Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva"

Transkript

1 Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu a informatiky Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Anotace Teorie lidského kapitálu hovoří o pozitivních dopadech růstu vzdělanostní úrovně obyvatel na snižování kriminality. Investice do vzdělávání s sebou přináší přímé i nepřímé ekonomické a sociální náklady a výnosy. Příspěvek se zabývá vlivem vzdělanostní úrovně obyvatelstva České republiky na kriminalitu v ČR v období a dále se zaměřuje na zkoumání tohoto vztahu ve vybraných zemích EU v roce Klíčová slova: Vzdělanost, kriminalita, Česká republika, země EU, korelační analýza, regresní analýza. Cíl a metodika Cílem příspěvku je verifikovat teorii lidského kapitálu z pohledu nepřímých dopadů na společnost. Je zkoumán korelační a regresní vztah mezi vzdělanostní úrovní obyvatelstva nad 15 let v ČR a počtem zjištěných trestných činů v ČR. Dále je modelován vztah mezi populací ve věku 25 až 64 let se středním a vysokoškolským vzděláním v zemích EU a počtem hlášených trestných činů na obyvatel v zemích EU. Při zpracování příspěvku je vycházeno ze sekundárních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), databáze Policie České republiky a EUROSTATu. Při zkoumání vztahu mezi veličinami jsou využity statistické metody korelační a regresní analýzy. Korelační analýza představuje vzájemný vztah mezi dvěma veličinami, měřící sílu a směr závislosti. V příspěvku jsou zkoumány vztahy mezi dvěma veličinami, kde nezávisle proměnná x ovlivňuje závisle proměnnou y. Korelační koeficient: a) nabývá hodnot od <-1;1> jenž značí lineární vztah (nepřímou nebo přímou závislost); b) je nezávislý na jednotkách původních proměnných, tedy je bezrozměrný; c) při změně pořadí proměnných se výše korelačního koeficientu nemění; d) je platný pouze v rozmezí daném použitými daty. Korelační koeficient v absolutní hodnotě, potažmo závislost mezi proměnnými lze interpretovat následovně: a) 0 až 0,3 slabá závislost; 1

2 b) 0,3 až 0,8 střední závislost; c) 0,8 až 1 silná závislost [7]. Matematické vyjádření Pearsonova korelačního koeficientu [5]: r n i 1 ( x x)( y i n n 2 ( xi x) i 1 i 1 i y) ( y i y) 2. Kde: x je nezávislá proměnná, x je aritmetický průměr nezávislé proměnné, y je závislá proměnná, y je aritmetický průměr závislé proměnné. Nejprve se testuje nulová hypotéza H 0, která říká, že výběr pochází z dvourozměrného normálního rozdělení, v němž je korelační koeficient nulový. Za platnosti H0: = 0, má veličina rozdělení t o n - 2 stupních volnosti, kde n je počet dvojic (x i, y i ). Pokud korelační koeficient není roven nule, nemají jeho výběrové hodnoty normální rozdělení se střední hodnotou. Pokud nemají data normální rozdělení, je nutné využít transformaci dat. Druhá odmocnina koeficientu korelace se nazývá koeficient determinace a značí se r 2, představuje míru těsnosti lineární závislosti a násoben stem r 2 *100 udává, z kolika procent jsou změny závisle proměnné vysvětlitelné zvolenou lineární regresní funkcí. Lineární regrese je matematicky zapsána následovně: y = a + bx. Proměnná y je závislá proměnná, parametr a je konstanta, parametr b je regresní koeficient, proměnná x je nezávislá proměnná [7]. Teorie lidského kapitálu a vzdělanost Za zakladatele teorie lidského kapitálu v šedesátých letech 20. století lze označit teoretiky Chicagské školy T. W. Schultze a G. S. Beckera, J. Mincera, kteří následovali otce pojmu lidský kapitál M. Friedmana. Tito autoři považují vzdělání za investici, nesoucí přínos jak jedinci, tak společnosti. Nenahlíželi tedy na vzdělání jako na formu spotřeby a na peněžní výdaje jako na spotřební [1]. Výnosy ze vzdělávání zahrnují vedle zlepšení mzdového ohodnocení a snížení rizika nezaměstnanosti také kulturní a ostatní nepeněžní užitky, zatímco náklady závisí především na nepřímých nákladech (náklady ušlé příležitosti) a na přímých nákladech do vzdělávání. Tabulka 1 sdružuje vybrané náklady a výnosy ze vzdělávání jedince, jenž jsou dále členěny podle charakteru na přímé a nepřímé a dále podle subjektu na veřejné a soukromé. Nižší kriminalita je charakterizována jako nepřímý veřejný výnos či užitek, který získává celá společnost jako pozitivní externalitu související s vyšší vzdělanostní úrovní obyvatelstva. V příspěvku je vycházeno z předpokladu, že nižší kriminalita představuje nižší počet krádeží a loupeží (činy převážně motivované nedostatečnou finanční zajištěností subjektů a hmotnou nouzí) a také nižší počet násilných činů, které souvisejí s frustrací nezaměstnaného či nízce platově hodnoceného člověka (např. domácí násilí, vandalismus aj.). 2

3 Tabulka 1: Vybrané náklady na vzdělávání a výnosy ze vzdělání Veřejné Soukromé Náklady přímé Výdaje ze státního rozpočtu, normativní financování školství Poplatky za studium, výdaje na studijní pomůcky a životní náklady studentů Náklady nepřímé Ušlé příjmy z daní z příjmu do státního rozpočtu Ušlá mzda po dobu studia (vypočteno jako průměrná hrubá měsíční mzda středoškoláka) Zdroj: vlastní zpracování Výnosy přímé Vyšší HDP, nižší výdaje ze státního rozpočtu na politiku zaměstnanosti Vyšší hrubá průměrná měsíční mzda Výnosy nepřímé Nižší kriminalita Vyšší osobní uspokojení, seberealizace, vyšší společenský status Vzdělávání je členěno na formální, neformální a informální. Formální vzdělávání představuje školní systém vzdělávání primární, sekundární a terciární úroveň a tedy dosažený stupeň vzdělání jedince. Formální vzdělávání je realizováno ve vzdělávacích institucích. Neformální vzdělávání představuje proces profesního vzdělávání, tedy rozšiřování a prohlubování si znalostí v průběhu produktivního věku jedince. Neformální vzdělávání může být poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve školských zařízeních. Informální vzdělávání představuje formu sebevzdělávání, jedinec získává znalosti a dovednosti samostudiem, ovšem nejedná se o pasivní učení, ale o záměrnou činnost k získání nových znalostí [6]. Pro stanovování úrovní je vycházeno především z Mezinárodní normy pro klasifikaci vzdělávání ISCED (1997). ISCED je kvalifikace, jenž člení formální vzdělání do sedmi vzdělanostních úrovní (stupňů). Na nejnižším stupni se nacházejí osoby bez vzdělání, naopak na nejvyšším stupni jsou osoby, které disponují vysokoškolským vzděláním (jež zahrnuje bakalářské, magisterské a doktorské studium) [3]. Tabulka 2: Vzdělanostní úrovně podle klasifikace ISCED 1997 Úroveň/stupeň vzdělání ISCED V analýze značeno Bez vzdělání 0 ISCED_0 Základní vzdělání 1, 2 ISCED_1,2 Střední vzdělání bez maturity část 3 ISCED_3 Střední vzdělání s maturitou část 3, 4 ISCED_3,4 Vysokoškolské vzdělání 5, 6 ISCED_5,6 Zdroj: ČSÚ [3] Vliv vzdělanosti na kriminalitu V rámci tohoto příspěvku je ověřována teorie lidského kapitálu, předpokládající nepřímou úměru mezi zvyšující se vzdělanostní úrovní obyvatelstva a snižující se 3

4 kriminalitou obyvatelstva, jakožto veřejného nepřímého efektu investic vložených do vzdělávání. Na národní úrovni jsou zkoumány párové vztahy mezi proměnnými v České republice v letech a dále z nadnárodního hlediska situace mezi proměnnými ve vybraných zemích EU v roce Pro analýzu vztahu mezi proměnnými v České republice v letech jsou použita sekundární data z Českého statistického úřadu a ze statistik Policie České republiky za celou ČR pro období Je stanovena hypotéza: Počet trestných činů závisí na vzdělanostní úrovni obyvatelstva nad 15 let. Graf 1 a graf 2 zobrazují průběh proměnných ve spojnicovém vyjádření v ČR za sledované období Graf 1: Procentuální složení obyvatel nad 15 let podle vzdělanostní úrovně v ČR v letech % 80% 60% 40% 20% 0% vysokoškolské střední s maturitou střední bez maturity základní vzdělání a bez vzdělání Zdroj: data ČSÚ [3], vlastní znázornění Graf 2: Počet zjištěných trestných činů v ČR v letech Zdroj: data Policie ČR [8], vlastní znázornění Procentuální složení obyvatelstva České republiky staršího 15-ti let vykazuje za poslední dekádu rostoucí tempo podílu vysokoškolských osob a osob se středním vzděláním s maturitou na tomto obyvatelstvu. Podíl osob se středním vzděláním bez maturity se v průběhu období snižuje a stejně tak podíl osob se základním vzděláním a bez vzdělání. Úroveň vzdělanosti se tedy zvyšuje, přičemž Česká republika dlouhodobě disponuje širokou základnou středoškolsky vzdělaných osob. Počet 4

5 zjištěných trestných činů vykazuje v ČR od roku 1994 do roku 1999 rostoucí a poté již klesající trend s mírnými výkyvy. V roce 2012 dosahoval počet zjištěných trestných činů svého minima, a to hodnoty , od roku 1999 se jednalo o 40% pokles. Korelační analýza byla použita k vyhodnocení vlivu vzdělanostní úrovně na počet zjištěných trestných činů v České republice. Statistická data z let u obou proměnných byla před korelační analýzou standardizována pomocí logaritmické transformace. Závisle proměnou představuje počet zjištěných trestných činů. Nezávisle proměnné, počty osob v jednotlivých vzdělanostních úrovních, jsou pro účely korelační analýzy zpožděny o 2 období, tedy dva roky. Předpokládá se tímto, že ovlivnění počtu trestných činů vzdělanostní úrovní se může projevit s časovým zpožděním. Z výsledků korelační analýzy v tabulce 3 je patrné, že: mezi vysokoškolskou úrovní a počtem trestných činů existuje nepřímá silná závislost v čase (t); mezi středoškolskou úrovní s maturitou a počtem trestních činů existuje nepřímá středně silná závislost v čase (t) a (t-1); mezi středoškolskou úrovní bez maturity a počtem trestních činů existuje přímá středně silná závislost v čase (t) a (t- 1); mezi základním vzděláním a bez vzdělání a počtem trestních činů existuje přímá středně silná závislost v čase (t) a (t-1). Tyto výsledky poukazují na nepřímou úměru počtu zjištěných trestných činů s vyšší úrovní vzdělanosti a na přímou úměru počtu zjištěných trestných činů s nižší úrovní vzdělanosti. Tabulka 3: Korelační koeficienty u vzdělanostních úrovní v ČR ISCED_5,6 ISCED_3,4 t -0,83269 t 0, t-1 0, ISCED_3 t-1 0, t-2 0, t-2 0, t -0,77144 t 0, t-1-0,78125 ISCED_0,1,2 t-1 0, t-2-0,45535 t-2 0, Zdroj: vlastní výpočet v programu Microsoft Excel Na základě korelační analýzy z tabulky 3 je vybrána vzdělanostní úroveň vysokoškolské vzdělání. Pro tuto vzdělanostní úroveň je provedena lineární regresní analýza. Vstupní proměnná byla zvolena podle nejvyšší hodnoty naměřeného korelačního koeficientu u dané vzdělanostní úrovně, tedy proměnná ISCED_5,6 v čase (t) -0,83269, tento korelační koeficient poukazuje na 83% nepřímý vliv vzdělanostní úrovně obyvatelstva na kriminalitu obyvatelstva. Výsledky regresní analýzy jsou uvedeny v grafu 3, kde je znázorněn průběh lineární regresní funkce. 5

6 Graf 3: Regresní analýza pro vzdělanostní úroveň ISCED_5,6(t) y = -0,1064x R² = 0, Zdroj: vlastní výpočet v programu Microsoft Excel Na vodorovné ose je umístěna nezávislá proměnná počet vysokoškolsky vzdělaných osob v období ; na svislé ose je umístěna závislá proměnná počet trestných činů v ČR v období Funkce lineární regrese u vzdělanostní úrovně ISCED_5,6 (t) má tvar: Počet zjištěných trestných činů = -0,1064 * počet vysokoškolsky vzdělaných osob Koeficient determinace má hodnotu 0,6934, vybraný lineární trend vysvětluje vztahy mezi proměnnými ze 70 %. Regresní koeficient b má hodnotu -0,1064 a konstanta má hodnotu Konstantní hodnota ukazuje, jak vysoko by se počet trestných činů vyšplhal v případě, že by procento vysokoškolsky vzdělaných osob v ČR bylo nulové. Parametr b říká, že pokud by se počet vysokoškoláků v ČR zvýšil o 1 %, snížil by se počet trestných činů v ČR o 0,11 %. Analýza párových vztahů byla dále využita při zkoumání vztahu mezi vzdělanostní úrovní obyvatel a počtem trestných činů ve vybraných zemích Evropské unie. Závisle proměnou zde představuje počet hlášených trestných činů na obyvatel a nezávisle proměnnou procento dospělých osob ve věku let, kteří završili alespoň střední vzdělání (jsou zde tedy zahrnuty osoby se středním vzděláním a vysokoškolským vzděláním). V bodovém grafu 4 je na svislé ose závislá proměnná a na vodorovné ose nezávislá proměnná v roce Z grafu 4 je patrné, že země Evropské unie jsou velice disparitní, co se týká úrovně vzdělanosti a současně trestné činnosti. Výsledky jsou následující: Malta a Portugalsko disponují nízkým procentem vzdělanějších osob (v průměru 35 %) a současně nízkým počtem trestných činů (v průměru na obyvatel), Španělsko, Itálie a Řecko disponují středním procentem vzdělanějších osob (v průměru 56,93 %) a současně nižším počtem trestných činů (v průměru na obyvatel), 6

7 Rumunsko, Kypr, Chorvatsko a Bulharsko disponují vyšším procentem vzdělanějších osob (v průměru 76,1 %) a současně velmi nízkým počtem trestných činů (v průměru na obyvatel), Slovinsko a Maďarsko disponují vyšším procentem vzdělanějších osob (v průměru 82,3 %) a současně nižším počtem trestných činů (v průměru na obyvatel), Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Slovensko a Česká republika disponují vysokým procentem vzdělanějších osob (v průměru 90,2 %) a současně nízkým počtem trestných činů (v průměru na obyvatel), Belgie, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Lucembursko, Spojené království, Německo, Rakousko, disponují vyšším procentem vzdělanějších osob (v průměru 77,9 %) a současně vyšším počtem trestných činů (v průměru na obyvatel), Švédsko disponuje vyšším procentem vzdělanějších osob (81,2 %) a současně vysokým počtem trestných činů ( na obyvatel) Graf 4: Vztah mezi vzdělanostní úrovní a počtem trestných činů ve vybraných zemích EU v roce 2010 Švédsko Belgie Dánsko Finsko y = 2,9719x ,5 Nizozemsko Spojené království Německo R² = 0,0002 Rakousko Španělsko Lucembursko Portugalsko Itálie Maďarsko Slovinsko Estonsko Malta Řecko Polsko Chorvatsko Lotyšsko Česká republika Rumunsko Litva Bulharsko Slovensko Kypr Zdroj: data ČSÚ [2] a EUROSTAT [4], vlastní znázornění v programu Microsoft Excel Na svislé ose je umístěna závisle proměnná počet hlášených trestných činů na obyvatel a vodorovné ose nezávisle proměnná procento dospělých osob ve věku let, kteří završili alespoň střední vzdělání. Funkce lineární regrese má tvar: Počet hlášených trestných činů = 2,9719 * procento osob se středním vzděláním a vyšším ,5. Koeficient determinace má hodnotu 0,0002, vybraný lineární trend vysvětluje vztahy mezi proměnnými z 0,02 %. Lze tedy říci, že mezi proměnnými v rámci 7

8 Evropské unie neexistuje vzájemný vztah a procento osob s vyšším než středoškolským vzděláním neovlivňuje počet trestných činů. Lineární vztah nevysvětluje zvolený model. Souhrn Cílem příspěvku bylo verifikovat teorii lidského kapitálu z pohledu nepřímých dopadů na společnost. Byl zkoumán korelační a regresní vztah mezi počtem osob v jednotlivých vzdělanostních úrovních obyvatelstva nad 15 let v ČR a počtem zjištěných trestných činů v ČR v letech Korelační analýzou byla zjištěna: nepřímá středně silná až silná závislost mezi počtem zjištěných trestných činů a vysokoškolskou úrovní i středoškolskou úrovní s maturitou; a současně přímá středně silná závislost mezi počtem zjištěných trestných činů a středoškolskou úrovní bez maturity a základním vzděláním a bez vzdělání. Regresní analýzou bylo zjištěno, že pokud by se počet vysokoškoláků v ČR zvýšil o 1 %, snížil by se počet trestných činů v ČR o 0,11 %. Korelační a regresní analýzou byla tedy teorie lidského kapitálu o růstu vzdělanostní úrovně a poklesu kriminality (taktéž naopak, poklesu vzdělanostní úrovně a růstu kriminality) potvrzena. Dále byl analyzován párový vztah mezi populací ve věku 25 až 64 let se středním a vysokoškolským vzděláním v zemích EU a počtem hlášených trestných činů na obyvatel v zemích EU. Prostřednictvím analýzy bylo zjištěno, že země Evropské unie jsou velice disparitní, co se týká vzdělanosti a současně trestné činnosti. Neplatí zde předpoklad, že s vyšším procentuálním zastoupením vzdělanějších osob (osoby se středoškolským vzděláním a s vysokoškolským vzděláním) v zemi, klesá počet trestných činů na obyvatel v zemi. Česká republika společně s pobaltskými zeměmi (Lotyšsko, Estonsko, Litva), Polskem a Slovenskem disponuje vysokým procentem vzdělanějších osob (v průměru 90,2 %) a současně nízkým počtem trestných činů (v průměru na obyvatel). Procentuální zastoupení těchto osob se středním a vysokoškolským vzděláním je u těchto zemí současně nejvyšším v rámci sledovaných zemí EU a počet trestných činů současně druhým nejnižším v rámci skupin zemí EU. Česká republika současně ze všech sledovaných zemí EU vykazuje nejvyšší procento osob se středním a vysokoškolským vzděláním (91,9 %), a Slovensko druhou nejvyšší hodnotu (91 %), přičemž Slovensko vykazuje o 41 % nižší počet zjištěných trestných činů (1.767/ obyvatel) než Česká republika (2.995/ obyvatel). Literatura 1. BECKER, G. S.: Human Capital. Chicago. University of Chicago Press, s. ISBN ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Česká republika v mezinárodním srovnání, trestné činy. [online]. [ ]. Dostupné z WWW:< 3. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Vzdělávání. [online]. [ ]. Dostupné z WWW:< 8

9 4. EUROSTAT: Vzdělávání. [online]. [ ]. Dostupné z WWW:< 5. HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., JAROŠOVÁ, E., PECÁKOVÁ, I.: Více rozměrné statistické metody (1). Praha: Informatorium spol. s.r.o., ISBN SEVEROVÁ, L.; ŠRÉDL, K.: Znalostní ekonomika. Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN: SVATOŠOVÁ, L.; KÁBA, B.; PRÁŠILOVÁ, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat: učební texty. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, s. ISBN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY: Statistiky, kriminalita. [online]. [ ]. Dostupné z WWW:< ADDRESS & Ing. Erika URBÁNKOVÁ, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Kamýcká 6, Praha - Suchdol Czech Republic Mgr. František HŘEBÍK, PhD. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu a informatiky Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze Czech Republic 9

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Současný stav a vyhlídky důchodových systémů EU

Současný stav a vyhlídky důchodových systémů EU Současný stav a vyhlídky důchodových systémů EU Lukáš Bricín Abstrakt Tento článek se zabývá současným stavem důchodových systémů v rámci jednotlivých zemí Evropské unie. Po stručném představení využívaných

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států DOMÁCÍ ZAHRANIČÍ EKONOMIKA SPORT NÁZORY MAGAZÍN AUTO VIDEO DANĚ NAKUPOVÁNÍ PRÁCE UŠETŘI PENÍZE JAK NA REKONSTRUKCE Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států před 3 minutami

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB EU na rozcestí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška Seminář: EU, euro a řecká zkušenost Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 21. května 2010 Motto To, čemu jsme

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Historický proces rozšíření EU

Historický proces rozšíření EU Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (BAKALÁŘSKÉ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DOTAZY INTERNACIONALIZACE NA VŠE

Více

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694 Dostala se Vám do rukou publikace, která obsahuje statistická data z Výběrového šetření pracovních sil. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Ekonomická analýza veřejných zakázek

Ekonomická analýza veřejných zakázek Ekonomická analýza veřejných zakázek Jan Pavel Leden 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Makroekonomický význam VZ:

Více

15. Dopravní nehody v evropském srovnání

15. Dopravní nehody v evropském srovnání 15. Dopravní nehody v evropském srovnání Zdroje dat pro mezinárodní srovnání nehodovosti Dlouhodobý pokles nehodovosti v silniční dopravě v zemích EU vyústil v roce 2013 v nejnižší počet obětí v novodobé

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Telekomunikační a informační technologie a činnosti

Telekomunikační a informační technologie a činnosti Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí O D V Ě T V O V Á S T U D I E Telekomunikační

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení:

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE EKONOMICKÝ RŮST A HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat

4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat 4 DAŇOVÉ STIMULY 4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat 4.1.1 Důchodový a substituční efekt daně ze mzdy 4.2 Různé daně a ochota pracovat 4.2.1 Daň důchodová proporcionální a progresivní 4.2.2 Paušální daň

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze Vydal v květnu 2013: Český statistický úřad Na padesátém 81 100 82 Praha 10 www.czso.cz ISBN 978-80-250-2416-4 Český statistický úřad, 2013 TRH PRÁCE 2012 v Praze Kód: 103125-13 Praha D ostala se Vám do

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Úvodní slovo. O volbách. Kdy? Kde? Jak? Volby do zastupitelstev obcí se budou konat: v pátek 20. 10. 2006 od 14-22 h v sobotu 21. 10.

Úvodní slovo. O volbách. Kdy? Kde? Jak? Volby do zastupitelstev obcí se budou konat: v pátek 20. 10. 2006 od 14-22 h v sobotu 21. 10. 1 2 Úvodní slovo Vážení čtenáři, přinášíme vám speciální předvolební číslo Vesteckých listů. V článku O volbách vám přinášíme informace o tom kdy, kde, jak a kdo může volit. Toto číslo je speciální, je

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 O B S A H SHRNUTÍ... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Zodpovězení otázek označených hvězdičkou * je povinné. Obecné otázky Stát Zvolte prosím zemi původu * Mimo EU Francie

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod Srovnání nezaměstnanosti v ČR a zemích EU Jan Pospíšil Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v září:

Makrodata v ČR zveřejněná v září: Makrodata v ČR zveřejněná v září: HDP podle konečných údajů vzrostla ve druhém čtvrtletí česká ekonomika oproti prvnímu čtvrtletí o 0,9 % (odhad 0,8 %). Meziročně o 2,4 % (odhad 2,2 %). Průmyslová produkce

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva VYBRANÁ TÉMATA Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva Obsah Úvod... 3 Příloha I... 5 Prameny:... 6 Vybraná témata č. 3/2016 únor 2016 Autor: Josef Palán AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: Název: Aplikace snížené

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více