Mateřská škola Zauličí 185, Štramberk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Zauličí 185, Štramberk"

Transkript

1 Mateřská škola Zauličí 185, Štramberk ZPRACOVALA MGR. MARKÉTA KVITOVÁ VE ŠTRAMBERKU

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zřizovatel: MěÚ Štramberk, Náměstí 9 Ředitelka: Vedoucí učitelka: Mgr. Zdeňka Havlíková Mgr. Markéta Kvitová Název: Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 485, Štramberk. Pracoviště: Mateřská škola Zauličí 185, Štramberk. Telefon: , OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola byla uvedena do provozu jako dvoutřídní a tou je i nadále. Od se stala mateřská škola součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Štramberk. Zděná přízemní budova byla vystavěna pod úpatím hory Kotouč nedaleko od základní školy. Architektonicky připomíná svým členěním střechy motýla Jasoně červenookého, tolik typického pro přírodní společenstva Štramberského krasu. Rozlehlá školní zahrada je částečně ve svahu, situována směrem k lesu. V blízkosti MŠ se nachází Národní přírodní památka jeskyně Šipka a Národní sad koncipován jako galerie v přírodě, ve které jsou představeny formou bust a pamětních desek významné osobnosti českých národních dějin a kultury. Vnitřní uspořádání mateřské školy je zrcadlové, na dvě poloviny. V přízemí je vybudován bezbariérový vstup do MŠ, prostorná chodba, 2 šatny pro ukládání věcí dětí, ředitelna, šatna pro zaměstnance se studovnou, 2 třídy, 2 kabinety na metodické pomůcky, výdejna stravy a sociální zařízení. Ve sklepních prostorách se nachází technické místnosti (kotelna, prádelna, sklad apod.). Mateřskou školu navštěvují především děti z historické části města Štramberk, městské části Kanada a z Libotína. Kapacita MŠ je v současné době navýšena na 50 dětí. Děti jsou rozděleny do 2 oddělení podle věku. 2. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÍNÍ ŽÁKŮ 2.1 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Kapacita MŠ je 50 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení podle věku. Rozdělení do jednotlivých tříd se řídí těmito pravidly: primárně jsou do oddělení starších dětí zařazeny děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Do naplnění kapacity této třídy jsou zařazeny děti podle věku, míry

3 samostatnosti a vazby na kamarády. Zaměření jednotlivých tříd vychází primárně z věkového složení třídy, dbáme na to, aby činnosti byly přiměřené věku a dovednostem dětí. I. oddělení mladších dětí Motýlci 3-4,5 roku (25 dětí) II. oddělení starších dětí Sluníčka 4,5 7 let (25 dětí) Provozní doba mateřské školy je od 6 do 16 hodin. Děti se ráno schází společně v jedné třídě. V 7 hodin přichází druhý pedagog a děti jsou převedeny do své třídy. Také odpoledne jsou třídy spojeny v 15 hodin, kdy počet dětí klesá. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání vždy k 1. září příslušného školního roku dle stanovených kritérií. Zápis dětí do mateřské školy provádí vedoucí učitelka přímo na zařízení. Děti mohou být přijímány do mateřské školy i v průběhu školního roku na volná místa nebo místa odhlášených dětí. Mateřská škola nabízí možnost kroužků, které jsou vedeny zkušenými lektory. Kroužky jsou organizovány v odpoledních hodinách, souběžně s činností MŠ. Pomáháme tak rodičům, aby nemuseli děti ve spěchu převážet do větších měst. Nabídka volnočasových aktivit vychází z poptávky rodičů (angličtina, Zumba pro děti, malí zpěváčci apod.) Každoročně v listopadu organizujeme logopedickou depistáž. Klinický logoped navštíví naši MŠ a v přítomnosti rodičů nebo pedagoga zjišťuje stav řečových dovedností dětí. Vše pouze se souhlasem zákonných zástupců. 2.2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Obecné cíle předškolního vzdělávání vyplývající z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tyto cíle jsou univerzální, přirozené a všudypřítomné: - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. - osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných respektujeme individuální potřeby a možnosti ve výchovně vzdělávacím procesu. Dlouhodobým záměrem je rozvoj fyzické, psychické a sociální samostatnosti každého dítěte. Vést děti k získávání základních schopností důležitých pro celý další život. Vymezení cílů výchovy a vzdělávání: - zlepšovat tělesnou zdatnost, sebeobsluha - přispívat k duševní pohodě a rozvíjet jazykové schopnosti - rozvíjet kamarádské vztahy a odpovědnost sám za sebe - posilovat sebevědomí, uvést dítě do společenství ostatních lidí - založit povědomí o vlivu člověka na životní prostředí V průběhu školního roku 2012/2013 jsme usilovně pracovali na nové verzi ŠVP pro předškolní vzdělávání, který vstoupí v platnost

4 2.3 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE V MŠ Datum Název akce, organizace Pan Zaorálek, Fotbal s pejskem Kamil Čapčuch, Zpívanky ZOO Kulturní dům Štramberk divadlo: Jak víla Modrovláska splnila tři přání Kašpárkovo putování Maňáskové divadlo Šikulka Ukázka psích spřežení Středisko ekolog. výchovy Hájenka, O víle Mlžence KD Štramberk Tři zlaté zuby děda Vševěda, Mikulášská nadílka Středisko ekolog. výchovy Hájenka: Co dělají zvířátka v zimě Den otevřených dveří v ZŠ Z pohádky do pohádky Maškarní ples KD Štramberk Divadlo Beruška: O neposlušném ježkovi Velepsina s malou Ájou, KD Kopřivnice Zpívání pod Trúbou Dan Taraba: O Bajajovi P. Nevřelová Zazvonil zvonec a pohádky je začátek Výlet do ZOO Olomouc Minivíceboj mateřských škol v atletice Návštěva v knihovně Filmové představení Rebelka Den dětí, rozloučení s předškoláky Návštěva hasičské stanice v Kopřivnici Vyjížďka vláčkem Štramberáčkem do Kopřivnice

5 2.4 PREZENTACE MŠ NA VEŘEJNOSTI, SPOLUPRÁCE SE ZŠ A OSTATNÍMI SUBJEKTY Září úvodní schůzka rodičů schůzka klubu rodičů Říjen dračí odpoledne s ukázkou práce s dětmi podzimní brigáda s rodiči Podzimníčci pracovní dílny s rodiči Předplavecký výcvik Listopad tvořivá dílna výrobky na jarmark - prodejní jarmark v KD Štramberk - logopedická depistáž v MŠ - prezentace dětských prací v informačním centru Štramberk Prosinec - Předvánoční posezení s rodiči, besídka - Návštěva prvních tříd v MŠ - Fotografování dětí, dárek pro rodiče - Výtvarná soutěž Ladovy obrázky, organizovaná knihovnou - Čertovské odpoledne - Vánoční besídka pro klub seniorů Leden - Maškarní ples v KD - Odborná přednáška psychologa v ZŠ Únor - Výstava dětských prací (sněhuláci) v Závišicích Březen - Ukázka práce s dětmi pro rodiče - Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Duben - Den Země organizovaný 9. třídou ZŠ pro děti z MŠ - Velikonoční tvořivá dílna - Testování hudebnosti dětí ZUŠ - Účast na soutěži zpívání pod Trúbou v MŠ Bařiny Květen - Den matek v MŠ, ukázka Zumby pro rodiče - Návštěva klubu seniorů ke Dni matek - Návštěva knihovny - Atletický minivíceboj Červen - Výlet - Den dětí olympiáda na školní zahradě - Slavnostní vyřazení přeškoláků - Spolupráce se skautským oddílem 3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ MŠ Pedagogické pracovnice: - Vedoucí učitelka Mgr. Markéta Kvitová, úvazek 100% SPgŠ a vysokoškolské vzdělání - Třídní učitelka Lenka Hejlová, úvazek 100%, SPgŠ - Třídní učitelka Jitka Šimková úvazek 100%, gymnázium a následné nádstavbové studium zaměřené na předškolní vzdělávání - Učitelka Hana Hanzalová, úvazek 58 %, gymnázium a následné nádstavbové studium zaměřené na předškolní vzdělávání Nepedagogické pracovnice: - Domovnice, uklízečka Irena Tobolová,100% úvazek - Výdejčí stravy Ludmila Kvitová, 62% úvazek

6 3.1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Neverbální komunikace dětí Lenka Hejlová Rozvoj klíčových dovedností předškoláka Hana Hanzalová Plánování a evaluace činností s dětmi v Markéta Kvitová MŠ Hudebku mám nejraději Jitka Šimková Přírodniny jako nástroj kresby a malby Lenka Hejlová Začleňování výuky cizího jazyka do Jitka Šimková výchovně vzdělávacího procesu v MŠ Metodická poradna Markéta Kvitová Co nabízí písnička Lenka Hejlová Velikonoce v MŠ trochu jinak - Jitka Šimková vejcohrátky Muzikanti jdou Markéta Kvitová Hravé psaní a malování Jitka Šimková Výrobky z přírodních materiálů Hana Hanzalová Duben Ilustrace práce s dětmi v MŠ Lenka Hejlová Metodická poradna Markéta Kvitová 4. PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo ke školní docházce do ZŠ celkem 20 předškoláků z naší MŠ. Na tato uvolněná místa bylo přijato celkem 19 dětí, které přišly v květnu 2012 k zápisu, 1 dítě přestoupilo z MŠ Bařiny. Umístěny byly všechny děti, které přišly k zápisu. Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo ke školní docházce do ZŠ celkem 13 předškoláků, 4 děti měly odklad povinné školní docházky. K zápisu do MŠ v květnu 2013 se dostavilo celkem 26 dětí, z nichž 13 bylo přijato, 3 neměly dostatečný věk potřebný k přijetí a 10 dětí nebylo přijato z důvodu nedostatečné kapacity MŠ. 5. ZMĚNY A AKTIVITY NAD RÁMEC BĚŽNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 5.1. Personální změny Velkou změnou letošního školního roku byl nástup Mgr. Zdeňky Havlíkové do funkce ředitele ZŠ a MŠ Štramberk a následně změna vedoucí učitelky MŠ, paní Bergerovou nahradila Mgr. Markéta Kvitová. V MŠ se uvolnilo pracovní místo učitelky na zkrácený úvazek, které bylo v srpnu 2012 obsazeno paní Hanzalovou. Také došlo ke změně výdejčí stravy, paní Feixovou nahradila v říjnu 2012 paní L. Kvitová. 5.2 Zájmová činnost v MŠ Od října 2012 jsme zorganizovali při MŠ zájmovou činnost v odpoledních hodinách:

7 Hudební kroužek Malí zpěváčci čtvrtek 15:00 15:45 lektorka: Bc. Kristýna Geryková Pohybový kroužek Zumba pro děti středa 14:25 15:10 lektorka Heidi Sobotka 5.3 Cvičení v tělocvičně ZŠ Od března 2013 navštěvujeme s dětmi pravidelně každý pátek tělocvičnu ZŠ, kterou využíváme k pohybovým aktivitám převážně za nepříznivého počasí. 5.4 Spánkový režim dětí Odpočinek dětí na lůžku je organizován s ohledem na individuální potřebu spánku. Mladší děti 2,5 4 roky odpolední klid od 12,30 14,00. Starší děti 12,30 13,45. Děti nespavé mají možnost klidových a relaxačních her již od 13, Školní zahrada Školní zahrada byla vybavena dopadovými plochami z recyklovaného materiálu, byly zasypány terénní nerovnosti, odstraněna kovová průlezka, vyřezány staré přerostlé keře a zbudován kompost. Vše pomocí rodičů na brigádách MŠ. 5.6 Materiální zabezpečení MŠ, opravy budovy - Pravidelně doplňujeme dětskou i metodickou knihovnu, výtvarný materiál, materiál pro kreativní a tvořivé činnosti dětí, učební pomůcky, didaktický materiál, hračky pro děti do tříd, heren i na školní zahradu. - Zakoupili jsme kytaru, xylofon a doplnili Orffovy nástroje - Zakoupili jsme nový počítač pro děti a pedagogy pro zvyšování počítačové gramotnosti všech. - Vyměnili jsme splachovadla a desky na WC v obou odděleních, ušetřili jsme na spotřebě vody 30% nákladů. - CO sklad jsme přeměnili na dílnu. - Na chodbě MŠ jsme nechali zhotovit vestavěnou skříň. - Doplnili výzdobu MŠ o nové nástěnné dekorace a pokojové rostliny 5.7 Klub rodičů Při MŠ pracuje velice aktivní a odpovědný klub rodičů o 9 členech. Největší akcí byl maškarní ples pořádaný v KD Štramberk. V současné době probíhá za přispění klubu rodičů fotografování dětí na tablo. 5.8 Logopedická depistáž V MŠ proběhla logopedická depistáž (včasné odhalení a podchycení logopedických vad u nejmladších dětí) za účasti Mgr. Sztuchlíkové. 5.9 Adaptační dny pro děti nastupující do MŠ. Již v měsíci červnu proběhla informační schůzka s rodiči nově zapsaných dětí do MŠ. O prázdninách se uskutečnil ve dnech adaptační týden, kdy přišlo 80% rodičů s dětmi mezi 9-11 hodinou do MŠ, seznámit se s prostředím, pedagogy a pohrát si s ostatními dětmi.

8 6. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI Viz inspekční zpráva.

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny

Mateřská škola Štramberk. Bařiny Mateřská škola Štramberk Bařiny OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...5 1.1.VĚCNÉ...5 1.2.ŽIVOTOSPRÁVA...5 1.3.PSYCHOSOCIÁLNÍ...5 1.4.ORGANIZAČNÍ...6

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ

Mateřská škola Štramberk. Bařiny. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Mateřská škola Štramberk Bařiny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...5 VĚCNÉ...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5 SMÍCHOV U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 2629 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZKRÁCENÁ VERZE 1. Úvod 2. Identifikační údaje o MŠ 3. Obecná charakteristika MŠ 4. Podmínky

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A Základní škola a Mateřská škola Markvartice školní rok 2007/2008 projednán na pedagogické radě 28. 8. 2007 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU č.j.73/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU vychází z analýz podmínek MŠ, je zpracován týmem pracovníků školy, byl projednán na pedagogické a provozní poradě konané

Více

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění Zprávu předkládá vedoucí učitelka Bc. Marcela Dvořáková V Nemojanech 30. 07. 2014 Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.2.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více