Děláme, co je správné. Etický kodex

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děláme, co je správné. Etický kodex"

Transkript

1 Etický kodex Děláme, co je správné

2 Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců dle platných zákonů, a to včetně práva na bezpečné pracovní prostředí, v němž nebude zaměstnanec diskriminován ani jinak obtěžován. Vzájemná úcta mezi kolegy je klíčovým aspektem života ve firmě. 3. Spravedlivé a odpovědné firemní jednání 8 Jednáme odpovědně a čestně se chováme ke všem našim partnerům, včetně zákazníků, dodavatelů a konkurentů. Komunikujeme otevřeně, přesně a transparentně, přičemž v případech, kdy je nutná jistá důvěrnost, bereme ohled na firemní i osobní okolnosti. 4. Ochrana majetku společnosti a důvěrné informace 10 Chráníme majetek společnosti Ahold před poškozením, ztrátou, krádeží a zneužitím. Náležitě vedeme všechny obchodní a finanční záznamy, stejně jako data o našich zaměstnancích a zákaznících. 5. Vyhýbání se střetu zájmů 13 Vyhýbáme se všem situacím, kdy by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů. Jednáme v nejlepším zájmu společnosti Ahold a nevyužíváme majetek, informace ani vlastní pozice ve společnosti k osobnímu obohacení.

3 Etický kodex 3 Úvod Klíčovou součástí odpovědného obchodu v Aholdu je jednání, jež je v souladu s našimi hodnotami. Jednou z těchto hodnot je činit to, co je správné, což znamená, že společnost a všichni její zaměstnanci se zavazují jednat čestně a s úctou k druhým. Správným jednáním v naší každodenní práci nás provádí náš Etický kodex. Naše hodnoty Stavíme zákazníka na první místo Děláme to, co je správné Baví nás to, co děláme Měníme naše nápady ve skutečnost Zlepšujeme se každým dnem

4 Etický kodex 4 1. Řídíme se zákonem Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními.

5 Etický kodex 5 1. Řídíme se zákonem 1.1 Konkurence a antimonopolní nařízení Zaměstnanci si nesmí vyměňovat s konkurenty informace týkající se nákladů, cenových strategií (včetně kreditních podmínek, marží, kupónů či slev), nabídek, akcí, finančních příspěvků, podmínek prodeje, licenčních poplatků, výběru dodavatelů, budoucího umístění prodejen nebo jakýchkoli jiných informací, jejichž sdělení by bylo porušením platných zákonů o hospodářské soutěži Zaměstnanci nesmí uzavírat s konkurenty dohody výslovné nebo implikované týkající se cen, rozdělení trhu, anebo jakékoli jiné dohody, které by byly porušením platných zákonů o hospodářské soutěži. Toto ustanovení se týká jak formálních dohod, tak dohod džentlmenských, ústních ujednání, nevyslovených dohod i neformálních rozhovorů mimo záznam. 1.2 Obchodní omezení a cla Zaměstnanci musí respektovat platná importní, exportní, celní a licenční omezení a požadavky ve všech zemích, v nichž podnikáme. 1.3 Praní špinavých peněz a pašované zboží Zaměstnancům je přísně zakázáno podílet se na praní špinavých peněz, tedy na praxi, kdy jsou peníze získané nelegálním způsobem filtrovány před legitimní podnikatelskou činnost, aby se tak skryl jejich skutečný původ Společnost Ahold netoleruje, neumožňuje a rozhodně nepodporuje obchodování s nelegálním zbožím či službami. Totéž platí o zboží pašovaném a o daňových únicích Od zaměstnanců se očekává, že budou podporovat snahy úřadů o potírání nelegálního obchodu, a to v případě jakýchkoli námi prodávaných produktů. 1.4 Šetření a vyšetřování ze strany státních orgánů Zaměstnanci jsou povinni plně spolupracovat se státními úřady při jakémkoli vyšetřování, které se týká firmy, a nesmí bránit, narušovat nebo nemístným způsobem ovlivňovat jakékoli oficiální úkony Pokud se zaměstnanec dozví o možném šetření ze strany státních úřadů mimo své zaměstnání, je jeho povinností okamžitě informovat svého nadřízeného a právní oddělení.

6 Etický kodex 6 2. Úcta k sobě navzájem Respektujeme práva všech zaměstnanců dle platných zákonů, a to včetně práva na bezpečné pracovní prostředí, v němž nebude zaměstnanec diskriminován ani jinak obtěžován. Vzájemná úcta mezi kolegy je klíčovým aspektem života ve firmě.

7 Etický kodex 7 2. Úcta k sobě navzájem 2.1 Lidská a zaměstnanecká práva a rovné příležitosti Společnost Ahold respektuje legislativu a zákonná nařízení týkající se zaměstnanců, a to včetně prevence nucené práce, dětské práce, pracovní doby a mzdy, stejně jako zákazu diskriminace Společnost Ahold respektuje zákonné právo zaměstnanců na kolektivní vyjednávání Společnost Ahold činí veškerá rozhodnutí týkající se náboru nových zaměstnanců, zaměstnání, povýšení a ukončení pracovního poměru na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. 2.2 Bezpečné pracovní prostředí Zaměstnanci se musí řídit platnými zákony o bezpečnosti práce, stejně jako směrnicemi společnosti v této oblasti, které někdy mohou být přísnější než zákonná ustanovení Zaměstnanci nesmí záměrně ohrožovat bezpečnost druhých. 2.3 Vzájemný respekt a pracoviště, kde nedochází k obtěžování Od zaměstnanců se očekává, že budou vzájemně spolupracovat tak, aby splnili cíle, které si společnost vytkla Od zaměstnanců se očekává, že budou podporovat prostředí plné respektu, na němž nebude docházet k obtěžování a neprofesionálnímu chování Od zaměstnanců se očekává, že budou jeden k druhému přistupovat s respektem a že se zdrží nenáležitého chování vůči ostatním.

8 Etický kodex 8 3. Spravedlivé a odpovědné firemní jednání Jednáme odpovědně a čestně se chováme ke všem našim partnerům, včetně zákazníků, dodavatelů a konkurentů. Komunikujeme otevřeně, přesně a transparentně, přičemž v případech, kdy je nutná jistá důvěrnost, bereme ohled na firemní i osobní okolnosti.

9 Etický kodex 9 3. Spravedlivé a odpovědné firemní jednání 3.1 Vztahy se zákazníky Zaměstnanci musí ke všem zákazníkům přistupovat s úctou a maximálně se snažit o to, aby zákazník v obchodě cítil, že je vítán Produkty privátních značek a námi poskytované služby musí být prezentovány eticky a pravdivě. 3.2 Vztahy s dodavateli Zaměstnanci jsou povinni řídit se směrnicemi a procedurami pro nákup při veškerém výběru a jednání s dodavateli a obchodními partnery Zaměstnancům je zakázáno vyhledávat nebo přijímat důvěrné informace o nabídkách soutěžících ve výběrovém řízení Zaměstnancům je zakázáno nabízet nebo poskytovat dary, pozornosti, lístky na zábavní představení nebo cokoli hodnotného potenciálnímu prodejci nebo jeho zaměstnancům v souvislosti s výběrovým řízením. 3.3 Vztahy s konkurenty Zaměstnancům je zakázáno činit nepravdivá prohlášení týkající se konkurentů, jejich služeb, anebo vstupovat do jejich vztahů s dodavateli tak, že by to narušovalo platné zákony Zaměstnanci musí respektovat právně chráněné, důvěrné nebo jiné neveřejné informace ostatních firem, které byly společnosti Ahold poskytnuty v očekávání, že s nimi bude nakládáno jako s důvěrnými a že budou využívány pouze jako zdroj informací v konkurenční soutěži. 3.4 Úplatky a korupce Zaměstnancům je zakázáno nabízet, poskytovat, požadovat nebo přijímat úplatky, provize, všimné či další platby Zaměstnancům je zakázáno využívat třetích stran například subdodavatele, konzultanta nebo agenta k výplatě nebo přijetí úplatků, provize, všimného či jiných plateb. 3.5 Profesní asociace Zaměstnanci působící v roli činovníků, ředitelů nebo členů výborů profesních asociací, anebo ti, kteří pravidelně navštěvují setkání odborů, vyžadují zvláštní školení v oblasti antimonopolních zákonů a musí být seznámeni se strategií společnosti Ahold ještě před tím, než budou hlasovat nebo zaujmou nějakou pozici ve věci probírané danou organizací.

10 Etický kodex Ochrana majetku společnosti a důvěrné informace Chráníme majetek společnosti Ahold před poškozením, ztrátou, krádeží a zneužitím. Náležitě vedeme všechny obchodní a finanční záznamy, stejně jako data o našich zaměstnancích a zákaznících.

11 Etický kodex Ochrana majetku společnosti a důvěrné informace 4.1 Odpovědné využívání majetku společnosti Od zaměstnanců se očekává, že budou majetek společnosti používat odpovědně a pro firemní účely Používání počítačů, telefonů a dalšího firemního majetku pro soukromé účely musí být přiměřené, nesmí být v rozporu s odpovědnostmi a povinnostmi zaměstnance a musí být v souladu s platnými firemními směrnicemi Zaměstnancům je zakázáno používat firemní počítače, telefony, zařízení, peníze, produkty, kancelářské potřeby a další majetek společnosti k: Vnějším aktivitám nebo jinému osobnímu zisku Nelegálním činnostem Nepřístojným činnostem, které mohou urazit druhé, anebo způsobit škodu firmě a to včetně takových činností, jako je hazard nebo pornografie. 4.2 Přesnost obchodních a finančních záznamů Zaměstnancům je zakázáno falšovat jakýkoli dokument Zaměstnanci jsou povinni zajistit, že všechny firemní záznamy a zprávy budou uchovávány, předkládány a likvidovány v souladu s platnou legislativou a nařízeními o archivaci Zaměstnancům je zakázáno měnit, ničit nebo skrývat jakékoli záznamy, dokumenty nebo jiné předměty ve snaze poškodit jejich úplnost či dostupnost Zaměstnanci mají povinnost zaznamenávat finanční transakce náležitě, přesně a spravedlivě, na správné účty a ve správných účetních obdobích.

12 Etický kodex Ochrana majetku společnosti a důvěrné informace 4.3 Důvěrnost informací Zaměstnanci jsou povinni respektovat a chránit důvěrné informace společnosti Ahod, a to včetně informací, které se nacházejí na počítačích a dalších zařízeních v majetku společnosti Zaměstnanci nesmí důvěrné informace týkající se společnosti Ahold sdělovat nikomu, a to ani dalším zaměstnancům společnosti, s výjimkou těch případů, kdy mají svolení takto činit pro účely spojené s provozem společnosti a v souladu s informační a komunikační strategií společnosti Ahold Pokud se zaměstnanec domnívá, že má právní povinnost poskytnout důvěrné informace o společnosti na základě předvolání ze strany orgánů činných v trestním řízení, smí tak učinit pouze po schválení právním oddělením společnosti. 4.4 Ochrana soukromých údajů zákazníků a zaměstnanců Osobní údaje zákazníků a zaměstnanců mohou být používány pouze k legitimním účelům spojeným s provozem společnosti Ahold a v míře vymezené zákonem Zaměstnanci musí chránit osobní údaje v souladu s právními závazky společnosti Ahold a platnými směrnicemi a procedurami. 4.5 Komunikace s třetími stranami Pouze určení zaměstnanci mají oprávnění mluvit jménem společnosti s novináři, akcionáři, finančními analytiky, dodavateli a dalšími představiteli třetích stran. Toto ustanovení se týká i komentářů jménem společnosti na sociálních sítích Jakékoli vyjádření osobního názoru vztahujícího se ke společnosti Ahold nebo zaměstnání ve společnosti Ahold, k jejímu podnikání, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům nebo obchodním partnerům musí být v souladu s relevantní informační strategií a směrnicemi pro komunikaci a sociální média.

13 Etický kodex Vyhýbání se střetu zájmů Vyhýbáme se všem situacím, kdy by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů. Jednáme v nejlepším zájmu společnosti Ahold a nevyužíváme majetek, informace ani vlastní pozice ve společnosti k osobnímu obohacení.

14 Etický kodex Vyhýbání se střetu zájmů 5.1 Finanční zájem jiných společností Má li zaměstnanec nebo blízký rodinný příslušník zaměstnance finanční zájem nebo závazek k Dodavateli či konkurentovi Společnosti, jíž Ahold prodává, licencuje nebo pronajímá služby, zboží či majetek, Společnosti, jež nakupuje anebo prodává zboží některému z dodavatelů společnosti Ahold a je v pozici ovlivnit rozhodování společnosti Ahold vzhledem k takovému dodavateli, pak dotyčný musí tento svůj zájem nebo závazek sdělit zaměstnavateli v souladu s místní procedurou týkající se uvádění relevantních skutečností. 5.2 Zaměstnání mimo společnost a další aktivity Zaměstnanci se mohou účastnit legitimních a zákonných aktivit mimo společnost Ahold včetně dalšího zaměstnání, a to za dodržování následujících pravidel: Činnost nesmí negativně ovlivňovat výkon zaměstnance v zaměstnání, lze ji vykonávat výhradně mimo pracovní dobu ve společnosti a nesmí být ani jinak v konfliktu se zaměstnáním ve společnosti Ahold Činností nesmí být zaměstnání nebo členství v představenstvu konkurenta či dodavatele Pokud zaměstnanec působí jako ředitel nebo člen představenstva jakékoli neziskové organizace, je jeho povinností toto nahlásit zaměstnavateli a získat si jeho předchozí písemný souhlas. 5.3 Dárky a zábava Zaměstnancům společnosti je zakázáno: Přijímat či nabízet jakékoli věcné dary nebo vstupenky na zábavní vystoupení výměnou za laskavosti, anebo za okolností, které by mohly vyvolat podezření z nekalého ovlivňování či jednání Žádat dodavatele o věcné dary nebo vstupenky na zábavní vystoupení Přijímat nebo nabízet peněžité dary Dary nebo poukázky na zábavní vystoupení (přijaté nebo nabízené) v hodnotě vyšší, než je specifikovaná částka, musejí být vykazovány v souladu s místně platnou procedurou společnosti.

15 Etický kodex Vyhýbání se střetu zájmů 5.4 Zneužívání důvěrných informací (Insider Trading) Zneužívání důvěrných informací pro obchodování s akciemi společnosti Ahold je zakázáno a zaměstnanci jsou povinni řídit se platnými zákony a zásadami. 5.5 Politická aktivita Zaměstnanci jsou povinni jasně oddělovat profesní a politické zájmy Zaměstnanci nesmí využívat pověsti společnosti Ahold nebo jejích aktiv ke svým politickým činnostem Společnost zaměstnancům neproplácí žádné výdaje spojené s jejich politickou činností. 5.6 Půjčky a zálohy Společnost Ahold neposkytuje svým zaměstnancům zaměstnanecké půjčky. 5.7 Hlášení střetu zájmů Je povinností zaměstnance nahlásit zaměstnavateli všechny situace, které by mohly být vnímány jako střet zájmů.

16 Etický kodex 16 Závazek dodržování kodexu Náš Etický kodex bereme vážně a jeho dodržování kontroluje představenstvo společnosti. Pokud chcete nahlásit případ porušení kodexu, kontaktujte prosím svého nadřízeného, místní asistenční linku pro etiku, oddělení lidských zdrojů anebo právní oddělení společnosti. Místní asistenční linky Pokud chcete nahlásit incident nebo podezření na porušení kodexu, můžete se obrátit na bezplatnou asistenční linku pro etiku. Ta je vám k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Při kontaktu s touto linkou si můžete zachovat anonymitu. Všechna hlášení týkající se porušení kodexu budou náležitě prošetřena. Pokud bude shledáno, že skutečně došlo k porušení kodexu nebo zákona, budou přijata nutná opatření. USA: Nizozemsko: Česká republika: Slovensko: Švýcarsko: Belgie: Žádná represe Společnost Ahold respektuje všechny zaměstnance, kteří projeví znepokojení ohledně nevhodného chování. Nedopustíme žádná odvetná opatření proti nikomu, kdo v dobré víře nahlásí možné porušení kodexu nebo jiné procedury či strategie naší společnosti. Jakákoli odveta bude vnímána jako vážné porušení Etického kodexu, které bude řešeno disciplinárním opatřením, včetně ukončení pracovního poměru. Kodex, firemní strategie a zákon Tento Etický kodex nepokrývá všechny procedury, zákony nebo regulace, které se vás mohou týkat. Každá jednotlivá firma společnosti Ahold má svá vlastní nařízení a procedury, které obsahují detailní popis principů nastíněných v Etickém kodexu povinností zaměstnanců je řídit se i místními předpisy. Je li ustavení Kodexu nebo jakékoli jiné ustanovení společnosti Ahold v rozporu s platnými zákony nebo regulacemi, pak mají druhé jmenované přednost do té míry, že jsou restriktivnější než Kodex či směrnice společnosti Ahold. Přijetí zásad Všichni zaměstnanci společnosti Ahold mají povinnost řídit se principy stanovenými v tomto Etickém kodexu při svém jednání jménem společnosti Ahold. U některých zaměstnanců je přinejmenším jednou za rok vyžadováno potvrzení o tom, že si kodex přečetli a s jeho zněním souhlasí. Některé směrnice a procedury týkající se konfliktu zájmů nebo darů jsou uplatnitelné i ve vaší firmě.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 23.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 104/3 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA Část 0 pravidel pro zaměstnance ECB obsahující etický rámec (Tímto textem se zrušuje a nahrazuje text zveřejněný v Úředním věstníku

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ačkoliv se právní rámce jednotlivých států od sebe výrazně liší, každý z nich povoluje smíšené financování ze soukromých

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Program Premium Integrity. Protikorupční Compliance Program

Program Premium Integrity. Protikorupční Compliance Program Program Premium Integrity Protikorupční Compliance Program Datum zveřejnění: říjen 2013 Obsah 1 Přístup firmy Pirelli k boji proti korupci... 3 2 Právní kontext...6 3 Program Premium Integrity...7 3.1.Cíle

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více