VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, IČO : IZO : Telefon : Počet odloučených pracovišť : 1 od má škola odloučené pracoviště v ZŠ Masarova 11, Brno ) Zřizovatel Jihomoravský kraj odbor školství 3) Vedení školy: Ředitel školy Zástupce ředitele Antonín Gál Mgr. Eva Podařilová Draţovice 183 Za Školkou Rousínov Bílovice nad Svitavou Rada školy - NE Občanské sdruţení - NE 4) Charakteristika školy a její zaměření a) Příspěvková organizace s právní subjektivitou od datum zařazení do sítě škol b) zaměření : výuka dětí a mládeţe v těchto oborech : - hudební výuka hry na tyto nástroje : klavír, housle, kytara, mandolína, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, akordeon, elektr. klávesové nástroje a výuka sólového zpěvu - taneční základy klasického tance, preference moderního scénického tance - výtvarný keramika, grafika, malba a kresba - literárně-dramatický zaměření na dramatický a mluvní projev Celková cílová kapacita schválená MŠMT je 450 ţáků Počet ţáků jednotlivých oborů dle zahajovacího výkazu V k : Celkem ţáků : 338 hudební obor ţáků taneční obor - 80 ţáků literárně-dramatický obor 17 ţáků výtvarný obor - 41 ţáků - 1 -

2 Školní rok 2012/2013 Počet budov 1 Počet učeben 12 Počet kabinetů 1 Ostatní pracoviště Odloučená pracoviště 1 Část II. Údaje personální Počet zaměstnanců 23 celkem k Počet pedagogů 21 z toho pedagogové 1 na MD Počet ostatních zam. 2 Počet ped. s VŠ 14 v oboru Počet ped. s VŠ 1 (Švandová ) mimo obor Počet ped. s VOŠ 6 Počet aprobovaných 21 pedagogů celkem Počet 0 neaprobovaných ped. Počet nově přijatých ped. Počet prac. v důchod. Věku Počet externích prac. 0 Rozvázání prac. poměru z důvodu 0 odchodu do penze Rozvázání prac. poměru z důvodu nadbytečnosti Další změny typické pro ZUŠ 2 (Feldmann, Chlebcová) 2 ( p. Cibula, Kudlík) 0 0 Věkové sloţení pedagogických pracovníků v evidenčním stavu do 35 let let nad 50 let Důchodci Celkem Fyzické osoby Přepočtené osoby na úvazky 1,568 6,131 3,522 0,522 11,743-2

3 Část III. Údaje o ţácích a přijímacích zkouškách Údaje o prospěchu a stavu ţáků na konci šk. roku 2012 /2013 Údaje o prospěchu žáků za školní rok 2012/2013 Jméno pedagoga - nástroj Počet žáků celkem Prospělo s vyznamená ním Pros pělo a) Neprospělo b) Neklasifikováno Uvést jméno žáka Žáci, kteří pravděpodobně odejdou k Bezdičková - housle klavír b) 1 PHV 1 - flétna Cibula - akordeon keyboard Gál - kytara Halašta - kytara b) 2 PS II. st. 2 - zobcová flétna klavír banjo keyboard Graffová - zob.flétna příčná flétna PHV b) 4 PHV 0 6. Janečková - zob. Flétna trubka Ječmínková - kytara Feldmann - klavír Kudlík - klarinet saxofon zobc.flétna Chlebcová - klavír Ondruš -keyboard zobc.flétna hoboj Ondrušová - zpěv keyboard Podařilová - klavír Široká - zpěv b) 1 PS II. st Šťastná - housle PHV b) 4 PHV Šustek - klavír celkem žáci hudební obor Klíčová - výtvarný b) 12 PVV Nejedlá - taneční b) 23 PTV Švandová - taneční b) 4 PTV Marková - LDO celkem žáci ostatní obory

4 Přijímací zkoušky na školní rok 2012/2013 (květen a září 2012) Počet přihlášených 102 HO 59 TO 27 VO 12 LDO 4 Počet přijatých 102 Počet nepřijatých Přijímací zkoušky: Noví ţáci jsou přijímáni na základě krátkého pohovoru kde se zjišťují : v hudebním oboru rytmické a intonační schopnosti ţáka v tanečním oboru rytmické a pohybové schopnosti ţáka ve výtvarném oboru se posuzuje vlastní výtvarný projev ţáka v literárně-dramatickém oboru rétorika, výslovnost a veřejný projev ţáka. Přijímací zkoušky vykonává nejméně tříčlenná komise v čele s předsedou. Komisi jmenuje ředitel školy a na základě jejího doporučení rozhodne vedení školy o přijetí nového ţáka. Protokoly o přijímacím řízení se archivují. Komisionální zkoušky Ţáci, kteří jiţ školu navštěvují konají postupové a závěrečné zkoušky (obvykle na počátku měsíce června). Výsledky zkoušek se zapisují do protokolů. Zkoušející komise, kterou určí ředitel školy, je sloţena nejméně ze tří členů pedagogického sboru. Sedmileté studium na prvním stupni a čtyřleté studium na druhém stupni v hudebním oboru je obvykle zakončeno absolventským výkonem ţáka na veřejném koncertě nebo neveřejným vystoupením před komisí. Část IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Interakce tanečních technik a hudební spolupráce v současné taneční a pedagogické praxi Seminář TO Praha pedagogika taneční výchovy malých dětí Seminář Příprava ke konkurzu Taneční kurzy Psychomotorický vývoj dítěte v pohybovém výukovém procesu Taneční seminář Metodika práce s elementy prostoru, pohybu a času Taneční kurzy Psychomotorický vývoj dítěte v pohybovém výukovém procesu Seminář VO Tradiční materiál netradičně Seminář Zpracování hudby na počítači Vyuţití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ Odborný seminář pro pedagogy a ţáky II. cyklu TO se zahraničními lektory Ţďár nad Sázavou Akreditováné dílny tanečního festivalu současí.tance SIRAEX Klášterec nad Ohří Počet zúčastněných pracovníků 1- D. Nejedlá 2- L. Švandová 1. L. Švandová 1 - A. Gál. 1 D. Nejedlá 2- L. Švandová 1- D.Nejedlá 2- L.Švandová 1- D. Nejedlá 2- L.Švandová 1 E. Klíčová 1 Z. Halašta 1 J. Ondruš 1-L.Švandová 1- L.Švandová - 4 -

5 Část V. Údaje o výsledcích kontrol a) kontrola provedená Českou školní inspekcí Datum Poslední kontrola proběhla ve škol. roce 2003/2004 Typ provedené kontroly ČŠI Kontrola v oblasti podmínek a průběhu vzdělávání a výchovy Závěr Viz zaloţená inspekční zpráva Typ provedené kontroly Závěr Vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu Viz zaloţený protokol č..j. ČŠIB-1498/10-B b) kontrola provedená jinými kontrolními orgány veřejné správy Datum Typ provedené kontroly 6.3. a JMK - Veřejnosprávní kontrola na místě- Finanční kontrola ve veřejné zprávě Závěr Viz zaloţený protokol č. 9 /PO/ a Oblastní inspektorát práce pro JMK Kontrola zaměřená na plnění povinností v oblasti pracovněprávních vztahů Závěr Viz protokol č.j. 8046/9.50/12/ MSSZ kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti Závěr Viz protokol č. 2309/13/ JMK odbor školství - -hospodaření s veřejnými prostředky Závěr Viz protokol č.j. JMK 73241/ VZP Kontrola plateb pojistného- Závěr Viz Zpráva č.j. OPSK-23/1004/Z/11/Sh c) kontrola PO a BOZP Datum a Typ provedené kontroly Dodrţování předpisů v oblasti PO a BOZP Závěr Viz zápisy o kontrolách Část VI. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přerušení studia Sleva na školném

6 Část VII. Další údaje o škole Významné aktivity školy ve školním roce 2012/2013 Účast v soutěţích a umístění Hudební obor 2012/ Okresní kolo národní soutěţe ZUŠ Smetanova 8, Brno Hra na elektron. kláves. nástroje Jakub Roháček - 5. kat. Čestné uznání Filip Čáp 8. kat. čestné uznání Ţáci p. učitele A. Cibuli Karlovarský skřivánek celostátní kolo 18. roč. pěvecké soutěţe pro ZŠ a ZUŠ v Karlových Varech M.- Marhold 3. místo kat. C (p. uč. A. Široká) ročník Mezinárodní interpretační soutěţe Pro Bohemia Ostrava Michaela Halaštová čestné uznání v 1. stupně v 1. kat. (p.uč. E.Podařilová) roč. houslové soutěţe pro mladé houslisty do 13 let Újezdská notička Ruth Komosná -2.místo ve 3. kat. (p. uč. I. Bezdičková) Klavírní soutěţ s mezinárodní účastí Broumovská Klávesa - Mikulov Michaela Halaštová účast (p. uč. Eva Podařilová) Taneční obor 2012/2013 Úspěchy tanečního oboru ve školním roce 2012/ Přehlídka dětských skupin scénického tance v Prostějově (p- uč. D. Nejedlá) choreografie Hvězda - ocenění za vzájemné souznění tanečníků a čistotu projevu choreografie Kobereček s třásněmi ocenění za pedagogické vedení a taneční projev. Nominace na postup do Národní přehlídky v Kutné Hoře Taneční přehlídka mládeţe a dospělých Tanec Tanec - Ţďár nad Sázavou ( Nejedlá, Švandová, Mojdl) choreografie Kobereček s třásněmi - ocenění za rozvíjení struktury kompozice, za komunikaci mezi pohybem a hudbou, za hru s pohybovými tvary v prostoru. Nominace na postup do národní přehlídky v Jablonci nad Nisou. Účast školy na městských a obecních akcích Novoroční koncert pro Psychiatrickou léčebnu v Černovicích účast ţáků a pedagogů hudebního oboru, drobné dárečky vyrobili ţáci VO (p. uč. A. Cibula, p.uč. E. Klíčová) Jiné Vánoční koncert tanečního oboru Divadlo Barka Vánoční koncert HO a LDO a vernisáţ prací ţáků výtvarného oboru Koncert pedagogů ZUŠ Charbulova 84, ke dni učitelů Jarní koncert ţáků školy a jejich hostů Slavnostní koncert taneční oboru- Divadlo B. Polívky Dva výchovné koncerty pro ţáky ZŠ a MŠ a Divadelní představení ţáků 2. a 3. ročníků LDO a absolventů Slavnostní koncert HO a vernisáţ prací ţáků výtvarného oboru 1. Absolventský koncert ţáků HO Absolventský koncert ţáků HO

7 Podrobný přehled o práci ZUŠ Brno, Charbulova 84 ve školním roce 2012/2013 HUDEBNÍ OBOR : 5 Žákovských koncertů : , , , , sál školy Vánoční koncert hudebního a literárně-dramatického oboru - sál školy - součástí koncertu byla vernisáţ prací ţáků VO v prostorách školní budovy. Koncert byl hojně navštíven rodičovskou veřejností. Během prosince a ledna se konají třídní vánoční besídky u všech pedagogů hudeb. oboru Novoroční koncert pro pacienty Psychiatrické léčebny v Černovicích účinkovali ţáci HO. Ţáci výtvarného oboru předali drobné dárečky, které vytvořili Školní kolo soutěţe ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje zúčastnili se 2 ţáci (p.uč. Cibula) Okresní kolo národní soutěţe ZUŠ Smetanova 8, Brno: Hra na el.kláves. nástroje - ţák Jakub Roháček- 5. kat., čestné uznání - ţák Filip Čáp- 8. kat., - čestné uznání ( p.uč. A. Cibula) Karlovarský skřivánek celostátní kolo 18. ročníku pěvecké soutěţe pro ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary -zúčastnil se ţák p.uč. Široké- M. Marhold 3. místo kategorie C Koncert pedagogů školy se konal v sále ZUŠ a měl vysokou uměleckou úroveň - zapojila se většina pedagogů. Pan starosta městské části Brno- Černovice pan Ing. J. Hladík poctil svou návštěvou jako obvykle tento slavnostní koncert ročník mezinárodní interpretační soutěţe Pro Bohemia Ostrava zúčastnila se ţákyně Michaela Halaštová pod vedením p.uč. Mgr. E. Podařilové a získala čestné uznání 1.stupně v 1. kategorii Jarní koncert ţáků školy a jejich hostů. Koncert se konal v sále školy, spolu se ţáky vystoupili jejich hosté (rodiče,příbuzní a kamarádi). Všichni účinkující hráli s velkou chutí a na velmi dobré úrovni Houslová soutěţ pro mladé houslisty ZUŠ do 13 let Újezdská notička (4. roč.) zúčastnila se ţákyně Ruth Komosná od p. uč. I. Bezdičkové a získala 2. místo ve 3. kat Klavírní soutěţ s mezinárodní účastí Broumovská klávesa v Mikulově účastnila se ţákyně M. Halaštová ze třídy p.uč. E. Podařilové a Výchovné koncerty pro MŠ a 1.a 2. třídy ZŠ (obory HO,TO, LDO VO) 20.,21. a Přijímací talentové zkoušky do všech oborů školy ( náhradní termín) Slavnostní koncert hudebního oboru -sál školy součástí koncertu byla vernisáţ prací ţáků výtvarného oboru školy Během měsíce května a června se konají třídní předehrávky u všech pedagogů hudebního oboru Postupové a závěrečné zkoušky hudebního oboru I. Absolventský koncert hudebního oboru sál školy II. Absolventský koncert hudebního oboru sál školy - 7 -

8 VÝTVARNÝ OBOR : Vernisáţ prací ţáků výtvarného oboru během Vánočního koncertu školy. p. uč. E. Klíčová leden Příprava ţákyně Rausové Terezie na talentové zkoušky SŠUŘ Brno - Husova ţákyně byla přijata (p. uč. E. Klíčová) Výroba a příprava drobných dárečků pro novoroční koncert v Psychiatrické léčebně p. uč. E. Klíčová a Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Vernisáţ výtvarného oboru byla součástí Slavnostního koncertu HO p. uč. E.Klíčová Ţáci zde prezentovali své práce, které vznikali v průběhu 2. pololetí š.r. 2012/2013. Jednalo se o malbu, keramiku a prostorovou tvorbu. Během školního roku 2012 / 2013 spolupráce s tanečním oborem při realizaci kostýmů a taneční scény. LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: Průvodní slovo u všech ţákovských koncertů školy (pedagog a ţáci) Vánoční koncert hudebního a literárně-dramatického oboru Pásmo lidové poezie a Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Pohádka o veliké řepě Vystoupení ţáků 2. a 3. ročníků LDO Třetí suterén divadelní představení Vystoupení absolventů LDO - Bylo mi patnáct divadelní představení - 8 -

9 TANEČNÍ OBOR : Slavnosti jeřabin taneční koncert v divadle ve Ţďáru nad Sázavou ţákyně p. uč. L.Švandové ve spolupráci se ZUŠ Ţďár nad Sázavou Psychomotorický vývoj dítěte odborný taneční seminář Brno ZUŠ Charbulova Psychomotorický vývoj dítěte odborný taneční seminář Brno ZUŠ Charbulova Otevřená hodina PTV ( p. uč. L. Švandová) Celostátní přehlídka scénického tance mládeţe a dospělých Tanec Tanec Jablonci nad Nisou (p. uč. D. Nejedlá, L. Švandová, E. Mojd) Otevřená hodina PTV 2 a 1. roč. TO ( p. uč. D. Nejedlá) Psychomotorický vývoj dítěte odborný taneční seminář Brno ZUŠ Charbulova Otevřená hodina PTV 1 (p. uč. D. Nejedlá) Psychomotorický vývoj dítěte odborný taneční seminář Brno ZUŠ Charbulova Vánoční koncert tanečního oboru v divadle Barka p. uč. Nejedlá, Švandová a Mojdl. Koncert měl jako obvykle vysokou uměleckou a estetickou úroveň. Představení bylo hojně navštíveno rodiči i ostatní veřejností Předvánoční setkání všech dětí TO (p.uč. D. Nejedlá) Psychomotorický vývoj dítěte odborný taneční seminář Brno ZUŠ Charbulova Zimní taneční setkání s dětmi z mateřského centra Rolnička v sále školy p. uč. D. Nejedlá Psychomotorický vývoj dítěte odborný taneční seminář Brno ZUŠ Charbulova Otevřená hodina PTV 1 (p. uč. D. Nejedlá a E. Mojdl) Psychomotorický vývoj dítěte odborný taneční seminář Brno ZUŠ Charbulova Otevřená hodina PTV 2 a 1. roč. TO ( p. uč. D. Nejedlá a E. Mojdl) Přehlídka dětských skupin scénického tance v Prostějově (p- uč. D. Nejedlá) choreografie Hvězda - ocenění za vzájemné souznění tanečníků a čistotu projevu choreografie Kobereček s třásněmi ocenění za pedagogické vedení a taneční projev Nominace na postup do Národní přehlídky v Kutné Hoře

10 Festival pohybového divadla a pantomimi Otevřeno Ostrava p.uč. Nejedlá a ţáci tanečního oddělení Taneční přehlídka mládeţe a dospělých Tanec Tanec - Ţďár nad Sázavou ( Nejedlá, Švandová, Mojdl) choreografie Kobereček s třásněmi - ocenění za rozvíjení struktury kompozice, za komunikaci mezi pohybem a hudbou, za hru s pohybovými tvary v prostoru. Nominace na postup do národní přehlídky v Jablonci nad Nisou Regionální přehlídka dětských skupin scénického tance v Praze (p.uč. Švandová) Slavnostní koncert tanečního oboru v divadle Bolka Polívky p. uč. Nejedlá, Švandová, Mojdl Koncert byl výborně zorganizován, všechna taneční čísla měla velmi dobrou úroveň a zajímavou choreografii ročník přehlídky dětských tanečních souborů Rájecké motýlkování (p. uč. D. Nejedlá) Psychomotorický vývoj dítěte odborný taneční seminář Brno ZUŠ Charbulova Hostování na tanečním koncertě ZUŠ Rajhrad p. uč. D. Nejedlá Národní přehlídka dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře (p. uč. L.Švandová, E. Mojdl) Mezinárodní týden tance v Praze reprezentace TO ZUŠ Brno, Charbulova v divadle Ponec (ţákyně p. uč. Nejedlé Kobereček s třásněmi, Oranţová inspirace, Otevři oči, teď. Spolupráce VO (p.uč. E. Klíčová) s TO (p. uč. D. Nejedlá) návrhy a realizace tanečních kostýmů Letní taneční setkání s dětmi z Rolničky Večer soudobého tance v divadle Barka Mezi městy (p. uč.: Nejedlá, Švandová) Choreografický seminář s francouzským lektorem II. cyklus TO Ţďár nad Sázavou p.uč. L.Švandová) Karnevalové odpoledne pro děti z tanečního oboru p. uč. D. Nejedlá Eva Rezová, ţákyně 1. roč. I. stupně To (p. uč. D.Nejedlá) se umístila na 1. místě při přijímacích zkouškách na Duncan konzervatoř Praha. V Brně dne ředitel školy Antonín Gál

11 PREZENTACE NA NA 1. PEDAGOGICKÉ PORADĚ Jméno 1. BEZDIČKOVÁ Irena Podpis 2. FELDMANN Petr BcA. 3. GRAFFOVÁ Kateřina Mgr. 4. HALAŠTA Zdeněk 5. CHLEBCOVÁ Helena Bc. 6. JANEČKOVÁ Marie 7. JEČMÍNKOVÁ Šárka 8. KLÍČOVÁ Eva BcA 9. KUDLÍK Ladislav Mgr 10. MARKOVÁ Olga 11. MOJDL Edgar Ing. 12. NEJEDLÁ Dagmar Mgr. 13. ONDRUŠ Jan MgA. 14. ONDRUŠOVÁ Jaroslava MgA. 15. PODAŘILOVÁ Eva Mgr. 16. ŠŤASTNÁ Šárka Mgr. 17. ŠUSTEK Vladan MgA. 18. ŠVANDOVÁ Lenka Ing.

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2013 2014 Obsah: 1) Pracovníci školy 2) Další vzdělávání pracovníků 3) Přehled o stavu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PARDUBICE - POLABINY LONKOVA 510 PARDUBICE 530 09 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 PODLE VYHLÁŠKY 139/1995 Sb. 17e, odst. 2 Obsah I. Základní údaje 2 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více