Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj)"

Transkript

1 Bohemia centralis 19: 23-40, 1990 Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj) Zur Pilzflora der Felsensteppengesellschaften südlich von Pečky (Kreis Kolin, Bezirk Mittelböhmen) Svatopluk ŠEBEK V rámci mykologického průzkumu středního Polabí, který provádím od r. 1943, jsem věnoval mj. zvláštní pozornost xerotermní mykoflóře teplomilných společenstev listnatých hájů na křídovém podkladě (svaz Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl.), dále xerofytům v oblasti polabských vátých písků (svazy Corynephorion canescentis Klika em. Tüxen a Koelerion glaucae Volk) a konečně stepním travinným společenstvům svazu Festucion valesiacae Klika. Zajímavé stanoviště tohoto typu jsem nalezl na rozhraní jižní části okresu Nymburk a západní části okresu Kolín v území vymezeném zhruba obcemi Radim- Chotutice-Vrbčany (list spec. mapy Kolín 3954), a to v SPR Stráň u Chroustova (místní pojmenování Zubíkova skála"), ležící na pravém břehu potoka Výrovky v k. ú. Radim nad osadou Chroustov, a v SPR Stráně u splavu (k. ú. Vrbčany), rovněž na pravém břehu proti toku potoka Výrovky. Jde o dvě nevelká území se skalnatými výchozy ortorul kutnohorského krystalinika (první o rozloze 3,1235 ha, druhé 0,6330 ha), která zaujímají prudce se svažující jižní až jihozápadní stráně údolí potoka Výrovky. Z hlediska regionálně fytogeografického členěni leží obě chráněná území na rozhraní středního Polabí (fytogeograf. okres 11) a 23

2 Kutnohorské pahorkatiny (fytogeograf. okres 65) (cf. SKALICKÝ et HROUDA 1981: 28-25). V obou případech jde o poměrně málo známé a velice zajímavé lokality s dobře dochovanými zbytky xerotermních fytocenóz, které jsou zajímavými refugii i xerotermní mykoflóry a některých teplomilných játrovek (cf. též ČEŘOVSKÝ et HOMOLÁČ 1963, KAUFMAN 1966, PIVNIČKOVÁ et PECINA 1971, SKALICKÝ et HROUDA 1981, KNÍŽETOVÁ, PECINA et PIVNIČKOVÁ 1987). Nejen jejich fytocenologické bohatství, které nebude bez významu pro další ekologická studia xerotermní vegetace, ale i předpokládaná entomologická hodnota činí z obou uvedených chráněných území lokality celostátního významu. Následující přehled hub, zjištěných zde v letech , je příspěvkem k jejich vědeckému zhodnocení. HISTORIE VÝZKUMU Společenstva skalních stepí, reprezentovaná SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, jsou poměrně málo známa, snad v důsledku jejich špatné komunikační přístupnosti. První na ně upozornil VLACH (1988) ve své regionální Květeně Kolínska a Kouřimska", dnes téměř nedostupné. V roce 1951 byly na obou lokalitách zřízeny státní přírodní rezervace k ochraně teplomilné květeny a útvaru skalní stepi". 1. SPR Stráň u Chroustova: celkový pohled. Foto J. Krátký. 24

3 Je pozoruhodné, jak málo pozornosti věnovali těmto lokalitám přírodovědcispecialisté včetně mykologů. Situace se poněkud změnila teprve v r. 1956, kdy jsem zde zahájil svá mykologická pozorování, a po prvním publikování jejich dílčích výsledků (ŠEBEK 1961). Ty se staly také podkladem pro část kapitoly, kterou věnoval PILÁT (1969) mykoflóře skalních stepí a lesostepí v Československu jako jedinému příkladu xerotermních travinných společenstev ( stepí") v Polabí na křídovém útvaru" (1. c, p ). Po první prověrce chráněných území Středočeského kraje, provedené v r a 1962 (ČEŘOVSKÝ et HOMOLÁČ 1962), sem z botaniků přišli především J. ŠACHL (1965), St. KAUFMAN (1966), V. JAROŠ (1970), M. PIVNIČKOVÁ (1971), která zde studovala zejména vliv půdy na strukturu vegetace, a P. PECINA (1971), který se věnoval studiu entomofauny a ornitologickým, herpetologickým a malakozoologickým pozorováním PIVNIČKOVÁ et PECINA 1971). V r bylo toto území zahrnuto do šetření floristického kursu Čs. botanické společnosti, které podstatným způsobem přispělo k dalšímu poznání současného stavu jeho květeny (SKALICKÝ et HROUDA 1981). 2. SPR Stráně u splavu: severní část území (bývalý lom na JZ svahu). Foto J. Krátký. 25

4 V r navštívila obě stanoviště exkurze sekce pro mykofloristiku a mykocenologii Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v Praze pod vedením ing. J. KUTHANA; několik jejích mykologických nálezů bylo zařazeno do tohoto příspěvku. Částečné výsledky mykologického průzkumu podal ŠEBEK v letech a shrnul je v r Přehled o současném stavu obou chráněných území pak poskytují výsledky prověrky provedené pracovníky SÚPPOPu a KSPPOP Středočeského kraje v r. 1963, které byly publikovány v r (KNÍŽETOVÁ, PECINA et PIVNIČKOVÁ 1987). CHARAKTER STANOVIŠTĚ Geologický podklad obou chráněných území představují tzv. kouřimské ortoruly (petrograficky jde o tzv. červené dvojslídné ortoruly), které jsou překryty vrstvami cenomanských vápnitých pískovců, pleistocénními sprašemi a sprašovými hlínami (SVOBODA et al. 1964). Činností větru a ronu dochází k přemisťování vápníkem bohaté půdy do nižších partií skal, kde se hromadí na skalních stupních a ve skalních štěrbinách a ovlivňuje tak druhovou skladbu" (PIVNIČKOVÁ 1971). Tyto půdní poměry podmiňují i strukturu stepních rostlinných společenstev, která patří do svazu Festucion valesiacae Klika 1931, v menší míře (SPR Stráně u splavu) do svazu Hyperico/perforato/-Scleranthion perennis Moravec Kromě toho se zde ovšem také vyskytují (v horní části stanoviště) xerotermní travinné fytocenózy s charakteristickými Elytrigia repens, E. intermedia a jejich kříženci, Eryngium campestre a Artemisia campestris. Spodní část stanoviště (zvláště SPR Stráně u splavu) přestává mít stepní charakter, protože do ní vstupují běžné druhy rostlin kulturních luk. Podrobný rozbor květeny těchto stanovišť podali zejména ČEŘOVSKÝ et HOMOLÁČ (1963) a PIVNIČKOVÁ et PECINA (1971), na něž především odkazuji. Z mykologického hlediska lze souhrnně obě lokality charakterizovat jako zajímavá xerotermní stanoviště charakteru skalních stepí, která jsou výraznými refugii některých fytogeograficky důležitých druhů hub (jmenovitě břichatkovité houby Montagnea arenaria a chorose Polyporus rhizophilus), které mají význam pro poznání vývoje a rozšíření naší xerotermní mykoflóry. Floristicky i mykologicky se vymykají charakteristice Poděbradského Polabí a své paralely mají spíše v podobných biotopech v dolním a středním Povltaví (SKALICKÝ et HROUDA 1981). 26

5 SEZNAM DRUHŮ HUB ZJIŠTĚNÝCH NA ÚZEMÍ OBOU REZERVACÍ Následující seznam obsahuje houby, které byly zjištěny v letech na území SPR Stráň u Chroustova a Stráň u splavu. V systematickém rozdělení jsem se přidržel práce JÜLICHOVY (1984) a MOSE-ROVY (1978) s výjimkou gasteromycetů, kde jsem použil svého Seznamu československých gasteromycetů" z r (Ms.). V rámci vyšších taxonomických jednotek jsem jednotlivé druhy řadil abecedně s přihlédnutím k jejich nejnovější nomenklatuře. ASCOMYCETES Helotiaceae Belonioscypha culmicola (Desm.) Dennis SPR Stráně u splavu, apothecia na odumřelých stéblech Stipa capillata, leg. S. Šebek et M. Svrček, det. M. Svrček (ŠEBEK 1986). BASIDIOMYCETES Polyporaceae s. lat. Polyporus arcularius (Batsch):Fr. SPR Stráň u Chroustova, na trouchnivějící větévce Ulmus minor, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Patrně kosmopolitní druh, v Evropě se slabě submediteránní tendencí rozšíření, rostoucí u nás hojně v oblasti teplomilné květeny s převažujícím počtem lokalit v pahorkatině; u nás známo 189 sběrů (KOTLABA 1985). Polyporus rhizophilus Pat. SPR Stráně u splavu, v xerotermním travinném společenstvu s převládající Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Bothriochloa ischaemum, Koeleria gracilis, Elytrigia intermedia, E. repens X E. intermedia, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1962 a, 1962 b); tamtéž, 5 ex., leg. 0. Zeman, det. S. Šebek. Graminikolní choroš rostoucí od konce dubna do září na téměř odumřelých bázích velkých trav, zejména kavylů. Do r byl u nás znám z 11 lokalit, KOTLABA (1984) ho udává ze 17 lokalit, ležících většinou v pahorkatině. Vzhledem k jeho omezenému výskytu ho KOTLABA (1985) předběžně navrhuje k zařazení do Červené knihy ČSSR. 27

6 Trametes gallica (Fr./Fr.) /syn.: Funalia gallica (Fr.) Bond, et Sing./ SPR Stráň u Chroustova, na odumřelé větévce blíže neurčené dřeviny, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Druh rozšířený od nížiny do podhůří zejména v teplejších oblastech střední Evropy, u nás na 119 známých lokalitách, ležících většinou v oblasti teplomilné květeny, v Čechách soustředěných zejména ve středních Čechách (KOTLABA 1984). Jde patrně o sekundární nález na části hostitele, ležícího mimo původní místo růstu. 3. SPR Stráně u splavu: choroš trávní /Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc./. Foto 3. Baier. 28

7 AGARICALES HYGROPHORACEAE Hygrocybe conica (Scop.:Fr.) Kummer SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, sbíráno během exkurze sekce pro mykofloristiku ČSVSM (ŠEBEK 1986). Běžný druh, otlačením černající, rostoucí hojně od jara do podzimu na lukách a pastvinách. TRICHOLOMATACEAE Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat. agg. SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, na bázi Bothriochloa ischaemum a Stipa capillata hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Marasmius collinus (Scop.:Fr.) Sing. SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, na zatravněných místech spolu s Marasmius oreades porůznu, (každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. SPR Stráň u Chroustova a SPR Stráně u splavu, na podobných místech spolu s předchozím druhem, ale mnohem hojněji, (každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Marasmius wynnei Br. et Br. SPR Stráň u Chroustova, v porostu Thymus praecox a Artemisia sp., leg. S. Šebek, det. Z. Pouzar (ŠEBEK 1986). Micromphale impudicum (Fr.) P. D. Orton/syn.: Marasmius impudicus Fr., Collybia impudica (Fr.) Sing./ SPR Stráň u Chroustova, v trávě po celé lokalitě roztroušeně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Mycena aetites (Fr.) Quél. SPR Stráň u Chroustova, mezi trávou porůznu, sbíráno při exkurzi sekce pro mykofloristiku ČSVSM Mycena avenacea (Fr.) Quél. 29

8 SPR Stráň u Chroustova, na podobných místech spolu s předchozím druhem, leg. et det. R. Fellner, Omphalina rustica (Fr.) Quél. SPR Stráň u Chroustova vzácně, leg. et det. R. Fellner. Entolomataceae Clitopilus scyphoides (Fr.) Sing. SPR Stráně u splavu, v xerotermním travním společenstvu ve společnosti Polyporus rhizophilus vzácně, leg. et det. J. KLÁN (1985), ŠEBEK (1986). Znovu sbírána při exkurzi sekce pro mykofloristiku ĚSVSM dne Entoloma vernum Lundell(syn.: Nolanea verna (Lind.) Kotl. et Pouz./ SPR Stráň u Chroustova, na svahu mezi skalkami asi 20 ex., leg. Vl. Slouka, det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Pluteaceae Volvariella pusilla_(pers.: Fr.) Sing. SPR Stráně u splavu, v xerotermním travním společenstvu v horní části stanoviště spolu s Polyporus rhizophilus a Clitopilus scyphoides vzácně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Řídký druh, rostoucí v ČSSR na trávnících, pastvinách a v zahradách na písčité půdě. FELLNER (1985) navrhl tento druh do Červené knihy ĚSSR. Agaricaceae Agaricus xanthodermus Gen. SPR Stráň u Chroustova, ve spodní a střední části stanoviště (a v horní části v porostu Stipa capillata) dosti hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Plodnice z tohoto výslunného stanoviště byly charakterizovány silně (až šupinovitě) rozpraskanou pokožkou. Lepiota alba (Bres.) Sacc. SPR Stráň u Chroustova, v trávě, sbíráno při exkurzi sekce pro mykofloristiku ČSVSM dne , det. 3. Herink (ŠEBEK 1986). 30

9 Lepiota josserandii Bon et Boiffard SPR Stráň u Chroustova, sbíráno při exkurzi sekce pro mykofloristiku ČSVSM dne , det. 3. Herink (ŠEBEK 1986). Lepiota thymiphila Velen. SPR Stráň u Chroustova, v polštářcích Thymus praecox v horní části stanoviště porůznu, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). HERINK (1985) navrhl tento druh k zařazení do Červené knihy ČSSR. 4. SPR Stráň u Chroustova: bedla mateřídoušková (Lepiota thymiphila Velen.). Foto J. Baier. 31

10 Coprinaceae Coprinus silvaticus Peck SPR Stráň u Chroustova, v trávě ve střední poloze stanoviště vzácně, leg. et det. S. Šebek. Bolbitiaceae Agrocybe semiorbicularis (Bull.:Fr.) Fay V řídkých travinných porostech na obou chráněných nalezištích hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Běžně rozšířený druh na travnatých lokalitách. 5. SPR Stráň u Chroustova: prašnatka kořínkatá (Gastrosporium simplex Matt.). Foto J. Baier. 32

11 GASTEROMYCETES GASTROSPORIACEAE Gastrosporium simplex Matt. SPR Stráň u Chroustova, v holé půdě v nezapojeném porostu Stipa capillata v horním pásmu stanoviště porůznu, (každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Prašnatka kořínkatá je udávána jako typický druh stepních stanovišť s neuzavřenou vegetací, zvláště ve společenstvech svazu Festucion valesiacae ve Středočeském kraji hlavně kolem trsů Stipa capillata, Festuca valesiaca, Festuca sulcata, Carex humilis aj.). Celkové rozšíření tohoto xerotermního druhu v ČSR zachycuje mapka č. 53 na str. 232 ve Floře ČSR, ser. B-l (Gasteromycetes - Houby břichatky), obr na str tamtéž. SECOTIACEAE Montagnea arenaria (DC) Zeller SPR Stráň u Chroustova, v nezapojeném porostu kavylu Stipa capillata v pásmu cenomanského vápnitého pískovce v horní části stanoviště, 1 ex., leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1958, 1961, 1986); později v r (ŠEBEK 1963) a naposled (6 kusů v různých vývojových stadiích). Květka písečná je velmi vzácný druh, rostoucí v otevřených porostech kavylu vláskovitého s centry v západním obvodě české xerotermní květeny ve Středohoří a v podoblasti xerotermní květeny na Moravě. Na našem území byla v uplynulých padesáti letech nalezena na sedmi lokalitách (viz mapka č. 54 na str. 238 in Flora ČSR, ser. B-l, 1958). Lazebníčkův údaj z roku 1969 (LAZEBNÍČEK 1969) o 11 zjištěných lokalitách, opírající se údajně o čs. ústřední mykologickou kartotéku, uloženou dnes v botanickém oddělení Moravského muzea v Brně, je zřejmě chybný, protože v několika případech bere jako jednotlivé v úvahu lokality identické, jak bylo nahlédnutím do čs. ústřední mykologické kartotéky v Brně zjištěno. Proto byl právem navržen do Červené knihy ČSSR (ŠEBEK 1985). Pozn.: MARŠÁKOVÁ- NĚMEJCOVÁ et al. (1977) uvádí omylem tento druh (pod chybným jménem Montagnea montana) ze SPR Stráně u splavu (I.c. p. 201). Na této lokalitě - vzdor usilovnému pátrání - nebyla bohužel nikdy nalezena! LYCOPERDACEAE Bovista plumbea Pers. SPR Stráň u Chroustova, porůznu roztroušeně po celém stanovišti většinou v září-říjnu (suché plodnice během celého roku), leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Prášivka šedá je druh se značnou ekologickou amplitudou, 33

12 všeobecně rozšířený na území ČSSR; roste převážně na suchých místech, hlavně na pastvinách, lukách, polních cestách apod. Bovista pusilla (Batsch) Pers. /syn.: Lycoperdon ericetorum Pers., L. ericetorum var. pusillum (Pers.) F. Šmarda/. SPR Stráň u Chroustova, na svahu skalnaté stepi porůznu, (každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961 jako L. ericetorum var. pusillum); tamtéž, sbírána v průběhu exkurze sekce pro mykofloristiku ČSVSM dne , leg. et det. J. Kuthan (ŠEBEK 1986 jako Lycoperdon pusillum). Prášivka maličká je suchomilný druh, rostoucí v ČSSR porůznu v xerotermních společenstvech na suchých výslunných stanovištích, vzácněji v listnatých i jehličnatých lesích. Calvatia candida (Rotk.) Holl. SPR Stráň u Chroustova, na jižním svahu skalnaté stepi v řídkých travinných porostech porůznu, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961). Xerotermní druh, v Polabí rozšířený spíše na slunci v exponovaných vyprahlých písčitých okrajích borových lesů a na suchých pastvinách na lehkých písčitých půdách. Calvatia fragilis (Vitt.) Morg. /syn.: C. lilacina (Berk, et Mont.) Henn.; C. cyathiformis (Bosc) Morg./. SPR Stráň u Chroustova, na svahu ve střední poloze v otevřených nezastíněných mateřídouškových porostech na holých ploškách půdy porůznu, 3 ex., leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961 a 1986 jako Calvatia lilacina). Plešivka fialová je vzácný suchomilný druh, rozšířený v ČSSR v oblasti xerotermní květeny, typický pro suchá výslunná stanoviště. Vzhledem ke svému řídkému výskytu (u nás asi 35 lokalit) byl zařazen do předběžného výběru hub pro Červenou knihu ČSSR (ŠEBEK 1985). Disciseda candida (Schw.) Lloyd /syn.: Disciseda calva (Moravec) Moravec/. SPR Stráň u Chroustova, na jižním svahu v roztroušeném porostu Bothriochloa ischaemum a Thymus sp. porůznu, 3 ex., leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1956). Žaludice lysá je xerofytní druh s poměrně širokou ekologickou amplitudou, vyskytující se i v oblastech mimo xerotermní květenu. Ve středním Polabí je charakteristický pro písčité, chudě zatravněné polní cesty a suché písčité okraje borových lesů. Lycoperdon lividum Pers.(syn.: Lycoperdon spadiceum Pers. sensu Hollos). SPR Stráň u Chroustova, na svahu v otevřených porostech mezi skalkami porůznu, leg. et det. S. Šebek (každoročně) (ŠEBEK 1961 jako Lycoperdon spadiceum Pers. s. Hollós). Xerotermní druh, rostoucí v ČSSR dosti často na 34

13 výslunných stanovištích (často v porostech kostřav) a na písčitých půdách, vzácněji v suchých listnatých a jehličnatých lesích v oblasti xerotermní květeny. GEASTRACEAE Geastrum floriforme Vitt. 6. SPR Stráň u Chroustova: hvězdovka kvítkovitá (Geastrum floriforme Vitt.). Foto O. Zeman. 35

14 Geastraceae Geastrum floriforme Vitt. SPR Stráň u Chroustova v horní části stanoviště mezi trsy Stipa capillata dosti hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Xerotermní druh rostoucí na rudimentárních stepních lokalitách s porosty Stipa capillata a Festuca valesiaca, ve středním Polabí (na Nymbursku) známý spíše ze suchých ruderalizovaných okrajů borových lesů. Druh byl navržen do Červené knihy ČSSR (ŠEBEK 1985). Geastrum minimum Schw. SPR Stráň u Chroustova, na jižním svahu stanoviště velmi vzácně, spíše roztroušeně, hojněji zejména v horní části lokality ve víceméně uzavřených porostech Stipa capillata, (v letech pravidelně od července do září) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Geastrum minimum je považováno za typického průvodce xerotermních stanovišť se společenstvy svazu Festucion valesiacae s centrem rozšíření u nás v Českém středohoří, Českém krasu a na střední a jižní Moravě. Na stanovišti je zajímavá ekologie této houby, která roste "zpravidla uprostřed jednotlivých trsů kavylu vláskovitého na holé, humusem jen chudě pokryté, poněkud vyvýšené plošce, vzniklé odumřením vnitřních stébel trsu" (ŠEBEK 1961). Byla navržena do Červené knihy ČSSR (ŠEBEK 1985). TULOSTOMATACEAE Tulostoma brumale Pers.: Pers. /syn.: Tulostoma mammosum (Mich.) Fr./. Stráň u Chroustova, v řídkém porostu Stipa capillata a Bothriochoa ischaemum ve spodní části stanoviště vzácně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Palečka zimní je typický evropský druh, patrně nejhojnější v západní Evropě; v ostatních světadílech (USA, Argentina, Asie) se jedná patrně o zavlečené nálezy (WRIGHT 1987). V ČSSR je to poměrně hojný druh (v Čechách ve vápencové oblasti mezi Prahou a Berounem a v Českém středohoří, na jižní Moravě. Na Slovensku není jeho rozšíření zatím přesně známo). POUZAR (1958) ji považuje za dosti vzácnou na typických skalních stepích. 36

15 UREDINALES PUCCINIACEAE Puccinia coronata Corda Stráň u Chroustova, uredia a telia na listech Arrhenatherum elatius hojně, leg. S. Šebek, det. Z. Urban. Puccinia dioicae Magn. (syn.: Puccinia silvatica Schroet.). SPR Stráň u Chroustova, ve spodní části stanoviště, aecia na spodní straně listů Taraxacum officinale hojně, leg. et det. S. Šebek. Puccinia sii-falcariae Schroet. SPR Stráň u Chroustova, aecia na spodní straně listů Falcarla vulgaris hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Uromyces pisi (DC.) Otth SPR Stráně u Chroustova, aecia na spodní straně listů Euphorbia cyparissias hojně, leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1986). Uromyces yiciae-fabae (Pers.) Schroet. SPR Stráně u splavu, uredia na listech Vicia sepium ve spodní části stanoviště velmi hojně, leg. S. Šebek, det. Z. Urban. USTILAGINALES Sphacelotheca andropogonis (Opiz) Bubák SPR Stráň u Chroustova, v kláscích Bothriochloa ischaemum hojně, (a později každoročně) leg. et det. S. Šebek (ŠEBEK 1961, 1986). Ustilago avenae (Pers.) Rostrup SPR Stráně u splavu, v kláscích Arrhenatherum elatius ve spodní části stanoviště porůznu, leg. S. Šebek, det. Z. Urban. Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr. SPR Stráň u Chroustova, na Stipa capillata porůznu, leg. et det. J. Klán (ŠEBEK 1986). 37

16 FUNGI IMPERFECTI Colletotrichum eryngii (Desm.) Duke /syn.: C. dematium (Pers.: Fr.) Grove (podle J. A. von Arxe 1957)/. SPR Stráně u splavu, na Eryngium campestre velmi hojně, leg. M. Svrček et S. Šebek, det. M. Svrček (ŠEBEK 1986). Pseudolachnea (Dinemasporium) hispidula (Schrad.: Fr.) Suton SPR Stráně u splavu, na odumřelých lodyhách Eryngium campestre hojně, leg. M. Svrček et S. Šebek, det. M. Svrček (ŠEBEK 1986). ZUSAMMENFASSUNG Im folgenden Beitrag behandelt der Verfasser irgendwelche Ergebnisse seiner bisherigen Erforschungen der Felsensteppengesellschaften in der Naturschutzgebieten "Stráň u Chroustova" und "Stráně u splavu" (Abhang bei Chroustov und Abhänge bei der Schleuse), die sich im Tal des Výrovka-Flusses, südlich von Pečky erstrecken. Beide, verhältnissmässig nur wenig bekannte Naturschutzgebiete mit gut erhaltenen Resten von xerothermen Pflanzengesellschaf-ten, stellen zugleich auch ausdruckvollen und interessanten Zufluchtsort von irgendwelchen phytogeographisch wichtigen xerothermen Pilzarten vor (z. B. Montagnea arenaria, Gastrosporium simplex, Geastrum floriforme, G. minimum, Lepiota thymiphila, Polyporus rhizophilus), die namentlich für die Erkentniss der Entwicklung und Verbreitung unserer xerothermen Pilzflora wichtig sind. Die Struktur der Steppenpflanzengesellschaften und die Erscheinung von xerothermen Pilzarten an beiden Standorten ist durch spezifische Bodenverhältnisse bedingt. Die Gneisschichten, die die geologische Unterlage von beiden Standorten vorstellen, sind mit den Tonschieferschichten und Lehmboden überdeckt. Diese kalkreiche Boden werden durch die Windtätigkeit in der Richtung der niederen Felsenpartien umgeräumt und auf diese Weise die Struktur der Pflanzengesellschaften beeinflusst wird. Im geforschten Gebiet wurden innerhalb der Jahren Pilzarten (siehe beiliegendes Verzeichnis) entdeckt. Beide Gebiete gehören zu den Lokalitäten von der ganzstaatlichen Bedeutung; die vorgelegte Arbeit stellt einen Beitrag zu ihren mykologischen Verwertung vor. 38

17 LITERATURA CEŘOVSKÝ, J. et HOMOLÁČ, M. (1963): Závěrečná zpráva z prověrky chráněných území Středočeského kraje za rok p., ed. Středisko st. pam. péče a ochr. přírody Středočes. kraje, Praha. FELLNER, R. (1985): Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR: Tricholomataceae, Entolomataceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae, Crepidotaceae a Cortinariaceae. In: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR, p Ed. ČSVSM et SÚPPOP, Praha. HERINK, J. (1985): Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR: Hygrophoraceae, Agaricaceae a Boletales. In: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR, p Ed. ČSVSM et SÚPPOP, Praha. JAROŠ, V. (1970): Stromy a keře ve státních přírodních rezervacích u Vrbčan a Chroustova. Bohem, centr., Poděbrady, 2: KAUFMAN, S. (1966): Teplomilná květena v rezervacích u Vrbčan. Ochr. přír., Praha, 21: KLÁN, J. (1984): Makromycety xerotermních travinných porostů ČSR. MS., kandidátská disert. práce, Knihovna katedry botaniky PřF UK Praha. KNÍŽETOVÁ, L., PECINA, P. et PIVNIČKOVÁ, M. (1987): Prověrka malo plošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech Bohem, centr., Praha, 16: KOTLABA, F., 1984: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. 1.) v Československu. 194 p., ed. Academia, Praha. KOTLABA, F., 1985: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR: Heterobasidiomycetes a Homobasidiomycetes-Aphyllophorales. In: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR, p Ed. ČSVSM et SÚPPOP, Praha. LAZEBNÍČEK, J. (1969): Současný stav mapovací akce v Československu. In: Zeměpisné rozšíření hub v Československu, p , Brno. MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ, M. et MIHÁLIK, S. et ad. (1977): Národní parky, reservace a jiná chráněná území přírody v Československu. 474 p., ed. Academia, Praha. PILÁT, A. (1969): Houby Československa ve svém životním prostředí. 262 p., ed. Academia, Praha. PIVNIČKOVÁ, M. (1971): Příspěvek k některým otázkám vlivu půdy na vegetaci v státních přírodních rezervacích Stráň u Chrousto va" a Stráně u splavu". Vlastiv. zprav. Polabí, Poděbrady, 11: PIVNIČKOVÁ, M. et PECINA, P. (1971): Státní přírodní rezervace Stráně u Chroustova a Stráně u splavu - skalní stepi v Polabí. Ochr. přír., Praha, 26, append. Ochr. průzk. 1971, No. 5: POUZAR, Z. (1958): Tulostoma in Pilát A. et al., Flora ČSR, ser. B-l: Gasteromycetes-Houby břichatky, p Ed. NČSAV, Praha. SKALICKÝ, V. et HROUDA, L. (red.) (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. 437 p., 4 append., Praha. SVOBODA A. et al., (1964): Regionální geologie ČSSR. 377 p., ed. NČSAV, Praha. 39

18 ŠACHL, J., (1965): Chráněné a vzácné rostliny na Poděbradsku a Nymbursku. 56 pp., ed. KSPPOP Praha et Oblast, muzeum v Poděbradech, Poděbrady. ŠEBEK, S. (1958): Podaxales in Pilát A. et al., Flora ČSR, ser. B-l: Gasteromycetes-Houby břichatky, p Ed. NČSAV, Praha. ŠEBEK, S. (1961a): Květena stepních strání v okolí Peček. Vlastivěd, zprav. Polabí, Poděbrady, 1961: ŠEBEK, S. (1961): Stepní mykoflóra státní přírodní reservace Chroustov" u Radimi na Kolínsku. Čes. mykol., Praha, 15: ŠEBEK, S. (1962a): Nový nález choroše trávního-polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. - v Čechách. Čes. mykol., Praha, 16: ŠEBEK, S. (1962b): Choroš trávní-polyporus rhizophilus Pat.) Sacc. u Vrbčan.-Vlastiv. zprav. Polabí, Poděbrady, 1962: ŠEBEK, S. (1963): Nový nález květky písečné (Montagnea arenaria/dc/ Zeller) v chroustovské reservaci. - Mykol. sborn., Praha, 40: ŠEBEK, S. (1985): Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSR: Amanitaceae a Gasteromycetes, p Ed. ČSVSM et SÚPPOP, Praha. ŠEBEK, S. (1986): Houby některých nelesních stanovišť ve středním Polabí. Mykol. listy, Praha, No. 23, append. (=Houby nelesních stanovišť ČSSR: písky, stepi, černavy): ŠMARDA, F. (1958): Lycoperdaceae in Pilát A. et al., Flora ČSR, ser. B-l: Gasteromycetes-Houby břichatky, p Ed. NČSAV, Praha. VLACH, V. (1933): Květena Kolínska a Kouřimská. In Kolínsko a Kouřimsko 1: Kolín. WRIGHT, J. E. (1987): The genus Tulostoma (Gasteromycetes). A world monograph. Biblioth. mycol. 11: 1-388, ed. Cramer, Berlin et Stuttgart. Adresa autora: Svatopluk Šebek Boleslavská 481/30 28B 02 Nymburk 40

BOHEMIA CENTRALIS 19 1

BOHEMIA CENTRALIS 19 1 BOHEMIA CENTRALIS 19 1 2 BOHEMIA CENTRALIS 19 STŘEDISKO STATNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRAHA 1990 Vydalo Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje

Více

Metodika floristického výzkumu

Metodika floristického výzkumu Metodika floristického výzkumu Volba území Záleží na cíli výzkumu. Může to být např. katastr obce jiný administrativní celek (okres, kraj) chráněné území orografický celek jinak přírodně ohraničené území

Více

Dictamnus L. třemdava

Dictamnus L. třemdava Dictamnus L. třemdava Rutaceae Rod zastoupený jedním druhem Dictamnus albus L. Dictamnus albus L. třemdava bílá (syn. Dictamnus fraxinella Pers.) Původ: Eurasijský druh - jižní a střední Evropa, západní

Více

Jak citovat literaturu

Jak citovat literaturu Jak citovat literaturu Citace ve vědecké literatuře Citace literárních pramenů odlišují vědeckou literaturu od všeho ostatního tištěného slova. Citování literatury tak, jak je běžné v současné literatuře,

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková

Historie botanického výzkumu Českého krasu. Jarmila Kubíková Historie botanického výzkumu Českého krasu Jarmila Kubíková Čtyři období výzkumu Prvé období: Floristika v 18. a 19. století a počátky fytocenologie v první polovině 20.století Druhé období: 1950 až 1970

Více

Plán péče o přírodní rezervaci STRÁŇ U CHROUSTOVA. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní rezervaci STRÁŇ U CHROUSTOVA. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní rezervaci STRÁŇ U CHROUSTOVA na období 2016-2025 1 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Příspěvek k poznání rnykoflóry státní přírodní rezervace Hrabanovská černava u Lysé n. L

Příspěvek k poznání rnykoflóry státní přírodní rezervace Hrabanovská černava u Lysé n. L Bohemia centralis 18: 59-76, 1989 Příspěvek k poznání rnykoflóry státní přírodní rezervace Hrabanovská černava u Lysé n. L Beitrag zur Kenntniss der Pilzflora im Naturschutzgebiete Hrabanovská černava

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více

Komunitní zahrada, tzv. Haladova zahrada, k.ú. Hlubočepy

Komunitní zahrada, tzv. Haladova zahrada, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Městská část Praha 5 Martin Slabý nám.14.října č.4 15022 Praha 5 Váš dopis zn./ze dne Č. j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1132790/2017

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Oborová exkurze BIOLOGIE

Oborová exkurze BIOLOGIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborová exkurze BIOLOGIE Téma:

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015. o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015. o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 3. listopadu 2015 č. 14/2015 o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Euchalcia consona Fabricius 1787

Euchalcia consona Fabricius 1787 Euchalcia consona Fabricius 1787 Euchalcia consona je podle mne jedním z nejkrásnějších kovoleskleců s nimiž je možné se setkávat od jara do konce léta. Tento motýl mne svým způsobem očaroval a tak jsem

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.uek.cas.cz/cervenakniha. Houby. Jan Holec

Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.uek.cas.cz/cervenakniha. Houby. Jan Holec Houby Jan Holec Národní muzeum, mykologické oddělení, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, e-mail: jan.holec@nm.cz Abstrakt: Houby (Fungi) tvoří významnou složku většiny biotopů. Pro účely této publikace

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Bohemia centralis 20: 135-158, 1991. Revision von Vegetationskarten der bedeutsamen Schutzgebiete im

Bohemia centralis 20: 135-158, 1991. Revision von Vegetationskarten der bedeutsamen Schutzgebiete im Bohemia centralis 20: 135-158, 1991 Revize vegetačních map význačných chráněných území Českého krasu pomocí leteckých multispektrálních snímků Revision von Vegetationskarten der bedeutsamen Schutzgebiete

Více

horizont celého mladšího holocénního období kolonizace pralesů na Českomoravské vysočině

horizont celého mladšího holocénního období kolonizace pralesů na Českomoravské vysočině Obnovená pastva ovcí v NPR Mhl Mohelenská káhd hadcová step Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. Mendelova univerzita v Brně Ústav výživy zvířat a pícninářství Spolehlivé literární prameny k dispozici z 18. století

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Zadání zakázky Údržba vybraných významných přírodních lokalit v hl. m. Praze řízenou pastvou smíšenými stády ovcí a koz v období 2015-2016 Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 35,

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém Název zvláště chráněného území V Hlubokém Předmět ochrany Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: K4A - nízké xerofilní křoviny

Více

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) (Zemědělská příloha) OBSAH: 1. Údaje o pozemcích dotčené

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota

Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota přezky teliospory hymenofor - rourky Program 1) Vyhodnocení izolací půdy a potravin na agarová média 2) Basidiomycota

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

FG metody výzkumu malé oblasti

FG metody výzkumu malé oblasti FG metody výzkumu malé oblasti Geografická poloha turistická mapa 1 : 50 000 lze využít autoatlas, turistické průvodce, případně materiály obecního úřadu, internetové stránky obce, kraje apod. Geologická

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 412 01 Litoměřice tel.: +420 416 574 611 e-mail: cstred@nature.cz www.nature.cz DS: 6npdyiv Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2385/CS/2016-3

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

Kde houby rostou? ekosystém.

Kde houby rostou? ekosystém. Kde houby rostou? Obecně řečeno, prakticky všude. Houbaře a milovníka přírody obyčejně jako první napadne, že největší spektrum velkých i malých druhů hub samozřejmě najdeme v lese. Ovšem není les jako

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou Strana 2004 Sbírka zákonů č. 205 / 2013 205 VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Lom u Červených Peček Václav Ziegler

Lom u Červených Peček Václav Ziegler Čas: 1,5 hod. Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 49 59 17 N, 15 12 37 E Kolín Červené Pečky 1 1. 1. PP 2 Úvod Cílem exkurze je jedna z nejzajímavějších lokalit jižního příbřežního pásma české křídové

Více

Příloha č. 1 Nálezy druhu Polycnemum majus uložené v herbáři katedry Botaniky, Přírodovědecké fakulty UK v Praze (PRC)

Příloha č. 1 Nálezy druhu Polycnemum majus uložené v herbáři katedry Botaniky, Přírodovědecké fakulty UK v Praze (PRC) Příloha č. 1 Nálezy druhu Polycnemum majus uložené v herbáři katedry Botaniky, Přírodovědecké fakulty UK v Praze (PRC) P. majus Morava 1808 P. majus 1814 K. B. Presl P. majus Brno - okolí na písčitých

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Příloha I. Novinové články: 1. RAPORT, 31. 5. 2005. 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005

Příloha I. Novinové články: 1. RAPORT, 31. 5. 2005. 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005 Novinové články: Příloha I. 1. RAPORT, 31. 5. 2005 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005 Databáze: Příloha II. A B C Č. DRUH KÚ/NEJBL. OBEC NÁZEV 1 35 Krty/Ostrovec Ostrovecká olšina 2 35 Krty/Velečín Ostrovecký

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

nedaleko Rychnova nad Kněžnou

nedaleko Rychnova nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko 17: 128 132, 163 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Zajímavé nálezy hub z lesa V Poustkách nedaleko Rychnova nad Kněžnou Tereza Tejklová 1 a Jan Kramoliš 2 1 Muzeum

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015 Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 5, 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5 Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015 Martin Dančák & Jana Tkáčiková Na výroční schůzi pobočky byl zvolen nový výbor (volební

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Obecná ochrana přírody a krajiny. Přednáška KGG/UOZP

Obecná ochrana přírody a krajiny. Přednáška KGG/UOZP Obecná ochrana přírody a krajiny Přednáška KGG/UOZP obecnou ochranu krajiny, (územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněnou plochu, obecnou

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera)

Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera) 16 Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera) Jana Tkáčiková, Martin Dančák datum: 13. 4. 2012 vedoucí: Martin Dančák, Bob Trávníček Pod vedením Boba Trávníčka

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Úvod... 3. Borkovcová Marie, Veselý Pavel Endoparazité živočichů Mohelenské hadcové stepi. III. Šelmy... 8

Úvod... 3. Borkovcová Marie, Veselý Pavel Endoparazité živočichů Mohelenské hadcové stepi. III. Šelmy... 8 AKTUÁLNÍ OTÁZKY OCHRANY A VÝZKUMU NPR MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP III MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ÚSTAV VÝŽIVY ZVÍŘAT A PÍCNINÁŘSTVÍ VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK10EV_www_BZ_ZZ_709_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje *Sbírka polních plodin ve školní botanické zahradě SZeŠ Dalovice Údaje o projektu název projektu: Využití

Více

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub MYKOLOGIE Hřib je jedna z mála věcí, před níž každý rád ohne svůj hřbet ba i na kolena klekne Vpředstavách většiny lidí vždy byl a je symbolem jedlých hub hříbek, hřib neboli hřiban, protože hřib představuje

Více

Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12

Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12 Rostliny v lese VY_12_INOVACE_PRV.123.12 Mgr.Charlotta Kurcová říjen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Rostliny v lese Podtéma: lesní keře a plody, rostliny se kterými se nejčastěji setkáváme

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty)

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Bohemia centralis 20: 29-34, 1991 Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav- Čejetičky (Choboty) Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Emanuel OPRAVIL POPIS

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Želinský meandr"

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Želinský meandr Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Želinský meandr" Název zvláště chráněného území Želinský meandr Předmět ochrany Předmětem ochrany je skalnatý meandr kaňonovitého údolí řeky Ohře a zde se vyskytující

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na lokalitách Lipová-lázně a Lázně Jeseník v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Magda Zmrhalová, Revoluční 192, 788 15 Velké Losiny,

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více