teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze"

Transkript

1 Úvod Emoce jsou mocnými hybateli lidského chování, zásadním způsobem přispívají k lidskému štěstí a jeho opaku, utrpení, pocitu neštěstí. Emoce jsou jeden z nejvýznamnějších prvků lidského života. Bez emocí bychom nikdy nepoznali pocity radosti, blízkosti, empatie, povznesení, extáze, sounáležitosti. Bez těchto pocitů by se lidé nechovali vstřícně, laskavě, ohleduplně, chyběla by vzájemná pomoc, sdílená radost atd. Na druhou stranu jsou to právě emoce hněvu, strachu, bezmoci, nenávisti, které vedou k bezohlednosti, konfliktům, násilí a brutalitě. Bohužel právě tato stinná stránka emocí je stálou hrozbou lidského světa. Každý den se nám dostává stále více informací svědčících o rozpadu etických norem společnosti, o brutálních napadeních z šílených, nepřátelských pohnutek. Tyto zprávy jsou však jen odrazem narůstajícího pocitu, že my i ostatní lidé ztrácíme kontrolu nad vlastními city (Goleman, 1997 str.8). Psychologie, jako poměrně mladá disciplína vědy, na poli emocí udělala mnoho objevů a přinesla mnoho metod, které přispívají k jejich kultivaci. Ovšem snaha lidstva se s emocemi nějakým způsobem vypořádat, ovládnout je, podpořit jejich pozitivní potenciál a potlačit negativní vlivy, je mnohem starší. Metody pro práci s emocemi jsou obsaženy téměř ve všech náboženských, spirituálních a filosofických systémech, které historie lidstva přinesla. I přesto, že to mnohdy byla náboženství, za které se ukrývala lidská nenávist, nevraživost, netolerance ústící do otevřených konfliktů a přímého násilí, ukrývají v sobě mnoho materiálu přínosného pro lidský rozvoj. Tato práce by měla být příspěvkem k uvedení části tohoto bohatství do oblasti psychologické vědy. Práce je úžeji zaměřena na konkrétní nábožensko-filosofický a mentálně hygienický systém Buddhismus diamantové cesty a poukazuje na jeho přístupy, teorie a metody zvládání destruktivních emocí a kultivaci těch pozitivních. Tuto oblast jsem zvolil proto, že mě samotného daný směr v životě ovlivnil a obohatil. Myslím, že obsahuje mnoho materiálu použitelného pro práci s emocemi. Buddhistická tradice už dávno zdůrazňovala, že rozpoznání a transformace destruktivních emocí spočívá v jádru duchovní praxe a vskutku, někdo tvrdí, že vše, co zmenšuje destruktivní emoce, je duchovní praxí (Goleman, 2004 str.13). Ale není to jen duchovní praxe na kterou má vliv ono rozpoznání a transformace destruktivních emocí. Je to i každodenní život ve společnosti, v rodině, mezi blízkými. Práce obsahuje části věnované emocím, náboženství a spiritualitě a porovnání východní a západní perspektivy na člověka. Věnuje se fenoménu spirituálních zážitků. Těžiště 1

2 teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze buddhistického učení, jeho metody, teoretický a praktický přístup k emocím. Poukazuje na souvislosti mezi BDC a psychologií. Výzkumná část si klade za cíl určit proměnné v oblasti vlivu na emoce a motivaci k praktikování BDC. Výsledky mají být východiskem pro další výzkumnou činnost na tomto poli a také snahu vyextrahovat z BDC metody použitelné pro každého člověka, bez ohledu na jeho náboženskou či spirituální orientaci. 2

3 Teoretická část 3

4 1. Emoce, práce s emocemi 1.1 Emoce Definovat emoce není lehké. Slovníky uvádějí pod tímto heslem výroky jako: duševní pohnutí, citový vzruch, dojetí, vzrušení, rozhořčení (Klimeš, 1998, str. 153). Hartl a Hartlová (2000, str.138) v Psychologickém slovníku uvádějí pod pojmem emoce: nejčastěji zastřešující pojem pro subjektivní zážitky libosti a nelibosti provázené fyziol. změnami, motorickými projevy (gestikulace, mimika), stavy menší či větší pohotovosti a zaměřenosti (láska, starch, nenávist aj.); lze u nich zjišťovat směr přibližování či vzdalování, intenzitu a čas trvání; fenomenologie rozlišuje city, afekty, nálady a vášně; též dělení na vyšší (soucit) a nižší (agresivita), na intelektuální, etické, estetické, dále na astenické a stenické aj.. Kořenem slova emoce je latinské motere, znamenající pohybovat se. Předpona e označuje pohyb pryč (Goleman, 1997, str. 18). V samotném zakladu slova je tedy obsažen pohyb, pohnutí. A skutečně jsou to právě citová hnutí, která člověka vedou jak v výjimečným pozitivním výkonům, tak k silně destruktivním činům. Hledáme-li definici pro emoce na poli psychologie, setkáme se s nepřeberným množstvím přístupů a teorií. Tyto přístupy vycházejí zpravidla z teoretického východiska autorů. Emoce je komplexním jevem a zahrnuje v sobě složku zážitkovou, fyziologickou i behaviorální (Nakonečný, 2000, str.13). Atkinsonová (2003, str.389) rozlišuje šest složek emocí: subjektivní prožitek emoce, vnitřní tělesné reakce, kognitivní hodnocení, výraz obličeje, reakce na emoci, tendence jednání. Podle důrazu na různé složky se vyvíjejí různé teorie. Tak se např. behaviorismu pojmy jako cit a emoce příliš neobjevují, protože behavioristé se subjektivními jevy na teoretické úrovni příliš nezabývají (Nekonečný, 2000, str. 9). Omezují emoce na fyziologické procesy v organismu a jejich projev v chování. Někteří autoři se definici emocí přímo vyhýbají s tím, že existují pouze nominální definice jednotlivých emocí, např. radost, smutek, hněv, láska (Traxel in Nakonečný, 2000, str. 10). Poměrně časté je dělení emocí na základě libosti a nelibosti, jinak řečeno na pozitivní a negativní. Takové rozdělení je ovšem zjednodušující. Záleží na úhlu a šíři pozorování a hodnocení. I emoce, kterou prožíváme jako nepříjemnou, může v celkovém kontextu situace mít pro nás pozitivní důsledek (např. prožitek nudy může být spouštěčem pro nastartování tvořivosti a aktivity). V psychologii se také setkáváme s pojetím fenomenologickým, které zdůrazňuje subjektivní podstatu emocí (Nakonečný, 2000, str. 15). Pro člověka a jeho vlastní 4

5 prožívání je právě subjektivnost rozhodující. Existuje jen subjektivní štěstí a subjektivní bolest. Objektivní štěstí je pouhou teorií. Goleman (1997, str.18), na základě poznatků evoluce, pojímá emoce jako hybatele našeho jednání. Emoce jsou chápány jako mechanismy k přežití. Mnohé z nich ovšem v nás přežívají z dřívějších evolučních období a v dnešním světě jsou nadbytečné. Emoce má tedy také úlohu motivačního faktoru. Goleman také na základě výzkumů poukazuje na organizační funkci emocí. Jejich roli při každodenním proudu osobních rozhodnutí považuje za klíčovou (Goleman, 1997, str.60). Někteří psychologové se pokoušejí určit základní emoce (basic emotion), od kterých by byly odvozovány další. I tato snaha je plná rozdílných přístupů a neexistuje jednotný pohled na problematiku. Psychologové se neshodují v tom jaké emoce a proč právě ony ba měly být považovány za základní (Gleitman, Fridlund, Reisberg, 1998, str.489). Snaha emoce nějakým způsobem přesně popsat a uchopit je svým způsobem marná. Vždy narážíme na prolínání emotivní složky s dalšími, jako je kognitivní, motivační, adaptační. Značné jsou také individuální rozdíly v prožívání emocí. Nakonečný (2000, str.29) trefně poukazuje, že emoce lze z dynamického celku psychického dění jen uměle vyabstrahovat. Pojetí emocí a přístup k nim je také ovlivněn kulturně. Na tento fakt v této práci také narazíme. Tak např. v tibetštině neexistuje přímý ekvivalent ke slovu emoce (Goleman, 2004, str.176). Mentální stavy jsou zpravidla pojímány jako komplexní, zahrnující jak emotivní, tak kognitivní a další složky. Tak se můžeme v textech přeložených do západních jazyků setkat např. se zahrnutím nevědomosti mezi rušivé emoce. Pro účely této práce si vystačíme s obecným zastřešujícím pojmem emoce. Pokud to bude nutné, tak jej blíže specifikujeme v závislosti na daném tématu. Široký pojem je vhodný i proto, že se budeme pohybovat ve více kulturních kontextech. 1.2 Práce s emocemi Emoce jsou základem pro lidské prožívání. Počínaje stavy, které jsou doprovázeny minimální excitací jako je uklidnění nebo nuda, až po maximální excitaci stavů extáze či výbuchu hněvu, v sobě všechny obsahují emocionální složku. Můžeme říci, že není možné prožívat bez pocitů. Emoce jsou silou prostupující život každého jednotlivce a často také hybatelem společenských událostí. Jsou jádrem lidského štěstí a utrpení. Strongman emocím široce připisuje přímý vliv na kvalitu světa ve kterém žijeme (1996). Proto se také lidé snaží emoce nějakým způsobem uchopit, popsat, ovládnout. Tak vznikají různé teorie i praktické 5

6 přístupy. Emocím jsou přisuzovány protikladné vlastnosti,např. organizační či destruktivní a dezorganizační. Na základě těchto přístupů pak vznikají určité návody, jak s emocemi pracovat. Potlačovat je či vyjadřovat, ovládat či jim nechávat volný průběh? Kdy, jak a proč? Před vznikem moderní psychologie, byly již koncepty emocí obsaženy ve filosofiích a v náboženstvích a spirituálních systémech. Někdy spíš okrajově a méně propracovaně, v podobě jednoduchých rad, jindy byly emocionální procesy v těchto systémech hluboce propojeny s jejich jádrem. K těm patří i buddhismus. V dnešní době je z hlediska vědecké psychologie zahrnuta práce s emocemi především v terapeutických systémech. Ale např. Jung (in Říčan, 2002, str. 224) zařazuje zdravou formu náboženství s jeho rituály do kategorie podobné psychoterapii a jako takové je akceptuje. V psychologii se setkáváme s pojmem coping - zvládání. Baštecká a Goldman (2001) citují Englishe: Pojem,chování, které slouží ke zvládnutí požadavků prostředí ( coping behavior ) zavádí Abraham H. Maslow aby ho odlišil od chování, které vzniká samo pro sebe nebo pro potěšení. Coping označuje schopnost člověka zvládat a vyrovnávat se s životními situacemi a obtížemi pomocí určitých mechanismů. Člověk se snaží nějakým způsobem postavit svému prožívání, ovlivnit jej či dokonce ovládnout. V jádru této snahy je touha po prožívání příznivějších stavů namísto těch nepříznivých. Pokouší se o to na základě laických dovedností, každodenních snah, pokouší se o to v terapeutických systémech, které bezesporu také mají za cíl šťastnějšího člověka a pokouší se o to již po staletí prostřednictvím náboženských, filosofických a spirituálních systémů. 6

7 2. Náboženství a spiritualita Náboženství a spiritualita patří odedávna k lidské společnosti. Můžeme říci, že odpovídá lidské potřebě po výkladu světa a života, jejich smyslu. Každé náboženství také operuje s přísliby určitých výhod, které stoupenci vyplývají z následování daného systému. A snad každý náboženský systém dává příslib lepšího, šťastnějšího, harmonického života. Ať už během života, či po smrti. Slovy R.C.Lestera (1997, str.15) je náboženství výsledkem lidského zápasu s konečností, snahy zvítězit nad utrpením a smrtí a najít v neustále se měnícím světě stálost a trvalé uspokojení. Odpovídá tak na základní potřeby člověka. Náboženství také zpravidla dává určitá doporučení jak žít, jek se chovat, co dělat a co nedělat. Někdy formou rad, jindy formou přikázání. Zahrnuje v sobě kultivaci člověka v bytost humánnější, dobrou, soucitnou, milující. Náboženství se široce dotýká také emocionálního prožívání. Říčan (2002, str.43) spiritualitu označuje jako jádro náboženství a zahrnuje ji do širšího rámce náboženství. Spiritualitu pojímá jako niterný aspekt religiozity, který vystupuje do popředí, vztahuje-li se člověk k božským bytostem, zejména v modlitbě, meditaci apod., v centru pozornosti může ovšem být i vlastní mysl, nitro, jak je tomu v buddhismu (Říčan, 2002, str.44). Zde autor spojuje spiritualitu i kategoriemi jako je mysl, což je pro naše téma nejbližší. Pro západní psychologii náboženství ovšem spíš méně obvyklé. V rámci této práce je pojem spiritualita spojován s duchovní praxí, meditací, zážitky praktikujících, ale také s užíváním metod, které směřují ke kultivaci celého způsobu života. 7

8 3. Srovnání západního a východního myšlení Holm (1998, str.9) uvádí jako tři základní projevy náboženství v lidském životě názory, způsoby chování a zážitky. Názory zahrnují teorie o člověku, světě a jeho fungování. Způsoby chování budou v této práci zmíněny především jako metody duchovní praxe. Pro uvedení do celkového kontextu se budeme nejprve věnovat názorům. Pokusme se nejprve krátce porovnat tradiční západní náboženský názor na svět s pohledem východním, zejména buddhistickým. Také se zamyslíme nad vlivem západní tradice na formování psychologického chápání náboženství a problematickou aplikací těchto východisek na odlišné systémy. Západní psychologie je ovlivněna vlastní kulturní tradicí a tak přistupuje i k náboženství a spiritualitě především v kontextu hlavního místního náboženského proudu křesťanství. Západní způsob uvažování o náboženství vychází ze situace, kdy na jedné straně je člověk a na straně druhé nějaká jeho přesahující síla, Stvořitel, Bůh, to nejvyšší co nás přesahuje (Křivohlavý, 2004, str.177). Z této perspektivy jsou zde dva subjekty a mezi nimi vztah. Spiritualita bývá definována např. jako hledání toho, co je posvátné (Pargament in Křivohlavý, 2004, str.176), bývá spojována s uvědoměním si omezenosti člověka, spirituální jsou zážitky spíše výjimečné, neobvyklé než přirozené. Významnou roli v takto chápaném náboženství hraje víra v transcendentální sílu. Z takto kulturně ovlivněného úhlu pohledu na náboženství je obtížné přistupovat k jiným tradicím, zejména některým východním. Východní náboženské tradice obsahují systémy, které staví na odlišných teoretických východiscích než jsme na západě běžně zvyklí. Jestliže západní přístup můžeme díky vztahu mezi dvěma hlavními subjekty označit za dualistický, tak v těchto tradicích nalezneme něco, co je možno označit za neduální. K těmto tradicím patří některé proudy hinduismu (např. advaita védanta), taoismus a buddhismus. Tato práce se dotýká především posledně jmenovaného náboženství. Buddhismus přistupuje k člověku jako ke schopnému svět a sebe pochopit a poznat. To co člověka přesahuje, jsou doposud neobjevené možnosti jeho mysli. Základní představou křesťanské filosofie je Stvořitel a jeho dílo, stvoření. V buddhismu je svět chápán jednota základního potenciálu podstaty mysli, prázdnoty, prostoru a jeho projevu - projekci, hře mysli. Tento potenciál i jeho projev nejsou ohraničeny časovým počátkem ani koncem. 8

9 Goleman (2001, str.15) rozlišuje pod vlivem Goldsteina spirituální cesty na dva základní mody. Směřující k jedničce a směřující k nule. Směřující k jedničce znamená směřující k Bohu, směřující k nule znamená směřující k prázdnotě 1. Podobně, ale z jiného úhlu pohledu, můžeme náboženství rozlišit na obsahující dvojku a obsahující jedničku. Obsahující dvojku jsou systémy s konceptem Boha nebo podobné instance a člověka, obsahující jedničku jsou systémy, které směřují k jednotě a výkladu existence na základě celistvosti. Dualismus a nedualismus mají své psychologické souvislosti. Pokud je východiskem vztah člověka k nějaké vyšší instanci, vznikají psychické procesy charakteristické pro vztah dvou subjektů. Projeví se to v oblastech jako je odpovědnost za svou existenci, naděje a víra ve spasení vnější silou, strach před hněvem vyšší instance, trestu, touha být milován a pociťovat to atd. Pokud je východiskem jednota, budou tyto procesy probíhat odlišně 2. 1 Pojem prázdnota je často mylně chápán jako nicota. Znamená však prázdnota od určitých vlastností a také prázdnota od samostatné-nezávislé existence jevů. Více viz kapitola Analyzovat tyto rozdíly pramenící z odlišných filosoficko-náboženských východisek by bylo na samostatnou práci. Jde o to, upozornit na existenci odlišností v psychologických dopadech na člověka, pramenící z těchto různých konceptů skutečnosti. 9

10 4. Zážitková stránka spirituality 4.1 Sebepřesahující zážitky a jejich emocionální význam Doposud jsme se zaměřili více na teoretické odlišnosti mezi západní křesťanskou názorovou perspektivou a východními tradicemi, zejména buddhismem. Jinak tomu ovšem může být v oblasti prožitku. Prožitek je stavem bližším emocionalitě než teoretický koncept. Proto si přiblížíme spiritualitu na základě prožitku. Najdeme zde více podobností nezávisle na systémech ze kterých vycházejí ti kdo je prožili a popsali. Náboženské, spirituální či mystické zážitky najdeme ve všech náboženských tradicích. Tyto zážitky zkoumá také psychologie. V jejím rámci se objevil také termín vrcholné zážitky, které jsou v některých ohledech podobné těm náboženským. Poprvé tento termín použil Maslow ( peak experiences ) (Holm1998, str.63). Stace (in Holm, str.61) uvádí následující znaky mystického (můžeme říct také spirituálního) prožívání: 1.Vědomí jednoty; jedno, prázdný prostor; čisté vědomí. 2. Neprostorovost a nečasovost. 3. Pocit objektivity a reality. 4. Blaženost, pokoj atd. 5. Prožitek svatého, posvátného či božského. 6. Paradoxnost. 7. Tvrzení mystiků, že jde o něco nepopsatelného a nevýslovného. V následujících příkladech, popisujících náboženské zkušenosti v různých tradicích, si můžeme těchto znaků všimnout. V křesťanské tradici uveďme příklad mistra Eckharta, mystika ze 13.století (Eckhart in Gozier, 1997, str.91 a 100): V holém Božství už není žádné konání a žádné dílo; proto je duše dokonale blažená teprve tehdy, když se vrhne do pustiny Božství, kde už není žádné dílo a žádná podoba, aby se tam pohroužila do pouště a ztratila se v ní. 10

11 Já se musím stát jím a on se musí stát mnou. A ještě víc. Bůh se musí stát zcela mnou a já se musím stát zcela Bohem, tak docela jedním, aby on a já bylo jedno a jsou jedno a v této jsoucnosti věčně konaly jediné dílo. V těchto řádcích je obsažena zkušenost sjednocení s absolutním principem doprovázená blažeností a naplněním. Další příklad je z naší doby. Dánský spisovatel J.A.Larsen (1995, str.47) popisuje tento svůj prožitek během odpočinku v křesle před domem: Potom to začalo přicházet, ta nekonečná něha, která je čistší a hlubší než něha milenců nebo něha otce k dítěti. Byla ve mně, ale také do mne přicházela, jak mi vzduch proudil do plic. Jako obvykle se dýchání stalo podivně slavnostním a obřadným, stalo se jakoby netělesným: vdechoval jsem něhu..tato hluboká něha, kterou jsem cítil nejdříve v sobě a potom jsem ji ještě silněji vnímal kolem sebe a nad sebou, se stále šířila. A stala se všudypřítomnou. Viděl jsem ji a stala se poznáním, poznáním všeho, stala se zároveň mocí, všemocí, a zavedla mě do Věčnosti. Z hinduistické tradice uveďme slova Ramany Maharišiho, indického mudrce minulého století (Mahariši in Greenbalatt, 1997, str.125): Vroucné oddané prodlévání v jediném Bytí-Skutečnu, prostém všeho vznikání a zanikání a překračujíc všechna představy a pojmy, toť nejvyšší forma zbožné oddanosti. Dovést mysl zpět k jejímu zdroji a původu a pohroužit ji v Srdce, v jeho přirozenou nádheru a blaženost toť smysl zbožné oddanosti V tomto citátu je mimo jiné obsažena nezachytitelnost zkušenosti pojmy stejně jako v následujícím příkladu. Z buddhistické tradice citujme verše 3.Karmapy (in Nydahl, 2000, str.158), tibetského mistra a učitele školy Karma Kagjü: Neustávající velká radost, osvobozená od připoutanosti, nezastřené jasné světlo, osvobozené od ulpívání na vlastnostech, spontánně se objevující význam mimo pojmy a představy. Ať bez úsilí a neustále prožíváme tuto zkušenost. 11

12 Ole Nydahl (2000, str. 13) používá pro přiblížení prozaičtější přirovnání pro stavy dosažitelné buddhistickou meditační praxí: Radost, která po dosažení osvícení nikdy nemizí, ukazuje svůj půvab v okamžicích, kdy nejsme rozptylováni žádnými zvyky ani očekáváním. Na chvíli můžeme prožít sílu tohoto stavu při průjezdu zatáčkou na nakloněné motorce, při volném pádu, než se otevře padák, nebo během splynutí při milování. Vrcholné zážitky ovšem nejsou jen výsadou mystiků a meditujících. Jsou dostupné i lidem, kteří se nezabývají duchovní praxí. Hood (in Holm, 1998, str. 65) uvádí, že mystické zážitky mají i normální lidé, bez toho, že by je dávali do souvislosti s náboženstvím. Zpravidla se jedná o zážitky splynutí s přírodou, rozplynutí vlastního já při silné identifikaci s idealizovanou skupinou nebo v souvislosti s intenzivním uměleckým zážitkem. Do této kategorie prožitků můžeme zařadit i zážitky nazvané flow (anglického proudit, plynout). Nakanuta a Csikszentmihalyi (in Křivohlavý, 2004, str. 173) je charakterizují jako totální pohroužení se do toho co děláme. Během takového prožitku ztrácí člověk povědomí o čase, okolí i o sobě samém (Křivohlavý 2004, str.174). Podobá se tak nápadně zkušenostem splynutí a jednoty popisovaných mystiky a meditujícími. Můžeme vidět, že tyto druhy prožitků jsou všeobecně lidské, nezávisle na předešlé náboženské orientaci. Na druhou stranu náboženské systémy obsahují různé metody, jak podobných stavů dosáhnout cíleně a záměrně. V oblasti metod, kterými náboženské tradice disponují, nalezneme rozdíly. Ty se týkají propracovanosti těchto metod, jejich systematického třídění, popisu stádií rozvoje při jejich užití atd. Buddhismus patří mezi systémy s podrobně propracovanou metodikou. 4.2 Práce s emocemi v náboženských a spirituálních systémech V předešlé části jsme uvedli příklady mystických a náboženských prožitků. Ty jsou však jen částí toho co různá náboženství obsahují. Konkrétní cíle odlišných náboženských tradic jsou popisovány různě. V některých systémech jsou více zdůrazněny, jinde jsou méně zjevné, začleněny v celkovém kontextu. Nicméně všechny systémy nějakým způsobem zasahují do běžného života jejich stoupence, do jeho prožívání, včetně emocionální sféry. Tento vliv náboženství na jedince může mít velmi různorodou podobu. Všechny hlavní tradice obsahují apel na rozvoj pozitivních hodnot jako je láska, laskavost, soucit a odrazují od negativních směřování jako je nenávist, lež, krádež atd. Tak se můžeme např. v Bibli 12

13 setkat s deseti přikázáními nebo s výroky jako: Miluj bližního svého jako sebe sama (Matouš 22). Jestliže v křesťanství je následování těchto směrnic chápáno jako cesta přiblížení se k Bohu či život v jeho vůli, v buddhismu jsou rady podřízeny jeho cíli, vysvobození a osvícení. Všechny meditační nebo kontemplační systémy různých náboženských tradic obsahují návody na práci s emocemi v souvislosti s dosažením cíle těchto tradic. Může jít o splynutí s Bohem, rozpoznání skutečného Já nebo spočinutí v přirozenosti mysli. Práce s emocemi a jejich ovládnutí tak souvisí s možností duchovního rozvoje. Ovšem tyto návody se netýkají jen samotné náboženské zkušenosti, ale celého života jedince. Tato část náboženství obsahuje mnoho bohatství, které může sloužit i lidem, kteří daný náboženský systém přímo nesledují. Také je faktem, že náboženská tradice té které části světa ovlivňuje obecně morální hodnoty většiny členů dané společnosti, nezávisle na jejich vyznání. Buddhistická tradice obsahuje velmi propracované systémy práce s emocionálními stavy a metody mentální hygieny. Existuje zde mnoho různých rad a doporučení pro rozdílné typy lidí v rozdílných situacích. 13

14 5. Buddhismus Přestože tato práce se zabývá emocemi především v kontextu BDC linie Karma Kagjü, na západě aktivně prezentovaném v první řadě lamou Ole Nydahlem, je důležité uvést základní informace o buddhismu obecně, o jeho vzniku, základech a pozdějším rozdělení na různé směry. 5.1 Vznik buddhismu Vznik buddhismu je datován zhruba 500 let př..n.l. a je svázán s působením prince Siddhárty Gautámy zvaným také Buddha (probuzený). Název buddhismus vznikl prakticky až na západě. Ve východních zemích je znám především jako dharma (sanskrtsky) či dhamma (pálijsky). Budhova nauka - dharma, v sanskrtu též nazývaná déšana (poučení, ukázání) a v tibetštině slovem čhö s podobným významem, může být vyložena jako učení o tom jak se věci mají (Nydahl, 1999). Podle dostupných původních zdrojů, které ovšem vznikly až několik stovek let po Budhově smrti, se narodil jako princ v královské rodině Šákjů, kde žil v přepychu až do svých 29 let. Byl vzděláván, v dobré společnosti, byly obstarány všechny jeho světské potřeby. Oženil se a měl syna Ráhulu. Buddha však neshledal tento život naplňujícím a po dovršení 29 let vše opouští, vydává se na cestu, stává se potulným mnichem a hledá poznání pravdy o světě. Je třeba podotknout, že Indie v této době byla poměrně vyspělou kulturou a existovaly zde mnohé filosofické směry odpovídající tomu, co bychom dnes nazvali materialismus, existencionalismus, hédonismus, nihilismus atd. S tím vším se mohl Buddha obeznámit. 3 Po opuštění domova Buddha putoval od učitele k učiteli, ale vždy se mu po čase učení zdálo neúplným a neuspokojilo jeho hledačské nároky. Nakonec se stal sám sobě učitelem. Po šesti letech hledání a usilování dospěl Buddha k tomu, co bývá označováno jako osvícení, probuzení, rozpoznání podstaty mysli. Na základě tohoto poznání zformuloval svou nauku. 3 Hlavní úlohu v náboženském životě měli v této době Bráhmani a šramani. Bráhmani byli kněží, kteří udržovali tradici založenou na zjevení tzv. védů. Bráhmanismus byl náboženstvím vyšších vrstev a podporoval indický kastovní systém (Lester, 1997). Podle tohoto kastovního systému se Buddha narodil v kastě válečníků a vládců kšatrija. Buddha ovšem proti tomuto kastovnímu systému vystupoval a lidi viděl jako sobě rovné. Jestliže Bráhmani byli zástupci ortodoxního náboženství, jejich protikladem byli nezávislí hledači pravdy šramani. Tuláci žijící často na okraji či mimo společnost, hlavním cílem jim bylo sebepoznání (Miltner, 2001). 14

15 5.2 Tři vozy Buddhismus se během své existence rozčlenil na mnoho škol, odkazů a směrů. Lester (1997, str.14) dokonce uvádí, že na základě značných rozdílností mezi těmito směry, bychom mohli mluvit o buddhismech. Ovšem základní esence všech hlavních buddhistických škol je v podstatě totožná. Buddhismus můžeme v zásadě rozlišit na tři směry théravádu, mahajánu a vadžrajánu. Théraváda vychází z nejstarších dochovaných textů, které vznikly přibližně 400 let po Budhově smrti. Klade důraz na mnišský způsob života. Je ale běžné, že je člověk mnichem jen na určité období a následně se vrací do běžného života. Laikové mají spíš roli podporovatelů mnišské obce. Tak hromadí zásluhy, aby se v dalších životech mohli stát mnichy a dosáhnout nirvány. Cílem théravády je stav arhata. Arhat je ten, kdo dosáhl nirvány, tj. potlačil veškeré utrpení mravní čistotou a vhledem (Lester, 1997, str.56). Podle této školy dosáhl plného buddhovství (probuzení) pouze sám Buddha, který kromě arhatství získal též dokonalé poznání a proto mohl učit ostatní. Mahajána jako směr je formulována přibližně 550 let po Budhově smrti. Její zastánci tvrdí, že tato učení předal sám buddha, zastánci théravády často naopak zastávají názor, že mahajána není původním učením a vznikla smísením Buddhova učení s dalšími vlivy a přidanými učeními. Zastánci théravády opírají svá tvrzení o nejstarší sesbíraná učení a jedině ty pokládají za původní Budhovo učení. Vezmeme-li však v úvahu, že buddha učil 45 let velké množství žáků, mnichů, laiků i panovníků, je možné, že předal i učení, která mniši na prvních koncilech, kde sestavovali první kánony (Tři koše), nezachytili. Mahajána vyzdvihuje ideál bódhisattvy, toho kdo usiluje o dosažení osvícení aby tak přinesl užitek všem bytostem. V učení je kladen důraz na pochopení prázdnoty jevů a rozvoj soucitu. Plného osvícení (buddhovství) zde podle učení může dosáhnout každý, tedy ne jen Buddha sám. Vedle mnichů mají v mahajáně víc místa také laičtí praktikující. Vadžrajána, neboli diamantová cesta se rozvinula na základech mahajány. Její plný odkaz byl uchováván především v Tibetu, Nepálu a Bhútánu. Pro jeho označení se později ujal i název tibetský buddhismus. Její první texty se objevují v 7.stol. Její stoupenci však často přikládají i její učení přímo Buddhovi, podobně jako v mahajáně. Klade důraz na bezprostřední rozpoznání podstaty mysli prostřednictvím specifických metod, udržování čistého pohledu a předávání učení z učitele na žáka jako bezprostřední zkušenosti. Obsahuje v sobě esenci théravády a mahajány. Najdeme zde mnišské praktikující, laiky a tzv.dosažitele či jogíny. Na západě se rozšířila především tradice laiků a dosažitelů. 15

16 5.3 Buddhismus jako náboženství, filosofie, psychologie Pokud chceme označovat buddhismus za náboženství, přestože se tak běžně činí, stojíme před problémem. Už slovo náboženství v sobě obsahuje základ Bůh. A v buddhismu představa Boha nemá příliš mnoho prostoru. Alespoň ne tak jak jej chápeme na západě, jako stvořitele světa, mocného vládce, trestající a odměňující sílu. Buddhismus je ve své podstatě blíž světonázoru než náboženství (Miltner, 2001, str.142). I slovo religie je pro buddhismus nevýstižné. Je složeninou latinského re znovu a ligare sjednotit. V buddhismu ovšem nejde o znovusjednocení s rájem, ze kterého jsme padli. Buddhismus míří ke stavu, který není možné ztratit, tudíž jsme jej nemohli ztratit ani v minulosti (Nydahl, 1999). Podle Nydahla (1999) v sobě zahrnuje buddhismus vedle prvků náboženství, i prvky filosofie i psychologie, ale zároveň je přesahuje. Můžeme říci, že se jedná o náboženskofilosofický a mentálně hygienický systém. Buddhismus obsahuje filosofii, teoretická východiska, ale také metody, pomocí nichž se z teoretických informací mohou stát bezprostřední zkušenosti. Obsahuje také psychologické koncepce a návody, ale jeho cílem není pouze vyrovnaný jedinec. Jak na jedné přednášce uvedl polský učitel Karol Ślęczek, psychologie usiluje o normalitu člověka, buddhismus o supernormalitu. Tzn. plný rozvoj mysli, bez jakýchkoli rušivých, negativních či destruktivních stavů. Buddhismus míří zcela mimo jakékoli utrpení. Nabízí metody pro jedince psychologicky relativně vyzrálého a vyrovnaného. S podobným přístupem se v psychologii setkáváme pouze ojediněle 4. 4 Např. autor Oswald Schwarz (in Maslow, 2000) formuluje zdokonalování už tak dobrého člověka jako psychagogiku. 16

17 6. Buddhismus diamantové cesty 6.1 Buddhismus Diamantové cesty Tato práce je věnována emocím především v kontextu s BDC linie Karma Kagjü 5. A protože i uvnitř této linie najdeme různé další proudy, zaměříme se na jeden z nich. Je to BDC v takové formě, jak jej na západ přinesli lama Ole Nydahl a jeho žena Hannah. Toto přenesení BDC na západ proběhlo na základě přání a pod vedením tehdejšího hlavního představitele této školy 16. Karmapy Rangdžung Rigpä Dordžeho 6. Jde o buddhismus přizpůsobený západní společnosti, přesto však vychází z tradičních učení a je v nich pevně zakořeněn 7. Pokud budeme nadále hovořit o BDC je myšlena právě tato větev. BDC na západě je rozšířen především mezi laickými praktikujícími. Tzn. nevyžaduje odchod z běžného způsobu života. Buddhisté DC žijí aktivním životem jako všichni ostatní. Pracují, mají rodiny, žijí společenským životem, jen navíc meditují a účastní se buddhistických kurzů. Podporována je užitečná činnost pro společnost ve všech směrech. Pro komplexní pochopení práce s emocemi v BDC uvedeme základní východiska BDC celkově. BDC v sobě zahrnuje všechny cesty. Tedy théravádu, mahajánu a vadžrajánu 8. Tyto tři cesty bývají také spojovány s trojím roztočením (předáním) kola dharmy Buddhou. Proto jeho základy vysvětlíme na základě těchto jeho součástí. 6.2 Théraváda V Malé cestě, théravádě nebo také v prvním otočení dharmy objasnil Buddha Čtyři vznešené pravdy, které na jedné straně naši situaci v kruhu existence 9 s jejími příčinami a na straně druhé objasňují osvobození od všeho utrpení a problémů včetně jejich příčin (Seegers, 2005, str.9) Čtyři vznešené pravdy Čtyři vznešené pravdy jsou jádrem veškerých buddhistických škol a směrů. Z jejich znění můžeme postřehnout, že buddhismus je v základě pragmatickým systémem. Znění čtyř 5 V tibetském buddhismu najdeme čtyři hlavní linie (školy). Jsou to školy Ňingma, Kagjü, Sakja a Gelugpa. 6 Ve škole Kagjü je vždy jejím hlavním představitelem Karmapa. Podobně je hlavou školy Gelugpa Dalajlama. 7 Buddhismus bývá někdy přirovnáván k diamantu, který přejímá zabarvení svého pozadí, tj.kulturního kontextu. Přesto je to stále tentýž diamant. 8 Toto dělení se u jednotlivých škol buddhismu odlišuje. Uvedeno je dělení jak je používáno v BDC školy Karma Kagjü 9 Kruhem existence je míněno setrvání ve stavu nevědomosti a nepochopení, který vede ke vzniku cyklického utrpení. 17

18 vznešených pravd je následující: existuje utrpení, utrpení má příčinu, existuje konec utrpení, existuje cesta ke konci utrpení 10. Pro pochopení těchto pravd potřebujeme hlubší pochopení toho jak buddhismus vidí svět. Svět je v něm chápán jako jednota jeho základní podstaty (prostoru, prázdnoty) a projevu této základny (jasnosti, hry mysli). Buddha to popsal slovy: Forma je prázdnotou a prázdnota je formou, forma a prázdnota jsou od sebe neoddělitelné (in Nydahl, 2000, str.111). O 18 stol. později vyjádřil tento pohled 3.Karmapa slovy: Mysl je objevováním i prázdnotou. Mysl je poznáním i zaslepením. Mysl je vznikáním i zanikáním (in Nydahl, 2000, str.108). Tento pohled je základem pro buddhistické chápání existence. Mysl bytostí může fungovat v takovéto existenci ve dvou základních modech. Nevědomá existence (samsára) a stav osvícení (nirvána). Buddhismus vidí naši běžnou existenci jako nevědomou. Tato nevědomost je tu odvždy, od času bez počátku. V první pravdě buddhismus poukazuje na naši situaci. Utrpením je zde míněna celá podmíněná existence, kdy se spoléháme na měnící se svět a prožíváme díky tomu utrpení. Tradičně jsou popisovány tyto druhy utrpení: utrpení z utrpení sejde se příliš mnoho utrpení a my jej nezvládáme, utrpení ze změny vše se neustále mění a my si nedokážeme nic udržet, všepronikající utrpení souvisí se základní nevědomostí, nemůžeme prožívat nejvyšší štěstí bez pochopení podmíněnosti jevů a rozpoznání podstaty mysli. V porovnání s osvícením je i ta největší radost, kterou prožíváme v běžném stavu mysli pouhým odleskem radosti, která pramení z prožitku podstaty mysli. Ve srovnání se stálou svěžestí nadčasové hry mysli se všechny ostatní prožitky zdají být povrchní. Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné, i ta nejkrásnější vlna je mnohem méně než samotný oceán (Nydahl, 1999, str.6). Utrpení má svou příčinu. V některých buddhistických školách je za příčinu utrpení považována touha (toužení). V Buddhismu diamantové cesty je tato příčina pojata široce jako nevědomost. Tato nevědomost spočívá v našem pocitu oddělenosti od ostatního světa. Prostorová podstata mysli mylně chápe sebe sama jako já a svůj projev, jasnost, hru mysli jako tebe nebo něco odděleného (Nydahl 1999, str.6). Neosvícená mysl bývá také přirovnávána k oku, které vidí vše vně i uvnitř, ale nevidí samo sebe. Nebo také k vlně na oceánu, která se prožívá jako od oceánu oddělenou. Z pocitu oddělenosti vznikají základní procesy vedoucí ke vzniku utrpení. Je to lpění na tom co chceme pro sebe získat, ať už jsou to 10 Znění Čtyř vznešených pravd se v jednotlivých školách mírně odlišuje. 18

19 věci, psychické stavy, lidé atd., nechuť k tomu co si nepřejeme prožívat a považujeme za nepříjemné a nakonec také zmatek, neschopnost zorientovat se. Existuje konec utrpení. Na základě takto formulované třetí vznešené pravdy došlo zřejmě mnohokrát k nepochopení buddhismu. Konec utrpení byl chápán jako nevnímání, necítění atp. V buddhismu se ovšem také můžeme dovědět, že tento stav prostý utrpení je zároveň nejvyšší radostí. V západní kultuře je utrpení chápáno často jako něco vznešeného, obohacujícího, ušlechtilého. Buddhismus se na něj dívá jako na důsledek nevědomosti. Trpíme proto, že nechápeme a děláme chyby. To dává našim životním strastem naprosto odlišnou perspektivu. Nakonec Buddha prohlašuje, že existuje cesta ke konci utrpení. Buddhismus v sobě zahrnuje metody jak utrpení překonat. Jak přivést lidskou mysl z úrovně nevědomosti na úroveň osvícení, kde prožíváme nepodmíněné štěstí a moudrost Neexistence já Čtyři vznešené pravdy v sobě obsahují učení o neexistenci já. V západní kultuře je ego něčím co má velký význam. Individualita je v mnoha ohledech vyzdvihována. Freud postavil celou svou teorii na egu a jeho třech stavech. Jung, postavil ego mezi já (self) a svět jako zprostředkovatele a volní princip. I když východní kultury studoval, neexistenci ega nepřijal (Coan, 1999, str.117). Je možné, že na základě neúplného pochopení toho, co buddhismus o egu prohlašuje, také možná pod vlivem jazykové a kulturní bariéry. V buddhismu neexistence ega neznamená naprosté popření individuality. Nabízí se tu pohled to i to. Proud v oceánu je proudem i oceánem současně. Buddhismus poukazuje na to, že neexistuje nic, na co bychom mohli ukázat a říct to je já. Nic takového nenajdeme v těle ani v procesech, které se odehrávají v mysli. Vše se neustále proměňuje, nic nezůstává stejným. Já je zde chápáno jako návyk mysli, jako koncept. Ovšem s pochopením této iluzornosti 11 skutečné existence já nikam nemizíme ani se nestáváme bezvědomými. Nadále můžeme fungovat ve světě, ale s jiným náhledem, jiným pochopením. Nejde tedy o snahu regredovat do stavu infantilního či intrauterinního neuvědomění, jak kdysi uvažoval o Buddhismu Freud (in Coan, 1999, str.76), ale o nový prožitek vlastní existence na základě hlubšího uvědomění. I v psychologii se setkáváme s označením osobnosti za jednotu psychických procesů, stavů a vlastností (Smékal, 2002, str. 17). Podobně buddhismus 11 Iluzornost je v BDC chápána jako podmíněnost. Tzn., že jevy nemají vlastní nezávislou existenci, vždy jsou složeny z různých podmínek, které se sešly a později se opět rozptýlí. To platí i o složkách naší osobnosti, našeho já, které se neustále proměňují. Iluzorní rovná se ve své podstatě prázdné. 19

20 považuje jednotlivce a jeho prožitek já za souhrn podmínek, díky nimž se může tato představa jáství objevit. Pokud ovšem tento souhrn rozebíráme na stále drobnější části, nenacházíme podle buddhismu nic, co bychom mohli označit za já. V praktické úrovni to znamená, že duševní procesy, tedy i emoce, nevztahujeme k nějaké neměnné osobnosti, jejíž integritu musíme chránit, bojovat za ni a obhajovat ji. Mizí neuróza z toho jací bychom měli být, jaké vlastnosti si musíme udržet jaké odstranit, jak asi vypadáme, co si o nás kdo myslí. Přestáváme prožívat sama sebe jako terč, do kterého se situace a ostatní lidé trefují. Věci plynou, ale nic není osobní a nemusíme si to tak brát. Uchto k tématu poznamenává: Když říkáme rozpustit já, znamená to rozpustit tu tlustou čáru, za pomoci které jsme se oddělili od druhých (2002, str.18). Rozvíjení tohoto náhledu je podle buddhismu postupným procesem a nelze jej plně pochopit čistě intelektuální analýzou. Potřebná je také meditační praxe, která jej prohlubuje a stává se tak naší zkušeností. Plné rozpoznání iluzornosti já je nazýváno v BDC vysvobozením. Od tohoto okamžiku člověk přestává trpět. Obsahy v mysli, které bychom nazvali utrpením tu ještě jsou, ale není tu nikdo pevný a trvalý, kdo by trpěl. Díky tomu se tyto stavy osvobozují od těsného osobního prožívání. To také vyjadřuje první Buddhova pravda existuje utrpení. Buddha neříká všichni trpíme, ty trpíš, ale prostě jen existuje utrpení. V oblasti psychologie můžeme narazit na teorie, které se buddhistickému chápání neexistence já přibližují, nebo se tématu dotýkají. Uvedli jsme zážitky flow a vrcholné zážitky. Maslow při popisu Vrcholových zážitků (peak experience) uvádí: Má zjištění naznačují, že při příležitostných vrcholových zážitcích průměrných lidí vnímání může být relativně ego-transcendující, seberealizující, bez ega. Může být nemotivované, neosobní, bez touhy, nesobecké, ne takové, které potřebuje, s odstupem. Může se spíše zaměřovat na předmět než na ego (2000, s.99). I popis mystických zkušeností poukazuje na tuto možnost prožívání člověkem. Buddhismus míří ke stabilizaci tohoto prožívání. Ne však jako k trvalému vytržení bez kontaktu s realitou, ale jako k uvědomění si povahy lidské existence za současného plného vědomí a schopnosti fungovat v životě. Praktikujícím také nabízí konkrétní metody a postupy jak toto uvědomění rozvíjet a stabilizovat Příčina a následek Buddhismus diamantové cesty zahrnuje do úrovně théravády také učení o příčině a následku (karma). Příčinnost je v dnešní vědě akceptovaným zákonem. Je pochopitelné a přijatelné, že vše má svou příčinu a že každé dění je následkem určité příčiny, přesněji řečeno jde vždy o souhrn mnoha příčin. Buddhismus aplikuje tuto zákonitost na celou existenci, 20

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie soutěžní práce (upravená bakalářská práce) Kvalita života u osob praktikujících meditaci Vypracovala: Petra Mirčevská Vedoucí

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta Univerzita Karlova Filosofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tereza Ježková Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential Katedra psychologie Vedoucí diplomové práce:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

Moudrost nedokonalosti

Moudrost nedokonalosti DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi Rob Preece Moudrost nedokonalosti Proces individuace v životě buddhisty Rob Preece Moudrost nedokonalosti Proces individuace v životě buddhisty DharmaGaia 2009 Z angličtiny

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií LUCIDNÍ SNY Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Břicháček Vypracovala:

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese. stores.lulu.

Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese. stores.lulu. Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese stores.lulu.com/benda ISBN 978-80-254-0367-9 5.95 MYSTIKA A SCHIZOFRENIE Mystické zážitky

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie Předmět psychologie Většina z vás si pomyslí, ţe je to jednoduché, psychologii přece zná a pouţívá kaţdý, všichni se s ní uţ někdy setkali, někdo se jí dokonce krátce učil na střední škole, psychologové

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více