svých spoluţáků. (3) Zletilí ţáci jsou dále povinni: a) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Dodat ţádost o uvolnění ţáka z vyučovacího předmětu v daném školním roce do konce měsíce září nebo do 14 dnů od termínu, kdy nastala skutečnost rozhodná pro uvolnění ţáka z vyučovacího předmětu. Součástí ţádosti jsou i její podklady jako 5

6 např. doporučení lékaře. Dodat vyjádření pedagogicko-poradenského zařízení ve věci zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka do 3 měsíců od zahájení vzdělávání nebo do 1 měsíce od termínu, kdy nastala skutečnost rozhodná pro zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. Součástí vyjádření pedagogicko-poradenského zařízení musí být popis, jak má škola postupovat při zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. b) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. c) Poskytnout škole údaje potřebné pro zápis do školní matriky (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li ţák na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaţeného stupně vzdělání, údaje o tom, zda je ţák zdravotně postiţen, včetně údaje o druhu postiţení, nebo zdravotně znevýhodněn, popřípadě údaj o tom, zda je ţák sociálně znevýhodněn, a další údaje v souladu s platnou legislativou) a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku kdy ke změně došlo. d) Poskytnout škole kontaktní údaje - adresu pro doručování písemností, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště, telefonické spojení, elektronické spojení a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku, kdy ke změně došlo. e) Poskytnout škole jména osob, které mají k ţákovi vyţivovací povinnost a kontaktní údaje na tyto osoby - adresu pro doručování písemností, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště ţáka, telefonické spojení, elektronické spojení a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku, kdy ke změně došlo. (4) Ţákům je zakázáno: a) Kouřit ve všech prostorách budovy školy, na dvorku a hřišti školy, na chodníku před školou a při všech školních akcích. b) Po dobu dopoledního a odpoledního vyučování včetně doby přestávek opouštět školní budovu. Výjimku tvoří volné hodiny v rozvrhu, uvolnění k lékaři a jiné závaţné důvody, o nichţ byl předem informován vyučující a třídní učitel nebo ředitelka či zástupkyně ředitelky. c) Donášet, distribuovat, drţet a uţívat návykové látky v budově školy a při školních akcích. d) Donášet do školy nebezpečné, zdraví ohroţující věci, šířit tiskoviny a jiné materiály propagující rasismus, brutalitu, pornografii, činnost sekt a sdruţení a další negativní jevy, které poškozují fyzické a duševní zdraví člověka nebo mohou záporně ovlivňovat vývoj osobnosti. e) Nosit do prostor školy cenné věci a větší částky peněz, za případné poškození nebo ztráty škola neručí. f) Manipulovat s elektrickým zařízením, s připojením počítačů k počítačové síti, chemikáliemi a dalším technickým vybavením školy bez souhlasu vyučujícího. g) Narušovat vyučování např. hovorem se spoluţáky v době výkladu vyučujícího. h) Pouţívat vlastní a nerevidovaná elektrická zařízení s připojením do rozvodu elektrické energie ve škole, např. napájení notebooků, nabíječky telefonů apod. 6

7 Notebook můţe ţák ve vyučovacích hodinách pouţívat pouze se souhlasem vyučujícího. Pokud přístroj nebyl revidován revizním technikem určeným školou, potom jej ţák můţe pouţívat pouze v reţimu provozu napájení z baterie. i) Pouţívat mobilní telefony ve vyučovacích hodinách. Ve vyučovací hodině musí mít ţák mobilní telefon uloţen v tašce, batohu apod., nikoliv na lavici. j) Jakýmkoliv způsobem dokumentovat vyučovací proces a vše s ním související bez souhlasu vyučujícího a ostatních účastníků, např. videonahrávky, pořizování fotografií, hlasové snímání apod. Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo pouţity jen s jejím svolením. Porušení zákazu dokumentace vyučovacího procesu a zejména šíření videonahrávek, fotografií apod. bez souhlasu dotčených osob je neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti ve smyslu občanského zákoníku a ředitelka školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu se školským zákonem a dalšími právními předpisy. 3 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých ţáků (1) Práva uvedená v 2 odst. 1) s výjimkou písmen a), d) a n) mají také zákonní zástupci nezletilých ţáků. (2) Součástí jakékoliv ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka, která se týká vzdělávání ţáka, je vţdy souhlas ţáka. (3) Zákonní zástupci nezletilých ţáků jsou povinni: a) Zajistit, aby ţák docházel řádně do školy. b) Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka. c) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Dodat ţádost o uvolnění ţáka z vyučovacího předmětu v daném školním roce do konce měsíce září nebo do 14 dnů od termínu, kdy nastala skutečnost rozhodná pro uvolnění ţáka z vyučovacího předmětu. Součástí ţádosti jsou i její podklady jako např. doporučení lékaře. Dodat vyjádření pedagogicko-poradenského zařízení ve věci zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka do 3 měsíců od zahájení vzdělávání nebo do 1 měsíce od termínu, kdy nastala skutečnost rozhodná pro zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. Součástí vyjádření pedagogicko-poradenského zařízení musí být popis, jak má škola postupovat při zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáka. d) Dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. e) Poskytnout škole údaje o ţákovi potřebné pro zápis do školní matriky (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li ţák na území České 7

8 republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaţeného stupně vzdělání, údaje o tom, zda je ţák zdravotně postiţen, včetně údaje o druhu postiţení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je ţák sociálně znevýhodněn, a další údaje v souladu s platnou legislativou) a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku, kdy ke změně došlo. f) Poskytnout škole kontaktní údaje - adresu pro doručování písemností, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště ţáka, telefonické spojení, elektronické spojení a informovat školu o změně těchto údajů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od okamţiku, kdy ke změně došlo. 4 Práva a povinnosti osob plnících vyţivovací povinnost vůči zletilým ţákům (1) Práva uvedená v 2 odst. 1) písmena b) a g) mají také osoby plnící vyţivovací povinnost vůči zletilým ţákům. Škola můţe naplnit tato práva pouze v případě, ţe zletilý ţák škole poskytne jména osob, včetně kontaktních údajů, které vůči němu plní vyţivovací povinnost, nebo ţe se tyto osoby samy škole přihlásí a prokáţí svůj nárok na informace. 5 Pravidla vzájemných vztahů mezi pracovníky školy a ţáky (1) Pracovníci školy a ţáci školy se vzájemně respektují. (2) Pracovníci školy a ţáci školy dbají o dodrţování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. (3) Pracovníci školy a ţáci si vzájemně vykají. (4) Pracovníci školy a ţáci školy dbají na udrţování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. (5) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy nebo pracovníka školy vůči ţákům jsou povaţovány za hrubé porušení školního řádu a ředitelka školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu se školským zákonem a s pracovně- právními předpisy.část III 6 Průběh vzdělávání (1) Uchazeč se stává ţákem školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí. 8

9 (2) V průběhu vzdělávání má ţák právo v souladu se školským zákonem poţádat o změnu vzdělávání podle jiného školního vzdělávacího programu, o přerušení vzdělávání, o povolení opakování ročníku, o uznání dosaţeného předchozího vzdělání, o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, o uvolnění z vyučování některého vyučovacího předmětu a o přezkoumání správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí a to vţdy na základě písemné ţádosti podané ředitelce školy. Součástí ţádosti zákonného zástupce nezletilého ţáka je souhlas ţáka. (3) Změna vzdělávání podle jiného školního vzdělávacího programu - o ţádosti rozhoduje ředitelka školy, přihlíţí zejména k dosavadním výsledkům vzdělávání ţáka a ke kapacitním a organizačním podmínkám školy. V rámci rozhodování o změně vzdělávání podle jiného školního vzdělávacího programu můţe ředitelka školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. (4) Přerušení vzdělávání - o ţádosti rozhoduje ředitelka školy, přihlíţí zejména k dosavadním výsledkům vzdělávání ţáka a ke kapacitním a organizačním podmínkám školy. Ţák můţe přerušit vzdělávání na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání ţák není ţákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje ţák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitelky školy ve vyšším ročníku, prokáţe-li odpovídající znalosti. Ředitelka školy na ţádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závaţné důvody. Pokud ţák po uplynutí doby, po kterou přerušil vzdělávání, do školy nenastoupí, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem před přerušením vzdělávání. (5) Opakování ročníku - o ţádosti rozhoduje ředitelka školy. Při rozhodování o povolení opakování ročníku ředitelka školy posuzuje dosavadní výsledky vzdělávání ţáka, jeho docházku do vyučování, jeho plnění povinností daných školním řádem, případně doporučení lékaře, jestliţe ţák ţádá o opakování ze zdravotních důvodů, a dále kapacitní a organizační podmínky školy. (6) Uznání dosaţeného předchozího vzdělání - o uznání předchozího uceleného dosaţeného vzdělání nebo částečného vzdělání ţáka rozhoduje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou. Ředitelka školy uzná ucelené dosaţené vzdělání ţáka, pokud je doloţeno dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání ţáka můţe ředitelka školy uznat, pokud je doloţeno dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosaţení neuplynulo více neţ 10 let nebo pokud ţák znalosti z tohoto vzdělání prokáţe při zkoušce stanovené ředitelkou školy. Uzná-li ředitelka školy dosaţené vzdělání ţáka, uvolní ţáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. Ţádost o uznání předchozího dosaţeného vzdělání můţe ţák podat nejpozději do 15. října příslušného kalendářního roku, (7) Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) - o ţádosti rozhoduje ředitelka školy. Při rozhodování ředitelka školy posuzuje dosavadní výsledky vzdělávání ţáka, jeho docházku do vyučování, jeho plnění povinností daných školním řádem a další doporučení či vyjádření dodaná ţadatelem a dále kapacitními a organizačními podmínkami školy. Vzdělávání podle IVP plánu nebude povoleno ţákovi, jehoţ hodnocení v některém pololetí bylo neprospěl, a ţák nesmí být ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení. Ţákovi, jemuţ bylo povoleno vzdělávání podle IVP, je stanovena organizace vzdělávání podle IVP. Vzdělávání ţáka podle IVP je povoleno 9

10 maximálně na dobu jednoho školního roku. V dalším školním roce se ţádost ţáka opět posuzuje. (8) Uvolnění z vyučování některého vyučovacího předmětu - ředitelka školy můţe ze závaţných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na základě jeho písemné ţádosti zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; ţáka se zdravotním postiţením můţe také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, ţe tento ţák nebude v některých předmětech hodnocen. Ţák není hodnocen z předmětu, z něhoţ byl zcela uvolněn. a) Ţák nemůţe být uvolněn z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk v případě, ţe se ţák vzdělává ve školním vzdělávacím programu Ekomonika a podnikání výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce, anglický jazyk nebo další cizí jazyk (ţák se musí vzdělávat v jednom cizím jazyce), ekonomika, ekonomické praktikum, ekonomika v anglickém jazyce, ekonomika v ruském jazyce, účetnictví, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, obchodní korespondence v anglickém jazyce, obchodní korespondence v ruském jazyce, seminář v anglickém jazyce aktuální, seminář v anglickém jazyce obchodní, seminář v ruském jazyce aktuální, seminář v ruském jazyce - obchodní, z volitelného předmětu společné části maturitní zkoušky dle volby ţáka, tyto předměty jsou rozhodující pro odborné zaměření absolventa a pro vykonání maturitní zkoušky. b) V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní ţáka z vyučování na základě písemného doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Písemnou ţádost o uvolnění v předmětu tělesná výchova podá ţák na předepsaném formuláři do 15 dnů od zahájení školního roku. Pokud ţák ţádá o uvolnění v průběhu školního roku, podá ţádost do 10 dnů od vystavení potvrzení lékařem. V případě nedodrţení termínů můţe ředitelka školy nevyhovět ţádosti v plném rozsahu. Ţák ţádost předá vyučujícímu předmětu tělesná výchova, který písemně potvrdí, ţe se se ţádostí seznámil, a učitel ţádost ještě ten den, nejpozději den následující postoupí do sekretariátu školy k vyřízení. Ţák, který je zcela uvolněn z předmětu tělesná výchova se nemůţe účastnit lyţařského kurzu ani sportovněturistického kurzu. V době konání kurzů navštěvuje školu a vzdělává se podle pokynů učitelů. (9) Přezkoumání správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí - má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitelka školy, ţádá Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeţe a tělovýchovy. Komisionální přezkoušení ţáka nařídí ředitelka školy nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým ţákem nebo zákonným zástupcem nezletilého ţáka. (10) Zanechání vzdělávání - ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni doručení písemného sdělení ředitelce školy o zanechání vzdělávání, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. Součástí sdělení nezletilého ţáka je souhlas jeho zákonného zástupce. 10

11 (11) Ţák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být ţákem školy posledním dnem školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. (12) Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li ţák profilovou nebo společnou část nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být ţákem školy 30. června roku, v němţ měl vzdělávání řádně ukončit. (13) Individuální informace o průběhu a výsledcích vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech, případně o náhlém zhoršení prospěchu, jsou vedeny v aplikaci Evidenční a informační systém školy (dále jen EISŠ ) na webových stránkách školy, který je pravidelně aktualizován. Ke vstupu do EISŠ obdrţí zákonný zástupce nezletilého ţáka a osoba plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţáku přístupové jméno a heslo do jednoho měsíce po nástupu ţáka do školy prostřednictvím ţáka. (14) Hromadné informace o činnosti školy a třídy podávají třídní učitelé na třídních schůzkách. Po třídních schůzkách podávají jednotliví vyučující zákonným zástupcům nezletilých ţáků a osobám, které mají ke zletilým ţákům vyţivovací povinnost, informace o vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech. Třídní schůzky se konají dvakrát v průběhu školního roku, v termínech uveřejněných na webových stránkách školy a oznámených zákonným zástupcům nezletilých ţáků a osobám plnícím vyţivovací povinnost vůči zletilým ţákům prostřednictvím ţáků oznámení v omluvném listu. Dotčeným osobám, které se třídních schůzek neúčastní, zasílají třídní učitelé oznámení o slabém prospěchu ţáků a udělených výchovných opatřeních. Oznámení jsou zasílána poštou jako obyčejná zásilka. Oznámení o udělení výchovného opatření, které nespadá do reţimu správního řízení, zašle třídní učitel zákonnému zástupci nezletilého ţáka nebo osobě plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţákovi do 7 dnů po udělení výchovného opatření. (15) Zákonný zástupce nezletilého ţáka a osoba plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţákovi můţe udělit škole písemný souhlas se zasíláním informací o průběhu a výsledcích vzdělávání ţáka elektronicky. V takovém případě bude škola uvedené informace zasílat pouze elektronicky na udanou adresu. 7 Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ve vyučování (1) Ţák je povinen řádně docházet do školy a účastnit se vyučování dle rozvrhu a všech akcí konaných školou. Příchody do budovy školy a odchody z budovy ţák zaznamenává prostřednictvím své elektronické karty. (2) Ţák je povinen nosit do školy omluvný list a veškerou nepřítomnost ve vyučování omlouvat pouze v omluvném listu, a to v pořadí, jak nastala. Ve výjimečných případech můţe nepřítomnost omluvit v omluvném listu a současně ji doloţit dokladem o pracovní neschopnosti nebo lékařským potvrzením. 11

12 (3) Nepřítomnost nezletilého ţáka omlouvá jeho zákonný zástupce (příp. vychovatel domova mládeţe, pokud jde o nezletilého ţáka ubytovaného v domově mládeţe). Zletilý ţák omlouvá svou nepřítomnost sám. Třídní učitel můţe rozhodnout, ţe součástí omluvenky zletilého ţáka bude podpis osoby plnící vůči zletilému ţákovi vyţivovací povinnost. O této skutečnosti písemně informuje ţáka i osobu plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţákovi. (4) Běţná lékařská vyšetření a úřední jednání si ţáci zařizují v době mimo vyučování. (5) Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých (např. z důvodu lékařského vyšetření), poţádá zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka o uvolnění ţáka z vyučování. Ţáka můţe uvolnit na 1 vyučovací hodinu vyučující v příslušné vyučovací hodině, na dobu nepřesahující 5 vyučovacích dnů třídní učitel či zástupkyně ředitelky školy a na dobu přesahující 5 vyučovacích dnů ředitelka školy na základě písemné řádně zdůvodněné ţádosti podané minimálně 7 dnů předem prostřednictvím třídního učitele. (6) Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka povinen oznámit příčinu nepřítomnosti ţáka třídnímu učiteli, případně jeho zástupci ještě týţ den telefonicky a doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Zletilý ţák můţe příčinu nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli i elektronicky. Doloţením důvodů se rozumí písemná zpráva (i elektronická), kde je uvedena příčina nepřítomnosti a předpokládaná doba nepřítomnosti ţáka ve vyučování. Třídní učitel můţe poţadovat okamţité doloţení dokladů potvrzujících uváděné důvody. (7) Třídní učitel můţe poţadovat doloţení nepřítomnosti ţáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem ţáka. Toto můţe ţádat jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem či zletilým ţákem. (8) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté absence ţáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) můţe třídní učitel stanovit ţáku individuální pravidla omlouvání. V tomto případě můţe třídní učitel poţadovat jako součást kaţdé omluvenky potvrzení od ošetřujícího lékaře o nemoci ţáka nebo ošetření. O individuálních pravidlech omlouvání třídní učitel písemně informuje ţáka, zákonného zástupce nezletilého ţáka a v případě, ţe se jedná o zletilého ţáka, také osobu plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţákovi. (9) Po ukončení neúčasti ve vyučování musí ţák následující den předloţit omluvný list ke kontrole třídnímu učiteli, popř. jeho zástupci. Pokud tito zrovna ve třídě v uvedený den neučí, musí je navštívit v kabinetu. Opoţděné předloţení omluvného listu je povaţováno za závaţné porušení školního řádu. Nepředloţí-li ţák řádný doklad zdůvodňující nepřítomnost ve škole nejdéle do 3 dnů po návratu do vyučování, povaţují se zameškané hodiny s konečnou platností za neomluvené. (10) Pozdní příchody a předčasné odchody mohou být omluveny pouze z váţných důvodů po individuálním přešetření třídním učitelem. Ve výjimečných případech (náhlá nevolnost apod.) poţádá ţák třídního učitele nebo jeho zástupce o souhlas s uvolněním. Učitel vyrozumí u nezletilého ţáka jeho zákonného zástupce a poţádá jej, aby se pro ţáka 12

13 dostavil. V případě, ţe se zákonný zástupce dostavit nemůţe, zhodnotí učitel situaci a v případě potřeby zajistí doprovod ţáka zletilou osobou a informuje o tom zákonného zástupce. Vyučující zaznamená absenci do třídní knihy. (11) Zameškané učivo je ţák povinen si samostatně doplnit, případně si způsob doplnění učiva dohodne předem s příslušnými vyučujícími. Pokud se nejedná o závaţné zdravotní důvody, není předem známá nepřítomnost ţáka důvodem pro omluvu ţáka z aktivní účasti ve vyučování bezprostředně po jeho návratu. (12) Jestliţe se ţák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţil důvody ţákovy nepřítomnosti; zároveň jej upozorní, ţe jinak bude ţák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Ţák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být ţákem školy. (13) Povinností učitelů je zaznamenávat nepřítomnost ţáků ve vyučovacích hodinách do třídní knihy a rovněţ zaznamenat pozdní příchody ţáků včetně doby, která uplynula od začátku vyučovací hodiny. (14) Neomluvenou nepřítomnost ţáka do 20 vyučovacích hodin řeší zpravidla třídní učitel s nezletilým ţákem a jeho zákonným zástupcem nebo se zletilým ţákem formou pohovoru. Třídní učitel projedná důvody nepřítomnosti a způsob omlouvání a seznámí nezletilého ţáka a jeho zákonného zástupce nebo zletilého ţáka s moţnými důsledky v případě nárůstu počtu hodin neomluvené nepřítomnosti ve vyučování. Třídní učitel provede zápis z pohovoru, do něhoţ uvede způsob nápravy dohodnutý s nezletilým ţákem a jeho zákonným zástupcem nebo zletilým ţákem. Zúčastnění zápis podepíší a obdrţí jeho kopii. Případné odmítnutí podpisu nebo nepřevzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým ţákem se do zápisu zaznamená. (15) Při neomluvené nepřítomnosti ţáka nad 20 vyučovacích hodin svolá ředitelka školy školní výchovnou komisi, které se účastní ředitelka školy nebo její zástupkyně, nezletilý ţák a jeho zákonný zástupce nebo zletilý ţák, třídní učitel, výchovný poradce a dle závaţnosti a charakteru přestupků dále metodik protidrogové prevence apod. O průběhu a závěrech jednání provede třídní učitel zápis, který zúčastněné osoby podepíší a obdrţí jeho kopii. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonného zástupce nebo zletilého ţáka se v zápisu zaznamená. (16) Ředitelka školy můţe, v případě neomluvené absence nezletilého ţáka nad 20 vyučovacích hodin, nahlásit orgánům sociálně-právní ochrany dětí zanedbávání školní docházky ţáka a neplnění povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. (17) Individuální informace o průběhu docházky ţáka do školy jsou vedeny v aplikaci EISŠ na webových stránkách školy. Elektronický výkaz docházky zobrazuje příchody ţáka do budovy školy a jeho odchody z budovy školy na základě pouţívání elektronické karty. Ke vstupu do EISŠ obdrţí zákonný zástupce nezletilého ţáka a osoba plnící vyţivovací povinnost vůči zletilému ţáku heslo do jednoho měsíce po nástupu ţáka do školy prostřednictvím ţáka. 13

14 8 Provoz a vnitřní reţim školy (1) Doba vyučování je stanovena rozvrhem hodin. Vyučování má dvě části, dopolední a odpolední. Kaţdá část vyučování je vymezena souvislým blokem vyučovacích hodin včetně přestávek mezi nimi. Začátek dopoledního a odpoledního vyučování je stanoven rozvrhem. Vyučovací hodiny začínají a končí: 1. hodina 7:45 8:30 2. hodina 8:35 9:20 3. hodina 9:25 10:10 4. hodina 10:30 11:15 5. hodina 11:20 12:05 6. hodina 12:15 13:00 7. hodina 13:05 13:50 8. hodina 14:00 14:45 9. hodina 14:50 15: hodina 15:45 16: hodina 16:35 17:20 Pro výuku nepovinných předmětů můţe ředitelka stanovit začátky a konce vyučovacích hodin odlišně. (2) Budova školy se otevírá v 7:00 hod. a uzavírá od pondělí do čtvrtku v 18:00 hod. v pátek v 16:00 hod. (3) Ţáci jsou povinni přicházet do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování stanoveným rozvrhem a po ukončení vyučování nebo účasti v mimoškolním kurzu neprodleně opustit budovu. Ţáci jsou povinni označit veškeré příchody do budovy a odchody z budovy přiloţením své čipové karty ke čtecímu zařízení u vstupních dveří. (4) Před vyučovací hodinou si ţáci připraví pomůcky na lavici. Po zvonění sedí na místě a v klidu vyčkávají příchod vyučujícího. V případě, ţe výuka probíhá mimo prostory školy, se ţáci shromáţdí na předem určeném místě a vyčkají příchodu vyučujícího. Bez něj nesmí budovu opustit. Zapomene-li si ţák přinést učební pomůcku, domácí úkol nebo se nemohl připravit na vyučování, omluví se na začátku vyučovací hodiny vyučujícímu. Hodinu ukončuje vyučující. V případě, ţe vyučování probíhá mimo školní budovu a současně jím vyučování končí, můţe ho vyučující se souhlasem ředitele ukončit na jiném místě neţ ve školní budově a místo ukončení vyučování oznámí vyvěšením na informační nástěnku školy. (5) Po dobu dopoledního a odpoledního vyučování včetně doby přestávek není ţákům dovoleno opouštět školní budovu. Výjimku tvoří volné hodiny v rozvrhu, uvolnění k lékaři a jiné závaţné důvody, o nichţ byl předem informován vyučující a třídní učitel nebo ředitelka či zástupkyně ředitelky. 14

15 (6) V období školního vyučování, kdy je jiţ ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, ţáci tohoto ročníku školu nenavštěvují, pokud nekonají ředitelkou školy stanovené aktivity. (7) Ţákům není dovoleno přijímat návštěvy v budově školy ani je vodit do budovy školy. V případě, ţe ţáci zjistí v prostorách školy pohyb neznámých osob, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně vrátného. (8) Ţákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu moţného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Peníze a cenné věci je moţné uloţit v sekretariátu školy. Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, ţe byly uloţeny na místě k tomu určeném. Zjistí - li tak ţák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamţitě ohlásit zaměstnanci školy, který rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu. (9) Ţáci, kteří si ze zdravotních důvodů ponechávají ve škole sadu učebnic, budou mít tyto učebnice uloţeny na místě určeném třídním učitelem. (10) Před hodinou tělesné výchovy si kaţdý ţák uloţí všechny doklady, peněţenku, hodinky, mobil, řetízky, prstýnky a další cenné věci do přineseného sáčku či jiného obalu. Uzavřený sáček předá učiteli k uloţení v kabinetu v tělocvičně. Učitel před ţákem sáček uloţí a kabinet na začátku hodiny uzamkne. Po ukončení výuky tělesné výchovy předá učitel ţákovi jeho sáček. (11) Třídní učitel zajišťuje třídnické hodiny, které se konají minimálně 1x za měsíc. V třídnických hodinách se ţáky projednává všechny otázky chování, prospěchu, docházky do školy a úkoly dané vedením školy. Třídní samospráva zvolená na začátku školního roku pomáhá třídnímu učiteli v práci. a) Třídní učitel stanoví ve třídě pořádkovou sluţbu, která se řídí jeho pokyny. Jména sluţbu konajících ţáků zapíše do třídní knihy. Součástí povinností sluţby je: b) okamţité hlášení mimořádných událostí a závad vyučujícímu c) informace o nepřítomnosti ţáků d) přenášení třídní knihy mezi učebnami, není-li pro tuto činnost určena zvláštní sluţba e) příprava učebních pomůcek dle pokynů jednotlivých vyučujících f) péče o čistotu tabule g) donáška křídy h) péče o pořádek ve třídě. Sluţba po hodině zkontroluje pořádek ve třídě, zavře otevřená okna, zhasne rozsvícená světla, zkontroluje uzavření vody a odchází jako poslední. (12) Třídní ţákovská sluţba je povinna při nepřítomnosti vyučujícího v hodině nejpozději 10 minut po začátku vyučovací hodiny tuto skutečnost přijít nahlásit zástupkyním ředitelky školy, v případě jejich nepřítomnosti do sekretariátu. 15

16 (13) Případ šíření poplašné zprávy (např. o výskytu bomby ve škole) bude vţdy předán Policii ČR. Rozhodnutím vedení školy mohou být nerealizované vyučovací hodiny nahrazeny formou odpoledního vyučování. (14) Kaţdý učitel má povinnost poskytovat ţákům konzultace. Po předchozí domluvě ţák můţe konzultovat s učitelem případné nejasnosti v probíraném učivu. Učitel si můţe konzultační hodiny pevně stanovit, ale pouze tak, aby všichni jeho ţáci měli moţnost konzultační hodinu vyuţít. (15) Potvrzení o studiu si ţáci vyřizují v sekretariátu školy v úředních hodinách. V těchto hodinách lze v sekretariátu činit osobně veškerá podání.osobně Specifické podmínky pro konání školních akcí a účast ţáků na těchto akcích stanoví ředitelka školy zvláštním pokynem. Při akcích konaných mimo školu jsou ţáci povinni v případě ubytování v objektech jiných osob dodrţovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o poţární ochraně platné v těchto objektech. Ţáci jsou rovněţ povinni dodrţovat stanovený reţim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. V tomto smyslu jsou povinni dodrţovat veškerá nařízení vydaná vedoucím akce. Na školních akcích platí ustanovení školního řádu. 9 Nakládání s majetkem školy (1) Ţáci jsou povinni nosit v prostorách školy vhodné přezůvky, které jim umoţňují bezpečný pohyb a neničí podlahové krytiny. K přezouvání, převlékání a odkládání svršků vyuţívají ţáci určené šatny. Po skončení vyučování si ţáci věci ze šaten odnesou, kromě přezůvek. Ţák, který odchází ze šatny poslední, zamkne a klíč odevzdá vrátnému. (2) Při výuce v odborných pracovnách a v tělocvičně se ţáci řídí řády platnými pro tyto učebny a pokyny vyučujícího. Při práci na PC jsou ţáci a všichni zaměstnanci školy povinni řídit se zásadami práce v počítačové síti. Při porušení těchto pravidel zodpovídají za případnou způsobenou škodu na majetku školy či zdraví ostatních účastníků výuky. (3) Ţáci mají právo pouţívat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo dalších zaměstnanců školy. (4) Kaţdé poškození majetku, jehoţ byl ţák svědkem nebo které objevil, musí nahlásit vyučujícímu, případně v sekretariátu školy. Ţák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuţ vzniku nezabránil, přestoţe to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí ţák nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku můţe ţák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, ţe na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou. (5) V případě, ţe bude poškozen majetek v kterékoliv učebně a nebude odhalen viník, škodu uhradí všichni ţáci třídy (skupiny), která byla v učebně jako poslední před nahlášením poškození. 16

17 (6) Ţáci jsou povinni své místo udrţovat v čistotě a pořádku a před odchodem ze třídy je uklidit. Poslední vyučovací hodinu v učebně ţáci dají ţidle na lavice. Ţáci i zaměstnanci školy jsou povinni šetřit elektřinou, vodou a dbát na čistotu prostor školy. 17

18 Část IV 10 Bezpečnost, poţární ochrana a ochrana zdraví (1) Všechny osoby účastné na vzdělávání a provozu školy jsou povinny dodrţovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipoţárními předpisy a evakuačním plánem budovy. (2) Ţáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a PO a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. (3) Ţáci jsou povinni dbát na ochranu zdraví a ţivota svého i ostatních osob, neprodleně informovat zaměstnance školy o zranění, úrazu, fyzickém napadení nebo jiné formy útisku vlastní nebo jiné osoby. (4) Kaţdý úraz či nevolnost má ţák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně jinému učiteli nebo zaměstnanci školy. V případě opoţděného nahlášení úrazu škole, pokud na to ţák nebude mít svědky, škola nemůţe tento úraz uznat jako školní. (5) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích školy je ţákům zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je povaţováno za hrubé porušení školního řádu. (6) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno uţívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je povaţováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně orgánům činným v trestním řízení. (7) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení. (8) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno pouţívat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněţ zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. Zjištěné případy budou předány k šetření Policii ČR. (9) Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění poţáru jsou ţáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. (10) Ve škole není povoleno pouţívání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin, těkavých a jedovatých látek, kromě prostorů k tomu určených. 18

19 (11) Pro ţáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. (12) Je přísně zakázáno vyklánění se a vylézání z oken, sedání do oken, vstupování na střechu budovy, vyhazování jakýchkoliv předmětů a vylévání vody z oken nebo házení předmětů do oken. Ţáci nesmějí ve třídách a na chodbách bez pokynu vyučujícího otevírat okna. (13) Při přecházení ţáků na místa vyučování či jiných školních akcí mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pohybu po městě a na komunikacích dodrţuje ţák pravidla silničního provozu. 11 Ochrana ţáků před sociálně -patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí (1) Všichni ţáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamţitě informovat třídního učitele nebo vedení školy. (2) Ve škole je zakázáno propagovat jakékoliv politické strany a hnutí, zejména ty, jejichţ program směřuje k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti. (3) Ţák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními ţáky nebo zaměstnanci školy, má právo ţádat o řešení takových problémů přímo ředitelku školy. (4) Ţák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, poniţujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamţitou pomoc a ochranu. (5) Ţák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného poniţujícího jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo ředitelce školy. (6) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohroţují zdraví nebo narušují dobré mravy. 19

20 Část V 12 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání (1) Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka je vyjádřeno klasifikací. (2) Zásady průběţného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení: a) Učitel oznámí ústně ţákům své poţadavky na hodnocení a klasifikaci na začátku školního roku. Formy průběţného hodnocení jsou zpravidla hodnocení ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení písemných prací, testů, hodnocení projektů, hodnocení domácích prací, hodnocení zvládnutí pohybových technik v tělesné výchově, hodnocení práce ţáka ve vyučovací hodině apod. Formy průběţného hodnocení a způsob jejich klasifikace včetně váhy jednotlivých forem hodnocení a minimálního počtu známek stanovuje vyučující v daném předmětu. b) Učitel sleduje průběţně výkony ţáka, jeho připravenost na výuku, systematičnost práce a provádí jeho průběţné hodnocení. Při tomto hodnocení posuzuje výsledky práce objektivně a dodrţuje pedagogické zásady. c) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Toto se netýká čtvrtletních kontrolních prací, které shrnují učivo aktuálního čtvrtletí. O termínu písemné práce, která má trvat déle neţ 30 minut, informuje vyučující ţáky minimálně 48 hodin předem, a to ústně nebo zápisem plánované akce do aplikace Bakaláři. d) V případě čtvrtletních kontrolních prací zapíše učitel termín práce do třídní knihy, aby byli informováni ostatní učitelé. Čtvrtletní kontrolní práci lze psát v jednom dni pouze jednu. e) Celková délka písemné práce nesmí přesáhnout 90 minut času na vypracování. f) Jestliţe se ţák při práci, která je hodnocena, dopustí podvodu, porušení autorských práv a plagiátorství nebo neodevzdá práci ve stanoveném termínu a stanovenou formou, bude tato práce hodnocena stupněm prospěchu nedostatečný. g) Klasifikaci ústního zkoušení je učitel povinen oznámit ţákovi ihned a veřejně. Doba běţného ústního zkoušení ţáka nesmí přesáhnout 15 minut v průběhu jedné vyučovací hodiny. h) Klasifikaci písemné práce sdělí učitel ţákům do 14 dnů ode dne vypracování písemné práce. i) Do 5 dnů po klasifikaci zapíše učitel známky do aplikace Bakaláři. j) Aby mohl být ţák na konci pololetí hodnocen, musí mít z vyučovacího předmětu minimálně tři známky za pololetí. Je v pravomoci učitele navýšit tento minimální počet známek pro hodnocení ţáka v daném předmětu. Výjimku z minimálního počtu tří známek můţe v odůvodněném případě udělit ţákovi ředitelka školy. k) Učitel vţdy při hodnocení ţáků postupuje tak, aby mohl na konci pololetí klasifikovat ţáka, jehoţ docházka do školy je alespoň 70 %. V případě, ţe ţák má niţší docházku neţ 70 % ze závaţných a doloţených důvodů (zdravotní důvody, sportovní činnost apod.), postupuje učitel tak, aby bylo moţné i tohoto ţáka ohodnotit, např. mimořádným přezkoušením. Pokud k niţší docházce nevedly 20

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Váţení rodiče, váţení studenti, chceme Vás seznámit s platnými dokumenty, které upravují povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáků a omlouvání nepřítomnosti ţáka:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY sídlo: Resslova 5, 120 00 Praha 2 tel./fax.: +420 224 922 228 e-mail: info@cao.cz

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě tuto novelizaci

Více

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Školní řád. Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ

Školní řád. Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ Školní řád Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA Petroupim 49, 256 01 Benešov IČ: 63822211, tel: +420 311 440 246, 311 440 245 e mail: skolaarcha@skolaarcha.org VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Aktualizace k 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Více

Š k o l n í ř á d. I. Základní ustanovení

Š k o l n í ř á d. I. Základní ustanovení Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 7108 Š k o l n í ř á d I. Základní

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN)

strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek strany 2-21 stejné - mění se pouze měsíc ZÁŘÍ-ČERVEN) obálka-vnitřek ŠKOLNÍ ŘÁD základní umělecké školy Výňatek ze školního řádu, který vychází ze školského zákona č. 561/2004

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Školní řád. Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (kombinovaná forma studia)

ŠKOLNÍ ŘÁD (kombinovaná forma studia) ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 ŠKOLNÍ ŘÁD (kombinovaná forma studia) PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY sídlo: Resslova 5, 120 00 Praha 2 tel./fax.:

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Školní řád Gymnázia Sokolov

Školní řád Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Školní řád Čj : Hru-9/10/3 Spis. značka : 2 1 Skart. značka : A5 Na základě ustanovení 30

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava STUDIJNÍ ŘÁD Článek I. Zásady vzdělávání Vzdělávání je podle ustanovení 2 odst. 1 školského zákona zaloţeno

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 1 Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Školní řád Základní umělecké školy I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žák má právo: na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhl. č.71/2005 Sb. o základním uměleckém

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace

Školní řád. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel ,

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel , Školní řád Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků a. Práva žáka b. Práva zákonných zástupců žáků c. Povinnosti žáka d. Povinnosti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více