ETICKÝ KODEX Obsah FM Logistic Corporate SAS ZI Rue de l Europe Phalsbourg. Tél Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX Obsah FM Logistic Corporate SAS ZI Rue de l Europe. 57370 Phalsbourg. Tél. 03 87 23 12 12. Fax 03 87 24 11 45"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX Obsah A Vzkaz vedení... 2 B Etický kodex / Etická komise... 2/ Zdraví-Bezpečnost-Ţivotní prostředí... 3/ Vztahy mezi zaměstnanci / Diskriminace / Šikana a sexuální harašení / Rodinné vztahy... 4/ Nábor... 5/ Pouţívání IT a komunikačních prostředků / Vztahy s klienty a dodavateli... 7/ Důvěrnost a duševní a průmyslové vlastnictví / Majetek společnosti... 9/ Politika... 10/ Vztahy s médii / Konflikt zájmů... 12/ Odpovědnosti (zaměstnanci/dodavatelé)... 13/ Komunikační kanály... 9 C Etická komise / Sloţení a jmenování Etické komise... 2/ Mise... 3/ Fungování D Závazek zaměstnance D Závazek dodavatele... 12

2 Vzkaz vedení: Skupina FM LOGISTIC je významným hráčem na mezinárodní scéně, je zastoupena ve vice neţ 12 zemích s téměř zaměstnanci, s mnoha odlišnými původy a dovednostmi. V důsledku toho není náš růst a dlouhodobý úspěch moţný bez společného sdílení dědictví firemních hodnot a kultury, které mají být inspirací a vodítkem pro činnost všech lidí ve společnosti a to na denní bázi. Je to jeden z hlavních pilířů úspěchu společnosti jako je ta naše, a důvod pro tento Etický kodex. Základem našeho závazku v oblasti etiky jsou čtyři hlavní hodnoty tvořící naši Firemní kulturu a principy řízení: TÝMOVÝ DUCH: Loajalita Solidarita Transparentnost - společně zajišťují interní i externí důvěryhodnost našeho jednání. ODPOVĚDNOST: ať uţ má podobu solidarity při našem rozhodování a jednání, nebo podobu profesionality. ÚCTA: zajištění důvěry a kontinuity v naší činnosti a při výměnách informací. KONTROLA: základ pro důvěru, garant bezpečnosti a ochrany společnosti a kaţdého zaměstnance. Tyto etické hodnoty ať uţ je vykládáme jakkoliv, musí mít formu určitých zásad v našem jednání, aplikovaných na oblast naší činnosti: dodrţování lidských práv, trvalý zájem o bezpečnost a ochranu ţivotního prostředí, respekt ke kaţdému s kým jsme v kontaktu, loajalita vůči společnosti v obchodním styku, nezasahování do politického ţivota a také nezbytnou solidaritu, ať uţ interní nebo s okolním prostředím a se společnostmi souvisejícími s našimi aktivitami. Šíření těchto etických hodnot a dodrţování zásad, které z nich vyplývají, je přirozeně záleţitostí vedení všech úseků společnosti. Nezávislá Etická komise, je vám k dispozici pro případné dotazy týkající se aplikace tohoto Kodexu, zejména vám pomůţe u citlivých rozhodnutí při výkonu vašich povinností. Právě na těchto základech můţeme stavět naše ambice pro zdravý a trvalý růst a uspokojovat tak spravedlivým způsobem pět zúčastněných stran v našem podnikání: klienty, zaměstnance, akcionáře, partnery a obce. Věříme, ţe se můţeme spolehnout na kaţdého z vás, ţe budete správně a na denní bázi pouţívat náš Etický kodex, který platí pro kaţdého, bez ohledu na postavení ve společnosti. Tento Kodex je směrnicí společnosti a jeho porušení můţe vést k zahájení disciplinárního řízení, včetně ukončení pracovního poměru a propuštění. Společnost je klenot, povinností každého zaměstnance je chránit ji a pomáhat v jejím růstu. Jacky GERVIS and Jean-Christophe MACHET Ředitelé společnosti

3 Etický kodex Harmonický rozvoj FM Logistic je z velké části zaloţen na důvěře a transparentnosti, které musí existovat nejen ve vztahu mezi Společností a jejími zaměstnanci, ale i mezi zaměstnanci navzájem. Existence a udrţení této důvěry předpokládá, ţe budou na všech úrovních dodrţována některá pravidla chování a to i při řešení sloţitých situací nebo při rizikové činnosti. Nechceme předvídat všechny eventuality nebo vše kodifikovat. Nicméně, několik jasných a přesných zásad, v kombinaci se zdravým rozumem zaměstnanců, tvoří uţitečná doporučení a to pro kaţdého ve společnosti, bez ohledu na jeho činnost. 1: Etická komise: Za účelem propojení Etického kodexu se všemi zaměstnanci společnosti, byla zřízena Etická komise. Zabývá se i poradenstvím v etických otázkách v rámci společnosti, naslouchá všem zaměstnancům a manaţerům. Pro tento účel byly vytvořeny vhodné komunikační kanály. 2: Zdraví Bezpečnost Životní prostředí: Kaţdý zaměstnanec je povinen zajistit, aby všechny činnosti (vč. partnerství1 FM LOGISTIC, která jsou na zaměstnanci závislá), ve vztahu ke zdraví, bezpečnosti a ţivotnímu prostředí, byly prováděny v souladu se smlouvami, místními a mezinárodní předpisy2 a pravidly společnosti. FM LOGISTIC očekává od svých partnerů a dodavatelů, ţe se zaváţí k dodrţování těchto smluv, předpisů a norem. Proto je přísně zakázáno poţití, prodej nebo drţení alkoholických nápojů nebo drog uvnitř areálu FM Logistic. Pod vedením manaţera platformy a v souladu s místními pravidly však můţe být připuštěna vyjímka a to při zvláštních příleţitostech jako je organizace oslavy narození, odchod do důchodu, atd... Podobně je přísně zakázáno kouřit uvnitř lokalit FM Logistic (sklady, kanceláře, venkovní plochy,...), s výjimkou místa speciálně vyčleněného k tomuto účelu. 3 : Vztahy mezi zaměstnanci 3.1: Diskriminace: Kaţdý zaměstnanec musí prokázat loajalitu, snaţit se být zadobře s jeho kolegy a zdrţet se jakékoli diskriminace nebo připomínky týkající se etnického původu, pohlaví, národnosti, náboţenství, věku, tělesného nebo duševního stavu, sexuální orientace nebo rodinného stavu... Všechny formy nucené práce, ohroţování, násilných činů nebo fyzického zastrašování jsou přísně zakázány. FM Logistic se zavazuje chránit osobní údaje svých zaměstnanců, ve všech zemích. 1 FM LOGISTIC rozumí partnerstvím subkontraktory, dodavatele a klienty 2Mezinárodní předpisy: Lidská práva, práva dětí,..

4 3.2: Šikana a sexuální obtěžování: Šikana1 a sexuální obtěţování2 je nepřijatelné, ať uţ verbální, fyzické nebo vizuální, a to zahrnuje (ale není omezeno jen na) nepříjemné poznámky na základě etnické charakteristiky, náboţenského přesvědčení či sexuální orientace. FM Logistic vyzývá všechny zaměstnance, aby hlásili jakoukoliv situaci tohoto druhu. 3.3: Rodinné vztahy: Zaměstnanci nesmějí pracovat3 na pozicích, přímé nebo nepřímé podřízenosti s osobami, s nimiţ mají citové nebo rodinné vztahy. Zaměstnanec má povinnost informovat svého nadřízeného a personální oddělení, pokud tato situace vznikne, aby mohla být přijata vhodná opatření bez poškození FM Logistic a jejích zaměstnanců. 4 : Nábor FM Logistic můţe přijímat své zaměstnance pouze na základě potřeb společnosti a vlastností kaţdého kandidáta. Doporučení zaměstnancem je povoleno pouze v případě, ţe je provedeno transparentním způsobem (zaměstnanec vše oznámí jeho nadřízenému a personálnímu oddělení). Účast tohoto zaměstnance na náboru/ rozhodovacím procesu je oficiálně zakázána. V FM Logistic platí zásada rovných příleţitostí na pracovišti, a aby byl růst a osobní rozvoj kaţdého člověka ve společnosti v souladu s právními předpisy a místními pracovními předpisy. FM Logistic neumoţňuje zaměstnávání dětí a to ani u aktivit svých dodavatelů. 5: Používání IT a komunikačních prostředků IT a komunikační prostředky společnosti jsou určeny pro profesní pouţití. Pouţívání pro soukromé účely v rozumné míře můţe být akceptováno a to v souladu s právními předpisy a IT předpisy společnosti, které navíc poukazují na to, ţe pouţívání internetu je nahráváno a statistiky jsou monitorovány. V IT předpisech je také uvedeno, ţe přístup na nedovolené stránky (nelegální stahování, pornografie, diskriminace,...) je oficiálně zakázán a můţe vést k propuštění za závaţné pochybení. 1. Šikana: vystavení zaměstnance pokořující nebo trapné situaci ze strany osoby ve vyšším hierarchickém postavení. 2. Sexuální obtěţování: obtěţující nebo šokující poznámky týkající se sexu, fyzický kontakt, atd. za účelem získání výhody nebo sexuálních sluţeb, ze strany nadřízeného nebo jiné osoby z pozice síly. 3 Manţel, manţelka, snoubenec, matka, otec, syn, dcera, bratr, sestra, bratranec.

5 6 : Vztahy s klienty a dodavateli Kaţdý zaměstnanec musí být ke klientům a dodavatelům loajální a poctivý, a to v přísném souladu se smlouvami, zákony a předpisy platnými v jednotlivých zemích. Proces výběru dodavatelů je zaloţen výhradně na jasných a objektivních výběrových kritériích s upřednostněním metody vypsání výběrového řízení. Nabízené nebo přijímané pozvánky do výběrového řízení, musí zůstat v přijatelných mezích, tedy v souladu s obchodními a protikorupčními právními předpisy a s ohledem na zachování profesionality. V případě pochybností musí zaměstnanec upozornit svého nadřízeného. V ţádném případě nesmí zaměstnanec přijmout jakýkoliv dar nebo pozvání. U darů se toto pravidlo vztahuje i na ty, které jsou odeslány zaměstnanci domů nebo, kterou klient / dodavatel věnuje členovi zaměstnancovy rodiny. Kdyţ není moţné odmítnout nebo vrátit dar, musí jej zaměstnanec předat okamţitě, zcela otevřeně, vedení platformy, které spolu s (pro tento účel zřízeným) výborem rozhodne o spravedlivém sdílení daru na interní firemní akci (firemní párty,...). Pokud jde o obchodní obědy a události placené dodavateli, musí zaměstnanec dodrţovat "FM pravidla Life rules" v dané zemi. Jeho účast musí být jasně povolena jeho nadřízeným a být v souladu se zájmy společnosti. Zaměstnanec se zaručí utajením důvěrných informací. Vzorky získané pro testování, pokud nejsou vráceny dodavateli, musí být pouţity v souladu s aktivitami společnosti, zničeny (s řádnou likvidační zprávou) nebo pouţity jako dárek. 7: Důvěrnost a duševní a průmyslové vlastnictví Kaţdý zaměstnanec musí přijmout opatření nezbytná k ochraně důvěrných informací1 získaných v souvislosti s jeho profesní činností. Musí respektovat povinnost nesdělovat ústně, písemně nebo elektronicky jakékoliv odborné informace důvěrné povahy, pokud tak není výslovně písemně pověřen nebo zplnomocněn svým nadřízeným. Musí jednat v souladu s pravidly duševního a průmyslového vlastnictví. Kromě toho, FM Logistic důrazně doporučuje všem svým zaměstnancům, aby se vyhnuli připomínkám k profesním záleţitostem na veřejných místech (restaurace, vlaky, letadla atd.) a byli opatrní při vyuţívání výpočetní techniky na těchto místech. Tyto povinnosti má zaměstnanec i poté, co opustí firmu. 8: Majetek společnosti Kaţdý zaměstnanec má odpovědnost a povinnost chránit majetek FM Logistic2 proti ztrátě, poškození, zneuţití a odcizení. Tento majetek můţe být pouţíván pouze pro profesní účely a všechny jiné účely, musí být v souladu s postupy a předpisy společnosti. 1. Důvěrné informace, jeţ zahrnují ale nejsou omezené pouze na: podnikatelské plány a strategie, marketingové plány, finanční údaje a údaje o prodeji, řízení provozu a reporty, obchodní tajemství a smlouvy, organizační řád, osobní údaje zaměstnanců, stejně jako informace, které patří dodavatelům, třetím stranám, developerům a partnerům. 2 Všechny nemovitosti, zařízení, vybavení, počítače, produkty, informace, vozidla,... patří FM Logistic, nebo jsou v jeho správě (pronájem, leasing,...).

6 9: Politika Zaměstnanci se mohou účastnit politického či veřejného ţivota (politika, sdruţení,...), avšak se zřetelným oddělením od svého profesního ţivota, a jasnou nesouvislostí s činností Společnosti. V ţádném případě nesmí být Společnost pouţita přímo nebo nepřímo pro politické účely. Pokud je zaměstnanec politicky angaţovaný, zdrţí se intervencí do politiky zemí, kde nemá občanská práva a kde společnost provozuje svoje aktivity. Dále musí dbát na to, aby neporušoval tradice a kulturu těchto zemí. 10: Vztahy s médii: Všechny dotazy přicházející z médií budou centralizovány a předány oddělení firemní komunikace. Všem zaměstnancům FM Logistic je zakázáno předávat obchodní informace bez formálního odsouhlasení tímto oddělením. 11: Konflikt zájmů: Kaţdý zaměstnanec, se můţe setkat se situacemi, v nichţ jeho osobní zájmy nebo zájmy fyzické nebo právnické osoby, s nimiţ je propojen nebo ke kterým má blízký vztah, mohou být v rozporu se zájmy Společnosti. Zájmy FM Logistic musí být vţdy na prvním místě a v případě pochybnosti zaměstnanec musí tyto záleţitosti konzultovat se svým nadřízeným nebo Etickou komisí. Aby se zaměstnanci nedostali do střetu zájmů se Společností, musí se vyhnout: - zájmu o záleţitosti konkurence, dodavatelů nebo klientů vyjma předchozího písemného souhlasu vedení společnosti - související profesní činnosti mimo společnost, vyjma předchozího písemného souhlasu vedení. Všichni zaměstnanci mají přísně zakázáno přijímat nebo navrhovat jakékoliv provize, odměny nebo jiné druhy plateb a nelegálního příjmu při jednáních s dodavateli, zákazníky, obchodními partnery, orgány státní správy atd. 12/ Odpovědnosti: Kaţdý z nás je zodpovědný za své jednání v souladu s pravidly stanovenými v tomto Etickém kodexu. Z pozice zaměstnance musíte: - Pochopit a řídit se obsahem tohoto Kodexu; - Vyjasnit si jakékoli pochybnosti s naším přímým nadřízeným nebo jinou vhodnou cestou; - Hlásit všechny situace, které by mohly představovat střet zájmů - v současnosti, potenciálně či blízké budoucnosti; - Hájit image FM Logistic a to jak v zaměstnání, tak mimo místo výkonu práce; - Hlásit jakéhokoliv chování, které nemusí být v souladu s tímto Kodexem. Jako dodavatelé musíte: - Pochopit a řídit se obsahem tohoto Kodexu; - Představit obsah tohoto Kodexu svým zaměstnancům; - Ujasnit si své pochybnosti se svými kontakty v FM Logistic; - Hlásit jakéhokoliv chování, které nemusí být v souladu s tímto Kodexem.

7 13/ Komunikační kanály Prvním komunikačním kanálem je posloupný způsob komunikace směrem k výše postavenému manaţerovi, nebo dokonce k funkčnímu manaţerovi. Za účelem podpory etického prostředí společnosti, zřídila FM Logistic různé komunikační kanály, které jsou přístupné zaměstnancům FM Logistic a našim partnerům: Cílem je pomoci všem zaměstnancům a dodavatelům vyjasnit své pochybnosti, rozhodovat se eticky a také umoţnit předání informací o případném porušení tohoto Etického kodexu. Anonymita, pokud o to bude poţádáno, je zaručena. Adresa pro všechny pobočky je (kontakty uvedeny ve všech jazycích) "Ethics" na webové stránce Poštovní adresa: FM Logistic, k rukám Comité d'éthique, rue de l'europe, Phalsbourg, Francie; prosím označte: "Důvěrné/ Confidential" Etická komise: Za účelem zajištění plnění Etického kodexu pro všechny zaměstnance společnosti, byla zřízena Etická komise. 1/ Složení a jmenování Etické komise: Etická komise se skládá ze tří FM zaměstnanců, kteří jsou jmenováni představenstvem a to se souhlasem dotyčných osob Všichni členové etické komise musí být členy manaţerského týmu společnosti, s dobrými a ucelenými znalostmi aktivit a jejich zvláštností, jejichţ kariérní situace zaručuje potřebnou nezávislost úsudku a mysli. Nemohou být zastoupeni někým jiným. Kaţdý člen Etické komise je jmenován na dobu 2 let, za účelem pravidelného obnovení sestavy komise, pokud nejsou přijata zvláštní opatření. 2/ Mise: Etická komise je povinna sledovat otázky týkající se etiky ve společnosti, a to zejména: Předkládat doporučení v etické oblasti vedení společnosti, a to buď k tématům, k nimţ komise provedla studii, nebo na základě dotazů, které jí byly předány; Upozorňovat oddělení na jakákoliv riziková chování, která byla projednávána, do míry rozměru hlavních etických zásad; Zajistit distribuci Etického kodexu ve Společnosti a návrhy případných úprav; Zajistit zavedení postupů umoţňujících dobrou znalost, pochopení a dodrţování tohoto Kodexu všemi zaměstnanci společnosti; Účastnit se na případných změnách tohoto Kodexu, které budou nezbytné a na vypracování nutných připomínek; Doporučovat nezbytné postupy nebo na základě vlastního uváţení poskytovat stanoviska k jakékoli otázce, se kterou přijde zaměstnanec v souvislosti s pouţitím nebo dodrţováním Etického kodexu, kdyţ čelí konkrétní situaci, a zajistit přitom co největší důvěrnost; V případě nutnosti prošetřit a odpovědět, spolu se subjektem nebo subjekty, kterých se záleţitost týká, na jakoukoliv korespondenci týkající se etiky ve firmě nebo v jedné z jejích dceřiných společností.

8 3/ Fungování: Kopie jakékoliv korespondence, týkající se etické otázky a přijaté kterýmkoliv subjektem v rámci společnosti, je zaslána Etické komisi Etická komise můţe být oslovena přímo generálními manaţery společnosti nebo kterýmkoliv zaměstnancem a to v souvislosti se všemi otázkami týkajícími se etických problémů a zejména jakýchkoliv potíţí s vlastním uplatňováním Etického kodexu. Etická komise můţe, podle svého uváţení, odpovědět pouze tazateli. Její členové jsou vázáni povinností mlčenlivosti o totoţnosti tazatelů a musí drţet v tajnosti všechny informace umoţňující identifikaci těchto tazatelů. Můţe také zasáhnout z vlastního podnětu a přezkoumat jakékoli otázky týkající se etiky ve Společnosti. Etická komise spolupracuje při získávání informací s bezpečnostním ředitelem společnosti. Také mohou být vyzvána k internímu auditu jednotlivá oddělení. Etická komise se schází alespoň jednou ročně za účelem sestavení plánu. Její rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů. Během tohoto setkání bude předkládat korporátní vedení úseku bezpečnosti zprávu o kompletní činnosti a otázkách vyvstalých v přímé nebo blízké souvislosti s Etickým kodexem. Etická komise předkládá výroční zprávu o své činnosti Výkonnému výboru společnosti a představenstvu. Závazek zaměstnance (dodatek k pracovní smlouvě). Já, níţe podepsaný/á: XXXXXXX jsem obdrţel/a a řádně pročetl/a Etický kodex FM Logistic. jsem informoval/a svého vedoucího a manaţera personálního oddělení o všech stávajících záleţitostech, které jsou v rozporu s Etickým kodexem. se zavazuji dodrţovat Etický kodex. Jsem srozuměn/a s tím, ţe pokud tak nebudu činit, riskuji disciplinární sankce, které mohou zahrnovat právní kroky a / nebo propuštění za závaţné pochybení. Datum a podpis: Závazek dodavatele (dodatek ke kupní nebo jiné smlouvě). Já, níţe podepsaný/á: X, zastupující společnost: Y jsem obdrţel/a a řádně pročetl/a Etický kodex FM Logistic obsahující pravidla chování, které má společnost i já musíme dodrţovat ve všech našich vztazích s FM Logistic. jsem informoval přes web a stránku Ethics nebo dopisem Etickou komisi FM Logistic o všech stávajících situacích, které jsou v rozporu s Etickým kodexem se zavazují respektovat Etický kodex a hlásit jakékoli nedodrţení Etické komisi, em nebo dopisem Jsem srozuměn s tím, ţe pokud nebudu jednat v souladu s Etickým kodexem, riskuji ukončení smlouvy a obchodních vztahů s FM Logistic a moţné právní kroky. Datum, razítko a podpis:

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi 1) Co je obsahem stránek pro otevřenou komunikaci o otázkách etiky (Ethics Open Talk) společnosti L ORÉAL? V souladu s podmínkami uvedenými v otázce č. 2 níže, vám stránky pro otevřenou

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

Ammann Group Code of Conduct

Ammann Group Code of Conduct Ammann Group Code of Conduct C ode of Conduct Pro integritu naší společnosti a bezpečnost našich zaměstnanců Hans-Christian Schneider generální ředitel a člen správní rady skupiny Ammann «V etickém kodexu

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Článek 1 Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Základní zásady 1. Poslanci Evropského parlamentu při výkonu svých povinností: Článek 2 a) dbají následujících

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI 0 Politika firemní pohostinnosti, přijímání a předávání darů Preambule Tento dokument stanovuje pravidla firemní pohostinnosti

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Terénní službě Rebel Vytvořili: Martin Paĺov pracovník v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr. Martina Petrová koordinátorka dobrovolníků Schválila: Mgr.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Dotazník: Etika v podnikání

Dotazník: Etika v podnikání PŘÍLOHA 1 Dotazník: Etika v podnikání Dobrý den, děkuji za Váš čas a ujišťuji Vás, ţe poskytnuté informace nebudou uţity jinak, neţ jako podklad pro studijní a výzkumné účely. Dotazníku má za cíl zmapovat

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA ETICKÝ KODEX INSPEKTORA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVÁNÍ INSPEKTORŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EuroProfis (Asociace hodnotitelů NSQ) Červenec 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky skupiny BorsodChem Červen 2009 1. CÍL POLITIKY Podrobný popis fungování horké linky, jasné vymezení odpovědností a kompetencí, popis vyšetřování

Více

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Program opatření provozovatele distribuční soustavy Program opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání 1. Úvodní ustanovení Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen Společnost ). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti. Základem pro přijetí

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Smlouva o poradenských službách

Smlouva o poradenských službách Smlouva o poradenských službách Název: Obec Podolí Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce Sídlo: Podolí č.p.1, 664 03 Podolí Právní forma: veřejná správa IČ: 00282332 DIČ: CZ00282332 Bankovní

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

1. ÚVOD. Jménem společnosti Jan Hotels

1. ÚVOD. Jménem společnosti Jan Hotels KODEX CHOVÁNÍ OBSAH 1. Úvod 2. Naše hodnoty 3. Podpora rovných příležitostí diskriminace a obtěžování 4. Vytváření dobrých pracovních podmínek ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti 5. Ochrana lidských

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

ETICKÝ KODEX INSPEKTORŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ETICKÝ KODEX INSPEKTORŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ETICKÝ KODEX INSPEKTORŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 1. Obsah 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. POSLÁNÍ PROFESE 4 4. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PRINCIPY 5 5. ODPOVĚDNOST KE SVÉ PROFESI 6 6. VZTAH K UŽIVATELŮM SLUŽEB ZAŘÍZENÍ,

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2008 VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04 Hradec králové 30. dubna 2009 Vzhledem k

Více

realitního makléře Sdružení REALITY při JHK

realitního makléře Sdružení REALITY při JHK KODEX ETIKY realitního makléře Sdružení REALITY při JHK Kodex etiky realitního makléře si klade za cíl napomáhat k vytváření a udržování korektních obchodních vztahů, jednání, přispívat k respektování

Více

Eni Česká republika. s.r.o. MODEL 231

Eni Česká republika. s.r.o. MODEL 231 Eni Česká republika. s.r.o. MODEL 231 Schváleno společností Eni Česká republika, s.r.o. dne 9. 6. 2011 1 ze 44 OBSAH Úvod KAPITOLA 1... 8 Etický kodex společnosti Eni... 8 ÚVOD... 8 I. Obecné zásady: udrţitelnost

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více