Příloha k ŠVP č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k ŠVP č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice"

Transkript

1 Příloha k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice Škola: Základní škola Sokolnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ředitel ka školy: Mgr. Zita Butalová Koordinátor ka ŠVP: Mgr. Jana Hrdličková Platnost dodatku: od Přílohou č. 1 se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Sokolnice v návaznosti na Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa) vyhlášené MŠMT dne 26. března 2013 pod. č. j. MSMT- 5488/ V Sokolnicích dne Razítko školy ředitelka školy

2 Koncepce podpory zdraví na ZŠ Sokolnice ve školním roce 2014/2015 se změnami provedenými v obsahu a organizaci výuky a režimu žáků ve vazbě na pokusné ověřování programu Pohyb a výživa 1.Pohyb 1.1.Vyučovací předmět Tělesná výchova V ročníku probíhá výuka 3 hodiny týdně, ve ročníku 2 hodiny týdně. Rozsah hodin s ověřováním programu Pohyb a výživa nebyl nijak upraven. V rámci projektu bude v hodinách TV probíhat sledování a hodnocení tělesné zdatnosti pomocí Unifittestu. V ročníku proběhne hodnocení 2 krát ročně (září, konec května). Žáci budou seznamováni se svými pokroky a motivováni ke zlepšování své kondice. Ve ročníku proběhne hodnocení také 2 krát ročně (září, konec května) a žáci budou mít k dispozici přehledné tabulky svých výsledků, aby mohli sami posoudit svá zlepšení. Přehledné tabulky výkonů žáků budou součástí pedagogického deníku po celý 1. stupeň Integrace pohybových aktivit a informací o pohybu do dalších vyučovacích předmětů Cíl změny: Umožnit žákům větší prostor pro pohybové aktivity i v hodinách jiných předmětů, cíleně působit na odstranění únavy a kompenzaci jednostranné zátěže žáků při výuce Zařadíme cvičení v hodině některého předmětu alespoň 1x denně v každém ročníku. Postupně se pokusíme přejít na využití cvičení vždy, když je na žácích patrná únava V předmětu Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda zařadíme terénní cvičení minimálně jednou za měsíc. Bude označeno v třídní knize Zařadíme do vyučování minimálně jednou týdně výuku v pohybu a to v různých předmětech (matematika, český jazyk, anglický jazyk). Tato výuka může být realizována v aule, na školním dvoře či školním hřišti. Tato hodina bude označena v třídní knize Poučení o pohybu realizuje se formou informací o významu pohybu v Přírodovědě, Tělesné výchově a Osobnostní výchově (zdravý životní styl ročník). Ve ročníku začleníme do Prvouky a Přírodovědy týdenní sledování pohybových aktivit podle pohybové pyramidy během celého dne a vyhodnocení tohoto sledování 2 krát ročně (jaro, podzim). V každém ročníku na 1. stupni věnujeme 1 hodinu Prvouky, Přírodovědy nebo Osobnostní výchovy měsíčně výuce o významu pohybu pro zdraví, k ovládnutí 6 priorit pravidelnost, pestrost, přiměřenost, příprava, pravdivost, pitný režim. Konkrétní učivo v jednotlivých předmětech budeme průběžně zpracovávat a na konci školního roku začleníme do ŠVP.

3 1.3. Pohybové aktivity v režimu žáků ve škole Cíl změny: Nabídnout žákům víc pohybových aktivit Vyčleníme jednu přestávku denně ( ne velkou po 2. vyučovací hodině) jako pohybově rekreační (např. po 3. hodině). Během této přestávky vytvoříme podmínky pro neřízený pohyb dětí dodáme různé pomůcky, budeme motivovat žáky k pohybu Sportovní kroužky pro žáky všech ročníků 1. stupně již máme v nabídce několik let Žáci 1. stupně jezdí pravidelně na týdenní školu v přírodě Na jaře a na podzim uspořádáme pravidelně sportovní den, do jehož organizace se pokusíme zapojit rodiče Na jaře uspořádáme týden zdraví. Bude se týkat jak pohybu, tak výživy Materiální a prostorové podmínky pro pohybové aktivity Cíl změny: Umožnit lepší využití prostorů chodeb pro PA o přestávkách V současnosti má škola k dispozici: aulu, hřiště s umělým povrchem, dvůr, chodby Upravíme školní dvůr vyznačíme na zemi skákacího panáka, člověče nezlob se atd. V aule jsou žíněnky a pomůcky pro Tv. Úpravu chodeb zvážíme během roku s ohledem na bezpečnost provozu Propagace a informace o pohybových aktivitách, motivace v dané oblasti Cíl změny: Motivovat žáky, jejich rodiče i učitele pro větší podporu pohybových aktivit. Poučit učitele a rodiče žáků o významu pohybu pro žáky, o jejich pohybových potřebách, o způsobech aktivní spolupráce se školou atd Na úvodní třídní schůzce seznámíme rodiče s projektem Pohyb a výživa, s důvody, proč jsme se stali pilotní školou. Poučíme je o významu pohybu pro zdraví dětí Na webové stránky přidáme tyto informace a pohybovou pyramidu, postupně formuláře na týdenní sledování PA po celý den atd Prostory na chodbách využijeme k instalaci nástěnek o pohybu a jeho významu, v jednotlivých třídách si učitelé také vytvoří nástěnky týkající se pohybu v jejich třídě Budeme přispívat do databáze námětů PA na www POP PaV.

4 1.6. Hodnocení oblasti pohybu Cíl změny: Objektivně zhodnotit, co ze zamýšlených změn se daří, co se nedaří a proč Vyhodnocení tabulek tělesné zdatnosti na začátku a konci školního roku. Zhodnocení, jak se tělesná zdatnost zlepšila V lednu a v červnu vyhodnotit ze zápisů v třídních knihách, jak se daří zařazovat pravidelně aktivní učení v pohybu a terénní cvičení. Zhodnotit jejich četnost a pravidelnost jestli je vhodná, nebo je třeba upravit s ohledem na výuku V diskusi učitelů zhodnotit v průběhu školního roku, jak se daří zařadit do výuky každodenní tělocvičné chvilky s ohledem na výuku, a jaký mají účinek na soustředění a následující práci žáků Zhodnotit na konci školního roku, jak lze upravit chodby a třídy k využití pro neřízené sportovní aktivity žáků s ohledem na jejich bezpečnost Ověřit znalosti z oblasti pohybu při vyplňování evaluačních listů v pracovním sešitě. 2. Výživa 2.1. Začlenění problematiky výživy do výuky Cíl změny: Obohatit poznatky a dovednosti v oblasti výživy v návaznosti na Edukační program POP PaV V ročníku věnujeme 1 hodinu Prvouky měsíčně učivu o potravinové pyramidě, velikosti porcí a pestrosti stravy Ve ročníku věnujeme 1 hodinu Přírodovědy nebo Osobnostní výchovy nácviku práce s potravinovou pyramidou, vyhodnocování svých stravovacích zvyklostí, nácviku dodržování šesti priorit v oblasti výživy pestrost, pravidelnost, přiměřenost, příprava, pravdivost, pitný režim V ročníku zařadíme do předmětu Pracovní činnosti (případně i jiných předmětů) několikrát do roka praktickou přípravu zdravé svačinky. Konkrétní učivo v jednotlivých předmětech budeme průběžně zpracovávat a na konci školního roku začleníme do ŠVP Výživové aktivity v režimu žáků ve škole Cíl změny: Vytvořit lepší podmínky pro pravidelný výživový a pitný režim žáků. Zlepšit nástroje pro pravidelné sledování výživového a pitného režimu Průběžně budeme zjišťovat, zda žáci snídají, vyhodnocovat a na třídních schůzkách projednávat s rodiči. Popřípadě zajistíme, že se děti mohou nasnídat v ranní družině.

5 Vzhledem k tomu, že školní jídelna není součástí školy, nemůžeme dětem připravovat zdravé svačinky ve školní jídelně. Svačinová přestávka je po 2. vyučovací hodině, to zůstává beze změny. Průběžně budeme kontrolovat svačinky, upozorňovat samotné žáky, co v nich chybí, na třídních schůzkách opět projednávat s rodiči. V páté třídě mají žáci jeden den 6 vyučovacích hodin. Budeme kontrolovat, že tento den mají větší svačinu a část si nechávají na přestávku po 4. vyučovací hodině Jídelní lístek školní jídelny je vyvěšován na nástěnce školy (přízemí). Ve ročníku budeme s jídelním lístkem pracovat ve vyhrazených hodinách (viz , ) V průběhu dne budeme kontrolovat, kolik toho žáci vypijí, kdy a co pijí atd. Žáci mají možnost objednávat si mléko v rámci projektu Mléko do škol. Budeme sledovat počet žáků ve třídách, kteří tuto možnost využívají. Dále povedeme žáky k doplňování pití pitná voda z vodovodu Zájmové aktivity v oblasti výživy a pitného režimu Cíl změny: Vytvořit širší spektrum možností pro žáky ověřovat si vědomosti a dovednosti z oblasti výživy a stolování při praktických činnostech Ve škole funguje kroužek Šikovný kuchař, kde se žáci učí připravovat různé pomazánky a jednoduchá jídla Každoročně pořádáme akci Školní koláč. Letos ji zaměříme na zdravější varianty koláčů i slané V rámci Týdne zdraví, který proběhne na jaře, se budeme věnovat nejen pohybovým, ale i výživovým činnostem Materiální a prostorové podmínky pro výživové aktivity a stravování Cíl změny: Zlepšit podmínky pro stravování a výživové aktivity žáků Naše škola nemá vlastní školní jídelnu, ta je součástí mateřské školy. Vaří se jedno jídlo Žáci si nosí vlastní nápoje, v poledne zajišťuje pitný režim školní jídelna. Ve školní družině mají žáci sirup. Budeme klást důraz na doplňování tekutin pitnou vodou z vodovodu Automat na nápoje nebo bufet ve škole nemáme a zřizovat nebudeme Škola má vlastní dobře vybavenou kuchyňku, kterou lze využívat při výuce.

6 2.5. Účast v projektech týkajících se stravování Naše škola bude pokračovat v projektu Ovoce do škol i Mléko do škol Propagace a informace o výživových a stravovacích činnostech, motivace v dané oblasti Cíl změny: Motivovat žáky, jejich rodiče i učitele pro větší podporu výživových činností. Poučit učitele, další zaměstnance školy a rodiče žáků o významu zdravého stravování pro žáky, o jejich stravovacích potřebách, o způsobech aktivní spolupráce se školou atd Zařadíme na www stránky školy základní informace o POP PaV, postupně přidáme informace pro rodiče o významu výživy pro žáky 1. stupně, náměty pro zdravou stravu, ve spolupráci s lektorkou POP PaV zařadíme text o zdravé výživě a významu pravidelné stravy (snídaně, svačiny) Na chodby i do jednotlivých tříd umístíme nástěnky a budeme je cíleně využívat k motivaci zdravé stravy i k výuce Jednou za rok uspořádáme pro rodiče besedu o zdravé výživě s lektorem z projektu PaV Budeme přispívat do databáze námětů PA na www POP PaV Hodnocení oblasti výživy Cíl změny: Objektivně zhodnotit, co ze zamýšlených změn se daří, co se nedaří a proč Ve ročníku využijeme jako vstupní test vlastní materiály, na konci roku tento test zopakujeme a porovnáme, jestli došlo ve stravování žáků k posunu k lepšímu Vyhodnotíme znalosti žáků z oblasti výživy prostřednictvím evaluačních listů v pracovním sešitě.

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017 ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE 1 1. Identifikační údaje školy a) název: Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizacemi b) adresa: ZŠ a MŠ Velká

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018 Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 tel./fax : + 420566663124, e-mail : zsheralec@iol.cz, www.zsheralec.cz KONCEPČNÍ ZÁMĚRY

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice aktualizace na školní rok 2011/2012 9. aktualizované vydání 1. září 2011 1. vydání 2. září 2002

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více