Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice:"

Transkript

1 Chudoba zůstává naléhavým problémem Evropy, kde žije 78 miliónů lidí pod hranici životního minima, 16 milionů nezaměstnaných a kolem 3 miliónů bezdomovců. Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice: 1. Návrh znění priority: STOP PŘEDLUŢOVÁNÍ, KTERÉ VEDE DO PASTI CHUDOBY A PROBLÉMŮ Vymezení cílové skupiny / cílových skupin - sociálně vyloučené romské komunity - rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem - nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní - mladí lidé, starší osoby, osoby s postižením - vězni, resp. osoby po návratu z výkonu trestu - mladí po ukončení ústavní výchovy Charakteristika současného stavu (zdůvodnění) České domácnosti se stále vyšším tempem zadlužují a okolnosti, za jakých se tak děje, dávají tušit, že nejde o trend, který by v budoucnosti byl pro českou ekonomiku pozitivní. Skutečnost, že jde o závažné téma, naznačuje také vývoj na úrovni Evropské unie. V EU se v roce 2007 podle odborných odhadů nacházelo asi 20 milionů lidí v situaci, kterou lze popsat jako předlužení. Předlužení jednotlivců a domácností je vnímáno jako stále rostoucí problém ve většině členských států zejména proto, že předlužení je v mnoha případech příčinou sociální exkluze rodin, vede k sociálním a zdravotním problémům a může ohrozit základní potřeby dětí 1. Půjčování peněz samo o sobě není problémem, naopak. Podporuje spotřebu a tím také růst ekonomiky. Ovšem ve fázi, kdy dlužníci přestávají být schopni své závazky splácet a takových případů geometrickou řadou přibývá, stává se půjčování peněz rizikovým společenským jevem a předlužení začíná mít negativní vliv na společnost. Tato charakteristika nepopisuje teoretická východiska, ani kompletně nemapuje rozsah problému předlužení v České republice, zaměřuje se spíše na analýzu praktických zkušeností neziskových organizací z působení v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením obývaných především romskými komunitami. Pro tyto účely budeme hovořit zejména o předlužení domácností (společně hospodařící rodin, nikoli jednotlivců) a předluženost budeme chápat jako situaci, ve které domácnost dlouhodobě, tedy více než tři měsíce, není schopna splácet podstatnou část svých závazků 2. 1 Recommendation CM/Rec(2007)8 of the Committee of Ministers to member states on legal solutions to debt problems (adopted by the Committee of Ministers on 20 June 2007 at the 999bis meeting of the Ministers Deputies. 2 Tříměsíční prodlení s placením nájmu naplňuje zákonný výpovědní důvod pro výpověď z nájmu bytu, který je jinak chráněn, od bydlení se pak odvíjí celý život rodiny, nejen kvalita života, ale vůbec existence rodiny jako celku (při ztrátě bydlení např. hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy). 1

2 Předluženost má odlišný charakter podle toho, čeho se neschopnost splácet týká. Odstupňováno podle závažnosti je potřeba odlišovat nedostatek financí na zaplacení: 1) jídla a oblečení, 2) bydlení, 3) komerčních půjček a obdobných dluhů. Terénní sociální pracovníci IQ Roma servisu v Brně a Jihomoravském kraji a pracovníci partnerů v dalších oblastech ČR se jen výjimečně setkávají s rodinami, jejichž příjem by byl tak nízký, že by měly problém zajistit jídlo a oblečení. Pravidelně však pracují s rodinami, kterým příjem nevystačí na zaplacení dostupného bydlení. Problém předlužení je tématem, které spadá do oblasti ochrany spotřebitele, na čem se však mohou evropští odborníci z mnoha oblastí finančnictví, práva, sociologie a dalších shodnout, je fakt, že společenský vývoj v oblasti poskytování finančních produktů spotřebitelům výrazně předběhl právní regulaci i vzdělávací systém. Na trhu se tedy v současné době pohybují nepoučení (finančně negramotní) spotřebitelé, kteří nejsou právním systémem dostatečně chráněni před predátorskými podnikatelskými praktikami a svými vlastními neuváženými rozhodnutími. Ve chvíli, kdy se tímto způsobem chová významná část společnosti, stává se individuální neschopnost problémem, který destabilizuje sociální systém. Zcela novým fenoménem je neschopnost plnit závazky plynoucí z úvěrů a hypoték na bydlení, která se objevuje v souvislosti s neočekávanou ztrátou zaměstanání jednoho nebo více členů rodiny. Tato situace hrozí ztrátou bydlení s devastujícími dopady na postižené rodiny. V době ekonomické recese je nutné přechodně vytvořit nástroje pro překlenutí platební neschopnosti v oblasti úvěrů na bydlení pro rodiny, kde jeden či více členů ztratili zaměstnání. Návrh opatření k realizaci v rámci Evropského roku Navrhovaná opatření pro řešení problematiky předluţení realizovatelná na národní úrovni Preventivní opatření Zavedení standardů finančního vzdělávání do osnov základních a středních škol a jejich realizace. Ve vzdělávání pokračovat i v rámci procesu celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých, zavést finanční a dluhové poradenství jako předměty vyšších odborných škol a vysokých škol sociálního zaměření. Legislativní změny ve prospěch spotřebitelů při poskytování úvěrů. Legislativní změna, která by explicitně zavedla povinnost obezřetnosti poskytovatele půjčky/úvěru; zákaz používání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách a směnek ve spotřebitelských vztazích. Zákaz exekuce jakékhokoli typu sociální podpory. Důsledné stíhání lichvy včetně zvýšené míry použití policejních operativních prostředků. 2

3 Důsledné vymáhání práva, postih obcházení pravidel na ochranu spotřebitele, potírání lichvy. Regulace reklamy, např. novelizací zákona o regulaci reklamy pro oblast půjček a úvěrů. Vytvoření oficiálního centrálního rejstříku(ů) dlužníků, sběr informací by měl být limitován na informace o dosud nesplacených závazcích v rozsahu identifikace dlužníka a věřitele. Ucelenější a šířeji dostupné informace o finančních produktech, s důrazem na formu, která bude přístupná všem složkám společnosti. Podněty k seberegulaci a společné regulaci poskytování úvěrů (např. kodexy poskytovatelů, prosazování společenské odpovědnosti firem). Podněty k vytváření úspor. Od daňových úlev až po společenské a vzdělávací stimuly (kampaně, vzdělávací moduly apod.) Podněty k investicím, např. dostupný úvěr/mikrokredit. Na objektivně uznatelné a vhodné výdaje by mělo být možné vzít si bezúročnou nebo nízko úročenou půjčku (poskytovatelem by mohl být stát, obce, NNO, nadace nebo jiný subjekt) např. na nabízené odkoupení obecního bytu do vlastnictví nebo podílu v bytovém družstvu, základ pro zahájení podnikání, apod. Vytvoření specifického typu (finanční) sociální podpory pro rodiny neschopné splácet úvěry na bydlení a/nebo nevratné či částečně vratné půjčky. Garance důchodů, zajištění příjmu na stáří. Využívání institutu sociálních půjček. Řešení již existujícího předlužení Zpřístupnění procesu oddlužení lidem s nižšími sociokulturními kompetencemi. Proces insolvenčního řízení je zákonem nastaven složitě, dlužník ze sociálně vyloučené lokality není schopen se na dostatečné úrovni orientovat v otázkách financí, či složitého soudního řízení a nejsou dostupné sociální služby, které by pomohly procesem projít. 3

4 Navrhovaná opatření pro řešení problematiky předluţení realizovatelná na lokální úrovni Preventivní opatření Vytvoření a rozšíření sítě finančního poradenství pro posílení finanční gramotnosti a ochrany spotřebitelů v jednotlivých krajích. Ucelenější a šířeji dostupné informace o finančních produktech, s důrazem na formu, která bude přístupná všem složkám obyvatel (u obyvatel sociálně vyloučených lokalit se osvědčuje osobní kontakt, televize, multimédia). Podněty k investicím, např. dostupný úvěr/mikrokredit. Na objektivně uznatelné a vhodné výdaje by mělo být možné vzít si bezúročnou nebo nízko úročenou půjčku (poskytovatelem by mohl být stát, obce, NNO, nadace nebo jiný subjekt) např. na nabízené odkoupení obecního bytu do vlastnictví nebo podílu v bytovém družstvu, základ pro zahájení podnikání, apod. Zachování a rozšiřování nabídky nájemního bydlení Řešení již existujícího předlužení Podpora a rozšíření v tématu informované sociální práce v terénu. Vytvoření a rozšíření sítě sociálně-právního poradenství. Sociální úvěr jako řešení krizové situace, např. formou nenárokové sociální dávky na základě posouzení konkrétní situace dlužníka a jejich příčin, mělo by však být doprovázeno povinností vést rodinný rozpočet a spolupracovat v rámci doprovodných sociálních služeb. Hlavní aktéři podílející se na řešení MŠMT, MMR, MPSV, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, vláda, Parlament ČR, Česká národní banka, Česká obchodní inspekce, Policie ČR, obce, školská zařízení Soulad s NAPSI ČR Naplňuje Prioritní cíl 1 a Návrh znění priority: UMOŢNIT VSTUP NA TRH PRÁCE OSOBÁM DLOUHODOBĚ A OPAKOVANĚ NEZAMĚSTNANÝM Vymezení cílové skupiny / cílových skupin - sociálně vyloučené romské komunity 4

5 - etnické menšiny - rodiny s jedním příjmem - nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní - osoby se zdravotním omezením, postižením - vězni, resp. osoby po návratu z výkonu trestu - nezaměstnané ženy, pečující o děti/rodinu, event. ženy samoživitelky - osoby, kt. předčasně ukončily vzdělání, osoby s nízkou kvalifikací - věk 50+ Charakteristika současného stavu (zdůvodnění) Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost je v podmínkách ČR spojena především s individuálními charakteristikami nezaměstnaných. Jde například o nízkou kvalifikaci, zhoršený zdravotní stav (různé formy snížené pracovní schopnosti, invalidních důchodů), o neschopnost orientovat se na pracovním trhu, nepřiměřená očekávání některých nezaměstnaných vůči institucím, zaměstnavatelům i vůči sobě samotným. Významným faktorem je ale také určitá míra rezignace na hledání řešení životní situace nezaměstnaného, jeho nemotivovanost a zklamání. A v konečném důsledku jde také o diskriminaci ze strany zaměstnavatelů zvláště vůči etnickým skupinám i ženám s malými dětmi a dalším skupinám nezaměstnaných. V důsledku dlouhodobé ztráty kontaktů se zaměstnáním dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní návyky na trhu práce, z toho důvodu nejsou konkurenceschopní, jejich šance na nalezení zaměstnání klesají. Dlouhodobou nezaměstnaností jsou více postiženy ženy, častěji se s ní setkáme u vyšších věkových kategorií a popřípadě u zdravotně znevýhodněných osob. S dlouhodobou nezaměstnaností jsou spojeny jevy materiální a sociální deprivace. Tito lidé klesají pod životní úroveň, na kterou průměrný člen majoritní společnosti bez problémů dosahuje. To v důsledku vede k tomu, že tito lidé nemají adekvátní životní podmínky (bydlení často se jedná o byty 3. a 4. kategorie, tzn. se společným sociálním zařízením pro celé patro, pouze studenou vodou v bytě). Ztěžuje jim to tak možnosti participace na sociálních vztazích a znemožňuje se chovat ve společnosti obvyklým způsobem. V konečném důsledku to vede k sociální izolaci, vyloučení ze sociálních vztahů, ztrátě podpory komunity, diskriminaci a nedostatku příležitostí pro vzdělání a zaměstnání. Nezaměstnanost vede k neschopnosti platit nájemné, elektřinu, splácet půjčky a úvěry, nutí to postižené občany snižovat náklady na základní životní potřeby (např. oblečení, které je ale velmi důležitým prvkem při sebeprezentaci před zaměstnavatelem). Problém nastává také u výdajů za stravu obzvláště pokud musí daný člověk držet dietu nebo se jedná o těhotné ženy, nemocné či diabetiky. Vše, co bylo zmíněné výše, má samozřejmě důsledky pro každého člověka, jenž se ocitne bez zaměstnání, a tedy i pravidelného příjmu, bez sebeuplatnění, seberealizace a určité míry prestiže ve společnosti. Jde o krizi, která se odráží v jeho zdravotním stavu i psychické pohodě. Lidé potýkající se s dlouhodobou nezaměstnaností trpí prokazatelně ve větší míře (oproti ostatní společnosti) nervozitou, depresemi či poruchami spánku, jejichž důsledkem bývá zvýšená 5

6 konzumace alkoholu, cigaret, užívání léků, apatie, podrážděnost, plačtivost, nechutenství, nebo naopak přejídání. Návrh opatření k realizaci v rámci Evropského roku Návrhy opatření realizovatelná na národní úrovni Zvýšení podpory sezónních a příleţitostných prací i ve vyuţívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti využívání společensky účelných pracovních míst, tj. integrace do běžného pracovního prostředí za běžných pracovních podmínek. Vytvoření a podpora moţností dálkového, večerního studia či jiných alternativních forem studia výučních oborů a rekvalifikací. Tak, aby studium mohlo probíhat při výkonu zaměstnání. Zavedení výuky dovedností nutných k orientaci na trhu práce jako součást výuky na základním i středním stupni vzdělávání. Zvýšení finanční podpory v průběhu rekvalifikace a aktivní spolupráce se zaměstnavateli v rámci aktivního vyhledávání volných pracovních míst, ve kterých by se rekvalifikovaní měli možnost uplatnit. Podpora motivačních nástrojů pro hledání zaměstnání a získání či udrţování pracovních návyků, tzn. možnost přivýdělku během celého období evidence na úřadu práce. Vzájemné propojení jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Např. propojení veřejně prospěšných prací s motivačními a vzdělávacími aktivitami (s cílem získání tzv. měkkých kompetencí na trhu práce) a rekvalifikacemi, s cílem nejen obnovení či vytvoření pracovních návyků, ale také reálné zvýšení možnosti dalšího uplatnění na trhu práce po dokončení programu. Vytvoření takového podnikatelského prostředí, ve kterém není nelegální zaměstnávání výhodné snížení finančního i administrativního zatížení zaměstnavatelů a důraznější uplatňování restriktivních opatření (kontrolní činnost státu udílení sledování plnění nápravných opatření či pokut). Zavedení studenstkých výhod včetně sociálních stipendií pro všechny osoby dlouhodobě si zvyšující kvalifikaci po dohodě s úřadem práce. Podpora zaměstnavatelů, kteří realizují vzdělávácí a rekvalifiakční aktivity ve svých provozech. 6

7 Návrhy opatření realizovatelná na lokální úrovni Důsledná kontrola zaměstnavatelů, u nichţ bylo zjištěno nelegální zaměstnávání či diskriminační jednání ze strany státních úřadů (oblastní inspektoráty práce, finanční úřady, právní a kontrolní oddělení úřadů práce). Sníţení kapacity počtu uchazečů o zaměstnání na jednu zprostředkovatelskou pracovnici/pracovníka (přetížení na některých úřadech práce s vysokým počtem obyvatel). Odborný rozvoj zprostředkovatelských pracovnic/pracovníků v oblasti sociálních dovedností nutných poradenskou sociální práci. Zajištění profesionální péče a supervizí pro pracovníky v přímé práci s uchazeči o zaměstnání. Provázanost a spolupráce na úrovni jednotlivých zprostředkovatelek/zprostředkovatelů na úřadech práce, odborů sociální péče a pracovníků nevládních organizací při řešení problematiky nezaměstnanosti v individuálních klientských případech. Vyuţití kapacit dalších organizací v lokalitě NNO, zájmových spolků atp. Hlavní aktéři podílející se na řešení MŠMT, MPSV, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřady práce, Finanční úřady, Oblastní inspektoráty práce, obce Soulad s NAPSI ČR Naplňuje Prioritní cíl 1 a Návrh znění priority ZVÝŠIT PARTICIPACI OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A LIDÍ SE ZKUŠENOSTÍ CHUDOBY NA TVORBĚ A HODNOCENÍ NÁRODNÍCH A LOKÁLNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ BOJE PROTI CHUDOBĚ A VYLOUČNÍ A PODPOŘIT ANGAŢOVANOST ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V TÉŢE OBLASTI. Vymezení cílové skupiny / cílových skupin - souhrn všech zde zmiňovaných + dle NAPSI kraje a obce Charakteristika současného stavu (zdůvodnění) Zdokonalování implementace politik sociální inkluze na lokální a regionální úrovni je klíčovým pro praktické efekty. Rovněž širší zapojení občanského sektoru a lidí zažívajících chudobu do plánů a procesů boje s chudobou a soc. vyloučením jako 7

8 má být NAPSI je pro ČR stále výzvou. Společně s aktéry je proto potřeba zajistit, aby se Národní akční plán sociální inkluze stal všem dobře známou živou koncepcí - užitečným pracovním nástrojem, jednotící platformou a komunikačním médiem mezi jednotlivými hráči na poli sociálního začleňování. Návrh opatření k realizaci v rámci Evropského roku - včas zajistit, aby přípravu NAPSI pro , tedy již v začátku roka 2010 předcházela širší politická a veřejná diskuse a to i na úrovni širšího občanského sektoru a lidí se zkušeností chudoby (např. formou pravidelného českého národního setkání lidí žijících v chudobě; zvýšením participativních prvků v národním i lokálním procesu tvorby NAPSI, RAPSI, LAPSI) - zvýšit potenciál NAPSI v České republice - pomoci vybraným obcím analyzovat a popsat jejich potřeby v oblasti sociální integrace a zároveň využít jejich dosavadní zkušenosti při tvorbě lokálního a dalšího Národního akčního plánu pro rok 2010 až 2012 (např. v rámci projektu Progress Napsi spolu! aj.) - podnítit tvorbu RAPSI (Regionálních akčních plánů sociální inkluze) a LAPSI (Lokálních akčních plánů sociální inkluze) synergicky napojených na celonárodní NAPSI a také na místní komunitní a střednědobé plány rozvoje soc. služeb ad. strategické i praktické dokumenty v této oblasti (vč. zvýšení informovanosti o tématu např. formou relevantních lokálních workshopů, seminářů ad.) Hlavní aktéři Kraje, obce, ÚP, klienti soc. pomoci a sluţeb, relevantní občanský a odborný sektor, poskytovatelé sociálních (a relevantních fakultativních) sluţeb, MPSV, ostatní resorty, VOP Soulad s NAPSI ČR Naplňuje Prioritní cíl Návrh znění priority ZVÝŠIT VZDĚLÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST CHUDÝCH A VYLOUČENÝCH LIDÍ, ZEJMÉNA DĚTÍ A MLÁDEŢE Vymezení cílové skupiny / cílových skupin - sociálně vyloučené romské komunity - rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem nebo rodiny, rodiče bez dlouhodobého zaměstnání - osoby, kt. předčasně ukončily vzdělání (spec. mladé ženy) - osoby se zdravotním aj. postižením - děti z ústavních zařízení Charakteristika současného stavu (zdůvodnění) 8

9 Míra účasti mládeže na středoškolském vzdělávání v České republice je velmi vysoká a v roce 2004/2005 dosáhla 92,4% podíl z 15-18leté mládeže, tj. 96,5 % včetně nástavbového studia. Již dnes je tak překročen cíl, který si uložila EU v Lisabonském procesu do roku Přes nesporný úspěch v účasti mládeže na vzdělávání je třeba sledovat neúspěšné ţáky, kteří opouštějí střední školu v průběhu studia, či ţáky, kteří se po absolvování povinného vzdělávání jiţ dále nevzdělávají. Podle šetření EUROSTATu byl v ČR v roce % podíl takového obyvatelstva ve věku let (podle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ dosahuje tento podíl 10 %). Jde o jeden z nejnižších ukazatelů, neboť v průměru 15 zemí EU je to 18 %. 4 Ze statistického hlediska tedy nelze než vzdělávací systém pochválit, bohužel v České republice existuje poměrně rozsáhlá sociálně definovaná skupina, která nenaplňuje zvolené ukazatele 80 % obyvatel sociálně vyloučených lokalit dosáhlo pouze základního vzdělání. Návrh opatření k realizaci v rámci Evropského roku Návrhy opatření na národní úrovni Zachování bezplatného posledního ročníku mateřské školy. (event. zváţit zřízení bezplatného povinného posledního ročníku MŠ) Povinné přípravné ročníky ZŠ na doporučení pedagogickopsychologického poradce v případě, že je důvod pro odklad. V tomto případě dát povinnost přípravného ročníku místo odkladu ZŠ (samozřejmě mimo zdravotní omezení). Na přechodnou dobu, než dojde ke změnám v kvalitě učitelského sboru a kompetencích pro práci s danou cílovou skupinou vnímáme jako prospěšné nastavit počty ţáků ve třídách s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí jako pro děti se specifickými poruchami učení. (event. obecně sniţovat počty dětí ve třídách ve prospěch inkluzivního vzdělávání). Paragraf 16 školského zákona č. 561/2004 Sb. doplnit o vymezení sociálního znevýhodnění. Návrhem je definice na základě kazuisitiky vytvořené pedagogicko-psychologickou poradnou a odborem sociální péče, popřípadě jiných relevantních odborníků (např. ze ZŠ). Nastavit závazný systém celoţivotního vzdělávání pedagogů, přenést z praxe sociálních služeb institut metodologického vedení a především supervizí. 3 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Praha: MŠMT, 2007, str Tamtéž, str

10 Zavedení povinnosti dokončit úplnou školní docházku - v případě opakovaní ročníků bude vyplývat povinnost absolvování kurzu pro dokončení základního vzdělání. Zvážit možnosti prodlouţení povinné školní docházky a zahrnout do ní i odbornou výuku. Uchazeči o zaměstnání evidované na ÚP bez dokončeného odborného vzdělání budou mít povinnost absolvovat minimálně 3 měsíční stáţ (formou dotovaných prac. míst) a popřípadě využít minimálně 1 prvek APZ každý rok. Zvážit možnost zavedení praktických zkoušek pro získání dokladu o kvalifikaci pro osoby s dlouhodobou praxí. Zvážit možnosti nastavit systém maturitních zkoušek formou hrazené účasti na zkoušce, ne nutností absolvování výuky v rozsahu absolutně irelevantním. Podpora a rozvoj pedagogických asistentů, tak aby byli kvalitním doplněním práce pedagogů na školách, pro komunikaci s rodinou.- zavést školní sociální pracovníky nebo sociální pedagogy. Jasně definované povinnosti na základě vyhodnocení příkladů dobrých praxí. Stanovení popisů pracovních rolí a odpovědností za jednotlivé rodiny. Do základních škol ( bývalých zvláštních ) vyučujících dle speciálního programu (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) nezařazovat ţáky doposud definované jako se sociálním znevýhodněním. Posílit kompetence učitelů v moderních metodách výuky (ne pouze znalost frontální výuky!!) - systémová změna založena na povinnosti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Nastaven by byl individuální vzdělávací plán pedagoga a kontrolováno jeho realizování, i učitelé se musí učit Na úrovni středních škol systémově nastavit stipendia (vyplácené pravidelně, nejlépe v půlročních cyklech) pro děti, jejichž rodiče jsou evidováni na úřadu práce a pobírají dávky státní sociální podpory. Dávky bude nutné použít na nákup školních potřeb. Otevřít debatu na téma spádových oblastí škol a jejich roli na vznik škol s vysokými počty romských žáků. 10

11 Návrh opatření na lokální úrovni: V potřebných lokalitách zvýšit počty či kapacitu školek (možno i na komunitní bázi) pro posílení přípravy na vstup do vzdělávacího cyklu. Podporovat alternativní typy předškolní přípravy miniškolky, mateřeská centra atp. s důrazem na aplikaci v sociálně vyloučených rodinách Hlavní aktéři MŠMT, na lokální úrovni krajské úřady, obce, ZŠ, SŠ, VŠ. Soulad s NAPSI ČR Naplňuje Prioritní cíl 1 a Návrh znění priority NABÍDNOUT DŮSTOJNÉ MOŢNOSTI BYDLENÍ NÍZKOPŘÍJMOVÝM SKUPINÁM A LIDEM OHROŢENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Vymezení cílové skupiny / cílových skupin - sociálně vyloučené romské komunity - rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem - nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní - mladí lidé, starší osoby, osoby s postižením, se zdravotním omezením - vězni, resp. osoby po návratu z výkonu trestu - bezdomovci, osoby bez přístřeší, v provizorních podmínkách Charakteristika současného stavu (zdůvodnění) - popis výstiný I když mnohé výzkumy potvrzují zvýšení dostupnosti i kvality bydlení v Česku, situace sociálně vyloučených Romů na trhu s byty se naopak zhoršuje. Tento trend souvisí s diverzifikací trhu s byty a s růstem sociální nerovnosti ve společnosti. Znevýhodnění Romové bojují s chudobou a s dalšími sociálními handicapy, které je více méně diskvalifikují z účasti na volném trhu s byty. Situace Romů se začala postupně zhoršovat po roce 1989, kdy se v oblasti bydlení začal uplatňovat tržní princip. V průběhu času docházelo k restituci a rozsáhlé privatizaci obecních bytů, v nichž Romové předtím dlouhodobě bydleli. Soukromí majitelé začali požadovat vyšší nájemné, což naráželo na omezený rozpočet romských rodin. Postupně začali být romští nájemníci vytlačováni z lukrativních do méně atraktivních částí města se zastaralou zástavbou, kdy přecházeli z klasické formy nájemního bydlení k substandardním formám bydlení. Omezený rozpočet sociálně vyloučených lidí naráží na jeden z trendů na trhu s byty a to sice na postupnou deregulaci nájemného, jejímž cílem je odstranit nepružnosti, které brání efektivnímu fungování trhu. Tyto nepružnosti byly způsobené nepromyšlenou bytovou politikou a zásahy vlády, motivované snahou dosáhnout vyšší sociální rovnosti v přístupu k bydlení tak, aby byla zajištěna základní lidská 11

12 potřeba bydlet i u osob, znevýhodněných na trhu s byty. Tyto zásahy spíše zablokovaly přirozenou schopnost trhu dosáhnout rovnováhy. Rovnováha na efektivně fungujícím trhu s byty je stav, kdy má každý příležitost získat bydlení, které bude svojí velikostí a kvalitou odpovídat jeho finančním možnostem. V současnosti soukromí majitelé bytů nabízejí zájemcům o bydlení luxusnější ubytování za vyšší cenu, což neodpovídá preferencím chudých Romů. Ti mají s ohledem na omezený rozpočet zájem o levnější a zároveň přiměřeně kvalitní bydlení. Soukromí majitelé nejsou ochotní reagovat na jejich poptávku, nepovažují je za lukrativní zákazníky, kteří jim přinesou zisk. Nezájem pronajímatelů o poptávku chudých Romů tlačí Romy do okrajové pozice na trhu s byty. Vzniká zde nesoulad mezi poptávkou a nabídkou bydlení, není možné tedy v tomto případě dosáhnout dokonalé tržní rovnováhy, protože cenově dostupných nabídek na bydlení s kvalitními bytovými podmínkami je velmi málo. U lidí bez přístřeší (bezdomovců) je často neexistence faktického bydliště v úzké součinnosti se stíženou možností nalezení zaměstnání. Bezdomovectví je proto spojeno s nízkým nebo nulovým příjmem, špatným zdravotním stavem (většina osob bez přístřeší trpí nějakou chorobou či postižením; navíc většina z nich trpí také nedostatkem kvalitní stravy a nedostatečnou hygienou; většina z nich rovněž není zdravotně pojištěno, tudíž nemají nárok na zdravotní péči) a psychickými problémy (mnohdy se vyskytují pocity nejistoty, zvyšuje se sociální izolace, klesá sebeúcta, ztrácí se motivace. Mění se také hodnotový řebříček, oslabují se kontrolní mechanismy a mění se struktura osobnosti). Znevýhodněné skupiny obyvatelstva, jejichž potřeby na trhu s byty nejsou uspokojeny, si proto zaslouží pozornost vlády i místní samosprávy při vytváření a implementaci cílených opatření ke zlepšení jejich bytové situace. Postupná deregulace a nárůst nájmu bude spojeno s neúměrným zatížením rozpočtu domácností, které budou muset platit vyšší výdaje za bydlení. Deregulaci nájemného by tedy mělo doprovázet zvýšení sociálních dávek na bydlení jako kompenzace nedostatečného příjmu chudých rodin, což by umožnilo chudým rodinám udržet si standardní bydlení. Návrh opatření k realizaci v rámci Evropského roku Navrhovaná opatření bytové politiky na celostátní úrovni Opatření zaměřená na podporu nabídky bydlení pro osoby s nízkými příjmy Vytvoření koncepce sociálního (prostupného) bydlení, která by zohledňovala specifické parametry České republiky. Podporovat nájemní fomu bydlení na úkor vlatnické formy Tvorba legislativy vztahující se k oblasti sociálního bydlení. Zajištění slučitelnosti dotačních titulů určených na podporu výstavby bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva s právem 12

13 Evropského společenství z hlediska principů společného trhu a nenarušování volné hospodářské soutěže. Zajištění nástroje podpory investic do rekonstrukce a modernizace bytového fondu obcí. Zjednodušení procesu získání dotací na výstavbu podporovaného bydlení. Podpora postupného uvolnění trhu s byty. Zavést systém zajištění specifických sociálních sluţeb pro různé typy sociálního bydlení (bydlení s doprovodnými soc. programy, individuální plány práce atp.) Opatření zaměřená na podporu poptávky po bydlení Vytvoření koncepce sociálních dávek na bydlení, která by flexibilně reagovala na poměry trh s byty, zejména na postupnou deregulaci nájemného. Legislativní a finanční podpora půjček a spoření pro osoby s nízkými příjmy. Navrhovaná opatření bytové politiky realizovatelná na lokální úrovni Cíle a opatření zaměřená na podporu nabídky bydlení pro osoby s nízkými příjmy Začlenění nástrojů sociální bydlení, prostupné bydlení a podporované bydlení do bytové politiky místních samospráv, a to tak, aby tyto nástroje reagovaly i na potřeby chudých a sociálně vyloučených osob s nedostatečnými kompetencemi v oblasti bydlení (jejich propojení s doprovodným sociálním programem). Vymezení části bytového fondu obcí pro sektor sociálního (prostupného) bydlení, přizpůsobit tomuto cíli i proces privatizace obecních bytů. Zprůhlednění a zveřejnění systému přidělování obecních bytů, zajištění antidiskriminačního přístupu obcí v procesu přidělování obecních bytů. Zajištění dostatečné kapacity azylového bydlení pro úplné rodiny s dětmi i pro osamělé rodiny bez přístřeší, podpora kvality služeb azylového bydlení. Pouţití PPP principu v oblasti nájemního a/nebo sociálního bydlení 13

14 Urbanistické zajištění sociální funkčnosti deprivovaných částí měst Cíle a opatření zaměřená na podporu poptávky po bydlení Včasné řešení situace dluţníků na nájemném, realizace preventivních opatření (metodické pokyny pro subjekty řešící problematiku bydlení). Tvorba metodických pokynů pro pracovníky sociálních odborů zaměřené na zřízení institutu zvláštního příjemce a posuzování ţádosti o mimořádnou okamţitou pomoc u rodin, jejichţ potřeba bydlet je ohroţena, zajistit jejich uplatňování v praxi (event. též revize a úprava nástroje IZP pro podmínky praxe). Zajištění dostupnosti sociálního programu pro osoby, které nemají potřebné sociální kompetence v oblasti bydlení, propojení aktivity programu s činností veřejné správy v oblasti bydlení. Zajištění, aby proces územního plánování zohledňoval proces prostorové segregace a koncentrace určitých skupin obyvatelstva ve městech a obcích (tvorba preventivních opatření a účinné řešení stávající situace v sociálně vyloučených lokalitách). Hlavní aktéři podílející se na řešení MMR, MPSV, vláda (a její poradní orgány např. RVZRK), obce Soulad s NAPSI ČR Naplňuje Prioritní cíl 1 a 2. 14

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Národní program. Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Česká republika

Národní program. Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Česká republika II. Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Česká republika Obsah: 1. Vnitrostátní kontext: Problémy, které mají být řešeny... 3 1.1. Problémy a vnitrostátní strategie

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel Gabriela Nekolová, DiS. náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí předsedkyně HSR-ÚK zástupkyně

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010

Sociáln. ené lokality v Ústeck. Krajský úřad. Ústeck 22. dubna 2010 Sociáln lně vyloučen ené lokality v Ústeck steckém kraji Krajský úřad Ústeck steckého kraje 22. dubna 2010 Pojem sociálního vyloučení Proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení

Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení Jan Snopek, Platforma pro sociální bydlení Finančně dostupné bydlení: sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru II Financováno z prostředků

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Praha, 7.10.2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMOVÉM PROJEKTU MIKROJESLE Zahájení projektu: 1. 1. 2016 Ukončení projektu: 31. 12. 2018 Projekt se zaměřuje

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Integrovaný regionální

Integrovaný regionální Integrovaný regionální operační program Možnosti podpory sociálního začleňování v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR

Více

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko

3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko 3. zasedání Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska 26. září 2016 Opava Místní akční skupina Opavsko z.s. realizátor projektu Statutární

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Podpora inkluzivního vzdělávání. Sociální integrace v obcích

Podpora inkluzivního vzdělávání. Sociální integrace v obcích Podpora inkluzivního vzdělávání Sociální integrace v obcích Chceme mít selektivnější nebo inkluzivnější systém? Jaké konkrétní kroky činí v této oblasti MŠMT v současné době Národní plán inkluzivního vzdělávání

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestoremmmr a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 12.

Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestoremmmr a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 12. Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje.

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Mgr. Barbora Matušů Františkovy Lázně, 24.10.2016 STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SLUŽEB PÉČE O DĚTI Mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Živnosti péče o

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Návrh koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025

Návrh koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 Návrh koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravuje MPSV jako hlavní

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16 PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA Název projektu: MAP Praha 16 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 PŘEHLED PRIORIT 1. Infrastruktura

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI

Více