Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:"

Transkript

1 Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které mají vysokou profesionální úroveň a jednotnou formu. Účastníci obdrží vzorové dokumenty a další učební materiály včetně normy pro úpravu písemností a také získají potvrzení o absolvování kurzu. Používání členicích (interpunkčních) znamének Používání zkratek a značek Formy a varianty používání čísel a číslic Zvýrazňování a členění textu Formální stránka adres Výběrové řízení - příprava a organizace Kurz je určen pro všechny vedoucí pracovníky, kteří mají v pracovní náplni i přijímání a výběr zaměstnanců. V rámci kurzu získají informace o formách a metodách výběrového řízení a praktické typy pro jejich realizaci. Účastníci obdrží učební materiály a vzorové dokumenty, které mohou prakticky využít při přípravě a realizaci výběrového řízení. Účastníci získají potvrzení o absolvování kurzu. Příprava výběrového řízení získávání zaměstnanců Metody a formy výběru zaměstnanců Realizace výběrového řízení průběh Výběrový pohovor hlavní aspekty Vyhodnocení výběrového řízení a výběr vhodného zaměstnance Formální stránka obchodní korespondence Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a obchodní korespondenci. Předpokladem pro účast je základní znalost normy pro úpravu písemností. V rámci kurzu se účastník seznámí se základními pravidly tvorby obchodní korespondence a její formální stránky, což mu umožní vytvářet dokumenty, které mají vysokou profesionální úroveň a jednotnou formu. Účastníci obdrží vzorové dokumenty a další učební materiály a také získají potvrzení o absolvování kurzu. Obecná struktura dokumentů Úvodní část dokumentů (záhlaví, odvolací údaje...) Obsahová část dokumentů (odstavce, zarovnání...) Závěrečná část dokumentů (zápatí, přílohy...) Tabulky a jejich formální náležitosti

2 Koučování - úvod do problematiky Kurz je určen pro všechny vedoucí pracovníky a další zájemce, kteří se chtějí seznámit se základními principy koučování. V rámci kurzu se účastník naučí používat základní principy vedení osob pomocí koučování a s praktickými možnostmi a dopady tohoto stylu vedení. Naučí se koučovat pomocí metody GROW a efektivně ji využívat při vedení a řízení dalších pracovníků. Účastníci obdrží učební materiály a pracovní listy k tématu a také získají potvrzení o absolvování kurzu. Koučování jako efektivní styl vedení Základní principy koučování Metoda koučování GROW Klíčové chyby při koučování Proces koučování v každodenní praxi Efektivní komunikace Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí zdokonalit v komunikačních dovednostech. Účastník se naučí používat vhodný komunikační styl, rozpoznávat a odstraňovat komunikační bariéry a efektivně sdělovat informace. Seznámí se také s hlavními principy transakční analýzy a možnostmi jejich využití při komunikaci s druhými osobami. Účastníci obdrží učební materiály a pracovní listy k tématu a také získají potvrzení o absolvování kurzu. Základní aspekty efektivní komunikace Klíčové aspekty sdělování informací Komunikační bariéry a jejich eliminace Komunikační styly a jejich klady a zápory Využití transakční analýzy v efektivní komunikaci Asertivita a zvládání konfliktů Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit asertivnímu jednání a zvládání konfliktních situací. V rámci kurzu se seznámí se styly chování, s manipulačními technikami a metodami jejich zvládání, dále získají informace o přístupech ohledně řešení konfliktů a také negativní kritiky. Účastníci obdrží učební materiály a pracovní listy k tématu a také získají potvrzení o absolvování kurzu. Styly chování jejich klady a zápory Asertivní chování a zvládání negativních stylů chování Formy manipulace a metody jejich zvládání Typy konfliktů a přístup k jejich zvládání Používání pozitivní kritiky a reakce na negativní kritiku

3 Využití brainstormingu v manažerské praxi Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem naučit se využívat brainstorming jako jednu ze základních kreativních metod pro řešení problémů a hledání řešení. V rámci kurzu se účastníci seznámí s různými formami brainstormingu a možnostmi jejich využití. Součástí kurzu je praktický nácvik realizace a vedení brainstormingu v jeho různých formách. Účastníci obdrží učební materiály a pracovní listy k tématu a také získají potvrzení o absolvování kurzu. Základní principy brainstormingu Varianty brainstormingu a jejich klíčové aspekty Využití brainstormingu v praxi náměty Realizace a vedení brainstormingu praktický nácvik Modelová situace s využitím brainstormingu Kreativní metody a jejich využití v manažerské praxi Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem naučit se využívat kreativní metody pro řešení problémů a hledání východisek. V rámci kurzu se účastníci seznámí s různými formami kreativních metod a možnostmi jejich využití. Součástí kurzu je praktický nácvik realizace a vedení kreativních metod v různých formách. Účastníci obdrží učební materiály a pracovní listy k tématu a také získají potvrzení o absolvování kurzu. Základní principy kreativních metod Kreativní metody založené na principu brainstormingu Kreativní metody založené na principu analogie Využití kreativních metod při řešení problémů Modelová situace s využitím kreativních metod MS Project I úvod od práce s programem Cílem projektu je seznámit účastníky se základními funkcemi programu MS Project. Účastníci se naučí připravit projekt a vložit jej do programu. U projektu se naučí účastníci nastavit základní parametry. Kurz je vhodný pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí zefektivnit řízení činností pracovních týmů, které vedou. Založení projektu Nastavení parametrů úkolů (délka, vazba) Úpravy Ganttova diagramu Přiřazování zdrojů úkolům Kritická cesta a optimalizace úkolů v projektu

4 Řízení rizik v projektech Kurz je zaměřen na přípravu členů realizačních týmů na identifikaci a řízení rizik, která mohou ohrozit úspěšné naplnění cílů projektu. Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří připravují projekty a pro pracovníky, kteří jsou v realizačním týmu aktuálně realizovaných projektů. Definice rizik Systém politiky řízení rizik Proces identifikace rizik s využitím týmového ohodnocení významnosti rizik Metody snižování rizika Praktický workshop modelování sestavení katalogu rizik Marketingový průzkum metodou vážení Cílem kurzu je naučit účastníky prakticky použít metodu vážení při marketingovém průzkumu. Metoda vážení spočívá ve stanovení sady kritérií hodnocení posuzovaného aspektu trhu, určení váhy jednotlivých kritérií, ohodnocení aspekty trhu a vytvoření závěrů a strategie dalšího postupu. Kurz je vhodný pro pracovníky marketingového a obchodního oddělení a pro vedoucí pracovníky, kteří posuzují trvale určité procesy, které jsou na pracovišti realizovány (např. výroba v různých pracovních týmech může být porovnávána metodou vážení). Význam váhy při marketingovém průzkumu Metoda vážení s využitím vah jako procentuální části Metoda vážení s využitím vah bodovým hodnocením Stanovování metodiky určování bodového hodnocení prvků u různých subjektů trhu Vyhodnocení porovnání různých subjektů na základě metody vážení Praktický workshop týmové řešení analýzy kvality internetových stránek vybraných subjektů na trhu Excel II triky pro efektivní práci Kurz je zaměřen na nácvik využití efektivních postupů při zpracování tabulek v Excelu. Rozšiřuje tak portfolio dovedností uživatelů Excelu. V kurzu se účastníci naučí více než deset postupů, např. využití smíšených odkazů, variace funkce Když, atd. Využitím získaných dovedností účastníci zkvalitní vlastní tabulky, které budou více komunikovat s jejich uživateli. Kurz je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří aktivně pracují s Excelem a sami průběžně vytváří pomocné tabulky pro plnění pracovních úkolů. Smíšený odkaz Vnořené funkce Variace funkce když Řešený komplexní příklad s komentářem Závěrečný workshop navržení efektivního řešení zadaného problému

5 Organizace velké akce Cílem kurzu je nacvičit jednotlivé kroky, které jsou spojené s organizací velké akce, kterou běžně organizace nerealizuje, např. účast na veletrhu, organizace dne otevřených dveří, atd. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří mají za úkol obdobné akce připravit a organizačně zajišťovat. Kurz bude realizován formou praktického nácviku jednotlivých kroků. Bude použita cvičná modelová situace. Charakteristika velké akce Příprava myšlenkové mapy a rámce velké akce Sestavení požadavků na zdroje Sestavení harmonogramu a rozpočtu Zajištění vlastní realizace velké akce Marketing úvod Kurz si klade za cíl v přijatelném čase účastníky seznámit se základní marketingovou terminologií. Účastníci se potom budou schopni orientovat v marketingovém prostředí a zaujímat kvalifikované stanovisko. Kurz je vhodný pro začínající manažery a pro nové pracovníky obchodních oddělení, kteří neabsolvovali žádnou marketingovou přípravu. Marketingové pojmy budou vysvětlovány na základě praktických situací na trhu. Základní marketingové pojmy Strategie rozvoje firmy Marketingové prostředí Základní přístup k posuzování zákazníků Konkurence a její charakteristika Sortiment a jeho základní parametry SWOT analýza metodika zpracování Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupem realizace SWOT analýzy, která je založena na týmovém přístupu k této problematice a využívá metody vážení jednotlivých prvků, které mohou být do analýzy zahrnuty. Učivo bude probíráno s využitím praktického nácviku. Kurz má ukázat, že často používaný přístup ke SWOT analýze, kdy jeden pracovník vypíše seznam silných a slabých stránek a považuje analýzu za provedenou. Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří se podílejí na řízení, vytváření koncepcí, analyzování procesů ve firmě. Popis částí analýzy SWOT Vnitřní analýza metodika zpracování analýzy Vnější analýza metodik zpracování analýzy Kompletace a vyhodnocení analýzy SWOT Závěrečný workshop nácvik zpracování analýzy na cvičné situaci

6 Excel vyhledávací funkce Cílem kurzu je ukázat účastníkům, jaké možnosti nabízí vyhledávací funkce Excelu. Jejich efektivní využití umožňuje sestavit komplexní tabulku na více listech sešitu v Excelu. Taková tabulka umožňuje vyhledávat ze seznamu dat vyhledat ta data, která splňují zadaná kritéria. Tabulka využívající vyhledávací funkce umožňuje velmi efektivní práci s daty popisujícími určité procesy ve firmě. Kurz je vhodný pro středně pokročilé uživatel Excelu, kteří chtějí vytvářet komplexnější tabulky, které umožňují rychlé vyhledávání ve velkém množství vložených dat. Charakteristika vyhledávacích funkcí Funkce svyhledat a vvyhledat jako základní vyhledávací funkce Ostatní vyhledávací funkce Možnosti použití jednotlivých vyhledávacích funkcí PowerPoint dynamická prezentace Cílem kurzu je ukázat účastníkům, jaké možnosti nabízí nastavení efektů v prezentaci. Nastavením animací, přechodů a akčních tlačítek lze z prezentace vytvořit kreativní pomůcku lektora. Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří prezentace již vytvářejí, ale chtějí využívat všechny možnosti prezentačního programu, které nabízí a tvořit zajímavé a poutavé prezentace. Nastavení parametrů prezentace Přechody snímků a jejich návrhy Vlastní animace objektů v prezentaci Tlačítka akcí a hypertextové odkazy Access úvod do práce s databází Cílem kurzu je ukázat účastníkům, k čemu může databáze sloužit ve firmě či pro osobní účely. Účastník se seznámí s vytvořením všech základních objektů databáze tabulka, formulář, dotaz a sestava. Seznámí se s vytváření propojení jednotlivých částí databáze. Kurz je určen pro uživatele, kteří zvládají základní úkony v programu Excel a chtějí pracovat s větším objemem dat, jako jsou například databáze zákazníků, databáze výrobků a služeb, databáze zaměstnanců. Co je to databáze, vytvoření databáze Vytvoření databázové tabulky a nastavení parametrů polí tabulky Vytvoření formuláře a jeho základní parametry Vytvoření jednoduchých dotazů pro třídění dat Vytvoření a tisk databázové sestavy

7 Word tvorba šablon Cílem kurzu je ukázat účastníkům, jak využívat v textovém editoru styly odstavců pro úpravu formátu dokumentů. Styly odstavců se nastavují pro předlohy často používaných dokumentů, které jsou uloženy jako šablony dokumentů. Dokumenty s nastavenými parametry stylů odstavců v šablonách výrazně šetří čas při zpracování dokumentů. Kurz je určen pro uživatele, kteří se orientují mezi základními parametry textového editoru. Formát písma a odstavce Nastavení formátu stylů odstavce Organizace stylů odstavce Využití stylů pro vytvoření šablony dokumentu Parametry šablony dokumentu Word zpracování velkého dokumentu Cílem kurzu je ukázat účastníkům, parametry textového editoru, které slouží k rozdělení rozsáhlých dokumentů na jednotlivé části, k úpravě dokumentů do jednotné podoby, k revizi dokumentu. Účastník se naučí využít pokročilé parametry textového editoru, aby nemusel části jednoho dokumentu ukládat do několika souborů. Seznámí se s kontrolou a sledováním změn v dokumentu při korekci více uživateli. Kurz je určen zájemcům, kteří vytvářejí učební materiály, knihy nebo jiné typy dlouhých dokumentů. Účastník by měl zvládnout nastavit základní parametry formátu textu v textovém editoru. Nastavení záhlaví a zápatí Rozdělení dokumentu na oddíly Revize dokumentu a korekce sledování změn v dokumentu Komentáře v textovém dokumentu a kontrola pravopisu Excel mírně pokročilý Cílem kurzu je naučit účastníky využívat logickou funkci KDYŽ, základní statistické funkce, podmíněné formátování a vytvořit grafické vyjádření výsledků pomocí grafů. Kurz je určen pro uživatele tabulkového procesoru, který umí nejen vkládat informace do tabulky, ale také vytvořit vzorce. Funkce KDYŽ a její variace v tabulce Absolutní a smíšené odkazy Statistické funkce POČET, POČET2, COUNTIF Podmíněné formátování Parametry grafu

8 Outlook možnosti prostředí Cílem kurzu je ukázat využití programu Outlook pro organizaci času a ových zpráv. Účastníci budou seznámeni s nastavení ové schránky v programu Outlook a základními parametry organizace zpráv, úkolů, událostí a kontaktů. Kurz je určen pro zájemce, kteří program Outlook zatím nevyužívají, ale rádi by získali přehled a pomoc při organizaci zpráv a času. Nastavení účtu v programu Outlook Práce se zprávami pošty a jejich třídění a organizace Práce s úkoly a kalendářem Práce s kontakty Excel kontingenční tabulky Cílem kurzu je naučit účastníky pro analýzu většího množství dat využívat kontingenční tabulky, které slouží pro shrnutí a výpočty velkého množství stejných dat ze zdroje. Kurz je vhodný pro účastníky, kteří ovládají základní funkce a postupy v tabulkovém procesoru. Vytváření kontingenční tabulky Změna uspořádání polí v kontingenční tabulce Formátování tabulky Výpočty v tabulce Excel vzorce a výpočty Cílem kurzu je naučit účastníky efektivně využívat relativní, absolutní a smíšené odkazy ve vzorcích a výpočtech v tabulkovém procesoru. Tím pak vytvářet užitečné tabulky. Kurz je určen pro zájemce, kteří zvládnou vložení dat do tabulky a jejich základní formátování. Vytváření vzorců Využití relativních a absolutních odkazů ve vzorcích Příklad a využití smíšených odkazů ve výpočtech

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. A-21, spol. s r.o. Verze: 2 Datum: 28. 2.2014 Stránka

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy

vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy 2 1) Obsah 1) Obsah... 2 2) Vzdělávací společnost SOVA STUDIO... 3 3) Proč vzdělávat zaměstnance?... 4 4) Jak probíhá

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit

Více

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům Vzdělávací balíček jako skvělá investice Programy jsou znamenitým prostředkem pro zvýšení vaší kvalifikace nejpodrobnější video příručky pro MS Excel, Word a PowerPoint zábavné příklady pro začátečníky,

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více