I. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní ustanovení"

Transkript

1 1

2 Tento školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) účinného od v platném znění a novely vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích (dále jen vyhláška o středních školách ). Je právně závazný pro všechny zaměstnance školy, včetně zaměstnanců pracující ve škole na základě dohod dle ZP a je taktéţ právně závazný pro všechny ţáky naší školy. I. Základní ustanovení 1. Úspěšným absolvováním přijímacího řízení, rozhodnutím ředitele školy o přijetí ke studiu se uchazeč stává ţákem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť (dále jen školy ). Zavazuje se řádně studovat, dodrţovat zásady slušného společenského chování, navštěvovat výuku teoretickou i praktickou a takto si osvojovat vědomosti, dovednosti, návyky a kompetence stanovené učebními osnovami, včetně toho, ţe se bude řídit vnitřními normami školy, jejichţ základem je ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád je ţák povinen plně respektovat. 2. Při svém pobytu ve škole se ţák řídí pokyny třídního učitele, pedagogických a ostatních zaměstnanců školy, spolupracuje s nimi a podílí se tak na celkovém pozitivním obrazu školy na veřejnosti. 3. Ţáci dodrţují obecně závazné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a poţární ochrany ve škole i na mimoškolních akcích. 4. Pro ţáky platí zákaz nošení, drţení, distribuce a poţívání návykových látek ve škole i mimo školu. 5. V celém areálu školy a jejích zařízeních, a také na všech školních akcích platí zákaz kouření pro ţáky školy. 6. Pro ţáky platí zákaz nošení, drţení, distribuce a pouţívání zbraní všeho druhu ve škole i mimo školu. 7. Dle intencí zákona v rámci školy a jejích zařízeních, i na všech školních akcích, se při fyzickém útoku za zbraň povaţuje vše, co činí útok proti tělu důraznějším. II. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Ţák má právo na výchovu a vzdělání v duchu svobody, důstojnosti, snášenlivosti, rovnosti a solidarity, bez jakékoli diskriminace dle pohlaví, barvy pleti, rasy, náboţenského vyznání, politického či jiného smýšlení, etnického či sociálního původu podle zákona č.561/2004 Sb., školského zákona v platném znění. 2. Ţák a zákonný zástupce nezletilého ţáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. 3. V případě zletilých ţáků mají právo na stejné informace také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči nim plní vyţivovací povinnost. 4. Ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které mohou podstatně ovlivnit vzdělávání ţáka. 5. Ţák nebo zákonný zástupce ţáka mají právo na informace o organizaci výuky a dalších mimoškolních aktivitách v daném školním roce. 6. Ţák má právo na dodrţování obecně platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a poţární ochraně včetně hygienických norem nutných k vytvoření ţádoucího pracovního prostředí. 7. Ţák má právo podílet se na mimoškolních aktivitách. 8. Ţák má právo svobodně vyjadřovat svoje názory. 2

3 9. Ţák má právo na demokratický přístup pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy ke své osobě. 10. Ţák má právo podávat návrhy a připomínky na zlepšování činnosti školy prostřednictvím volených orgánů ţákovské samosprávy, svého třídního učitele, učitele OV nebo vychovatele 11. Ţák má právo na ochranu svého soukromí. 12. Ţák má právo na ochranu před nezákonným útokem na jeho čest. 13. Ţák má právo na podání ţádosti o přezkoušení, má-li on či jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí školního roku. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Povinnosti žáků: 1. Docházet pravidelně a včas do školy podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných vyučovacích předmětů, které si zvolil. 2. Přicházet do školy vkusně oblečen a řádně upraven. Do školy musí přijít nejpozději 15 minut před začátkem vyučování. 3. Nejpozději 5 minut před zahájením výuky musí být ţák v lavici nebo na svém pracovišti. Ţáci mohou vstupovat do prostorů školní budovy max. 30 minut před zahájením výuky. 4. Po příchodu do školy se všichni ţáci přezují do přezůvek a obuv uloţí v přidělené skříňce. 5. V průběhu vyučování smí ţáci opustit budovu pouze výjimečně a pouze s vědomím třídního učitele - platí i pro plnoleté ţáky. Pokud ţák musí opustit vyučování, je povinen o této skutečnosti informovat třídního učitele, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Pokud to nebude moţné, ohlásí svůj odchod kterémukoli vyučujícímu. Své jméno i s časem odchodu zapíše vţdy do zvláštního sešitu na vrátnici. Jestliţe ţák výše uvedený postup nedodrţí, bude takto vzniklá absence neomluvená. 6. Udrţovat své pracovní místo v čistotě a pořádku, kaţdé poškození školního zařízení ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, při úmyslném poškození školního zařízení se podílí ţáci na úhradě vzniklé škody. 7. Při zjištění ztráty nebo poškození svých věcí toto neprodleně oznámit třídnímu učiteli, zástupci ředitele školy pro teoretické vyučování nebo na sekretariátě školy. 8. Ohlásit ihned příslušnému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli kaţdý úraz, který utrpěl při školní činnosti, včetně mimoškolních akcí pořádaných školou. 9. Vypínat mobilní telefony před vyučovací hodinou a nepouţívat je v době výuky jakýmkoliv způsobem. 10. Ţákům je zakázáno propagovat násilí, šikanu, rasismus a netoleranci. Zletilí žáci jsou povinni: 1. Informovat třídního učitele nebo ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh vzdělávání ţáka. 2. Dokladovat neprodleně důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami školního řádu. 3. Oznamovat škole údaje dle 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 3

4 1. Zajistit, aby ţák řádně docházel do školy. 2. Na písemné vyzvání ředitele školy, třídního učitele nebo výchovného poradce se osobně účastnit projednávání závaţných otázek vzdělávání ţáka. 3. Informovat třídního učitele nebo ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh vzdělávání ţáka. Dokládat neprodleně důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami škol.řádu. 4. Oznamovat škole údaje dle 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. III. Nepřítomnost ve škole, omlouvání absencí 1. Pokud ţák potřebuje uvolnit z 1 vyučovací hodiny, poţádá o uvolnění příslušného vyučujícího. 2. Pokud se jedná o více vyučovacích hodin nebo celý den, poţádá včas třídního učitele. 3. Svou ţádost doloţí u obou případů písemně uvedenými závaţnými důvody (např. návštěva lékaře) které posoudí třídní učitel. 4. U nezletilých ţáků omluvenku o uvolnění podepíší rodiče, zletilí si ji napíší sami a ještě doloţí potvrzením lékaře. 5. O uvolnění na dva nebo více dnů z důvodu rekreace nebo lázeňského pobytu musí ţák nebo zákonný zástupce nezletilého písemně poţádat ředitele školy prostřednictvím třídního učitele nejpozději 14 dnů před dnem nástupu a doloţit potvrzením cestovní kanceláře nebo lázeňského domu či doporučení lékaře. 6. Při nepředvídané nepřítomnosti je ţák nebo jeho zákonný zástupce povinen hlásit příčinu nepřítomnosti (nemoc) třídnímu učiteli nebo řediteli, nejpozději však do 3 dnů od počátku nepřítomnosti. 7. Neúčast ve škole se omlouvá u třídního učitele první den příchodu do školy. Pokud tak ţák neučiní, bude tato absence neomluvena s výjimkou váţných důvodů neumoţňujících ţákovi splnit tuto povinnost. Není - li odůvodnění nepřítomnosti z objektivních a doloţitelných důvodů uznáno, budou tyto zameškané hodiny povaţovány za neomluvené. 8. Všechny absence musí mít ţák řádně písemně omluveny (dle 22 školského zákona): a) u nezletilých ţáků omlouvají nemoc do 3 dnů rodiče, u 4 a více dnů na základě lékařského vyjádření, b) u zletilých ţáků se omlouvá nemoc pouze na základě lékařského vyjádření, c) rodinné důvody u nezletilých ţáků omlouvají rodiče, zletilí ţáci se omlouvají sami - maximálně 2x za příslušné pololetí, d) náhlou nevolnost u nezletilých ţáků omlouvají rodiče, zletilí ţáci se omlouvají sami - maximálně 8 hodin za příslušné pololetí, e) vyčerpání limitu rodinných důvodů a náhlé nevolnosti u zletilých ţáků bude písemně oznámeno rodičům dle 21 odst. 3 školského zákona, f) pozdní příchod ţáka do školy z důvodu návštěvy lékaře je třeba doloţit potvrzením lékaře u zletilého ţáka, nezletilí ţáci doloţí následující den podpisem rodičů, g) 3 pozdní příchody do školy jsou počítány za 1 celou neomluvenou vyučovací hodinu a projeví se na klasifikaci chování; zaspání není důvod, je chápáno jako porušení školního řádu a bude počítáno za 1 celou neomluvenou hodinu, h) zpoţdění autobusu nebo vlakového spojení lze omluvit pouze na základě potvrzení přepravce doplněného podpisem zák. zástupce, případně věrohodným svědectvím nejméně dalších tří osob. 4

5 9. Lékařské ošetření, které není naléhavě nutné, si ţáci zařídí (objednají se) na dobu mimo školní vyučování nebo odborný výcvik. 10. Třídní učitel nebo učitel OV můţe poţadovat, pokud to povaţuje za nezbytné, doloţení nepřítomnosti ţáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem ţáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého ţáka nebo omluvenky vystavené zletilým ţákem, a to v případě, ţe nepřítomnost ţáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti ţáka nasvědčující zanedbávání školní docházky), můţe třídní učitel nebo učitel OV poţadovat jako součást omluvenky lékařské potvrzení o nemoci ţáka i v případě nepřítomnosti kratší neţ tři dny. 11. Při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, včetně prevence a postihu záškoláctví bude škola postupovat v souladu s platnou právní legislativou. 12. V případě, ţe nepřítomnost ţáka překročí 30 % z celkového počtu hodin daného předmětu za pololetí, oznámí toto vyučující prostřednictvím třídního učitele řediteli školy. Ten v souladu s ust. 69 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodne o termínu doplnění klasifikace. 13. V případech, kdy má ţák vyšší procento nepřítomnosti dle předcházejícího bodu z důvodů dlouhodobé nemoci, úrazu apod. můţe ředitel školy povolit posunutí definované hranice dle čl. 6 na 40% celkového počtu hodin v předmětu za příslušné pololetí školního roku. Tohoto případu lze pouţít pouze ve výjimečných případech a rozhodne o něm ředitel školy po projednání s třídním učitelem a vyučujícím příslušného předmětu. 14. Ţák je povinen neprodleně ohlásit svému třídnímu učiteli důleţitou osobní změnu (adresu svého trvalého bydliště, přechodného ubytování, zdravotní pojišťovny, adresu zákonných zástupců, stav např. svobodnýţenatý, změna zdravotního stavu, např. ZTP, atd.), informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání do 15 kalendářních dnů. 15. Jestliţe se ţák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena dle daného školního řádu, vyzve ředitel školy písemně zletilého ţáka nebo zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţili důvody ţákovy nepřítomnosti. 16. Ţák, který do 10 dnů od doručení výzvy nenastoupí do školy nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, přestává být tímto dnem ţákem školy. IV. Výchovná opatření Ţákům můţe být udělena pochvala třídním učitelem, učitelem OV nebo ředitelem školy. Podle závaţnosti provinění mohou být ţákům uloţena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně ţáků: 1) Napomenutí třídního učitele nebo učitele OV za méně závaţné porušení školního řádu (2 neomluvené hodiny) 2) Důtka třídního učitele nebo učitele OV za závaţnější porušení školního řádu (např. kouření, 5 neomluvených hodin), porušení bezpečnostních předpisů z nedbalosti, opakované méně závaţné porušení školního řádu (jiţ 2x udělené napomenutí) 3) Důtka ředitele školy za závaţné porušení školního řádu (např. opakované kouření ve vnějších prostorách areálu), vědomé porušení poţárních nebo bezpečnostních předpisů (např. kouření uvnitř budov areálu), svévolný odchod z vyučování bez řádné omluvy, opakované mírnější porušení 5

6 školního řádu (za které jiţ byla 2x udělena důtka třídního učitele nebo učitele OV), neomluvenou absenci 10 hodin 4) Podmínečné vyloučení ze studia za hrubé porušení školního řádu (např. napadení spoluţáka, hrubá uráţka pracovníka, škoda většího rozsahu způsobená úmyslně škole, opakované záškoláctví, vysoká neomluvená absence), opakované závaţné porušení školního řádu (např. jiţ 2x udělení důtka ředitele) 5) Vyloučení ze studia za obzvláště hrubé porušení školního řádu (např. krádeţ, šikana, distribuce alkoholu, drog a jiných omamných látek), úmyslné poţití těchto látek v době vyučování nebo před vyučováním, popř. na domově mládeţe. Dále za úmyslné chování, které by mohlo bezprostředně váţně ohrozit zdraví nebo ţivot spoluţáků a pracovníků, za napadení pracovníka (včetně hrubého slovního napadení) a za závaţné nebo hrubé porušení školního řádu v době trvání podmínečného vyloučení 6) Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje ţákům pedagogický pracovník třídní učitel, učitel OV (instruktor OV), vychovatel, ředitel školy. Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně z chování 1. Sníţená známka z chování je udělována po projednání na pedagogické radě, je výrazem hodnocení píle, chování a školní docházky ţáka za celé pololetí školního roku. 2. Chování velmi dobré: ţák dodrţuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. Chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Jen ojediněle se dopouští drobných přestupků. 3. Chování uspokojivé: ţák se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům chování, případně se dopustí závaţnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování. 4. Chování neuspokojivé: ţák se dopustí závaţného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje souţití ve třídě nebo škole. Svá pochybení a výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický, a tak se obvykle dopouští dalších přestupků. Hodnocení prospěchu 1. Výsledky vzdělávání ţáků v jednotlivých předmětech jsou zaznamenávány v souladu s ust. 3 vyhlášky č.13 /2005 Sb., v platném znění. 2. Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností ţáka s vědomím motivační funkce. 3. Bere při hodnocení výsledků na zřetel dosaţení cílů vzdělávání. 4. Přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem. 5. Zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu ţáka, píli, snahu a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. 6. Rozvrhne písemné práce a zkoušky v klasifikačním období tak, aby ţák nebyl nadměrně přetěţován. 7. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení ţáka. 8. Hodnocení musí být průběţné, v teoretické i praktické výuce nejméně 1x měsíčně, rodiče jsou informováni prostřednictvím zápisu do ţákovské kníţky. 9. Se čtvrtletním hodnocením jsou rodiče seznámeni na schůzkách v měsíci listopadu. 6

7 10. V 1. pololetí jsou rodiče seznámeni s hodnocením ţáka vydáním opisu vysvědčení a záznamem do ţákovské kníţky. 11. Hodnocení za třetí čtvrtletí získají rodiče na třídních schůzkách v dubnu. Před závěrečným hodnocením musí být rodiče nejméně 1 měsíc před klasifikací upozorněni na nedostatečný prospěch ţáka. 12. V případě, ţe se rodiče nemohou zúčastnit rodičovských schůzek, mají právo na individuální podání informací. 13. Ţák má právo, aby mu byl stanoven individuální vzdělávací plán na doporučení speciálního pedagoga nebo psychologa z PPP. 14. Učitel zná a umí pouţívat pravidla pro sebehodnocení ţáků. 15. Učitel vytváří dovednost ţáka hodnotit sám sebe. 16. Sebehodnocením ţáka posiluje jeho zdravý sociální a psychický rozvoj. V. Pobyt ve školní budově, chování při výuce, o přestávkách a mimoškolních akcích 1. Při pobytu ve školní budově před vyučováním o přestávkách i po skončení výuky jsou všichni ţáci povinni řídit se nejen pokyny ředitele a učitele, ale také ostatních pracovníků školy. 2. Na vyučování tělesné výchovy mimo budovu odcházejí ţáci ukázněně v útvaru a za dozoru. Na výuku tělesné výchovy si ţáci zajistí vhodný sportovní úbor a sportovní obuv. 3. Do odborných učeben nebo do učeben pro dělené předměty si ţáci s sebou berou vţdy své věci, včetně tašky nebo batohu, dále jen aktovky. 4. Po odchodu ţáků ze své i odborné učebny nesmějí v lavicích zůstat ţádné věci. 5. Ţákům je zakázáno ve všech prostorách školy kouřit. 6. Ţákům je dále zakázáno v prostorách a v okolí školy poţívat před výukou, během výuky a přestávkách alkoholické nápoje, uţívat či jinak aplikovat jiné zdraví škodlivé či návykové látky. 7. Stejné zákazy platí také při akcích pořádaných školou, nebo jejího smluvního partnera. 8. Vyklánět se z oken, pokřikovat a vyhazovat z nich odpadky nebo jakékoliv jiné předměty je zakázáno. 9. Opustit budovu smí ţák také v době vyučování jen ve výjimečných případech v souladu ustanovením bodu 5. kapitoly Povinnosti ţáků části II. tohoto školního řádu. 10. Bez tohoto povolení nesmějí ţáci školní budovu opouštět ani o přestávkách platí i pro plnoleté ţáky. 11. O přestávkách se ţáci chovají ukázněně. 12. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit svévolně zařízení školy. 13. Ţák vystupuje a jedná v souladu s pravidly slušného chování i vyjadřování. 14. Ţák neohroţuje ţivot, zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních ţáků. 15. Ţák je povinen dodrţovat zásady bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví a protipoţárních opatření. S těmito pravidly stejně jako se školním řádem je kaţdoročně seznamován, coţ je potvrzeno písemným zápisem v třídní knize a podpisy ţáků na prezenční listině. 16. Takzvané volné hodiny nejsou součástí vyučování ani nemají s vyučováním přímou souvislost. Ţáci mohou v těchto volných hodinách konat činnosti dle svého uváţení, pokud nejsou v rozporu s obecně platnými právními normami a tímto školním řádem. 17. Zjištěné překročení všech zde uvedených zákazů se bude řešit kázeňským postihem v pravomoci ředitele školy. 7

8 VI. Povinnosti služby 1. Dbát o pořádek a čistotu ve třídě, přidělené šatně, na pracovišti a v odborných učebnách, kde se ţáci zdrţují během výuky. 2. Utírat tabuli a starat se o zásobování křídou. 3. Zjistit před začátkem kaţdé vyučovací hodiny, kteří ţáci chybí, kteří se omlouvají a hlásit jejich jména na začátku hodiny vyučujícímu. 4. Hlásit ve sborovně, případně v ředitelně, nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění do hodiny. 5. Zjištěné závady nebo poškození na nábytku a dalším vybavení školy hlásit třídnímu učiteli. 6. Dbát na přiměřené větrání třídy nebo pracoviště. 7. Po skončení vyučování zodpovídá za pořádek ve třídě, za uzavření všech oken a zhasnutí světel. VII. Chování v teoretickém, odborném a praktickém výcviku 1. Vyučovací hodina jako základní jednotka vyučovacího procesu nesmí být narušována. 2. Z vyučování nebo z odborného výcviku můţe být ţák uvolněn jen ve výjimečných případech. 3. Narušování vyučovací hodiny pozdním příchodem, napovídáním, nepozorností, nekázní, pouţívání mobilního telefonu, falšování omluvenek, falšování lékařských zpráv, podávání nepravdivých vysvětlení, pouţívání mobilního telefonu, MP3, nebo jiného tech. zařízení, vulgární výkřiky, slova, gesta nebo fyzický útok vůči ostatním ţákům je hrubým porušováním kázně a bude řešeno dle daného školního řádu. 4. Verbální nebo fyzický útok na zaměstnance školy je vţdy velmi hrubým porušením školního řádu a bude řešeno vţdy podmínečným vyloučením nebo vyloučením ze školy. 5. Ještě před zazvoněním si ţáci připraví knihy, sešity a pomůcky a poloţí je srovnané na lavici. 6. Ihned po zazvonění ţáci zaujmou svá místa a v klidu vyčkají příchodu učitele. 7. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zazvonění, je sluţba povinna hlásit to ihned ve sborovně, případně v ředitelně. 8. Ve třídě zdraví ţáci povstáním jak vyučující, tak všechny osoby, které vejdou do třídy. 9. Zvonění na konci hodiny je signálem pro učitele, ţáci čekají na jeho pokyn k ukončení práce ve vyučovací hodině. 10. Jestliţe ţák nemohl splnit úkoly uloţené na vyučovací hodinu, omluví se vyučujícímu nebo učiteli odborného výcviku ihned na začátku vyučovací hodiny. 11. O přestávkách se ţáci mohou procházet po chodbách a vymezených prostorách uzavřeného areálu školy. 12. Opouštět budovu školy smí ţáci pouze se souhlasem učitele školy nebo pracovníka vykonávajícího dozor - platí i pro plnoleté ţáky. 13. Pouţívání mobilního telefonu v době vyučování a při konání školních akcí je přísně zakázáno. 14. O moţnosti pouţití mobilního telefonu při konání školních akcí pořádaných mimo školu se ţáci řídí pokyny příslušného vyučujícího. 15. Dojde-li při vyučování k úrazu, ţák je povinen tuto skutečnost ihned ohlásí vyučujícímu, který zajistí ošetření a sepíše záznam o úrazu. 8

9 16. Dojde-li k úrazu o přestávce, je ţák povinen tuto věc ohlásit třídnímu učiteli nebo osobě vykonávající dozor, popř. zaměstnanci školy. 17. Povinností kaţdého ţáka je poskytnout či přivolat první pomoc. 18. Pro poskytnutí první pomoci je ve sborovně lékárnička. 19. Ţáci odpovídají za pořádek, šetrné zacházení se zařízením, čistotu a dobrý stav učebny a pracoviště, a to nejen ve své kmenové třídě, odborné učebně, ale i v ostatních učebnách. 20. Svévolně způsobenou škodu hradí zjištěný viník nebo jeho zákonný zástupce. 21. Před odchodem ze třídy uklidí ţáci svá místa, zasunou ţidle do lavic, zajistí pořádek a čistotu v lavicích a teprve potom spořádaně odcházejí. 22. Třídní učitelé určují na kaţdý týden ve svých třídách sluţby a jejich náhradníky pro kaţdou skupinu dělených předmětů se určuje další sluţba. VIII. Pravidla vnitřního pořádku v odborném výcviku 1. Ţák se ustrojí do pracovního obleku a svoje šaty uloţí na určené místo v šatně. Peníze (větší finanční obnosy) a jiné cenné předměty, které nemají vztah k výchovně vzdělávacímu procesu, není dovoleno do odborného výcviku přinášet. Osobní doklady si ţák vezme k sobě na pracoviště. 2. Nejpozději 5 minut před začátkem pracovní doby musí být ţák na svém pracovišti. Při opoţděném příchodu na pracoviště je ţák povinen se u svého učitele nebo instruktora odborného výcviku (dále jen UOV nebo IOV) řádně omluvit. 3. Vyučování začíná nástupem všech ţáků učebně výrobní skupiny. Nástup připraví pověřený ţák (sluţba) podle pokynů UOV nebo IOV hlásí počet nepřítomných ţáků a zjištěné závady. UOV nebo IOV seznámí ţáky s programem učebního dne. Po ukončení nástupu ţáci odcházejí na svá pracoviště. 4. U ţáků, kteří konají odborný výcvik na provozních pracovištích, se nástup provádí podle pokynů stanovených UOV a IOV. 5. Při instruktáţi je ţák povinen sledovat výklad UOV (IOV) a jím prováděné pracovní úkony. Nerozumí-li ţák výkladu nebo nepochopí-li některé prováděné operace, je jeho povinností se znovu otázat vyučujícího, který s ním provede doplňkovou instruktáţ. 6. Během pracovní doby dodrţuje ţák technologický postup, dbá na bezpečnost práce a pozorně sleduje výklad. 7. Před provedením své pracovní operace zkontroluje, zda rozpracovaný výrobek nevykazuje ţádné poškození. 8. Po příchodu na pracoviště si kaţdý ţák připraví veškerý materiál a příslušné nástroje, které jsou potřebné k provedení stanovené práce. 9. V průběhu odborného výcviku smí ţák provádět pouze pracovní operace přidělené UOV (IOV). 10. Ţák je povinen zdrţovat se po celou pracovní dobu na svém pracovišti. Opustit pracoviště můţe jen se svolením UOV (IOV). Nesmí přecházet k jiné práci nebo k jinému stroji, neţ ke kterému byl určen. 11. Poškodí-li úmyslně majetek školy je povinen škodu nahradit. Náhrada můţe být poţadována i tenkrát, jestliţe ţák způsobil škodu z nedbalosti nebo bude-li mít nadměrnou zmetkovitost při provádění pracovních operací. 12. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. V prvním ročníku má šest vyučovacích hodin, ve druhém a třetím ročníku sedm hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. 9

10 13. Po dvou hodinách odborného výcviku je nejméně desetiminutová přestávka, anebo nejdéle po 4,5 hodinách je třicetiminutová přestávka. Ţáci, kteří konají odborný výcvik v provozních dílnách, mají přestávku shodně s přestávkami platnými pro pracovníky provozu. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. Pokud vyučování probíhá v prostorách teoretického vyučování, jsou přestávky shodné s teoretickým vyučováním. 14. Pokyn k ukončení práce na pracovišti dává UOV (IOV). Ţáci pečlivě uloţí zbývající materiál, nástroje, očistí stroj a odpad vynesou na určené místo. 15. Ukončení úklidu hlásí UOV (IOV), který provede kontrolu. 16. Pracoviště opouští ţáci zásadně po ukončení pracovní doby. IX. Bezpečnost práce 1. Ţák je povinen důsledně dodrţovat předpisy o bezpečnosti práce, se kterými je soustavně seznamován UOV (IOV), případně učiteli. 2. Při práci musí ţák pouţívat určených ochranných pomůcek, bez kterých nesmí provádět pracovní výkon. Poškození nebo ztrátu ochranné pomůcky hlásí svému UOV (IOV). 3. Před mazáním, čištěním, při opravě stroje nebo při opuštění pracoviště musí ţák vypnout stroj. 4. Způsobí-li si ţák úraz, hlásí to ihned příslušnému UOV (IOV) v teoretickém vyučování vyučujícímu učiteli nebo třídnímu učiteli, v TEV tělocvikáři, který zařídí jeho ošetření a sepíše ihned nebo v nejbliţší moţné době /podle závaţnosti zranění/ záznam o úrazu. 5. Pokud úraz znemoţňuje pohyb ţáka, či jeho komunikaci s okolím, je povinností kaţdého ţáka, nebo další zúčastněné osoby, popř. svědka přivolat pomoc dospělé osoby. 6. Pro poskytnutí první pomoci je na pracovišti lékárnička. O uţití léků a ošetření se vede záznam. 7. O poţární ochraně jsou všichni ţáci, stejně jako ostatní pracovníci proškolováni. V době odborného výcviku musí dodrţovat všechny bezpečnostní předpisy PO a řídí se pokyny, které jsou na pracovišti vyvěšeny. 8. Po pracovní době musí ţák opustit objekt smluvního závodu a nesmí navštěvovat jiné provozy. X. Pravidla pro seznámení žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 1. Ţáci jsou s pravidly školního řádu seznamováni při nástupu do kaţdého ročníku školy a poté na třídnických hodinách. 2. Zaměstnanci a pedagogičtí pracovníci jsou se školním řádem seznámeni na pedagogické radě a při nástupu do zaměstnání, prostudují jeho zásady a vhodným způsobem je objasní ţákům. 3. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole na úřední desce, ve sborovně, výtisk je poskytnut kaţdému pedagogickému pracovníkovi. 4. Zákonní zástupci jsou o jeho obsahu informováni na třídních schůzkách. 5. Kaţdá změna školního řádu projednána a schvalována školskou radou. 10

11 XI. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy mezi ţáky a školou, které vyplývají z tohoto školního řádu a nejsou v ní upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména školní legislativou, občanským zákoníkem a zákoníkem práce. 2. Na informace podle odstavce 1 písm. b) 21 školského zákona mají v případě zletilých ţáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost. 3. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a ţáky. 4. Pokud dojde ke změnám v platnosti obecných předpisů, budou příslušná ustanovení vnitřního řádu upravena popř. vydány dodatky. 5. Tento školní řád nabývá platnosti 23. února 2009 s účinností od Mgr. František Pospíchal, v. r. ředitel školy 11

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2014 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní umělecká škola Bučovice se sídlem Vyškovská 486, 685 01 Bučovice příspěvková organizace IČ: 67006761 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Bc. Dagmar Klementová Bc. Dagmar Klementová

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Š K O L N Í Ř Á D 1 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Švehlova střední škola polytechnická Prostějov náměstí Spojenců 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Část: 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

2 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Broučkova 372, 750 01 Zlín, tel.: 577 088 111, e-mail: info@szszlin.cz, www.szszlin.cz Školní řád pro žáky Střední zdravotnické školy Označení dokumentu: Zpracoval: ŘÁD-2015-školní řád SŠ Mgr. Hynek Steska

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD SOŠ Podyjí s.r.o. Obsah : Účinnost : od 25.3.2015 str. Čl. 1. Úvod základní ustanovení 1 1.1. Základní ustanovení 1 1.2. Úloha školy 1 Čl. 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více