Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín. Č.j.: 196/2013-VDŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín. Č.j.: 196/2013-VDŠ"

Transkript

1 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 196/2013-VDŠ Plán hlavních úkolů na školní rok 2013/2014

2 Plán hlavních úkolů na školní rok Od realizovat novelizovaný Školní vzdělávací program základního vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti ve smyslu Upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platný od Pokračovat ve zvyšování motivace žáků i vyučujících k dosahování trvale dobrých výsledků v rámci plnění novely školního vzdělávacího programu dle upraveného RVP ZV. K tomu využít pozitivní hodnocení procesu vzdělávání od České školní inspekce z května Pokračovat v dosažené estetické úrovni školního prostředí a příznivého sociálního klimatu školy. Pokračovat v individuální práci se žáky nadanými, s vývojovými poruchami učení a se žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním. K tomu ve větší míře využívat práci tří asistentů pedagoga. Pokračovat v modernizaci (větší využívání moderních ICT) výuky přírodovědných předmětů, cizích jazyků, v oblasti čtenářské gramotnosti, prevence rizikového chování a volby povolání. K tomu využívat portál Aktivní škola. Podat nový projekt mezinárodní spolupráce COMENIUS (Německo, Slovensko, Turecko). V kontrolní činnosti sledovat průběžné plnění novelizovaného ŠVP ZV, sledovat práci metodických orgánů, zintenzivnit hospitační činnost ředitele školy a sledovat sociální klima školy úkol přetrvává z minulých let. Výchovně vzdělávací oblast: pokračovat ve sledovanosti zneužívání návykových látek a jakýchkoli projevů či náznaků šikany včetně kyberšikany, zajistit blokaci závadných internetových stránek, informovat rodiče žáků, odbor soc. péče a zdravotnictví MěÚ v Nové Pace a Jilemnici a Policii ČR u nichž bylo zjištěno nošení, distribuce nebo zneužívání návykových látek včetně cigaret, vyšší počet zameškaných neomluvených hodin, zvýšit pozornost projevům záškoláctví, a to i skrytým formám, kdy je omluvenka tzv. doložena lékařem, k tomu využívat příslušná ustanovení školního řádu, důsledně potírat projevy netolerance žáků k žákům vyžadující zvláštní péči, ze sociálně slabšího prostředí či menšinám, důsledně potírat projevy nekázně žáků a jejich nevhodné chování k vyučujícím, prohlubovat spolupráci (i písemnou ovou formou) s rodiči žáků, kteří mají problémy s přizpůsobení se školnímu řádu či neprospěchem, ve vyučovacích jednotkách zajistit dostatek času pro zpětnou vazbu, ve vyuč. jednotkách využívat novou didaktickou a výpočetní techniku včetně vlastních digitálních učebních materiálů vytvořených v rámci ukončeného projektu EU peníze školám (DUM), ve vyučovacích jednotkách průběžně kontrolovat zadané úkoly, rozvíjet úspěšnou spolupráci se zahraničními školami v průběhu příprav nového společného projektu. 2

3 Přímá kontrolní činnost vyučujících: I. stupeň: školní sešity kontrolovat a klasifikovat denně, domácí sešity (každý úkol), kontrolní práce součinnost v rámci metodických orgánů, klasifikace dtto, klasifikační řád v rámci školního řádu, širší hodnocení + sebehodnocení dle ŠVP a klasifikačního řádu, sledovat sociální klima tříd. II. stupeň: denní kontrola Čj., M, Aj, Nj, ostatní předměty - pravidelná kontrola jedenkrát za 14 dní, kontrolní práce součinnost v rámci metodických orgánů, klasifikace dtto, klasifikační řád v rámci školního řádu, širší hodnocení + sebehodnocení dle ŠVP a klasifikačního řádu, sledovat sociální klima tříd. Spolupráce s rodiči: třídní schůzky dle plánu, uvolňování žáků 2 dny v kompetenci třídního učitele, více dní na základě žádosti ŘŠ, nepřítomnost delší jak dva dny zjišťuje třídní učitel, nekompromisně vyžadovat omluvenky do tří kalendářních dnů, výchovný poradce stanoví konzultační hodiny ve svém plánu. Školní družina: postup výchovné činnosti dle ŠVP pro ŠD, spolupráce s třídními učiteli, zajišťování výběru poplatků, vedení povinné dokumentace (zápis max. do 30 žáků). Úkoly všeobecné povahy: dohled nad veškerým školním majetkem (lavice, židle, skříně, ICT, okenní žaluzie malby...), každou závadu na majetku i závady v rámci provozu školy hlásit řediteli školy, dbát na bezpečnost žáků i svoji dle příslušných vnitřních směrnic školy. Materiální oblast: pokračovat v úpravách na zahradě v objektu č.p. 20 kultivace záhonů, sekání trávy, přes hlavní prázdniny škol. roku 2012/13 provést rekonstrukci učebny fyziky/chemie, dále využívat webových stránek k prezentaci školy a větší informovanosti rodičovské i širší veřejnosti, provádět pravidelnou údržbu svěřeného hmotného i nehmotného majetku. Funkcionáři školy: Ředitel školy Pavel Antoš ZŘŠ Marcela Žalská Výchovná poradkyně Marcela Žalská 3

4 Koordinátoři ŠVP Marcela Žalská, Markéta Fléglová (ŠD) Vychovatelky ŠD Markéta Fléglová. Alena Kynčlová Ekonomka školy Dagmar Friessová Vedoucí školní jídelny Dana Vodičková Metodik prevence Květoslava Kamlerová Koordinátor EVVO Martina Nosková Koordinátor ICT Marek Štumpf Koordinátor projektu COMENIUS Květoslava Kamlerová + Jitka Jírová Metodické sdružení I. stupeň Soňa Stuchlíková Metodické sdružení II. stupeň Jitka Krausová Zdravotní referent Dana Vodičková Výzdoba školy: Nina Rulová, Alena Kynčlová Sportovní soutěže Ladislav Harčarik Školní knihovna Zuzana Oborníková, Jitka Jírová Zástupci ve školské radě Květoslava Kamlerová, Marcela Žalská, Markéta Fléglová (nové volby proběhly v září 2011) Správci inventárních sbírek: Ladislav Harčarik zeměpis, tělesná výchova Jana Bartošová I. stupeň Dagmar Friessová HM, DHM, inventární seznamy Markéta Fléglová pomůcky ŠD Zuzana Oborníková žákovská knihovna Jiří Krutský úklidové prostředky Marek Štumpf pracovní činnosti (školní dílna), správa ICT Martina Nosková pracovní činnosti (školní pozemek), přírodopis Jana Kuželová matematika, fyzika, technický kabinet Marek Štumpf chemie, informatika (učebna, programy) Zdena Vrátilová pracovní činnosti (speciální příprava dívek) Dana Vodičková sklady, vybavení ŠJ Soňa Stuchlíková učitelská knihovna, metodické příručky Květoslava Kamlerová cizí jazyky Nina Rulfová výtvarná výchova Marcela Žalská český jazyk, dějepis Inventarizační komise: Marcela Žalská předsedkyně, Dagmar Friessová, Květa Kamlerová, Jitka Krausová, Jitka Smolíková, Dana Vodičková členové Požární hlídka: Jiří Krutský velitel, Jitka Viková, Vladimíra Nyplová členové Požární a bezpečnostní technik: Firma ELGESS Hradec Králové, Bc. Jaroslav Svoboda Revizní technik plyn: Jaroslav Stoklasa, Na Veselce 475, Trutnov - Úpice Revizní technik elektro: Václav Foff, Hartlova, Stará Paka Revizní technik hasící přístroje: Jiří Lichý, Poštovní 117, Vrchlabí Revize komínů: Pavel Jelínek DRUKO Kominictví a vložkování komínů Nová Paka Revize kotlů: ORKMAR Semily, Pod Černým mostem 474 Revize sportovního nářadí a tělocvična: SPORTSERVIS, Josef Zezule, Josef Laňka, Liberec Měření emisí: Pavel Nosek, Jičínská 167, Valdice Servis vzduchotechniky: RIKMO s.r.o. Okružní 704, Pardubice Servis termoregulace: MSP Automatic, Pavel Kuřík, Stará Paka Likvidace pojistných událostí: MACONT s.r.o. Lenka Badová, Pardubice Servis plastových oken (záruční lhůta): UNIWIN, Pražská 21, Velim 4

5 Oblast DVPP: Po celý školní rok se budou pracovníci (v závislosti na přidělených finančních prostředcích od KÚ Hradec Králové) průběžně dle plánu zúčastňovat různých vzdělávacích programů, které jsou nabídnuty Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Jičíně a NIDV v Hradci Králové. DVPP upravuje příslušná směrnice vydaná ředitelem školy a Plán DVPP pro školní rok 2013/2014. Žáci se zúčastní kulturně vzdělávacích a sportovních akcí podle aktuální nabídky tak, aby v každém pololetí měli možnost navštívit alespoň dvě akce kulturní a dvě sportovní. Plán sportovních akcí vede vyučující Tv. Výčet nejdůležitějších plánovaných akcí školy Září Jičín město pohádek 1. stupeň + samostatné vystoupení dramatického kroužku a 4. ročníku Hraní bez hranic Život bez bariér Nová Paka (dramatický kroužek 4. ročník) Společný pochod rodičů, žáků a vyučujících I. stupně Riegrova stezka Zahájení činnosti zájmových útvarů (poplatek 300,- Kč za pololetí) Logopedie pro tř. Exkurze Praha II. stupeň Exkurze VI. třída Všestary Divadelní představení II. stupeň Klicperovo divadlo Hradec Králové Setkání s kolegy z německé partnerské školy z Bad Langensalza Sestavení individuálních vzdělávacích plánů Státní svátek sobota Říjen Projekt COMENIUS přípravné práce v Turecku (zajišťuje německá strana) Svět kolem nás (beseda v městském kině o Austrálii) Návštěva Úřadu práce v Jičíně 9. ročník Spolupráce s PPP Jičín a SPC Trutnov + odbor soc. péče Nová Paka Sportovní a kulturní spolupráce s Masarykovou ZŠ v Libštátě Rodičovské schůzky plenární zasedání schválení rodičovského příspěvku + volba zástupců do výboru Rady v jednotlivých třídách Ekomládě EVVO Hořice Sběrový den Schůze ŠR (projednání změn v ŠVP) Organizace okrskového a okresního kola ve stolním tenise Podzimní prázdniny čtvrtek pátek Státní svátek pondělí Listopad Rej skřítků 9. tř. + Den otevřených dveří v budově školy Projektový den (téma bude upřesněno) Informativní schůzky až Návštěva divadla pro I. stupeň Přírodovědný klokan tř. Testy SCIO XI. tř. 5

6 Prosinec Předvánoční vystoupení ve Staré Pace + kostel sv. Vavřince, v Levínské Olešnici a na Brdě Výzdoba školy s vánoční tematikou Chemická soutěž v Praze tř. Mikulášská besídka v Gy Nová Paka Projektový den Etická výchova pro oba stupně Dobré skutky Besídka pro žáky v tělocvičně školy Předvánoční zájezd I. stupeň Vánoční prázdniny sobota neděle Nástup do školy v pondělí Leden Kurz bruslení pro I. stupeň Třídní schůzky Návštěva dětí z MŠ do I. třídy Zápis dětí do I. třídy pátek Školní kola olympiád (Čj, D, Aj, poznávání živočichů) Pythagoriáda 5. tř. Pololetní prázdniny pátek Únor Jarní prázdniny - pondělí 3. pátek Lyžařský výcvikový kurz pro II. stupeň Vysoké nad Jizerou Lyžařské závody v Nové Pace Účast v jazykových olympiádách okresní kola Kurz bruslení II. stupeň Karneval v tělocvičně školy Březen Okrskové kolo poznávání živočichů Matematický klokan Kulturní program pro I. stupeň dle aktuální nabídky Dopravní výchova ve 4. tř. Lyžařský zájezd pro II. stupeň - Herlíkovice Duben Projektový den Den Země + (sběrový den) Zahájení plaveckého výcviku Velikonoční prázdniny čtvrtek 17. pátek Novopacký Slavíček Okresní kolo Pythagoriády Informační schůzky pro rodiče (společné pro žáky a rodiče) a Tělovýchovná akademie pro I. stupeň MKS Nová Paka Přehlídka sborů Jarní koncert Květen Ukončení plaveckého výcviku Státní svátky čtvrtek 1. a čtvrtek Školní a okresní kolo poznávání rostlin a živočichů 6

7 Zájezd žáků 5. tř. do Německa Sportovní soutěže viz kalendář Miss Panenka Červen Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí Sportovní soutěže Okrskové kolo v poznávání rostlin Dopravné výchova praktická část Školní výlety Školní akademie Pasování prvňáčků na čtenáře Slavnostní vyřazení žáků IX. třídy Sportovní školní olympiáda Slavnostní zakončení školního 2013/ Příloha: Sportovní soutěže 20132/ kalendář Projednáno na zahajovací pedagogické radě dne Mgr. Pavel Antoš v. r. ředitel školy 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více