Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6"

Transkript

1 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej v rámci tréninku založit si vlastní podnik a pochopit kapitálovou a majetkovou stránku podnikání. Hodinová dotace: Učební plán Legislativní modulu č. 1 Celkový počet vyučovacích in 50 Počet in teoretické přípravy 22 Počet in praktická přípravy 22 Počet in zkoušek 6 Kapitola Název Teoretická 1. Vymezení podnikání, cíle a formy, pojmy související, předpoklady k podnikání 2. Zakládání podniku, ekonomická problematika, zakladatelský rozpočet 3. Základní právní normy upravující podnikání: Zákon č. 455 z roku 1991 Sb., Zákon č. 513 z roku 1991 Sb., Podnikání FO a PO Praktická Zkoušky Celkem Obcní závazkové vztahy Závazky podnikatelů k institucím a okolí Zákon č. 65 z roku 1965 Sb Celkem Znalost pojmu podnikání - Právní subjektivita - Fyzická osoba a právnická osoba - Pochopení samostatnosti v podnikání - Vyhledávání na internetu - Uvědomění si podnikatelského rizika - Orientace v hmotné a osobní stránce podniku - Charakterizovat vlastnosti potřebné pro podnikání - Umět se orientovat v základní problematice živnostenského podnikání a obcních společností - Umět na internetu vyhledat obcní partnery v rejstříku FO a PO RŽP... - Připravit si nezbytné podklady pro zahájení podnikatelské činnosti - Umět vést si základní obcní korespondenci dle vlastního podnikatelského záměru a současně respektovat vlastní podnikatelský záměr a dodržet platné normy vedení písemností - Používat předtisky, formuláře, vědět,kde si je podnikatel obstará - Posluchač se dobře orientuje v daňové soustavě - Je si vědom svých závazků a povinností vůči Finančnímu úřadu - Dokáže vypočítat daňovou povinnost a vyplnit daňové přiznání - Posluchač dokáže vytvořit pracovní smlouvu - Orientuje se v základních otázkách pracovního práva - Je schopen vypočítat jednoduché verze mzdových výpočtů

2 - Umět sestavit jednoduchý zakladatelský rozpočet a porozumět pojmům souvisejícím s majetkovou a kapitálovou stránkou podniku - Vytvořit si analýzu současné situace, ze které vyplynou dílčí kroky budoucí strategie podnikatele Modul č. 2 Marketingový Tento modul seznámí posluchače s problematikou marketingu a s péčí o zákazníka. Naučí navrhnout jednoduchou reklamní a prodejní strategii v závislosti na typu nabízeného produktu. Jde o poskytnutí základních znalostí a praktické dovednosti marketéra a prodejní trénink. Hodinová dotace: Celkový počet vyučovacích in 50 Počet in teoretické přípravy 20 Počet in praktická přípravy 26 Počet in zkoušek 4 Učební plán Marketingový modulu č. 2 Kapitola Název Teoretická Praktická Zkoušky Celkem 1. Podstata a principy marketingu Prodejní trénink, marketingový informační systém P marketingu, produkt, cena, propagace a distribuce 4. Marketingové strategie Celkem : - Posluchač umí systematicky rozdělit a popsat jednotlivé vlivy působící na jeho podnik - Orientuje se v současných marketingových trendech a je si vědom dopadu na svou podnikatelskou činnost - Chápe pojem marketing, jeho význam pro podnikatelskou činnost, filosofii marketingu a jednotlivé marketingové koncepce - Posluchač si je vědom významu informací, marketingového informačního systému a výzkumu pro úspěch svého podnikání - Naučí se sestavovat marketingový dotazník a je schopen vést průzkum trhu v terénu, od stolu, dokáže provést segmentaci trhu pro své účely - Naučí se prodejnímu tréninku, umí vést obcní jednání, rozhovor apod. - Umět vysvětlit pojem životní cyklus produktu a uvědomit si aplikaci této křivky na vlastní podnikatelskou činnost - Vytipovat odpovídající marketingovou strategii vnou pro každou fázi životního cyklu - Pochopení cílů podniku při stanovení ceny a znalost metod stanovení ceny - Vytipovat nejvnější strategii stanovení ceny pro svůj podnikatelský záměr - Pochopit, kdy je pro podnik nutné změnit cenu a jak může cenově zvýnit své zákazníky Modul č. 3 Informační technologie Cílem tohoto modulu je ukázat posluchačům možnosti informačních technologii a způsob jejich využití v moderním světe.

3 Hodinová dotace: Celkový počet vyučovacích in 50 Počet in teoretické přípravy 13 Počet in praktická přípravy 33 Počet in zkoušek 4 Učební plán modulu č. 3 informační technologie Kapitola Název Teoretická Praktická Zkoušky Celkem 1. Základy práce na PC Ovládání a užití textových a tabulkových editorů (MS Word a Excel) Využití internetu Počítačová prezentace - MS Power Point Celkem Po dokončení této kapitoly posluchači musí dosáhnout základní dovednosti práce s PC. Ovládat spuštění - vypnutí počítače, založení souboru a složky, kopírování, přejmenování, vyhledávání, tisk a scanování souborů a složek. Vědět co je počítač co jsou periférie, jaká je funkce PC sítě a výy a nevýy vyplývající z propojení počítačů do sítě. - Po dokončení této kapitoly posluchači umí napsat v textovém editoru MS Word obcní dopis, smlouvu, vytvořit vlastní šablonu obcního dopisu, vložit tabulku a objekt do dokumentu. Pomocí tabulkového editoru MS Excel, vytvořit vlastní řadu čísel, spočítat sumu, průměr, max., min., vytvořit výslednou tabulku, vytvořit vlastní fakturu, dodací list ze šablony a orientovat se v jednotlivých listech sešitů - V této kapitole posluchači se naučí ovládat internet a elektronickou poštu, aby byly schopni vytvořit a odeslat vlastní , přijmout , založit vlastní na internetu např. na Centrum.cz nebo na Seznam.cz, orientovat se v složkách. Outlook expres ( doručená pošta, odeslaná pošta...) vyhledat libovolnou informaci na internetu pomocí internetového vyhledavače. Vědět o rizicích (zavirování PC a PC sítě pomocí u a surfování na internetu) vyplývajících z připojení počítače k internetové sítě. - Posluchači budou schopni vytvořit vlastní prezentaci svého podnikatelského záměru, přitom využijí všechny poznatky a dovednosti z předchozích kapitol, psaní textu, tvorbu tabulek a formulářů, tvorbu a výpočet kalkulací a analýz. Přitom potřebné informace, šablony a jiné formuláře budou hledat na internetu. Modul č. 4: Praktické ověření získaných dovedností Tento modul si klade za cíl prakticky využít všechny znalosti a aplikovat je na podnikatelském záměru, který bude respektovat hledisko legislativní, marketingové, finanční, komunikační a hledisko informačních technologií. Hodinová dotace: Celkový počet vyučovacích in 100 Praktická výuka 98 Závěrečná zkouška - test, prezentace podnik. záměru a obhajoba 2 Výukové formy: Distanční: E learning, způsob vzdělávání elektronickou formou Koučování: umožňuje rozvoj potenciálu podle aktuálních potřeb Poradenství: bude požito při praktické aplikaci modulů.

4 Výstupem tohoto modulu je samostatná práce posluchače, která spočívá ve vypracování podnikatelského záměru dle zadání lektora. Práce bude odevzdaná v tištěné podobě a na CD ve formě prezentace v PowerPoint. Půjde o samostatné přiblížení řešené aplikační případové studie, zpracování a obhajobu podnikatelského záměru posluchače, první konfrontaci teorie a praxe. Obsahová charakteristika: Tento modul má zásadně aplikační charakter a komplexně pojímá všechny moduly jako zpětnou vazbu pro ověření schopností posluchačů a ověření pochopení jednotlivých modulů, motivuje posluchače zvýšit svou profesionalitu. Postup: Posluchači zpracují jimi zvolený libovolný podnikatelský záměr pod odborným vedením lektora. Tento námět bude mít podobu podnikatelského projektu, který je ukončen obhajobou práce. : Posluchači získají schopnost zajistit si informační zdroje, naučí se kontaktovat podnikatelské a obcní instituce včetně bank a úřadů. Získají praktické zkušenosti. Při obhajobě by měli pohotově reagovat a úspěšně odpovídat na kladené otázky, společensky vystupovat a zpracovat kvalitní podnikatelský projekt po stránce formální s využitím IT. Osnovy: Učební osnova 1. Modul. Legislativní 1.1. Vymezení podnikání, cíle a formy, pojmy související, předpoklady k podnikání Počet in: 9 Znalost pojmu podnikání Právnická subjektivita Fyzická osoba a právnická osoba Pochopení samostatnosti v podnikání Vyhledávání na internetu Uvědomění si podnikatelského rizika Orientace v hmotné a osobní stránce podniku Charakterizovat vlastnosti potřebné pro podnikání 1.2. Zakládání podniku, ekonomická problematika, zakladatelský rozpočet 9 Umět sestavit jednoduchý zakladatelský rozpočet a porozumět pojmům souvisejícím s majetkovou a kapitálovou stránkou podniku Vytvořit si analýzu současné situace, ze které vyplynou dílčí kroky budoucí strategie podnikatele 1.3. Základní právní normy upravující podnikání:zákon č. 455 z roku 1991 Sb., Zákon č. 513 z roku 1991 Sb., Podnikání FO a PO 13 Umět se orientovat v základní problematice živnostenského podnikání a obcních společností Umět na internetu vyhledat obcní partnery v rejstříku FO a PO Připravit si nezbytné podklady pro zahájení podnikatelské činnosti 1.4. Obcní závazkové vztahy Umět vést si základní obcní korespondenci dle vlastního podnikatelského záměru a současně respektovat vlastní podnikatelský záměr a dodržet platné normy vedení písemností Používat předtisky, formuláře, vědět,kde si je podnikatel obstará 1.5. Závazky podnikatelů k institucím a okolí 7 7

5 Posluchač se dobře orientuje v daňové soustavě Je si vědom svých závazků a povinností vůči Finančnímu úřadu Dokáže vypočítat daňovou povinnost a vyplnit daňové přiznání 1.6. Zákon č. 65 z roku 1965 Sb Posluchač dokáže vytvořit pracovní smlouvu Orientuje se v základních otázkách pracovního práva Je schopen vypočítat jednoduché verze mzdových výpočtů 2. Modul. Marketingový 2.1. Podstata a principy marketingu Posluchač umí systematicky rozdělit a popsat jednotlivé vlivy působící na jeho podnik Orientuje se v současných marketingových trendech a je si vědom dopadu na svou podnikatelskou činnost Chápe pojem marketing, jeho význam pro podnikatelskou činnost, filosofii marketingu a jednotlivé marketingové koncepce 2.2. Prodejní trénink, marketingový informační systém Posluchač si je vědom významu informací, marketingového informačního systému a výzkumu pro úspěch svého podnikání Naučí se sestavovat marketingový dotazník a je schopen vést průzkum trhu v terénu, od stolu, dokáže provést segmentaci trhu pro své účely Naučí se prodejnímu tréninku, umí vést obcní jednání, rozhovor apod P marketingu, produkt, cena, propagace a distribuce Umět vysvětlit pojem životní cyklus produktu a uvědomit si aplikaci této křivky na vlastní podnikatelskou činnost Vytipovat odpovídající marketingovou strategii vnou pro každou fázi životního cyklu Pochopení cílů podniku při stanovení ceny a znalost metod stanovení ceny Vytipovat nejvnější strategii stanovení ceny pro svůj podnikatelský záměr Pochopit, kdy je pro podnik nutné změnit cenu a jak může cenově zvýnit své zákazníky 2.4. Marketingové strategie Pochopit strategického plánování a jeho základních fází Umět stanovit základní cíle podniku Umět stanovit základní strategie podnikového růstu. 3. Modul. Informační technologie 3.1. Základy práce na PC Po dokončení této kapitoly posluchače musí dosáhnout základní dovedností práce s PC. Ovládat spuštění - vypnutí počítače, založení souboru a složky, kopírování, přejmenování, vyhledání, tisk a scanování souborů a složek. Vědět co je počítač co jsou periférie, jaká je funkce PC sítě a výy a nevýy vyplívající z propojení počítačů do sítě Ovládání a užití textových a tabulkových editorů (MS Word a Excel) 12 Po dokončení této kapitoly posluchači umí napsat v textovém editoru MS Word obcní

6 dopis, smlouvu, vytvořit vlastní šablonu obcního dopisu, vložit tabulku a objekt do dokumentu. Pomocí tabulkového editoru MS Excel, vytvořit vlastní řadu čísel, spočítat sumu, průměr, max., min., vytvořit výslednou tabulku, vytvořit vlastní fakturu, dodací list ze šablony a orientovat 3.3. Využití internetu V této kapitoly posluchače se naučí ovládat internet a elektronickou poštu, aby bily schopny vytvořit a odeslat vlastní , přijmout , založit vlastní na internetu např. na Centrum.cz nebo na Seznam.cz, orientovat se v složkách. Outlook expresu ( doručená pošta, odeslaná pošta...) Vyhledat libovolnou informace na internetu pomocí internetového vyhledavače. Vědět o rizicích (zavirování PC a PC sítě pomocí u a surfování na internetu) vyplívajících z připojení počítače k internetové sítě Počítačová prezentace MS Power Point Posluchači budou schopni vytvořit vlastní prezentaci svého podnikatelského záměru, přitom využijí všechny poznatky a dovednosti z předchozích kapitol, psaní textu, tvorbu tabulek a formulářů, tvorbu a výpočet kalkulací a analýz. Přitom potřebné informace, šablony a jiné formuláře budou hledat na internetu. 4. Modul. Praktické ověření získaných dovedností. 4.1 Posluchači zpracují jimi zvolený libovolný podnikatelský záměr pod odborným vedením lektora. Tento námět bude mít podobu podnikatelského projektu, který je ukončen obhajobou práce. Modul má zásadně aplikační charakter a komplexně pojímá všechny moduly jako zpětnou vazbu pro ověření schopností posluchačů a ověření pochopení jednotlivých modulů, motivuje posluchače zvýšit svou profesionalitu. Výstupem tohoto modulu je samostatná práce posluchače, která spočívá ve vypracování podnikatelského záměru dle zadání lektora. Práce bude odevzdaná v tištěné podobě a na CD ve formě prezentace v PowerPoint. Půjde o samostatné přiblížení řešené aplikační případové studie, zpracování a obhajobu podnikatelského záměru posluchače, první konfrontaci teorie a praxe. Závěrečná zkouška test, prezentace vlastního podnikatelského záměru a obhajoba Ing. Živko Iliev, Ing. Vladimíra Ilievová

Rekvalifikační projekt Podnikatelské ekonomické minimum, činnost: základy podnikání

Rekvalifikační projekt Podnikatelské ekonomické minimum, činnost: základy podnikání Modul č. 3 - Informační technologie Citát: Kdo nikdy neudělal chybu, nikdy nevyzkoušel nic nového. Albert Einstein Specifický cíl: Cílem tohoto modulu je ukázat posluchačům možnosti informačních technologii

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ Středníí odborná školla a Středníí odborné učiilliiště,, Horšovský Týn,, Liittrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2011 1. Úvodní identifikační údaje Název školy Střední

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT. Založení fiktivní firmy

NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT. Založení fiktivní firmy NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT Založení fiktivní firmy Datum vytvoření: 29.6.2010 Datum úpravy: 29.6.2011 Hodinová dotace: 40 hodin Zpracoval: Bc. Antonín Raulím Anotace Nově vytvořená komponenta

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Ekonomika a management podniku 63-41-N/12

Ekonomika a management podniku 63-41-N/12 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku 63-41-N/12 Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více