Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:"

Transkript

1 Příloha č. 2

2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti (doložení skutečného stavu) Probíhající řízení týkající se OR (a dosud nepodané návrhy, včetně podkladů k nim) Struktura společností ve skupině Seznam účastí v jiných právnických osobách včetně tichých účastí Přehled vnitřní struktury společnosti (organigram, organizační řád) Společensko-právní dokumenty Projekt rozdělení včetně všech příloh a znalecký posudek/posudky pro účely rozdělení a rozhodnutí valné hromady rozdělované společnosti o rozdělení; informaci o závazcích rozdělované společnosti, za něž společnost převzala v souvislosti s rozdělením zákonné ručení Společenská smlouva (zakladatelská listina), její aktuální znění (jakož i veškerá rozhodnutí, která byla v souvislosti s jejími změnami učiněna); stanovy, pokud jsou vydány Seznam ostatních rozhodnutí valné hromady/jediného společníka a zápisy z jednání orgánů společnosti za poslední 3 roky, návrhy na neplatnost usnesení valné hromady resp. rozhodnutí jediného společníka Případná rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Nevyřízená rozhodnutí o výplatě zisku / dividend Živnostenské listy a případná ostatní povolení potřebná k podnikání Vztahy mezi společností a společníkem a vztahy společností ve skupině: - Půjčky společníka popř. půjčky od společností ve skupině - (úroková sazba, částka a termín poskytnutí, prolongace, splacení, zajištění atd.) - Zřízení jistot společníkem a společnostmi ve skupině za závazky společnosti

3 vůči třetím osobám nebo za závazky třetích osob - Půjčky společnosti společníkovi, popř. společnostem ve skupině - Zřízení jistot společností za závazky společníka a společností ve skupině Smlouvy, dohody a ujednání mezi společnostmi ve skupině (např. smlouva o převodu zisku, ovládací smlouva, obchodní smlouvy), nebo mezi společností a společníkem nebo jejich společnostmi či osobami blízkými, zpráva o propojených osobách Jmenovitý seznam členů orgánů společnosti (liší-li se od údajů v OR nebo jsou-li zřízeny další orgány v OR nezapsané) Smlouvy a odměny členů orgánů společnosti, včetně dokumentů o jejich jmenování a odvolání, jednací řády orgánů společnosti Smlouvy o převodu obchodního podílu na společnosti Seznam zmocnění na základě generální plné moci a ostatních plných mocí jakož i kopie plných mocí Překážky převodu Smluvní omezení převodu Zákonná omezení převodu Jiná omezení převodu, jakékoli zatížení obchodního podílu Vztahy k nemovitostem Identifikace a popis nemovitého majetku společnosti; aktuální výpis z katastru nemovitostí pro všechny nemovitosti a snímky z katastrální mapy Listiny dokládající právní tituly nabytí nemovitostí současným vlastníkem Listiny dokládající právní tituly nabytí nemovitostí předchozími vlastníky (10 let zpět) V případě probíhajících řízení před katastrálním úřadem týkajících se nemovitostí společnosti nebo jejích práv kopie příslušných návrhů na katastrální úřad včetně razítka dokládajícího jejich podání a listin, na základě nichž mají být zapsána Všechny smlouvy zakládající práva třetích osob k nemovitostem společnosti (včetně veškerých změn a doplnění), včetně případných geometrických plánů

4 Seznam a doklady o všech veřejnoprávních a zákonných zatíženích nemovitostí Všechny smlouvy zakládající právo společnosti (ať již jako osoby nebo vlastníka nemovitostí) k nemovitostem ve vlastnictví třetí osoby (včetně veškerých změn a doplnění), včetně případných geometrických plánů Seznam a údaje o nemovitostech, příp. bytech a nebytových prostorách třetích osob, které společnost užívá (zejména na základě nájemních smluv); předávací protokoly, informace o případných depositech, bankovních zárukách kopie záručních listin Seznam a údaje o nemovitostech, které společnost přenechala k užívání třetím osobám; (zejména na základě nájemních smluv); předávací protokoly, informace o případných depositech, bankovních zárukách kopie záručních listin Potvrzení pozemkového úřadu o neexistenci restitučních nároků ohledně nemovitostí Údaje o ekologických zatíženích Jakákoli ocenění nemovitostí Územní rozhodnutí, stavební povolení a ohlášení, kolaudační rozhodnutí/souhlasy pro zařízení a stavby, rozhodnutí o odstranění stavby vydané pro společnost nebo předmětné nemovitosti, vždy včetně dokladu o nabytí právní moci Jiná veřejnoprávní rozhodnutí týkající se nemovitostí Pojistné smlouvy týkající se nemovitostí Seznam smluv o dodávkách médií Smlouvy o správě nemovitostí Plánované, zahájené nebo ukončené investice Smlouvy o dílo týkající se výstavby, smlouvy s architekty, projektanty Další informace k nemovitostem zahrnující: Informace o archeologických nálezech, informace o ochranných pásmech zejména kulturních památek, dráhy, silničních ochranných pásmech, pozemních komunikací, vodních zdrojů, el. vedení aj., informace k jiným omezením v nakládání s nemovitostmi, ostatní relevantní informace k nemovitostem.

5 Práva k nehmotným statkům Patenty společnosti včetně podaných přihlášek Ochranné známky včetně podaných přihlášek Průmyslové vzory společnosti včetně podaných přihlášek Autorská práva společnosti Smlouvy (např. licenční či o převodu) týkající se nehmotných statků Mezinárodní ochrana autorských a průmyslových práv Popis veškerých započatých popř. hrozících řízení pro porušení práv k duševnímu vlastnictví, která byla zahájena společností nebo proti ní Seznam všech vynálezů a autorských děl zaměstnanců s údaji o těchto vynálezech a autorských dílech Seznam nezapsaných (neregistrovaných) označení, která společnost užívá Seznam užívaného software a smlouvy o jeho užívání Ostatní majetek Seznam bankovních účtů s podpisovými právy Zajišťovací práva všeho druhu (zajišťovací převod práva, zajišťovací postoupení pohledávek, zástavní práva, bankovní záruky atd.) přijatá i poskytnutá společností Ručení, ručitelská, patronátní prohlášení Směnečné závazky Půjčky a úvěry společnosti Povinnost vrácení dotací, prémií, investičních příspěvků nebo ostatních prostředků přijatých z veřejných a obdobných rozpočtů Seznam movitého majetku společnosti Seznam pronajatého majetku a majetku užívaného na základě leasingových smluv

6 Obchodní smlouvy Standardní smluvní formuláře společnosti Závazky k odběru zboží a služeb Nájemní smlouvy, nájemní smlouvy s následnou koupí, leasingové smlouvy, smlouvy o koupi na splátky, kupní smlouvy s výhradou vlastnictví apod., jakož i všechny faktoringové a forfaitingové smlouvy Smlouvy o koupi, prodeji či nájmu podniku nebo jeho části Seznam pojistných smluv, které byly uzavřeny společností nebo ve prospěch společnosti; výpovědi pojistitele v posledních třech letech; hrozící zvýšení pojistného nebo výpovědi; seznam pojistných událostí za poslední tři roky Smlouvy o poradenství (zejména smlouvy s daňovými poradci, auditory, advokáty nebo účetními) Smlouvy nebo dohody, které při změně účastí na společnosti mohou být vypovězeny (jinak ukončeny) nebo změněny nebo se mohou stát neúčinnými. Smlouvy, které předpokládají smluvní pokuty Veškeré ostatní smlouvy, dohody a ujednání (pokud nejsou uvedeny v jiném bodě), které představují dlouhodobý závazkový vztah (dobou trvání a/nebo výpovědí delší než 3 měsíce) a/nebo předmět jejich plnění má hodnotu více než ,- Kč a/nebo ty, které byly uzavřeny nad rámec běžného obchodního styku Soudní a ostatní řízení Seznam všech soudních, správních a jiných řízení, v nichž se společnost nebo její orgány jakýmkoli způsobem účastní/účastnily, za poslední tři roky s krátkým popisem předmětu řízení a výsledku; kopie příslušných rozhodnutí Seznam všech započatých nebo hrozících řízení (soudních, správních a jiných), která se týkají společnost a jejích orgánů Seznam veškerých rozhodnutí, opatření nebo nařízení omezujících budoucí jednání společnosti, kopie veškerých soudních a mimosoudních vyrovnání Seznam všech trestních a přestupkových řízení proti společnosti, orgánům nebo

7 zaměstnancům Seznam všech rozhodnutí, opatření nebo nařízení, která mají nebo mohou mít v budoucnu vliv na společnost, včetně jejich kopie Pracovně-právní vztahy Seznam všech zaměstnanců společnosti s uvedením data nástupu, věku pracovníka, vykonávané funkce, celkové odměny (včetně nepeněžních příjmů), důchodové zajištění, roční dovolené, týdenní pracovní doby Pracovní smlouvy zaměstnanců; dohody a praxe týkající se poskytování odměn Zákazy konkurence a prohlášení týkající se konfliktu zájmů Údaje o odstupném a ostatních závazcích vůči zaměstnancům (mimo mzdových) Dohody o poskytnutí důchodového zabezpečení Veškeré interní předpisy společnosti Ostatní údaje (cestovní náhrady, pravidla pro práci přesčas, služební vozidla, sociální programy pro zaměstnance) Životní prostředí Informace o jakémkoli znečištění životního prostředí způsobeném společností a jejím provozem nebo týkající se majetku společnosti Všechna povolení, souhlasy, autorizace, rozhodnutí, licence a registrace v oblasti práva životního prostředí Všechna nevyřízená podání na orgány státní správy a samosprávy týkající se životního prostředí Ostatní Jakékoli objednávky, nabídky, návrhy smluv, na základě nichž se má společnost do budoucna stát smluvní stranou (přičemž předmětem smlouvy bude cokoli z výše uvedeného) (Zdroj: BNT-Pravda & partner s.r.o.)

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU

SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU OBSAH SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU uzavřená podle ustanovení 488b a násl. z.č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění uzavřená mezi obchodní společností Městská teplá a.s. a obchodní společností Strade

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 23. ledna 2014 částka 1 Cena 590 Kč Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Malá Strana Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování

Více