Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání Zemědělské Datum jednání: , 13:00-16:30 h Místo jednání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C 081 Přítomní účastníci za Ministerstvo, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra pro vzdělávání - Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru pro vzdělávání (O 21) - PaedDr. Josef Rydlo, vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání (O 211) - PaedDr. Vladimír Krieg, O Mgr. Petr Husník, O Ing. Karla Mališová, O Mgr. František Fořt, implementace OP VK a OP VVV (O 21) za Poslaneckou sněmovnu ČR: - PaedDr. Ivana Dobešová, předsedkyně podvýboru pro střední a vyšší odborné vzdělávání za Ministerstvo zemědělství: - Ing. Ludmila Gočálová, odborná referentka za Národní ústav pro vzdělávání (NÚV): - Ing. Zorka Husová - Ing. Karel Opočenský - Ing. Zdeňka Szebestová za pracovní skupinu pro zemědělské mimo MŠMT: - Mgr. Otakar Březina, předseda Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru - Ing. Jan Mácha, ředitel školního statku v Humpolci - PhDr. Vladislav Pytloun, Česká zahradnická akademie v Mělníku - Ing. Martin Braunšveig, ředitel České zahradnické akademie v Humpolci - Ing. Jiří Dusbaba, Asociace zahradnických společenstev - Ing. Alena Krajíčková, Ústav zemědělské ekonomiky a informací za Asociaci vyšších odborných škol (AVOŠ) - Ing. Markéta Pražmová, předsedkyně AVOŠ Úvodní slovo: Mgr. Jaroslav Fidrmuc Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. Moderace a řízení kulatého stolu: PaedDr. Josef Rydlo

2 Zápis z jednání: Ing. Karla Mališová Program jednání: 1. Aktuální informace k roku průmyslu a technického vzdělávání (PaedDr. Josef Rydlo) Záměrem projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání je vytvoření celoroční kampaně na podporu technického, přírodovědného, digitálního a jazykového vzdělávání, a také ekologické a environmentální výchovy. Cílem podpory technického vzdělávání je řešení dvou zásadních problémů. Jedním je změna negativního vnímání průmyslu veřejností a druhým je nedostatek technicky vzdělaných lidí. V průběhu celého roku 2015 tak budou spolupracovat firmy a podniky se školami v různých oblastech, jako jsou dny otevřených dveří, vědomostní soutěže pro žáky a studenty, podpora zájmového vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo motivační akce pro rodiče s dětmi. V rámci podpory Roku technického vzdělávání 2015 vyhlásilo ministerstvo i několik rozvojových programů. Jedním z nich je program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách ve výši 42 milionů korun. 2. Upevnění pozice vyšších odborných škol, resp. VOŠ zemědělských (PaedDr. Ivana Dobešová) Paní poslankyně PaedDr. Ivana Dobešová v rámci poslanecké iniciativy bude usilovat o novelizaci vysokoškolského zákona ve věci prostupnosti vyššího odborného vzdělávání a vysokoškolských studijních programů (bakalářské programy). Výhledově bude připravován věcný záměr zákona o vyšším odborném vzdělávání, jehož účinnost se předpokládá do dvou let. Více bude projednáno na národním kulatém stolu k vyššímu odbornému vzdělávání. Nutnost projednání celé problematiky se zástupci VŠ, kteří nebyli aktuálně na kulatém stolu přítomni. 3. Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období (Ing. Ludmila Gočálová) Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství (dále jen MZe) je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení jeho konkurenceschopnosti. Klíčovým faktorem, který umožní dosažení tohoto cíle je kvalifikovaná pracovní síla, která by zajistila efektivní využití moderních technologií snižujících výrobní náklady, zvyšujících kvalitu produktů a v maximální míře eliminujících přírodní faktory negativně ovlivňující zemědělskou výrobu. Nejedná se v žádném případě o specifickou národní cestu ČR, ale jde o celoevropské úsilí založené na vybudování vyspělé vědomostní společnosti. MZe bylo zřizovatelem zemědělských, lesnických a potravinářských středních odborných učilišť, odborných učilišť, učilišť, integrovaných středních škol a středisek praktického vyučování. Zákonem č. 157/2000 Sb. ze dne 18. května 2000, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, kompetence zřizovatele přešly na kraje. Z důvodu potřeby pokračování úzké spolupráce v oblasti vzdělávání se středními školami MZe zřídilo Trvalou vzdělávací základnu MZe, ve které jsou zařazeny vybrané školy s rezortními obory. S těmito školami byly uzavřeny Rámcové smlouvy o spolupráci s cílem zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání na školách a zajistit další odborné vzdělávání pro potřeby rezortu. Součástí Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období je i program, který je zaměřen na zkvalitňování odborné přípravy žáků středních odborných škol a rovněž napomáhá žákům při výběru povolání 2

3 a zaměstnavatelům při vyhledávání budoucích zaměstnanců. Program je poskytován od roku 2000 a je velmi pozitivně hodnocen žáky, středními školami i školními závody. Jedním z hlavních témat je i Vzdělávání k získání odborné způsobilosti pro výkon povolání nebo činnosti vyplývající z příslušné legislativní úpravy rezortu zemědělství. V dnešní době existuje již více jak 64 profesních kvalifikacích pro skupinu oborů 41 zemědělství, lesnictví a mělo by docházet k propojování celkových (úplných) a dílčích (profesních) kvalifikací. K. Mališová: Při prvním vyhodnocení tohoto materiálu je žádoucí doplnit spolupráci s MŠMT, mezirezortní zpracovávání osnov výukových předmětů, obsahových náplní odborné složky rámcových vzdělávacích programů. Doplnit požadavek na propojování celkových a dílčích kvalifikací. Požadavek MZe, aby absolventi škol zemědělských oborů mohli získat též certifikát odborné způsobilosti pro výkon příslušné činnosti, bude naplněn. V současné době se jedná např. o studijní obor Rostlinolékařství, Agropodnikání a učební obor Opravář zemědělských strojů. Např. absolventi oboru Rostlinolékařství musí do speciálního kurzu, aby získali osvědčení pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, protože v příslušném RVP dosud není v potřebném rozsahu a zaměření zařazena odpovídající výuka, zejména v oblasti toxikologie a ochrany zdraví při práci s těmito přípravky. Pokud budou probíhat revize a aktualizace příslušných RVP, mohli by absolventi na základě vysvědčení a výučního listu příslušného oboru požádat o vystavení certifikátu odborné způsobilosti bez povinnosti účasti na speciálních kurzech. Koncepce by měla být rozšířena o: - vzdělávání pedagogických pracovníků, - podporu znovuzařazení pěstitelských prací do základního vzdělávání, - podporu žáků a jejich vztahu k přírodě, venkovu, lesnictví, živočišné a rostlinné produkci k našim domácím produktům, - podporu zajišťování praktického vyučování nejen ve školních hospodářstvích (v oblasti zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybářství), ale také v centrech odborné přípravy (potenciální jejich vznik). 4. SWOT analýza vzdělávání (Ing. Zdeňka Šebestová) Počet absolventů zemědělských oborů kategorie E, H, M do roku 2011 dlouhodobě klesal. Poslední 3 roky mírně kolísá okolo 3,9 tisíc (což činí 4,2 % ze všech absolventů středních škol). V dalších letech lze očekávat pokračování trendu stagnace počtu absolventů zemědělských oborů vzdělání. Skupiny oborů 41 Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství a veterinární prevence patří k málo početným skupinám oborů vzdělání, do kterých byl přijat v posledních letech přibližně stejný počet nových žáků, a to i přes nepříznivý demografický trend (podíl nově přijatých žáků do zemědělských oborů středních škol se tak v posledních 4 letech zvýšil ze 4,9 % na 5,3 %). Ve skupině oborů 41 je v současnosti v denní formě vzdělávání 15 oborů vzdělání kategorie M, L s cca žáky a 10 oborů kategorie H a E s cca žáky, v kategorii N v 7 oborech vzdělání cca 450 studentů. Nejpočetnějším oborem kategorie M je obor vzdělání H/01 Agropodnikání, kategorie H obor H/01 Opravář zemědělských strojů. Ve skupině 43 se v oboru vzdělání M/01 Veterinářství vzdělává cca žáků. V rejstříku škol je cca 175 škol s obory skupiny 41 a 43. Na trh práce ihned po škole přechází přibližně 42 % absolventů oborů kategorie M. Absolventi maturitních oborů se do terciárního vzdělávání hlásítedy mnohem méně než absolventi jiných skupin oborů. 3

4 V porovnání s jinými skupinami oborů je nezaměstnanost absolventů zemědělských oborů dlouhodobě průměrná či mírně nadprůměrná, u kategorie H v roce 2014 činí 17,6 % a u kategorie M činí 14,6 %. Zaměstnavatelé v zemědělském sektoru se většinou nebrání přijímání absolventů, někdy je dokonce i preferují (přibližně 15 % zaměstnavatelů) nejsou zatíženi pracovními návyky, mají novější znalosti, jsou ochotni se vzdělávat a umí lépe pracovat s počítači, absolventi mají ale nedostatek praxe a pracovních zkušeností a potýkají se s nízkou úrovní pracovní morálky. Prognózy vývoje v odvětví zemědělství došlo v minulosti k výraznému snížení počtu zaměstnaných, až jejich podíl dosáhl 3,6 % ze všech zaměstnaných, což je hodnota pod průměrem celé EU (5,4 %). Podle prognóz vývoje zaměstnanosti do roku 2020 se očekává další snížení celkového počtu pracovníků v odvětví zemědělství, nastane však nutnost obsadit uvolněná pracovní místa v důsledku odchodu pracovníků do důchodu, a to zvláště v situaci, kdy odvětví zemědělství vykazuje vyšší věkový průměr než jiná odvětví. Nové trendy v zemědělství mohou podpořit poptávku po pracovnících s vyšší či širší kvalifikací. 5. Návrh koncepce praktického vyučování ve středních zemědělských školách Rozsah praktické výuky je ve srovnání s jinými skupinami oborů vyšší. Odborná praxe žáků může probíhat na školních hospodářstvích (v oblasti zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybářství) či ve školních laboratořích (dílnách). Odborná praxe probíhá v zemědělských či jiných podnicích. Absolventi skupiny oboru 41 a 43 získávají řidičská a svářečská oprávnění. Ministerstvo zemědělství podporuje tzv. školní závody, kam chodí žáci na praxi, platbami za tzv. žákohodiny. Školy žákům musí zajistit požadovaný počet hodin praktické výuky, ale ta nemusí být vždy dostatečná. Některé školy a Agrární komora požadují podpořit vznik moderních center odborného vzdělávání, které doplní praktickou výuku v kvalitních zemědělských podnicích a školních statcích, kde bude zajištěna požadovaná kvalita. Centra odborné přípravy by měla být využívána nejen v počátečním, ale i dalším vzdělávání, měla by se podílet ve spolupráci se zaměstnavateli, profesními asociacemi a dalšími sociálními partnery v oblasti zemědělství na praktické přípravě žáků, studentů, některých zaměstnanců a pedagogů, měla by zajišťovat kurzy v rámci dalšího profesního vzdělávání, rekvalifikačních kurzů, zájmového vzdělávání, zkoušky z profesních kvalifikací, maturitní praktické zkoušky pod. 6. Účastníci se shodli na následujících několika závěrech: Celý proces zefektivnění musí začít u důsledné optimalizace zemědělských škol v jednotlivých krajích. Ponechat na úrovni krajů páteřní zemědělské školy, které by se měly vybavit a finančně dotovat. Nejhorší varianta je spojení několika různooborových škol do jednoho právního subjektu. Musí se zahájit proces revizí RVP s cílem zmodernizovat jejich obsahy, které odpovídají požadavkům trhu práce. Rozhodující v této oblasti jsou zaměstnavatelé. Začlenit do RVP (ŠVP) i některé odborné způsobilosti pro žáky, resp. absolventy některých oborů vzdělání. Centra odborného vzdělávání (aktivity Agrární komory) o jejich smyslu musí rozhodnout zřizovatelé na úrovni jednotlivých krajů (kromě Prahy). Nutnost predikcí v rámci zemědělství a zemědělských oborech vzdělání (ve spolupráci s MPSV a s úřadem vlády). 4

5 Celou koncepci pojmout globálně: děti MŠ a žáci ZŠ (vhodná motivace k dané oblasti) školní pozemky, koutky živé přírody apod., žáci středních odborných škol, studenti vyšších odborných škol, a studenti vysokých škol se zemědělským zaměřením. Pro zefektivnění výuky (obecně) zvážit zřízení jednotného úložiště (vzdělávacího kanálu) v ČR databáze volně přístupných výukových materiálů (zejména produktů OP VK, DUMy a výhledově OP VVV). Návrh paní poslankyně PaedDr. I. Dobešové: Sama by v lednu nebo v únoru 2015 zorganizovala v Poslanecké sněmovně kulatý stůl k problematice Center odborného vzdělávání (Centra). Účastníci: náměstci za obě ministerstva, ředitelé odborů ministerstev, radní pro jednotlivých krajů a účastníci NKS z MŠMT. Cílem akce bude získat jasné vyjádření zřizovatelů: zda Centra odborné přípravy ano či ne, pokud ano za jakých podmínek. Vytvořit analýzu rizik daných zařízení. Praha 9. ledna 2015 Zapsala: Ing. Karla Mališová Aktuální úpravy Národních kulatých stolů 1. Problematika 2. Problematika 3. Problematika Kulatý stůl k problematice odborného vzdělávání (O 21/O 211) :00-16:00 C 081 Ing. Karla Bude upřesněno PS č. 106 Mališová PaedDr. Ivana Dobešová :00-16:00 C 081 Ing. Karla Mališová 5

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

LEDEN 2015 77. ROČNÍK

LEDEN 2015 77. ROČNÍK LEDEN 2015 77. ROČNÍK HEJNICKÉ AKTIVITY S POZVÁNKOU ARANŽOVÁNÍ S NÁDECHEM ADVENTU SOUTĚŽ VETERINÁRNÍCH ŠKOL VYHODNOCENÍ ŽÁKOVSKÝCH DOSTIHŮ DOVIDENIA TALIANSKO NOVÉ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ TELEWORKING

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ÚSTECKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ÚSTECKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ÚSTECKÝ KRAJ Autoři Kamila Hajdíková expert regionálního zastoupení za SP ČR Jiří Cingr expert regionálního zastoupení za ČMKOS Ing. Martina Francírková poradce pro regionální RLZ za

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více