Město Světlá nad Sázavou

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 21 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Záměr společnosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. 3. Realizace akce RS Světlá nad Sázavou, sídliště Na Bradle, I. etapa: 1. část Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle, Světlá nad Sázavou, 2. část: Chodník sídliště Na Bradle, Světlá nad Sázavou 4. Prodej pozemku parc.č. 1097/17 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou 5. Prodej části pozemku parc.č. 724/226 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou 6. Prodej pozemku parc. č. 106/1 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Bohušice 7. Prodej části pozemku parc.č. 329/1 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou 8. Prodej pozemků v Podnikatelské zóně Na Rozkoši 9. Kupní smlouva - prodej pozemku parc. č. 370/32, k. ú. Světlá nad Sázavou v Podnikatelské zóně Na Rozkoši 10. Žádost o zrušení rezervace pozemku parc.č. 837/15 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou a odstoupení od Kupní smlouvy (lokalita Pod Vodárnou) 11. Majetkoprávní vypořádání stavby Chodník podél komunikace II/150 v místní části Mrzkovice s Krajem Vysočina 12. Odkup pozemku par.č. 203, odkup části pozemku parc.č. 199/2 a prodej části pozemku parc.č. 281/1 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Dlužiny 13. Odkup pozemků parc.č. 136/3 a parc.č. 1843/2 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou 14. Nabídka odkupu pozemků parc.č. 476/11, parc.č. 497/1, parc.č. st vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou 15. Nabídka k odkupu pozemků Rozkoš, k.ú. Světlá nad Sázavou 16. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /001, Světlá nad Sázavou 17. Smlouva o zřízení věcného břemene č /1/VB/P obec Světlá nad Sázavou, katastrální územ Závidkovice 18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /VB/1 Světlá n/s., ul. Školní, přeložka kvn, knn 19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB/1 1

2 20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB/1 21. Výběrové řízení na poskytování půjček z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok Vyjádření souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb obce - Domov pro seniory z důvodu budoucího zvýšení kapacity zařízení 23. Vyjádření souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb obce pro službu Denní stacionář 24. Změna průběhu ulice Průmyslová a ulice Lánecká v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí 25. Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města Světlá nad Sázavou 26. Vyřazení dlouhodobého drobného hmotného majetku a následný prodej - zvonové kontejnery 27. KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou - odpis pohledávky Sklo Bohemia, a.s. se sídlem Zámecká 550, Světlá nad Sázavou 28. Žádost Vlastivědného spolku Světelsko o rozšíření účelu dotace z rozpočtu města Světlá nad Sázavou 29. Rozpočtové opatření č. 1/2016 ZM 30. Plán činnosti kontrolního výboru na rok Rezignace na funkci člena kontrolního výboru 32. Rozprava členů zastupitelstva 2. Záměr společnosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. Usnesení č. 21/2016: I. Souhlasí s dotčením pozemků v ulici Zámecká ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou z důvodu výstavby lávky propojující areály spol. CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou (propojení skladové haly na pozemku parc.č. 1673, k.ú. Světlá nad Sázavou a výrobní haly na I pozemku parc.č. 845, k.ú. Světlá nad Sázavou) dle varianty č. 1. Požaduje předložit radě města ke schválení vizualizaci konečného návrhu spojovací lávky řešené v rámci dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Pověřuje radu města v případě odsouhlasení konečné vizualizace schválením uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Termín: I ,, I Realizace akce RS Světlá nad Sázavou, sídliště Na Bradle, I. etapa: 1. část Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle, Světlá nad Sázavou, 2. část: Chodník sídliště Na Bradle, Světlá nad Sázavou Usnesení č. 22/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů souhlasí se zařazením realizace akce RS Světlá nad Sázavou, sídliště Na Bradle, I. etapa: 1. část Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle, Světlá nad 2

3 Sázavou, 2. část: Chodník sídliště Na Bradle, Světlá nad Sázavou" do rozpočtu města na rok Zajistí: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Prodej pozemku parc.č. 1097/17 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č. 23/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů potvrzuje usnesení č. 121/2016 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém rada města neschválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1097/17 o výměře 72 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou. 5. Prodej části pozemku parc.č. 724/226 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č. 24/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů: I. Schvaluje prodej dle GP č /2016 vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., se sídlem Nádražní 226, Světlá nad Sázavou nově vzniklého pozemku parc.č. 724/256 o výměře 117 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu ,-- Kč paní D. Š. Schvaluje uzavření kupní smlouvy týkající se prodeje dle GP č /2016 vyhotoveného firmou Geoperfect s.r.o., se sídlem Nádražní 226, Světlá nad Sázavou nově vzniklého pozemku parc.č. 724/256 o výměře 117 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a paní D. Š. (jako kupující) v předloženém znění. 6. Prodej pozemku parc. č. 106/1 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Bohušice Usnesení č. 25/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů potvrzuje usnesení č. 178/2016 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , část I. usnesení, ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou neschválila záměr prodeje pozemku parc.č. 106/1 o výměře m2 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Bohušice. 7. Prodej části pozemku parc.č. 329/1 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č. 26/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů potvrzuje usnesení Rady města Světlá nad Sázavou č. 112/2016 ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 329/1 o výměře 800 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou. 3

4 8. Prodej pozemků v Podnikatelské zóně Na Rozkoši Usnesení č. 27/2016: I. Ruší usnesení Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou č. 158/2015 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 271/1 o výměře cca 800 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou a části pozemku parc. č. 276 o výměře cca 1700 m2, v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou (části pozemků označené jako č. 9. a 10.), oba včetně všech součástí a příslušenství, společnosti HONKYS a.s., Kaprova 42/14, Praha, Pobočka HONKYS a.s., V Polích 695, Světlá nad Sázavou, zastoupené panem Vladimírem Honkyšem, U Mlýna 876, Golčův Jeníkov, obě části pozemků za kupní cenu ve výši 160,- Kč/m2 plus DPH, odkup formou čtvrtletních splátek po dobu 3 let. Přesná výměra prodávaných pozemků bude známa po dokončení projektové dokumentace stavby Prodloužení inženýrských sítí v lokalitě podnikatelské zóny, ul. Průmyslová, Světlá nad Sázavou. Souhlasí s prodejem dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č /2016 vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou dne nového pozemku parc. č orná půda o výměře m2 (část původního pozemku parc. č. 276, část 279/1, část 282, část 274 a část 275), nového pozemku parc. č. 1092/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2 (část původního pozemku parc. č. 1092/1) a nového pozemku parc. č orná půda o výměře 272 m2 (část původního pozemku parc. č. 273, část 271 a část 239), vše v k. ú. Světlá nad Sázavou včetně všech součástí a příslušenství, dle záměru prodeje schváleného Radou města Světlá nad Sázavou dne usnesením č. 133/2016 a zveřejněného od do , společnosti HONKYS a.s., Kaprova 42/14, Praha, Pobočka HONKYS a.s., V Polích 695, Světlá nad Sázavou, zastoupené panem Vladimírem Honkyšem, U Mlýna 876, Golčův Jeníkov, všechny pozemky za kupní cenu ve výši 160,- Kč/m2 plus DPH, odkup formou čtvrtletních splátek po dobu 3 I IV. let. Pověřuje Radu města Světlá nad Sázavou odsouhlasením zřízení práva provést stavbu podnikatelského areálu dle podnikatelského záměru společnosti HONKYS a.s., Kaprova 42/14, Praha, Pobočka HONKYS a.s., V Polích 695, Světlá nad Sázavou, zastoupené panem Vladimírem Honkyšem, U Mlýna 876, Golčův Jeníkov ze dne v souladu s geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č /2016 vyhotoveným společností Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou na novém pozemku parc. č. 276 (část původního pozemku parc. č. 276, část 279/1, část 282, část 274 a část 275), k. ú. Světlá nad Sázavou. Pověřuje Radu města Světlá nad Sázavou odsouhlasením uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z lípy 18, Světlá nad Sázavou a společností HONKYS a.s., Kaprova 42/14, Praha, Pobočka HONKYS a.s., V Polích 695, Světlá nad Sázavou, zastoupené panem Vladimírem Honkyšem, U Mlýna 876, Golčův Jeníkov za účelem výstavby podnikatelského areálu na nově vytvořeném pozemku dle geometrického plánu č /2016 parc.č. 276, k.ú. Světlá nad Sázavou. Zajistí: Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR I, IV. Rada města Světlá nad Sázavou 4

5 Termín: Kupní smlouva - prodej pozemku parc. č. 370/32, k. ú. Světlá nad Sázavou v Podnikatelské zóně Na Rozkoši Usnesení č. 28/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy čp. 18, Světlá nad Sázavou (prodávající) a společností ŠMÍD a spol. v.o.s., Zahrádecká 987, Světlá nad Sázavou (kupující) za účelem prodeje pozemku parc. č. 370/32 o výměře m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou v předloženém znění. 10. Žádost o zrušení rezervace pozemku parc.č. 837/15 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou a odstoupení od Kupní smlouvy (lokalita Pod Vodárnou) Usnesení č. 29/2016: I. Bere na vědomí žádost pana J. Š. týkající se zrušení rezervace pozemku parc.č. 837/15 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou a odstoupení od kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku parc.č. 837/15 o výměře 785 m2 za cenu ,- Kč včetně DPH a dále prodeje sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč včetně DPH. Ruší své usnesení č. 6/2016 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů: I. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 837/15 o výměře 785 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu 540,- Kč/m2 včetně DPH, celková cena ,- Kč včetně DPH panu J. Š. I Schvaluje prodej sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč bez DPH, celková cena ,- Kč panu J. Š. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a panem J. Š. (jako kupujícím) za účelem prodeje pozemku parc.č. 837/15 o výměře 785 m2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, dále za účelem prodeje sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky v předloženém znění. 11. Majetkoprávní vypořádání stavby Chodník podél komunikace II/150 v místní části Mrzkovice s Krajem Vysočina Usnesení č. 30/2016: I. Schvaluje přijetí pozemku parc. č. 1257/23 o výměře 63 m2 a pozemku parc. č. 1257/24 o výměře 106 m2 geometrického plánu č /2014 ze dne vyhotoveného společností GEOPERFECT s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou z pozemku parc. č. 1257/1 v obci a v katastrálním území 5

6 Mrzkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou formou darovací smlouvy. Schvaluje uzavření darovací smlouvy týkající se převodu pozemků par. č. 1257/23 o výměře 63 m2 a parc. č. 1257/24 o výměře 106 m2 oddělených dle geometrického plánu č /2014 ze dne vyhotoveného společností GEOPERFECT s.r.o., Nádražní 226, Světlá nad Sázavou z pozemku parc. č. 1257/1 v obci a v katastrálním území Mrzkovice mezi Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava (jako dárcem) a městem Světlá nad Sázavou se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako obdarovaným) v předloženém znění. 12. Odkup pozemku par.č. 203, odkup části pozemku parc.č. 199/2 a prodej části pozemku parc.č. 281/1 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Dlužiny Usnesení č. 31/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů schvaluje odkup pozemku parc.č. 203 o výměře 302 m2, odkup části pozemku parc.č. 199/2 o výměře cca 50 m2 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Dlužiny od pana J. K. a pana P. K. v souladu s předloženým materiálem. 13. Odkup pozemků parc.č. 136/3 a parc.č. 1843/2 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č. 32/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů: I. Ruší své usnesení č. 162/2015 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje odkup pozemku parc.č. 136/3 o celkové výměře m2 a pozemku parc.č. 1843/2 o celkové výměře 61m2 vše v obci a v katastrálním území Světlá I nad Sázavou za cenu ,- Kč od pana M. R. Schvaluje odkup pozemku parc.č. 136/3 o celkové výměře m2 a pozemku parc.č. 1843/2 o celkové výměře 61 m2, vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu ,- Kč včetně DPH od pana M. R. Schvaluje uzavření kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku parc.č. 136/3 o celkové výměře m2 a pozemku parc.č. 1843/2 o celkové výměře 61 m2, vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou mezi panem M. R. (jako prodávajícím) a městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako kupujícím) v předloženém znění. IV. Souhlasí s provedením úhrady plné výše kupní ceny ze schváleného rozpočtu 2. oblasti, položky "Výkupy pozemků". Zajistí:, I Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR IV. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 6

7 14. Nabídka odkupu pozemků parc.č. 476/11, parc.č. 497/1, parc.č. st vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č. 33/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů neschvaluje odkup pozemků parc.č. 476/11 o výměře 1963 m2, parc.č. 497/1 o výměře 499 m2, parc.č. st o výměře 23 m2, vše v obci a v katastrálním Světlá nad Sázavou od pana S. Š. a paní V. Š. za cenu 300,- Kč/m Nabídka k odkupu pozemků Rozkoš, k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 34/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů nesouhlasí s odkupem pozemků parc.č. 906/2, 934/5, 934/6, 934/7, 934/8, 934/9, 934/10, 934/11, 934/12, 934/13, k.ú. a obec Světlá nad Sázavou. 16. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /001, Světlá nad Sázavou Usnesení č. 35/2016: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 831/1 a na pozemku parc. č. 854/1, oba v k. ú. Světlá nad Sázavou - obsah věcného břemene - služebnosti: právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno zahrnuje též právo oprávněné provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění - v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2015 ze dne , potvrzeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod dne pod č. 1338/ Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 7 800,- Kč + DPH, tj ,- Kč jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Světlá nad Sázavou (povinná z věcného břemene - služebnosti) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností AZ Elektrostav, a.s., Bobnická ulice 2020, Nymburk, zastoupená Mgr. Martinem Stiborem, vedoucím střediska geodézie a věcných břemen (oprávněná z věcného břemene - služebnosti) za účelem zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 831/1 a na pozemku parc. č. 854/1, oba v k. ú. Světlá nad Sázavou v předloženém znění. 7

8 17. Smlouva o zřízení věcného břemene č /1/VB/P obec Světlá nad Sázavou, katastrální územ Závidkovice Usnesení č. 36/2016: I. Schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování distribuční soustavy plynárenského zařízení STL plynovod PE D 160 a STL plynovod PE D 50 a práva odpovídajícího opravám a údržbě vedení ve prospěch oprávněné společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem na pozemcích parc. č. 492/8 a parc. č. 461/11, vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Závidkovice dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene (GP č. 2641/13, vyhotovený firmou Geoperfect, s.r.o., se sídlem Nádražní 226, Světlá nad Sázavou) v rozsahu 40 bm za celkovou úplatu ve výši 4 840,- Kč včetně DPH. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č /1/VB/P mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako povinný z věcného břemene) a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem (oprávněný z věcného břemene) za účelem zřízení věcného břemene zřízení a provozování distribuční soustavy plynárenského zařízení STL plynovod PE D 160 a STL plynovod PE D 50 a práva odpovídajícího opravám a údržbě vedení na pozemcích parc. č. 492/8 a parc. č. 461/11, vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Závidkovice dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene (GP č. 2641/13,vyhotovený firmou Geoperfect, s.r.o., se sídlem Nádražní 226, Světlá nad Sázavou) v rozsahu 40 bm za celkovou úplatu ve výši 4 840,- Kč včetně DPH v předloženém znění. 18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /VB/1 Světlá n/s., ul. Školní, přeložka kvn, knn Usnesení č. 37/2016: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene zřízení a provozování kabelového vedení VN a NN na pozemku parc. č. st. 1076, 745/1, st. 1074, 747/1, 1093/8, st. 1073/1, vše v k.ú. Světlá nad Sázavou v rozsahu 162 m délkových formou jednorázové náhrady ve výši 3 932,00 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP /VB/1 Světlá n/s., ul. Školní, přeložka kvn, knn mezi městem Světlá nad Sázavou (strana budoucí povinná ) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (strana budoucí oprávněná) za účelem zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. st. 1076, 745/1, st. 1074, 747/1, 1093/8, st. 1073/1, vše v k.ú. Světlá nad Sázavou v předloženém znění. 8

9 19. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB/1 Usnesení č. 38/2016: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 349/3, 1839/1, 349/10, 370/26 a 279/1, vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou v rozsahu 109 m délkových formou jednorázové náhrady ve výši ,- plus DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV /VB/1 mezi městem Světlá nad Sázavou (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností CITELUM, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, zastoupenou Bc. Zdeňkem Neubauerem, technikem montáží a projektantem společnosti CITELUM, a.s. (budoucí oprávněná) za účelem zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 349/3, 1839/1, 349/10, 370/26 a 279/1, vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou v předloženém znění. 20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB/1 Usnesení č. 39/2016: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 279/1 a 276, oba v k.ú. Světlá nad Sázavou v rozsahu 63 m délkových formou jednorázové náhrady ve výši 6 300,- plus DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV /VB/1 mezi městem Světlá nad Sázavou (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností CITELUM, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, zastoupenou Bc. Zdeňkem Neubauerem, technikem montáží a projektantem společnosti CITELUM, a.s. (budoucí oprávněná) za účelem zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 279/1 a 276, oba v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou v předloženém znění. 21. Výběrové řízení na poskytování půjček z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 Usnesení č. 40/2016: I. Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 s termínem pro ukončení podání žádostí do data a

10 Schvaluje Zásady pro použití účelových prostředků "Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou" pro rok 2016 dle předloženého návrhu v celkové výši ,-- Kč pro rok Vyjádření souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb obce - Domov pro seniory z důvodu budoucího zvýšení kapacity zařízení Usnesení č. 41/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů souhlasí se zřízením nové sociální služby Domova pro seniory, navýšení kapacity domova s podmínkou spoluúčasti na financování služby z rozpočtu města v potřebném rozsahu, v min. výši 5 %. Zřízení nové sociální služby je v souladu s politikou rozvoje sociálních služeb města Světlá nad Sázavou. Souhlas znamená podporu města při rozšiřování sociálních služeb a je vydáván z důvodu podání žádosti o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Zajistí: Kateřina Klementová, ředitelka SC města Světlá nad Sázavou Termín: Vyjádření souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb obce pro službu Denní stacionář Usnesení č. 42/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů vyjadřuje soulad služby Denního stacionáře pro seniory provozovaného Sociálním centrem města Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou s politikou rozvoje sociálních služeb města Světlá nad Sázavou. Služba denního stacionáře byla v roce 2015 založena na základě závěrů Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Světlá nad Sázavou, platného do roku Město Světlá nad Sázavou pokračuje v aktivitách rozšiřování sociálních služeb města a bude nadále ze svého rozpočtu hradit financování této služby v potřebném rozsahu v min. výši 25%. Zajistí: Kateřina Klementová, ředitelka SC města Světlá nad Sázavou Termín: Změna průběhu ulice Průmyslová a ulice Lánecká v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí Usnesení č. 43/2016: I. Schvaluje změnu délky ulice Průmyslová v podnikatelské zóně v rozsahu dle předloženého zákresu č. 4.3 (místní komunikace budoucí číslo c). Schvaluje změnu délky ulice Lánecká vedoucí do podnikatelské zóny v rozsahu dle předloženého zákresu č. 4.3 (místní komunikace číslo c). Termín:

11 25. Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města Světlá nad Sázavou Usnesení č. 44/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vedeného v evidenci majetku města Světlá nad Sázavou: 1) Kopírovací stroj Minolta v pořizovací hodnotě ,- Kč, 2) Strategický plán rozvoje města v pořizovací ceně ,- Kč, 3) 8 ks postelí včetně matrací v celkové pořizovací ceně ,- Kč, 4) Osobní automobil Škoda Felicie RZ 1J v celkové pořizovací ceně ,- Kč. 26. Vyřazení dlouhodobého drobného hmotného majetku a následný prodej - zvonové kontejnery Usnesení č. 45/2016: I. Schvaluje vyřazení dlouhodobého drobného majetku města Světlá nad Sázavou: zvonové kontejnery na plast 10ks, v celkové hodnotě ,10 Kč Schvaluje prodej 10 ks zvonových kontejnerů na separovaný odpad - plast, a to společnosti HBH odpady s.r.o., se sídlem Havířská 1124, Havlíčkův Brod za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH. 27. KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou - odpis pohledávky Sklo Bohemia, a.s. se sídlem Zámecká 550, Světlá nad Sázavou Usnesení č. 46/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje prominutí dluhu a následný účetní odpis pohledávky z účetnictví příspěvkové organizace města KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou. Jedná se o pohledávku dlužníka Sklo Bohemia, a.s. se sídlem Zámecká 550, Světlá nad Sázavou v celkové výši ,-- Kč. Zajistí: Jana Kupčíková, ředitelka PO KyTICe 28. Žádost Vlastivědného spolku Světelsko o rozšíření účelu dotace z rozpočtu města Světlá nad Sázavou Usnesení č. 47/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 20 hlasů schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 18/2016 uzavřené mezi městem Světlá nad Sázavou a Vlastivědným spolkem Světelsko - občanské sdružení v předložené podobě. Zajistí: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 11

12 29. Rozpočtové opatření č. 1/2016 ZM Usnesení č. 48/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 ZM v předložené podobě. Zajistí: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 30. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016 Usnesení č. 49/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016 v této podobě: 1. Kontrola informací o stížnostech a způsobu jejich řešení. 2. Kontrola hospodaření Sportovního centra v Pěšinkách. 3. Další kontrolní úkoly na základě pověření zastupitelstva města. Zajistí: Jaroslav Zmek, předseda kontrolního výboru Termín: Rezignace na funkci člena kontrolního výboru Usnesení č. 50/2016: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 21 hlasů: I. Bere na vědomí rezignaci sl. Elišky Prchalové na člena kontrolního výboru. Volí v souladu s 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění novým členem kontrolního výboru pana Lukáše Poukara. Zajistí: Jan Tourek, starosta města Termín Rozprava členů zastupitelstva 12

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 2. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 12.12.2018 Z/122/2018-2. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Volba členů finančního

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U s n e s e n í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 4. 2008 v zasedací místnosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SoVB r08v02 Obec Pletený Újezd IČO:00234796 DIČ: CZ00234796 Sídlo: Kladenská 40, 27351 Pletený Újezd Zastoupená: Jaroslavem Kolbekem, starostou obce email: pleteny.ujezd@cbox.cz č. účtu: 11129141/0100

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 17. 9. 2014 od 16:00 hodin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

MĚSTO ČELÁKOVICE MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 5/2015 DNE

MĚSTO ČELÁKOVICE MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 5/2015 DNE 4.2 Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 10. 06. 2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Miloš Sekyra, místostarosta města Podkladový materiál zpracoval/a Lucie Nešněrová, referent OH, Mgr.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.10.2015 452/17R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 19/2012, které se konalo v pondělí dne 10. 9. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 19/2012, které se konalo v pondělí dne 10. 9. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 19/2012, které se konalo v pondělí dne 10. 9. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/19/2012 Rada města schvaluje program 19. zasedání s navrženým doplněním. 2/19/2012

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 15. jednání rady města ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/15/1/2011 program 15. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 15. jednání rady města

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U s n e s e n í. ze 14. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne 29.06.2011 od 15.00 hodin na MěÚ v Trmicích. Usnesení č.

U s n e s e n í. ze 14. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne 29.06.2011 od 15.00 hodin na MěÚ v Trmicích. Usnesení č. U s n e s e n í ze 14. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne 29.06.2011 od 15.00 hodin na MěÚ v Trmicích Předsedající Přítomni Ověřovatel zápisu : starostka Mgr. Jana Oubrechtová : dle prezenční

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/25/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. s c h

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 9. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 25. 03. 2015 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Bc. Š. Čeněk, RNDr. J. Dobroruková, Ing. P. Holzhauserová, JUDr.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo v dne 24. 4. 2013 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č.

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č. USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. února 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více