Genderové typy a stereotypy v reklamě. Alena Dušková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genderové typy a stereotypy v reklamě. Alena Dušková"

Transkript

1 Genderové typy a stereotypy v reklamě Alena Dušková Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova Praha 3.ročník Sociologie a sociální politika Konzultoval: Mgr. Martin Hájek Ph.D. Práce bude obhajována v 6.semestru studia. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury.

2 Abstrakt Tato práce se věnuje genderovým rolím v časopisecké reklamě. Autorka textu uvádí dva vybrané sociologické směry s jejich přístupem ke studiu genderu a genderových rolí, feministickou sociologii a strukturální funkcionalismus, aby se následně věnovala samotnému zobrazování genderových rolích v reklamách. Sebrané rozhovory o dvou různých reklamách, jedné s tradičním rozdělením rolí, druhé s netradičním, analyzuje z pohledu vybraných paradigmat. Feministická sociologie popisuje gender jako výsledek působení společenských institucí na individuum od počátku jeho narození. Naproti tomu strukturální funkcionalismus vidí gender nejvíce jako biologickou danost, stejně jako pohlaví, přičemž respektuje odchylky, které existují z důvodu zachování funkčnosti společnosti. Analýza se dále zaměřuje na popis možných vlivů na rozdílné vnímání těchto rolí v reklamách. Jedním ze zásadních zjištěných vlivů je pohlaví jedince, jenž reklamu sleduje. Jeho představy o genderových rolích však nemusí a priori pramenit z jeho příslušnosti k danému pohlaví, autorka nalézá rozličný způsob vizualizace reklam určených mužům a těch, jež jsou určeny ženám. Krátce naráží na způsob konstrukce představ o genderových rolích a jejich stereotypech, a toho v závěru využívá k interpretaci nalezených rozdílů. Abstract The paper focuses on gender roles how they are published in advertisements in periodicals. The author shows two chosen paradigms, also their ways to studying the gender and gender roles. These are the feministic sociology and the structural functionalism. Futher, she puts brain to a gender role portrayal in advertisements. She analyzes gained debates on two different advertisements, the first one contains traditional partiton gender roles, the other contains nontraditional one, via those two paradigms. The feministic sociology represents the gender as a product of a social institutions' incidence, these institutions have had effect on an indiviual since her/his birth. On the other hand, the structural functionalism represents the gender as a biological givennes, the same way as a sex, whereas it respects some variations which are existed by reason of system's stability. Similarly, the analysis focuses on a description of ponetional influences on a different perception of gender roles between sexes. One of underlying ifluences is a sex of person who's looking at an advertisement. His/her notions about gender roles don't need to originate from his/her sex, but they could originate from a diferent way how people are pictured in advertisements for men and for women. She shortly covers a way how we construct our notions about gender and gender roles. At he close she advantages these ways to take an interpretation of found differences

3 O BSAH I. Úvod... 4 II. Cíl práce... 4 III. Teoretický kontext výzkumu Gender vs. sex Genderové role a jejich stereotypy Gender a reklama Zobrazování genderu v reklamě Další vybrané výzkumy genderu v reklamě... 9 IV. Metodologie Reklamy a jejich výběr Respondenti a jejich výběr Operacionalizace pojmu stereotypy genderových rolí Analytický postup V. Hlavní zjištění Kódování Popis a interpretace hlavních zjištění Shrnutí hlavních zjištění Souhrnná interpretace a diskuze VI. Závěr VII. Literatura VIII. Přílohy Výběr respondentů a vedení rozhovorů Úryvek rozhovoru s Vláďou Projekt bakalářské práce

4 I. Úvod Reklama je dnes jistě nedílnou součástí mediálního světa, který úzce zasahuje do světa sociálního. Její vliv na naše názory, na veřejné mínění, je nesporný. Často diskutabilní morální hodnoty jejich tvůrců nás nesmějí odradit od zkoumání vlivu reklamy na jedince i celou společnost. Je totiž jednou, snad tou nejsnazší možností zkoumání proměn genderových rolí ve společnosti. V této práci se však nevěnuji přímo těmto změnám, nýbrž způsobům, jakými jedinci vnímají genderové role v reklamách zobrazené, s cílem postihnout rozdíly mezi vnímáním mužů a žen. Nejprve upřesňuji cíl práce, poté zaměřuji na zobrazování genderu v reklamách a dalším výzkumům. Následující část se věnuje metodologickým aspektům práce; a konečně uvádím výsledky analýzy, jež v závěrečné interpretační části zasazuji do širšího kontextu. II. Cíl práce Tato práce se věnuje genderovým rolím a jejich stereotypizaci v reklamě. Jde o kvalitativní analýzu několika rozhovorů s vysokoškoláky, jejichž výběr měl alespoň částečně pokrýt spektrum oborů, jež se dají v České republice studovat. Na základě reakcí na předložené reklamy identifikuji jejich představy o genderu. Výpovědi následně interpretuji. Tímto zjišťuji základní charakteristiky konstrukce genderu vybranými respondenty, přičemž postihuji rozdíly mezi jednotlivými pohlavími. Empirický přínos své práce spatřuji v tom, že popíši vnímání genderu vybranou skupinou, přičemž postihnu rozdíl mezi pohlavími (z biologického hlediska, angl. sex). Odhalím tedy, jak si muži a ženy všímají genderu v reklamách. Nezaměřuji se však na samotnou konstrukci genderu tvůrci reklamy, nýbrž na konečné konzumenty, adresáty reklamy. Využiji tedy opomíjenou součást výzkumu genderových rolí v reklamách, poněvadž valná většina výzkumů se soustředí na analýzu reklam, nikoli výpovědí konzumentů takových reklam. O souvztažnosti reklamy a konstrukce a vnímání genderu společností hovořím jen krátce, neboť nejsem dostatečně přesvědčena o kauzalitě vztahu, tedy kdo genderové stereotypy vytváří a kdo je pouze reflektuje. Určitou roli reklamy nakonec shledávám v závěrečné interpretaci

5 III. Teoretický kontext výzkumu 1. Gender vs. sex Na první pohled se může zdát, že pojem pohlaví (sex) a pojem rod (gender) jsou vzájemně zaměnitelné, avšak je tomu právě naopak. Biologický termín pohlaví udává pouze fyzické (tedy biologicky dané) rozdíly mezi muži a ženami. Nadto je pohlaví pojmem komplementárním, na rozdíl od univerzální kategorie rod. Společenský termín rod je konstruován na biologické danosti pohlaví. Jeho univerzalita spočívá v pojmenování rozdílů mezi muži a ženami dle psychologického, sociálního, kulturního ale i historického hlediska. Tyto rozdíly tak nejsou dány biologicky, ale především výchovou v rámci určité kultury a společnosti, přičemž se mohou měnit v čase. Odtud tedy sociální konstrukce Genderové role a jejich stereotypy Genderové role jsou pak obecně takové role, které jsou osobám připisovány společností na základě jejich příslušnosti k pohlaví. Jak je zřejmé z předchozích odstavců, tyto role nejsou nutně ve všech společnostech a kulturách stejné, taktéž se mohou značně lišit i v rámci několika subkultur, zároveň se mění v čase. Jednoduše řečeno, genderové role jsou takové způsoby chování, jakými se projevuje muž či žena. Individuum se své role učí v procesu socializace. Lépe toto zachycuje pojem genderový stereotyp, který v sobě zahrnuje zjednodušený popis toho, jak má vypadat maskulinní muž a feminní žena. Jinými slovy, co je od takového muže či ženy očekáváno, jaké je jeho/její přirozené chování, bez ohledu na rozdíl mezi vlastmi vrozenými a získanými výchovou. Charakteristiky určující genderový stereotyp jsou univerzálně platné, tedy sdílené celou společností (v rámci kultury, subkultury), jelikož jsou ukotveny ve společenských institucích. Např. v naší společnosti jsou dívky a chlapci již od útlého věku vychováváni takřka zcela odlišně 2, a tak role jim určené přejímají jako vědomě, tak (a to zejména) nevědomě. Na druhou stranu je ale více než patrné, že ne každý muž a každá žena zcela naplňuje společenská očekávání své maskulinity či feminity. S jistotou sem zahrnuji osobní a individuální vzepření se sociálnímu očekávání, ovšem i existenci jiných, zcela odlišných či 1 V této práci se přikláním k použití pojmů pohlaví (biologické hledisko) a gender (společenské hledisko; nikoli rod pro jeho nepříliš časté používání v české literatuře). 2 Ačkoli se zde dopouštím nebezpečného generalizace problému

6 dokonce naprosto protikladných genderových rolí v jiných (než v západních, evropoamerických) společnostech. To je důkazem, že biologická podmíněnost není jedinou určující kategorií genderové role. Obecně tedy můžeme genderové role charakterizovat jako formu dělby práce podle genderu, nikoli jen pohlaví. Konkrétní chování jedince je totiž výsledkem jak vynucených společenských zákazů a norem, tak i jeho osobnostních charakteristik, ať už geneticky daných, či zapříčiněných výchovou. Existují však různé pohledy na konstrukci genderových rolí. Za ty nejdůležitější vzpomeňme alespoň strukturální funkcionalismus a zejména pak Talcotta Parsonse, který genderové stereotypy popisuje na modelu nukleární rodiny, tj. převládajícím rodinném modelu v 50.letech v USA. Parsons popisuje ženskou roli jako silně expresivní, žena vykonává vnitřní funkce v rodině, např. upevňování vztahů mezi jejími členy. Na druhou stranu mužská role je instrumentální, jeho náplní jsou vnější funkce rodiny, jako např. zajištění financí [Leeder: 51-52]. Jinými slovy, role mužů a žen jsou v zásadě vnímány jako protikladné, avšak úspěšně se doplňující. Ač by se mohlo zdát, tyto role nejsou striktně dány, mohou se měnit, avšak jakákoli výrazná změna od výchozího 3 stavu je nežádoucí, neboť role jsou ustaveny na základě své funkčnosti. Strukturální funkcionalismus vychází z biologické danosti pohlaví, a tedy i genderu. Právě pohled na genderové role a jejich stereotypy jako na (takřka) neměnné fakty vedl ke vzniku hnutí za ženská práva a feminismu. Feministické sociologie, stručně řečeno, charakterizuje gender z hlediska jeho utváření v kontextu společenských a ekonomických struktur. Stěžejní je pak myšlenka, že genderová identita je ovlivněna tím, jak kultura definuje pohlaví a rod (gender), jak je obsažena v jednotlivých institucích. Nancy Chodorow, současná feministická socioložka a psychoanalytička nachází původ genderové rozličnosti v rozdílném přístupu matek k potomkům chlapcům a potomkům dívkám. Matky tak jsou těmi, kdo nejvíce přispívá k utváření sexuální identity, ženy jsou specializovány ke vztahovosti, muži k separaci [abc feminismu: ]. Feministická sociologie a feminismus jako takový si však neklade za cíl zrovnoprávnit muže a ženy, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jejich úkolem je spíše hledání rovnosti v rozdílnosti, tedy aby jinakost mezi pohlavími nestála základem jejich nerovnosti. 3...dohodnutého stavu, konsensus (dohoda) je pro fungování systému ne nezbytný, ale důležitý, neboť na jeho základě je rozdělení funkcí legitimní. V případě genderových rolí se zdá, že ženy přestávají se svými rolemi souhlasit, a tak je systém dělby v ohrožení

7 3. Gender a reklama Jak jsem již naznačila, je více než nesnadné určit kauzalitu vztahu reklama (média) role mužů a žen. Utvářejí snad média obraz muže a ženy dle libosti či reflektují aktuální stav? Tedy společnosti předkládají to, co ona chce, co očekává? Byla-li médiím a zvláště reklamám skutečně přisouzena pouze pasivní role, tedy, že by pouze reflektovala, tento názor se nazývá hypotéza zrcadlení. Avšak toto není celá pravda. Tvůrce reklamy k podobnému chování jistě vede jejich ekonomický zájem. Reklamní analytici se přiklánějí spíše k tomu názoru, že společnost, a tedy i genderové role jako jedna z jejích součástí jsou reklamou formovány a utvářeny. V návaznosti na druhou vlnu feminismu na počátku 60.let 20.století se objevil názor, že média přehlížejí ženy a jejich problémy bagatelizují. Jde o tzv. symbolickou anihilaci [Renzetti : 182-3]. 3.1 Zobrazování genderu v reklamě Základním principem reklamy je odlišení daného výrobku od jemu podobných, přičemž tomuto záměru slouží symboly uznávané v dané společností. Reklama je tak produkována určitou kulturou, je na této kultuře závislá. Ovšem paradoxně k tomu je přímo podstatou reklamy, že je založena na iluzi historicky neurčeného společenského kontextu, na kontextu, který prostě je [Indruchová: 85]. Prezentace výrobků přesto apeluje na vkus určité skupiny, pro kterou je výrobek určen, a tak je reklama sama o sobě srozumitelná jen dané kultuře, nikoli komukoli na světě. Její kulturní kontext je proto nepopiratelný. Zásadní a dosud nepřekonanou prací ve své komplexnosti je dle Indruchové kniha Judith Williamson Decoding Advertisements, která se mimo jiné zabývá genderem v reklamním prostředí. Teorie Williamsonové o tvorbě významu uvnitř obrazových inzerátů je nepostradatelnou při interpretaci reklam nejen z hlediska genderu. Jak již bylo řečeno, reklama užívá sociální symboly (např. společenské úrovně), kterými je daný výrobek prezentován. Tím je do hry vtažen i konzument, který musí tyto symboly rozluštit. Výrobek tak pro něj nenese jen užitnou hodnotu, kterou konzument získá jeho zakoupením, ale hlavně sociální kvality, které se taktéž k výrobku pojí. Konzument si nekupuje jen auto vhodné k přepravě větších nákladů, ale i auto oceněné zákazníky jako nejspolehlivější a nejoblíbenější. Adresát 4, subjekt, tak je nezanedbatelnou součástí reklamy, neboť bez jeho rozluštění nenese reklama takřka žádné sdělení. Inzerent je tak donucen používat pouze 4 Pojem adresát reklamy zde neztotožňuji s pojmem konzument ; adresát reklamy je spíše potenciálním konzumentem produktu - 7 -

8 symboly v dané společnosti a sociální skupině vžité, aby byly adresátům srozumitelné. Inzerent však nemá na mysli žádného konkrétního adresáta, snaží se vytvářet imaginární osobu, jíž je reklama určena, aby se pokud možno co nejvíce adresátů dokázalo vžít do pocitu, že reklama je určena právě jim. [Indruchová: 86-87]. Jednoduše, reklamy obsahují takové obrazy genderu, o kterých se míní, že prodají inzerovaný výrobek. K tomuto účelu se využívá tzv. genderových stereotypů, ať už jejich záměrnému použití, kdy muž je zobrazován jako lovec a svobodomyslný jedinec, zatímco žena jako kořist a pečovatelka, nebo jejich zneužití, kdy se typizované role otočí, tedy že muž je náhle kořistí a bezbranným stvořením. Mnoho reklam taktéž gender nijak nezohledňuje. Účelnost různého zobrazování genderových rolí je diskutabilní. Prvotní je vždy snaha inzerentů, či lépe zadavatelů reklamy prodat daný výrobek. Velmi tedy záleží na cílové skupině, na charakteristikách adresátů dané reklamy. Inzerenti zvolí jinou strategii v případě aktivních důchodců a jinou pro movité singles okolo třiceti let věku. A s tím jednoznačně souvisí i rozdělení rolí mezi osobami, které v reklamě budou hrát. Již bylo řečeno, že inzerent musí volit takové symboly, jež jsou adresátovi srozumitelné, v dané sociální skupině dostatečně vžité. Jinak se jeho snaha mine s účinkem a adresát si buď reklamy vůbec nevšimne, nebo, a to je nejspíše horší případ, ji nepochopí, zkrátka nerozluští symboly v ní ukryté. 5 Analýzami obrazu ženských a mužských rolí v reklamě se zabýval již Erving Goffman, který ve své knize Gender Advertisements (1979) shrnul tyto obrazy z více než 500 zkoumaných časopiseckých a novinových reklam. Ženy byly nejčastěji vyobrazovány v oddané pozici, jako ležící, klečící bytosti, či v bezbranné pozici, fňukající jako malé děcko, či dokonce prosící. Taktéž jim náležely komické role, citově založené, stydlivé a role naslouchajících bytostí. Naproti tomu muži byli nejčastěji vyobrazeni v pozici, kdy nad ženou stojí a shlížejí na ni shora, zároveň zabírají v celém prostoru více místa. Ženu buďto majetnicky drží nebo jí něco vysvětlují, odborně vedou [Goffman in Riggins : 277-8]. Ženy jsou v reklamách často dekorativní, okrasné objekty, které příjemně dotvářejí atmosféru obrazu. S tím souvisí i velmi používaný postup tzv. fragmentace ženského těla, kdy je žena záměrně rozkouskována na jednotlivé části. Tento postup se využívá jak k zaujetí adresátů-mužů, kdy je zobrazována krása a erotično jednotlivých částí ženského těla, což ale 5 Stále se musíme být vědomi skutečnosti, že hovoříme-li o sociální skupině, tedy skupině adresátů, jimž je reklama určena, tato skupina není sociálním faktem, který existuje sám o sobě a má být inzerenty objeven, nýbrž sociální skupina v tomto kontextu je produktem, vytvářeným reklamní kampaní, skupinou, kterou inzerenti uměle vytvářejí ve snaze prodat výrobek co největší možné skupině osob

9 ženu devalvuje na neplnohodnotnou bytost sloužící jen k uspokojení mužova libida, tak ale i k zaujetí adresátek-žen, které jsou tímto způsobem inzerenty povzbuzovány ke koupi jednotlivých kosmetických (tzv. beauty) produktů, zaměřených ke zkrášlování vyobrazených části jejich (jinak nedokonalého) těla. Tímto způsobem se inzerenti snaží ženám namluvit, že se mohu stát kousek po kousku dokonalými. Goffman ve svém výzkumu poukazuje na skytá pravidla naší společnosti jak vypadat a chovat se jako žena. K vyjádření nerovnosti mezi mužem a ženou používá analogii nerovnosti mezi rodičem a dítětem. Tento princip rozdělení rolí mezi mužem a ženou vychází z paternalistické verze patriarchátu, jak ho známe v západních společnostech [Riggins: 277]. Muž tedy vystupuje jako ochránce ženy, jež mu je oddána, stejně jako k dispozici. Mnohé další výzkumy však poukazují i na fakt, že ženskou doménou je nejen rodina a kuchyně, nově ženy pronikají i do typicky mužských aktivit. Řídí auta, opravují drobné technické závady, kutí či řídí ostatní v jejich práci, vždy je ale kladen důraz na ženskou atraktivitu. Nejde o žádný zásadní zlom v pojetí genderu a jeho zobrazování v reklamách, jeden stereotyp pouze střídá druhý. Žena matka a pečovatelka je stále více nahrazována žena krásnou a svůdnou [Řeháčková: 13]. Sexismus, jak jsme ho právě popsali, jako rozlišování mezi mužskými a ženskými rolemi, přičemž ženy jsou takovým postojem diskriminovány, ovšem nemusí být nijak nápadný, přesto reklama takřka stále (a dnes stále více) apeluje na mužovu podstatu být lovcem a ženskou být krásnou a žádoucí. Tento způsob vyjádření může do jisté míry fungovat. Právě míra funkčnosti je dána srozumitelností vyobrazených symbolů adresátům reklamy. Sexismus, jako zdůrazňování sexuality, se taktéž v reklamách objevuje. Nikoli inzerenti, ale sami zadavatelé reklamy (výrobci) míní, že sex zkrátka prodává. Avšak jednoznačný a utvrzující vliv na prodejnost výrobku neexistuje, neboť právě scény se sexuálním podnětem se sice líbí a zaujmou, a to nejen vybrané adresáty, ale na druhou stranu odvádějí pozornost od samotného produktu, pro nějž je reklama stvořena. 3.2 Další vybrané výzkumy genderu v reklamě Na téma rolí mužů a žen v reklamě existuje nespočet výzkumů. Zaměřila jsem se pouze na špičku ledovce, takové reklamy, které se bezprostředně týkají příčin rozdílného zobrazení mužů a žen, zejména pak účelnosti takového zobrazení. Podobný výzkum jako Erving Goffman provedla mediální analytička Jean Kilbourne, která na základě analýz reklam od konce 60.let natočila dokument Killing Us Softly: - 9 -

10 Advertising's Image of Women (1979). Dokumentuje v něm podobné závěry, k jakým před ní dospěl Goffman, avšak přidává i další. Ženské tělo v reklamě není využíváno pouze k upoutání pozornosti k danému produktu, často naprosto absurdními cestami, kdy výrobek má pranic společného se ženským tělem, ale samo ženské tělo se mění v produkt, ve výrobek. [Kilbourne in Reichert: ]. Jean Kilbourne se dále zabývá i vlivem těchto zhoubných zobrazení ženského těla v reklamách, zejména pak vlivem na poruchy příjmu potravy 6. Suzanne Romaine ve své práci Communicating Gender (1999) shrnuje výsledky analýz rolí mužů a žen v rodině v reklamách. Ve svých závěrech dochází k následujícímu: reklamy zdůrazňují, že místo ženy je doma (nejčastěji jsou zobrazeny v kuchyni či koupelně), kde naplňují role manželek a matek; je-li zobrazena mimo domov, pak nejčastěji vystupuje jako sekretářka či pouhá modelka. Muž je taktéž nejčastěji zobrazován ve svých stereotypizovaných rolích, jako inteligentní, zasvěcená, sportovně založena a sexy bytost. Je-li však muž zobrazován v typicky ženském prostředí, jakým je právě kuchyně, pak vystupuje jako hloupý a oslabený jedinec [Romaine: ]. IV. Metodologie 1. Reklamy a jejich výběr Mým původním záměrem bylo analyzovat časopisecké reklamy jak určené mužům, tak určené ženám, přičemž v každé z nich měl vystupovat jak muž, tak žena, oba ve svých typizovaných rolích. Typizaci rolí jsem převzala z dostupné literatury o genderu a genderových rolí, z pochopitelných důvodů jsem se zaměřila na moderní, západní (euroamerickou) společnost, neboť vycházím z předpokladu, že gender je sociálně konstruován. Od tohoto jsem však záhy upustila, poněvadž tištěných reklam vhodných k tomuto účelu není mnoho a zejména potom, vysokoškoláci nejsou jejich cílovou skupinou. Rozhodla jsem se tedy pro takové reklamy, jejichž adresátem bude mnou definovaná skupina, nezáleželo na pohlaví adresáta reklamy. Hledala jsem reklamu, jež zobrazuje muže či ženu, nejlépe oba společně, v jejich typizovaných rolích, další reklama zobrazovala ženy a muže v netypizovaných rolích, nejlépe obrácených. Cílovou skupinou těchto reklam samozřejmě nemusejí být jen vysokoškoláci, produkty pro ně jsou natolik specifické, že 6 Kilbourne, J. Still Killing Us Softly: Advertising and thr Obsession with Thinnes. (s ) In Fallon, P., Wooley, S., Katzman, M. Feminist perspectives on eating disorders. New York : Guilford Press,

11 schůdnější cestou bylo vyhledání reklam propagujících výrobky určené širšímu spektru spotřebitelů, přičemž vysokoškoláci jsou dle mého mínění do tohoto spektra taktéž zahrnuti. Jako ukazatele zacílení reklamy na vysokoškoláky jsem prostou úvahou zvolila využitelnost daného výrobku touto skupinou, svůj úsudek jsem samozřejmě ověřila u jiných vysokoškoláků, nejen mne. Vzala jsem samozřejmě v potaz koupěschopnost této skupiny, a tak jsem se zaměřila jen výrobky obecně cenově dostupné, nikoli výrobky, jež by sice vysokoškolák využil, avšak si je nemůže dovolit. 7 Nejvíce vhodné se mi zprvu zdály reklamy propagující studentské účty, mobilní tarify apod., avšak z předchozího vyplývá, že jejich vyobrazení nesplňovala mé požadavky. Proto jsem rozšířila cílovou skupinu reklamy a nalezla reklamu na instantní potravinu (Hotová jíška Knorr), kde muž a žena vystupují v typizovaných rolích, dále reklamu na šperky (Ocelové šperky Morellato), kde nejsou role typizované, nýbrž převrácené. Na prolomení bariér mezi tazatelem a dotazovaným jsem využila reklamy na zmrzlinu Magnum, kde se až příliš svůdná žena stylizuje do role muže (vytváří si knírek pomocí dřívka od nanuku), což souvisí s textem Jsem seriózní. Zde jsem však nepokládala žádné otázky na role ženy v reklamě, případně muže, pouze jsem s respondentem hovořila o jeho pocitech, jaké v něm reklama vyvolává. 2. Respondenti a jejich výběr Na základě zkušeností z předvýzkumu jsem vybrala věkovou skupinu 19-26, přičemž jsem se zaměřila na vysokoškoláky jako jasně definovanou skupinu, jež splňuje podmínku věku 8. V rámci předvýzkumu jsem se dotazovala 3 osob ve věku 25, 43 a 69 let, nikterak jsem nerozlišovala mezi jejich pohlavím. Taktéž jsem nerozlišila adresáta reklam, které jsem pro tyto účely vybrala. Dle mé úvahy se v prvním případě jednalo o typické vyobrazení muže, které koresponduje s tradiční představou jeho role ve společnosti. Jedná se o muže aktivního, společenského, avšak bez závazků, který si užívá života, zatímco žena opodál je jednoznačně na něm závislá (ať už finančně či jinak). Druhý obrázek (v menším provedení) zobrazoval velmi podobnou situaci, avšak role byly prohozeny. Obě reklamy jsem postupně ukázala všem dotazovaným. 7 Hovořím zde v obecné rovině, průměrné příjmy vysokoškoláka, studujícího mimo své trvalé bydliště, jsou 5317Kč, přičemž na nezbytné výdaje spojené se studiem vydá v průměru 3320Kč, zbytek má na zábavu a věci osobní spotřeby [Vysokoškolský student v České republice roku 2005: 88]. 8 Více o výběru respondentů a průběhu rozhovorů viz Příloha

12 Překážkou v rozhovorech s osobami nespadajícími do nakonec zvolené věkové skupiny bylo jejich příliš komplexní vnímání předložených reklam. Tyto osoby se pramálo všímaly rozdílů mezi oběma reklamami, role mužů a žen se jim stále zdály stejné, až po několikerém upozornění na odlišný gramatický rod v oslovení v reklamě zareagovaly. Inzerce, kde muž byl tím aktivním, byla doplněna textem v mužském rodě, text u obrázku se ženou byl doplněn textem neutrálním (bez jasného vymezení mluvnického rodu), přesto si dotazovaný nevšiml tohoto rozdílu. Záměrně jsem si proto vybrala vysokoškoláky, přičemž mým cílem byl stejný počet mužů jako žen, neboť mi jde o zachycení rozdílu mezi pohledy obou pohlaví. V žádném případě to však neměli být studenti sociologie či marketingu, aby nedošlo ke zkreslení. Způsob výběru těchto respondentů můžeme, s určitou nadsázkou, nazvat účelový 9. Závěry takto získané proto nemůžu generalizovat. 3. Operacionalizace pojmu stereotypy genderových rolí Nominální definice pojmu stereotypy genderových rolí je ekvivalentní k pojmu souhrnný popis maskulinního a feminního chování. Operacionální definicí tohoto pojmu je potom následující: chování mužů a žen, jež je od těchto vyžadováno, respondenty vnímáno jako přirozené, kdy nezáleží na jejich souhlasu s jejich vykonáváním, toto chování vnímají jako sociální danost. 4. Analytický postup Data jsem sebrala formou nestandardizovaných rozhovorů, tedy pouze s obecným plánem témat, na něž se budu dotazovat, přičemž jsem si nestanovila ani přesné znění otázek, ani jejich případné pořadí. Pouze jsem měla reklamy uspořádány v následujícím sledu: Magnum (žena napodobující muže), Knorr (feminní žena, maskulinní muž) a Morellato (netypická žena a netypický muž). Rozhovory probíhaly na půdě univerzit ve studentských místnostech, kde jsme nebyli nikým rušeni. 10 Po zkušenostech z předvýzkumu jsem nechala respondenty samostatně hovořit o první reklamě, kdy jsem se pouze dotazovala na prostý popis obrázku, jejich pocity a názory na daný výjev. Předložením následující reklamy jsem své otázky rozšířila o popis rolí jednotlivých aktérů, jejich vnímání respondentem, případné vžití do této pozice, přesvědčivost 9 Účelový v takovém významu, jak ho popisuje např. Disman, kdy je takový výběr založen pouze na úsudku výzkumníka o tom,co by mělo být pozorováno a o tom, co je možné pozorovat [Disman: 112]. V takovém případě je nutné specifikovat cílovou populaci, to jsme již učinili. 10 Více o výběru respondentů a průběhu rozhovorů viz Příloha

13 reklamy. A vzápětí taktéž na možnost prohození rolí herců v reklamě, možný vliv tohoto prohození na účinnost a vůbec celkové vzezření reklamy. Na totéž jsem se tázala i po předložení poslední reklamy. Po tomto jsem vedla rozhovor na téma rolí mužů a žen, jejich zpřesnění na role genderové. Závěrem rozhovoru jsem se s pomocí rekapitulace výpovědí o reklamách pokusila upřesnit si s respondentem / respondentkou, jaké role vnímá jako přirozené, které mu/jí naopak přijdou netypické, nepřirozené, ale hlavně jsem se tázala po důvodu tohoto pocitu (ne)přirozenosti. Ještě nepřepsané rozhovory jsem poslouchala, abych nalezla společná témata, která mi pomohou výpovědi kódovat. Pojmy měly být co nejvíce popisné, avšak některé už představovaly interpretaci dat. Tyto pojmy (kódy) jsem následně seskupila do logických kategorií, jež se vyskytovaly ve všech výpovědích. Nejdůležitější pasáže jsem vzápětí přepsala pro lepší orientaci v nich. V. Hlavní zjištění V této části práce se zabývám hlavními zjištěními, které vyplynuly z analýzy sebraných rozhovorů. Nejprve shrnuji seznam nalezených kódů s jejich uspořádáním, dále se věnuji jejich interpretaci a v poslední části tato zjištění rekapituluji. 1. Kódování Jak jsem již uvedla v předchozích odstavcích, své otázky jsem směřovala na role mužů a žen v předložených reklamách. Většina respondentů začínala své odpovědi popisnými informacemi tykající se celkového vzezření reklamy, vzápětí takřka každý přistoupil k hodnocení přirozenosti vyobrazených rolí jednotlivých herců na obrázku, aniž bych ho k tomuto jakýmkoli způsobem nabádala. Tuto přirozenost respondenti hodnotili z mnoha úhlů pohledu. Proto jsem se rozhodla za centrální kategorii pro analýzu zvolit přirozená role. Dle konkrétní situace na reklamním obrázku a výpovědí respondentů jsem tuto kategorii rozdělila na následující subkategorie: žena-lovkyně, žena-hospodyně, žena-partnerka, muž-otec, muž-lovec, muž-partner, muž-odborník. O zmíněné přirozenosti (či nepřirozenosti) rolí se respondenti vyjadřovali různými způsoby. Někteří přirozenost vyobrazených rolí hodnotili čistě dle svého názoru na věc, přesněji do jaké míry by byli ochotni zobrazenou roli vykonávat. Jiní si všímali přirozenosti rolí vzhledem k prostředí, v jakém se reklama a její děj odehrává. Nebo též vzali v potaz

14 konkrétní výrobek, jež reklama propaguje, a tím i možné záměry inzerentů, jak zaujmout adresáty. Ve svých výpovědích tedy zmiňovali pravděpodobný věk adresátů, prostředí, ve kterém žijí, stejně jako jejich výchovu a tradice. Tyto kódy jsem pro přehlednost logicky uspořádala do okruhů dle jejich vztahu ke konkrétním rolím, jak je respondenti popisovali. a) charakteristiky adresáta Do tohoto okruhu kódů jsem seskupila všechny části výpovědi, které se jakýmkoli způsobem dotýkaly osobnostních vlivů na pohled na genderové role. Tyto výpovědi se tak zaobíraly nejen věkem a pohlavím respondentů (adresátů reklamy), ale i zmínkami o jejich výchově apod. b) identifikace adresáta Tento okruh do jisté míry souvisí s předešlým, neboť identifikace adresáta s osobou v reklamě zobrazenou souvisí s jeho osobnostními a demografickými charakteristikami. Zde jsem zahrnula jak výpovědi o identifikaci adresáta s konkrétní sociální skupinou v reálném životě, tak i snahy ztotožnit se s osobou v reklamě. c) rovnost pohlaví Pojmy v tomto okruhu se týkaly rovnosti mezi pohlavími a způsoby jejího vyjádření. Sem jsem zahrnula i výpovědi s důrazem na svobodu jedince, kterou respondenti spojovali s rovností mezi pohlavími, a to narušováním jejich svobody pohlavím opačným. d) tradice Poslední okruh se úzce pojí se všemi předešlými, avšak je natolik specifický, že si žádá samostatné zastoupení. Zde jsou zahrnuty zejména tradiční představy jedince o genderových rolích. Taktéž se respondenti zmiňovali o možném původu těchto tradičních představ, jejich hledání je ovlivněno nejen pohlavím a věkem respondentů, ale i schopnosti identifikovat se s danými rolemi. 2. Popis a interpretace hlavních zjištění Zde chci zdůraznit, že se zmiňuji pouze o těch genderových rolích a jejich aspektech, které úzce korespondují s genderovými rolemi, jaké byly zobrazené v předložených reklamách. Jsem si vědoma skutečnosti, že ze získaných rozhovorů se dá vytěžit mnohem

15 více, avšak z důvodu prostoru specifikuji svůj záměr pouze na takto úzký okruh genderových rolí. Nejprve se budu věnovat roli ženy jako lovkyně, neboť identifikace s touto rolí byla v určitém slova smyslu pro dotazované vysokoškolačky zásadní. Významnost existence této role pro ně a jejich (genderovou) identitu dokazuje skutečnost, že takovými ženami se ony samy cítí být, či jimi chtějí být, zatímco jejich matky nikoli. Simona 20: Takhle bych to taky chtěla umět, to by bylo... Respondentky vyjadřovaly určitou obavu nad nepřirozeností této role, protože dle jejich názoru neexistuje její ekvivalent v reálném světě, jde zkrátka o konstrukt, jenž není postaven na reálném základě. Určitá obdoba této role naproti tomu existuje, je jím právě emancipovaná žena, jakou jsou dotazované studentky. Identita ženy-lovkyně (reálné, tedy emancipované ženy) však získává svůj pravý význam teprve v interakci s ostatními jedinci, zejména pak staršími ženami. Díky nim, matkám dotazovaných vysokoškolaček, si tyto respondentky lépe uvědomují své možnosti, svou roli lovkyně, protože spatřují nepřekonatelnou bariéru mezi jejich životem a životem svých matek. Lovkyní žena může být jen potud, pokud nemá dítě, mateřství jako takové ženu svazuje a nutí k usedlejšímu způsobu života. 11 Podle Hartmut Karsten skutečně zlom v identifikaci s určitými rolemi nastává okamžikem narození dítěte, od tohoto okamžiku je žena utvrzována ve svých typických genderových rolích, být matkou něžnou, ohleduplnou, závislou a usedlou. 12 Existence role ženy-lovkyně tak je do značné míry závislá na charakteristikách adresáta reklamy, což také úzce souvisí s adresátovou identifikací s touto rolí. To, že žena-lovkyně, jak je zobrazená v reklamě, neexistuje v reálné společnosti, studentky dokládaly na antropologických a evolucionistických teorie, kdy muž se od počátku druhu vyvíjel jako lovec a žena jako sběračka, proto jí tato role může stěží příslušet i v našem čase. Toto rozdělení chápaly jako funkční, a to s ohledem na tělesnou konstituci obou pohlaví, kdy muž je k lovu fyzicky lépe uzpůsoben. Že však toto rozdílnost těl mužů a žen může být spíše důsledkem než příčinou rozdělení rolí, připustila jen jedna. Renata 22: Já si ale myslím, že muži mají silnější kůži na zádech a pevnější kostru proto, že lovili, ne že loví proto, že tyhle vlastnosti mají. Ostatní respondentky tuto roli zlehčovaly. 11 Mateřské povinnosti znamenají, že se žena musí vzdát jiné činnosti, zároveň je mateřství značně usedlou činností. Více Oakley: Více Karsten: 122-5,

16 Lenka 22: Když chci, tak jsem prostě lovec, když ne, tak jsem kořist. Nic na tom není, můžu přebíhat z role do role. Když se mi ten chlap líbí, tak ho prostě ulovím. Nedělá mi to problém. Stejně mi podlehne, a je jedno, jestli lovím já jeho nebo on mě. Pavla 20: Já se na lovení moc necítím, co když mě nebude chtít? Radši si počkám, všechny to tak dělaj... Simona 20: Chlapi na to stejně nestačí, musíme jim v lovení pomáhat, aktivně, nejen klást pastičky a návnady. Z jejich výpovědí je citelné, a u Pavly jasně vyjádřené, že zlehčování je dáno zejména jejich obavami, z nejistoty ohledně výkonu role lovkyně. Musíme si zde však uvědomit, že žena-lovkyně není ženskou obdobou role muž-lovec. Vezmeme-li v potaz argumentace vývojem lidského těla, pak muž-lovec je primárně lovcem zvěře, tj. za účelem obživy, až druhotně pak lovcem žen, tj. za účelem reprodukce. V případě ženy-lovkyně však máme na mysli pouze ženu lovící partnera. Z tohoto tedy nemůže plynout stejné postavení ženy-lovkyně jako muže-lovce, neboť mužské postavení je výsadní právě z důvodu obstarávání obživy. Vraťme se nyní k rozdílu mezi konstruktem ženy-lovkyně a reálným genderovým typem emancipovaná žena. Studentky, ale i mnozí studenti, respektive polovina z nich, souhlasí s reklamním využitím konstruktu ženy-lovkyně, protože tak přímo odkazuje na existující a stále více se prosazující emancipovanou ženu v české společnosti. Jedinci obou pohlaví porovnávali ženské role v domácnosti takové, jak je vykonávají jejich matky, a takové, jak je chtějí vykonávat sami či jak si toto představují. Respondentky, které z domova znaly dělbu práce ne podle pohlaví, ale podle časových možností partnerů, jejich vzájemné dohody, ale i momentální nálady a přání, stejně jako ty, které znaly dělbu pouze podle pohlaví (tzv. ženská a mužská role dle Parsonse na modelu nukleární rodiny), si svou budoucí roli v domácnosti do jisté míry idylizují, chtějí vše vykonávat společně se svým partnerem, který jim vždy a rád pomůže. Nemělo by se však jednat o pomoc v pravém slova smyslu, protože to bude stejně tak práce partnera jako jejich. Představy respondentů se zde v zásadě liší podle toho, jakou situaci zažívají doma, tedy ti, v jejichž domácnosti se práce dělí striktně dle pohlaví, toto vyžadují i ve svém budoucím, samostatném životě, zatímco ti, u nichž se o práci dělí všichni stejným dílem bez ohledu na pohlaví, vyžadují takový model i ve svém nadcházejícím rodinném životě. Je zde jasně patrné, že tento aspekt emancipace role ženy-lovkyně se u obou pohlaví projevuje ve vztahu k roli ženy-hospodyně. Dala by se zde s trochou nadsázky popsat jakási kauzalita vztahu těchto dvou rolí, představy o náplni role ženy-hospodyně do značné míry

17 ovlivňují představy o náplni ženy-lovkyně, lépe však emancipované ženy. Respondentky svou míru emancipovanosti odvozovaly právě od způsobu dělby domácích prací. Emancipace (vyjádřená možností ulovit si partnera) získává svůj význam až na základě charakteristik hospodyně. Pro všechny dotazované vysokoškoláky a vysokoškolačky bylo nejprve zásadní, jakou situaci znají z domova, až poté se vyjadřovali v obecnější rovině a výkonech jednotlivých rolí v domácnosti. Jinými slovy se zde potvrdila skutečnost, že představy o genderových rolích nejvíce ovlivňuje výchova, tj. rodinné zázemí reflektující společenské a kulturní skutečnosti. Míra této reflexe pak závisí na nám neznámých faktorech, můžeme opět spekulovat o výchově rodičů vybraných respondentů apod. Výkon role ženy-hospodyně ale neovlivňuje jen výchova, a toho si musíme být vědomi. Respondentky se cítí být k takové roli nuceny svými matkami, nadto cítí i tlak celé společnosti, neboť v ní stále přetrvává zkušenost, že s dítětem zůstává doma vždy žena. Čeština zde nemá ani dostačující ekvivalentní pojmenování takové role vykonávané mužem, protože pojem hospodář je jiného charakteru 13. Mužská role v domácnosti se tak specifikuje spíše na roli otce, než-li pečovatele a osoby, jež zajišťuje chod domácnosti. A společenském tlaku na ženy svědčí i fakt, že v České republice pouze velmi malé procento mužů setrvává na rodičovské dovolené. Vraťme se ale k ženám. Ty jsou k výkonu role ženy-hospodyně, taktéž i pečující matky o kojence a později batole, jak bylo naznačeno v předcházejícím odstavci, tlačeny nejen kulturními zvyklostmi, ale i ekonomickou situací rodin, kdy je to právě žena, která nosí domů méně peněz. Všichni respondenti si jsou vědomi toho, že jejich životní standard s příchodem potomka určitým způsobem klesne, poněvadž z rodinného rozpočtu zmizí jeden z příjmů, který bude poměrně dlouhou dobu nahrazen státními dávkami a příspěvky. A proto partneři volí výhodnější cestu, na rodičovské dovolené zůstane žena. Že k péči o potomka na svá bedra převezme i celý chod domácnosti, kromě zabezpečení rodiny z finančního hlediska, se už ale děje mimochodem. S tím se zkrátka počítá. To je úděl ženy. A toto má právě podle respondentů-mužů vyjadřovat reklama Knorr. Vláďa 26: (Žena, pozn. autora) Prostě ví, že má být v kuchyni, protože její chlápek má hlad. A tak jí kouká přes rameno, když už to bude. (...) Když je ženská doma, tak by měla svému muži vařit. Je to její práce, její role. 13 Mužský ekvivalent slova hospodyně je hospodář, avšak dle mého názoru nese odlišný význam. Hospodář souvisí s rozličným způsobem života, kdy muž obhospodařuje rodinné jmění, a to jak movité, tak nemovité. Hospodyně přitom úzce souvisí s chodem domácnosti

18 Simona 20: Já třeba nevařím, ale protože jsou všechny tyhle polotovary, tak stejně jednou budu muset (...) Přítel mi prostě řekne, že mi chlapi usnadnili práci, a basta. A opět k mužům. Role otce v domácnosti je naprosto v rozporu s rolí živitele domácnosti (jak ji popíši později) a výkonem mužovy kariéry. Proto ve svých výpovědích respondenti zmiňovali méně roli otce než roli odborníka, jak jim byla předložena v reklamě Knorr. Tato role se úzce pojí k představám o roli živitele rodiny, tedy jedné z dimenzí role muže-lovce. Životním cílem mužů má být, a výpovědi respondentů to dokládají, finanční zabezpečení rodiny. Nemůžou tedy zůstat doma s dítětem a pečovat o něj, případně i o celou domácnost. Muž v reklamě vystupuje jako odborník na slovo vzatý, propaguje značku, dělá jí dobré jméno, díky němu se výrobek skutečně prodává. A přesně takovými se cítí být dotazovaní muži. Nejdůležitějším motivačním faktorem být odborníkem je získání financí, a tak role odborníka úzce koresponduje s rolí muže-lovce-živitele. Pozastavme se zde nad nevyjasněností již zmíněných rolí. Právě nevyjasněnost je totiž jejich hlavním atributem. Nejasná, vágní, ale zejména značně proměnlivá jsou rolová očekávání jednotlivých respondentů. Není to tolik patrné na příkladu dotázaných studentek, které proti sobě staví reálnou zkušenost a svá přání do ostrého kontrastu, a tak se svým přístupem snaží bojovat proti zažitým stereotypům. Věnujme se proto raději respondentům. Zdárným příkladem je toho Vláďa 14, který se v průběhu celého rozhovoru vyjadřoval k ženským rolím v souvislosti s hledáním životní partnerky, ženy, se kterou hodlá v budoucnu sdílet domácnost. Při popisu rolí mužů a žen v domácnosti hovořil takto: Vláďa 26: Vůbec, když je ženská doma, tak by měla svýmu muži uvařit. Je to její práce, její role. Pokud tam není, tak si přece klidně sám uvařit, ale ženskou náplní práce je starat se o muže. A: A co je mužskou náplní práce? V: Sníst to! Ne, tak hlavně pečovat zas nějakým způsobem o tu ženu, hlavně ji zabezpečit, myslím teď materiálně. Tak to prostě vždycky bylo, ženská pečuje, muž zabezpečuje. Naproti tomu o své budoucí partnerce hovoří značně nejistě: Vláďa 26:...Proto je tahle reklama (Knorr, pozn. autora) tak hezká, sice to nejí žádná extra kočka, ale vim, že se o mě postará, takže z dlouhodobýho hlediska tahle ženská vede. Tu 14 Pro přehlednost přikládám část rozhovoru jako přílohu

19 bych si pořídil spíš, než tu krasotinku od vedle, která určitě umí chodit jen na podpatkách a ráno tráví hodinu v koupelně, abych ji vůbec poznal. Ale později: Vláďa 26 : Protože chci normální ženskou. A: A ta je jaká? Vždyť říkáš, že chceš lovit. V: No jo, ale normální, sexy babu, která za to stojí, takže se klidně může snažit mě pořádně navábit. Proč je Vláďa tak nejistý a jeho řeč tak rozporuplná? Z domova zná striktní dělení činností, a tedy i rolí v domácnosti dle pohlaví, matka vykonávala jen určité věci, otec měl zase své, děti jejich příklady napodobovaly, zprvu oba rodiče, později se k vůli rodičům specializovaly pouze na jejich činnosti, Vláďa tedy na ty mužské. Proč ale umí vařit takřka všechno, jak taktéž vypověděl? Vždyť z domova zná takový model, kdy role ženy-partnerky (tedy té životní, se kterou bude sdílet domácnost) je zcela identická s rolí ženy-hospodyně. Důvod je nasnadě. Postupně se osamostatňuje, studuje poslední ročník vysoké školy a svěřil se, že si hledá samostatné bydlení 15, a tak se tvrdě střetává s realitou. Jelikož nemá dlouhodobou, stálou partnerku, byl okolnostmi donucen vzít i typicky ženské činnosti za své. Takovou činností je právě vaření, ač matka takovou činnost u mužů nepodporuje, na Vláďovu prosbu ho to naučila. A v této chvíli se již začínají měnit rolová očekávání od ženy-partnerky. Nedá se s jistotou říci, zda-li se zhušťují, v určitém slova smyslu ano, neboť některé atributy této role se náhle zdají být méně neodlučitelné, než tomu bylo zprvu, kdy ještě bydlel u rodičů. Jiné, do té doby nedůležité získávají na své důležitosti. Z domova se Vláďovi zdálo, že fyzická přitažlivost ženy není pro manželství nikterak stěžejním prvkem, podobně i jistá míra samostatnosti a drzosti je spíše nevítanou vlastností ženy, která se má stát jeho životní partnerkou. Naproti tomu nejdůležitější vlastností ženy-partnerky se zdála být její schopnost pečovat o něj a o domácnost. Avšak mezi manželstvím rodičů a jeho budoucím je více než 30 let, a za to dobu se jistě genderové role pozměnily. Jeho původní očekávání, tzn. žena-partnerka = žena-hospodyně, ostře kontrastuje s očekáváním dotázaných respondentek. A tak tato očekávání v zájmu nalezení partnerky, ale i své samostatnosti dále upravuje a není v žádném případě vyloučeno, že k jejich proměně bude docházet i později. Jeho nová očekávání, tzn. žena-partnerka = žena-hospodyně + žena-lovkyně (emancipovaná; obě v takřka vyváženém poměru), se stále nyní více blíží 15 V současné době již bydlí ve vlastním bytě, nikoli na kolejích. K rodičům hodlá dojíždět sporadicky, přibližně jednou za měsíc a méně

20 očekáváním respondentek, a naopak se stále více vzdalují představám rodičů. Aby Vláďa dospěl k takovému rozhodnutí, bylo mu k tomu zapotřebí mnoha střetů se ženami, jejichž názory na ženské a mužské role neodpovídaly těm rodičovským. Do tohoto konfliktu očekávání se nadto dostává i další skutečnost. Vláďa 26: Ale zas pěkná slečna (...) Taky bych se nechal (ulovit, pozn. autora). Vláďa 26:...nejsem štvaná zvěř. (...) Není normální, aby se takhle chovala ženská k chlapovi. (...) Takovou samici prostě nebrat! Další nevyjasněnost role, tentokrát je zásadní žena-partnerka, k níž se úzce pojí role muže-lovce. Nejprve si vyjasněme náplň této role, a to v kontrastu k ženě-lovkyni, tyto dva pojmy nemají mnoho společného. V případě ženy-lovkyně jde pouze o shánění si partnera, proto tato její role končí jeho sehnáním a narozením potomka, její role má pouze jednu dimenzi. Zatímco v případě muže-lovce se jedná více o obstarávání obživy (zajištění rodiny) než o shánění partnerky. Role muže-lovce je tak dvoudimenzionální. Vraťme se k nevyjasněnosti role lovce. Uvidíme, že se jedná o podobný princip jako v předchozím případě, ale z druhé strany. Vláďa byl svými rodiči utvrzován ve své roli lovce, který má zajistit svou rodinu. Na tuto dimenzi role se připravoval od útlého dětství, kdy mu matka kupovala takové hračky a zajišťovala takové aktivity, jež měly za úkol podporovat soutěživého ducha (např. autodráhy), jeho odvahu (př. posílala ho na skautské tábory), bojovnost (př. od útlého věku hrál fotbal) a podnikavost (např. ho nechávala sepisovat rodinné nákupy). Na druhou dimenzi role, tj. shánění partnerky, která má význam až od určitého věku, resp. puberty, ho cíleně připravoval otec, kdy za ním chodil s chlapskými radami a vedli spolu rozhovory mezi námi muži. Nesmím zde opomenout, že v obou dimenzích role byl do jisté míry ovlivňován oběma rodiči, neboť otec mu nemusel být zdárným příkladem lovce-živitele, jak ho popisovala matka, a ta zase partnerkou, jak ji popisoval otec. S nástupem puberty se tento paradox ve výchově a v praktickém konání rodičů (otcova slova Každý chlap se rád otočí za hezkou sukní. ) projevoval ve Vláďově nerespektování vtloukaných pravidel a zajímal se zejména o fyzickou přitažlivost potenciálních partnerek. Že tyto dívky neumějí vařit, prát a žehlit jako jeho matka, ani neuvažoval, neboť z domova znal, že to prostě umět musejí, vždyť to máma dělá taky. Rolová očekávání žen-partnerek začal měnit až ve chvíli, kdy se snažil osamostatnit a potřeboval určitým způsobem nahradit matku, tedy pečovatelku, hospodyni. Jeho partnerky, stejně jako dotazované vysokoškolačky, které žádanou náplň role muže-partnera v předložených reklamách nenalezly, od svých partnerů očekávají ne pomoc, ale aktivní účast na domácích pracích. Chtějí se cítit být rovnoprávnými

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Postavení mužů a žen ve společnosti

Postavení mužů a žen ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Postavení mužů a žen ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_110 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.  DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1 Člověk a společnost 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU)

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš vědy exaktní X sociální tvrzení deterministického charakteru univerzální platnost experiment prokazování kauzality tvrzení pravděpodobnostního charakteru

Více

Maskulinita - feminimita. 4. dimenze Hofstede

Maskulinita - feminimita. 4. dimenze Hofstede Maskulinita - feminimita 4. dimenze Hofstede Maskulinita - feminimita - Jedná se o kulturou určené role - Termíny maskulinní a feminní - Jsou to termíny relativní (muž se chová femininním způsobem, žena

Více

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 1/23 ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 23. Výzkumný vzorek o velikosti

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti SC&C s.r.o. Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. Vnímání energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR1202b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 210 0 58 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 201

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Politická reklama. omezená zákonná omezení

Politická reklama. omezená zákonná omezení Konference Regulace českých médií II. 27. 28. listopadu 2014 4. Politika, volební kampaně a politický marketing Politická reklama vs. omezená zákonná omezení Milan Bouška Pro potřeby Evropského soudu

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výsledky a prezentace české vědy z pohledu

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Nastolování agendy- souvislosti a procesy Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Vývoj problematiky Schopnost médií nastolovat důležité problémy

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství 2006 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) konstatoval, že mléčné a masné výrobky pocházející z klonovaného skotu, prasat, koz

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 5. 9. 2017 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR Ivana

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Co je to ten džendr? historie, teorie a empirie

Co je to ten džendr? historie, teorie a empirie Co je to ten džendr? historie, teorie a empirie MFF UK v Praze, 20. 2. 2007 Mgr. Zdeněk Sloboda sloboda@fsv.cuni.cz doktorand Katedra sociologie, ISS, FSV UK a Katedra mediální pedagogiky a dalšího vzdělávání

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré PROMĚNY DĚTSKÉ HRY Mezinárodní studentské psychologické dny 12.03.2015 EVA STUPAVSKÁ K zamyšlení

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

ROZHODNUTÍ. pokutu ve výši 200 000 Kč

ROZHODNUTÍ. pokutu ve výši 200 000 Kč JEDN. IDENT.: RRTV-4987006 VÁŠ DOPIS ZN.: NAŠE Č. J.: RRTV/949/2016-RUD SP. ZN.: 2015/910/RUD/ABC ZASEDÁNÍ RADY: 6-2016/ poř.č. 21 ABC TV s.r.o. Poděbradská 777/9 19000 Praha Česká republika VYŘIZUJE:

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Z Á K O N ze dne.2012,

Z Á K O N ze dne.2012, Z Á K O N ze dne.2012, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

REKLAMU. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

REKLAMU. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ NÁZORY MAMINEK A DĚTÍ NA REKLAMU doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. 2005 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 VÝCHODISKA ÚVAHY 1. NAVZDORY VEŠKERÉ KRITIČNOSTI S REKLAMOU ŽÁCI

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie: přehled témat 1. Logika a počítačové jazyky v kognitivních technologiích: vliv

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více