ceník 2013 Platnost ceníku od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ceník 2013 Platnost ceníku od 1. 7. 2013."

Transkript

1 ceník 2013 Platnost ceníku od vydání I já jsem spokojeným zákazníkem. Václav Vydra LAŽBA ZAHRANÍ ARCHITKTURA zdicí prvky OBRUBNÍKY SVAHOVÉ TVÁRNIC ZTRACNÉ BNĚNÍ prvky odvodnění

2 1. ÚČL A ROZSAH PLATNOSTI 1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen VOP ) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody, ve kterých je ITON s. r. o. stranou prodávající Tyto podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené firmou ITON s. r. o. nebo jsou pro potřebu zákazníka k dispozici na expedicích jednotlivých výrobních závodů. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek. 2. ZBOŽÍ, CNOVÉ POMÍNKY A PALTOVÉ HOSPOÁŘSTVÍ 2.1. Sortiment, druh a provedení zboží je uveden v obchodních listinách prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že zboží odpovídá platným normám, stavebně-technickým osvědčením a podnikovým normám jednotlivých výrobků. Provedení a zobrazení zboží v obchodních listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky podle 420 ods. 3 Obch. zák Cena zboží je stanovena ceníky prodávajícího, platnými v době vyskladnění nebo dodávky. Vystavením objednávky nebo podpisem smlouvy kupující potvrzuje znalost ceníků, VOP a souhlas s cenou. K ceně přináleží 21 % PH. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Sleva se vyznačí v daňovém dokladu dodávky. Nezaplatí-li kupující účtovanou částku řádně a včas, může dodavatel za odebrané zboží dodatečně doúčtovat poskytnutou slevu Cena dodávaného zboží je splatná při odběru, u zálohové faktury do 7 dnů od vystavení, v ostatních případech do 14 dnů od převzetí zboží a vystavení dokladu, není-li písemně sjednáno jinak. Cena se platí pod značením dávky, kterým je při bezhotovostní platbě variabilní symbol číslo faktury. Cenové podmínky platí dle VOP, není-li ve smlouvě či jinou písemnou formou sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak Zboží je dodáváno na paletách o rozměrech 120 cm x 80 cm a 120 cm x 100 cm, jejichž cena bez PH je uvedena v ceníku prodávajícího na straně 6. Za předanou paletu se zbožím je kupujícímu účtována ceníková částka, zdaněná základní sazbou PH, která je splatná vždy s cenou zboží. Kupující má právo palety a rošty stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím použitelné, vrátit prodávajícímu do 90 dnů od dodávky nebo vyměnit při další dodávce na započtení ceny palet této dodávky. Kupující doloží skutečné dodávky (dodacím listem popř. pokladním dokladem a to pouze v originálním výtisku) a jejich rozsah odpovídající vráceným paletám. Při vrácení nepoškozených palet bude odečteno 10 % z ceny za běžné opotřebení (+ PH 21 %). Vyúčtování opotřebení palet a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet a roštů v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 90 dnů od dodávky. O nepřevzatých paletách a roštech je proveden zápis o jejich přejímce. Palety a rošty nepřevzaté na sklad budou ihned vráceny zákazníkovi nebo uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů. V této lhůtě si je může kupující vyzvednout a odvézt zpět nebo může být po dohodě ve výjimečných případech na tyto palety a rošty vystaven dobropis v částce 50 Kč/kus (s PH). Pokud nedojde k dohodě budou tyto palety a rošty vyřazeny z naší evidence a sešrotovány. Palety a rošty stejného druhu kupující vrátí na místo původní dodávky, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo. 3. OACÍ POMÍNKY, PŘCHO RIZIK A VLASTNICTVÍ 3.1. Objednávka musí obsahovat: druh, množství a barvu zboží, požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr, dodání, odvoz na určené místo), způsob placení na základě ceníku a VOP (platba předem na základě zálohové faktury, při odběru, ve splatnosti), jméno, adresu, telefon, IČ, IČ a podpis kupujícího (pro fyz. osoby platí přiměřeně), požadovaný termín vývozu, ovou adresu pro případ písemného potvrzení objednávky. Objednávka v písemné formě platí, je-li zaslána do výrobního závodu prodávajícího a opatřena podpisem kupujícího nebo jeho pověřeného pracovníka. Objednávku je nutné doručit alespoň 1 den před datem expedice, v případě odběru neúplných palet zboží alespoň 3 dny předem odávkou se rozumí předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu, vyskladněním se rozumí předání a převzetí takového zboží k přepravě. Při dodávce nebo vyskladnění potvrdí přebírající dodací list. odací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Není-li dodací list, má se za to, že faktura slouží zároveň jako doklad jej nahrazující, převzetím zboží se pak rozumí den vystavení faktury. odávkou nebo vyskladněním jsou závazky prodávajícího splněny. Neodebere-li kupující objednané zboží včas, může prodávající účtovat skladné ve výši 10 Kč za každý den a každou paletu objednaného zboží Převzetím zboží při dodávce nebo vyskladněním kupující splnil své závazky zboží řádně prohlédnout a zjistit shodu jím požadovaného zboží s přebíraným a že kupuje zboží ve stavu, v jakém se při dodávce nachází. To se týká zejména zjištění druhu, stavu, barvy, provedení a množství zboží.kupující přebírá zboží při dodávce nebo vyskladnění. Převzetím zboží kupující také potvrzuje splnění závazku prodávajícího a předání dokladů ke zboží podle 417 Obch. zák. včetně těchto podmínek, jakož i týkajícího se množství, jakosti a obalů podle 420 Obch. zák Nepřebírá-li kupující zboží osobně, je povinen zajistit předložení pověření k převzetí (plné moci) pro své zástupce nebo pracovníky nejpozději při dodávce či vyskladnění. V případě, že takové pověření nebude prodávajícímu předloženo, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení ceny na přebírajícím a má se za to, že své závazky splnil dodávkou, vyskladněním nebo předáním této osobě Kupující je povinen zaplatit cenu včas. Pokud je dodávka v obchodním styku, v případě prodlení s placením uhradí prodávajícímu úrok 0,05 % účtované částky denně Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky obsažené ve smlouvě nebo faktuře Strany se dále dohodly, že součet všech majetkových sankcí či úroků si nebudou vzájemně účtovat ani vymáhat, nepřesáhnou-li v úhrnu Kč. Pokud však přesáhnou tento limit, je každá ze stran oprávněna účtovat a vymáhat všechny sankce nesnížené o tuto částku. Na zajištění zaplacení ceny zboží sjednává prodávající s kupujícím dle 553 Obč. zák. podmíněný převod vlastnictví k dodanému zboží. Zajišťovací převod vlastnictví může prodávající písemně uplatnit nejdříve 30. dnem prodlení se zaplacením. Účinků nabude 3. dnem po odeslání. Prodávající je oprávněn dodávku převzít zpět na částečnou úhradu pohledávek vůči kupujícímu Od převzetí zboží běží reklamační a záruční lhůty. Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží při dodávce nebo vyskladnění Kupující má právo od smlouvy odstoupit jen, nesplní-li prodávající ani náhradní dodávku do deseti dnů po uplynutí dodací lhůty a poté, co kupující zaplatil část ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání a tyto podmínky, zejm. v případě prodlení s placením ceny zboží Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na základě předchozí dohody, a to v nezávadném stavu a v originálním balení v cenách kupní ceny mínus 20 % ůvodem k odstoupení není vyšší moc, neodvratitelné nebo nepředvídatelné okolnosti, kterým prodávající nemohl zabránit. Každá ze stran může od smlouvy odstoupit, dopustila-li se druhá strana vůči ní zavrženíhodného nekalosoutěžního jednání. 4. ZÁRUKA, OPOVĚNOST ZA VAY, RKLAMAC 4.1. Prodávající zaručuje dodat zákazníkovi kvalitní výrobky, vyhovující v době nákupu všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Výrobky jsou odzkoušeny zkušebnou VÚT v Brně a VUPS Praha. održování vyrovnané kvality výrobků je zajištěno systémem kontroly jakosti výroby a výstupní kontrolou výrobků Prodávající poskytuje na vlastní výrobky formou náhradní dodávky záruku po dobu 20 let od data nákupu na vady, které vzniknou závadami materiálu dlaždic nebo výrobními chybami a to u výrobků I. jakosti Výrobky jsou expedovány s minimálně 70 % konečnou pevností, není-li dohodnuto jinak. Kupující bere na vědomí, že je nutná zvýšená opatrnost při manipulaci a zpracování výrobků Záruční lhůta začíná běžet dnem odběru výrobků (tj. dnem vystavení dodacího listu nebo účetního dokladu) Reklamaci lze uplatňovat pouze na základě předloženého dodacího listu nebo účetního dokladu a uplatňuje se u prodávajícího. Při odběru přes obchodní firmu se uplatňuje reklamace prostřednictvím této obchodní firmy. A začíná běžet dnem doručení reklamace výrobci Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v důsledku abnormálního nebo nepřiměřeného použití výrobku, neodborné manipulace s výrobky a za vady způsobené třetí osobou. Záruka se též nevztahuje na drobné odlišnosti v odstínu barvy povrchu výrobků, zvláště u neucelených objednávek, nebo dodávek výrobku s dlouhou časovou prodlevou Reklamační řízení se nevztahuje na výrobky s výskytem výkvětů, které vznikají při výrobě vysoce pevnostních betonů ze zavlhlých betonových směsí během zrání betonu. Tyto výkvěty nemají žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků a zmizí vlivem působení provozu a povětrnostních podmínek Společnost ITON s. r. o. neodpovídá za vady na zdících tvarovkách (štípaný kámen), pokud budou zabudované při trvalých teplotách nižších než +5 C. Z důvodu prudkých teplotních změn může dojít k destrukci zdících tvarovek změnou objemové i výplně. Obecně platí, že proces tvrdnutí betonu se zastavuje při teplotě +5 C a při nižších teplotách pouze vysychá. Z tohoto důvodu je potřeba pečlivě zvážit, zda je možné ještě před zimním obdobím provést vyplnění dutin tvarovek betonem. ále výrobce neodpovídá za nesprávné použití výrobku nebo za špatné zabudování či nedodržení postupu prací Reklamační řízení se nevztahuje na vady způsobené nevhodným udržováním betonových výrobků (posypem agresivními materiály, působením ropných produktů, působením agresivních chemických činidel, apod.) Výrobky dodávané na paletách jsou od prodávajícího zajištěny proti poškození. Reklamace se nevztahuje na závady vzniklé při dopravě výrobků od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží je nutné mít zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (kurtováním). Za vady vzniklé při dopravě (porušení obalu, rozsypání výrobků, nešetrné skládání z vozidla, apod.) zodpovídá dopravce V případě dodání výrobků, které mají zjevné vady, se kupující zavazuje neprodleně vyzvat dodavatele telefonicky a nejpozději do 48 hodin uplatnit reklamaci písemnou formou. Výrobky, mající zjevné vady, nesmí být zabudovány a musí být ponechány ve stavu, zajišťujícím průkazně původ zboží (identifikační štítek a dodací list). Prodávající nenese jakékoli důsledky, plynoucí ze zabudování takovýchto výrobků Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálních paketů vyskytnout ne více jak 1 % výrobků odchylné jakosti, než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky musí být při pokládce vytříděny a nesmí být zabudovány Při neoprávněných reklamacích má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu vzniklé náklady v plné výši Reklamace výrobků nedává kupujícímu právo neplnit platební podmínky, ke kterým se zavázal. 5. ZÁVĚRČNÁ USTANOVNÍ 5.1. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VOP a v souvislosti s nimi budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a 262 Obchodního zákoníku. Petr iviš jednatel společnosti VŠOBCNÉ OBCHONÍ A OACÍ POMÍNKY

3 NABÍKA BARV A POVRCHŮ RTRO LAŽBA, RTRO BLOKY colormix GIRALA colormix MIRA colormix TAMPICO ČRVNÁ COLORMIXY colormix RUN colormix JUST colormix FLAMNGO colormix COROLLA HNĚÁ ČRNÁ OKROVÁ PŘÍRONÍ colormix SALOMA colormix BLLAZA colormix TROPICO colormix ACRO KARAMLOVÁ colormix MOCCA colormix ARNO colormix MARMO colormix FALBO TVAROVKY ŠTÍPANÉ colormix GIRALA colormix TAMPICO OKROVÁ PŘÍRONÍ colormix BRONZRO colormix MORANO colormix LAVICO colormix ANTRACIT ČRVNÁ ČRNÁ HNĚÁ KARAMLOVÁ LAŽBY LUX povrch LUX MARMTTA povrch LUX FULVO BARVY ČRNÁ PÍSKOVÁ ŽLUTÁ BÍLÁ PŘÍRONÍ ČRVNÁ HNĚÁ KARAMLOVÁ 2 Barevné odstíny produktů se vlivem tisku mohou lišit od skutečnosti. Barevnost a probarvenost colormixů se vzhledem k nahodilému míchání barev může měnit. 3

4 NABÍKA BARV A POVRCHŮ PLOŠNÉ LAŽBY POVRCH NORMAL POVRCH CASCO detail povrchu colormix MARMO colormix ACRO colormix TROPICO detail povrchu CASCO antracit CASCO hnědá CASCO cihlová colormix MOCCA colormix ARNO CASCO žlutá CASCO bílá POVRCH CNTO POVRCH LUX detail povrchu CNTO antracit CNTO hnědá CNTO cihlová detail povrchu LUX fulvo LUX marmetta CNTO žlutá CNTO bílá POVRCH LORO detail povrchu LORO cihlová LORO oranžová LORO lososová 4 Barevné odstíny produktů se vlivem tisku mohou lišit od skutečnosti. Barevnost a probarvenost colormixů se vzhledem k nahodilému míchání barev může měnit.

5 PŘHL VÝROBNÍHO PROGRAMU SKLABNÉ LAŽBY zdicí prvky diton stone ITON PAVÉ I. (3 kameny) ITON PAVÉ II. (10 kamenů) ITON STA (7 kamenů) ITON Tesela LUX (3 kameny) ITON mozaika (4 kameny) retro blok I. 39 x 19 x 19 retro blok II. 29 x 19 x 19 retro blok III. 19 x 19 x 19 retro blok IV. s otvory 39 x 19 x 9 retro blok IV. bez otvorů 39 x 19 x 9 retro blok V. 19 x 19 x 9 Zákrytová stříška retro 30 x 19,5 x 7 ZÁSLPKA STŘÍŠK U SLOUPKŮ 400/400 RTRO 8,5 x 8,5 x 7 RTRO CIHLA 29 x 14 x 6,5 ITON Rocco I. 16 x 16 x 6 ITON Rocco II. 24 x 16 x 6 ITON alpaca I. 14 x 14 x 6 ITON alpaca II. 21 x 14 x 6 ITON RTRO LAŽBA I. 14 x 14 x 6 ITON RTRO LAŽBA II. 21 x 14 x 6 ITON RTRO LAŽBA III. 28 x 21 x 6 SKLABNÉ A ZÁMKOVÉ LAŽBY PT A, B, C, 1, 2, 38,5 x 19 x 19 PTH HLAKÁ 38,5 x 19 x 19 zd sloupková štípaná 45 x 45 x 5 ZS sloupková 50 x 50 x 5,5 ZS průběžná 40 x 30 x 5 PS štípaná 20 x 30 x 7 KOSTIČKA 10 x 10 x 6 10 x 10 x 8 kostka 20 x 20 x 6 20 x 20 x 8 kostka rovná hrana 20 x 20 x 8 kostka vodicí linie 20 x 20 x 8 PARKTA 20 x 10 x 4,5 20 x 10 x 6 20 x 10 x 8 parketa rovná hrana 20 x 10 x 6 20 x 10 x 8 PARKTA slepecká 20 x 10 x 6 ÍČKO 20 x 16 x 4 20 x 16 x 6 20 x 16 x 8 20 x 16 x 10 ÍČKO rovná hrana 20 x 16 x 6 20 x 16 x 8 20 x 16 x 10 ÍČKO slepecké 20 x 16 x 6 ÍČKO krajovka 20 x 16 x 6 20 x 16 x 8 20 x 16 x 10 ÍČKO půlka 20 x 16 x 6 20 x 16 x 8 20 x 16 x 10 TRČÍK 23 x 14 x 6 VLNKA 22 x 11 x 6 22 x 11 x 8 kámen wall I. 30 x 37 kámen wall II. 16 x 23 kámen wall III. 22 x 30 rovný kámen wall IV. 23 x 30 kámen wall V. rohový k půlení 30 x 33,5 sloupek wall stříška wall I. 14,5 x 25 stříška wall II. 21,5 x 32 stříška wall III. 30 x 35 k půlení Obrubníky a svahové prvky ZTRACNÉ BNĚNÍ 15, 20, 30, 40, 50 ZÍCÍ CIHLA 29 x 14 x 6,5 lícová CIHLA 29 x 14 x 6,5 Vegetační dlažby, přídlažby a žlaby LINI ŘVA ZÁHONOVÝ OBRubník 50 x 5 x x 5 x 20 palisádový obrubník ø 50 x 6 x 25 chodníkový OBRubník 50 x 8 x x 8 x x 10 x 25 PALISÁA polo 11,5 x 11,5 x 50 11,5 x 11,5 x 35 silniční OBRubník 100 x 15 x 15 25, přechodový L/P** palisáda corto ø 13 x 40 ø 13 x 60 palisáda ASTA ** ø 11,5 x 40 ø 11,5 x 60 silniční OBRubník 100 x 15 x 30 silniční OBRubník 100 x 15 x 15, nájezdový palisáda grande ø 20 x 60 ø 20 x 80 silniční obrubník 100 x 15 x x 15 x 25 ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNIC 60 x 40 x 8 60 x 40 x 10 zatravňovací LAŽBA VGA 20 x 20 x 8** tercia zámek výška 15 tercia klíč výška 15 štěrbinový žlab 100 x 20 x 20, zatížení 400 Prkno x 25 x 5 Prkno 3 50 x 25 x 5 Prkno 2 75 x 25 x 5 Prkno 4 25 x 25 x 5 PALISÁA GRAN ø 20 x 100 ø 20 x 120 PŘÍLAŽBA 50 x 25 x 8 žlab velký 67 x 33 žlab malý i 34 x 20 žlab malý ii 25 x 21 Prkno S1 90 x 22,5 x 5 Prkno S2 45 x 22,5 x 5 PLOŠNÉ LAŽBY VLKOFORMÁTOVÁ LAŽBA ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 290 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 330 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 370 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘCHOOVÝ LVÝ ( PRAVÝ) ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘCHOOVÝ LVÝ ( PRAVÝ) ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LVÝ ( PRAVÝ) plošná LAŽBA 30 x 30 x 4 plošná LAŽBA 40 x 40 x 5 plošná LAŽBA 50 x 50 x 5 plošná LAŽBA 40 x 60 x 5 VLKOFORMÁT. LAŽBA 100 x 100 x 6 VLKOFORMÁT. LAŽBA 50 x 50 x 60 6 ladenna 33 x 31 x 19/17 svahové tvárnice GAMA I. 60 x 40 x 25 svahové tvárnice GAMA II. 30 x 40 x 25 svahové tvárnice LTA 30 x 23 x 20 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LVÝ ( PRAVÝ) KORAČNÍ KOSTKA 9,5 x 9,5 x 5 ** obchodované zboží KORAČNÍ KOSTKA 19,5 x 19,5 x 5 TROJÚHLNÍK 40 x 40 x 5 KORAČNÍ PÁS 40 x 9,5 x 5 KORAČNÍ PÁS 40 x 19,5 x 5 VLKOFORMÁT. LAŽBA 100 x 50 x 60 7

6 SKLABNÉ LAŽBY POVRCH LUX červená, černá, BLAZA, COROLLA, BRONZRO, LAVICO, TAMPICO, RUN, JUST, MARMO, ARNO, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá SALOMA, TROPICO, FALBO, MORANO, GIRALA, FLAMNGO MOCCA, ACRO hnědá, okrová, karamelová MARMTTA, karamelová MARMO ANTRACIT MIRA FULVO /m 2 m 2 (m 2 ) balení ITON STON výška 80 m 2 359,-/434,- 399,- * /483,- * ,-/604, *** 7,62 161, ITON PAVÉ I. (3 kameny) 80 m 2 359,-/434,- 409,-/495, ,-/616, ,-/664,- *** 8,8 158, ITON PAVÉ II. (10 kamenů) 80 m 2 359,-/434,- 409,-/495, ,-/616, ,-/664,- *** 7,2 185, ITON STA (7 kamenů) 60 m 2 359,-/434,- 409,-/495, ,-/616, *** 9,54 142, ITON Alpaca I. 140 x 140 x 60 m 2 249,-/301,- 309,-/374,- 369,-/447, ,-/483, ,97 122, ITON Alpaca II. 210 x 140 x 60 m 2 249,-/301,- 309,-/374,- 369,-/447, ,-/483, , ITON TSLA (3 kameny) 60 m 2 249,-/301,- 309,-/374,- 369,-/447,- 399,-/483,- 399,-/483, ,-/616,- *** 10,2 125, ITON Mozaika (4 kameny) 80 m 2 299,-/362,- 359,-/434,- 419,-/507,- 459,-/556,- 459,-/556, ,-/556, *** 8,43 176, ITON ROCCO I. 160 x 160 x 60 m 2 249,-/301,- 309,-/374,- 369,-/447,- 399,-/483,- 399,-/483, ,75 136, ITON ROCCO II. 240 x 160 x 60 m 2 249,-/301,- 309,-/374,- 369,-/447,- 399,-/483,- 399,-/483, ,52 138, ITON RTRO LAŽBA I. 140 x 140 x 60 m 2 309,-/374, ,-/495,- 509,-/616, ,40 122, ITON RTRO LAŽBA II. 210 x 140 x 60 m 2 309,-/374, ,-/495,- 509,-/616, ,82 122, ITON RTRO LAŽBA III. 280 x 210 x 60 m 2 309,-/374, ,-/495,- 509,-/616, ,58 122, * ITON STON se nevyrábí v barvě černé. *** Iton pavé I. (3 kameny), kámen x 300, kámen x 300, kámen x = 8 vrstev (vrstva = 1,1 m 2 ) Iton pavé II. (10 kamenů), kámen x 150, kámen x 150, kámen x 150, kámen x 150, kámen x 150, kámen x 150, kámen x 150, kámen x 150, kámen x 150, kámen x = 8 vrstev (vrstva = 0,9 m 2 ) ITON MOZAIKA: 1 = 8 vrstev (vrstva = 1,05375 m 2 ). ITON tesela: 1 = 10 vrstev (vrstva = 1,02 m 2 ). ITON STA (7 kamenů), kámen 1 a x 209, kámen 3 a x 419, kámen 5 a x 419, kámen x = 9 vrstev (vrstva = 1,06 m 2 ). ITON STON: 1 = 10 vrstev (vrstva = 0,762 m 2 ) Odběr po ucelených vrstvách. Jednotlivé formáty dlažby ITON MOZAIKA, ITON TSLA, ITON STON, ITON PAVÉ a ITON STA se nedají objednat samostatně. Palety: 120 x 80 cm 210 Kč/vč. PH 254 Kč, 120 x 100 cm 210 Kč/vč. PH 254 Kč RUN JUST FLAMNGO Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. Uvedená cena: bez PH/s PH FALBO BRONZRO MORANO LAVICO ANTRACIT ACRO TROPICO MARMO ARNO MOCCA POVRCH LUX LUX fulvo LUX marmetta BLLAZA SALOMA COROLLA GIRALA MIRA TAMPICO 8 9

7 SKLABNÉ A ZÁMKOVÉ LAŽBY A POVRCH LUX červená, černá, písková, hnědá, karamelová bílá, žlutá RUN, JUST, FLAMNGO MARMTTA, FULVO /m 2 m 2 /* (m 2 /*) balení KOSTKA 200 x 200 x 60 m 2 229,-/277,- 289,-/350,- 349,-/422,- 399,-/483,- 509,-/616,- 25 9,6 127, KOSTKA 200 x 200 x 80 m 2 269,-/325,- 329,-/398,- 389,-/470,- 459,-/555, ,4 180, KOSTKA rovná hrana 200 x 200 x 80 m 2 269,-/325,- 329,-/398,- 389,-/470, ,4 172, KOSTKA vodicí linie x 200 x 80 m 2 499,-/604,- 569,-/688,- 619,-/749, ,4 169, KOSTIčka 100 x 100 x 60 m 2 199,-/241,- 259,-/313,- 319,-/386, ,90 (9,60) 124, KOSTIčka 100 x 100 x 80 m 2 219,-/265,- 269,-/325,- 329,-/398, ,92 169, parketa 200 x 100 x 45 m 2 139,-/168,- 229,-/277, ,96 (12,48) 93, parketa 200 x 100 x 60 m 2 149,-/180,- 239,-/289,- 299,-/362,- 349,-/422,- 509,-/616, ,8 (9,6) 128, parketa 200 x 100 x 80 m 2 209,-/253,- 269,-/325,- 329,-/398,- 379,-/459, ,64 170, parketa rovná hrana 200 x 100 x 60 m 2 179,-/217,- 239,-/289, ,80 127, parketa rovná hrana 200 x 100 x 80 m 2 219,-/265,- 269,-/325, ,64 169, parketa slepecká x 100 x 60 m 2 449,-/543,- 519,-/628,- 599,-/725, ,6 124, íčko 200 x 160 x 40 m 2 139,-/168,- 229,-/277, ,00 84, íčko 200 x 160 x 60 m 2 149,-/180,- 239,-/289,- 299,-/362, ,00 129, íčko 200 x 160 x 80 m 2 209,-/253,- 269,-/325,- 329,-/398, ,00 173, íčko 200 x 160 x 100 m 2 279,-/338,- 339,-/410, ,00 215, íčko skladba 200 x 160 x 60 m 2 149,-/180,- 239,-/289, ,00 129, íčko skladba 200 x 160 x 80 m 2 209,-/253,- 269,-/325, ,00 173, íčko skladba 200 x 160 x 100 m 2 279,-/338,- 339,-/410, ,00 215, íčko krajovka 200 x 140 x 60 5,80 * /7,00 * 7,80 * /9,40 * * 3,2* 1387 íčko krajovka 200 x 140 x 80 8,70 * /10,50 * 10,70 * /12,90 * * 4,3* 1471 íčko krajovka 200 x 140 x ,10 * /14,50 * * 5,4* 1372 íčko půlka 95 x 160 x 60 3,20 * /3,90 * 4,20 * /5,10 * * 1,7* 1223 íčko půlka 95 x 160 x 80 3,40 * /4,10 * 4,40 * /5,30 * * 2,3* 1334 íčko půlka 95 x 160 x 100 4,80 * /5,80 * 5,30 * /6,40 * * 3,0* 1311 íčko rovná hrana 200 x 160 x 60 m 2 179,-/217,- 239,-/289, ,00 132, íčko rovná hrana 200 x 160 x 80 m 2 219,-/265,- 269,-/325, ,00 173, íčko rovná hrana 200 x 160 x 100 m 2 279,-/338,- 339,-/410, ,00 214, íčko slepecká 1 200x 160 x 60 m 2 449,-/543,- 519,-/628,- 599,-/725, ,00 127, Vlnka 220 x 110 x 60 m 2 209,-/253,- 269,-/325, ,00 127, Vlnka 220 x 110 x 80 m 2 229,-/277,- 289,-/350, ,00 171, Terčík 230 x 110 x 60 m 2 209,-/253,- 269,-/325, ,52 131, Standardně pouze barva a červená * Cena je uvedena za1. Palety: 120 x 80 cm 210 Kč/vč. PH 254 Kč, 120 x 100 cm 210 Kč/vč. PH 254 Kč (..) data uvedena v závorkách platí pro výrobky z VZ Střítež. Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. Uvedená cena: bez PH/s PH RUN JUST FLAMNGO POVRCH LUX LUX fulvo LUX marmetta 10 11

8 PLOŠNÉ LAŽBY POVRCH CNTO POVRCH CASCO POVRCH LORO POVRCH NATURAL POVRCH LUX červená, černá, písková, hnědá, karamelová MARMO, ARNO, MOCCA, TROPICO, ACRO PLOšná LAŽBA 300 x 300 x 40 m 2 219,-/265,- 279,-/338, ,11 12,96 78, hnědá, cihlová, žlutá, bílá, antracit hnědá, cihlová, žlutá, bílá, antracit cihlová, lososová, oranžová JMNÁ, HRUBÁ MARMTTA, FULVO /m 2 m 2 balení PLOšná LAŽBA 400 x 400 x 50 m 2 295,-/357, ,-/580,- 349,-/424,- 449,-/545,- 449,-/545,- 419,-/507,-** 509,-/616,- 6,25 11,52 (9,60) 105,6 (117,5) 1242 (1152) PLOšná LAŽBA 400 x 600 x 50 m 2 295,-/357, ,-/580,- 349,-/424,- 449,-/545,- 449,-/545,- 419,-/507,-** 509,-/616,- 4,17 11,52 (9,60) 106,3 (117,4) 1249 (1152) PLOšná LAŽBA 500 x 500 x 50 m 2 279,-/338, ,-/580, ,-/507,-** 509,-/616,- 4,00 12,00 (10,00) 113,2 (133) 1383 (1332) KORAČNÍ KOSTKA 95 x 95 x 50 60,-/73,- 60,-/73,- 60,-/73,- 60,-/73,- * * 1 1 KORAČNÍ KOSTKA 195 x 195 x 50 80,-/97,- 80,-/97,- 80,-/97,- 80,-/97,- * * 4 4 TROJÚHLNÍK 400 x 400 x 50 80,-/97,- 80,-/97,- 80,-/97,- 80,-/97,- * * 8,5 8,5 KORAČNÍ PÁS 400 x 95 x 50 60,-/73,- 60,-/73,- 60,-/73,- 60,-/73,- * * 4 4 KORAČNÍ PÁS 400 x 195 x 50 80,-/97,- 80,-/97,- 80,-/97,- 80,-/97,- * * 8,3 8,3 LAŽIC (2 Pohledové hrany) 400 x 400 x ,-/424,- 449,-/545,- 449,-/545,- 509,-/616,- * * 16,9 16,9 LAŽIC (1 PohledovÁ hrana) 400 x 400 x ,-/424,- 449,-/545,- 449,-/545,- 509,-/616,- * * 16,9 16,9 * výrobek se prodává volně ložený ** obchodovatelné zboží (**) údaje v závorce se týkajípovrchu Naturale POVRCH NORMAL MARMO ACRO TROPICO MOCCA ARNO VLKOFORMÁTOVÉ LAŽBY POVRCH MONOLIT ŠÁ POVRCH LUX MARMTTA, FULVO /m 2 () balení POVRCH CNTO CNTO antracit CNTO hnědá CNTO cihlova CNTO žlutá CNTO bílá Velkoformátová dlažba 1000 x 1000 x ,-/2419,- 2199,-/2661, Velkoformátová dlažba 1000 x 500 x ,-/1209,- 1099,-/1330, , Velkoformátová dlažba 500 x 500 x ,-/483,- 559,-/677, , Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. POVRCH LORO LORO cihlová LORO oranžová LORO lososová Uvedená cena: bez PH/s PH POVRCH LUX LUX fulvo LUX marmetta POVRCH NATURAL NATURAL JMNÁ NATURAL HRUBÁ POVRCH CASCO CASCO antracit CASCO hnědá CASCO cihlová CASCO žlutá CASCO bílá 12 13

9 Linie dřeva prkna imitace dub imitace dub /bm () balení Prkno x 250 x ,-/325,- 1 * 29,4 29,4 Prkno x 250 x ,-/245,- 1,3 * Prkno x 250 x ,-/162,- 2 * 14,7 14,7 Prkno x 250 x ,-/131,- 4 * 7,3 7,3 * výrobek se prodává volně ložený prkna imitace SMRK imitace smrk /bm () balení Prkno S1 900 x 225 x ,-/252,- 1,1 * 23,8 23,8 Prkno S2 450 x 225 x ,-/126,- 2 * 13,2 13,2 * výrobek se prodává volně ložený VGTAČNÍ LAŽBY, PŘÍLAŽBA A ŽLABY Zatravňovací tvárnice červená /m 2 () balení ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNIC x 400 x 80 61,-/74,- 71,-/86,- 4, , ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNIC x 400 x ,-/83,- 79,-/96,- 4, , červená, černá, hnědá, okrová /m 2 (m 2 ) balení ZATR. dl. VGA** 200 x 200 x 80 m 2 319,-/386,- 369,-/446,- 25 8,64 142, ** obchodované zboží A [ 1 ] [ 2 ] 1] ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB o zatížení 400 2] ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNIC barva červená 3] CHONÍKOVÝ OBRUBNÍK barva TRCIA TRCIA KLÍČ výška 150 /m 2 (kg/) balení 72 17, m 2 560,-/678,- 5,6 + 5,6 TRCIA ZÁMK výška , přídlažba bílá /bm () balení přídlažba 500 x 250 x 80 49,-/59,- 65,-/479, , A odtokové žlaby černá, hnědá, červená, písková, karamelová /bm () balení štěrbinový žlab x 200 x ,-/604,- 599,-/723, , žlab velký 670 x 330 x 80 61,-/74,- A ,5 918 žlab malý I. 340 x 200 x 45 41,-/50,- A ,1 754 žlab malý II. 210 x 250 x 60 51,-/62,- A , Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. 14 Uvedená cena: bez PH/s PH [ 3 ] 15

10 Obrubníky a svahové prvky obrubníky červená, černá, hnědá, písková, karamelová /bm () balení PALISÁOVÝ obrubník 500 x 60 x ,-/74,- 71,-/86,-* ,3 983 A záhonový obr. 500 x 50 x ,-/35,- 39,-/47, , záhonový obr x 50 x ,-/65,- 74,-/90, , chodníkový obr. 500 x 80 x ,-/66,- 65,-/79, , chodníkový obr x 80 x ,-/103,- 105,-/127, , chodníkový obr x 100 x ,-/107, , Silniční obr. 500 x 150 x ,-/96, , Silniční obr x 150 x ,-/175, , Silniční obr x 150 x ,-/132, , Silniční obr. přechodový L/P** 1000 x 150 x ,-/373, , Silniční obr. nájezdový 1000 x 150 x ,-/120, , * Palisádový obrubník se vyrábí v barvě okrové. V barvě pískové není k dispozici. ** obchodované zboží BZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY šedá /bm () balení ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY x 400 x ,-/2264, ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY x 400 x ,-/2264, ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY x 400 x ,-/2264, ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ L 1000 x 400 x ,-/2264, ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ P 1000 x 400 x ,-/2264, ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ L 1000 x 400 x ,-/2264, ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ P 1000 x 400 x ,-/2264, ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘCHOOVÝ L 1000 x x ,-/2264, ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘCHOOVÝ P 1000 x x ,-/2264, ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘCHOOVÝ L 1000 x x ,-/2264, ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘCHOOVÝ P 1000 x x ,-/2264, [ 1 ] [ 2 ] 1] ITON STON colormix MORANO 2] ITON ROCCO colormix TROPICO 3] ITON TSLA colormix RUN 4] ITON RTRO LAŽBA II. colormix TAMPICO palisády červená, černá, hnědá, okrová, karamelová /bm () balení Palisáda POLO - hranatá 350 x 115 x ,-/42,- 41,-/50, ,2 540 Palisáda POLO - hranatá 500 x 115 x ,-/72,- 69,-/84, ,2 553 PALISÁA ASTA ø 11,5** 400 x 115 x ,-/50,- 53,-/64, ,0 590 PALISÁA ASTA ø 11,5** 600 x 115 x ,-/83,- 82,-/99, ,5 960 Palisáda CORTO ø x ,-/45,- 49,-/60, , Palisáda CORTO ø x ,-/83,- 82,-/99, , Palisáda GRAN ø x ,-/140,- 135,-/164,- 6, , Palisáda GRAN ø x ,-/193,- 199,-/241,- 6, ,2 949 Palisáda GRAN ø x ,-/261,- 255,-/309,- 6, , Palisáda GRAN ø x ,-/314,- 319,-/386,- 6, , ** obchodované zboží. Vyrábí se v barvě pískové. V barvě okrové a karamelové není k dispozici svahové tvárnice červená, černá, hnědá, okrová, karamelová /m 2 () balení svahové tvárnice ladenna 330 x 310 x ,-/72,- 62,-/75,- 13, ,9 884 svahové tvárnice GAMA I. 600 x 400 x ,-/152,- 160,-/194,- 6, , svahové tvárnice GAMA II. 300 x 400 x ,-/127,- 115,-/140, , svahové tvárnice LTA 300 x 230 x ,-/54,- 49,-/59,- 20, , Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. Uvedená cena: bez PH/s PH [ 3 ] [ 4 ] 17

11 zdicí prvky retro bloky C červená, C C černá, hnědá, TAMPICO, balení okrová, /m GIRALA 2 * karamelová /bm () Retro Blok I. 390 x 190 x ,-/96,- 89,-/108,- 99,-/120,- 12, , Retro Blok II. 290 x 190 x ,-/72,- 69,-/84,- 79,-/96,- 16, , Retro Blok III. 190 x 190 x ,-/59,- 59,-/72,- 69,-/84, , Retro Blok IV. s otvory 390 x 190 x 90 49,-/59,- 59,-/72,- 69,-/84, , Retro Blok IV. bez otvorů 390 x 190 x 90 49,-/59,- 59,-/72,- 69,-/84, , ztracené bednění rozměr v mm /m 2, /m 3 kg/ Ztracené bednění /150/250 28,-/34,- 8/ , Ztracené bednění /200/250 32,-/39,- 8/ , Ztracené bednění /300/250 36,-/44,- 8/ , Ztracené bednění /400/250 44,-/53,- 8/ , Ztracené bednění /500/250 41,-/50,- 13,3/ , Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. Uvedená cena: bez PH/s PH B Retro Blok V. 190 x 190 x 90 28,-/34,- 31,-/38,- 31,-/38, , RTRO ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 300 x 195 x 70 39,-/47,- 49,-/59,- - 5 * 144 9, ZÁSLPKA STŘÍŠK U SLOUPKŮ 400/400 RTRO * výrobek se prodává volně ložený 85 x 85 x 70 12,-/15,- 14,-/17,- 14,-/17,- * * 1,1 1,1 zdicí cihly červená, černá, hnědá, okrová, TAMPICO, GIRALA, MIRA /m 2 * /bm () balení RTRO ZICÍ CIHLA 290 x 140 x 65 14,-/17,- 18,-/22,- 21,-/26,- 53/379 * 240 5, RTRO BLOKY MIRA TAMPICO GIRALA POVRCHY ŠTÍPANÉ GIRALA TAMPICO LícovÁ Cihla - Ostrá hrana 290 x 140 x 65 12,-/15,- 16,-/20,- 19,-/23,- 53/379 * 255 6, červená /m 2 * /bm () balení zdicí cihla 290 x 140 x 65 10,-/12,- 12,-/15,- 53/379 * 255 5, Spotřeba 53 /m 2 je bez spárování cihel. Při spárování cihel je 42 /m 2. Plotové tvarovky, stříšky a zákrytové stříšky C červená, C černá, hnědá, okrová, karamelová TAMPICO, GIRALA /m 2 * /bm () balení PT hladká 385 x 190 x ,-/58,- 58,-/70,- - 12, , C A B C 1 2 PT A jednostranná 385 x 190 x ,-/63,- 62,-/75,- 82,-/99,- 12, , PT B oboustranná 385 x 190 x ,-/84,- 79,-/96,- 99,-/120,- 12, , PT C rohová 385 x 190 x ,-/96,- 89,-/108,- 109,-/132,- 12, , PT 1 třístranná 385 x 190 x ,-/108,- 99,-/120,- 119,-/144,- 12, , PT 2 třístranná 385 x 190 x ,-/108,- 99,-/120,- 119,-/144,- 12, , PT čtyřstranná 385 x 190 x ,-/132,- 119,-/144,- 139,-/169,- 12, , PS - průběžná štípaná 200 x 300 x 70 45,-/54,- 55,-/67,- - 5 * 120 7,4 913 [ 1 ] Z - sloupková štípaná 450 x 450 x ,-/229,- 209,-/253, , ZS - sloupková 500 x 500 x 50 x ,-/229,- 209,-/253, , ] RTRO BLOKY barva červená 2] RTRO BLOKY barva hnědá ZS - průběžná 400 x 300 x 50 x 55 99,-/120,- 109,-/132,- - 2,5 * 80 13, Na objednávku lze vyrobit v barvě bílé individuální kalkulace. PT hladká obsahuje deset půlek. [ 2 ] 19

12 iton wall roma NOVINKA (history+štípaný) Technické parametry výška černá, červená, hnědá GIRALA, TAMPICO, karamelová, okrová MIRA počet/ m 2, bm*, ** odběr po paletách/ vrstvách/ iton WALL kámen I., II., III., IV., V. 75 m 2 989,-/1197,- 1119,-/1354,- 1239,-/1499,- 2,7 1 iton WALL kámen I., II., III., IV., V. 150 m 2 989,-/1197,- 1119,-/1354,- 1239,-/1499,- 2,7 1 iton WALL stříška I., II., III. 75 bm 229,-/277,- 259,-/313,- 289,-/350,- 2,4* 1 vrstva iton WALL sloupek ,-/168,- 159,-/192,- 179,-/217,- 36** 1 iton wall na paletě vrstva iton Wall stříška na paletě vrstva [ 1 ] [ 2 ] 1] ITON WALL barva okrová 2] ITON WALL colormix MIRA Sloupek Wall půdorys 1. vrstva ukázka řešení 2. vrstva ukázka řešení Kámen IV. určený k půlení vždy jeden v každé vrstvě na paletě v případě nutnosti je možné půlit i běžný kámen IV. Velikost poloměru dle typu zvolených kamenů 0,5 1,0m skladebné počet Technické parametry kámen výška délka šířka vrstev /vrstva / kg/ iton WALL kámen I iton WALL kámen II iton WALL kámen III ,7 m iton WALL kámen IV iton WALL kámen V iton WALL kámen I iton WALL kámen II iton WALL kámen III ,7 m iton WALL kámen IV iton WALL kámen V iton WALL stříška I iton WALL stříška II ,6 bm 1267 iton WALL stříška III Kámen rohový Kámen průběžný Kámen rohový Kámen průběžný Ukázka libovolného architektonického řešení Kámen koncový pro sloupky samostatně stojící pro pokračování sloupku nad podezdívkou plotu Kámen IV. určený k půlení vždy jeden v každé vrstvě na paletě v případě nutnosti je možné půlit i běžný kámen IV. Použití STŘÍŠK WALL k provedení jednotlivých stupňů schodiště výška stříšky 75 mm *2 = výška stupně 150 mm pro poklidný a pohodový výstup iton WALL sloupek I Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. Uvedená cena: bez PH/s PH ITON WALL je pro svoji vysokou pevnost, mrazuvzdornost a trvanlivost vhodný zejména pro veškeré ploty, dělicí, opěrné a okrasné zdi. íky různorodosti jednotlivých kamenů WALL jsme schopni vymyslet a vytvořit libovolné architektonické řešení zdí. Systém kamenů WALL je doplněn flexibilním SLOUPKM WALL 400/400, který dle potřeby můžeme upravit na kámen průběžný, rohový a koncový. 20 iton STŘÍŠKY WALL se používají na ukončení plotů, zídek a opěrných stěn. Plotové stříšky jsou estetickým doplňkem základních kamenů. Pro odvod dešťových vod jsou ze spodní strany opatřeny okapničkou. 21

13 KANALIZAČNÍ KOMPONNTY POKLOP VYROVNÁVACÍ PRSTNC Prstence slouží k dorovnání výšky šachty na požadovanou úroveň terénu KÓNUS PRO ŠACHTY Skruž kónusového tvaru vytváří přechod mezi krytem šachty a šachtovou skruží PŘCHOOVÁ SKA Pokud není možné použití kónusu z důvodů nízké výšky šachty, používá se PŘCHOOVÁ SKA. (v = 200 mm) 670 vyrovnávací prstence (obchodované zboží) síla stěny 120 mm)) N / L cena za bez PH/vč. PH () balení TBW Q 625/ x ,-/211, TBW Q 625/ x ,-/244, TBW Q 625/ x ,-/275, TBW Q 625/ x ,-/308, TBW Q 625/ x ,-/337, TBW Q 625/60 110/ x 60 / ,-/302, přechodové desky (obchodované zboží) N / L cena za bez PH/vč. PH tlak kola KN () TZK Q /100 L 1000/625 x ,-/2007, TZK Q /200T 1000/625 x ,-/2693, balení SKRUŽe pro šachty Skruže jsou opatřeny stykovými plochami upravenými pro spojení na pero a drážku. Pryžové těsnění zajistí vodotěsnost spojů. kónusy pro šachty N / L / T cena za bez PH/vč. PH () balení TBR-Q /600/120 SP K x 670 x ,-/1573, ŠACHTOVÉ NO Jedná se o dílec s připravenými otvory pro vstup kanalizačních troub. Ve spodní části dna je tok média usměrňován kynetou betonovou, keramickou, čedičovou či plastovou. Šachtová dna jsou vyráběna na zakázku dle požadavků zákazníka. stavební výška skruže pro šachty síla stěny 120 mm N / L / T cena za bez PH/vč. PH () balení TBS-Q 100/250/120 SP 1000 x 250 x ,-/835, TBS-Q 1000/250/120 SPČ 1000 x 250 x ,-/1585, TBS-Q 1000/500/120 SP 1000 x 500 x ,-/1235, TBS-Q 1000/500/120 SPČ 1000 x 500 x ,-/2354, TBV-Q 450/570/ x 1000 x ,-/2057, TBS-Q 1000/1000/120 SPČ 1000 x 1000 x ,-/4465, KANALIZAC TĚSNĚNÍ SKRUŽÍ ,-/196, ŠACHTOVÁ NA pro šachty síla stěny 120 mm SKRUŽ PRO ŠACHTY síla stěny 120 mm ŠACHTOVÁ NA TBZ-Q ŠACHTOVÁ NA PRCIS KALOVÉ KOŠ PRO ULIČNÍ VPUSTI** KÓNUSY PRO ŠACHTY síla stěny 120 mm N / L cena za bez PH/vč. PH () balení PRCIS 1000/ x ,-/4762, PRCIS 1000/ x ,-/5246, PRCIS 1000/ x ,-/6292, TBZ-Q 1000/600 BB 1000 x ,-/4762, TBZ-Q 1000/800 BB 1000 x ,-/5246, TBZ-Q 1000/1000 BB 1000 x ,-/6292, Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. Uvedená cena: bez PH/s PH ŠŤOVÉ ULIČNÍ vpusti** VTOKOVÉ MŘÍŽ PRO ULIČNÍ VPUSTI** Šachtová dna TBZ-Q jsou vyráběna dle požadavků zákazníka výroba na zakázku (individuální kalkulace). Ceníková cena je stanovena na šachtové dno s jedním vývodem a jedním přívodem bez osazení přechodek, včetně stupadla a betonové kynety. Standardní provedení kynety je se žlábkem na ½ výšky otvoru na výtoku. le požadavku zákazníka je k výše uvedené ceně dokalkulováno 150,- Kč za každý druhý a další přívod. le požadavků zákazníka je dokalkulována cena osazených šachtových přechodek (ceník na vyžádání). Provedení žlab / nástupnice: BB - BTON / BTON s nátěrem alší možnosti provedení žlab/nástupnice: CB čedič/beton, CC čedič/čedič, KB kamenina/beton, KK kamenina/kamenina, PP plast/plast (ceny dle individuální kalkulace) SPK stupadlo oplastované KASI + kapsové PP, deha závěs, SP stupadlo oplastované KASI, SPČ stupadlo oplastované + čedičový obklad na 120 stěny 22 PŘCHOOVÉ SKY VYROVNÁVACÍ PRSTNC** POKLOPY** Šachtové dno PRCIS vyráběné nejnovější technologií odléváním samozhutnitelného betonu do přesné formy výroba na zakázku (individuální kalkulace). Ceníková cena je stanovena na šachtové dno bez otvorů bez stupačky. Standardní provedení kynety je se žlábkem na 1/1 výšky otvoru na výtoku. le požadavků zákazníka je dokalkulována cena za otvory (ceník na vyžádání). Provedení žlab / nástupnice: BB - BTON / BTON bez nátěru N jmenovitá světlost, L skladebná výška, t síla stěny Skruže, kónusy a šachtová dna jsou pro snadnější manipulaci opatřena HA závěsy (2,5 tuny). Skruže se standardně vyrábí se stupadly, bez stupadel pouze na objednání. 23

14 poklopy (obchodované zboží) vniřní průměr / výška cena za bez PH/vč. PH () balení A15 BGU BO 625 x ,-/1340, A15 GU BO 625 x ,-/1775, dešťové uliční vpusti (obchodované zboží) N / L / T cena za bez PH/vč. PH () balení horní TBV-q 450/195/5c 450 x 195 x ,-/221, TBV-q 450/295/5b 450 x 295 x ,-/264, TBV-q 450/570/5d 450 x 570 x ,-/385, B125 BGU BO 625 x ,-/2276, B125 BGU SO 625 x ,-/2307, B125 GU BO 625 x ,-/2664, STŘNÍ TBV-q 450/195/6b 450 x 195 x ,-/217, TBV-q 450/295/6a 450 x 295 x ,-/264, TBV-Q 450/570/6 450 x 570 x ,-/385, střední s odtokem ø 150 TBV-q 450/350/3a 450 x 350 x ,-/316, TBV-q 450/350/3a PVC 450 x 350 x ,-/380, B125 GU SO 625 x ,-/2684, střední s odtokem ø 200 TBV-q 450/450/3d 450 x 450 x ,-/546, TBV-q 450/350/3d PVC 450 x 350 x ,-/405, BGU BO 625 x ,-/3286, BGU SO 625 x ,-/4074, GU BO 1625 x ,-/5225, spodní (kaliště bez odtoku) TBV-q 450/300/2a 450 x 300 x ,-/297, spodní s odtokem ø 150 TBV-q 450/330/1a 450 x 330 x ,-/317, TBV-q 450/330/1a PVC 450 x 330 x ,-/386, TBV-q 450/400/1e PVC 450 x 400 x ,-/1335, GU SO 625 x ,-/5191, spodní s odtokem ø 200 TBV-q 450/380/1d 450 x 380 x ,-/380, TBV-q 450/380/1d PVC 450 x 380 x ,-/478, viatop BO 610 x ,-/8167, viatop SO 610 x ,-/8167, rexess BO 600 x ,-/3806, rexess SO 600 x ,-/3806, BGU beton/litina, GU litina, BO bez odvětrání, SO s odvětráním. Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. Uvedená cena: bez PH/s PH spodní se zápachovou uzávěrou TBV-Q 450/60-410/7S 450 x 577 x ,-/626, TBV-Q 450/577/3z ø x 577 x ,-/1552, TBV-Q 450/577/3z ø x 577 x ,-/1784, TBV-q /295/11a x 295 x ,-/409, vyrovnávací prstenec TBV-q 390/60/10a 390 x ,-/217, TBV-q 270/60/10b x ,-/149, vtokové mříže pro uliční vpusti (obchodované zboží) š / d / v cena za bez PH/vč. PH () balení M x 500 BGU 504 x 504 x ,-/3726, M2 C x 500 BGU 504 x 504 x ,-/3460, M3 C x x 305 x ,-/2966, KM 12-UROPA x 500 x ,-/2989, KM 12P-UROPA 400, s pantem 500 x 500 x ,-/3114, M1 400-Curb king 481 x 701 x ,-/3111, kalové koše pro uliční vpusti (obchodované zboží) vnější průměr / L cena za bez PH/vč. PH () balení 24 A4 pozink velký 385 x ,-/766,- - 6,5 - B1 pozink malý 385 x ,-/527,- - 3,8-1 pozink ovál malý 395/255 x ,-/647, C3 pozink ovál velký 395/255 x ,-/834,- - 6,5 - N jmenovitá světlost, L skladebná výška, t síla stěn. Uváděné i balení mají pouze informativní charakter. Přesná bude uvedena v nabídce a dodacím listu. Uvedená cena: bez PH/s PH 25

15 OPLŇKY K VÝROBKŮM TRČ, POLOŽKY výška mm průměr mm Kč/ TRČ PO LAŽBU KRUHOVÝ ,20,-/8,70,- TRČ PO LAŽBU ,50,-/26,- RKTIFIKAČNÍ POLOŽKA ,50,-/7,90,- TRČ TLSKOPICKÝ vymezení mm balení Kč/ TRČ PO LAŽBU TLSKOPICKÝ ,-/60,- TRČ PO LAŽBU TLSKOPICKÝ ,-/96,- [ 1 ] GOTXTILI GOTXTILI 100% POLYSTR (povrch kalandrovaná) kg/m 2 rozměr role Kč/m x 50 18,50,-/22,40,- teleflon RŽÁKY PLOTOVÉ VÝPLNĚ rozněr cena ržák plotové výplně krajový 273 x 40 x 5 115,-/140,- ržák plotové výplně průběžný 550 x 40 x 5 145,-/176,- teleflon NO SVAHOVKY GAMA [ 2 ] 1] ITON STA barva červená [ 3 ] rozměr cena Plastové dno svahovky Gama I, II 280 x 180 x 5 33,-/40,- 2] PLOTOVÉ TVAROVKY colormix GIRALA 3] ITON PAVÉ I. colormix MARMO 4] ITON STON colormix FALBO teleflon IMPRGNAČNÍ NÁTĚRY obsah balení cena balení RBAtex BI impregnace se zvýrazněním barev 5 l 1 760,-/2 130,- RBAtex BI impregnace se zvýrazněním barev 20 l 6 600,-/7 986,- BPB PRFCT impregnace bez zvýraznění barev 5 l 1 810,-/2 190,- BPB PRFCT impregnace bez zvýraznění barev 20 l 6 680,-/8 083,- pytlovaný SPÁROVACÍ písek kg/pytel cena spárovací písek 0-2 mm 25 82,-/99,- spárovací drť 2-4 mm 25 82,-/99,- Poznámka: Spotřeba písku pro jednotlivé druhy dlažeb je možné stáhnout na [ 4 ]

16 INSPIRUJT S NA RGIONÁLNÍ ZASTOUPNÍ Vojtěch Burkovec: Severní Čechy Ing. Luděk Veselý: Střední čechy, Západní Čechy, Praha, Martin Šimků: Vysočina, Jižní Čechy Rudolf Pilát: Jižní Morava Tomáš Panchártek: Východní Čechy Radim Pietrasz: Severní Morava kanalizační komponenty mobil: Slovensko: Karel Patloka mobil:

17 Společnost ITON s.r.o. je tradičním výrobcem a dodavatelem betonových produktů venkovní architektury. Svým ročním obratem, vysokou kapacitou výroby a především velmi kvalitními výrobky za příznivé ceny a špičkovým zákaznickým servisem se řadí mezi nejvýznamnější výrobce v České republice. íky svým výrobním závodům v Čeperce u Pardubic, ve Stříteži u Jihlavy a Paskově u Ostravy společnost ITON s. r. o. spolehlivě zásobuje tuzemský trh již od roku Výrobní závod Čeperka VÝROBNÍ ZÁVO STŘÍTŽ U JIHLAVY Výrobní závod Paskov U OSTRAVY Sklad Praha Sklad Brno Čeperka Opatovice nad Labem N, Střítež Střítež N, Kirilovova Paskov N, Bečovská Praha 10 - Uhříněves N, Heršpická 758/ Brno-Štýřice N, tel.: fax: mobil: , tel/fax: tel.: mobil: tel: fax: mobil: , fax: mobil: , fax: mobil: expedice: expedice: expedice: expedice: expedice: prodej a expedice: Léto: březen listopad po pá hodin so hodin Nakládková doba po 17. hodině na základě tel. dohody. Zima: prosinec únor po pá hodin prodej a expedice: Léto: březen listopad po pá hodin so hodin Nakládková doba po 16. hodině na základě tel. dohody. Zima: prosinec únor po pá hodin prodej a expedice: Léto: březen listopad po pá hodin so hodin Nakládková doba po 17. hodině na základě tel. dohody. Zima: prosinec únor po pá hodin prodej a expedice: Léto: březen listopad po pá hodin so hodin Zima: prosinec únor po pá hodin prodej a expedice: Léto: březen listopad po pá hodin so hodin Zima: prosinec únor po pá hodin RAZÍTKO PROJC

ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ

ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ I já jsem spokojeným zákazníkem. Václav Vydra ceník 2012 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZDÍCÍ PRVKY OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRVKY ODVODNĚNÍ 1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI 1.1. Účelem těchto všeobecných

Více

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá

DLAŽBA BETONOVÁ. NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, NORMAL POVRCH (cena v Kč/m 2 bez DPH) červená, černá, hnědá DAŽBA BETONOVÁ NORMA POVRCH (cena v Kč/m 2, ks* bez DPH) červená, černá, hnědá bílá, přírodní písková žlutá MIX I MIX II TESEA (skládačka 3 kameny) 239,- 299,- 359,- 359,- APACA I 14 x 14 x 6 239,- 299,-

Více

ceník 2011 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

ceník 2011 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ceník 2011 DLAŽBA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA zdící prvky OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ prvky odvodnění DITON PREMIUM DITON PREMIUM je dlažba se speciálně zušlechtěným povrchem, který dodává dlažbě

Více

OBSAH. Společnost DITON 2 5 Technologie AQUASTOP! 6 7 Samočistící dlažba EKOAKTIV 8 9 Přehled povrchů a barev 12 15

OBSAH. Společnost DITON 2 5 Technologie AQUASTOP! 6 7 Samočistící dlažba EKOAKTIV 8 9 Přehled povrchů a barev 12 15 Katalog º / º OBSAH Společnost DITON 2 5 Technologie AQUASTOP! 6 7 Samočistící dlažba EKOAKTIV 8 9 Přehled povrchů a barev 12 15 Betonová dlažba 16 71 Linie dřeva 72 77 Plotový program 78 91 Palisády

Více

OVĚŘENÁ KVALITA VYPOUŠTÍME PODZIMNÍ SLEVY. Slevy až 30% VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA

OVĚŘENÁ KVALITA VYPOUŠTÍME PODZIMNÍ SLEVY. Slevy až 30% VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA OVĚŘENÁ KVALITA VYPOUŠTÍME PODZIMNÍ SLEVY Slevy až 30% VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA Platí od 7. 9. do 31. 10. 2015 DITON SETA MARMO MOCCA ARENO ACERO cena 386,- Kč/m 2 Formát: 63 42 cm (2 ks), 42 42 cm (2 ks), 42

Více

CENÍK 2014. Platnost ceníku od 20. 3. 2014.

CENÍK 2014. Platnost ceníku od 20. 3. 2014. CENÍK 2014 Platnost ceníku od 20. 3. 2014. OBSAH Technologie AQUASTOP 2 Samočisticí dlažba EKOAKTIV 3 Nabídka barev a povrchů 4 5 Nabídka barev a povrchů plošné dlažby 6 7 Přehled výrobního programu 8

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu 1751 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nedílnou součástí, tj. částí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností

Více

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2011 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2011 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST OBSAH

Více

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.

www.prefa.cz Platnost: 2010 Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa. Prefa Brno a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz Platnost: 2010 KANALIZACE KOMUNIKACE POZEMNÍ STAVBY EKOLOGIE A NÁDRŽE www.prefa.cz ÚVODNÍ ČÁST

Více

BETONOVÉ VÝROBKY 2016

BETONOVÉ VÝROBKY 2016 BETONOVÉ VÝROBKY CENÍK 2016 OBSAH Úvod 2 Zámková dlažba vibrolisovaná prvky pro komunikace 3 Dlažba plošná vibrolisovaná prvky pro komunikace 5 Dlažba zatravňovací 5 Dlažba vibrolitá prvky pro zahradní

Více

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C

obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Doplňkový sortiment část B Odlučovače nečistot a ropných látek část C obsah Výrobky pro podzemní sítě část A Kanalizační šachtová dna DN 1500 M... 4 Kanalizační šachtová dna DN 1500 M, DN 1000 F... 4 Dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy DN 1000 M, DN 1500 M... 5 Přechodové

Více

PANELY TVAROVKY PRAHY SKRUŽE STROPNÍ DESKY BETONOVÉ TROUBY TRANSPORTBETON. www.babc.cz STŘÍŠKY SLOUPKY BETONOVÉ

PANELY TVAROVKY PRAHY SKRUŽE STROPNÍ DESKY BETONOVÉ TROUBY TRANSPORTBETON. www.babc.cz STŘÍŠKY SLOUPKY BETONOVÉ TRANSPORTBETON www.babc.cz STŘÍŠKY BETONOVÉ TVAROVKY SLOUPKY PRAHY PANELY SKRUŽE STROPNÍ ESKY TROUBY BETONOVÉ PŘESTAVUJEME JEINEČNOU VÝROBNÍ TECHNOLOGII ŠACHTOVÁ NA EXCELENT A TROUBY HRLOVÉ PATKOVÉ ŠACHTOVÁ

Více

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1

Ceník výrobků. platný od 1. 4. 2008. tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Ceník výrobků platný od 1. 4. 2008 tel.: +420 517 370 766 www.ferobet.cz info@ferobet.cz 1 Barevné provedení povrchů betonových výrobků HLADKÉ POVRCHY žlutá červená hnědá černá VYMÝVANÉ POVRCHY OBLÁZEK

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.).

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.). I. Všeobecně 1.1. Pro smluvní vztahy mezi společností Styrotrade, a.s. nebo Styroprofile, a.s. (dále jen oba společně nebo každý samostatně jako prodávající) a kupujícím platí výlučně tyto prodejní a dodací

Více

LÉTO PODZIM. za skvělé ceny. Jedinečná nabídka. Vaše správná volba SKUPINA DITON BETON BROŽ. vlastníme značku ČESKÁ KVALITA jediní v oboru v ČR

LÉTO PODZIM. za skvělé ceny. Jedinečná nabídka. Vaše správná volba SKUPINA DITON BETON BROŽ. vlastníme značku ČESKÁ KVALITA jediní v oboru v ČR Jedinečná nabídka LÉTOPODZIM za skvělé ceny jsme NEJVĚTŠÍ VÝROBCE betonových výrobků v ČR máme NEJŠIRŠÍ SORTIMENT betonových výrobků nabízíme NEJVĚTŠÍ VÝBĚR z různých barev a povrchů vlastníme značku ČESKÁ

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

www.betonikaplus.cz tel.: 315 651 233, fax: 315 691 042, e-mail: obchod@betonikaplus.cz, www.betonikaplus.cz 1 / 9 firemní kontakty

www.betonikaplus.cz tel.: 315 651 233, fax: 315 691 042, e-mail: obchod@betonikaplus.cz, www.betonikaplus.cz 1 / 9 firemní kontakty Platnost cen od: 11.4.2014 Ceny jsou maximální a jsou uvedeny v Kč bez DPH EXW BETONIKA plus s.r.o., závod Lužec n.vlt. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny cen vstupních materiálů.

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ. pro rok 2012

INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ. pro rok 2012 INFORMATIVNÍ CENÍK BETONOVÝCH VÝROBKŮ pro rok 2012 Platnost od : 1.4.2012 Aktualizace k : 1.1.2013 OBSAH : Strana: 1) Podzemní sítě a kanalizace 2 2) Komunikace a terénní úpravy 12 3) Pozemní stavitelství

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz

tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz tradiční výrobce od roku 1952 Dlažba a obrubníky zahradní architektura technické prvky zakázková výroba Katalog www.kamena.cz katalog produktů kamena Zveme Vás k nahlédnutí... Dlažba zámková, chodníková

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Ing. David Vilímek, Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 65979303 vydává tímto dle ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2016, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4

Výrobky pro venkovní architekturu část A. Doplňkový sortiment část B. BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 obsah Výrobky pro venkovní architekturu část A BETA dlažba plochá tryskaná, tryskaná reliéfní...4 BETA dlažba plochá vymývaná...4 BETA dlažba plochá hladká...5 BETA dlažba tvarovaná, zámková...5 Obrubníky

Více

BETONIKA spol. s r. o.

BETONIKA spol. s r. o. BETONIKA spol. s r. o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov Rašovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí Tel.: +420 581 706 411 Tel.: +420 494 514 120 Fax: +420 581 706 439 Fax: +420 494 514 126 E-mail: lobodice@betonika.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz

BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY. www.babc.cz BETONOVÉ TROUBY, POKLOPY PŘECHODOVÉ DESKY www.babc.cz B&BC, a.s. Váš dodavatel betonových výrobků Společnost B&BC, a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních prvků v České republice a je pokračovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky (1/14) platné od 1. 1. 2014 OBSAH Strana Všeobecné dodací podmínky 3 Adresy provozoven 4 Teracová drť 5 Cihelná drť 5 Betonová směs 5 Obrubníky a krajníky 6 Dílce pro drátovody 6 Příkopové a meliorační tvárnice, zatravňovací tvarovky

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Počet ks / kamion (palet/(ks)) Betonové trouby hrdlové bez těsnění. Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním

Počet ks / kamion (palet/(ks)) Betonové trouby hrdlové bez těsnění. Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 1. BETONOVÉ PRVKY PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI Trubní program Betonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 53686 TBH-Q-ZIT 300/2500 451 48-51 1 650 Kč 4 53689 TBH-Q-ZIT 400/2500 738 28-31 2 400 Kč 4 53692

Více

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW.

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ujednání 1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího: Jan Švarc (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě www.thalieparfums.cz. Tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto dodací a prodejní podmínky ( dále jen Podmínky ) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li takto uvedeno v obchodních smlouvách, jsou nedílnou součástí veškerých

Více

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 1 učebny včetně stolů, lavic a tabule a dále dodávkou pergoly. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Eva Schunke, se sídlem a bydlištěm Horní Roveň 216, Dolní Roveň 53371, identifikační číslo: 73650412,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) pro podmínky dodávek výrobků, zboží případně služeb společnosti ROLOFOL s.r.o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují závazkové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

název zatížení víko odvětrání hmotnost výška (v) průměr zboží

název zatížení víko odvětrání hmotnost výška (v) průměr zboží název zatížení víko odvětrání hmotnot výška (v) průměr zboží Řez poklopem v kn provedení kg mm mm A 1 BETON - LITINA PARK A 15 bet/litin ne 69,5 75 625 Zb A 2 LITINA A 15 litina ne 53 75 625 Zb B 2 BETON

Více

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 16, 602 00 Brno, IČO 26285797, (dále dodavatel) jsou nedílnou

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Obchodní podmínky - kupní smlouva - nádoby 00285455 CZ00285455

Obchodní podmínky - kupní smlouva - nádoby 00285455 CZ00285455 Obchodní podmínky - kupní smlouva - nádoby, v 2/1L.'12- KUPNI SMLOUVA c. Odběratel Město Veselí nad Moravou zastoupený: Ing. Miloš Kozumplík adresa: tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČ: DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky - VOP (platební a dodací podmínky) Platné od 01. 05. 2016

Všeobecné obchodní podmínky - VOP (platební a dodací podmínky) Platné od 01. 05. 2016 Všeobecné obchodní podmínky - VOP (platební a dodací podmínky) Platné od 01. 05. 2016 Rozsah platnosti Aktuální znění našich Všeobecných obchodních podmínek (dále také jen VOP ) je k dispozici na internetových

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz VOSA ČR s.r.o. se sídlem Muškova 1429/2, Praha 4 IČ: 26144328, DIČ: CZ26144328 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrazyplakaty.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Unichem Agro s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Unichem Agro s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Unichem Agro s.r.o. se sídlem Praha 5 Smíchov, Ke Koulce 646/2, PSČ 15000, IČ 26781131, DIČ CZ26781131 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v odd. C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ARIA PURA s.r.o. se sídlem Josefská 1, Brno, 60200 IČ: 25598651 DIČ:CZ25598651 Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37002

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 Všeobecné obchodní podmínky společnosti,, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 I. Obecná ustanovení: 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti společnosti INTERPAP

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 vydané v souladu s ustanovením 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE Platné od 1. 3. 2016 MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16945 Třebohostická 2283/2 100 00 Praha

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č...

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č... RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ č.... uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi 1. Kupující: ZETOR TRACTORS a.s. Sídlo: Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00 Spol.

Více

CENÍK NOVINKA! Platnost od 1. 4 2012. www.kb-blok.cz. Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami.

CENÍK NOVINKA! Platnost od 1. 4 2012. www.kb-blok.cz. Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami. systém vibrolisovaných betonových prvků CENÍK Platnost od 1. 4 2012 NOVINKA! Systém suchého zdění. Nový jedinečný systém betonových prefabrikátů s hotovými fazetkami. www.kb-blok.cz povrchové úpravy tvarovek

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

KATALOG. betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

KATALOG. betonové krytiny BESK a střešního příslušenství KATALOG betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina BESK Společnost BESK se sídlem v Praskačce na Královéhradecku vznikla v prosinci 1991 a velmi brzy se zařadila mezi přední

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

Datum vydání 15.5.2016

Datum vydání 15.5.2016 2 016 Datum vydání 15.5.2016 1. Betonové trouby s integrovaným těsněním hrdlové + dříkové (D) 71001111 TBH-Q 300/2500 INT 536 300 x 2500 1 585 Kč 71001211 TBH-Q 400/2500 INT 749 400 x 2500 2 025 Kč 71001311

Více

unitechnic.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 2)

unitechnic.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 2) unitechnic.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 2) 1. DEFINICE POJMŮ Kupující znamená osobu, s níž unitechnic.cz s.r.o. uzavřela Smlouvu (jak je definováno níže). Smlouva znamená smlouvu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL Martin Kubeš Bílovická 388/46 614 00 Brno Česká republika IČ: 02090341 DIČ: CZ9101274160 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE email: info@gargoylewear.cz telefon: +420 608 003 089 (hovorné

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky společnosti ASSEMBLY UNIT s.r.o. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.flexiobklady.cz.

Více

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva Obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Jana Dušková Sídlo/bydliště: Sv. Čecha 1567, 666 01 Tišnov IČ: 75666600 DIČ: CZ7158103799 Telefon: 723 326 664 Email: jana.patchwork@gmail.com Všeobecná

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 1. Platnost Obchodních podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky nákupu Zboží ze strany

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Medeva spol. s r.o., IČ:25923064, se sídlem Hradecká 1281/37, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Medeva spol. s r.o., IČ:25923064, se sídlem Hradecká 1281/37, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové Všeobecné obchodní podmínky společnosti Medeva spol. s r.o., IČ:25923064, se sídlem Hradecká 1281/37, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1 Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") živnostníka Ing. Daniely Káňové se sídlem U Jelena 5/108, 736 01 Havířov, IČ: 01161695, zapsané v Živnostenském

Více

Ceník platný od 1. 3. 2014

Ceník platný od 1. 3. 2014 Ceník platný od 1. 3. 2014 O SPOLEČNOSTI Firma BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. vyrábí betonovou střešní krytinu včetně betonových doplňkových tvarovek a dodává na trh svůj kompletně řešený střešní systém.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 BRANO a.s., se sídlem Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 45193363, DIČ CZ45193363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Gender Studies, o.p.s. se sídlem Klimentská 17, 110 00 Praha 1 IČ: 25737058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 95. 1. Úvodní ustanovení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Žlaby budoucnosti. Betonové odvodňovací a ocelové žlaby. Platí pro rok 2012-2013. Odvodňovací žlaby. Hydro BG - myslíme na zítřek! Ocel.

Žlaby budoucnosti. Betonové odvodňovací a ocelové žlaby. Platí pro rok 2012-2013. Odvodňovací žlaby. Hydro BG - myslíme na zítřek! Ocel. Žlaby budoucnosti Hydro BG - myslíme na zítřek! FILCOTEN Ocel Beton Betonové odvodňovací a ocelové žlaby Platí pro rok 2012-2013 Odvodňovací žlaby Vsadili jsme na beton - generacemi odzkoušený materiál

Více