ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, Český Krumlov, IČO: , tel ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Jakub Pich, ředitel DDM Český Krumlov a kolektiv Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, Český Krumlov a pobočky Kaplice (dále jen DDM ČK) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3. Zároveň vychází z Vyhlášky č. 74/2005 Sb. a změny č. 109/2011 o Zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Školní vzdělávací program DDM ČK vydává ředitel pro všechna místa poskytovaného vzdělávání v rámci činnosti DDM ČK. Tento program úzce souvisí s celoročním pracovním plánem a plány jednotlivých oddělení. Školní vzdělávací program vychází z těchto dokumentů a skutečností: Školní vzdělávací program DDM ČK (dále jen ŠVP) vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí, stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a koncepce. Dokument vychází z:

2 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku a usnesení vlády ČR Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském kraji Plánu práce jednotlivých oddělení Personálního obsazení DDM ČK Prostorových podmínek DDM ČK Kulturních a regionálních tradic Charakteristika Domu dětí a mládeže Český Krumlov: Dům dětí a mládeže je školské zařízení, které se zabývá zájmovým vzděláváním ve všech oblastech činností. DDM ČK poskytuje prostory k zájmovému vzdělávání ve vlastní budově, dále ve vlastních turistických základnách a v dalších prostorách (tělocvičny, haly, hřiště a jiné) ve spolupráci s organizacemi a institucemi zabývajícími se vzděláváním dětí a mládeže. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Adresa 1): Linecká 67, Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IZO: IČO: Bankovní spojení: /0300 BÚ /0300 FKSP /0300 DČ Ředitel: Jakub Pich, Mgr. Telefon: ředitel Telefon: jednotlivá odborná oddělení Telefon, fax: ředitel Média: Adresa 2): Dům dětí a mládeže Český Krumlov - pobočka Kaplice Omlenická Kaplice Telefon: Média: Forma organizace: Pracoviště: Další pracoviště: příspěvková organizace DDM ČK, Linecká 67, Český Krumlov DDM ČK, pobočka Kaplice, Omlenická 436, Kaplice Turistická základna Zátoň, Větřní Turistická základna Slavkov, Větřní Areál zahrady - Prokešova zahrada na území katastru Český Krumlov Odborná oddělení: Pracoviště Český Krumlov: Oddělení jazykové Oddělení hudebně - taneční Oddělení techniky přírodovědy Oddělení tělovýchovy a sportu Oddělení výtvarné a společenskovědní

3 Pracoviště Kaplice: Oddělení estetické výchovy Oddělení hudebně-dramatické Oddělení tělovýchovy a sportu Zřizovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj, U Zimního stadiónu 1952/2, České Budějovice Cíle a charakteristika vzdělávacího programu: Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas. Rozvíjet svůj zájem a i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky a realizovat se v kolektivu ostatních účastníků. Zájmové vzdělávání je poskytováno bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku. Zájmové vzdělávání dětí a mládeže se v DDM Český Krumlov realizuje v těchto oblastech: jazykovědní, výtvarné, přírodovědné, technické, hudebně-taneční, tělovýchovné a v oblasti sportu. Vzdělávání je určeno pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků, dospělé a další fyzické osoby. Zájmové vzdělání je realizováno ve všech oblastech činností formou pravidelných, příležitostných či spontánních aktivit, víkendových a prázdninových odborných akcí a metodických činností. Zájmové vzdělávání je určeno všem dětem na území města Český Krumlov, města Kaplice a přilehlého okolí. Další pracoviště, na kterých probíhá činnost DDM ČK, jsou následující obce: Chvalšiny Kájov Vyšší Brod Holubov Benešov nad Černou Omlenička Výhodou těchto externích pracovišť je snadná dostupnost zájemců do Českého Krumlova, Kaplice a okolí, vždy ve spolupráci a za podpory obcí a místních organizací. Zájmové vzdělání je zde realizováno místním externím či interním pedagogickým pracovníkem. Dalšími místy, ve kterých poskytujeme zájmové vzdělávání, jsou tělocvičny na základních a středních školách v Českém Krumlově i Kaplici. Cíle, charakteristika a obsah vzdělávacích programů jednotlivých oddělení je specifikován v přílohách tohoto dokumentu. Klíčové kompetence: Cílem DDM ČK je vytváření nabídek, utváření programů a zkvalitňování podmínek pro poskytování nabídky zájmového vzdělávání nejen dětí, žáků a studentů. Délka a časový plán vzdělávání: Zájmová činnost pravidelná je zahajována vždy1. týden v říjnu a končí 1. týden v červnu běžného školního roku.

4 Zájmová činnost příležitostná probíhá po dobu celého roku včetně prázdninových aktivit a celoročně včetně sobot, nedělí a svátků dle povahy akce. Táborová činnost je uskutečňována v průběhu jarních a hlavních letních prázdnin. Odborná a osvětová činnost probíhá od října do června daného školního roku. Spontánní aktivity jsou uskutečňovány od 1. týdne v září do 30. června běžného školního roku. Ostatní aktivity nezařazené do předchozích forem vzdělávání. Soutěže organizace soutěží vyhlášených MŠMT. Délka jedné hodiny zájmového vzdělávání je 60 minut. Formy zájmového vzdělávání: Pravidelná zájmová činnost je určována daným školním rokem. U vybraných aktivit zájmových útvarů (dále jen ZÚ) může na první rok začátečníků navazovat další rok navazující předešlými zkušenostmi ve formě mírně pokročilí či pokročilí, případně více pokročilí. Tyto aktivity mohou být pouze takového charakteru, aby se další rok plynně navazoval na výuku v roce předešlém. Jedná se především o aktivity: výuka jazyků, výuka na flétnu nebo kytaru, modelářské a keramické aktivity viz příloha č. 1. Zájmová činnost příležitostná - probíhá po dobu trvání akce. Je určena dětem a účastníkům ze zájmových útvarů a volně příchozím návštěvníkům. viz příloha č. 2. Táborová činnost - a další činnost spojená s pobytem mimo sídlo DDM ČK je spojena s letními tábory, víkendovými pobyty, případně jarními tábory atd. Osvětová činnost - včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popř. i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů (např. výukové programy, zařazené v nepravidelné činnosti). Individuální práce - zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů (příprava na různá vystoupení, soutěže apod.). Využití otevřené nabídky spontánních činností je realizována v souladu s prostorovými možnostmi DDM ČK. Jedná se především o nástěnkové - tabulové soutěže, soutěže s využitím přilehlého dopravního hřiště a další. Obsah vzdělávání: Obsahem vzdělání jsou především pravidelné aktivity, příležitostná činnost, výchovně vzdělávací, tematické a rekreační akce. Vzdělávání je určeno pro děti, žáky, studenty a další zájemce. Dům dětí a mládeže Český Krumlov nabízí vzdělání v oblastech: jazykovědní, výtvarné, přírodovědné, technické, hudebně-taneční, estetické, tělovýchovné a v oblasti sportu. Obsah jednotlivých činností je zakotven v denících zájmových útvarů. Dále

5 poskytujeme dle požadavků metodickou, odbornou, popř. materiální pomoc účastníkům dalšího zájmového vzdělávání, školám a školským zařízením a také zprostředkováváme pomoc prostřednictvím výukových programů. DDM ČK vytváří vhodné podmínky pro rozvoj nejen nadaných dětí, žáků a studentů. Spolupracujeme se školami v regionu a dalšími organizacemi dle charakteru činností. Podmínky přijímání účastníků: Příležitostné aktivity (dle charakteru akce) je nutné přihlásit s dostatečným předstihem. U společných aktivit, které jsou koordinovány s dalšími institucemi, je vždy (po oboustranné dohodě zúčastněných) stanovena finanční spoluúčast. Pravidelné aktivity k přihlášení do ZÚ slouží přihláška opatřená všemi náležitostmi ZÚ, u nezletilých zájemců musí být vždy podepsána zákonným zástupcem. Zaplacení stanoveného poplatku ZÚ úplaty, je podmínkou pro přijetí. Možnost poskytování slev ze strany DDM ČK, je stanovena dle příslušného školního roku a je vždy vypsána na Nabídkách ZÚ. Táborové akce - přihláška se všemi zákonnými náležitostmi a kladným vyjádřením lékaře k pobytu na akci, u nezletilých podepsána zákonným zástupcem a zaplacením stanoveného poplatku. Odborné a osvětové programy - zpravidla ohlášení účasti nebo přihláška předem. Dle druhu aktivit je vybíráno vstupné. Metodická a odborná činnosti - zpravidla přihláška, seznam účastníků s podpisy, se stanovenou finanční spoluúčastí. Průběh a ukončování vzdělání: Zájmové vzdělávání je zahájeno poslední týden v září (externisté) a první týden v říjnu (pedagogové), popř. dle informací v Nabídce ZÚ na příslušný školní rok. Vzdělávání je končeno první týden v červnu. Během prázdnin vyhlášených MŠMT pravidelná činnost neprobíhá. Osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání získávají účastníci dle pravidel jednotlivých aktivit. Personální zabezpečení: Interní kmenový pedagogičtí pracovníci Jsou pracovníci s pedagogickým vzděláním, minimálně středoškolské viz Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Úkoly pracovníků a vedení jsou: stabilizovat kolektiv, vytvářet podnětné a bezpečné prostředí k práci, klást důraz na pracovní týmovou spolupráci a odborné pokrytí všech činností. Pedagogové se průběžně vzdělávají, reagují na nové a zajímavé trendy ve vzdělávání. Interní pracovníci poskytují veškerý potřebný pracovně právní servis, podporu, metodiku a dále zajišťují povinnou agendu pro své externí pracovníky na jednotlivých odděleních. Externí pedagogičtí pracovníci DDM ČK disponuje dle daného školního roku externími pedagogickými pracovníky. DDM ČK upřednostňuje výchovu z vlastních řad, zaměřuje se na pracovníky, kteří dále předají nabyté zkušenosti další generaci (odborné činnosti - např. rybáři, letečtí

6 modeláři, automodeláři, kynologové a další). Jako externisté pomáhají s prací DDM také zájemci z řad rodičů, spolupracovníků a další. Velmi důležitý je pravidelný kontakt s těmito spolupracovníky. K zajištění dobré komunikace a kontaktu s externími pedagogickými pracovníky slouží pravidelné porady. V kolektivu neustále udržujeme příjemné prostředí a dobré mezilidské vztahy. V současné době jsou tito pracovníci dále vzděláváni v projektu K2, který je realizovaný pod záštitou NIDM a MŠMT. Materiální podmínky: Zájmová činnost probíhá v budově, která je majetkem Krajského úřadu Jihočeského kraje. Budova nebyla vybudována jako účelová, vnitřní uspořádání není ideální, přesto potřeby pro činnost DDM splňuje. V budově je možné využít suterénní prostory, které slouží modelářům a keramikům. V přízemí se nachází šatny a 3 klubovny, dále kanceláře pro interní pracovníky. V prvním patře je využívaný sál a další dvě klubovny. Další prostory, které DDM využívá, jsou tělocvičny základních a středních škol, na které má DDM ČK řádně uzavřené nájemní smlouvy. Dostupnost do DDM ČK je dobrá nachází se při příjezdu do centra Českého Krumlova, před pěší zónou u parkoviště. Výše zmíněné podmínky platí i pro pobočku v Kaplici, jejíž budova je majetkem Města Kaplice. Zde je vybavenost a dostupnost uspokojivá, DDM ČK zde má pronajaté druhé patro ZŠ Kaplice, které dostatečně sloužící k potřebným úkonům. Vybavení kluboven odpovídá charakteru činnosti. Postupně se klubovny vybavují a renovují takovým způsobem, aby odpovídaly standardům výuky. Některé místnosti jsou vybaveny koberci, zejména tam, kde se jedná o činnosti vykonávané na zemi. Samotné vybavení prostor DDM ČK se postupně obměňuje. Po estetické stránce jsou interiéry vybaveny nejen informačními a propagačními tabulemi, ale také různými dětskými výtvory a pracemi. DDM ČK také disponuje právem pro hospodaření k turistickým základnám Na Slavkově a Zátoni. Obě turistické základny (dále jen TZ) jsou ve stavu celoročního provozu. TZ v Zátoni má k dispozici kapacitu 44 lůžek, TZ Slavkov má kapacitu 25 lůžek. Ekonomické podmínky: Zřizovatelem Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově je Krajský úřad Jihočeský kraj, který zařízení poskytuje příspěvek na provoz. Dále jsou finanční příjmy, které zabezpečují provoz zařízení, tvořeny těmito složkami: úplatou za jednotlivé pravidelné činnosti - každý rok je vydána Směrnice o úplatě na příslušný školní rok vlastními příjmy - poplatky za příležitostnou činnost poplatky za využití turistických základen získáváním finančních prostředků prostřednictvím grantů, podpory a žádostí fundraising doplňkovou činností Živnostenský list, který nás opravňuje prodávat drobné občerstvení dary a příspěvky

7 Podmínky bezpečnosti práce: Dům dětí a mládeže Český Krumlov pořádá každý rok či v intervalech určených zákonem nebo vnitřní směrnicí, školení BOZP, PO a PP. Dále má DDM ČK vydán Vnitřní řád zařízení DDM, který obsahuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, žáků, dětí, studentů i dospělých účastníků. Ve všech místnostech je umístěn Provozní řád kluboven. Na začátku každého školního roku jsou všichni účastníci ZÚ poučeni o bezpečnosti, právech a povinnostech i chování v DDM ČK. Toto poučení je zaznamenáno na první hodině ZÚ v Deníku ZÚ. Za provedení tohoto poučení zodpovídají vedoucí oddělení. Interní i externí pedagogičtí pracovníci jsou poučeni na školení a poradě - školení před zahájením daného školního roku (jak postupovat v případě úrazu, zajištěnost a dostupnost lékárniček, kompletní BOZP). Rozsah přímé práce s dětmi: Ředitel DDM stanoví rozsah přímé výchovné práce vždy na daný školní rok, s ohledem na rozsah a specifičnost činnosti v konkrétním roce, pro jednotlivé pedagogické pracovníky. Minimální rozsah pravidelné přímé práce s děti pedagogického pracovníky je 6 hodin týdně. Celkový rozsah přímé práce může být složen z pravidelné činnosti, příležitostné činnosti (viz Pokyn ředitele o stanovení přímé výchovně-vzdělávací činnosti), dohledu a zastupování. Propagace činnosti: Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově je prezentován: Svým názvem a logem na internetových stránkách a budově DDM ČK, pobočka Kaplice (vlastní symbol). Propagace a reklama je prováděna prostřednictvím: tiskovin letáky, plakátky, informační tabule před DDM, samolepky, vitrína, nástěnky uvnitř budovy DDM, nástěnky základních a mateřských škol, informační tabule na středních školách a prostřednictvím internetu vlastní webové stránky každý měsíc v regionálním kulturním kalendáři - KUK, OZVĚNY, MF Dnes, Českokrumlovský deník, Kaplický zpravodaj medializace - měsíční plakáty zasílány do Českokrumlovského deníku, Kaplického zpravodaje vedení kroniky DDM ČK, pobočka Kaplice, výstřižková služba dostupných deníků a časopisů PRO ZÁJEMCE JE ŠVP DDM ČESKÝ KRUMLOV K NAHLÉDNUTÍ NA POŽÁDÁNÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA Mgr. Jakub Pich ředitel DDM Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

Školní vzdělávací program DDM

Školní vzdělávací program DDM Arcibiskupské gymnázium STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE AG Korunní 2, Praha 2 - Vinohrady Školní vzdělávací program DDM 1 Preambule Školní vzdělávací program Střediska volného času Domu dětí

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 9 (dále jen DDM Praha 9 ) je vydáván podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Dětského diagnostického ústavu, Brno pro zájmové vzdělávání dětí 1.9.2014 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. CÍLE VÝCHOVNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, České Budějovice, 370 04 telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více