Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Kategorie: Práce studentů magisterského studia. Katedra:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Kategorie: Práce studentů magisterského studia. Katedra:"

Transkript

1 Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze SOUTĚŽNÍ PRÁCE DO SOUTĚŽE O CENU DĚKANA Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů magisterského studia Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Název práce: OBJEKTIVITA ČESKÝCH MÉDIÍ (zkrácená verze diplomové práce) Autor: Zuzana Žiačiková únor

2 ABSTRAKT Práce se zabývá sklonem k neobjektivnosti u vybraných českých deníků. Využívá upravenou metodu měření mediálního zkreslení, kterou navrhli Gentzkow a Shapiro (2010). Neobjektivitu zde chápeme jako politické zabarvení jazyka užívaného médií. Metoda je založena na komparaci jazyka představitelů politických stran s jazykem vybraných deníků na základě porovnání četnosti výskytu politicky zabarvených frází v projevech poslanců a v novinových článcích. Analýza statistické závislosti jazyka deníků a koalice resp. opozice naznačuje, že deníky Hospodářské noviny a Lidové noviny používají jazyk spíše koaliční. Mladá fronta Dnes, Blesk, Právo a Haló se jeví jako spíše opoziční. Klíčové slova: neobjektivita médií, české deníky, politicky zabarvená fráze, kategorizace textu JEL klasifikace: C100, D220 ABSTRACT The purpose of this thesis is to examine the media bias of the selected Czech newspapers. The study is conducted through a modified method for the measurement of the media bias, introduced by Gentzkow and Shapiro (2010). The media bias here means the use of the politically loaded language in the newspapers. The method is based on the comparison between the partisan language of the political parties represented in Parliament and language of the selected newspapers. This is carried out by comparing the phrases frequencies in the parliamentary speeches assigned to a coalition or an opposition and in the newspaper content. The analysis of the statistical dependence of newspaper s language and the partisan speech provides the evidence that Hospodářské noviny and Lidové noviny use language more similar to a coalition. Content of Mladá fronta Dnes, Blesk, Právo a Haló appear to be closer to an opposition parties. Keywords: media bias, Czech newspapers, politically loaded phrase, text categorization JEL classification: C100, D220 1 Děkuji vedoucímu mé diplomové práce Ing. Mgr. Petru Koblovskému, Ph.D. LLM za cenné rady a připomínky. Vděk patří také Mgr. Jozefovi Juríčkovi, M.Sc. za pomoc s užitím statistických metod a jejich interpretací a za práci spojenou se získáním dat pro analýzu. 2

3 I. ÚVOD Informace sehrávají v moderních společnostech bezesporu důležitou roli pro rozhodování jedinců v ekonomické, politické, osobní a jakékoliv jiné sféře. Spotřebitelé, výrobci, politici, voliči činí své volby na základě dostupných informací. Proto dostupnost informací a dostupnost úplných informací jsou klíčem k efektivnosti na ekonomických a politických trzích. Nejúčinnějším prostředkem pro šíření informací jsou média. Ve společnosti se drží zažitá představa o zodpovědnosti či povinnosti sdělovacích prostředků přinášet objektivní, vyvážené a nezaujaté informace. Není tomu vždy tak. To potvrzuje i teoretický a empirický výzkum na poli ekonomie. Jelikož šetření mediálního trhu v České republice se, pokud je nám známo, realizuje zejména v oblasti sociálních věd, považujeme za přínosné se zabývat otázkou tendenčnosti médií z této perspektivy. Práce zkoumá objektivitu resp. neobjektivitu českých médií. Pod pojmem neobjektivnost zde chápeme politické zabarvení jazyka vybraných novin. Pro účely měření tendenčnosti jsme využili index mediálního zkreslení, který navrhli Gentzkow a Shapiro v studii What Drives Media Slant? Evidence from U. S. Daily Newspapers (2010) V analýze jsme se zaměřili na celostátní tištěné deníky, jmenovitě: Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Blesk, Právo a Haló noviny. Statistická analýza porovnává jazyk politických stran s jazykem vybraných novin. Klíčovým momentem analýzy byla identifikace frází s politickým zabarvením odhalení slovních obratů spíše užívaných pravicovými (resp. koaličními) a spíše užívaných levicovými (resp. opozičními) politiky. Samotná analýza spočívala ve srovnání četnosti výskytu vybraných frází v projevech politiků na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s četnosti výskytu frází v tisku. Sklony k neobjektivnosti v novinách jsme sledovali v časovém období od 22. června 2010 do 3. listopadu Začátek sledovaného období se shoduje s počátkem aktuálního volebního cyklu. Naše výsledky naznačují, že existuje statistická závislost mezi slovníkem vybraných deníků a slovníkem představitelů současné koalice resp. opozice. Analýza umožnila rozlišit mezi deníky ty, které mluví spíše řečí koaličních politiků (Hospodářské noviny, Lidové noviny) a ty, které užívají spíše opoziční jazyk (Mladá fronta Dnes, Blesk, Právo a Haló noviny). Závěry analýzy můžeme považovat za podobné obecnému vnímání jednotlivých deníků veřejností. Určení Haló novin jako spíše opozičních je konzistentní s otevřenou podporou levice daného periodika. Práce pokračuje dále v této struktuře: v následující části se věnujeme přehledu literatury týkající se nastíněné problematiky. V třetí častí jsou rozpracovány východiska práce včetně 3

4 vzorového modelu od Gentzkowa a Shapira. Následuje sběr, čištění a samotná analýza dat. Ve čtvrté části se zaměříme na diskusi výsledků. Poslední, závěrečná část navrhuje další možné směry výzkumu v dané oblasti. II. PŘEHLED LITERATURY V institucionálním uspořádání společnosti, jak ji známe dnes, se na šíření informací významnou mírou podílejí média. V souvislosti s médii jako s prostředkem pro transfer informací se intenzivně diskutuje o jejich objektivitě (či neobjektivitě). Mediální prostředí poskytuje široký prostor pro manipulaci s informacemi (Ilowiecki a Žantovský, 2008). Otázkou zůstává, zda média skutečně manipulaci využívají a přinášejí neobjektivní zpravodajství. Současné studie mediálního trhu se vesměs shodují, že média ve věcech politických 2 objektivní nejsou. O pravicové zaujatosti amerických médií píšou v populárních knihách komentátoři Alterman (2003) a Franken (2003), kteří své argumenty staví na dlouholetých zkušenostech v žurnalistice. Stejnou metodu zvolili novináři Goldberg (2002) a Coulterová (2003), dospěli ovšem k opačnému názoru, a to, že americká média jsou levicově orientované. Zmiňované neekonomické práce vycházejí ze subjektivních postojů samotných autorů. Je známo, že posuzování tendenčnosti je značně ovlivněno polohou jednotlivce na pomyslné názorové osy pravice levice a nemůže být z povahy věci nezaujaté (Hamilton, 2003). Ekonomický výzkum mediálního trhu se zaměřuje na podání důkazu o neobjektivnosti pomocí exaktnějších než subjektivních metod. Empirické výzkumy se shodují v závěru, že americké média projevují sklony k politické tendenčnosti směrem doleva (Groseclose a Milyo, 2005; Lott a Hassett, 2004; Gentzkow a Shapiro, ) Za zásadní problém v souvislosti s neobjektivitou médií se obecně považuje manipulace se zpravodajskými útvary (názorové rubriky si ideologickou profilaci mnohdy vyžadují). Ideologické zaměření redakce se ale mnohdy promítá do (deklarativně objektivního) zpravodajství (Puglisi a Snyder, 2008; Larcinese, Puglisi, Snyder, 2011). Příčiny neobjektivity a zkreslování zpravodajství lze hledat jednak na straně nabídky a jednak na straně poptávky. Za zdroj zaujatosti vycházející z nabídky můžeme v zásadě považovat motivace novinářů, editorů a vlastníků mediálních organizací. Žurnalisté manipulují se zpravodajstvím z důvodu sledování vlastních kariérních zájmů (Baron, 2004; Dyck a Zingales, 2003) nebo také z důvodu lenosti či nekompetence (Dyck a Zingales, 2003) nebo pouze úmyslně či neúmyslně prezentují vlastní politické preference čtenářům, posluchačům a divákům 2 Práce se v empirické části zabývá manipulaci politického zpravodajství. Proto dále bude objektivita resp. neobjektivita vnímaná v tomto kontextu. 3 V analytické části se věnujeme aplikaci metody měření mediálního zkreslení od Gentzkowa a Shapira. Proto podrobný postup k stanovení politické zabarvenosti novin lze najít v další části této práce. 4

5 (Patterson a Donsbach, 1996). Převaha liberálně orientovaných jedinců v žurnalistické profesi (Weaver a Wilhoit, 1996; Povichová, 1996) je konzistentní s důkazy o levicovosti médií v USA. To může naznačovat, že se motivace novinářů skutečně podílejí na vzniku a přetrvávaní neobjektivnosti. Na mediální obsah vplývají také majitelé a jejich preference (Djankov a kol., 2003; Mullainathan a Shleifer, 2002), případně politici a vlády, kteří buď vystupují v pozici vlastníka média, nebo prostřednictvím korupce nepřímo rozhodují o výběru témat a jejich zpracování (Besley a Prat, 2006; McMillan a Zoido, 2004). Tendenčnost médií může vycházet ze strany poptávky, resp. ze snahy vyhovět poptávce spotřebitelů a inzerentů. Tradiční model poptávky po informacích (Coase, 1974) pracuje s hypotézou, že trh s myšlenkami se neliší od jakéhokoliv jiného trhu se zbožím a službami. Za předpokladu, že spotřebitele vyžadují pravdivé a přesné informace poskytuje mediální organizace objektivní zpravodajství. K manipulaci s informacemi ovšem dochází v případě, že samotní spotřebitelé poptávají zkreslené výstupy, které nevyvrací, resp. potvrzují jejich názory a firma zároveň maximalizuje profit (Mullainathan a Shleifer, 2005; Gentzkow a Shapiro, 2006; Gentzkow a Shapiro, 2010). Odlišný pohled na poptávku po mediálních výstupech vychází ze skutečnosti, že média nenabízejí pouze informace, ale také reklamní prostor; prodávají se dvakrát. Noviny se snaží vytvářet obsah, který zaujme dostatečně velkou cílovou skupinu, čímž zvyšují atraktivitu pro zadavatele reklamy. Inzerenti tak ovlivňují obsah novin, ale pouze nepřímo. (Gabszewicz a kol., 1999). Neobjektivita médií se skloňuje zejména v souvislosti s dopadem na názory široké veřejnosti a účast a rozhodování ve volbách a občanskou participaci. Sdělovací prostředky formují politické postoje svých čtenářů, diváků a posluchačů, čímž ovlivňují výsledky veřejné volby na regionální i celonárodní úrovni (Gerber, Karlan, Bergan, 2006; DellaVigna a Kaplan, 2007; Gentzkow,2006). Platí, že dopady médií na názory a postoje veřejnosti závisí zejména od důvěryhodnosti zdroje informací. Méně důvěryhodné média nemají tak zásadní vliv na názory spotřebitelů. Důvěryhodné (a skrytě neobjektivní média) mají proto největší potenciál ovlivnit názory široké veřejnosti (Knight a Chiang, 2008). 5

6 III. MODEL Naše analýza objektivnosti vybraných deníků je v podstatě modifikovanou aplikací přístupu k měření mediálního zkreslování, který navrhli Gentzkow a Shapiro (2010) na české podmínky. Neobjektivitu zde chápeme jako politické zabarvení jazyka užívaného vybranými novinami. Srovnáme jazyk deníků s jazykem politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PSP ČR). 4 Sklony k neobjektivnosti v novinách budeme sledovat v časovém období od 22. června 2010 do 3. listopadu Začátek vymezeného období se shoduje se zahájením činnosti současné PSP ČR - se začátkem aktuálního volebního cyklu. Analýza se soustřeďuje na český mediální trh, konkrétně jde o tituly vydávané s denní periodicitou a s celoplošnou působností. V České republice aktuálně funguje celkem 10 deníků. 5 Pro účely analýzy jsme vybrali tyto periodika: Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Blesk, Právo a Haló noviny. Výběr deníku vhodných pro šetření objektivity není náhodný. Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladou frontu Dnes a Právo lze považovat za seriózní tisk s výrazným dopadem na tvorbu veřejného mínění. Zmiňované noviny deklarují snahu o objektivitu, nezaujatost, neutrálnost. Prezentují se vyváženým, přesným a pravdivým zpravodajstvím. Naproti tomu Haló noviny se zcela otevřeně hlásí k podpoře levicových politik. Bulvární Blesk byl vybrán jako představitel nejčtenějšího tištěného média v České republice se zásahem největší cílové skupiny. Před vlastní analýzou zde uvádíme nástin postupu, který navrhli autoři studie What Drives Media Slant? Evidence from U. S. Daily Newspapers publikované v roce Jedná se o metodu moderní a zároveň velice smysluplnou. Index mediálního zkreslení zjednodušeně srovnává jazyk médií s jazykem politiků. Porovnání umožňuje určit, zda je jazyk novin podobný spíše republikánskému nebo spíše demokratickému slovníku a zprostředkovaně tak stanovit politickou orientaci konkrétního média (poskytnout tak důkaz (evidence) o neobjektivnosti). Smysluplnost metody naznačují výsledky konzistentní s obecním vnímáním konkrétních médií veřejností. Zároveň se autorům podařilo identifikovat jazyk (fráze) republikánské resp. demokratické, které skutečně užívají politici ze strategických důvodů s cílem manipulovat a přesvědčit. Výběr slov u politiků není náhodný a slouží svému účelu. Jako příklad poslouží fráze war on terror (válka proti teroru), která se ukázala jako výrazně republikánská a fráze war in Iraq (válka v Iráku), s oblibou užívaná demokraty. Naše práce se inspirovala metodou Gentzkowa a Shapira zejména ve fázi identifikace politické zabarvenosti jednotlivých frází, při 4 Jedná se Občanskou demokratickou stranu (ODS), stranu TOP 09, Věci veřejné (VV), Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD) a Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM). 5 Jmenovitě jde o tituly: Aha!, Blesk, Haló noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, Mladá fronta Dnes, Právo, Sport, Deník Česká republika 6

7 stanovovaní ideologické zabarvenosti novin jsme přistoupili k pozměnění jejich postupu z důvodu absence dat v českých podmínkách. Prvním krokem při určování mediálního zkreslení deníků v USA byla analýza řeči kongresmanů. Pro tento účel využili Gentzkow a Shapiro záznam z jednání Kongresu v roce Výstupem z první fáze byl soubor dat s četnostmi výskytu všech dvou a trojslovných frází dle řečníka a strany. Jelikož se množství frází užitých za rok v Kongrese počítá na miliony, provedli redukci dat vstupujících do další části analýzy. Vybrali fráze silně politicky zabarvené. Politickou zabarvenost každé fráze stanovili pomocí Pearsonově χ statistiky. Poté přistoupili k arbitrárním škrtům: na základě četnosti výskytu frází v novinových titulcích vyloučili fráze užívané příliš málo, nebo naopak příliš často, čím vyřadili slova pravděpodobné neužitečná pro stanovení zkreslení. Dle hodnot Pearsonově χ statistiky pak vybrali 500 liberálních a 500 konzervativních dvou a tří slovních frází. Další část analýzy spočívala v určení ideologie jednotlivých členů Kongresu na základě jejich stranické příslušnosti a dle volebního zisku George Bushe v prezidentském klání v roce 2005 ve volebním distriktu příslušného kongresmana (větší volební zisk pro George Bushe indikuje více republikánsky okrsek a tedy více republikánského kongresmana). Poté autoři zobrazili fráze do ideologie. Odhadli vztah mezi pozorovanou ideologii kongresmana a jeho sklonem k užívání konkrétní fráze, čím, jednoduše řečeno, ještě lépe detekovali zabarvenost fráze. V závěrečné fázi stanovili politickou orientaci novin. Zodpovídali otázku, zda jednotlivé noviny více používají fráze, které používají více republikánští členové Kongresu. Přesněji formulováno: kdyby dané noviny byly kongresmanem, jak republikánsky by byl jemu přislouchající distrikt? Z důvodů odlišnosti českého a anglického jazyka z výpočetního hlediska a z důvodů absence dat, na základě kterých bychom stanovili ideologii politiků tak jak to udělali Gentzkow a Shapiro jsme pro účely této práce upravili jejich přístup k měření mediálního zkreslení. O úpravách podrobně pojednává nadcházející kapitola práce. 7

8 A. VÝZKUMNÁ OTÁZKA V analytické části se pokusíme zodpovědět zde specifikovanou výzkumnou otázku. Statistická analýza si klade za cíl porovnat výskyt frází 6 používaných poslanci PSP ČR a vybranými celostátními tištěními deníky. Přesněji, porovnávány budou četnosti vybraných frázi, které užívají řečníci jednotlivých politických stran na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s četnostmi novinových článků v jednotlivých denících, v kterých byly fráze v daném období použity. Výzkumnou otázku pak můžeme formulovat takto: Je možné na základě dat statisticky významně rozlišit mezi vybranými deníky ty, které ve svých článcích používají spíše fráze používané koaličními řečníky v PSP ČR a ty, které ve svých článcích používají spíše fráze používané opozičními řečníky? Při řešení nastolené otázky budeme postupovat v 5 krocích: příprava dat: výpočet četností frází použitých politiky jednotlivých stran během schůzí poslanecké sněmovny v období od do , získáme tak, jednoduše řečeno, kolikrát vyslovil konkrétní řečník jakou frázi a kolikrát tuto frázi vyslovila politická strana výběr relevantních frází: očištění dat od politicky nezabarvených frází 7 získání četností článků ve vybraných denících, které obsahují relevantní fráze za dané období statistická analýza: statistické porovnání jazyka PSP ČR a jazyka vybraných deníků interpretace výsledků B. DATA Do statistické analýzy budou vstupovat data o četnostech výskytu jednotlivých frázi ve všech projevech řečníků (poslanců a členů vlády), kteří vystoupili v PSP ČR v sledovaném období. Ve sněmovně od do proběhlo celkem vystoupení. Ze souboru dat vypadlo 104 projevů. Šlo o vystoupení řečníků nepřirazených k politickým stranám, např. proslovy prezidenta, guvernéra ČNB, senátorů a představitelů z třetího sektoru. Analyzovali jsme tedy proslovů od 207 řečníků. V PSP ČR zasedá 200 poslanců a 5 náhradníků. Před členy dolní komory Parlamentu ČR vystoupilo i 5 ministrů bez poslaneckého 6 Pojem fráze bude vymezen v další části práce. 7 Termín politická zabarvená/nezabarvená fráze bude blíže specifikován v další části práce. 8

9 mandátu. 8 Za více než 16 měsíců nevystoupili ani jednou 3 poslanci. Z jednání PSP ČR se pořizují doslovné přepisy dokumentující jeho průběh. Stenoprotokoly jsou veřejně dostupné na internetových stránkách PSP ČR 9 a využili jsme je pro vydolování frází vyslovených na půdě parlamentu. Předmětem analýzy budou dvouslovné fráze, 10 které použili ve větách poslanci a ministři. Pojem slovo bude označovat sekvenci po sobě jdoucích hlásek, oddělených čárkou, tečkou anebo mezerou. Za větu budeme považovat sekvenci slov oddělených čárkou (v rámci souvětí) anebo tečkou. Pod termínem dvouslovná fráze budeme tedy rozumět 2 slova skládající se z alespoň 5 hlásek vyskytující se v sekvenci po sobě jdoucích slov jedné věty, z nichž právě 2 slova mají alespoň 5 hlásek. Omezení na slova tvořeny alespoň 5 hlásky má očistit fráze od předložek (pro, za, ), spojek (a, aby, ), pomocních a modálních sloves (jsem, měl, ) a podobně. 11 Celkové počty řečníků, vystoupení a frází v časovém období od do na půdě Poslanecké sněmovny PSP ČR uvádí tabulka. Strana Počet řečníků Počet projevů Počet frází TOP ODS VV ČSSD KSČM Celkem Tab. 1: Četnost řečníků, projevů a frází celkem za stranu a celkem Ministři byly přirazeni k politické straně, která je na ministerský post nominovala Práce s trojslovnými frázemi (podle vzoru původní studie Getzkowa a Shapira) by byla z výpočetního hlediska mimořádně zdlouhavá. 11 Názorné příklady identifikace, slov, vět a frází lze najít v původní diplomové práci dostupné z ISIS. 12 Poslancům byla přirazena strana, za kterou kandidovali, resp. kterou zastupují v parlamentu. 9

10 V sledovaném období přibližně 16 měsíců vyslovilo 207 vystupujících v projevech dvouslovných frází. Slovník poslanců a ministrů bez poslaneckého mandátu pozůstává z celkem různých frází, které vznikly kombinací celkem různých alespoň 5 - hláskových slov. 13 Slova považujeme za stejné, pokud: mají délku 5 až 8 hlásek a prvních 5 hlásek je stejných mají délku 9 až 12 hlásek a prvních 7 hlásek je stejných mají délku alespoň 13 hlásek a prvních 9 hlásek je stejných 14 Popsaný algoritmus má seskupit slova se stejným slovotvorným základem. 15 Důvodem k vytvoření takového algoritmu je skutečnost, že dostupní počítačový software nedokáže pracovat se skloňovanými českými slovy (minimálně ne tak efektivně jako je to v případě angličtiny) a odhalovat slova se stejným kořenem. Postup tedy detekuje a seskupuje slova se stejným základem. Fráze považujeme za různé, pokud se liší alespoň v jednom slově. Fráze se seskupují, pokud obsahují slova se stejnými základy. 16 To umožnilo napočítat četnost užívání konkrétní fráze jednotlivými řečníky, potažmo politickými stranami. C. ČIŠTĚNÍ DAT Jak jsme již uvedli, politici řekli v daném období celkem dvouslovných frází, přičemž počet různých frází čítal Kdybychom pracovali se všemi různými frázemi a jejich četnostmi, analýza by se zcela jistě ukázala jako neprůkazná, a to z důvodu podstatného výskytu frází, které se jeví jako politicky neutrální. Například spojení jako dobré odpoledne, hlasování číslo, poslanecká sněmovna nejsou politicky zabarvené. Další fráze jsme vyloučili z důvodu velmi malých četností. Šlo o fráze s četností výskytu v projevech poslanců nižší než 10. Počet všech různých frází, kterých celková četnost byla alespoň 10, činí jedná se o fráze politicky zabarvené i neutrální. Do finálního seznamu frází jsme vybrali 200 slovních spojení, které vykazovali politické zabarvení a v projevech koaličních a opozičních řečníků se vyskytovaly alespoň desetkrát; 100 pravicových a 100 levicových frází. V následující části práce se zaměříme na politické zabarvení jednotlivých frází. Pro účely analýzy použijeme následující úmluvy a značení. 13 Slovník PSP ČR obsahuje celkový počet slov délky alespoň 5 hlásek před seskupením, jedná se tedy i o slova považované za stejné. 14 Slova nesplňující tyto kritéria jsou pak považovány za různé. 15Pojem slovotvorní základ užívaný zde úplně neodpovídá oficiální definicí téhož pojmu v české lingvistice. 16 Názorní příklad seskupování slov a frází lze najít v původní diplomové práci dostupné z ISIS. 10

11 Pro stanovení polohy strany v politickém spektru pravice v. levice resp. koalice v. opozice jsme použili škálu 17 : pravicovost o, o, o pravice, středu a levice je definována na škále: o = 1, o = 0, o = 1 četnost výskytu fráze f v projevech všech řečníků za stranu p je značena n, četnost výskytu fráze f v projevech všech řečníků za koalici, pravici, střed a opozici/levici jsou definovány: n, = n, + n, + n, n, = n, + n, n, = n, n, = n,č + n,č celková četnost výskytu fráze f v projevech všech řečníků všech stran: n, = n, celková četnost výskytu všech frází v projevech všech řečníků za stranu p: n, = n, celková četnost výskytu všech frází v projevech všech řečníků za koalici, pravici, střed a opozici/levici: n, = n, n, = n, n, = n, n, = n, celková četnost výskytu všech frází v projevech všech řečníků za všechny strany: n, =, n, = očekávána četnost výskytu fráze f v projevech všech řečníků za pravici, střed=vv a opozici=levici (za předpokladu, že všechny n, by byly stejné a rovné skutečné celkové četnosti n, = ) 18 n, = n,,, n, = n, n, = n,,, 17 Modifikace oproti původní studii: ideologie byla danému poslanci přirazena pouze dle jeho stranické příslušnosti, v českých podmínkách nelze získat informace o ideologii politika tak, jak to udělali Gentzkow a Shapiro. 18 Tento předpoklad se dá interpretovat tak, že by všechny strany mluvily v PSP ČR stejně často a mnoho. 11

12 Politická zabarvenost fráze pak byla měřena pomocí Pearsonovho výběrového korelačního koeficientu r, mezi očekávanými četnostmi n,, n,, n, výskytu fráze f a pravicovostí o, o, o 19 : 3 {,,} n, o {,,} n, o r, = 3 {,,} {,,} n, 3 {,,} o o n, ; r, {,,} = r, Hodnota r, blízká 1 indikuje pravicovost fráze f. Hodnota r, blízká -1 indikuje levicovost fráze f. Hodnota r, blízká 1 indikuje politickou zabarvenost fráze f. Hodnota r, blízká 0 indikuje politickou nezabarvenost fráze f. 20 pravicové fráze n f, TOP09 n f, ODS n f, VV n f, ČSSD n f, KSČM r o,f ochrana utajovaných soukromé právo obchodní zákon dvojí zdanění rozvoj obchodu Tab. 2: 5 vybraných pravicových frází dle hodnoty r,. Čím blíže k 1, tím pravicovější. levicové fráze n f, TOP09 n f, ODS n f, VV n f, ČSSD n f, KSČM r o,f sociální soudržnost základní životní veřejné vysoké důvěra občanů mladé rodiny Tab. 3: 5 vybraných levicových frází dle hodnoty r,. Čím blíže k -1, tím levicovější. 19 Pro určení politické zabarvenosti fráze jsme využili kromě zde uváděného Pearsonovho výběrového korelačního koeficientu také Pearsonovou χ, statistiku testu dobré shody rozdělení výskytu fráze f v projevech řečníků koalice a opozice. Jelikož se seřazení frází dle politické zabarvenosti podle jednotlivých statistik příliš neliší, fráze jsme seřadili podle hodnoty Pearsonovho výběrového korelačního koeficientu r, mezi očekávanými četnostmi n,, n,, n, výskytu fráze f a pravicovostí o, o, o, podle r,. Výhoda indikátoru spočívá v jeho jednodušším použití v porovnání s χ,. Kromě detekce zabarvenosti poskytuje k hodnotě i znaménko: pravice (+) a levice (-). Různé míry politické zabarvenosti byly napočteny z důvodu ujištění se o nezávislosti analýzy na zvolené metodice. 20 Hodnoty r o,f vybraných frází naleznete na odkazu: 12

13 D. VÝSKYT VYBRANÝCH FRÁZÍ V DENÍCÍCH V dalším kroku práce jsme zjišťovali četnosti výskytu vybraných 200 frází, kterých seznam naleznete na odkazu ve vybraných médiích. Pro vyhledávání jsme využili neveřejnou databázi Anopress IT, kterou Vysoká škola ekonomická v Praze zpřístupňuje svým studentům. Anopress IT monitoruje média v České republice a vytváří archiv plných textů novinových článků (mimo jiného) od roku Po přihlášení do univerzitní sítě je přístupná na adrese Databáze umožňuje vyhledávat slova v skloňovaných tvarech případně v jiném pořadí slov dvouslovní fráze. Vyhledávání pak probíhalo například takto: dvouslovní frázi popla zdravotni jsme nahradili slovním spojením poplatky zdravotnictví a zjišťovali četnost výskytu upravené klíčové fráze. Pro každou frází jsme získali četnost výskytu v každém z 6 deníků v období 22. června 2010 do 3. listopadu Četnost výskytu fráze znamená, v kolika článcích se konkrétní slovné spojení objevilo. Zde uvádíme 5 a 5 vybraných frází a jejich zastoupení v novinách. Četnost výskytu fráze v deníku d je značena N,. 21 pravicové fráze N f, HN N f, LN N f, MFD N f, Blesk N f, Právo N f, Haló ochrana utajovaných soukromé právo obchodní zákon dvojí zdanění rozvoj obchodu Tab. 4: Četnost výskytu (podle počtu článků) vybraných pravicových frází v denících. levicové fráze N f, HN N f, LN N f, MFD N f, Blesk N f, Právo N f, Haló sociální soudržnost základní životní veřejné vysoké důvěra občanů mladé rodiny Tab. 5: Četnost výskytu (podle počtu článků) vybraných levicových frází v denících. 21 Četnost výskytu všech frázi v denících naleznete na odkazu: 13

14 E. ANALÝZA DAT Zvolená metoda statistické analýzy dat porovnává rozdělení četnosti N, výskytu článků obsahujících vybrané fráze f ve vybraných denících d s rozdělením: očekávaných koaličních četností N,, výskytu článků obsahujících vybrané fráze f v denících d za předpokladu, že by se řídily rozdělením četnosti u řečníků koalice ( F zde označuje vybranou podmnožinu 200 frází) N,, = n, F N, F n, očekávaných opozičních četností N,, výskytu článků obsahujících vybrané fráze f v denících d za předpokladu, že by se řídily rozdělením četností u řečníků opozice (levice): N,, = n, F N, F n, pak spočítáme Pearsonove χ, statistiky testů dobré shody rozdělení četnosti N, a N,,, které měří vzdálenost rozdělení četnosti N, od rozdělení očekávaných koaličních četností N,, : χ, = N, N,, F N,, spočítáme Pearsonove χ, statistiky testů dobré shody rozdělení četnosti N, a N,,, které měří vzdálenost rozdělení četnosti N, od rozdělení očekávaných opozičních četností N,, : χ, = N, N,, F N,, Pokud χ, < χ, uzavřeme, že deník d má blíž ke slovníku koaličních řečníků. Pokud χ, < χ, uzavřeme, že deník d má blíž ke slovníku opozičních řečníků. 14

15 Výsledky analýzy v tabulce níže. Deník χ 2 d,g χ 2 d,l závěr HN spíš koaliční LN spíš koaliční MFD spíš opoziční Blesk spíš opoziční Právo spíš opoziční Haló spíš opoziční Tab. 6: Analýza statistické závislosti jazyka deníků a koalice resp. opozice F. DISKUSE VÝSLEDKŮ Z výsledků analýzy vyplývá, že existuje závislost mezi slovníkem deníku a slovníkem koaličních resp. opozičních řečníků v PSP ČR za sledované období od 22. června 2010 do 3. listopadu Můžeme tedy zodpovědět námi položenou výzkumnou otázku: na základě dat můžeme rozlišit mezi vybranými deníky ty, které ve svých článcích používají spíše fráze používané koaličními řečníky v PSP ČR a ty, které ve svých článcích používají spíše fráze používané opozičními řečníky. Závěry analýzy můžeme považovat za podobné obecnímu vnímání jednotlivých deníků. Nicméně všechny plátky, vyjma Haló novin se prezentují jako zdroj objektivních, nezaujatých a nestranných informací. Vzhledem k absenci podobných prácí, které by se zabývali politickou zabarveností jazyka médií v České republice (nebo celkově jejich objektivitou), mimo výzkumu na poli sociální věd, ovšem nemůžeme správnost závěrů porovnat a podložit závěry z jiných studii. Ačkoli určení Haló novin jako spíše levicových je konzistentní s otevřenou podporou levice daného periodika. 22 Výsledky studie naznačují podobnost jazyka politických představitelů a médií, což můžeme interpretovat jako náznak neobjektivity vybraných novin. 22 Podtitul Haló novin zní: český levicový deník. 15

16 IV. ZÁVĚR Práce zkoumala politickou tendenčnost českých deníků pomocí upraveného indexu mediálního zkreslení navrženého Gentzkowem a Shapirem (2010). Na základě statistické analýzy závislosti jazyka novin a politiků jsme mohli rozlišit mezi novinami, které mluví spíše řečí levicově orientovaných poslanců (Mladá fronta Dnes, Blesk, Právo a Haló noviny) a těmi, které užívají spíše pravicové slovní obraty (Hospodářské noviny a Lidové noviny). Výsledky naznačují, že vybrané české média nejsou nezaujaté a nestranné. Hlavní příspěvek práce spočívá ve využití exaktních a moderních metod k stanovení neobjektivity médií. Navíc, identifikace pravicových a levicových frází v českém jazyce, která nevychází ze subjektivního hodnocení, otevírá prostor pro další rozšíření šetření v oblasti tuzemského mediálního trhu. Možnosti pro rozšíření bádaní vidíme v aplikaci postupu pro vícero médií, vzhledem k dostupnosti přepisů mediálních výstupů v námi používané databázi pro tištěné, rozhlasové i televizní sdělovací prostředky lze tuto metodu v podstatě využít na celý český trh. Pro další rozšíření práce bychom mohli použít delší časové období a také více volebních cyklů. V práci jsme za účelem stanovení četnosti výskytu frází v novinách využili četnost výskytu podle počtu článků, ovšem tyto četnosti by šlo určit i podle skutečného výskytu fráze. Zajímavým směrem výzkumu by mohlo být pátraní po příčinách a důsledcích neobjektivity na českém trhu. Stojí za pravicovostí Hospodářských novin jejich pravicoví čtenáři nebo snad vliv majitele? Řídí se rozhodování o zkreslení v Mladé frontě Dnes snahou zaujmout co největší masu a ovládnout trh inzerce? Nebo prostě vždy zbrojí proti aktuální vládě? Nakolik ovlivňují deníky Blesk a Haló noviny názory svých čtenářů? Zodpovědění těchto otázek může přispět k objasnění příčin a důsledků zkreslení v obecní rovině. 16

17 V. POUŽITÁ LITERATURA Alterman, E. What Liberal Bias? The Truth About Bias and the News. New York: Basics Books, Baron, D. Persistent Media Bias. Graduate School of Business Research Papers: No. 1845, Stanford University Besley, T., Prat, A. Handcuffs for the Grabbing Hand? Media Capture and Government Accountability. The American Economic Review, Volume 96, Number 3, 2006: Coase, R. H. The Market for Goods and the Market for Ideas. The American Economic Review, Vol. 64, No. 2, 1974: Coulter, A. Slander: Liberal lies about the American Right. New York: Three Rivers, Della Vigna, S., Kaplan, E. The Political Impact of Media Bias (cit ). Dyck, A., Zingales, L. The Media and Asset Prices (cit ). Franken, A. Lies and the lying liars who tell them: A fair and balanced look at the Right. New York: Dutton & Company, Gabszewicz, J. J., Laussel, D., Sonnac, N. Does Press Advertising Foster the Penssee Unique? ucl.ac.be. Gentzkow, M. Television and Voter Turnout. The Quarterly Journal of Economics, 2006: Gentzkow, M., Glaeser E. L., Goldin, C. The Rise of the Fourth Estate How Newspapers Became Informative and Why It Mattered. NBER Working Paper 10791, Gentzkow, M., Shapiro, J. M. Media Bias and Reputation. Journal of Political Economy, April 2006: " What Drives Media Slant? Evidence From U.S. Daily Newspapers." Econometrica, vol. 78, 2010: Media, Education and Anti-Americanism in the Muslim World. Journal of Economic Perspectives Volume 18, Number 3, 2004: Gerber, A., Karlan D. S., Bergan, D.. Does the Media Matter? A Field Experiment Measuring the Effect of Newspapers on Voting Behavior and Political Opinions. Yale Economic Applications and Policy Discussion Paper No. 12, Goldberg, B. Bias: A CBS insider exposes how the media distort the news. Washington, DC: Regency Publishing, Groseclose, T., Milyo, J. A Measure of Media Bias. The Quaterly Journal of Economics, Vol. CXX, Issue 4, 2005: Hamilton, J. T. All the news that's fit to sell: How the market transforms information into news. Princeton: Princeton University Press,

18 McMillan, J., Zoido, P. How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 4, 2004: Knight, B. G., Chiang, C. Media Bias and Influence: Evidence from Newspaper Endorsements. NBER Working Paper No , Larcinese, V., Puglisi, R., Snyder, J. M.. Partisan bias in economic news: Evidence on the agendasetting behavior of U.S. newspapers. Journal of Public Economics Volume 95, Issues 9 10, 2011: Lott, J. R., Hassett, K. A. Is Newspaper Coverage of Economic Events Politically Biased?: Reagan to Bush II Mullainathan, S., Shleifer, A. Media Bias. NBER Working Paper No. 9295, The Market for News. The American Economic Review, Vol. 95, No. 4, 2005: NPatterson, T. E., Donsbach, W. News Decisions: Journalists as Partisan Actors. Political Communication, 1996: Povich, E. Partners and Adversaries: The Contentious Connection Between Congress and the Media. Arlington: VA: Freedom Forum, Puglisi, R., Snyder J. M. Media Coverage of Political Scandals. NBER Working Paper No , Djankov, S., McLiesh, C., Nenova, T., Shleifer, A. Who Owns the Media?. Journal of Law and Economics, Vol. 46, No. 2, 2003: Weaver, D. H., Wilhoit, G. C. American Journalist in the 1990s. 43. Anual Meeting of the International Communication Association. Washington DC,

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 12. Behaviorální veřejná volba. Přesvědčování; politika a média (korupce) *zkráceno+ Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr.

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Volby do PS 2013. Volební účast. Výsledky jednotlivých stran podle regionů, zde v členění podle okresů.

Volby do PS 2013. Volební účast. Výsledky jednotlivých stran podle regionů, zde v členění podle okresů. Volby do PS 213 Výsledky jednotlivých stran podle regionů, zde v členění podle okresů. Analýza vychází z OpenData ze serveru www.volby.cz Českého statistického úřadu. Soubor s podklady ve formátu ODS (OpenOffice),

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

Publicita stran ve volebním týdnu (24. až 30. května 2010)

Publicita stran ve volebním týdnu (24. až 30. května 2010) Publicita stran ve volebním týdnu (24. až 30. května 2010) Analýza sleduje publicitu stran, které se podle volebních výsledků dostaly do Poslanecké sněmovny. Kvantitativní analýza vybraných médií přináší

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Začínáme s Tovek Tools

Začínáme s Tovek Tools NAJÍT POCHOPIT VYUŽÍT Úvodní seznámení s produktem Tovek Tools JAK SI TOVEK TOOLS NAINSTALUJI?... 2 JAK SI PŘIPOJÍM INFORMAČNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH CHCI VYHLEDÁVAT?... 2 JAK MOHU VYHLEDÁVAT V INFORMAČNÍCH

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Economic Consequences of German Reunification Bakalářská / Diplomová práce Vedoucí

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Ukázka analýzy publicistiky Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14

Ukázka analýzy publicistiky Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Ukázka analýzy publicistiky Českého rozhlasu za období 03.10.14-09.10.14 Obsah 1 Zdrojová data a metodika... 2 2 Kontext vysílání... 3 3 Popis vysílání publicistiky... 3 3.1 Zastoupení reprezentantů české

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Plzeňského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné Základy Politologie Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí veřejného a politického života. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Kurz

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Moravskoslezského kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva.

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více