2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18. ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. zasedání 33. synodu ČCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18. ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. zasedání 33. synodu ČCE"

Transkript

1 TISK č zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18 ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. zasedání 33. synodu ČCE Usnesení č. 23 Změna Pravidel jáhenské praxe pro 2. zasedání 33. synodu (Komise A, C) Synod ukládá synodní radě, aby pro 2. zasedání 33. synodu připravila návrhy změn organizace jáhenské služby, které navážou na dokument Soustava ordinované služby v ČCE předložený v tisku 19/1. Synodní rada zadala úkol plynoucí z usnesení č. 23 poradnímu odboru organizačnímu a právnímu. PO organizační a právní konstatoval, že zadání synodu spočívající v přípravě návrhů změn organizace jáhenské služby, má-li navazovat na dokument Soustava ordinované služby v ČCE, bude možno odpovědně splnit až poté, kdy synod rozhodne o upraveném znění tohoto dokumentu, jehož přípravu zadalo 1. zasedání 32. synodu usnesením č. 32. Synodní rada rozumí konstatování POOP a předkládá tuto zprávu synodu s návrhem, aby 2. zasedání 32. synodu modifikovalo toto usnesení v návaznosti na výsledek jednání o upraveném dokumentu Soustava ordinované služby v ČCE (tisk č. 18/5). Usnesení č. 28 Zařazení zprávy o činnosti SEM mezi zprávy předkládané synodu ČCE Synod ukládá synodní radě ČCE, aby mezi zprávy předkládané synodu ČCE zařadila zprávu o činnosti SEM v ČR za uplynulý rok. Zpráva je synodu předkládána jako samostatný tisk č. 14. Usnesení č. 29 Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE o využití příspěvků středisek na činnost ústředí Synod ukládá dozorčí radě Diakonie ČCE, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude patrné, jak jsou využity příspěvky středisek na činnost ústředí. Zpráva o plnění tohoto usnesení je synodu předkládána jako samostatný tisk č. 10 C Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE o plnění usnesení č. 29. Usnesení č. 34 Práce církve pro Romy a s Romy Synod ukládá synodní radě, aby jako podnět pro další vzdělávání a odbourávání předsudků rozeslala sborům příspěvky k tématu Práce církve pro Romy a s Romy, které byly předneseny na 1. zasedání 33. synodu. Synod žádá členy ČCE, kteří mají praktické zkušenosti s postavením a potřebami Romů žijících v České republice, aby prostřednictvím staršovstev sborů a konventů navrhovali konkrétní kroky, jak pracovat s Romy a co pro ně dělat na sborové, seniorátní i celocírkevní úrovni. Příspěvky k tématu Práce církve pro Romy a s Romy, které zazněly na 1. zasedání 33. synodu, byly, s průvodním slovem synodní rady, zaslány sborům v rámci sborové zásilky v dubnu

2 Usnesení č. 39 Příprava nového Evangelického zpěvníku (Komise B) Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č zasedání 32. synodu a očekává další průběžnou zprávu na dalším zasedání. Komise pro přípravu nového zpěvníku se v minulém období (od loňského synodu) sešla na 6 pravidelných schůzích a účastnila se dalších 3 mimořádných setkání - v květnu 2011 setkání se synodní radou, v říjnu 2011 setkání s bratrem prof. Andreasem Martim ze Švýcarska a v březnu 2012 setkání se zástupci seniorátů. Na podzim roku 2011 došlo k mírné obměně obsazení komise. Místo dvou původních členů (Jan Keřkovský a Jiří Pejla) se novými členkami staly sestry Romana Špačková a Daniela Švandová. Největší část práce komise byla věnována procházení, hodnocení a třídění písňové části současného EZ. V každé schůzi byly hodnoceny a přijímány také nové písně, které přicházejí z různých zdrojů. Všechny předlohy, které komise přijala, jsou zařazovány do nově vznikající osnovy budoucího zpěvníku, vytvořené na základě vzoru zpěvníku švýcarské reformované církve. Jednotlivé kapitoly jsou tak postupně naplňovány novým obsahem. V této sféře činnosti zbývá ještě projít všechny další zpěvníky, běžně používané v naší církvi (Dodatek, Svítá, Buď tobě sláva) a vzít v úvahu zpěvníky současné české ekumény. Před dokončením je kapitola "bohoslužba v bibli - žalmy a starozákonní zpěvy", na níž komise pracovala v předchozím období a v níž je veliká řada nových žalmových zhudebnění a přebásnění. Právě tuto kapitolu spolu s celkovým záměrem budoucího zpěvníku komise představila při březnovém setkání zástupcům seniorátů. Toto setkání bylo prvním z dlouhodobě připravovaných způsobů dialogu s celou církví, pro niž je zpěvník připravován. Dalšími tématy, zpracovávanými v komisi, jsou otázky "nehudebních" oddílů zpěvníku, které mají být jeho součástí, bohoslužebné (liturgické) formuláře, modlitby, úvody jednotlivých kapitol. Významnou součástí přemýšlení a příprav je také spolupráce se švýcarskými partnery, kteří nabízejí velmi vstřícnou a účinnou pomoc při zvládání tiskových, grafických a vydavatelských otázek. V blízké budoucnosti bude třeba přijmout placeného odborného pracovníka pro vytváření tiskových grafických předloh, protože tato práce je značně časově náročná a dlouhodobá. Před komisí, ale také před celou církví, vyvstává otázka financování budoucího vydání zpěvníku, toto téma bude zanedlouho velmi aktuální, chceme-li naše dílo dokončit a předat církvi k jejímu zásadnímu výročí vzniku. Usnesení č. 40 Příprava nové agendy (Komise A) Zprávu podává Miloslav Esterle, předseda komise Synod bere na vědomí zprávu o přípravě nové agendy a očekává další průběžnou zprávu na 2. zasedání 33. synodu. Poradní odbor liturgický pokračoval v práci na nové agendě podle zásad, které si dříve stanovil. Ukazuje se, že větší problém, než jsme si mysleli, je s překlady liturgických textů aby v češtině dobře zněly a byly při bohoslužbách použitelné. Podobně je třeba upravovat i texty, které se shromažďují z praxe. Na farářském kurzu v lednu 2012 byla v liturgické dílně představena pracovní podoba webových stránek nové agendy, které obsahují liturgické formuláře a nabídku konkrétních textů pro jednotlivé prvky bohoslužeb, která se postupně rozšiřuje. Úkolem, který nás čeká, je doplnění podrobných direktorií k agendě. Zprávu podává Radmila Včelná, předsedkyně PO liturgického Usnesení č. 41 Katechetická příručka pro výuku náboženství (Komise A, B) Synod ukládá synodní radě, aby zajistila vypracování katechetické příručky pro vyučování náboženství ve škole a podala o práci průběžnou zprávu 2. zasedání 33. synodu. 2

3 Poradní odbor pro práci s dětmi (POD) obdržel skrze synodní radu tento požadavek synodu. POD usoudil, že je nejprve třeba zmapovat situaci ohledně výuky náboženství na školách kazateli a kazatelkami ČCE a případné potřeby. Pro získání potřebných informací byl kazatelům a kazatelkám ČCE rozeslán dotazník týkající se výuky náboženství na školách. Došlo 99 odpovědí, z toho 36 respondentů učí na náboženství ve škole. Sumář dotazníkového šetření o výuce náboženství na školách V říjnu 2011 byly elektronickou poštou osloveny všechny sbory s krátkým dotazníkem zabývajícím se otázkou vyučování náboženství na školách. Vrátilo se 99 odpovědí. Více než třetina dotázaných na základních školách náboženství vyučuje. Základem vyučování jsou biblické příběhy. Ve skupinách se schází průměrně 6 dětí. Ve skupinách náboženství mírně převažují děti z rodin, které se neúčastní sborového života. Práce ve školách je hodnocena pozitivně, objevují se však překážky, které farářům znesnadňují práci ve školách, a to nezájem ze strany vedení školy, i ze strany rodičů anebo pokles zájmu dětí. Někteří faráři však nahlížejí na práci ve školách celkově negativně a nepovažují ji za vhodnou. Dotázaní, kromě několika spokojených, projevili zájem o podporu farářů v jejich práci ve školách. 26 by si přálo mít nějaké materiály, pracovní listy, učebnici či katechetický web (dotazování proběhlo v době před oficiálním spuštěním katechetického webu). Některým by postačila osnova či koncept, který by jim pomohl při vyjednávání s vedením školy o otevření kroužku. Několik návrhů směřovalo k potřebě vzdělávání farářů v oblasti pedagogiky, například formou pracovního semináře obdobného setkávání učitelů nedělní školy. Dotazník vyhotovila: Daniela Bednaříková, členka Poradního odboru pro děti Odpovědi zpracovávala: Marie Stolařová, referentka oddělení výchovy a vzdělávání Vyhodnotila a zprávu napsala: Daniela Bednaříková, členka POD Na základě vyhodnocení dotazníků, existence již vypracovaných materiálů k tomuto tématu (např. materiál PO pro práci s dětmi z doby působení J. Stolaře, materiál D. Balcara) a dostatku literatury na knižním trhu, se POD rozhodl, že by bylo momentálně přínosnější připravit návrh základního vyučujícího minima pro školy. Osnovy, které by mohly sloužit jako podklad k legitimní žádosti o vyučování na školách. O možnosti učebnice se hovořilo, její realizaci by POD doporučoval později, až bude usazená osnova a koncepce vzdělávání pracovníků s dětmi. Eva Šormová a Petra Šlapánková, členky POD, vypracovaly návrh základní osnovy zatím pro ročník základní školy. Do budoucna se plánuje vytvoření osnov pro všechny ročníky základní školy. Doporučené osnovy pro výuku náboženství na základní škole Předmluva Synod pověřil POD, jehož jsme členky o vytvoření osnov pro křesťanskou výchovu ve školách jinak náboženství. Osnovy tvoří tři ročníky, pro třídu, pro třídu, třídu. Předpokládáme, že těžko dosáhneme ideálního stavu, kdy se v jedné skupině sejdou v dostatečném počtu děti z jednoho ročníku. Počítáme se skupinami věkově smířenými. Osnovy, jsou sestaveny tak, aby si vyučující mohl z předložených celků vybrat ty, které pro návaznost potřebuje. To platí především o výukových hodinách o svátcích, které jsou zpracovány tak, aby zazněly vždy s ohledem na církevní rok. Chceme, co nejcitlivěji děti seznámit s biblickou zprávou, bez evangelizačních výzev, bez moralizmu. Mezí základní rysy křesťanského vyučování má patřit otevřenost, možnost rozhovoru o čemkoli, tolerance k názoru dítěte, respekt k dítěti jako spoludědici Kristovu. Cílem není naučit děti věřit, ani je přivést do naší církve, nýbrž otevírat jim oči pro biblickou zvěst a nový pohled na člověka, svět i jeho záchranu. Věroukou se zabýváme spíše příležitostně než programově. To patří do prostoru sboru. Případné otázky nebo problémy dětí jsou vždy přednější. Cíle předmětu náboženství: Evropská kultura je založena na myšlení židovsko-křesťanském a na řecké filosofii. Aby člověk plně pochopil svoji identitu a postavení ve světě, je dobré se seznámit s tímto myšlením a kulturou. Mnohá umělecká díla jako jsou obrazy, sochy, ale i literární díla vycházejí z biblických příběhů a obrazů. Bez 3

4 znalosti Bible, biblických příběhů se nepodaří proniknout hlouběji ke sdělení, které s sebou dílo přináší. Cílem náboženské výchovy jako volitelného předmětu na 1. stupni ZŠ je: - osvojit si základní biblické pojmy - získat základní přehled zvěsti Bible, biblických příběhů - poznat biblické postavy, kterým formuje osobnost víra - vést žáky k pochopení vlastní hodnoty a postavení v společenství, a tak aktivně přispět v procesu hledání vlastní identity - učit žáky rozlišovat mezi dobrým a zlým - získávat a rozvíjet základní komunikační schopnosti - seznámit základy křesťanské víry - vést k osvojení základního učení evangelické církve - seznámit žáky s úkolem církve ve světě a její strukturou - seznámit s modlitbou a se svátostmi církve (křest, večeře páně, sedm svátostí katolické církve) - vést žáky k úctě v křesťanské hodnoty Očekávané výstupy pro 1. období: Žák: - je otevřený pro diferencované vnímání světa - orientuje se ve střídání všedních dnů a křesťanských svátků a vnímá jejich rozdílnou náplň - vnímá základní biblické obrazy Boha a rozumí jim na základě intuitivního přístupu k symbolům - uvědomuje si biblické vyprávění jako příběhu o základních (modelových) životních situacích - objevil rozměr vnitřního světa své osobnosti (naslouchání významu událostí zažitých ve světě kolem) - je pozorný vůči morálním konfliktům v rozsahu svých dětských zkušeností a umí se v nich konfrontovat se základním principem křesťanského zlatého pravidla Předmět náboženství rozvíjí klíčové kompetence Kompetence k učení V předmětu půjde především o základní vhledy žáků do struktury jazyka náboženství. O to, aby žáci porozuměli symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible, a aby postupně integrovali náboženský způsob vnímání a chápání světa do celku svého vztahu ke světu vedle pohledu přírodních a humanitních věd. Půjde o seznámení s Biblí jako základním zdrojem evropské kultury a civilizace. Kompetence k řešení problému V předmětu jde o rozvíjení schopnosti žáků vnímat události svého života a zpracovávat je jako životní zkušenost, tj. schopnost transformovat na základě reflexe prožitých událostí své jednání v budoucnosti. Předmět se chce systematicky zabývat v tomto směru etickým rozměrem života žáků, otevíráním etických témat, problémů, jejich možných řešení. Kompetence komunikativní V předmětu se prohlubuje porozumění různým typům textů zejména v oblasti textů poetických, obrazných a náboženských ve srovnání s jinými typy textů. Schopnost neverbální komunikace je v tomto předmětu obohacena o vnímání a porozumění symbolice gest a rituálního jednání jako součásti utváření slavnosti, a také komunikace prostřednictvím obrazového zpracování biblických příběhů. Reflektuje je schopnost vyjadřování ve starověku a dnes. Podporuje porozumění a respekt k názorům jiných žáků a podporuje vhodnou formu této komunikace. Kompetence občanské Předmět rozvíjí tolerantní postoje příslušníků náboženství vzhledem k ateistické společnosti a naopak, vzhledem k příslušníkům jiných náboženství a různých křesťanských konfesí. Předmět se zaměřuje především na porozumění postojům jinak světonázorově či nábožensky smýšlejících lidí a z tohoto porozumění potom rozvíjí budování tolerantních postojů. Podporuje uvědomělý postoj odporu proti fyzickému a psychickému násilí. Náboženská výchova se zde zaměřuje na sociální rozměr viny a hříchu. Součástí tohoto zaměření je křesťanská idea nenásilného odporu. 4

5 Mnohé normy a zákony mají kořeny v židovsko křesťanské tradici (viz Listina základních práv a svobod). Kompetence je zde prohlubována ve směru od norem a zákonů, opírajících se o příslušné principy k hodnotám, které tyto principy zdůvodňují. Předmět rozvíjí vědomé postoje odpovědnosti žáků jednak vůči světu samotnému, jednak vůči lidem, ale také vůči Bohu. Žák má v příslušném předmětu porozumět vztahu náboženství a kultury nejen v křesťanství /vůči kultuře evropské/, ale i v jiných světových náboženstvích. Z hlediska školy tak dostává šanci integrovat náboženský rozměr života do celku kultivace vlastního vztahu ke kultuře, a to v jejím historickém i současném projevu. Náboženská výchova rozvíjí postoj křesťanské odpovědnosti za svět zejména důrazem na reflexi symboliky biblické zprávy o stvoření, z níž vyplývá nejen požadavek odpovědného zacházení s přírodou, ale i souvislost mezi kvalitou vlastního duchovního rozměru své existence a kvalitou vztahu k přírodě. Kompetence pracovní V předmětu náboženství jde o rozvíjení zdravého postoje žáků vůči požadavkům na výkon ze strany současné společnosti. Žáci se mají postupně učit chápat práci nejen jako zdroj výdělku zajišťující určitou životní úroveň, ale díky křesťanskému pojetí práce mají práci vnímat také jako povolání spolupracovat na rozvíjení dobré budoucnosti pro lidi a svět. Kompetence sociální a personální Předmět náboženství se podílí na rozvoji osobnosti žáka zejména svým systematickým zaměřením na základní principy křesťanského vztahu k lidem, který definuje prosociální chování člověka jako lásku k bližnímu. Dále podporuje vědomí svobody, rozhodování člověka i odpovědnost, kterou nese. Otevírá systematicky práci na duchovním rozměru osobnosti žáků a hlubší reflexi při vytváření vlastního sebeobrazu. Obsah předmětu: Bezkonfesijní seznámení s obsahem Bible, věroukou církve, etickým zaměřením biblické zvěsti, aplikace biblických norem v dnešním světě a seznámení se s praxí náboženských projevů věřícího člověka (modlitba, zpěv, čtení z Bible a co se děje v kostele). 1. ročník 1 hodina týdně, 33 hodin ročně 1. TC Člověk a společnost - Já a můj svět (1 hodina) - místo, kde mám svůj prostor, kde se cítím bezpečně - téma: rodina, blízcí lidé a kamarádi 2. TC Jak zasahuje Bůh svým jednáním do světa (14 hodin) - příběhy praotců Jak nás Pán Bůh povolává - téma: obavy, strach, jistota, poslušnost 3. TC Proč slavíme Vánoce (4 hodiny) - Jak se stalo, že Bůh se stal člověkem? - příběh o narození Ježíše z Nazaretu - téma: narození bezbranného dítěte, radostná zpráva (evangelium) 4. TC Ježíš vstupuje do života lidí (9 hodin) - příběhy: povolání učedníků a začátek Ježíšovi činnosti - téma: apoštolové a církev, povolání učedníků, uzdravování 5. TC Proč slavíme Velikonoce? (5 hodin) - příběhy poslední večeře Páně, ukřižování, z mrtvých vstání - téma: dobro a zlo 2. ročník 1 hodina týdně, 33 hodin ročně 1. TC Jak se žije s Pánem Bohem (10 hodin) - příběhy Josefa - téma: vina, odpuštění, spravedlnost, nespravedlnost 5

6 2. TC Slavíme Vánoce (4 hodiny) - příběh o narození, Ježíš v chrámě, Ježíšův křest - zpráva o narození není jen pro moudré a bohaté, křest, úcta k rodičům, 3. TC Bůh nechce, aby jeho lid žil v otroctví (5 hodin) - příběhy o povolání Mojžíše, vyjití z Egypta, na poušti - téma: utrpení, Bůh není hluchý k našemu volání, Bůh si vybírá toho, který zachrání lid, Boží svoboda 4. TC Slavíme Velikonoce (5 hodin) - příběhy o Ježíši před radou a před Pilátem, ukřižování, zmrtvýchvstání - témata: smrt, zlo, oběť, láska 5. TC Lid se usazuje v zemi, kterou jim daroval Pán Bůh (9 hodin) - příběhy biblických postav Jozue, Soudců, Rút - téma: spoléhání se na Boží moc v životě, věrnost, nevěrnost, komu si můžeme stěžovat jedině Bohu 3. ročník 1 hodina týdně, 33 hodin ročně 1. TC Desatero (5 hodin) - příběh sepsání desatera - téma: deset božích přikázání, dvě desky desatera 2. TC Kdo je králem Izraele (9 hodin) - příběhy z knih Samuelových a Královských - téma: zrada, lež, svévole, zapírání, solidarita, přátelství 3. TC Vánoce (4 hodiny) - příběhy o narození Ježíše z Nazaretu podle Matouše a Lukáše (v kontrastu) - téma: advent, vánoční svátky, Hod Boží vánoční, 2. svátek vánoční (Štěpán), vánoční vigilie 4. TC Ježíš zápasí se silami zla (6 hodin) - příběhy z Mt 4,1-11, Mt 15,21-28, L 11,14-28, J 6,1-15, J 8,46-59, Mt 21, téma: nemoc, uzdravení, nenávist, závist, přijetí, pochopení, láska 5. TC Velikonoce (1 hodina) - příběh zápasu v Getsemane - téma: modlitba 6. TC Vzkříšení (8 hodin) - příběhy o vzkříšení Mt 28, L 24, J 20 a 21 - téma: vzkříšení (co to je), svědectví, lámání chleba, večeře Páně, zjevení Návrh na usnesení: Synod bere na vědomí dosavadní plnění úkolu a souhlasí se záměrem poradního odboru pro práci s dětmi vypracovat osnovy pro výuku náboženství na základní škole a s odložením vypracování katechetické příručky pro vyučování náboženství ve škole. Usnesení č. 44 Seminář pro církevní hudbu (Komise B) Synod s radostí konstatuje, že usnesení č zasedání 32. synodu bylo splněno, a ukládá, aby byla 2. zasedání 33. synodu podána další průběžná zpráva. Seminář církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA) je interní tříletá kantorská škola naší církve, zaměřená na evangelickou církevní hudbu. Kladen je důraz především na varhanní hru a na sbormistrovství. Postupové zkoušky Komisionální postupové zkoušky po 1. studijním roku zahajovacího ročníku SCHEA proběhly v Olomouci řádně a bez problémů. Všichni studenti předvedli přijatelné až vynikající výkony v oborech hra na varhany (interpretace tří vybraných varhanních skladeb z různých epoch), liturgická 6

7 varhanní hra (doprovod písní z chorálníku, které vybrala zkušební komise) a liturgický zpěv (zpěv dvou připravených písní bez doprovodu, zpěv z listu). Na základě úspěšného absolvování zkoušky mohli všichni studenti postoupit do 2. studijního roku. Během zkoušek komise zaznamenala, že pěvecké projevy většiny budoucích kantorů nebyly nejlepší. Proto se komise shodla v názoru, že do 2. ročníku SCHEA je nutné zařadit individuální výuku zpěvu (1 hod. měsíčně), zaměřenou na hlasovou výchovu a na kultivaci pěveckého projevu. Synodní rada s tímto návrhem souhlasila. Výuku zpěvu (která nebyla původně v rozpočtu) hradíme z daru, který jsme s vděčností přijali od německé kantorky KMD Ruth Forsbach-Backhaus a jejích kolegů z Vestfálska. Lektoři Tým lektorů SCHEA v původním složení: MgA. Jiřina Marešová Dvořáková hra na varhany, MgA. Ester Moravetzová hra na varhany, MgA. Lukáš Vendl hra na varhany, MgA. Michal Vajda sbormistrovství, Ladislav Moravetz sbormistrovství, varhany, hymnologie, liturgický zpěv, hudební teorie (ing. Noemi Batlová organizační pracovnice) se ve 2. studijním roce (období září 2011 červen 2012) rozrostl o další lektory výuky sólového zpěvu: MgA. Taťána Roskovcová, MgA. Petra Špačková Lintymerová, Eliška Münsterová, MgA. Petr Špaček, MgA. Marek Olbrzymek. Studenti V současné době studuje na SCHEA 18 studentů: Hana Frenštacká (sbor Růžďka), Mgr. Ester Maláčová (sbor Šumperk), Mgr. Lenka Dobrovolná (sbor Nosislav), ing. Petr Běťák PhD (sbor Střítež nad Bečvou), Jana Sušilová (sbor Heršpice), MVDr. Daniel Dušek (sbor Horní Čermná), Martina Matušková (sbor Silůvky), Martina Renková (sbor Neratovice-Libiš), Mgr. Anna Jiříčková (sbor Praha- Uhříněves), Ing. Petra Kameníková (sbor Praha-Jižní Město), Věra Jelínková (sbor Valašské Meziříčí), Daniela Hamrová (sbor Praha-Žižkov II), Mgr. Edita Mikolášková (sbor Praha-Modřany), ing. Jiří Schneider (sbor Praha-Střešovice), ing. Ondřej Maňák (sbor Brno-Židenice), MVDr. Michaela Kubelová (sbor Brno-Židenice), ing. Karel Macek (sbor Jasenná), ing. Miroslav Kadeřávek (sbor Jimramov). Mgr. Darina Machálková (sbor Hošťálková) v průběhu letošního studijního roku se rozhodla z důvodů profesních a rodinných podat žádost o ukončení studia. Její žádosti bylo vyhověno. Olomoucké soboty Ve 2. studijním roce se v rámci osmi olomouckých sobot intensivně věnujeme sbormistrovství. Studenti si osvojují rozmanité přístupy v metodice nácviku pěveckého sboru, taktování, techniku dirigování, hru partitur, zpěv z listu. Všechny poznatky pak aplikují na skladbách z různých období, které pak sami ve sboru nacvičují, a také při pobožnostech, kde zaznívají nejen písně, ale také nepísňové formy, různé liturgické zpěvy (kánony, antifony, psalmodie, předzpěvy, zpívané áronovské požehnání, atd.). Naše hudební pobožnosti přestože poskytují studentům příležitosti pro praxi, jsou především zdrojem, kde čerpáme duchovní sílu a utvrzujeme se ve víře a naději. Studenti si již zvykli být v roli vedoucího zpěvu nebo v roli předzpěváka / kantora. Každá pobožnost má jinou hudebně-liturgickou náplň. Kombinujeme staré zpěvy s novými. Snažíme se o živý a hudebně kvalitní přednes tradičních písní, a zároveň nás baví seznamovat se s novou písní (Ž 98), s novými zpěvy (Ko 3,16), s novými formami (Ex 15,21), které se objeví v novém církevním zpěvníku. Letošní studijní rok bude v červnu zakončen další komisionální zkouškou v oborech sbormistrovství a liturgická varhanní hra (rozmanité formy písňových předeher a doprovodů s cantem firmem v sopránu, tenoru a basu). Varhanní výuka probíhá v terénu (2,5 hod. měsíčně / 1 studenta). Hodnocení v předmětech hra na varhany (varhanní bohoslužebné skladby) a zpěv / hlasová výchova bude každý lektor určovat individuálně. Mimořádné akce Další povinné akce SCHEA 2. studijního roku: hymnologická přednáška Prof. Andrease Martiho / Švýcarsko, vystoupení při bohoslužbách v Salvátorském chrámu, účast na dvou sbormistrovských kurzech v Sola gratia s hostujícími lektory: KMD Lothar Mohn / Německo (téma: německá a vlámská sborová polyfonní tvorba 16. a 17. st.), P. Gorazd František Krušina O. Praem. / Svatý kopeček u Olomouce (téma: gregoriánský chorál), seminář s KMD Ruth Forsbach-Backhaus / Německo (téma: Varhanní knížka J. S. Bacha), vystoupení při hudebních nešporách u Salvátora a při bohoslužbách u Klimenta. Na uplynulém sbormistrovském kurzu v Sola gratia šest studentů SCHEA dostali příležitost nacvičit a dirigovat skladby, které pak zazpíval šedesáti členný sbor. Byla to nádhera! Věříme, že takovéto příležitosti způsobují velkou radost a motivaci těm, kteří se rozhodli (nebo se ještě rozhodují) pro kantorské poslání v církvi. Dovedeme si představit, že o příští přijímací zkoušky SCHEA bude opět zájem. 7

8 Hospodářský výsledek stř. 812 (SCHEA) za 1. studijní rok období září 2010 červen 2011 Příjmy: Kč z rozpočtu ČCE Kč z daru z roku 2010 od Förderkreis Verband Evangelischer KirchenmusikerInnen / Německo Kč z daru z roku 2010 od Verband Evangelischer Kirchenchören / Německo Kč poplatky studentů příp. sborů (3.000 Kč / osobu) 289,- Kč poskytnutý dar PŘÍJMY CELKEM Kč Výdaje: Kč mzdy lektorů a organizačních pracovníků (školní dozor) 2000 Kč vrácení 2/3 poplatku Miriam Sýkorové, která ukončila studium v prosinci Kč příspěvek na energie KEA Olomouc 8595 Kč cestovné náklady 843 Kč občerstvení VÝDAJE CELKEM Kč ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK: Kč Nedoplatek uhradíme z fondu pro církevní hudbu. Předběžná vize do budoucna V této zprávě uvádíme předběžnou vizi uplatnění absolventů SCHEA. Ve zprávě, kterou synodu předložíme v r. 2013, chceme vypracovat ve spolupráci s poradním odborem právním, příp. s právníkem synodní rady statut kantorů v ČCE. V červnu r proběhnou závěrečné zkoušky, při kterých studenti SCHEA prokáží znalosti a dovednosti v požadovaných oborech. Po úspěšném absolvování zkoušek obdrží osvědčení, čímž se prokáže kvalifikace pro kantorskou činnost v ČCE. Na základě tohoto dokladu absolventi SCHEA budou synodní radou pověřeni a vysláni do církevní služby. Tímto je budou moci sbory povolat do služby kantorky / kantora. Jejích povolání by mělo být specifikováno v povolací listině, ve které bude uveden rozsah a náplň práce ve sboru (např. hudební doprovod při bohoslužbách, sborový zpěv, příp. zpívaní s dětmi), a také zda jejich činnost bude honorována. Na jedné společné povolací listině se mohou dohodnout i 2-3 sousední sbory, které by stály o to, aby se v daném regionu pěstovala evangelická církevní hudba, o kterou by pečoval školený kantor / kantorka. Na 4. zasedání 30. synodu byla předložena koncepce práce regionálních kantorů, kterou synod přijal jako vodítko pro zřizování kantorských míst: Sbory nebo regiony či senioráty mohou zřizovat místa kantorů. Tímto se sbory, regiony a senioráty stávají zaměstnavateli svých kantorů, a mají tedy právo rozhodovat o výši pracovního úvazku a z toho vyplívající mzdy. Zaměstnavatel má právo určit způsob a formu písemné smlouvy mezi ním a zaměstnancem. Pracovní místa kantorů by se měla obsazovat na základě konkurzního řízení. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit pracovníka s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplívají, a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze změnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Z koncepce práce regionálních kantorů, kterou synod přijal v r. 2003, se píše: Náplň práce kantora by měla být určena dle potřeb sborů. Otázku zřízení míst regionálních kantorů nelze vyřešit centrálně, protože každý region má své specifické požadavky a nabídky. Výše případného honoráře za aktivity, sjednané přes Dohodu o provedení práce (na základě ustanovení 75 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce), příp. Dohodu o pracovní činnosti (na základě ustanovení 76. zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce), bude ponechána finančním možnostem sborů. Pokud by sbor mohl nabídnout kantorovi menší (nebo symbolický) finanční příspěvek, snad by to příliš nezatěžovalo sborovou pokladnu. Také je možné uvažovat o jiném způsobu odměny, např. snížení nájmu bytu kantora, který bydlí ve sborovém domě, nebo formou originálního dárku Vše bude záležet na dohodě mezi kantorem a sborem. Také je možné si představit kantorskou službu jako nehonorovanou, bude-li vyhovovat oběma stranám. V evangelické církvi v Lotyšsku každý sbor dává kantorovi symbolickou odměnu. Tento motivační prvek vede k větší zodpovědnosti a má vliv na kvalitu služby kantorů. Kantorská služba má mít své pevné zakotvení ve sborovém životě. Věříme, že tímto krokem se v církvi se nejen pozvedne úroveň naší církevní hudby a zlepší se náš chvalozpěv Hospodinu, ale máme také naději, že církevní hudba, už jen proto, že pracuje s lidmi, spojuje lidi a také zapojuje zpěv lidí do různých liturgických rolí, může mít i misijní význam. Činnost kantorů by mohla napomáhat většímu zviditelnění naší církve ve společnosti. Máme naději, že v roce 2013 bude mít naše církev prvních 18 adeptů na kantorskou činnost ve sboru. Byla by škoda, kdyby je církev nevyužila ve 8

9 svých službách. Jsou to mladí lidé, plní energie a tvůrčího elánu, kteří projdou důkladným školením v oblasti církevní hudby. Na SCHEA mají příležitost se naučit soustavně hudebně pracovat (na sobě i s lidmi). Zde mají možnost rozšířit si varhanní repertoár, nechat se nadchnout krásou varhanních skladeb, určené k bohoslužebnému užívání. Zde mohou objevit (pokud to již předtím neobjevili), v čem spočívá dobře uchopený a rozmanitý doprovod písní, který spolehlivě vede zpěv shromáždění. Zde mají možnost získat mnohé hymnologicko-liturgické informace a osvojit si základní výbavu sbormistrovského řemesla. Radujeme se z toho, že koncepce SCHEA, je s uznáním přijímána nejen u našich sponzorů z Německa, ale také u delegátů Evropské konference evangelické církevní hudby. Naší církvi jsme vděčni za finanční i morální podporu. Zprávu podává: Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor a vedoucí SCHEA Usnesení č. 45 Evidenční dotazník pro sbory (Komise C) 1. Synod ukládá sborům ČCE, aby evidenční dotazník zpracovávaly a předkládaly výhradně online. 2. Synod ukládá synodní radě, aby připravila on-line formulář evidenčního dotazníku pro sbory ČCE. On-line formulář evidenčního dotazníku sborů za rok 2011 vytvořený ve spolupráci s o.s. Evangnet byl, spolu s podrobnými pokyny k vyplňování a přístupu k dotazníku, zaslán sborům 27. ledna Usnesení č. 47 Přehled kazatelů povšechného sboru s uvedením dalších údajů (Komise D) Synod ukládá synodní radě, aby každému zasedání synodu překládala aktuální přehled všech kazatelů povšechného sboru s délkou jejich volebního období a s úhrnným vyčíslením prostředků potřebných na financování veškerých nákladů na jejich mzdy a dalších nákladů souvisejících s jejich činností v následujícím kalendářním roce. Petr Brodský Irena Škeříková Dagmar Hrubantová kazatel pro české sbory ve východní Evropě spirituálka EA Praha nemocniční kaplanka trvání pracovního poměru výše úvazku , , , , , , , , , ,50 Marie Medková farářka mládeže ,00 Jiří Klimeš spirituál KEA Olomouc ,50 Gerhard Frey-Reininghaus tajemník pro ekumenu a zahr. vztahy (ÚCK) od ,00 poznámka rezignoval k není volen synodem, uzavřena pracovní smlouva 9

10 Celkové roční náklady kazatel náklady na mzdy celkem odvod do PF příbytečné, náklad na byt příspěvek na tel. hovory náklady celkem/rok kazatel , , ,00 0, ,00 kazatel , , ,00 800, ,00 kazatel , , , , ,00 kazatel , , , , ,00 kazatel , ,00 0,00 0, ,00 kazatel , , , , ,00 Součet nákladů , , , , ,00 Plnění tohoto usnesení, vzhledem k jeho pravidelnosti, bude nadále synodu předkládáno v rámci tisku Informace o církvi. Usnesení č. 48 Formulář zprávy o životě sborů s podporovaným nebo misijním místem 1. Synod ukládá všem církevním sborům s podporovanými nebo misijními kazatelskými místy, aby každoročně podávaly synodu zprávu o životě sboru, která odpovídá formuláři Zpráva o životě sboru s podporovaným nebo misijním místem, předloženému v tisku č. 27 na str Synod ukládá synodní radě, aby zajistila aktualizaci formuláře Zpráva o životě sboru s podporovaným nebo misijním místem po každé změně výkazu hospodaření sborů. Zprávy o životě sborů se statutem podporovaného místa na příslušném formuláři jsou předkládány synodu v rámci tisk č. 15. Usnesení č. 62 Výběr vhodných dodavatelů energií (Komise D) Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude zřejmé, zda volbou společného dodavatele energií pro povšechný sbor, farní sbory a Diakonii ČCE je možno dosáhnout výrazné úspory nákladů na energie, a aby na základě této zprávy navrhla vhodného dodavatele energií pro ČCE. Na základě usnesení č. 62 jednala ÚCK o možnostech změny dodavatele energií nejprve s ústředím Diakonie ČCE s cílem dohodnout se na dalším společném postupu. Nutno konstatovat, že ke dni zpracování této zprávy ústředí Diakonie nedodalo, ani přes urgence, žádné konkrétní návrhy společného postupu či podklady týkající se souhrnné spotřeby energií středisek Diakonie ČCE. Z důvodu dosažení úspor v rozpočtu pro rok 2012 uzavřela tedy ČCE povšechný sbor se společností Energie2, a.s. smlouvy o dodávce plynu a elektrické energie na všechna svá odběrná místa. Smlouva o dodávkách elektrické energie a plynu byla uzavřena na dobu jednoho roku. Předpokládané roční úspory u dodávky elektrické energie činí cca ,- Kč bez DPH a u dodávky plynu cca ,- Kč bez DPH. Povšechný sbor měl za rok 2011 náklady na spotřebovanou elektrickou energii ve výši ,- Kč a za spotřebovaný plyn ,- Kč. Střediska Diakonie dosahují oproti povšechnému sboru nákladů několikanásobně vyšších. V návaznosti na usnesení synodu ohledně výběru vhodného dodavatele energií synodní rada prostřednictvím ÚCK rovněž požádala jednotlivé farní sbory o zaslání posledních vyúčtovacích faktur za dodávku elektrické energie a plynu. Na základě těchto dokladů bude sumarizována celková spotřeba obou dodávaných komodit za Českobratrskou církev evangelickou jako celek a současně bude možné dle zaslaných údajů zpracovat pro jednotlivé farní sbory alternativní cenovou nabídku a tím vyčíslit i možné roční úspory nákladů za energie. 10

11 Tuto zprávu o plnění usnesení č. 62 lze tedy považovat za zprávu průběžnou. Po zpracování podkladů od jednotlivých farních sborů a dodání souhrnné spotřeby od středisek Diakonie ČCE lze vyčíslit možné roční úspory nákladů ČCE a případně zahájit proces výběrového řízení na společného dodavatele energií. Usnesení č. 65 Zpráva o stavu a hospodaření FS ČCE v Chebu (Komise C, D) Synod bere na vědomí zprávu o stavu FS ČCE v Chebu a ukládá synodní radě, aby předložila další zprávu 2. zasedání 33. synodu. Zprávu pro 2. zasedání 33. synodu o stavu a hospodaření FS ČCE v Chebu vypracoval předseda správní komise bratr David Braha. V Chebu stále pracuje správní komise, ale ve spolupráci s někdejším staršovstvem. Je patrná lepší aktivita členů sboru. Stále probíhají jednání s Diakonií ČCE a také s Bavorskou luterskou církví o využití přístavby nyní v konkrétní podobě jako nové středisko Diakonie ČCE zřízení vícejazyčné školky. V současné době probíhá předprojektová příprava, kterou si řídí Diakonie ČCE (D. Šourek). V loňském roce farní sbor v Chebu navštívila synodní kurátorka, jsme rádi za projevený zájem. Dluh u JTD byl vyřešen, představenstvo JJ uznalo doklady o dluzích sboru prokazatelně byl dluh ,- Kč, v současné době je dluh ,- Kč a farní sbor jej hodlá ročně splácet. V loňském roce obdržel farní sbor dar 1 000,- Euro na opravu kostela od bratří a sester z Německa. Bude využit na statické posouzení, protože již probíhají jednání s Městem Cheb ohledně financování opravy památkově chráněného objektu kostela v intravilánu města a město požaduje statický posudek pro zahájení případného financování. V archivu byl dokonce nalezen dopis, který konstatuje, že k prasknutí kostela došlo dopadem letecké pumy v těsné blízkosti kostela při bombardování Chebu na konci II. světové války. Myslím, že by bylo dobré, kdyby synod konstatoval, že provedená opatření byla přínosná a že tedy není nutno postupovat podle pravidel hospodářské pomoci dle CZ. Zrušení správní komise a obnovení staršovstva je nyní v rukou seniorátního výboru. Duben 2012 David Braha, předseda správní komise Návrh usnesení: Synod bere na vědomí zprávu o stavu Farního sboru ČCE v Chebu. 11

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18. ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 2. zasedání 33. synodu ČCE

3. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18. ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 2. zasedání 33. synodu ČCE TISK č. 18 3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18 ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 2. zasedání 33. synodu ČCE Usnesení č. 26 Změny Církevního zřízení pro 3. zasedání 33. synodu volba

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST

TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST 2. zasedání 34. synodu ČCE (19. 21. 5. 2016) TISK 18/6 A) Úvod 1. zasedání 34. synodu přijalo koncepci strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH:

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2012, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2013 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2012 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

3. třída - Bůh k nám přichází

3. třída - Bůh k nám přichází 3. třída - Bůh k nám přichází Vazba učiva 3. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žák se seznamuje s pojmy hřích jako překážkou našeho štěstí, s Desaterem jako pravidly, která lidem pomáhají

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: ROČNÍK: 8 VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY Žák je s vědomím Ježíše Krista jako vzoru 8.1 V zrcadle/pohledy vzhůru/nový Totalitní systémy,

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014 Výběr ze zápisů jednání staršovstva v roce 2014 Kostel Byla podána žádost o grant na opravu varhan. Pardubický kraj vyhověl žádosti o podporu ve výši 20.000,- Kč. Díky tomu byla dokončena 1. etapa opravy

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

TISK č. 18/7 (Komise A, C)

TISK č. 18/7 (Komise A, C) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 18/7 (Komise A, C) A) Úvod 33. synod na svém 4. zasedání přijal usnesení č. 35, kterým mj. uložil synodní radě, aby umožnila trvání míst pastoračních pracovníků v rámci

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Příklad: okresní správa

Příklad: okresní správa / GENDER TOOLBOX Příklad: okresní správa Cílová skupina (-y): Řídící skupina pro GM, vedoucí pracovníci a pracovnice správy Cíl: Vytvoření implementační koncepce pro zavedení GM na okresní správě Metoda:

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Supervizní program ČCE

Supervizní program ČCE Supervizní program ČCE 1. Supervizní program ČCE obecná část Supervizní program ČCE je vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi farářkami a faráři ČCE pod vedením vyškoleného zaměstnance ČCE. 1

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI DUHA, PRAHA 5 KOŠÍŘE, TROJDÍLNÁ 1117, z. s. Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře I. Základní ustanovení Spolek rodičů při Mateřské škole se

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

TISK č. 21 (Komise A, B, D)

TISK č. 21 (Komise A, B, D) TISK č. 21 (Komise A, B, D) 2. zasedání 34. synodu ČCE (19. 21. 5. 2016) TISK 21 PŘÍPRAVA NOVÉHO EVANGELICKÉHO ZPĚVNÍKU O přípravě nového evangelického zpěvníku rozhodl synod na podzim roku 2004. Komise

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více