Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj)"

Transkript

1 Bohemia centralis 19: 23-40, 1990 Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj) Zur Pilzflora der Felsensteppengesellschaften südlich von Pečky (Kreis Kolin, Bezirk Mittelböhmen) Svatopluk ŠEBEK V rámci mykologického průzkumu středního Polabí, který provádím od r. 1943, jsem věnoval mj. zvláštní pozornost xerotermní mykoflóře teplomilných společenstev listnatých hájů na křídovém podkladě (svaz Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl.), dále xerofytům v oblasti polabských vátých písků (svazy Corynephorion canescentis Klika em. Tüxen a Koelerion glaucae Volk) a konečně stepním travinným společenstvům svazu Festucion valesiacae Klika. Zajímavé stanoviště tohoto typu jsem nalezl na rozhraní jižní části okresu Nymburk a západní části okresu Kolín v území vymezeném zhruba obcemi Radim- Chotutice-Vrbčany (list spec. mapy Kolín 3954), a to v SPR Stráň u Chroustova (místní pojmenování Zubíkova skála"), ležící na pravém břehu potoka Výrovky v k. ú. Radim nad osadou Chroustov, a v SPR Stráně u splavu (k. ú. Vrbčany), rovněž na pravém břehu proti toku potoka Výrovky. Jde o dvě nevelká území se skalnatými výchozy ortorul kutnohorského krystalinika (první o rozloze 3,1235 ha, druhé 0,6330 ha), která zaujímají prudce se svažující jižní až jihozápadní stráně údolí potoka Výrovky. Z hlediska regionálně fytogeografického členěni leží obě chráněná území na rozhraní středního Polabí (fytogeograf. okres 11) a 23

2 Kutnohorské pahorkatiny (fytogeograf. okres 65) (cf. SKALICKÝ et HROUDA 1981: 28-25). V obou případech jde o poměrně málo známé a velice zajímavé lokality s dobře dochovanými zbytky xerotermních fytocenóz, které jsou zajímavými refugii i xerotermní mykoflóry a některých teplomilných játrovek (cf. též ČEŘOVSKÝ et HOMOLÁČ 1963, KAUFMAN 1966, PIVNIČKOVÁ et PECINA 1971, SKALICKÝ et HROUDA 1981, KNÍŽETOVÁ, PECINA et PIVNIČKOVÁ 1987). Nejen jejich fytocenologické bohatství, které nebude bez významu pro další ekologická studia xerotermní vegetace, ale i předpokládaná entomologická hodnota činí z obou uvedených chráněných území lokality celostátního významu. Následující přehled hub, zjištěných zde v letech , je příspěvkem k jejich vědeckému zhodnocení. HISTORIE VÝZKUMU Společenstva skalních stepí, reprezentovaná SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, jsou poměrně málo známa, snad v důsledku jejich špatné komunikační přístupnosti. První na ně upozornil VLACH (1988) ve své regionální Květeně Kolínska a Kouřimska", dnes téměř nedostupné. V roce 1951 byly na obou lokalitách zřízeny státní přírodní rezervace k ochraně teplomilné květeny a útvaru skalní stepi". 1. SPR Stráň u Chroustova: celkový pohled. Foto J. Krátký. 24

3 Je pozoruhodné, jak málo pozornosti věnovali těmto lokalitám přírodovědcispecialisté včetně mykologů. Situace se poněkud změnila teprve v r. 1956, kdy jsem zde zahájil svá mykologická pozorování, a po prvním publikování jejich dílčích výsledků (ŠEBEK 1961). Ty se staly také podkladem pro část kapitoly, kterou věnoval PILÁT (1969) mykoflóře skalních stepí a lesostepí v Československu jako jedinému příkladu xerotermních travinných společenstev ( stepí") v Polabí na křídovém útvaru" (1. c, p ). Po první prověrce chráněných území Středočeského kraje, provedené v r a 1962 (ČEŘOVSKÝ et HOMOLÁČ 1962), sem z botaniků přišli především J. ŠACHL (1965), St. KAUFMAN (1966), V. JAROŠ (1970), M. PIVNIČKOVÁ (1971), která zde studovala zejména vliv půdy na strukturu vegetace, a P. PECINA (1971), který se věnoval studiu entomofauny a ornitologickým, herpetologickým a malakozoologickým pozorováním PIVNIČKOVÁ et PECINA 1971). V r bylo toto území zahrnuto do šetření floristického kursu Čs. botanické společnosti, které podstatným způsobem přispělo k dalšímu poznání současného stavu jeho květeny (SKALICKÝ et HROUDA 1981). 2. SPR Stráně u splavu: severní část území (bývalý lom na JZ svahu). Foto J. Krátký. 25

4 V r navštívila obě stanoviště exkurze sekce pro mykofloristiku a mykocenologii Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v Praze pod vedením ing. J. KUTHANA; několik jejích mykologických nálezů bylo zařazeno do tohoto příspěvku. Částečné výsledky mykologického průzkumu podal ŠEBEK v letech a shrnul je v r Přehled o současném stavu obou chráněných území pak poskytují výsledky prověrky provedené pracovníky SÚPPOPu a KSPPOP Středočeského kraje v r. 1963, které byly publikovány v r (KNÍŽETOVÁ, PECINA et PIVNIČKOVÁ 1987). CHARAKTER STANOVIŠTĚ Geologický podklad obou chráněných území představují tzv. kouřimské ortoruly (petrograficky jde o tzv. červené dvojslídné ortoruly), které jsou překryty vrstvami cenomanských vápnitých pískovců, pleistocénními sprašemi a sprašovými hlínami (SVOBODA et al. 1964). Činností větru a ronu dochází k přemisťování vápníkem bohaté půdy do nižších partií skal, kde se hromadí na skalních stupních a ve skalních štěrbinách a ovlivňuje tak druhovou skladbu" (PIVNIČKOVÁ 1971). Tyto půdní poměry podmiňují i strukturu stepních rostlinných společenstev, která patří do svazu Festucion valesiacae Klika 1931, v menší míře (SPR Stráně u splavu) do svazu Hyperico/perforato/-Scleranthion perennis Moravec Kromě toho se zde ovšem také vyskytují (v horní části stanoviště) xerotermní travinné fytocenózy s charakteristickými Elytrigia repens, E. intermedia a jejich kříženci, Eryngium campestre a Artemisia campestris. Spodní část stanoviště (zvláště SPR Stráně u splavu) přestává mít stepní charakter, protože do ní vstupují běžné druhy rostlin kulturních luk. Podrobný rozbor květeny těchto stanovišť podali zejména ČEŘOVSKÝ et HOMOLÁČ (1963) a PIVNIČKOVÁ et PECINA (1971), na něž především odkazuji. Z mykologického hlediska lze souhrnně obě lokality charakterizovat jako zajímavá xerotermní stanoviště charakteru skalních stepí, která jsou výraznými refugii některých fytogeograficky důležitých druhů hub (jmenovitě břichatkovité houby Montagnea arenaria a chorose Polyporus rhizophilus), které mají význam pro poznání vývoje a rozšíření naší xerotermní mykoflóry. Floristicky i mykologicky se vymykají charakteristice Poděbradského Polabí a své paralely mají spíše v podobných biotopech v dolním a středním Povltaví (SKALICKÝ et HROUDA 1981). 26

5 SEZNAM DRUHŮ HUB ZJIŠTĚNÝCH NA ÚZEMÍ OBOU REZERVACÍ Následující seznam obsahuje houby, které byly zjištěny v letech na území SPR Stráň u Chroustova a Stráň u splavu. V systematickém rozdělení jsem se přidržel práce JÜLICHOVY (1984) a MOSE-ROVY (1978) s výjimkou gasteromycetů, kde jsem použil svého Seznamu československých gasteromycetů" z r (Ms.). V rámci vyšších taxonomických jednotek jsem jednotlivé druhy řadil abecedně s přihlédnutím k jejich nejnovější nomenklatuře. ASCOMYCETES Helotiaceae Belonioscypha culmicola (Desm.) Dennis SPR Stráně u splavu, apothecia na odumřelých stéblech Stipa capillata, leg. S. Šebek et M. Svrček, det. M. Svrček (ŠEBEK 1986). BASIDIOMYCETES Polyporaceae s. lat. Polyporus arcularius (Batsch):Fr. SPR Stráň u Chroustova, na trouchnivějící větévce Ulmus minor, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Patrně kosmopolitní druh, v Evropě se slabě submediteránní tendencí rozšíření, rostoucí u nás hojně v oblasti teplomilné květeny s převažujícím počtem lokalit v pahorkatině; u nás známo 189 sběrů (KOTLABA 1985). Polyporus rhizophilus Pat. SPR Stráně u splavu, v xerotermním travinném společenstvu s převládající Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Bothriochloa ischaemum, Koeleria gracilis, Elytrigia intermedia, E. repens X E. intermedia, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1962 a, 1962 b); tamtéž, 5 ex., leg. 0. Zeman, det. S. Šebek. Graminikolní choroš rostoucí od konce dubna do září na téměř odumřelých bázích velkých trav, zejména kavylů. Do r byl u nás znám z 11 lokalit, KOTLABA (1984) ho udává ze 17 lokalit, ležících většinou v pahorkatině. Vzhledem k jeho omezenému výskytu ho KOTLABA (1985) předběžně navrhuje k zařazení do Červené knihy ČSSR. 27

6 Trametes gallica (Fr./Fr.) /syn.: Funalia gallica (Fr.) Bond, et Sing./ SPR Stráň u Chroustova, na odumřelé větévce blíže neurčené dřeviny, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Druh rozšířený od nížiny do podhůří zejména v teplejších oblastech střední Evropy, u nás na 119 známých lokalitách, ležících většinou v oblasti teplomilné květeny, v Čechách soustředěných zejména ve středních Čechách (KOTLABA 1984). Jde patrně o sekundární nález na části hostitele, ležícího mimo původní místo růstu. 3. SPR Stráně u splavu: choroš trávní /Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc./. Foto 3. Baier. 28

7 AGARICALES HYGROPHORACEAE Hygrocybe conica (Scop.:Fr.) Kummer SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, sbíráno během exkurze sekce pro mykofloristiku ČSVSM (ŠEBEK 1986). Běžný druh, otlačením černající, rostoucí hojně od jara do podzimu na lukách a pastvinách. TRICHOLOMATACEAE Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat. agg. SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, na bázi Bothriochloa ischaemum a Stipa capillata hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Marasmius collinus (Scop.:Fr.) Sing. SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, na zatravněných místech spolu s Marasmius oreades porůznu, (každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, na podobných místech spolu s předchozím druhem, ale mnohem hojněji, (každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Marasmius wynnei Br. et Br. SPR Stráň u Chroustova, v porostu Thymus praecox a Artemisia sp., leg. S. Šebek, det. Z. Pouzar (ŠEBEK 1986). Micromphale impudicum (Fr.) P. D. Orton/syn.: Marasmius impudicus Fr., Collybia impudica (Fr.) Sing./ SPR Stráň u Chroustova, v trávě po celé lokalitě roztroušeně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Mycena aetites (Fr.) Quél. SPR Stráň u Chroustova, mezi trávou porůznu, sbíráno při exkurzi sekce pro mykofloristiku ČSVSM Mycena avenacea (Fr.) Quél. 29

8 SPR Stráň u Chroustova, na podobných místech spolu s předchozím druhem, leg. et det. R. Fellner, Omphalina rustica (Fr.) Quél. SPR Stráň u Chroustova vzácně, leg. et det. R. Fellner. Entolomataceae Clitopilus scyphoides (Fr.) Sing. SPR Stráně u splavu, v xerotermním travním společenstvu ve společnosti Polyporus rhizophilus vzácně, leg. et det. J. KLÁN (1985), ŠEBEK (1986). Znovu sbírána při exkurzi sekce pro mykofloristiku ĚSVSM dne Entoloma vernum Lundell(syn.: Nolanea verna (Lind.) Kotl. et Pouz./ SPR Stráň u Chroustova, na svahu mezi skalkami asi 20 ex., leg. Vl. Slouka, det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Pluteaceae Volvariella pusilla_(pers.: Fr.) Sing. SPR Stráně u splavu, v xerotermním travním společenstvu v horní části stanoviště spolu s Polyporus rhizophilus a Clitopilus scyphoides vzácně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Řídký druh, rostoucí v ČSSR na trávnících, pastvinách a v zahradách na písčité půdě. FELLNER (1985) navrhl tento druh do Červené knihy ĚSSR. Agaricaceae Agaricus xanthodermus Gen. SPR Stráň u Chroustova, ve spodní a střední části stanoviště (a v horní části v porostu Stipa capillata) dosti hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Plodnice z tohoto výslunného stanoviště byly charakterizovány silně (až šupinovitě) rozpraskanou pokožkou. Lepiota alba (Bres.) Sacc. SPR Stráň u Chroustova, v trávě, sbíráno při exkurzi sekce pro mykofloristiku ČSVSM dne , det. 3. Herink (ŠEBEK 1986). 30

9 Lepiota josserandii Bon et Boiffard SPR Stráň u Chroustova, sbíráno při exkurzi sekce pro mykofloristiku ČSVSM dne , det. 3. Herink (ŠEBEK 1986). Lepiota thymiphila Velen. SPR Stráň u Chroustova, v polštářcích Thymus praecox v horní části stanoviště porůznu, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). HERINK (1985) navrhl tento druh k zařazení do Červené knihy ČSSR. 4. SPR Stráň u Chroustova: bedla mateřídoušková (Lepiota thymiphila Velen.). Foto J. Baier. 31

10 Coprinaceae Coprinus silvaticus Peck SPR Stráň u Chroustova, v trávě ve střední poloze stanoviště vzácně, leg. et det. S. Šebek. Bolbitiaceae Agrocybe semiorbicularis (Bull.:Fr.) Fay V řídkých travinných porostech na obou chráněných nalezištích hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Běžně rozšířený druh na travnatých lokalitách. 5. SPR Stráň u Chroustova: prašnatka kořínkatá (Gastrosporium simplex Matt.). Foto J. Baier. 32

11 GASTEROMYCETES GASTROSPORIACEAE Gastrosporium simplex Matt. SPR Stráň u Chroustova, v holé půdě v nezapojeném porostu Stipa capillata v horním pásmu stanoviště porůznu, (každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Prašnatka kořínkatá je udávána jako typický druh stepních stanovišť s neuzavřenou vegetací, zvláště ve společenstvech svazu Festucion valesiacae ve Středočeském kraji hlavně kolem trsů Stipa capillata, Festuca valesiaca, Festuca sulcata, Carex humilis aj.). Celkové rozšíření tohoto xerotermního druhu v ČSR zachycuje mapka č. 53 na str. 232 ve Floře ČSR, ser. B-l (Gasteromycetes - Houby břichatky), obr na str tamtéž. SECOTIACEAE Montagnea arenaria (DC) Zeller SPR Stráň u Chroustova, v nezapojeném porostu kavylu Stipa capillata v pásmu cenomanského vápnitého pískovce v horní části stanoviště, 1 ex., leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1958, 1961, 1986); později v r (ŠEBEK 1963) a naposled (6 kusů v různých vývojových stadiích). Květka písečná je velmi vzácný druh, rostoucí v otevřených porostech kavylu vláskovitého s centry v západním obvodě české xerotermní květeny ve Středohoří a v podoblasti xerotermní květeny na Moravě. Na našem území byla v uplynulých padesáti letech nalezena na sedmi lokalitách (viz mapka č. 54 na str. 238 in Flora ČSR, ser. B-l, 1958). Lazebníčkův údaj z roku 1969 (LAZEBNÍČEK 1969) o 11 zjištěných lokalitách, opírající se údajně o čs. ústřední mykologickou kartotéku, uloženou dnes v botanickém oddělení Moravského muzea v Brně, je zřejmě chybný, protože v několika případech bere jako jednotlivé v úvahu lokality identické, jak bylo nahlédnutím do čs. ústřední mykologické kartotéky v Brně zjištěno. Proto byl právem navržen do Červené knihy ČSSR (ŠEBEK 1985). Pozn.: MARŠÁKOVÁ- NĚMEJCOVÁ et al. (1977) uvádí omylem tento druh (pod chybným jménem Montagnea montana) ze SPR Stráně u splavu (I.c. p. 201). Na této lokalitě - vzdor usilovnému pátrání - nebyla bohužel nikdy nalezena! LYCOPERDACEAE Bovista plumbea Pers. SPR Stráň u Chroustova, porůznu roztroušeně po celém stanovišti většinou v září-říjnu (suché plodnice během celého roku), leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Prášivka šedá je druh se značnou ekologickou amplitudou, 33

12 všeobecně rozšířený na území ČSSR; roste převážně na suchých místech, hlavně na pastvinách, lukách, polních cestách apod. Bovista pusilla (Batsch) Pers. /syn.: Lycoperdon ericetorum Pers., L. ericetorum var. pusillum (Pers.) F. Šmarda/. SPR Stráň u Chroustova, na svahu skalnaté stepi porůznu, (každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961 jako L. ericetorum var. pusillum); tamtéž, sbírána v průběhu exkurze sekce pro mykofloristiku ČSVSM dne , leg. et det. J. Kuthan (ŠEBEK 1986 jako Lycoperdon pusillum). Prášivka maličká je suchomilný druh, rostoucí v ČSSR porůznu v xerotermních společenstvech na suchých výslunných stanovištích, vzácněji v listnatých i jehličnatých lesích. Calvatia candida (Rotk.) Holl. SPR Stráň u Chroustova, na jižním svahu skalnaté stepi v řídkých travinných porostech porůznu, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961). Xerotermní druh, v Polabí rozšířený spíše na slunci v exponovaných vyprahlých písčitých okrajích borových lesů a na suchých pastvinách na lehkých písčitých půdách. Calvatia fragilis (Vitt.) Morg. /syn.: C. lilacina (Berk, et Mont.) Henn.; C. cyathiformis (Bosc) Morg./. SPR Stráň u Chroustova, na svahu ve střední poloze v otevřených nezastíněných mateřídouškových porostech na holých ploškách půdy porůznu, 3 ex., leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961 a 1986 jako Calvatia lilacina). Plešivka fialová je vzácný suchomilný druh, rozšířený v ČSSR v oblasti xerotermní květeny, typický pro suchá výslunná stanoviště. Vzhledem ke svému řídkému výskytu (u nás asi 35 lokalit) byl zařazen do předběžného výběru hub pro Červenou knihu ČSSR (ŠEBEK 1985). Disciseda candida (Schw.) Lloyd /syn.: Disciseda calva (Moravec) Moravec/. SPR Stráň u Chroustova, na jižním svahu v roztroušeném porostu Bothriochloa ischaemum a Thymus sp. porůznu, 3 ex., leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1956). Žaludice lysá je xerofytní druh s poměrně širokou ekologickou amplitudou, vyskytující se i v oblastech mimo xerotermní květenu. Ve středním Polabí je charakteristický pro písčité, chudě zatravněné polní cesty a suché písčité okraje borových lesů. Lycoperdon lividum Pers.(syn.: Lycoperdon spadiceum Pers. sensu Hollos). SPR Stráň u Chroustova, na svahu v otevřených porostech mezi skalkami porůznu, leg. et det. S. Šebek (každoročně) (ŠEBEK 1961 jako Lycoperdon spadiceum Pers. s. Hollós). Xerotermní druh, rostoucí v ČSSR dosti často na 34

13 výslunných stanovištích (často v porostech kostřav) a na písčitých půdách, vzácněji v suchých listnatých a jehličnatých lesích v oblasti xerotermní květeny. GEASTRACEAE Geastrum floriforme Vitt. 6. SPR Stráň u Chroustova: hvězdovka kvítkovitá (Geastrum floriforme Vitt.). Foto O. Zeman. 35

14 Geastraceae Geastrum floriforme Vitt. SPR Stráň u Chroustova v horní části stanoviště mezi trsy Stipa capillata dosti hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Xerotermní druh rostoucí na rudimentárních stepních lokalitách s porosty Stipa capillata a Festuca valesiaca, ve středním Polabí (na Nymbursku) známý spíše ze suchých ruderalizovaných okrajů borových lesů. Druh byl navržen do Červené knihy ČSSR (ŠEBEK 1985). Geastrum minimum Schw. SPR Stráň u Chroustova, na jižním svahu stanoviště velmi vzácně, spíše roztroušeně, hojněji zejména v horní části lokality ve víceméně uzavřených porostech Stipa capillata, (v letech pravidelně od července do září) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Geastrum minimum je považováno za typického průvodce xerotermních stanovišť se společenstvy svazu Festucion valesiacae s centrem rozšíření u nás v Českém středohoří, Českém krasu a na střední a jižní Moravě. Na stanovišti je zajímavá ekologie této houby, která roste "zpravidla uprostřed jednotlivých trsů kavylu vláskovitého na holé, humusem jen chudě pokryté, poněkud vyvýšené plošce, vzniklé odumřením vnitřních stébel trsu" (ŠEBEK 1961). Byla navržena do Červené knihy ČSSR (ŠEBEK 1985). TULOSTOMATACEAE Tulostoma brumale Pers.: Pers. /syn.: Tulostoma mammosum (Mich.) Fr./. Stráň u Chroustova, v řídkém porostu Stipa capillata a Bothriochoa ischaemum ve spodní části stanoviště vzácně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Palečka zimní je typický evropský druh, patrně nejhojnější v západní Evropě; v ostatních světadílech (USA, Argentina, Asie) se jedná patrně o zavlečené nálezy (WRIGHT 1987). V ČSSR je to poměrně hojný druh (v Čechách ve vápencové oblasti mezi Prahou a Berounem a v Českém středohoří, na jižní Moravě. Na Slovensku není jeho rozšíření zatím přesně známo). POUZAR (1958) ji považuje za dosti vzácnou na typických skalních stepích. 36

15 UREDINALES PUCCINIACEAE Puccinia coronata Corda Stráň u Chroustova, uredia a telia na listech Arrhenatherum elatius hojně, leg. S. Šebek, det. Z. Urban. Puccinia dioicae Magn. (syn.: Puccinia silvatica Schroet.). SPR Stráň u Chroustova, ve spodní části stanoviště, aecia na spodní straně listů Taraxacum officinale hojně, leg. et det. S. Šebek. Puccinia sii-falcariae Schroet. SPR Stráň u Chroustova, aecia na spodní straně listů Falcarla vulgaris hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Uromyces pisi (DC.) Otth SPR Stráně u Chroustova, aecia na spodní straně listů Euphorbia cyparissias hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Uromyces yiciae-fabae (Pers.) Schroet. SPR Stráně u splavu, uredia na listech Vicia sepium ve spodní části stanoviště velmi hojně, leg. S. Šebek, det. Z. Urban. USTILAGINALES Sphacelotheca andropogonis (Opiz) Bubák SPR Stráň u Chroustova, v kláscích Bothriochloa ischaemum hojně, (a později každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Ustilago avenae (Pers.) Rostrup SPR Stráně u splavu, v kláscích Arrhenatherum elatius ve spodní části stanoviště porůznu, leg. S. Šebek, det. Z. Urban. Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr. SPR Stráň u Chroustova, na Stipa capillata porůznu, leg. et det. J. Klán (ŠEBEK 1986). 37

16 FUNGI IMPERFECTI Colletotrichum eryngii (Desm.) Duke /syn.: C. dematium (Pers.: Fr.) Grove (podle J. A. von Arxe 1957)/. SPR Stráně u splavu, na Eryngium campestre velmi hojně, leg. M. Svrček et S. Šebek, det. M. Svrček (ŠEBEK 1986). Pseudolachnea (Dinemasporium) hispidula (Schrad.: Fr.) Suton SPR Stráně u splavu, na odumřelých lodyhách Eryngium campestre hojně, leg. M. Svrček et S. Šebek, det. M. Svrček (ŠEBEK 1986). ZUSAMMENFASSUNG Im folgenden Beitrag behandelt der Verfasser irgendwelche Ergebnisse seiner bisherigen Erforschungen der Felsensteppengesellschaften in der Naturschutzgebieten "Stráň u Chroustova" und "Stráně u splavu" (Abhang bei Chroustov und Abhänge bei der Schleuse), die sich im Tal des Výrovka-Flusses, südlich von Pečky erstrecken. Beide, verhältnissmässig nur wenig bekannte Naturschutzgebiete mit gut erhaltenen Resten von xerothermen Pflanzengesellschaf-ten, stellen zugleich auch ausdruckvollen und interessanten Zufluchtsort von irgendwelchen phytogeographisch wichtigen xerothermen Pilzarten vor (z. B. Montagnea arenaria, Gastrosporium simplex, Geastrum floriforme, G. minimum, Lepiota thymiphila, Polyporus rhizophilus), die namentlich für die Erkentniss der Entwicklung und Verbreitung unserer xerothermen Pilzflora wichtig sind. Die Struktur der Steppenpflanzengesellschaften und die Erscheinung von xerothermen Pilzarten an beiden Standorten ist durch spezifische Bodenverhältnisse bedingt. Die Gneisschichten, die die geologische Unterlage von beiden Standorten vorstellen, sind mit den Tonschieferschichten und Lehmboden überdeckt. Diese kalkreiche Boden werden durch die Windtätigkeit in der Richtung der niederen Felsenpartien umgeräumt und auf diese Weise die Struktur der Pflanzengesellschaften beeinflusst wird. Im geforschten Gebiet wurden innerhalb der Jahren Pilzarten (siehe beiliegendes Verzeichnis) entdeckt. Beide Gebiete gehören zu den Lokalitäten von der ganzstaatlichen Bedeutung; die vorgelegte Arbeit stellt einen Beitrag zu ihren mykologischen Verwertung vor. 38

17 LITERATURA CEŘOVSKÝ, J. et HOMOLÁČ, M. (1963): Závěrečná zpráva z prověrky chráněných území Středočeského kraje za rok p., ed. Středisko st. pam. péče a ochr. přírody Středočes. kraje, Praha. FELLNER, R. (1985): Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR: Tricholomataceae, Entolomataceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae, Crepidotaceae a Cortinariaceae. In: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR, p Ed. ČSVSM et SÚPPOP, Praha. HERINK, J. (1985): Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR: Hygrophoraceae, Agaricaceae a Boletales. In: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR, p Ed. ČSVSM et SÚPPOP, Praha. JAROŠ, V. (1970): Stromy a keře ve státních přírodních rezervacích u Vrbčan a Chroustova. Bohem, centr., Poděbrady, 2: KAUFMAN, S. (1966): Teplomilná květena v rezervacích u Vrbčan. Ochr. přír., Praha, 21: KLÁN, J. (1984): Makromycety xerotermních travinných porostů ČSR. MS., kandidátská disert. práce, Knihovna katedry botaniky PřF UK Praha. KNÍŽETOVÁ, L., PECINA, P. et PIVNIČKOVÁ, M. (1987): Prověrka malo plošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech Bohem, centr., Praha, 16: KOTLABA, F., 1984: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. 1.) v Československu. 194 p., ed. Academia, Praha. KOTLABA, F., 1985: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR: Heterobasidiomycetes a Homobasidiomycetes-Aphyllophorales. In: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR, p Ed. ČSVSM et SÚPPOP, Praha. LAZEBNÍČEK, J. (1969): Současný stav mapovací akce v Československu. In: Zeměpisné rozšíření hub v Československu, p , Brno. MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ, M. et MIHÁLIK, S. et ad. (1977): Národní parky, reservace a jiná chráněná území přírody v Československu. 474 p., ed. Academia, Praha. PILÁT, A. (1969): Houby Československa ve svém životním prostředí. 262 p., ed. Academia, Praha. PIVNIČKOVÁ, M. (1971): Příspěvek k některým otázkám vlivu půdy na vegetaci v státních přírodních rezervacích Stráň u Chrousto va" a Stráně u splavu". Vlastiv. zprav. Polabí, Poděbrady, 11: PIVNIČKOVÁ, M. et PECINA, P. (1971): Státní přírodní rezervace Stráně u Chroustova a Stráně u splavu - skalní stepi v Polabí. Ochr. přír., Praha, 26, append. Ochr. průzk. 1971, No. 5: POUZAR, Z. (1958): Tulostoma in Pilát A. et al., Flora ČSR, ser. B-l: Gasteromycetes-Houby břichatky, p Ed. NČSAV, Praha. SKALICKÝ, V. et HROUDA, L. (red.) (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. 437 p., 4 append., Praha. SVOBODA A. et al., (1964): Regionální geologie ČSSR. 377 p., ed. NČSAV, Praha. 39

18 ŠACHL, J., (1965): Chráněné a vzácné rostliny na Poděbradsku a Nymbursku. 56 pp., ed. KSPPOP Praha et Oblast, muzeum v Poděbradech, Poděbrady. ŠEBEK, S. (1958): Podaxales in Pilát A. et al., Flora ČSR, ser. B-l: Gasteromycetes-Houby břichatky, p Ed. NČSAV, Praha. ŠEBEK, S. (1961a): Květena stepních strání v okolí Peček. Vlastivěd, zprav. Polabí, Poděbrady, 1961: ŠEBEK, S. (1961): Stepní mykoflóra státní přírodní reservace Chroustov" u Radimi na Kolínsku. Čes. mykol., Praha, 15: ŠEBEK, S. (1962a): Nový nález choroše trávního-polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. - v Čechách. Čes. mykol., Praha, 16: ŠEBEK, S. (1962b): Choroš trávní-polyporus rhizophilus Pat.) Sacc. u Vrbčan.-Vlastiv. zprav. Polabí, Poděbrady, 1962: ŠEBEK, S. (1963): Nový nález květky písečné (Montagnea arenaria/dc/ Zeller) v chroustovské reservaci. - Mykol. sborn., Praha, 40: ŠEBEK, S. (1985): Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR: Amanitaceae a Gasteromycetes, p Ed. ČSVSM et SÚPPOP, Praha. ŠEBEK, S. (1986): Houby některých nelesních stanovišť ve středním Polabí. Mykol. listy, Praha, No. 23, append. (=Houby nelesních stanovišť ČSSR: písky, stepi, černavy): ŠMARDA, F. (1958): Lycoperdaceae in Pilát A. et al., Flora ČSR, ser. B-l: Gasteromycetes-Houby břichatky, p Ed. NČSAV, Praha. VLACH, V. (1933): Květena Kolínska a Kouřimská. In Kolínsko a Kouřimsko 1: Kolín. WRIGHT, J. E. (1987): The genus Tulostoma (Gasteromycetes). A world monograph. Biblioth. mycol. 11: 1-388, ed. Cramer, Berlin et Stuttgart. Adresa autora: Svatopluk Šebek Boleslavská 481/30 28B 02 Nymburk 40

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Členové ČVSM. Mgr. Miroslav Beran

Členové ČVSM. Mgr. Miroslav Beran Členové ČVSM Na této stránce jsou uvedeny kontakty na jednotlivé členy společnosti a jejich odborné zájmy. Nejsou zde uvedeni všichni členové, ale pouze ti, kteří projevili svůj zájem zveřejnit uvedené

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077 128 00 Praha 2 Zpracovatel posouzení: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737 460 15

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Krajinná sféra 48.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Krajinná sféra 48.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra 48.TEST k ověření znalostí Planeta Země - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Lesní hospodářstv ství v ČR (Vycházky a exkurze životní prostřed edí) 28. 01. / 2012 Ing. Martin Greško Zeměpisn pisné údaje ČR Rozloha

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

NSKÉ ÚDOLÍ,, JEJÍ HISTORIE A VÝZNAM

NSKÉ ÚDOLÍ,, JEJÍ HISTORIE A VÝZNAM PŘÍRODNÍ REZERVACE RADOTÍNSK NSKÉ ÚDOLÍ,, JEJÍ HISTORIE A VÝZNAM Štěpán Rak Letopisecká komise MČ Praha 16 - Radotín Prezentace 11.2.2009, Kulturní středisko, Praha - Radotín PŘÍRODNÍ REZERVACE RADOTÍNSK

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV -

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Předkládaný systém vzdělávání je tvořen okruhem témat,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Knautia arvensis agg. Centarea sect. Jacea

Knautia arvensis agg. Centarea sect. Jacea Knautia arvensis agg. Centarea sect. Jacea v květeně severovýchodní Moravy Petr Koutecký Přírodovědecká fakulta JU České Budějovice Knautia arvensis agg. Tradiční pojetí tetraploidi (2n = 40) Knautia arvensis

Více

Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním)

Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním) Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním) Ve srovnání s jinými Evropany jsou Češi národem houbařů. Ročně houby přilákají do lesa sedm lidí z deseti a proto devadesát procent

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

Floristický minikurz na Plumlovsku

Floristický minikurz na Plumlovsku Floristický minikurz na Plumlovsku Zpráva z minifloristického kurzu ze dne 5. 7. 5.2012, pořádala Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ČSOP Hořepník Marie Popelářová, připomínkoval Jaroslav Podhorný

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě RNDr. Alena Hájková Frýdek - Místek Ing. Zdenka Prymusová Ostravské muzeum Karpatské druhy na SV Moravě překračující orografické

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb.

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb. Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno Zákona č. 114/1992 Sb. Ochranu přírody a krajiny upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Oba právní předpisy byly

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

ň č Ž č č č Ž č ý Ž ý Ž č č Ž ÍÍ ň č ň č č ý ů Ž š č č č ý ů Ž Ž č ý ů Ž Ž č ů š ů Í ó ůž č ú č č č ý č č š č ú Ž č ý č č č ýš Ž č čň č ď ý ý Í ýš č č ý ž š č ůž Žď ý č Ž ůž Ž č ý ú Ž č č š ů Ť ď ý Ž Š

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více