Město Světlá nad Sázavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 19 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení zasedání ZM 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města 3. Prodej bytového domu Sázavská čp. 546, Světlá nad Sázavou 4. Odkup pozemků v areálu bývalého koupaliště, ulice Pěšinky 5. Fond rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou Záměr prodeje pozemků parc.č. 26, parc.č. 27 a části pozemku parc.č. 29/1 - vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Benetice u Světlé nad Sázavou 7. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 93/1, 87/2 a 91/1 - vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Opatovice u Světlé nad Sázavou 8. Žádost o prodej pozemků parc. č. 25/1, 29/1, 29/4, 30/1, 30/2, 31/4, 33/4 - vše v k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou 9. Nabídka daru vlastnického podílu id. 1/8 pozemku parc. č. 85/2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou 10. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města Světlá nad Sázavou 11. Smlouva č. Z_S14_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ul. Zámecká 12. Žádost o poskytnutí finančních prostředků za materiál na údržbu obecní cesty 13. Změna zřizovací listiny - TBS Světlá nad Sázavou, p. o. 14. Chodník Panuškova, smlouva o úhradě nákladů 15. Směna pozemků parc. č. 816/2 v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou, parc. č. 999/2, 999/3, 1038/2, 1344, 629/2 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, parc. č. 371/1, 371/4, 371/5 vše v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky (správy Lesů ČR) do vlastnictví města Světlá nad Sázavou za pozemky par. č. 323, 328, 330, 333/1, 333/2, 333/3, 337, 338, 343 vše v k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou a parc. č. 220/1, 224/1 oba v k.ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví České republiky (správy Lesů ČR) 16. Zřízení věcného břemene - služebnosti (Leštinka VO) 17. Zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB/1 Světlá nad Sázavou, pí Hájková, úprava vedení knn 18. Zřízení věcného břemene - služebnosti (budova č.p. 586 ul. Sázavská - ČEZ) 19. Souhlasné prohlášení k vlastnictví pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou - Kraj Vysočina 20. Průmyslová zóna v ul. Zámecká, prodloužení kanalizace 21. Dětské hřiště Dolní Březinka 22. Žádost o prominutí splátky půjčky - Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou 1

2 23. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti kultury na rok Programy pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v sociální oblasti na rok Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok Schválení dohody o způsobu úhrady dluhu 27. Poskytnutí finančního daru 28. Volba přísedícího okresního soudu 29. Rozpočtové opatření č. 3/2017 ZM 30. Žádost o prodej pozemku v průmyslové zóně - Aurum-Crystal s.r.o. 31. Rozprava 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva Dne podal rezignaci na členství v Zastupitelstvu města Světlá nad Sázavou pan Jiří Adam. Prvním náhradníkem za volební stranu KDU-ČSL a nezávislí kandidáti byl pan Jakub Čapek, který s přijetím mandátu souhlasil rada města mu proto vydala osvědčení o zvolení členem zastupitelstva ke dni Podle 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění člen zastupitelstva obce skládá slib na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní. Slib skládá před zastupitelstvem pronesením slova "slibuji" a složení slibu potvrdí svým podpisem. P. Hnik přečetl slib následujícího znění: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. P. Čapek pronesl slovo slibuji a potvrdil slib svým podpisem. 3. Prodej bytového domu Sázavská čp. 546, Světlá nad Sázavou Usnesení č. 88/2017: I. Schvaluje přípravu prodeje pozemku parc.č. st. 1015, jehož součástí je stavba občanského vybavení, bytového domu čp. 546 v ulici Sázavská ve Světlé nad Sázavou jako celku. Cena určená k prodeji jako minimální bude cena stanovená znaleckým posudkem č. 5182/117/2017 ze dne vypracovaným panem Jiřím Pertlem, Nad Parkem 3447, Havlíčkův Brod. Schvaluje kompletní zajištění prodeje bytového domu v ul. Sázavská čp. 546, včetně sestavení záměru prodeje advokátní kanceláří KVB advokátní kancelář I s.r.o., Teplého 2786, Pardubice. Schvaluje založení bytového družstva z řad nájemníků bytového domu v ul. Sázavská čp. 546 na náklady města Světlá nad Sázavou advokátní kanceláří KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Pardubice. IV. Bere na vědomí, že stávající nájemníci bytového domu v ul. Sázavská čp. 546 budou členy nově založeného bytového družstva, které bude mít zájem ucházet se o koupi bytového domu. Podmínky záměru prodeje bytového domu by měly umožňovat účast tohoto bytového družstva, byť dosud nebude zapsáno v obchodním rejstříku. Termín:

3 4. Odkup pozemků v areálu bývalého koupaliště, ulice Pěšinky Usnesení č. 89/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů: I. Schvaluje odkup nemovitostí v areálu bývalého koupaliště, ul. Pěšinky - pozemku parc. č. st. 112 zastavená plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 169 m2; pozemku parc. č. 124/2 zahrada o celkové výměře 77 m2; pozemku parc. č. 124/3 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 767 m2; pozemku parc. č. 125/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 549 m2; pozemku parc. č. 638/2 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře m2; pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře m2; pozemku parc. č. 639/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 455 m2; pozemku parc. č. 639/3 ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 127 m2, vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, to vše za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč, plus 21% DPH, celkem tedy za ,- Kč, od spol. RELAXA a.s., č.p. I IV. 21, Ždírec, IČ: Schvaluje zřízení služebnosti - věcného břemene služebnosti stezky a cesty ve prospěch společnosti RELAXA a.s., č.p. 21, Ždírec, a k tíži pozemku parc. st. č. 112, pozemku parc. č. 124/3, pozemku parc. č. 639/1, pozemku parc. č. 639/2 a pozemku parc. č. 639/3 spočívajícího v právu přístupu (tj. právu po stezce chodit nebo se po ní dopravovat lidskou silou) a příjezdu (všemi nemotorovými i motorovými dopravními prostředky) přes pozemky parc. č. st.112, parc. č 124/3, parc. č. 639/1, parc. č. 639/2 a parc. č. 639/3 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, a to v celém jejich rozsahu. Toto právo věcného břemene se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. Schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti jejím předmětem bude odkup nemovitostí v areálu bývalého koupaliště, ul. Pěšinky - pozemku parc. č. st. 112 zastavená plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 169 m2; pozemku parc. č. 124/2 zahrada o celkové výměře 77 m2; pozemku parc. č. 124/3 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 767 m2; pozemku parc. č. 125/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 549 m2; pozemku parc. č. 638/2 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře m2; pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře m2; pozemku parc. č. 639/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře 455 m2; pozemku parc. č. 639/3 ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 127 m2, vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou a zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty ve prospěch společnosti RELAXA a.s., č.p. 21, Ždírec, a k tíži pozemku parc. st. č. 112, pozemku parc. č. 124/3, pozemku parc. č. 639/1, pozemku parc. č. 639/2 a pozemku parc. č. 639/3 spočívajícího v právu přístupu (tj. právu po stezce chodit nebo se po ní dopravovat lidskou silou) a příjezdu (všemi nemotorovými i motorovými dopravními prostředky) přes pozemky parc.č. st.112, parc.č. 124/3, parc. č. 639/1, parc. č. 639/2 a parc. č. 639/3 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, a to v celém jejich rozsahu, mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako kupujícím a povinným ze služebnosti) a společností RELAXA a.s., č.p. 21, Ždírec, IČ: (jako prodávajícím a oprávněným ze služebnosti), která bude uzavřena k v předloženém znění. Schvaluje odkup pozemku parc.č. st zastavená plocha a nádvoří o celkové výměře 884 m2, jehož součástí je rozestavěná stavba bez způsobu využití v obci a 3

4 v katastrálním území Světlá nad Sázavou, vše za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč plus 21 % DPH, celkem tedy za ,- Kč a to formou Budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zrušení služebnosti s tím, že řádná Kupní smlouva a smlouva o zrušení služebnosti na výše uvedený pozemek bude uzavřena nejpozději k se spol. RELAXA a.s., č.p. 21, Ždírec, IČ: V. Schvaluje zrušení věcného břemene služebnosti stezky a cesty ve prospěch společnosti RELAXA a.s. a k tíži pozemku parc. č. st. 112 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 124/3 ostatní plocha, pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 639/2 ostatní plocha, pozemku parc. č. 639/3 ostatní plocha spočívajícího v právu přístupu (tj. právu po stezce chodit nebo se po ní dopravovat lidskou silou) a příjezdu (všemi nemotorovými i motorovými dopravními prostředky) přes pozemky parc. č. st.112, parc. č. 124/3, parc. č. 639/1, parc. č. 639/2 a parc. č. 639/3, a to v celém jejich rozsahu vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou a to formou Budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zrušení služebnosti s tím, že řádná Kupní smlouva s smlouva o zrušení služebnosti na výše uvedené pozemky bude uzavřena nejpozději k VI. Schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy jejím předmětem bude odkup pozemku parc.č. st zastavená plocha a nádvoří o celkové výměře 884 m2, jehož součástí je rozestavěná stavba bez způsobu využití, v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou a dále zrušení věcného břemene služebnosti stezky a cesty ve prospěch společnosti RELAXA a.s. a k tíži pozemku parc. č. st. 112 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 124/3 ostatní plocha, pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha, pozemku parc. č. 639/2 ostatní plocha, pozemku parc. č. 639/3 ostatní plocha spočívajícího v právu přístupu (tj. právu po stezce chodit nebo se po ní dopravovat lidskou silou) a příjezdu (všemi nemotorovými i motorovými dopravními prostředky) přes pozemky parc. č. st.112, parc. č. 124/3, parc. č. 639/1, parc. č. 639/2 a parc. č. 639/3 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, a to v celém jejich rozsahu, mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako budoucím kupujícím a povinným ze služebnosti) a společností RELAXA a.s., č.p. 21, Ždírec, IČ: (jako budoucím prodávajícím a oprávněným ze služebnosti), která bude uzavřena nejpozději k v předloženém znění. Termín: Fond rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou 2017 Usnesení č. 90/2017: I. Ruší usnesení č. 51/2017, ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů: Schvaluje aktualizovaný I Statut městského fondu rozvoje bydlení v předloženém znění. Ruší usnesení č. 51/2017, I ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů: Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytování zápůjček z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2017 s termínem pro ukončení podání žádostí do data a Ruší usnesení č. 51/2017, IV. ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů: Schvaluje Zásady pro použití účelových prostředků "Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad 4

5 Sázavou" pro rok 2017 v celkové výši ,-- Kč, doplněné o nový účel: Zřízení zdroje pitné vody včetně úpravny vody v částech města, kde není veřejný vodovod horní hranice zápůjčky do 70 tis. Kč, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let + změna výše úroku na 1 % u zápůjčky pod kódem č. 14a Oprava fasády domů na náměstí Trčků z Lípy, v předloženém znění. IV. Schvaluje Statut městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou platný od roku 2017 v předloženém znění. V. Schvaluje Zásady pro použití účelových prostředků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou pro rok 2017 v předloženém znění. VI. Schvaluje vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou pro rok 2017 s termínem pro ukončení podání žádostí do data V Schvaluje vzorové znění smlouvy o zápůjčce pro účely zapůjčování finančních prostředků z městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou. VI Schvaluje zapůjčení ,- Kč za účelem zřízení vytápění pomocí technologie na biomasu a tepelného čerpadla pro pana M. Š. IX. Schvaluje zapůjčení ,- Kč za účelem výměny oken a ,- Kč za účelem rekonstrukce bytového jádra v bytě pro paní M. N. X. Schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce č. 01/2017 mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (zapůjčitel) a panem M. Š. (vydlužitel) za účelem zapůjčení částky ve výši ,- Kč na zřízení vytápění pomocí technologie na biomasu a tepelného čerpadla v předloženém znění. XI. Schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce č. 02/2017 mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (zapůjčitel) a paní M. N. (vydlužitel) za účelem výměny oken v hodnotě ,- Kč a za účelem rekonstrukce bytového jádra v hodnotě ,- Kč v předloženém znění. Termín: Záměr prodeje pozemků parc.č. 26, parc.č. 27 a části pozemku parc.č. 29/1, vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Benetice u Světlé nad Sázavou Usnesení č. 91/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů potvrzuje usnesení č. 404/2017 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou neschválila záměr prodeje pozemku parc.č. 26 o výměře 1953 m2, pozemku parc.č. 27 o výměře 137 m2 a části pozemku parc.č. 29/1 část o výměře cca 80 m2 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Benetice u Světlé nad Sázavou. 7. Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 93/1, 87/2 a 91/1 to vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Opatovice u Světlé nad Sázavou Usnesení č. 92/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů potvrzuje usnesení č. 408/2017 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou neschválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 93/1 o výměře cca m2, části pozemku parc. č. 87/2 o výměře cca m2 a části 5

6 pozemku parc. č. 91/1 o výměře cca 2300 m2, vše v obci Světlá nad Sázavou a v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou. 8. Žádost o prodej pozemků parc. č. 25/1, 29/1, 29/4, 30/1, 30/2, 31/4, 33/4 vše v k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 93/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů potvrzuje usnesení Rady města Světlá nad Sázavou ze dne č. 345/2017 ve znění: Rada města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 6 hlasů neschválila záměr prodeje pozemků parc. č. 25/1 o výměře 2111 m2, parc. č. 29/1 o výměře 1494 m2, parc. č. 29/4 o výměře 144 m2, parc. č. 30/1 o výměře 7305 m2, parc. č. 30/2 o výměře 124 m2, parc. č. 31/4 o výměře 15 m2, parc. č. 33/4 o výměře 338 m2, vše v k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou. 9. Nabídka daru vlastnického podílu id. 1/8 pozemku parc. č. 85/2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 94/2017: I. Schvaluje přijetí daru vlastnického podílu id. 1/8 pozemku parc. č. 85/2 o výměře 360 m2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví pana J. K. do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou. Schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi panem J. K. (dárce) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (obdarovaný) za účelem darování vlastnického podílu id. 1/8 pozemku parc. č. 85/2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou v předloženém znění. 10. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města Světlá nad Sázavou Usnesení č. 95/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - Soubor elektroniky TOSCHIBA, soubor televize, video, věž v pořizovací hodnotě ,- Kč vedeného v evidenci majetku města Světlá nad Sázavou na majetkovém účtu a to k Smlouva č. Z_S14_12_ o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ul. Zámecká Usnesení č. 96/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_ mezi městem Světlá nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: v předloženém znění. 6

7 12. Žádost o poskytnutí finančních prostředků za materiál na údržbu obecní cesty Usnesení č. 97/2017: I. Bere na vědomí žádost Mgr. V. B. o poskytnutí finanční kompenzace za materiál použitý na údržbu cesty účelové komunikace č u na pozemku parc.č. 1206/1, k.ú. Dolní Březinka ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Schvaluje úhradu nákladů za materiál pro provedení opravy účelové komunikace č u na pozemku parc.č. 1206/1, k.ú. Dolní Březinka panu Mgr. V. B. ve výši 7 115,00 Kč. I Souhlasí s provedením rozpočtové změny spočívající v převodu částky ve výši 7 115,00 Kč z rozpočtové rezervy do rozpočtu města za účelem úhrady nákladů za provedení opravy komunikace č u na pozemku parc.č. 1206/1, k.ú. Dolní Březinka panu Mgr. V. B. 13. Změna zřizovací listiny - TBS Světlá nad Sázavou, p. o. Usnesení č. 98/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje změnu zřizovací listiny TBS Světlá nad Sázavou, p. o., týkající se rozšíření doplňkové činnosti o provozování osobní dopravy, tzv. služby SENIOR TAXI, v souladu s 21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě na základě příslušného živnostenského oprávnění v předloženém znění s doplněním ceníku dopravy o lokalitu Ledeč nad Sázavou za cenu 150,-- Kč. Roman Hůla, ředitel TBS Světlá nad Sázavou, p.o. Termín: Chodník Panuškova, smlouva o úhradě nákladů Usnesení č. 99/2017: I. Schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů vzniklých při rekonstrukci komunikace v rámci akce III/34731 Světlá nad Sázavou V Polích mezi org. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava a městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. Bere na vědomí předložené znění Smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, org. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, IČ: a spol. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ: za účelem společného zadání veřejné zakázky III/34731 Světlá nad Sázavou V Polích. I Souhlasí se zařazením akce Chodník Panuškova do rozpočtu města na rok 2018, a to vzhledem ke společné akci tří investorů i v případě nezískání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 7

8 Zajistí: I., I Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR I Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: I , I Směna pozemků parc. č. 816/2 v k.ú. Dolní Březinka a obci Svěltá nad Sázavou, parc. č. 999/2, 999/3, 1038/2, 1344, 629/2 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, parc. č. 371/1, 371/4, 371/5 vše v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky (správy Lesů ČR) do vlastnictví města Světlá nad Sázavou za pozemky par. č. 323, 328, 330, 333/1, 333/2, 333/3, 337, 338, 343 vše v k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou a parc. č. 220/1, 224/1 oba v k.ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví České republiky (správy Lesů ČR) Usnesení č. 100/2017: I. Schvaluje směnu pozemků parc. č. 816/2 o výměře 976 m2 v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou, parc. č. 629/2 o výměře 3652 m2, parc. č. 999/2 o výměře 2594 m2, parc. č. 999/3 o výměře 433 m2, parc. č. 1038/2 o výměře 3365 m2, parc. č o výměře 329 m2 - vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, parc. č. 371/1 o výměře 91 m2, parc. č. 371/4 o výměře 61 m2, parc. č. 371/5 o výměře 226 m2 - vše v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky (správy Lesů ČR) do vlastnictví města Světlá nad Sázavou za pozemky par. č. 323 o výměře 5179 m2, parc, č, 328 o výměře 629 m2, parc. č. 330 o výměře 445 m2, parc. č. 333/1 o výměře 104 m2, parc. č. 333/2 o výměře 461 m2, parc. č. 333/3 o výměře 66 m2, parc. č. 337 o výměře 874 m2, parc. č. 338 o výměře 482 m2, parc. č. 343 o výměře 1091 m2 - vše v k.ú. Benetice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou a parc. č. 220/1 o výměře 945 m2, parc. č. 224/1 o výměře 1605 m2 - oba v k.ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví České republiky (správy Lesů ČR). Schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové za účelem směny pozemků v předloženém znění. 16. Zřízení věcného břemene - služebnosti (Leštinka VO) Usnesení č. 101/2017: I. Schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě kabel AYKY 4x16 mm2 v délce 40 m a stožár veřejného osvětlení (1 lampa) na pozemku parc. č. 21 k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou ve prospěch oprávněného města Světlá nad Sázavou a k tíži povinného pana F. V. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Světlá nad Sázavou (oprávněný z VB) a panem F. V. (povinný z VB) v předloženém znění. 8

9 17. Zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB/1 Světlá nad Sázavou, pí Hájková, úprava vedení knn Usnesení č. 102/2017: I. Schvaluje zřízení věcného břemene umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto práv strpět, ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, k tíži pozemku parc. č. 337/1 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly (oprávněný z VB) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (povinný z VB) v předloženém znění. 18. Zřízení věcného břemene - služebnosti (budova č.p. 586 ul. Sázavská - ČEZ) Usnesení č. 103/2017: I. Schvaluje zřízení věcného břemene umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy v budově č. p. 586 v ul. Sázavská ve Světlé nad Sázavou, jež je součástí pozemku parc. č. st. 908 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, provádět obnovu TS, výměnu a modernizaci, ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, k tíži nemovitosti č. p. 568, která je součástí pozemku parc. č. st. 908 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. VBO/5013/2017, IO mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly (oprávněný z VB) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (povinný z VB) v předloženém znění. 19. Souhlasné prohlášení k vlastnictví pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou - Kraj Vysočina Usnesení č. 104/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, v předloženém znění. 9

10 20. Průmyslová zóna v ul. Zámecká, prodloužení kanalizace Usnesení č. 105/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů souhlasí se zařazením akce Prodloužení veřejné části kanalizační přípojky v lokalitě průmyslové zóny do 2. oblasti rozpočtu na rok 2017 ve výši ,- Kč. Finanční prostředky na pokrytí akce ve výši ,- Kč budou převedeny do rozpočtu 2. oblasti v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 ze zůstatku na akci Rekonstrukce ulice Školní, 2212/6121, 2. oblast rozpočtu. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Dětské hřiště Dolní Březinka Usnesení č. 106/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů souhlasí se zařazením akce Dětské hřiště Dolní Březinka na pozemku parc.č. 816/1, k.ú. Dolní Březinka ve výši finančních prostředků ,- Kč do rozpočtu města na rok Finanční prostředky na akci budou schváleny v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 předloženého finančním odborem. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Žádost o prominutí splátky půjčky - Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou Usnesení č. 107/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce č. 1/2014 a k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 1/2014 v předloženém znění. Termín: Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti kultury na rok 2018 Usnesení č. 108/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti kultury na rok 2018 v předložené podobě. Termín: 24. Programy pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v sociální oblasti na rok 2018 Usnesení č. 109/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů: I. Schvaluje Program pro poskytování dotace právnickým a fyzickým osobám v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany na rok 2018 v předložené podobě 10

11 Schvaluje Program pro poskytování dotací právnickýma fyzickým osobám v oblasti prevence sociálně patologických jevů na rok 2018 v předložené podobě. Termín: 25. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok 2018 Usnesení č. 110/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok 2018 v předložené podobě. Termín: 26. Dohoda o způsobu úhrady dluhu Usnesení č. 111/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje Dohodu o způsobu úhrady dluhu uzavřenou mezi městem Světlá nad Sázavou a slečnou D. V. a za účasti TBS Světlá nad Sázavou v předloženém znění. Termín: Poskytnutí finančního daru Usnesení č. 112/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje poskytnutí finančního daru - Zdeněk Secký SEKY, TV Studio HB, Uhry 413, Přibyslav, IČO , DIČ CZ ve výši ,-- Kč na pořádání 16. ročníku mezinárodní motoristické soutěže Rallye Světlá na úhradu za užívání veřejného prostranství. 28. Volba přísedícího okresního soudu Usnesení č. 113/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů volí pí Marii Radilovou přísedící Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Zajistí: Jan Tourek, starosta města 29. Rozpočtové opatření č. 3/2017 ZM Usnesení č. 114/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 ZM v předložené podobě. 11

12 30. Žádost o prodej pozemku v průmyslové zóně - Aurum-Crystal s.r.o. Usnesení č. 115/2017: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů: I. Souhlasí s investičním záměrem předloženým firmou Aurum - Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava, IČO: v průmyslové zóně města Světlá nad Sázavou v ul. Zámecká za podmínky odsouhlasení změny územního I IV. plánu pro umožnění logistiky v ploše průmyslové zóny. Souhlasí s podáním investičního záměru společnosti Aurum - Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava, IČ: agentuře CzechInvest k odsouhlasení Investora do průmyslové zóny města v ul. Zámecká. Souhlasí se zadáním znaleckého posudku na určení kupní ceny obvyklé pro areály firem PFK GLARION s.r.o., Maiselova 25/4, Praha 1 - Staré Město - 2 ha, ZOK - system s.r.o., Chodovská 3/228, Praha 4-4 ha, Aurum - Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava - 1,5 ha s garancí realizace veřejně přístupné místní, či účelové komunikace a prodloužením inženýrských sítí na hranice prodávaných pozemků z rozpočtu města Světlá nad Sázavou. Bere na vědomí v případě odsouhlasení investičních záměrů firem PFK GLARION s.r.o., Maiselova 25/4, Praha 1 - Staré Město, ZOK - system s.r.o., Chodovská 3/228, Praha 4, Aurum - Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava (i jednotlivě) v průmyslové zóně města poskytovatelem dotace nutnost vybudování místní, či veřejné účelové komunikace uvnitř zóny spolu s prodloužením inženýrských sítí již v období Rozprava 12

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 1. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 6. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 9. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 28. 6. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 12. 12. 2012 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 6. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 2. 2015 od 16:00 hodin

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.06.2015 č. 135-6/2015/ZM až 157-6/2015/ZM USNESENÍ č. 135-6/2015/ZM ze dne 22.06.2015 schvaluje Mgr. L. Hubáčka, MBA, M. Budlovského a MUDr. R.

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna 2015 04/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 04.2015/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 10. 12. 2014 od 16:00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš,

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, HLASOVÁNÍ č. 1 25.5.2016 16:05:31 01. Určení ověřovatelů zápisu 919 - určuje na základě 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Václava

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad, které se konalo dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. Přítomno:

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce a Obec Bohuňovice IČ: 00298697 6. května 109, Bohuňovice, PSČ: 783 14 zastoupená starostou

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016 č. 1042 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016

Více

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 01 usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 01. záměr prodeje stav.p.č. 1419 o výměře 30 m 2 kat.území

Více

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 23. 9. 2010 ------------------------------------------------------------------- ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. František Bodlák

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Příloha č. 1 usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: část poz.p.č.1310/7 o výměře cca 55m 2 ostatní plocha

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Strana 1 ze 7 Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 06.10.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny pan Hynek Knybel, MUDr. Markéta Maršálková Návrhová komise: Mgr. Vladimír Švidrnoch,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle 2184 a násl. a 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami: 1.

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr budoucího prodeje pozemku Stručný popis:žádost ČEZ Distribuce,

Více