ETICKÝ KODEX Obsah FM Logistic Corporate SAS ZI Rue de l Europe Phalsbourg. Tél Fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX Obsah FM Logistic Corporate SAS ZI Rue de l Europe. 57370 Phalsbourg. Tél. 03 87 23 12 12. Fax 03 87 24 11 45"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX Obsah A Vzkaz vedení... 2 B Etický kodex / Etická komise... 2/ Zdraví-Bezpečnost-Ţivotní prostředí... 3/ Vztahy mezi zaměstnanci / Diskriminace / Šikana a sexuální harašení / Rodinné vztahy... 4/ Nábor... 5/ Pouţívání IT a komunikačních prostředků / Vztahy s klienty a dodavateli... 7/ Důvěrnost a duševní a průmyslové vlastnictví / Majetek společnosti... 9/ Politika... 10/ Vztahy s médii / Konflikt zájmů... 12/ Odpovědnosti (zaměstnanci/dodavatelé)... 13/ Komunikační kanály... 9 C Etická komise / Sloţení a jmenování Etické komise... 2/ Mise... 3/ Fungování D Závazek zaměstnance D Závazek dodavatele... 12

2 Vzkaz vedení: Skupina FM LOGISTIC je významným hráčem na mezinárodní scéně, je zastoupena ve vice neţ 12 zemích s téměř zaměstnanci, s mnoha odlišnými původy a dovednostmi. V důsledku toho není náš růst a dlouhodobý úspěch moţný bez společného sdílení dědictví firemních hodnot a kultury, které mají být inspirací a vodítkem pro činnost všech lidí ve společnosti a to na denní bázi. Je to jeden z hlavních pilířů úspěchu společnosti jako je ta naše, a důvod pro tento Etický kodex. Základem našeho závazku v oblasti etiky jsou čtyři hlavní hodnoty tvořící naši Firemní kulturu a principy řízení: TÝMOVÝ DUCH: Loajalita Solidarita Transparentnost - společně zajišťují interní i externí důvěryhodnost našeho jednání. ODPOVĚDNOST: ať uţ má podobu solidarity při našem rozhodování a jednání, nebo podobu profesionality. ÚCTA: zajištění důvěry a kontinuity v naší činnosti a při výměnách informací. KONTROLA: základ pro důvěru, garant bezpečnosti a ochrany společnosti a kaţdého zaměstnance. Tyto etické hodnoty ať uţ je vykládáme jakkoliv, musí mít formu určitých zásad v našem jednání, aplikovaných na oblast naší činnosti: dodrţování lidských práv, trvalý zájem o bezpečnost a ochranu ţivotního prostředí, respekt ke kaţdému s kým jsme v kontaktu, loajalita vůči společnosti v obchodním styku, nezasahování do politického ţivota a také nezbytnou solidaritu, ať uţ interní nebo s okolním prostředím a se společnostmi souvisejícími s našimi aktivitami. Šíření těchto etických hodnot a dodrţování zásad, které z nich vyplývají, je přirozeně záleţitostí vedení všech úseků společnosti. Nezávislá Etická komise, je vám k dispozici pro případné dotazy týkající se aplikace tohoto Kodexu, zejména vám pomůţe u citlivých rozhodnutí při výkonu vašich povinností. Právě na těchto základech můţeme stavět naše ambice pro zdravý a trvalý růst a uspokojovat tak spravedlivým způsobem pět zúčastněných stran v našem podnikání: klienty, zaměstnance, akcionáře, partnery a obce. Věříme, ţe se můţeme spolehnout na kaţdého z vás, ţe budete správně a na denní bázi pouţívat náš Etický kodex, který platí pro kaţdého, bez ohledu na postavení ve společnosti. Tento Kodex je směrnicí společnosti a jeho porušení můţe vést k zahájení disciplinárního řízení, včetně ukončení pracovního poměru a propuštění. Společnost je klenot, povinností každého zaměstnance je chránit ji a pomáhat v jejím růstu. Jacky GERVIS and Jean-Christophe MACHET Ředitelé společnosti

3 Etický kodex Harmonický rozvoj FM Logistic je z velké části zaloţen na důvěře a transparentnosti, které musí existovat nejen ve vztahu mezi Společností a jejími zaměstnanci, ale i mezi zaměstnanci navzájem. Existence a udrţení této důvěry předpokládá, ţe budou na všech úrovních dodrţována některá pravidla chování a to i při řešení sloţitých situací nebo při rizikové činnosti. Nechceme předvídat všechny eventuality nebo vše kodifikovat. Nicméně, několik jasných a přesných zásad, v kombinaci se zdravým rozumem zaměstnanců, tvoří uţitečná doporučení a to pro kaţdého ve společnosti, bez ohledu na jeho činnost. 1: Etická komise: Za účelem propojení Etického kodexu se všemi zaměstnanci společnosti, byla zřízena Etická komise. Zabývá se i poradenstvím v etických otázkách v rámci společnosti, naslouchá všem zaměstnancům a manaţerům. Pro tento účel byly vytvořeny vhodné komunikační kanály. 2: Zdraví Bezpečnost Životní prostředí: Kaţdý zaměstnanec je povinen zajistit, aby všechny činnosti (vč. partnerství1 FM LOGISTIC, která jsou na zaměstnanci závislá), ve vztahu ke zdraví, bezpečnosti a ţivotnímu prostředí, byly prováděny v souladu se smlouvami, místními a mezinárodní předpisy2 a pravidly společnosti. FM LOGISTIC očekává od svých partnerů a dodavatelů, ţe se zaváţí k dodrţování těchto smluv, předpisů a norem. Proto je přísně zakázáno poţití, prodej nebo drţení alkoholických nápojů nebo drog uvnitř areálu FM Logistic. Pod vedením manaţera platformy a v souladu s místními pravidly však můţe být připuštěna vyjímka a to při zvláštních příleţitostech jako je organizace oslavy narození, odchod do důchodu, atd... Podobně je přísně zakázáno kouřit uvnitř lokalit FM Logistic (sklady, kanceláře, venkovní plochy,...), s výjimkou místa speciálně vyčleněného k tomuto účelu. 3 : Vztahy mezi zaměstnanci 3.1: Diskriminace: Kaţdý zaměstnanec musí prokázat loajalitu, snaţit se být zadobře s jeho kolegy a zdrţet se jakékoli diskriminace nebo připomínky týkající se etnického původu, pohlaví, národnosti, náboţenství, věku, tělesného nebo duševního stavu, sexuální orientace nebo rodinného stavu... Všechny formy nucené práce, ohroţování, násilných činů nebo fyzického zastrašování jsou přísně zakázány. FM Logistic se zavazuje chránit osobní údaje svých zaměstnanců, ve všech zemích. 1 FM LOGISTIC rozumí partnerstvím subkontraktory, dodavatele a klienty 2Mezinárodní předpisy: Lidská práva, práva dětí,..

4 3.2: Šikana a sexuální obtěžování: Šikana1 a sexuální obtěţování2 je nepřijatelné, ať uţ verbální, fyzické nebo vizuální, a to zahrnuje (ale není omezeno jen na) nepříjemné poznámky na základě etnické charakteristiky, náboţenského přesvědčení či sexuální orientace. FM Logistic vyzývá všechny zaměstnance, aby hlásili jakoukoliv situaci tohoto druhu. 3.3: Rodinné vztahy: Zaměstnanci nesmějí pracovat3 na pozicích, přímé nebo nepřímé podřízenosti s osobami, s nimiţ mají citové nebo rodinné vztahy. Zaměstnanec má povinnost informovat svého nadřízeného a personální oddělení, pokud tato situace vznikne, aby mohla být přijata vhodná opatření bez poškození FM Logistic a jejích zaměstnanců. 4 : Nábor FM Logistic můţe přijímat své zaměstnance pouze na základě potřeb společnosti a vlastností kaţdého kandidáta. Doporučení zaměstnancem je povoleno pouze v případě, ţe je provedeno transparentním způsobem (zaměstnanec vše oznámí jeho nadřízenému a personálnímu oddělení). Účast tohoto zaměstnance na náboru/ rozhodovacím procesu je oficiálně zakázána. V FM Logistic platí zásada rovných příleţitostí na pracovišti, a aby byl růst a osobní rozvoj kaţdého člověka ve společnosti v souladu s právními předpisy a místními pracovními předpisy. FM Logistic neumoţňuje zaměstnávání dětí a to ani u aktivit svých dodavatelů. 5: Používání IT a komunikačních prostředků IT a komunikační prostředky společnosti jsou určeny pro profesní pouţití. Pouţívání pro soukromé účely v rozumné míře můţe být akceptováno a to v souladu s právními předpisy a IT předpisy společnosti, které navíc poukazují na to, ţe pouţívání internetu je nahráváno a statistiky jsou monitorovány. V IT předpisech je také uvedeno, ţe přístup na nedovolené stránky (nelegální stahování, pornografie, diskriminace,...) je oficiálně zakázán a můţe vést k propuštění za závaţné pochybení. 1. Šikana: vystavení zaměstnance pokořující nebo trapné situaci ze strany osoby ve vyšším hierarchickém postavení. 2. Sexuální obtěţování: obtěţující nebo šokující poznámky týkající se sexu, fyzický kontakt, atd. za účelem získání výhody nebo sexuálních sluţeb, ze strany nadřízeného nebo jiné osoby z pozice síly. 3 Manţel, manţelka, snoubenec, matka, otec, syn, dcera, bratr, sestra, bratranec.

5 6 : Vztahy s klienty a dodavateli Kaţdý zaměstnanec musí být ke klientům a dodavatelům loajální a poctivý, a to v přísném souladu se smlouvami, zákony a předpisy platnými v jednotlivých zemích. Proces výběru dodavatelů je zaloţen výhradně na jasných a objektivních výběrových kritériích s upřednostněním metody vypsání výběrového řízení. Nabízené nebo přijímané pozvánky do výběrového řízení, musí zůstat v přijatelných mezích, tedy v souladu s obchodními a protikorupčními právními předpisy a s ohledem na zachování profesionality. V případě pochybností musí zaměstnanec upozornit svého nadřízeného. V ţádném případě nesmí zaměstnanec přijmout jakýkoliv dar nebo pozvání. U darů se toto pravidlo vztahuje i na ty, které jsou odeslány zaměstnanci domů nebo, kterou klient / dodavatel věnuje členovi zaměstnancovy rodiny. Kdyţ není moţné odmítnout nebo vrátit dar, musí jej zaměstnanec předat okamţitě, zcela otevřeně, vedení platformy, které spolu s (pro tento účel zřízeným) výborem rozhodne o spravedlivém sdílení daru na interní firemní akci (firemní párty,...). Pokud jde o obchodní obědy a události placené dodavateli, musí zaměstnanec dodrţovat "FM pravidla Life rules" v dané zemi. Jeho účast musí být jasně povolena jeho nadřízeným a být v souladu se zájmy společnosti. Zaměstnanec se zaručí utajením důvěrných informací. Vzorky získané pro testování, pokud nejsou vráceny dodavateli, musí být pouţity v souladu s aktivitami společnosti, zničeny (s řádnou likvidační zprávou) nebo pouţity jako dárek. 7: Důvěrnost a duševní a průmyslové vlastnictví Kaţdý zaměstnanec musí přijmout opatření nezbytná k ochraně důvěrných informací1 získaných v souvislosti s jeho profesní činností. Musí respektovat povinnost nesdělovat ústně, písemně nebo elektronicky jakékoliv odborné informace důvěrné povahy, pokud tak není výslovně písemně pověřen nebo zplnomocněn svým nadřízeným. Musí jednat v souladu s pravidly duševního a průmyslového vlastnictví. Kromě toho, FM Logistic důrazně doporučuje všem svým zaměstnancům, aby se vyhnuli připomínkám k profesním záleţitostem na veřejných místech (restaurace, vlaky, letadla atd.) a byli opatrní při vyuţívání výpočetní techniky na těchto místech. Tyto povinnosti má zaměstnanec i poté, co opustí firmu. 8: Majetek společnosti Kaţdý zaměstnanec má odpovědnost a povinnost chránit majetek FM Logistic2 proti ztrátě, poškození, zneuţití a odcizení. Tento majetek můţe být pouţíván pouze pro profesní účely a všechny jiné účely, musí být v souladu s postupy a předpisy společnosti. 1. Důvěrné informace, jeţ zahrnují ale nejsou omezené pouze na: podnikatelské plány a strategie, marketingové plány, finanční údaje a údaje o prodeji, řízení provozu a reporty, obchodní tajemství a smlouvy, organizační řád, osobní údaje zaměstnanců, stejně jako informace, které patří dodavatelům, třetím stranám, developerům a partnerům. 2 Všechny nemovitosti, zařízení, vybavení, počítače, produkty, informace, vozidla,... patří FM Logistic, nebo jsou v jeho správě (pronájem, leasing,...).

6 9: Politika Zaměstnanci se mohou účastnit politického či veřejného ţivota (politika, sdruţení,...), avšak se zřetelným oddělením od svého profesního ţivota, a jasnou nesouvislostí s činností Společnosti. V ţádném případě nesmí být Společnost pouţita přímo nebo nepřímo pro politické účely. Pokud je zaměstnanec politicky angaţovaný, zdrţí se intervencí do politiky zemí, kde nemá občanská práva a kde společnost provozuje svoje aktivity. Dále musí dbát na to, aby neporušoval tradice a kulturu těchto zemí. 10: Vztahy s médii: Všechny dotazy přicházející z médií budou centralizovány a předány oddělení firemní komunikace. Všem zaměstnancům FM Logistic je zakázáno předávat obchodní informace bez formálního odsouhlasení tímto oddělením. 11: Konflikt zájmů: Kaţdý zaměstnanec, se můţe setkat se situacemi, v nichţ jeho osobní zájmy nebo zájmy fyzické nebo právnické osoby, s nimiţ je propojen nebo ke kterým má blízký vztah, mohou být v rozporu se zájmy Společnosti. Zájmy FM Logistic musí být vţdy na prvním místě a v případě pochybnosti zaměstnanec musí tyto záleţitosti konzultovat se svým nadřízeným nebo Etickou komisí. Aby se zaměstnanci nedostali do střetu zájmů se Společností, musí se vyhnout: - zájmu o záleţitosti konkurence, dodavatelů nebo klientů vyjma předchozího písemného souhlasu vedení společnosti - související profesní činnosti mimo společnost, vyjma předchozího písemného souhlasu vedení. Všichni zaměstnanci mají přísně zakázáno přijímat nebo navrhovat jakékoliv provize, odměny nebo jiné druhy plateb a nelegálního příjmu při jednáních s dodavateli, zákazníky, obchodními partnery, orgány státní správy atd. 12/ Odpovědnosti: Kaţdý z nás je zodpovědný za své jednání v souladu s pravidly stanovenými v tomto Etickém kodexu. Z pozice zaměstnance musíte: - Pochopit a řídit se obsahem tohoto Kodexu; - Vyjasnit si jakékoli pochybnosti s naším přímým nadřízeným nebo jinou vhodnou cestou; - Hlásit všechny situace, které by mohly představovat střet zájmů - v současnosti, potenciálně či blízké budoucnosti; - Hájit image FM Logistic a to jak v zaměstnání, tak mimo místo výkonu práce; - Hlásit jakéhokoliv chování, které nemusí být v souladu s tímto Kodexem. Jako dodavatelé musíte: - Pochopit a řídit se obsahem tohoto Kodexu; - Představit obsah tohoto Kodexu svým zaměstnancům; - Ujasnit si své pochybnosti se svými kontakty v FM Logistic; - Hlásit jakéhokoliv chování, které nemusí být v souladu s tímto Kodexem.

7 13/ Komunikační kanály Prvním komunikačním kanálem je posloupný způsob komunikace směrem k výše postavenému manaţerovi, nebo dokonce k funkčnímu manaţerovi. Za účelem podpory etického prostředí společnosti, zřídila FM Logistic různé komunikační kanály, které jsou přístupné zaměstnancům FM Logistic a našim partnerům: Cílem je pomoci všem zaměstnancům a dodavatelům vyjasnit své pochybnosti, rozhodovat se eticky a také umoţnit předání informací o případném porušení tohoto Etického kodexu. Anonymita, pokud o to bude poţádáno, je zaručena. Adresa pro všechny pobočky je (kontakty uvedeny ve všech jazycích) "Ethics" na webové stránce Poštovní adresa: FM Logistic, k rukám Comité d'éthique, rue de l'europe, Phalsbourg, Francie; prosím označte: "Důvěrné/ Confidential" Etická komise: Za účelem zajištění plnění Etického kodexu pro všechny zaměstnance společnosti, byla zřízena Etická komise. 1/ Složení a jmenování Etické komise: Etická komise se skládá ze tří FM zaměstnanců, kteří jsou jmenováni představenstvem a to se souhlasem dotyčných osob Všichni členové etické komise musí být členy manaţerského týmu společnosti, s dobrými a ucelenými znalostmi aktivit a jejich zvláštností, jejichţ kariérní situace zaručuje potřebnou nezávislost úsudku a mysli. Nemohou být zastoupeni někým jiným. Kaţdý člen Etické komise je jmenován na dobu 2 let, za účelem pravidelného obnovení sestavy komise, pokud nejsou přijata zvláštní opatření. 2/ Mise: Etická komise je povinna sledovat otázky týkající se etiky ve společnosti, a to zejména: Předkládat doporučení v etické oblasti vedení společnosti, a to buď k tématům, k nimţ komise provedla studii, nebo na základě dotazů, které jí byly předány; Upozorňovat oddělení na jakákoliv riziková chování, která byla projednávána, do míry rozměru hlavních etických zásad; Zajistit distribuci Etického kodexu ve Společnosti a návrhy případných úprav; Zajistit zavedení postupů umoţňujících dobrou znalost, pochopení a dodrţování tohoto Kodexu všemi zaměstnanci společnosti; Účastnit se na případných změnách tohoto Kodexu, které budou nezbytné a na vypracování nutných připomínek; Doporučovat nezbytné postupy nebo na základě vlastního uváţení poskytovat stanoviska k jakékoli otázce, se kterou přijde zaměstnanec v souvislosti s pouţitím nebo dodrţováním Etického kodexu, kdyţ čelí konkrétní situaci, a zajistit přitom co největší důvěrnost; V případě nutnosti prošetřit a odpovědět, spolu se subjektem nebo subjekty, kterých se záleţitost týká, na jakoukoliv korespondenci týkající se etiky ve firmě nebo v jedné z jejích dceřiných společností.

8 3/ Fungování: Kopie jakékoliv korespondence, týkající se etické otázky a přijaté kterýmkoliv subjektem v rámci společnosti, je zaslána Etické komisi Etická komise můţe být oslovena přímo generálními manaţery společnosti nebo kterýmkoliv zaměstnancem a to v souvislosti se všemi otázkami týkajícími se etických problémů a zejména jakýchkoliv potíţí s vlastním uplatňováním Etického kodexu. Etická komise můţe, podle svého uváţení, odpovědět pouze tazateli. Její členové jsou vázáni povinností mlčenlivosti o totoţnosti tazatelů a musí drţet v tajnosti všechny informace umoţňující identifikaci těchto tazatelů. Můţe také zasáhnout z vlastního podnětu a přezkoumat jakékoli otázky týkající se etiky ve Společnosti. Etická komise spolupracuje při získávání informací s bezpečnostním ředitelem společnosti. Také mohou být vyzvána k internímu auditu jednotlivá oddělení. Etická komise se schází alespoň jednou ročně za účelem sestavení plánu. Její rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů. Během tohoto setkání bude předkládat korporátní vedení úseku bezpečnosti zprávu o kompletní činnosti a otázkách vyvstalých v přímé nebo blízké souvislosti s Etickým kodexem. Etická komise předkládá výroční zprávu o své činnosti Výkonnému výboru společnosti a představenstvu. Závazek zaměstnance (dodatek k pracovní smlouvě). Já, níţe podepsaný/á: XXXXXXX jsem obdrţel/a a řádně pročetl/a Etický kodex FM Logistic. jsem informoval/a svého vedoucího a manaţera personálního oddělení o všech stávajících záleţitostech, které jsou v rozporu s Etickým kodexem. se zavazuji dodrţovat Etický kodex. Jsem srozuměn/a s tím, ţe pokud tak nebudu činit, riskuji disciplinární sankce, které mohou zahrnovat právní kroky a / nebo propuštění za závaţné pochybení. Datum a podpis: Závazek dodavatele (dodatek ke kupní nebo jiné smlouvě). Já, níţe podepsaný/á: X, zastupující společnost: Y jsem obdrţel/a a řádně pročetl/a Etický kodex FM Logistic obsahující pravidla chování, které má společnost i já musíme dodrţovat ve všech našich vztazích s FM Logistic. jsem informoval přes web a stránku Ethics nebo dopisem Etickou komisi FM Logistic o všech stávajících situacích, které jsou v rozporu s Etickým kodexem se zavazují respektovat Etický kodex a hlásit jakékoli nedodrţení Etické komisi, em nebo dopisem Jsem srozuměn s tím, ţe pokud nebudu jednat v souladu s Etickým kodexem, riskuji ukončení smlouvy a obchodních vztahů s FM Logistic a moţné právní kroky. Datum, razítko a podpis:

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o.

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o. Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK MD, Haládik Consulting, s.r.o. Jak získat informace o rodící se podnikové kriminalitě? Fakta 27% firem je obětí hospodářské kriminality

Více

Eni Česká republika. s.r.o. MODEL 231

Eni Česká republika. s.r.o. MODEL 231 Eni Česká republika. s.r.o. MODEL 231 Schváleno společností Eni Česká republika, s.r.o. dne 9. 6. 2011 1 ze 44 OBSAH Úvod KAPITOLA 1... 8 Etický kodex společnosti Eni... 8 ÚVOD... 8 I. Obecné zásady: udrţitelnost

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců. Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku

ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců. Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku ŘÍJEN 2009 O B S A H čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 čl. 2 VZTAH KE SPOLEČNOSTI... 3 čl. 3

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Program opatření provozovatele distribuční soustavy Program opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování

Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování Etický kodex Úvod ICF se zavázala k zajišťování a k prosazování špičkové úrovně v koučování. ICF proto očekává, že všichni členové a certifikovaní koučové (koučové, mentoři koučů, supervizoři koučování,

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Etika, přesvědčení a odpovědnost

Etika, přesvědčení a odpovědnost Etika, přesvědčení a odpovědnost obsah 1 ZÁSADY 1 Dodržování zákonů s. 5 2 Loajalita s. 5 2.1 Uvnitř skupiny Veolia Environnement s. 6 2.2 Vůči všem zúčastněným s. 6 2.3 Ve vztazích s dodavateli a poskytovateli

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Tento materiál představuje dobrovolný samoregulační standard, k jehož dodržování se společnosti

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Servis vozidel RR JV Jihlava

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Servis vozidel RR JV Jihlava Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Servis vozidel RR JV Jihlava 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod Sídlo:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ TATO SMĚRNICE (dále jen Směrnice ) byla přijata představenstvem (dále jen Představenstvo ) společnosti New World Resources Plc (dále jen NWR ) dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamţité účinnosti. SMĚRNICE

Více

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI auditoři, daňoví poradci, účetní Poznámka: Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a pojišťovací makléř s nimi bude takto zacházet. Budou předány pouze vybraným

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více