Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 16. prosince 2009 Sp. zn.: 4294/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu Dne se na veřejného ochránce práv obrátila paní J. s podáním, ve kterém si stěžujete na postup Úřadu práce a Oblastního inspektorátu práce ve věci diskriminace u svého zaměstnavatele X. Dne byla uznána práce neschopnou z důvodu postinfekčního únavového syndromu oznámila zaměstnavateli, že se v lednu 2009 vrátí do práce byla uznána částečně invalidní a byl jí přiznán částečný invalidní důchod nastoupila zpět do práce a dle pracovní rekomandace byla schopná činit stejnou práci a ve stejném rozsahu jako před pracovní neschopností. Dle názoru paní J. došlo právě po jejím nástupu z pracovní neschopnosti k diskriminaci ze strany zaměstnavatele, který ji z důvodu její částečné invalidity chtěl přimět ke snížení pracovního úvazku, nutil ji provádět nestandardní kontroly, dával jí šikanující úkoly (musela jako jediná být v práci celou neděli před volbami kvůli evidenci cizinců), odebral jí část její agendy (mzdy), tajně kontroloval bez její přítomnosti pokladnu, vzal jí část osobního ohodnocení a nakonec dostala po výběrovém řízení na její místo výpověď z důvodu reorganizace. Vyřízení podnětu jsem se na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla ujala já, neboť veřejný ochránce práv využil své možnosti dané mu ustanovením 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon o veřejném ochránci práv ), přenést na mě některé oblasti své působnosti, mezi které patří i oblast správy zaměstnanosti a práce, do níž spadá tento podnět. Podle ustanovení 14 zákona o veřejném ochránci práv bylo z podnětu paní J. zahájeno ve věci postupu Úřadu práce a Oblastního inspektorátu práce (dále také OIP ) šetření. 1) Úřad práce B Skutková zjištění Na Úřad práce se poprvé obrátil telefonicky manžel paní J. dne a Poté byl podán podnět osobně paní J. dne Paní J. si stěžovala na jednání zaměstnavatele, ve kterém spatřovala diskriminaci z důvodu zdravotního stavu, zejména v souvislosti s vypsaným výběrovým řízením na její pracovní místo. Zaměstnavatel dle jejích slov odůvodňoval své kroky reorganizací, k žádné ale podle paní J. nedošlo, jednalo se o pouhý pokus o zastírání diskriminace. Paní J. je toho názoru, že jí nebyly poskytnuty stejné podmínky jako ostatním.

2 Stěžovatelka byla dle vyjádření úřadu práce upozorněna při podávání podnětu ke kontrole na možnost obrátit se na oblastní inspektorát práce, pokud se zaměstnavatel dopustí porušení pracovněprávních předpisů, neboť fakticky k žádnému porušení předpisů z jeho strany dosud nedošlo. Zaměstnavatel byl dopisem ze dne informován, že dne bude v 9:00 hod. zahájena kontrola dodržování pracovněprávních předpisů. Rovněž byl vyzván, aby předložil následující doklady: výpis z příslušného rejstříku, aktuální seznam zaměstnanců úřadu ke dni kontroly, veškeré doklady týkající se výběrového řízení na místo samostatného referenta vyhlášeného dne , osobní spis zaměstnankyně paní J. (pracovní smlouva, případné dodatky k pracovní smlouvě, platové výměry apod.), zápis ze zasedání zastupitelstva obce, na němž byly projednány a schváleny organizační změny. Dne 5. února 2009 provedl úřad práce kontrolu dodržování předpisů o zaměstnanosti u zaměstnavatele paní J. Z kontrolního spisu vyplývá, že byly předloženy kromě dokumentů specifikovaných ve výzvě ze dne rovněž pracovní smlouvy, event. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní náplně a platové výměry dalších zaměstnanců X. Dle protokolu o výsledku kontroly nebylo prokázáno porušení 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel ke dni kontroly paní J. přiděloval práci dle pracovní smlouvy, paní J. práci podle pracovní smlouvy vykonávala a byla dle platného platového výměru odměňována. Zaměstnavatel byl pouze v protokolu upozorněn na svoji povinnost postupovat v pracovněprávních vztazích v souladu se Zákoníkem práce pro případ eventuálních změn v souvislosti s vypsaným výběrovým řízením, neboť s účinností od 1. července 2005 není v kompetenci úřadů práce výkon kontroly dodržování právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. V rámci kontroly byl rovněž sepsán Záznam z kontrolního šetření, jenž obsahuje vyjádření zaměstnavatele ve věci pracovního poměru paní J. a výběrového řízení. Sdělil, že Paní J. zahájila svoji pracovní neschopnost v měsíci březnu Po dobu pracovní neschopnosti vykonávali její pracovní povinnosti paní D., zaměstnavatel, a krátkodobě na dohodu o provedení práce paní L. V průběhu celé neschopnosti a na základě její žádosti pro paní J. dojížděli do místa jejího trvalého pobytu pan K., pan J. a paní D. Důvodem bylo umožnit ji na pracovišti vyhotovení mezd. Cca od měsíce září 2008 zpracovává mzdovou agendu paní D. S ohledem na složitý průběh onemocnění paní J., kdy nebyla schopna upřesnit přibližné datum nástupu do zaměstnání, usnesla se rada obce v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících, vyhlásit výběrové řízení na funkci referenta, který by suploval činnosti za paní J. (měsíc listopad 2008). Dne navštívila paní J. místo výkonu práce a na moji otázku, kdy se domnívá, že nastoupí do zaměstnání, opět jednoznačně neodpověděla. Dne mně paní J. zaslala sms zprávu ve znění: ( ), jsem v nemocnici na lumbální punkci do míchy, začala se mi křivit tvář a prsty. Načež jsem ji svoji zprávou odpověděl a projevil snahu o zajištění nadstandardní péče. Dne mně zaslala opět sms zprávu ve znění: ( ), od zítřka mám schopenku, v pátek jsem se stavovala (v práci), byla tam jen L. Dne nastoupila do zaměstnání a poté, co jsem ji požádal, aby mně předložila neschopenku k podpisu, mně sdělila, že ji již odeslala. Požádal jsem ji, aby zásilku stornovala a vrátila mně neschopenku zpět k podpisu. Tak učinila. Současně jsem se 2

3 jí zeptal, zdali má nějaká omezení související s výkonem její funkce, sdělila mi, že stanovisko OSSZ se specifikací omezení má doma, doručí mi ho následující den. Následující den jsem do něho nahlédl a vyhodnotil, že žádná z omezení nemá dopad na výkon její funkce, Sdělila mi pouze, že nemůže odemknout trezor a vykonávat fyzicky náročné činnosti, neboť jí to lékař zakázal. Dne v cca 9:00 hod. mě navštívil manžel paní J. a na chodbě mi sdělil, že paní J. je v naprostém pořádku a může vykonávat plnohodnotně svoje pracovní povinnosti, otevírat trezor, používat služební auto a Zákoníkem práce stanovenou hmotnost pro ženy disponovat se spisy. V tom vystoupila z kanceláře paní J. a sdělila mně, že si trezor dnes odemkla sama a na otázku, zdali je schopná např. teď hned zajet motorovým vozidlem na nákup kancelářských potřeb, mně odpověděla, že ano. Od tohoto data pracuje na sjednaný úvazek a vykonává práci dle pracovní smlouvy a pracovní náplně. V souběhu se shora uvedenými událostmi (zabezpečení chodu u zaměstnavatele, pracovního přetěžování zaměstnankyně paní D. a nejasného návratu paní J. do pracovního procesu) probíhalo výběrové řízení na funkci referenta, s pracovním úvazkem 0,5 a pracovním poměrem na dobu neurčitou, které bylo ukončeno výběrem uchazeče s plánovaným nástupem do pracovního poměru od Výkon práce referenta v územní samosprávě vyžaduje specializace (zvláštní způsobilost k výkonu státní správy, ověření k vidimaci a legalizaci, proškolení z hlediska zpracování mzdové agendy aj.), což se dá těžko odhadnout konkrétní časovou úsečkou, z tohoto důvodu byl vyhlášen výběr referenta na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení bylo vypsáno na úvazek 0,5, byl jsem nucen s ohledem na omezené mzdové prostředky obce požádat paní J. o to, zdali by ke své částečné invaliditě souhlasila se zkrácením úvazku na 0,3. Toto odmítla. Závěrem uvádím, že zaměstnankyně paní J. není a nikdy nebyla krácena na svých právech a povinnostech, ba naopak jsem se jí po celou dobu její neschopnosti snažil vyjít vstříc. Závěry kontroly jsou shrnuté v Protokolu o výsledku kontroly dodržování předpisů o zaměstnanosti ze dne Z obsahu spisu neplyne, že by s tímto protokolem byla paní J. seznámena. O výsledku kontroly ze strany úřadu práce byla paní J. seznámena dopisem ze dne , ve kterém se uvádí, že nebyla prokázána diskriminace ve smyslu ustanovení 4 zákona o zaměstnanosti. 2) Oblastní inspektorát práce Dle vyjádření paní J. se na OIP obracela osobně již v lednu 2009, ale od podání podnětu ohledně diskriminace byla zrazována. Dne podala proto s ohledem na negativní zkušenost s OIP podnět ministrovi vnitra (v rámci dozoru a kontroly veřejné správy), ten jej ale postoupil OIP. OIP potvrdil písemně přijetí podnětu ke kontrole dne V době podání podnětu paní J. v Kanceláři veřejného ochránce práv ještě neproběhla předmětná kontrola u bývalého zaměstnavatele paní J., proto byl dne osloven OIP s dotazem, zda, event. na kdy je kontrola plánována, proč nebyl podnět sepsán již dříve (v lednu 2009) a jak byla paní J. poučena o působnosti OIP. 3

4 V odpovědi OIP doručené dne vyplývá, že o bezplatném poradenství poskytovaném inspektoráty nejsou vedeny žádné písemné záznamy, proto není možné nyní dohledat, kdy a s kým paní J. v lednu 2009 jednala, jak byla informována o působnosti OIP a proč s ní nebyl sepsán podnět ke kontrole již v této době. OIP dále v obecné rovině konstatuje, jak jsou klienti informováni o jeho působnosti, a kolik dotazů pracovníci zodpovídají. Kontrola u zaměstnavatele paní J. proběhla ve dnech a Byla zaměřena zejména na plnění povinností zaměstnavatele podle ustanovení 13 odst. 5 (povinnost pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy), 14 odst. 1 (výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy) a 16 odst. 1 a 2 (rovné zacházení a zákaz diskriminace) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ). OIP si vyžádal osobní spisy zaměstnanců a doklady o řešení organizační změny v souvislosti s rušením jednoho pracovního místa odborného referenta. Rovněž OIP využil možnosti dotazovat se zaměstnanců v rámci kontroly a sepsal záznam o poskytnutí informací u dvou zaměstnankyň a zaměstnavatele. Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení zákoníku práce (tedy zejména diskriminace), jen zaměstnavatel neoznámil některým zaměstnancům změnu výše platu v den, kdy nabývá účinnosti, a paní J. nebyl poskytnut plat dle platového výměru ze dne za práci vykonanou od do Druhý ze zmíněných nedostatků měl zaměstnavatel odstranit nejpozději do a podat písemnou zprávu o přijatých opatřeních do Paní J. byla o výsledku kontroly informována písemně dopisem ze dne C Právní úprava a hodnocení postupu oblastního inspektorátu práce Dle ustanovení 1 zákona o veřejném ochránci práv působí veřejný ochránce práv k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Působnost veřejného ochránce práv se vztahuje i na ministerstva a správní úřady jim podléhající, tedy i na oblastní inspektoráty práce a úřady práce jako orgány státní správy. 1) Úřad práce Úřad práce přijímá podle ustanovení 8 odst. 1 písm.c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti ), opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob. Rovněž vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném zákonem o zaměstnanosti, včetně ukládání pokut. Úřad práce je tedy oprávněn vykonávat kontrolu ve věcech namítané diskriminace při přijímání do zaměstnání podle ustanovení 4 zákona o zaměstnanosti. 4

5 Jelikož na základě podkladů poskytnutých paní J. nebylo zcela jasné, jak vyhodnotil úřad práce podnět ke kontrole, byl dne osloven ředitel Úřadu práce s žádostí o zaslání spisové dokumentace a rovněž o sdělení, proč nebyl podnět (alespoň částečně) postoupen oblastnímu inspektorátu práce. Z odpovědi úřadu práce doručené dne plyne, že paní J. byla poučena o působnosti oblastních inspektorátů jak při podávání podnětu , tak při vyrozumění o výsledku kontroly dne Úřad práce ovšem zastává názor, že postupoval podle ustanovení 22 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení platí, že kontrolní orgány předávají své zjištění o nedostatcích příslušným orgánům, které ve své působnosti činí opatření k nápravě zjištěného stavu. V případě paní J. úřad práce tedy podnět ke kontrole nepostoupil OIP proto, že v době, kdy se kontrola uskutečnila, tj , nebyly zjištěny žádné nedostatky, k žádnému porušení pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele nedošlo. Jsem ale toho názoru, že výše uvedené ustanovení platí jen v případě, kdy správní orgán vykonává kontrolu v rámci své působnosti, pouze nedisponuje sankčními nástroji. Úřad práce se měl zabývat jen namítanou diskriminací při přijímání do zaměstnání a nijak nehodnotit diskriminace v pracovním poměru. I když jsem si vědoma těsného sepjetí těchto dvou problematik, měl úřad práce podle ustanovení 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), postoupit bezodkladně usnesením podání paní J. v té části, kde je namítána diskriminace v pracovním poměru, OIP a současně o tom uvědomit podatele. Odhlédnu-li od skutečnosti, že nešlo o kontrolu v mezích působnosti úřadu práce (jednalo se tedy o kontrolu nezákonnou), mohl úřad práce s údaji uvedenými v podnětu zacházet citlivěji, zejména měl zachovat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly. Úřad práce navíc výslovně uvedl jméno paní J. i přímo do protokolu. Úřad práce nejenom, že oznámil zaměstnavateli, na čí podnět a v jaké věci je kontrola prováděna, ale informoval ho i o námitkách stěžovatelky. Jsem si vědoma, že v případě provádění kontroly ze strany úřadu práce nemá zákon o zaměstnanosti speciální ustanovení, podle kterého by byl kontrolní orgán povinen zachovávat automaticky ve všech případech mlčenlivost o totožnosti podatele, jsem ale toho názoru, že v případě, kdy o to podatel výslovně požádá, nebo to plyne z povahy věci, je nutné dle zákona o státní kontrole mlčenlivost zachovat. V situaci, kdy se úřad práce shledal příslušným ve věci diskriminace při přijímacím řízení, se neměl dále vůbec vyjadřovat k obsahu pracovního poměru paní J., přidělování práce dle pracovní smlouvy, změnu úvazku apod. Tato problematika je mimo působnost úřadu práce a nebyl tedy oprávněn konstatovat, zda byly či nebyly porušeny pracovněprávní předpisy. Podle ustanovení 137 zákona o zaměstnanosti je navíc v případě, kdy provádí-li správní orgán kontrolu na základě písemného podnětu nebo podnětu učiněného ústně do protokolu, musí písemně informovat o způsobu a výsledcích kontroly toho, kdo podnět podal, je-li znám. Taková písemnost byla opravdu paní J. dne zaslána. Dle protokolu o výsledku kontroly byla ale předmětem kontroly ze strany úřadu práce diskriminace, proto bylo třeba v případě paní J. 5

6 aplikovat větu druhou ustanovení 137, podle které má v podnětu označená diskriminovaná fyzická osoba právo vyjádřit se k obsahu podnětu a ke skutečnostem zjištěným orgánem kontroly, jedná-li se o podnět ke kontrole z důvodu diskriminace. Z poskytnutého spisovému materiálu neplyne, že by paní J. měla možnost se k protokolu o kontrole vyjádřit. 2) Oblastní inspektorát práce Hlavním cílem kontroly orgánů inspekce práce je zajistit dodržování zákonem stanovených povinností v pracovněprávních vztazích a předcházet negativním důsledkům, které vyplývají z nerovného postavení účastníků a často i dlouhým soudním sporům. Účinná kontrola, jež naplní obě své primární funkce, kterými je jak prevence, tak i represe, vyžaduje dostatečné a kvalitní provádění všech součástí kontrolní činnosti. Jmenovitě se jedná jednak o zvyšování povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, důkladné provedení kontrolního šetření, důsledné vyžadování nápravy zjištěných nedostatků a rovněž i využití přiměřených sankcí, nebude-li náprava shledána dostatečnou, nebo dojde-li zjištěným porušením k závažnému ohrožení práv zaměstnance. Na základě ustanovení 3 odst. 1 zákona o inspekci práce kontrolují inspektoráty mimo jiné dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích a právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Kontrola inspektorátu byla provedena na podnět paní J. ve smyslu ustanovení 5 odst. 2 zákona o inspekci práce. Stěžovatelka byla o výsledku kontroly informována. Je velmi složité hodnotit postup OIP v situaci, kdy jsem již shledala pochybení v kontrole ze strany úřadu práce, která časově předcházela postupu ze strany OIP, proto je možné, že jsou výsledky ze strany OIP poněkud zkreslené. Úřad práce totiž oznámil zaměstnavateli, na čí podnět a v jaké věci je kontrola prováděna, proto měl OIP velmi nelehkou situaci. I přesto jsem toho názoru, že inspektorát práce využil dostatečně svých oprávnění při zajištění důkazů a při kontrole v září 2009 se snažil o zjištění skutečného stavu věci. K tomuto účelu využil ustanovení 7 odst. 1 písm. h) zákona o inspekci práce, podle kterého se může inspektor dotazovat například zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob na záležitosti související s vykonávanou kontrolou. I otázky byly poměrně vhodně formulovány a svědčí o důkladné znalosti pověřené inspektorky spisového materiálu, zejména námitek zaměstnavatele k plnění pracovních úkolů paní J. Nemohu ovšem nepoznamenat, že zůstává otázkou, jak byla stěžovatelka informována v lednu 2009 o působnosti inspektorátů a zda byla od podání podnětu ke kontrole zrazována. Vzhledem k nejasnému poučení se paní J. obracela na nekompetentní orgány, což celý proces pouze protáhlo a vedlo k tomu, že kontrola věcně příslušným orgánem nakonec proběhla až v září roku 2009, tedy v době, kdy již paní J. u zaměstnavatele nepracovala a kdy se naplnily její obavy o skončení pracovního poměru. Jsem si vědoma množství dotazů, které musí pověření pracovníci zodpovědět, ale stálo by za zvážení, zda by nebylo vhodné vést alespoň nějakou zjednodušenou evidenci takovýchto dotazů, čímž by se předešlo podobným nesrovnalostem jako v případě paní J. 6

7 D Závěr Tato zpráva shrnuje poznatky z šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem pro moje konečné stanovisko ve věci. Dospěla jsem k závěru, že dotčený úřad práce nepostupoval v případě stěžovatelky v souladu se zákonem. Úřad práce jednak nepostoupil podnět pro nepříslušnost oblastnímu inspektorátu práce, dále nezachoval mlčenlivost o totožnosti paní J., a hodnotil i plnění práv a povinností v pracovním poměru, což mu nepřísluší, a v neposlední řadě nedal stěžovatelce možnost vyjádřit se ke kontrolnímu protokolu. Oblastní inspektorát práce postupoval důkladněji, zejména oceňuji využití možnosti kladení otázek zaměstnancům i zaměstnavateli, ale s ohledem na nedodržení mlčenlivosti ze strany úřadu práce již byl pravděpodobně účel jeho kontroly znám, což mohlo mít vliv na průkaznost celé kontroly. Rovněž nelze vyloučit nedostatečnou poučovací povinnost pověřených pracovníků z ledna 2009, kdy byla paní J.dle svých slov zrazována od podání podnětu ke kontrole. Proto se obracela na jiné správní orgány a OIP tedy provedl kontrolu až na základě postoupení z Ministerstva vnitra v době, kdy již nebyla zaměstnankyní X. Své šetření končím v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv s konstatováním pochybení specifikovaných v předchozí části zprávy a žádám úřad práce i inspektorát práce, aby se v budoucnu obdobných pochybení vyvarovaly. Na základě výše uvedeného vyzývám ředitele Úřadu práce a vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce, aby se k výsledkům mého šetření v zákonné lhůtě 30 dnů vyjádřili a sdělili, jaká efektivní opatření k nápravě byla přijata. RNDr. Jitka S e i t l o v á zástupkyně veřejného ochránce práv 7

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 181/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.9.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 7/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Pokud správní orgány aplikovaly ustanovení 50 odst. 3 větu druhou zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti, ve znění platném od 8. 12. 2010 a účinném od 1. 1. 2011, na situaci stěžovatele, který svůj pracovní

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0078H6E* UOHSX0078H6E ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0326/2015/VZ-20915/2015/543/MPr Brno: 31. července 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 172/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové

Více

Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009

Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru pro občanská a politická práva, II. d o p o r u č u j e vládě,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

PROTIKORUPČNÍ PORTÁL (září 2007 až září 2009)

PROTIKORUPČNÍ PORTÁL (září 2007 až září 2009) PROTIKORUPČNÍ PORTÁL (září 2007 až září 2009) Rada hlavního města Prahy si ve svém programovém prohlášení na období 2006-2010 jako jeden z hlavních cílů vytkla zjednodušit veřejnou správu, zajistit její

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 8/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 27/2010-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 76/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více

Ze zprávy o výsledku šetření

Ze zprávy o výsledku šetření V Brně dne 7. prosince 2009 Sp. zn.: 1133/2008/VOP/MV Ze zprávy o výsledku šetření A - Obsah podnětu Dne 28. 2. 2008 byl Kanceláři veřejného ochránce práv (dále také KVOP ) doručen podnět pana E. P. S.

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.8.2006. Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R.P.

Zpráva o šetření. ve věci pana R.P. I. Správní orgán by měl při posuzování důvodnosti omluvy účastníka řízení či jeho zástupce z ústního jednání ( 74 odst. 1 zákona o přestupcích) vycházet z konkrétních podkladů, a to v případě omluvy z

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 6 Tz 49/2013-66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 11. prosince 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Ivo

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 39/2001 41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudkyň JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 24. září 2009 Sp. zn.: 2416/2009/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci revitalizace panelového domu včetně výměny výtahu A. Obsah podnětu Dne 22. 5. 2009 jsem obdržel úplný

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu Zahrady u rodinných domů, užívané fakticky k rekreaci, jsou z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví chráněným venkovním prostorem, a to bez ohledu na to, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí. V

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 18/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 132/2010-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 12/2013-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně a soudců a v právní věci žalobkyně: bytem zastoupené, advokátkou

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171,

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. února 2016 Č.j.: 2016 / 24316 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/218/573 Počet stran: 9 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. IČO 600 67 837

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013 *UOHSX004YSF1* UOHSX004YSF1 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 11. 9. 2012 doručeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 113/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření V Brně dne 17. září 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Zpráva o šetření ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Předmět šetření Dne 27. 11. 2012 předložila veřejnému ochránci práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0043SV0* UOHSX0043SV0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S52/2012/VZ-4178/2012/510/ASh V Brně dne: 20. 4. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Č. j. S064/2006/SZ-06075/2006/540-Šm V Brně dne 25.dubna 2006

Č. j. S064/2006/SZ-06075/2006/540-Šm V Brně dne 25.dubna 2006 Č. j. S064/2006/SZ-06075/2006/540-Šm V Brně dne 25.dubna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.3.2006 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999

Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999 Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

2) Pavol Blaho, důchodce, nar. 1940 bytem Dům s pečovatelskou službou v Mostě Růžová 522/2071 434 01 Most

2) Pavol Blaho, důchodce, nar. 1940 bytem Dům s pečovatelskou službou v Mostě Růžová 522/2071 434 01 Most Ústavní soud České republiky Joštova 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem dne 10. dubna 2009 Stěžovatel: 1) Zdeňka Hejduková, důchodkyně, nar. 1932 bytem Dům s pečovatelskou službou v Mostě U Parku 566/2072

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 39/2007-97 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY REALIZOVANÉ V ROCE 2014

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 Generální ředitelství Dobrovského 1278/25 170 00 Praha 7 Tel.: 950 180 111 Generální ředitelství Karlovo náměstí 1 128 01 Praha 2 Tel.: 950 191 111 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011)

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) V návaznosti na článek o ukončování pracovní neschopnosti v rubrice dotazy a odpovědi zveřejňujeme, k oživení a doplnění

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003

Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003 Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.5.2003 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 19/2009-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha

Více

Pokyny pro zaměstnavatele

Pokyny pro zaměstnavatele Pokyny pro zaměstnavatele Poučení o postupu při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů V naší praxi se často setkáváme s tím, že plátci mzdy povinného zcela přesně neví, jak při provádění srážek postupovat,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 130/2009-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření V Brně dne 16. srpna 2011 Sp. zn.: 1162/2011/VOP/DS Závěrečná zpráva o šetření postupu Městského úřadu Jaroměř a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v řízení o odstraňování staveb manželů P. a manželů

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vyžaduje stavba fotovoltaické elektrárny umísťované na území Natura 2000 do ptačí oblasti vyhlášené nařízením vlády a na území výskytu zvláště chráněných druhů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 34/2008-181 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12.2.2002 podaném Státním památkovým ústavem v Brně,

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 129/2012-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 168/2009-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření I. Navzdory vágnosti ustanovení 125a zákona č. 361/2000 Sb. je důvodem pro výběr kauce především důvodná obava z procesní nedosažitelnosti osoby podezřelé ze spáchání přestupku. II. Důvody, které vedly

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 18/2006-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti

Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti Petr Jäger pjager@msp.justice.cz 23. června 2015 Nejhorší možný důsledek neujasněné koncepce a nejednotnosti soudců

Více

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013:

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: ~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: Tento video seminář o Zákonu o nemocenském pojištění má postupně objasnit celý systém nemocenského pojištění, tak, aby se účastník semináře vyznal v poměrně

Více