I. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní ustanovení"

Transkript

1 1

2 Tento školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) účinného od v platném znění a novely vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích (dále jen vyhláška o středních školách ). Je právně závazný pro všechny zaměstnance školy, včetně zaměstnanců pracující ve škole na základě dohod dle ZP a je taktéţ právně závazný pro všechny ţáky naší školy. I. Základní ustanovení 1. Úspěšným absolvováním přijímacího řízení, rozhodnutím ředitele školy o přijetí ke studiu se uchazeč stává ţákem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť (dále jen školy ). Zavazuje se řádně studovat, dodrţovat zásady slušného společenského chování, navštěvovat výuku teoretickou i praktickou a takto si osvojovat vědomosti, dovednosti, návyky a kompetence stanovené učebními osnovami, včetně toho, ţe se bude řídit vnitřními normami školy, jejichţ základem je ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád je ţák povinen plně respektovat. 2. Při svém pobytu ve škole se ţák řídí pokyny třídního učitele, pedagogických a ostatních zaměstnanců školy, spolupracuje s nimi a podílí se tak na celkovém pozitivním obrazu školy na veřejnosti. 3. Ţáci dodrţují obecně závazné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a poţární ochrany ve škole i na mimoškolních akcích. 4. Pro ţáky platí zákaz nošení, drţení, distribuce a poţívání návykových látek ve škole i mimo školu. 5. V celém areálu školy a jejích zařízeních, a také na všech školních akcích platí zákaz kouření pro ţáky školy. 6. Pro ţáky platí zákaz nošení, drţení, distribuce a pouţívání zbraní všeho druhu ve škole i mimo školu. 7. Dle intencí zákona v rámci školy a jejích zařízeních, i na všech školních akcích, se při fyzickém útoku za zbraň povaţuje vše, co činí útok proti tělu důraznějším. II. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Ţák má právo na výchovu a vzdělání v duchu svobody, důstojnosti, snášenlivosti, rovnosti a solidarity, bez jakékoli diskriminace dle pohlaví, barvy pleti, rasy, náboţenského vyznání, politického či jiného smýšlení, etnického či sociálního původu podle zákona č.561/2004 Sb., školského zákona v platném znění. 2. Ţák a zákonný zástupce nezletilého ţáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. 3. V případě zletilých ţáků mají právo na stejné informace také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči nim plní vyţivovací povinnost. 4. Ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které mohou podstatně ovlivnit vzdělávání ţáka. 5. Ţák nebo zákonný zástupce ţáka mají právo na informace o organizaci výuky a dalších mimoškolních aktivitách v daném školním roce. 6. Ţák má právo na dodrţování obecně platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a poţární ochraně včetně hygienických norem nutných k vytvoření ţádoucího pracovního prostředí. 7. Ţák má právo podílet se na mimoškolních aktivitách. 8. Ţák má právo svobodně vyjadřovat svoje názory. 2

3 9. Ţák má právo na demokratický přístup pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy ke své osobě. 10. Ţák má právo podávat návrhy a připomínky na zlepšování činnosti školy prostřednictvím volených orgánů ţákovské samosprávy, svého třídního učitele, učitele OV nebo vychovatele 11. Ţák má právo na ochranu svého soukromí. 12. Ţák má právo na ochranu před nezákonným útokem na jeho čest. 13. Ţák má právo na podání ţádosti o přezkoušení, má-li on či jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí školního roku. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Povinnosti žáků: 1. Docházet pravidelně a včas do školy podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných vyučovacích předmětů, které si zvolil. 2. Přicházet do školy vkusně oblečen a řádně upraven. Do školy musí přijít nejpozději 15 minut před začátkem vyučování. 3. Nejpozději 5 minut před zahájením výuky musí být ţák v lavici nebo na svém pracovišti. Ţáci mohou vstupovat do prostorů školní budovy max. 30 minut před zahájením výuky. 4. Po příchodu do školy se všichni ţáci přezují do přezůvek a obuv uloţí v přidělené skříňce. 5. V průběhu vyučování smí ţáci opustit budovu pouze výjimečně a pouze s vědomím třídního učitele - platí i pro plnoleté ţáky. Pokud ţák musí opustit vyučování, je povinen o této skutečnosti informovat třídního učitele, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Pokud to nebude moţné, ohlásí svůj odchod kterémukoli vyučujícímu. Své jméno i s časem odchodu zapíše vţdy do zvláštního sešitu na vrátnici. Jestliţe ţák výše uvedený postup nedodrţí, bude takto vzniklá absence neomluvená. 6. Udrţovat své pracovní místo v čistotě a pořádku, kaţdé poškození školního zařízení ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, při úmyslném poškození školního zařízení se podílí ţáci na úhradě vzniklé škody. 7. Při zjištění ztráty nebo poškození svých věcí toto neprodleně oznámit třídnímu učiteli, zástupci ředitele školy pro teoretické vyučování nebo na sekretariátě školy. 8. Ohlásit ihned příslušnému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli kaţdý úraz, který utrpěl při školní činnosti, včetně mimoškolních akcí pořádaných školou. 9. Vypínat mobilní telefony před vyučovací hodinou a nepouţívat je v době výuky jakýmkoliv způsobem. 10. Ţákům je zakázáno propagovat násilí, šikanu, rasismus a netoleranci. Zletilí žáci jsou povinni: 1. Informovat třídního učitele nebo ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh vzdělávání ţáka. 2. Dokladovat neprodleně důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami školního řádu. 3. Oznamovat škole údaje dle 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 3

4 1. Zajistit, aby ţák řádně docházel do školy. 2. Na písemné vyzvání ředitele školy, třídního učitele nebo výchovného poradce se osobně účastnit projednávání závaţných otázek vzdělávání ţáka. 3. Informovat třídního učitele nebo ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh vzdělávání ţáka. Dokládat neprodleně důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami škol.řádu. 4. Oznamovat škole údaje dle 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. III. Nepřítomnost ve škole, omlouvání absencí 1. Pokud ţák potřebuje uvolnit z 1 vyučovací hodiny, poţádá o uvolnění příslušného vyučujícího. 2. Pokud se jedná o více vyučovacích hodin nebo celý den, poţádá včas třídního učitele. 3. Svou ţádost doloţí u obou případů písemně uvedenými závaţnými důvody (např. návštěva lékaře) které posoudí třídní učitel. 4. U nezletilých ţáků omluvenku o uvolnění podepíší rodiče, zletilí si ji napíší sami a ještě doloţí potvrzením lékaře. 5. O uvolnění na dva nebo více dnů z důvodu rekreace nebo lázeňského pobytu musí ţák nebo zákonný zástupce nezletilého písemně poţádat ředitele školy prostřednictvím třídního učitele nejpozději 14 dnů před dnem nástupu a doloţit potvrzením cestovní kanceláře nebo lázeňského domu či doporučení lékaře. 6. Při nepředvídané nepřítomnosti je ţák nebo jeho zákonný zástupce povinen hlásit příčinu nepřítomnosti (nemoc) třídnímu učiteli nebo řediteli, nejpozději však do 3 dnů od počátku nepřítomnosti. 7. Neúčast ve škole se omlouvá u třídního učitele první den příchodu do školy. Pokud tak ţák neučiní, bude tato absence neomluvena s výjimkou váţných důvodů neumoţňujících ţákovi splnit tuto povinnost. Není - li odůvodnění nepřítomnosti z objektivních a doloţitelných důvodů uznáno, budou tyto zameškané hodiny povaţovány za neomluvené. 8. Všechny absence musí mít ţák řádně písemně omluveny (dle 22 školského zákona): a) u nezletilých ţáků omlouvají nemoc do 3 dnů rodiče, u 4 a více dnů na základě lékařského vyjádření, b) u zletilých ţáků se omlouvá nemoc pouze na základě lékařského vyjádření, c) rodinné důvody u nezletilých ţáků omlouvají rodiče, zletilí ţáci se omlouvají sami - maximálně 2x za příslušné pololetí, d) náhlou nevolnost u nezletilých ţáků omlouvají rodiče, zletilí ţáci se omlouvají sami - maximálně 8 hodin za příslušné pololetí, e) vyčerpání limitu rodinných důvodů a náhlé nevolnosti u zletilých ţáků bude písemně oznámeno rodičům dle 21 odst. 3 školského zákona, f) pozdní příchod ţáka do školy z důvodu návštěvy lékaře je třeba doloţit potvrzením lékaře u zletilého ţáka, nezletilí ţáci doloţí následující den podpisem rodičů, g) 3 pozdní příchody do školy jsou počítány za 1 celou neomluvenou vyučovací hodinu a projeví se na klasifikaci chování; zaspání není důvod, je chápáno jako porušení školního řádu a bude počítáno za 1 celou neomluvenou hodinu, h) zpoţdění autobusu nebo vlakového spojení lze omluvit pouze na základě potvrzení přepravce doplněného podpisem zák. zástupce, případně věrohodným svědectvím nejméně dalších tří osob. 4

5 9. Lékařské ošetření, které není naléhavě nutné, si ţáci zařídí (objednají se) na dobu mimo školní vyučování nebo odborný výcvik. 10. Třídní učitel nebo učitel OV můţe poţadovat, pokud to povaţuje za nezbytné, doloţení nepřítomnosti ţáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem ţáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého ţáka nebo omluvenky vystavené zletilým ţákem, a to v případě, ţe nepřítomnost ţáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti ţáka nasvědčující zanedbávání školní docházky), můţe třídní učitel nebo učitel OV poţadovat jako součást omluvenky lékařské potvrzení o nemoci ţáka i v případě nepřítomnosti kratší neţ tři dny. 11. Při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, včetně prevence a postihu záškoláctví bude škola postupovat v souladu s platnou právní legislativou. 12. V případě, ţe nepřítomnost ţáka překročí 30 % z celkového počtu hodin daného předmětu za pololetí, oznámí toto vyučující prostřednictvím třídního učitele řediteli školy. Ten v souladu s ust. 69 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodne o termínu doplnění klasifikace. 13. V případech, kdy má ţák vyšší procento nepřítomnosti dle předcházejícího bodu z důvodů dlouhodobé nemoci, úrazu apod. můţe ředitel školy povolit posunutí definované hranice dle čl. 6 na 40% celkového počtu hodin v předmětu za příslušné pololetí školního roku. Tohoto případu lze pouţít pouze ve výjimečných případech a rozhodne o něm ředitel školy po projednání s třídním učitelem a vyučujícím příslušného předmětu. 14. Ţák je povinen neprodleně ohlásit svému třídnímu učiteli důleţitou osobní změnu (adresu svého trvalého bydliště, přechodného ubytování, zdravotní pojišťovny, adresu zákonných zástupců, stav např. svobodnýţenatý, změna zdravotního stavu, např. ZTP, atd.), informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání do 15 kalendářních dnů. 15. Jestliţe se ţák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena dle daného školního řádu, vyzve ředitel školy písemně zletilého ţáka nebo zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţili důvody ţákovy nepřítomnosti. 16. Ţák, který do 10 dnů od doručení výzvy nenastoupí do školy nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, přestává být tímto dnem ţákem školy. IV. Výchovná opatření Ţákům můţe být udělena pochvala třídním učitelem, učitelem OV nebo ředitelem školy. Podle závaţnosti provinění mohou být ţákům uloţena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně ţáků: 1) Napomenutí třídního učitele nebo učitele OV za méně závaţné porušení školního řádu (2 neomluvené hodiny) 2) Důtka třídního učitele nebo učitele OV za závaţnější porušení školního řádu (např. kouření, 5 neomluvených hodin), porušení bezpečnostních předpisů z nedbalosti, opakované méně závaţné porušení školního řádu (jiţ 2x udělené napomenutí) 3) Důtka ředitele školy za závaţné porušení školního řádu (např. opakované kouření ve vnějších prostorách areálu), vědomé porušení poţárních nebo bezpečnostních předpisů (např. kouření uvnitř budov areálu), svévolný odchod z vyučování bez řádné omluvy, opakované mírnější porušení 5

6 školního řádu (za které jiţ byla 2x udělena důtka třídního učitele nebo učitele OV), neomluvenou absenci 10 hodin 4) Podmínečné vyloučení ze studia za hrubé porušení školního řádu (např. napadení spoluţáka, hrubá uráţka pracovníka, škoda většího rozsahu způsobená úmyslně škole, opakované záškoláctví, vysoká neomluvená absence), opakované závaţné porušení školního řádu (např. jiţ 2x udělení důtka ředitele) 5) Vyloučení ze studia za obzvláště hrubé porušení školního řádu (např. krádeţ, šikana, distribuce alkoholu, drog a jiných omamných látek), úmyslné poţití těchto látek v době vyučování nebo před vyučováním, popř. na domově mládeţe. Dále za úmyslné chování, které by mohlo bezprostředně váţně ohrozit zdraví nebo ţivot spoluţáků a pracovníků, za napadení pracovníka (včetně hrubého slovního napadení) a za závaţné nebo hrubé porušení školního řádu v době trvání podmínečného vyloučení 6) Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje ţákům pedagogický pracovník třídní učitel, učitel OV (instruktor OV), vychovatel, ředitel školy. Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně z chování 1. Sníţená známka z chování je udělována po projednání na pedagogické radě, je výrazem hodnocení píle, chování a školní docházky ţáka za celé pololetí školního roku. 2. Chování velmi dobré: ţák dodrţuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. Chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Jen ojediněle se dopouští drobných přestupků. 3. Chování uspokojivé: ţák se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům chování, případně se dopustí závaţnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování. 4. Chování neuspokojivé: ţák se dopustí závaţného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje souţití ve třídě nebo škole. Svá pochybení a výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický, a tak se obvykle dopouští dalších přestupků. Hodnocení prospěchu 1. Výsledky vzdělávání ţáků v jednotlivých předmětech jsou zaznamenávány v souladu s ust. 3 vyhlášky č.13 /2005 Sb., v platném znění. 2. Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností ţáka s vědomím motivační funkce. 3. Bere při hodnocení výsledků na zřetel dosaţení cílů vzdělávání. 4. Přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem. 5. Zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu ţáka, píli, snahu a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. 6. Rozvrhne písemné práce a zkoušky v klasifikačním období tak, aby ţák nebyl nadměrně přetěţován. 7. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení ţáka. 8. Hodnocení musí být průběţné, v teoretické i praktické výuce nejméně 1x měsíčně, rodiče jsou informováni prostřednictvím zápisu do ţákovské kníţky. 9. Se čtvrtletním hodnocením jsou rodiče seznámeni na schůzkách v měsíci listopadu. 6

7 10. V 1. pololetí jsou rodiče seznámeni s hodnocením ţáka vydáním opisu vysvědčení a záznamem do ţákovské kníţky. 11. Hodnocení za třetí čtvrtletí získají rodiče na třídních schůzkách v dubnu. Před závěrečným hodnocením musí být rodiče nejméně 1 měsíc před klasifikací upozorněni na nedostatečný prospěch ţáka. 12. V případě, ţe se rodiče nemohou zúčastnit rodičovských schůzek, mají právo na individuální podání informací. 13. Ţák má právo, aby mu byl stanoven individuální vzdělávací plán na doporučení speciálního pedagoga nebo psychologa z PPP. 14. Učitel zná a umí pouţívat pravidla pro sebehodnocení ţáků. 15. Učitel vytváří dovednost ţáka hodnotit sám sebe. 16. Sebehodnocením ţáka posiluje jeho zdravý sociální a psychický rozvoj. V. Pobyt ve školní budově, chování při výuce, o přestávkách a mimoškolních akcích 1. Při pobytu ve školní budově před vyučováním o přestávkách i po skončení výuky jsou všichni ţáci povinni řídit se nejen pokyny ředitele a učitele, ale také ostatních pracovníků školy. 2. Na vyučování tělesné výchovy mimo budovu odcházejí ţáci ukázněně v útvaru a za dozoru. Na výuku tělesné výchovy si ţáci zajistí vhodný sportovní úbor a sportovní obuv. 3. Do odborných učeben nebo do učeben pro dělené předměty si ţáci s sebou berou vţdy své věci, včetně tašky nebo batohu, dále jen aktovky. 4. Po odchodu ţáků ze své i odborné učebny nesmějí v lavicích zůstat ţádné věci. 5. Ţákům je zakázáno ve všech prostorách školy kouřit. 6. Ţákům je dále zakázáno v prostorách a v okolí školy poţívat před výukou, během výuky a přestávkách alkoholické nápoje, uţívat či jinak aplikovat jiné zdraví škodlivé či návykové látky. 7. Stejné zákazy platí také při akcích pořádaných školou, nebo jejího smluvního partnera. 8. Vyklánět se z oken, pokřikovat a vyhazovat z nich odpadky nebo jakékoliv jiné předměty je zakázáno. 9. Opustit budovu smí ţák také v době vyučování jen ve výjimečných případech v souladu ustanovením bodu 5. kapitoly Povinnosti ţáků části II. tohoto školního řádu. 10. Bez tohoto povolení nesmějí ţáci školní budovu opouštět ani o přestávkách platí i pro plnoleté ţáky. 11. O přestávkách se ţáci chovají ukázněně. 12. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit svévolně zařízení školy. 13. Ţák vystupuje a jedná v souladu s pravidly slušného chování i vyjadřování. 14. Ţák neohroţuje ţivot, zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních ţáků. 15. Ţák je povinen dodrţovat zásady bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví a protipoţárních opatření. S těmito pravidly stejně jako se školním řádem je kaţdoročně seznamován, coţ je potvrzeno písemným zápisem v třídní knize a podpisy ţáků na prezenční listině. 16. Takzvané volné hodiny nejsou součástí vyučování ani nemají s vyučováním přímou souvislost. Ţáci mohou v těchto volných hodinách konat činnosti dle svého uváţení, pokud nejsou v rozporu s obecně platnými právními normami a tímto školním řádem. 17. Zjištěné překročení všech zde uvedených zákazů se bude řešit kázeňským postihem v pravomoci ředitele školy. 7

8 VI. Povinnosti služby 1. Dbát o pořádek a čistotu ve třídě, přidělené šatně, na pracovišti a v odborných učebnách, kde se ţáci zdrţují během výuky. 2. Utírat tabuli a starat se o zásobování křídou. 3. Zjistit před začátkem kaţdé vyučovací hodiny, kteří ţáci chybí, kteří se omlouvají a hlásit jejich jména na začátku hodiny vyučujícímu. 4. Hlásit ve sborovně, případně v ředitelně, nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění do hodiny. 5. Zjištěné závady nebo poškození na nábytku a dalším vybavení školy hlásit třídnímu učiteli. 6. Dbát na přiměřené větrání třídy nebo pracoviště. 7. Po skončení vyučování zodpovídá za pořádek ve třídě, za uzavření všech oken a zhasnutí světel. VII. Chování v teoretickém, odborném a praktickém výcviku 1. Vyučovací hodina jako základní jednotka vyučovacího procesu nesmí být narušována. 2. Z vyučování nebo z odborného výcviku můţe být ţák uvolněn jen ve výjimečných případech. 3. Narušování vyučovací hodiny pozdním příchodem, napovídáním, nepozorností, nekázní, pouţívání mobilního telefonu, falšování omluvenek, falšování lékařských zpráv, podávání nepravdivých vysvětlení, pouţívání mobilního telefonu, MP3, nebo jiného tech. zařízení, vulgární výkřiky, slova, gesta nebo fyzický útok vůči ostatním ţákům je hrubým porušováním kázně a bude řešeno dle daného školního řádu. 4. Verbální nebo fyzický útok na zaměstnance školy je vţdy velmi hrubým porušením školního řádu a bude řešeno vţdy podmínečným vyloučením nebo vyloučením ze školy. 5. Ještě před zazvoněním si ţáci připraví knihy, sešity a pomůcky a poloţí je srovnané na lavici. 6. Ihned po zazvonění ţáci zaujmou svá místa a v klidu vyčkají příchodu učitele. 7. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zazvonění, je sluţba povinna hlásit to ihned ve sborovně, případně v ředitelně. 8. Ve třídě zdraví ţáci povstáním jak vyučující, tak všechny osoby, které vejdou do třídy. 9. Zvonění na konci hodiny je signálem pro učitele, ţáci čekají na jeho pokyn k ukončení práce ve vyučovací hodině. 10. Jestliţe ţák nemohl splnit úkoly uloţené na vyučovací hodinu, omluví se vyučujícímu nebo učiteli odborného výcviku ihned na začátku vyučovací hodiny. 11. O přestávkách se ţáci mohou procházet po chodbách a vymezených prostorách uzavřeného areálu školy. 12. Opouštět budovu školy smí ţáci pouze se souhlasem učitele školy nebo pracovníka vykonávajícího dozor - platí i pro plnoleté ţáky. 13. Pouţívání mobilního telefonu v době vyučování a při konání školních akcí je přísně zakázáno. 14. O moţnosti pouţití mobilního telefonu při konání školních akcí pořádaných mimo školu se ţáci řídí pokyny příslušného vyučujícího. 15. Dojde-li při vyučování k úrazu, ţák je povinen tuto skutečnost ihned ohlásí vyučujícímu, který zajistí ošetření a sepíše záznam o úrazu. 8

9 16. Dojde-li k úrazu o přestávce, je ţák povinen tuto věc ohlásit třídnímu učiteli nebo osobě vykonávající dozor, popř. zaměstnanci školy. 17. Povinností kaţdého ţáka je poskytnout či přivolat první pomoc. 18. Pro poskytnutí první pomoci je ve sborovně lékárnička. 19. Ţáci odpovídají za pořádek, šetrné zacházení se zařízením, čistotu a dobrý stav učebny a pracoviště, a to nejen ve své kmenové třídě, odborné učebně, ale i v ostatních učebnách. 20. Svévolně způsobenou škodu hradí zjištěný viník nebo jeho zákonný zástupce. 21. Před odchodem ze třídy uklidí ţáci svá místa, zasunou ţidle do lavic, zajistí pořádek a čistotu v lavicích a teprve potom spořádaně odcházejí. 22. Třídní učitelé určují na kaţdý týden ve svých třídách sluţby a jejich náhradníky pro kaţdou skupinu dělených předmětů se určuje další sluţba. VIII. Pravidla vnitřního pořádku v odborném výcviku 1. Ţák se ustrojí do pracovního obleku a svoje šaty uloţí na určené místo v šatně. Peníze (větší finanční obnosy) a jiné cenné předměty, které nemají vztah k výchovně vzdělávacímu procesu, není dovoleno do odborného výcviku přinášet. Osobní doklady si ţák vezme k sobě na pracoviště. 2. Nejpozději 5 minut před začátkem pracovní doby musí být ţák na svém pracovišti. Při opoţděném příchodu na pracoviště je ţák povinen se u svého učitele nebo instruktora odborného výcviku (dále jen UOV nebo IOV) řádně omluvit. 3. Vyučování začíná nástupem všech ţáků učebně výrobní skupiny. Nástup připraví pověřený ţák (sluţba) podle pokynů UOV nebo IOV hlásí počet nepřítomných ţáků a zjištěné závady. UOV nebo IOV seznámí ţáky s programem učebního dne. Po ukončení nástupu ţáci odcházejí na svá pracoviště. 4. U ţáků, kteří konají odborný výcvik na provozních pracovištích, se nástup provádí podle pokynů stanovených UOV a IOV. 5. Při instruktáţi je ţák povinen sledovat výklad UOV (IOV) a jím prováděné pracovní úkony. Nerozumí-li ţák výkladu nebo nepochopí-li některé prováděné operace, je jeho povinností se znovu otázat vyučujícího, který s ním provede doplňkovou instruktáţ. 6. Během pracovní doby dodrţuje ţák technologický postup, dbá na bezpečnost práce a pozorně sleduje výklad. 7. Před provedením své pracovní operace zkontroluje, zda rozpracovaný výrobek nevykazuje ţádné poškození. 8. Po příchodu na pracoviště si kaţdý ţák připraví veškerý materiál a příslušné nástroje, které jsou potřebné k provedení stanovené práce. 9. V průběhu odborného výcviku smí ţák provádět pouze pracovní operace přidělené UOV (IOV). 10. Ţák je povinen zdrţovat se po celou pracovní dobu na svém pracovišti. Opustit pracoviště můţe jen se svolením UOV (IOV). Nesmí přecházet k jiné práci nebo k jinému stroji, neţ ke kterému byl určen. 11. Poškodí-li úmyslně majetek školy je povinen škodu nahradit. Náhrada můţe být poţadována i tenkrát, jestliţe ţák způsobil škodu z nedbalosti nebo bude-li mít nadměrnou zmetkovitost při provádění pracovních operací. 12. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. V prvním ročníku má šest vyučovacích hodin, ve druhém a třetím ročníku sedm hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. 9

10 13. Po dvou hodinách odborného výcviku je nejméně desetiminutová přestávka, anebo nejdéle po 4,5 hodinách je třicetiminutová přestávka. Ţáci, kteří konají odborný výcvik v provozních dílnách, mají přestávku shodně s přestávkami platnými pro pracovníky provozu. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. Pokud vyučování probíhá v prostorách teoretického vyučování, jsou přestávky shodné s teoretickým vyučováním. 14. Pokyn k ukončení práce na pracovišti dává UOV (IOV). Ţáci pečlivě uloţí zbývající materiál, nástroje, očistí stroj a odpad vynesou na určené místo. 15. Ukončení úklidu hlásí UOV (IOV), který provede kontrolu. 16. Pracoviště opouští ţáci zásadně po ukončení pracovní doby. IX. Bezpečnost práce 1. Ţák je povinen důsledně dodrţovat předpisy o bezpečnosti práce, se kterými je soustavně seznamován UOV (IOV), případně učiteli. 2. Při práci musí ţák pouţívat určených ochranných pomůcek, bez kterých nesmí provádět pracovní výkon. Poškození nebo ztrátu ochranné pomůcky hlásí svému UOV (IOV). 3. Před mazáním, čištěním, při opravě stroje nebo při opuštění pracoviště musí ţák vypnout stroj. 4. Způsobí-li si ţák úraz, hlásí to ihned příslušnému UOV (IOV) v teoretickém vyučování vyučujícímu učiteli nebo třídnímu učiteli, v TEV tělocvikáři, který zařídí jeho ošetření a sepíše ihned nebo v nejbliţší moţné době /podle závaţnosti zranění/ záznam o úrazu. 5. Pokud úraz znemoţňuje pohyb ţáka, či jeho komunikaci s okolím, je povinností kaţdého ţáka, nebo další zúčastněné osoby, popř. svědka přivolat pomoc dospělé osoby. 6. Pro poskytnutí první pomoci je na pracovišti lékárnička. O uţití léků a ošetření se vede záznam. 7. O poţární ochraně jsou všichni ţáci, stejně jako ostatní pracovníci proškolováni. V době odborného výcviku musí dodrţovat všechny bezpečnostní předpisy PO a řídí se pokyny, které jsou na pracovišti vyvěšeny. 8. Po pracovní době musí ţák opustit objekt smluvního závodu a nesmí navštěvovat jiné provozy. X. Pravidla pro seznámení žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 1. Ţáci jsou s pravidly školního řádu seznamováni při nástupu do kaţdého ročníku školy a poté na třídnických hodinách. 2. Zaměstnanci a pedagogičtí pracovníci jsou se školním řádem seznámeni na pedagogické radě a při nástupu do zaměstnání, prostudují jeho zásady a vhodným způsobem je objasní ţákům. 3. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole na úřední desce, ve sborovně, výtisk je poskytnut kaţdému pedagogickému pracovníkovi. 4. Zákonní zástupci jsou o jeho obsahu informováni na třídních schůzkách. 5. Kaţdá změna školního řádu projednána a schvalována školskou radou. 10

11 XI. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy mezi ţáky a školou, které vyplývají z tohoto školního řádu a nejsou v ní upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména školní legislativou, občanským zákoníkem a zákoníkem práce. 2. Na informace podle odstavce 1 písm. b) 21 školského zákona mají v případě zletilých ţáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost. 3. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a ţáky. 4. Pokud dojde ke změnám v platnosti obecných předpisů, budou příslušná ustanovení vnitřního řádu upravena popř. vydány dodatky. 5. Tento školní řád nabývá platnosti 23. února 2009 s účinností od Mgr. František Pospíchal, v. r. ředitel školy 11

ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s.r.o., Znojemská 1027, Třebíč ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s.r.o., Znojemská 1027, Třebíč ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s.r.o., Znojemská 1027, Třebíč ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Váţení rodiče, váţení studenti, chceme Vás seznámit s platnými dokumenty, které upravují povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáků a omlouvání nepřítomnosti ţáka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Š k o l n í ř á d. I. Základní ustanovení

Š k o l n í ř á d. I. Základní ustanovení Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 7108 Š k o l n í ř á d I. Základní

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV,

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 Š K O L N Í Ř Á D Havířov 1.9.2010 Ing. Pavel Řehoř ředitel školy Školní řád I. Obecná ustanovení

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p.r., příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD odl. prac. Havířov - Dolní Datyně

ŠKOLNÍ ŘÁD odl. prac. Havířov - Dolní Datyně Schválil: Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD odl. prac. Havířov - Dolní Datyně Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školní řád. 16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Školní řád Žák má právo: 1. na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků

Více

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02 GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeží 682, PSČ 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V

střední škola a vyšší odborná škola Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Čl. V Školní řád je k dispozici na internetu a v sekretariátu školy ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV střední škola a vyšší odborná škola 541 11 Trutnov, Lesnická 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Ředitel ČLA v Trutnově, Lesnická

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Opavská 222 74719 Bohuslavice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Opavská 222 74719 Bohuslavice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Opavská 222 74719 Bohuslavice 1 Obsah 1.1 Práva žáků... 3 1.2 Povinnosti žáků... 3 1.3 Práva zákonných zástupců... 4 1.4 Povinnosti

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna

Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy. Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Školení pověřených osob (instruktorů) odpovědných za žáky a studenty u firmy Autorem materiálu a všech jeho částí je Karel Putna Čerpáno legislativa: Zákon 262/2006 Sb. Zákon 309/2006 Sb. Zákon 258/2000

Více

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.2. Školní řád - střední škola Platný a účinný od 1.11. 2010 Schválen Školskou radou 7.10. 2010 I. Práva žáků a zákonných zástupců

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

tel.: 326 322 294 e-mail: skola@ssps.hermes-mb.cz http://www.hermes-mb.cz/ IZO: 110 012 895 IČO: 25 60 29 51 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád školy

tel.: 326 322 294 e-mail: skola@ssps.hermes-mb.cz http://www.hermes-mb.cz/ IZO: 110 012 895 IČO: 25 60 29 51 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád školy Laurinova 1049, Š K O L N Í Ř Á D Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049 Mladá Boleslav Školní řád školy Spisový znak: Skartační znak: A 5 Vypracoval: Mgr. Marie Štechová Číslo jednací:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC. okres Pelhřimov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC. okres Pelhřimov ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC okres Pelhřimov Na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školy

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů

Více

Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Základní škola Praha Petrovice Pracoviště Dopplerova 351 Pracoviště Edisonova 40

Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Základní škola Praha Petrovice Pracoviště Dopplerova 351 Pracoviště Edisonova 40 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Školní řád Základní školy Praha - Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/09/2010 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

Školní řád. Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ

Školní řád. Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ Školní řád Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ:

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110 Husova 110, Prachatice IČ: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Právní vymezení dokumentu Školní řád Základní umělecké školy, Prachatice, Husova 110 (dále jen ZUŠ Prachatice) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Š k o l n í ř á d. Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Š k o l n í ř á d Střední školy v Lomnici nad Popelkou je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky a jejich zákonné zástupce. Pravidla školního řádu pro žáky Všichni žáci (včetně žáků při zaměstnání)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olomouc příspěvková organizace Olomouc Svatý Kopeček VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠDv/195/2012/Ha Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. Práva žáků STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A SLUŽEB, DAČICE, NÁM. REPUBLIKY 86 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále jen škola) vydává podle ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek l. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek l. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD Článek l Docházka do školy 1. Základní povinností ţáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanového rozvrhu hodin a zúčastnit se vyučování všech povinných předmětů, které si zvolil,

Více

Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D

Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace Tyršova 500/6, 679 61 Letovice Tel: 516 474 878; Fax: 516 474 879; E-mail: info@stredni-skola.cz Směrnice 2/2014 Š KO L N Í Ř Á D OBSAH: 1. Úvodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Úvod Pravidla vzájemných vztahů I. Práva žáků II. Povinnosti žáků III. Práva rodičů I. Povinnosti rodičů IV. Vnitřní režim školy Závěr Úvod Školní

Více

Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, Teplice. Zásady hodnocení

Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, Teplice. Zásady hodnocení Základní škola praktická Teplice, s.r.o Krušnohorská 1570, 415 02 Teplice Zásady hodnocení 1 Obsah 1. Zásady hodnocení. 4 2. Získávání podkladů pro hodnocení......4 2.1. Podklady pro hodnocení..4 2.2.

Více

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace. Školní řád Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Školní řád Je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace. 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, HAVÍŘOV, příspěvková organizace 736 01 HAVÍŘOV - PODLESÍ, Kollárova 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: Ing. Pavel Řehoř, ředitel školy Schválila: školská rada dne 11. 10. 2012 Pedagogická

Více