2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18. ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. zasedání 33. synodu ČCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18. ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. zasedání 33. synodu ČCE"

Transkript

1 TISK č zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18 ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. zasedání 33. synodu ČCE Usnesení č. 23 Změna Pravidel jáhenské praxe pro 2. zasedání 33. synodu (Komise A, C) Synod ukládá synodní radě, aby pro 2. zasedání 33. synodu připravila návrhy změn organizace jáhenské služby, které navážou na dokument Soustava ordinované služby v ČCE předložený v tisku 19/1. Synodní rada zadala úkol plynoucí z usnesení č. 23 poradnímu odboru organizačnímu a právnímu. PO organizační a právní konstatoval, že zadání synodu spočívající v přípravě návrhů změn organizace jáhenské služby, má-li navazovat na dokument Soustava ordinované služby v ČCE, bude možno odpovědně splnit až poté, kdy synod rozhodne o upraveném znění tohoto dokumentu, jehož přípravu zadalo 1. zasedání 32. synodu usnesením č. 32. Synodní rada rozumí konstatování POOP a předkládá tuto zprávu synodu s návrhem, aby 2. zasedání 32. synodu modifikovalo toto usnesení v návaznosti na výsledek jednání o upraveném dokumentu Soustava ordinované služby v ČCE (tisk č. 18/5). Usnesení č. 28 Zařazení zprávy o činnosti SEM mezi zprávy předkládané synodu ČCE Synod ukládá synodní radě ČCE, aby mezi zprávy předkládané synodu ČCE zařadila zprávu o činnosti SEM v ČR za uplynulý rok. Zpráva je synodu předkládána jako samostatný tisk č. 14. Usnesení č. 29 Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE o využití příspěvků středisek na činnost ústředí Synod ukládá dozorčí radě Diakonie ČCE, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude patrné, jak jsou využity příspěvky středisek na činnost ústředí. Zpráva o plnění tohoto usnesení je synodu předkládána jako samostatný tisk č. 10 C Zpráva dozorčí rady Diakonie ČCE o plnění usnesení č. 29. Usnesení č. 34 Práce církve pro Romy a s Romy Synod ukládá synodní radě, aby jako podnět pro další vzdělávání a odbourávání předsudků rozeslala sborům příspěvky k tématu Práce církve pro Romy a s Romy, které byly předneseny na 1. zasedání 33. synodu. Synod žádá členy ČCE, kteří mají praktické zkušenosti s postavením a potřebami Romů žijících v České republice, aby prostřednictvím staršovstev sborů a konventů navrhovali konkrétní kroky, jak pracovat s Romy a co pro ně dělat na sborové, seniorátní i celocírkevní úrovni. Příspěvky k tématu Práce církve pro Romy a s Romy, které zazněly na 1. zasedání 33. synodu, byly, s průvodním slovem synodní rady, zaslány sborům v rámci sborové zásilky v dubnu

2 Usnesení č. 39 Příprava nového Evangelického zpěvníku (Komise B) Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č zasedání 32. synodu a očekává další průběžnou zprávu na dalším zasedání. Komise pro přípravu nového zpěvníku se v minulém období (od loňského synodu) sešla na 6 pravidelných schůzích a účastnila se dalších 3 mimořádných setkání - v květnu 2011 setkání se synodní radou, v říjnu 2011 setkání s bratrem prof. Andreasem Martim ze Švýcarska a v březnu 2012 setkání se zástupci seniorátů. Na podzim roku 2011 došlo k mírné obměně obsazení komise. Místo dvou původních členů (Jan Keřkovský a Jiří Pejla) se novými členkami staly sestry Romana Špačková a Daniela Švandová. Největší část práce komise byla věnována procházení, hodnocení a třídění písňové části současného EZ. V každé schůzi byly hodnoceny a přijímány také nové písně, které přicházejí z různých zdrojů. Všechny předlohy, které komise přijala, jsou zařazovány do nově vznikající osnovy budoucího zpěvníku, vytvořené na základě vzoru zpěvníku švýcarské reformované církve. Jednotlivé kapitoly jsou tak postupně naplňovány novým obsahem. V této sféře činnosti zbývá ještě projít všechny další zpěvníky, běžně používané v naší církvi (Dodatek, Svítá, Buď tobě sláva) a vzít v úvahu zpěvníky současné české ekumény. Před dokončením je kapitola "bohoslužba v bibli - žalmy a starozákonní zpěvy", na níž komise pracovala v předchozím období a v níž je veliká řada nových žalmových zhudebnění a přebásnění. Právě tuto kapitolu spolu s celkovým záměrem budoucího zpěvníku komise představila při březnovém setkání zástupcům seniorátů. Toto setkání bylo prvním z dlouhodobě připravovaných způsobů dialogu s celou církví, pro niž je zpěvník připravován. Dalšími tématy, zpracovávanými v komisi, jsou otázky "nehudebních" oddílů zpěvníku, které mají být jeho součástí, bohoslužebné (liturgické) formuláře, modlitby, úvody jednotlivých kapitol. Významnou součástí přemýšlení a příprav je také spolupráce se švýcarskými partnery, kteří nabízejí velmi vstřícnou a účinnou pomoc při zvládání tiskových, grafických a vydavatelských otázek. V blízké budoucnosti bude třeba přijmout placeného odborného pracovníka pro vytváření tiskových grafických předloh, protože tato práce je značně časově náročná a dlouhodobá. Před komisí, ale také před celou církví, vyvstává otázka financování budoucího vydání zpěvníku, toto téma bude zanedlouho velmi aktuální, chceme-li naše dílo dokončit a předat církvi k jejímu zásadnímu výročí vzniku. Usnesení č. 40 Příprava nové agendy (Komise A) Zprávu podává Miloslav Esterle, předseda komise Synod bere na vědomí zprávu o přípravě nové agendy a očekává další průběžnou zprávu na 2. zasedání 33. synodu. Poradní odbor liturgický pokračoval v práci na nové agendě podle zásad, které si dříve stanovil. Ukazuje se, že větší problém, než jsme si mysleli, je s překlady liturgických textů aby v češtině dobře zněly a byly při bohoslužbách použitelné. Podobně je třeba upravovat i texty, které se shromažďují z praxe. Na farářském kurzu v lednu 2012 byla v liturgické dílně představena pracovní podoba webových stránek nové agendy, které obsahují liturgické formuláře a nabídku konkrétních textů pro jednotlivé prvky bohoslužeb, která se postupně rozšiřuje. Úkolem, který nás čeká, je doplnění podrobných direktorií k agendě. Zprávu podává Radmila Včelná, předsedkyně PO liturgického Usnesení č. 41 Katechetická příručka pro výuku náboženství (Komise A, B) Synod ukládá synodní radě, aby zajistila vypracování katechetické příručky pro vyučování náboženství ve škole a podala o práci průběžnou zprávu 2. zasedání 33. synodu. 2

3 Poradní odbor pro práci s dětmi (POD) obdržel skrze synodní radu tento požadavek synodu. POD usoudil, že je nejprve třeba zmapovat situaci ohledně výuky náboženství na školách kazateli a kazatelkami ČCE a případné potřeby. Pro získání potřebných informací byl kazatelům a kazatelkám ČCE rozeslán dotazník týkající se výuky náboženství na školách. Došlo 99 odpovědí, z toho 36 respondentů učí na náboženství ve škole. Sumář dotazníkového šetření o výuce náboženství na školách V říjnu 2011 byly elektronickou poštou osloveny všechny sbory s krátkým dotazníkem zabývajícím se otázkou vyučování náboženství na školách. Vrátilo se 99 odpovědí. Více než třetina dotázaných na základních školách náboženství vyučuje. Základem vyučování jsou biblické příběhy. Ve skupinách se schází průměrně 6 dětí. Ve skupinách náboženství mírně převažují děti z rodin, které se neúčastní sborového života. Práce ve školách je hodnocena pozitivně, objevují se však překážky, které farářům znesnadňují práci ve školách, a to nezájem ze strany vedení školy, i ze strany rodičů anebo pokles zájmu dětí. Někteří faráři však nahlížejí na práci ve školách celkově negativně a nepovažují ji za vhodnou. Dotázaní, kromě několika spokojených, projevili zájem o podporu farářů v jejich práci ve školách. 26 by si přálo mít nějaké materiály, pracovní listy, učebnici či katechetický web (dotazování proběhlo v době před oficiálním spuštěním katechetického webu). Některým by postačila osnova či koncept, který by jim pomohl při vyjednávání s vedením školy o otevření kroužku. Několik návrhů směřovalo k potřebě vzdělávání farářů v oblasti pedagogiky, například formou pracovního semináře obdobného setkávání učitelů nedělní školy. Dotazník vyhotovila: Daniela Bednaříková, členka Poradního odboru pro děti Odpovědi zpracovávala: Marie Stolařová, referentka oddělení výchovy a vzdělávání Vyhodnotila a zprávu napsala: Daniela Bednaříková, členka POD Na základě vyhodnocení dotazníků, existence již vypracovaných materiálů k tomuto tématu (např. materiál PO pro práci s dětmi z doby působení J. Stolaře, materiál D. Balcara) a dostatku literatury na knižním trhu, se POD rozhodl, že by bylo momentálně přínosnější připravit návrh základního vyučujícího minima pro školy. Osnovy, které by mohly sloužit jako podklad k legitimní žádosti o vyučování na školách. O možnosti učebnice se hovořilo, její realizaci by POD doporučoval později, až bude usazená osnova a koncepce vzdělávání pracovníků s dětmi. Eva Šormová a Petra Šlapánková, členky POD, vypracovaly návrh základní osnovy zatím pro ročník základní školy. Do budoucna se plánuje vytvoření osnov pro všechny ročníky základní školy. Doporučené osnovy pro výuku náboženství na základní škole Předmluva Synod pověřil POD, jehož jsme členky o vytvoření osnov pro křesťanskou výchovu ve školách jinak náboženství. Osnovy tvoří tři ročníky, pro třídu, pro třídu, třídu. Předpokládáme, že těžko dosáhneme ideálního stavu, kdy se v jedné skupině sejdou v dostatečném počtu děti z jednoho ročníku. Počítáme se skupinami věkově smířenými. Osnovy, jsou sestaveny tak, aby si vyučující mohl z předložených celků vybrat ty, které pro návaznost potřebuje. To platí především o výukových hodinách o svátcích, které jsou zpracovány tak, aby zazněly vždy s ohledem na církevní rok. Chceme, co nejcitlivěji děti seznámit s biblickou zprávou, bez evangelizačních výzev, bez moralizmu. Mezí základní rysy křesťanského vyučování má patřit otevřenost, možnost rozhovoru o čemkoli, tolerance k názoru dítěte, respekt k dítěti jako spoludědici Kristovu. Cílem není naučit děti věřit, ani je přivést do naší církve, nýbrž otevírat jim oči pro biblickou zvěst a nový pohled na člověka, svět i jeho záchranu. Věroukou se zabýváme spíše příležitostně než programově. To patří do prostoru sboru. Případné otázky nebo problémy dětí jsou vždy přednější. Cíle předmětu náboženství: Evropská kultura je založena na myšlení židovsko-křesťanském a na řecké filosofii. Aby člověk plně pochopil svoji identitu a postavení ve světě, je dobré se seznámit s tímto myšlením a kulturou. Mnohá umělecká díla jako jsou obrazy, sochy, ale i literární díla vycházejí z biblických příběhů a obrazů. Bez 3

4 znalosti Bible, biblických příběhů se nepodaří proniknout hlouběji ke sdělení, které s sebou dílo přináší. Cílem náboženské výchovy jako volitelného předmětu na 1. stupni ZŠ je: - osvojit si základní biblické pojmy - získat základní přehled zvěsti Bible, biblických příběhů - poznat biblické postavy, kterým formuje osobnost víra - vést žáky k pochopení vlastní hodnoty a postavení v společenství, a tak aktivně přispět v procesu hledání vlastní identity - učit žáky rozlišovat mezi dobrým a zlým - získávat a rozvíjet základní komunikační schopnosti - seznámit základy křesťanské víry - vést k osvojení základního učení evangelické církve - seznámit žáky s úkolem církve ve světě a její strukturou - seznámit s modlitbou a se svátostmi církve (křest, večeře páně, sedm svátostí katolické církve) - vést žáky k úctě v křesťanské hodnoty Očekávané výstupy pro 1. období: Žák: - je otevřený pro diferencované vnímání světa - orientuje se ve střídání všedních dnů a křesťanských svátků a vnímá jejich rozdílnou náplň - vnímá základní biblické obrazy Boha a rozumí jim na základě intuitivního přístupu k symbolům - uvědomuje si biblické vyprávění jako příběhu o základních (modelových) životních situacích - objevil rozměr vnitřního světa své osobnosti (naslouchání významu událostí zažitých ve světě kolem) - je pozorný vůči morálním konfliktům v rozsahu svých dětských zkušeností a umí se v nich konfrontovat se základním principem křesťanského zlatého pravidla Předmět náboženství rozvíjí klíčové kompetence Kompetence k učení V předmětu půjde především o základní vhledy žáků do struktury jazyka náboženství. O to, aby žáci porozuměli symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible, a aby postupně integrovali náboženský způsob vnímání a chápání světa do celku svého vztahu ke světu vedle pohledu přírodních a humanitních věd. Půjde o seznámení s Biblí jako základním zdrojem evropské kultury a civilizace. Kompetence k řešení problému V předmětu jde o rozvíjení schopnosti žáků vnímat události svého života a zpracovávat je jako životní zkušenost, tj. schopnost transformovat na základě reflexe prožitých událostí své jednání v budoucnosti. Předmět se chce systematicky zabývat v tomto směru etickým rozměrem života žáků, otevíráním etických témat, problémů, jejich možných řešení. Kompetence komunikativní V předmětu se prohlubuje porozumění různým typům textů zejména v oblasti textů poetických, obrazných a náboženských ve srovnání s jinými typy textů. Schopnost neverbální komunikace je v tomto předmětu obohacena o vnímání a porozumění symbolice gest a rituálního jednání jako součásti utváření slavnosti, a také komunikace prostřednictvím obrazového zpracování biblických příběhů. Reflektuje je schopnost vyjadřování ve starověku a dnes. Podporuje porozumění a respekt k názorům jiných žáků a podporuje vhodnou formu této komunikace. Kompetence občanské Předmět rozvíjí tolerantní postoje příslušníků náboženství vzhledem k ateistické společnosti a naopak, vzhledem k příslušníkům jiných náboženství a různých křesťanských konfesí. Předmět se zaměřuje především na porozumění postojům jinak světonázorově či nábožensky smýšlejících lidí a z tohoto porozumění potom rozvíjí budování tolerantních postojů. Podporuje uvědomělý postoj odporu proti fyzickému a psychickému násilí. Náboženská výchova se zde zaměřuje na sociální rozměr viny a hříchu. Součástí tohoto zaměření je křesťanská idea nenásilného odporu. 4

5 Mnohé normy a zákony mají kořeny v židovsko křesťanské tradici (viz Listina základních práv a svobod). Kompetence je zde prohlubována ve směru od norem a zákonů, opírajících se o příslušné principy k hodnotám, které tyto principy zdůvodňují. Předmět rozvíjí vědomé postoje odpovědnosti žáků jednak vůči světu samotnému, jednak vůči lidem, ale také vůči Bohu. Žák má v příslušném předmětu porozumět vztahu náboženství a kultury nejen v křesťanství /vůči kultuře evropské/, ale i v jiných světových náboženstvích. Z hlediska školy tak dostává šanci integrovat náboženský rozměr života do celku kultivace vlastního vztahu ke kultuře, a to v jejím historickém i současném projevu. Náboženská výchova rozvíjí postoj křesťanské odpovědnosti za svět zejména důrazem na reflexi symboliky biblické zprávy o stvoření, z níž vyplývá nejen požadavek odpovědného zacházení s přírodou, ale i souvislost mezi kvalitou vlastního duchovního rozměru své existence a kvalitou vztahu k přírodě. Kompetence pracovní V předmětu náboženství jde o rozvíjení zdravého postoje žáků vůči požadavkům na výkon ze strany současné společnosti. Žáci se mají postupně učit chápat práci nejen jako zdroj výdělku zajišťující určitou životní úroveň, ale díky křesťanskému pojetí práce mají práci vnímat také jako povolání spolupracovat na rozvíjení dobré budoucnosti pro lidi a svět. Kompetence sociální a personální Předmět náboženství se podílí na rozvoji osobnosti žáka zejména svým systematickým zaměřením na základní principy křesťanského vztahu k lidem, který definuje prosociální chování člověka jako lásku k bližnímu. Dále podporuje vědomí svobody, rozhodování člověka i odpovědnost, kterou nese. Otevírá systematicky práci na duchovním rozměru osobnosti žáků a hlubší reflexi při vytváření vlastního sebeobrazu. Obsah předmětu: Bezkonfesijní seznámení s obsahem Bible, věroukou církve, etickým zaměřením biblické zvěsti, aplikace biblických norem v dnešním světě a seznámení se s praxí náboženských projevů věřícího člověka (modlitba, zpěv, čtení z Bible a co se děje v kostele). 1. ročník 1 hodina týdně, 33 hodin ročně 1. TC Člověk a společnost - Já a můj svět (1 hodina) - místo, kde mám svůj prostor, kde se cítím bezpečně - téma: rodina, blízcí lidé a kamarádi 2. TC Jak zasahuje Bůh svým jednáním do světa (14 hodin) - příběhy praotců Jak nás Pán Bůh povolává - téma: obavy, strach, jistota, poslušnost 3. TC Proč slavíme Vánoce (4 hodiny) - Jak se stalo, že Bůh se stal člověkem? - příběh o narození Ježíše z Nazaretu - téma: narození bezbranného dítěte, radostná zpráva (evangelium) 4. TC Ježíš vstupuje do života lidí (9 hodin) - příběhy: povolání učedníků a začátek Ježíšovi činnosti - téma: apoštolové a církev, povolání učedníků, uzdravování 5. TC Proč slavíme Velikonoce? (5 hodin) - příběhy poslední večeře Páně, ukřižování, z mrtvých vstání - téma: dobro a zlo 2. ročník 1 hodina týdně, 33 hodin ročně 1. TC Jak se žije s Pánem Bohem (10 hodin) - příběhy Josefa - téma: vina, odpuštění, spravedlnost, nespravedlnost 5

6 2. TC Slavíme Vánoce (4 hodiny) - příběh o narození, Ježíš v chrámě, Ježíšův křest - zpráva o narození není jen pro moudré a bohaté, křest, úcta k rodičům, 3. TC Bůh nechce, aby jeho lid žil v otroctví (5 hodin) - příběhy o povolání Mojžíše, vyjití z Egypta, na poušti - téma: utrpení, Bůh není hluchý k našemu volání, Bůh si vybírá toho, který zachrání lid, Boží svoboda 4. TC Slavíme Velikonoce (5 hodin) - příběhy o Ježíši před radou a před Pilátem, ukřižování, zmrtvýchvstání - témata: smrt, zlo, oběť, láska 5. TC Lid se usazuje v zemi, kterou jim daroval Pán Bůh (9 hodin) - příběhy biblických postav Jozue, Soudců, Rút - téma: spoléhání se na Boží moc v životě, věrnost, nevěrnost, komu si můžeme stěžovat jedině Bohu 3. ročník 1 hodina týdně, 33 hodin ročně 1. TC Desatero (5 hodin) - příběh sepsání desatera - téma: deset božích přikázání, dvě desky desatera 2. TC Kdo je králem Izraele (9 hodin) - příběhy z knih Samuelových a Královských - téma: zrada, lež, svévole, zapírání, solidarita, přátelství 3. TC Vánoce (4 hodiny) - příběhy o narození Ježíše z Nazaretu podle Matouše a Lukáše (v kontrastu) - téma: advent, vánoční svátky, Hod Boží vánoční, 2. svátek vánoční (Štěpán), vánoční vigilie 4. TC Ježíš zápasí se silami zla (6 hodin) - příběhy z Mt 4,1-11, Mt 15,21-28, L 11,14-28, J 6,1-15, J 8,46-59, Mt 21, téma: nemoc, uzdravení, nenávist, závist, přijetí, pochopení, láska 5. TC Velikonoce (1 hodina) - příběh zápasu v Getsemane - téma: modlitba 6. TC Vzkříšení (8 hodin) - příběhy o vzkříšení Mt 28, L 24, J 20 a 21 - téma: vzkříšení (co to je), svědectví, lámání chleba, večeře Páně, zjevení Návrh na usnesení: Synod bere na vědomí dosavadní plnění úkolu a souhlasí se záměrem poradního odboru pro práci s dětmi vypracovat osnovy pro výuku náboženství na základní škole a s odložením vypracování katechetické příručky pro vyučování náboženství ve škole. Usnesení č. 44 Seminář pro církevní hudbu (Komise B) Synod s radostí konstatuje, že usnesení č zasedání 32. synodu bylo splněno, a ukládá, aby byla 2. zasedání 33. synodu podána další průběžná zpráva. Seminář církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA) je interní tříletá kantorská škola naší církve, zaměřená na evangelickou církevní hudbu. Kladen je důraz především na varhanní hru a na sbormistrovství. Postupové zkoušky Komisionální postupové zkoušky po 1. studijním roku zahajovacího ročníku SCHEA proběhly v Olomouci řádně a bez problémů. Všichni studenti předvedli přijatelné až vynikající výkony v oborech hra na varhany (interpretace tří vybraných varhanních skladeb z různých epoch), liturgická 6

7 varhanní hra (doprovod písní z chorálníku, které vybrala zkušební komise) a liturgický zpěv (zpěv dvou připravených písní bez doprovodu, zpěv z listu). Na základě úspěšného absolvování zkoušky mohli všichni studenti postoupit do 2. studijního roku. Během zkoušek komise zaznamenala, že pěvecké projevy většiny budoucích kantorů nebyly nejlepší. Proto se komise shodla v názoru, že do 2. ročníku SCHEA je nutné zařadit individuální výuku zpěvu (1 hod. měsíčně), zaměřenou na hlasovou výchovu a na kultivaci pěveckého projevu. Synodní rada s tímto návrhem souhlasila. Výuku zpěvu (která nebyla původně v rozpočtu) hradíme z daru, který jsme s vděčností přijali od německé kantorky KMD Ruth Forsbach-Backhaus a jejích kolegů z Vestfálska. Lektoři Tým lektorů SCHEA v původním složení: MgA. Jiřina Marešová Dvořáková hra na varhany, MgA. Ester Moravetzová hra na varhany, MgA. Lukáš Vendl hra na varhany, MgA. Michal Vajda sbormistrovství, Ladislav Moravetz sbormistrovství, varhany, hymnologie, liturgický zpěv, hudební teorie (ing. Noemi Batlová organizační pracovnice) se ve 2. studijním roce (období září 2011 červen 2012) rozrostl o další lektory výuky sólového zpěvu: MgA. Taťána Roskovcová, MgA. Petra Špačková Lintymerová, Eliška Münsterová, MgA. Petr Špaček, MgA. Marek Olbrzymek. Studenti V současné době studuje na SCHEA 18 studentů: Hana Frenštacká (sbor Růžďka), Mgr. Ester Maláčová (sbor Šumperk), Mgr. Lenka Dobrovolná (sbor Nosislav), ing. Petr Běťák PhD (sbor Střítež nad Bečvou), Jana Sušilová (sbor Heršpice), MVDr. Daniel Dušek (sbor Horní Čermná), Martina Matušková (sbor Silůvky), Martina Renková (sbor Neratovice-Libiš), Mgr. Anna Jiříčková (sbor Praha- Uhříněves), Ing. Petra Kameníková (sbor Praha-Jižní Město), Věra Jelínková (sbor Valašské Meziříčí), Daniela Hamrová (sbor Praha-Žižkov II), Mgr. Edita Mikolášková (sbor Praha-Modřany), ing. Jiří Schneider (sbor Praha-Střešovice), ing. Ondřej Maňák (sbor Brno-Židenice), MVDr. Michaela Kubelová (sbor Brno-Židenice), ing. Karel Macek (sbor Jasenná), ing. Miroslav Kadeřávek (sbor Jimramov). Mgr. Darina Machálková (sbor Hošťálková) v průběhu letošního studijního roku se rozhodla z důvodů profesních a rodinných podat žádost o ukončení studia. Její žádosti bylo vyhověno. Olomoucké soboty Ve 2. studijním roce se v rámci osmi olomouckých sobot intensivně věnujeme sbormistrovství. Studenti si osvojují rozmanité přístupy v metodice nácviku pěveckého sboru, taktování, techniku dirigování, hru partitur, zpěv z listu. Všechny poznatky pak aplikují na skladbách z různých období, které pak sami ve sboru nacvičují, a také při pobožnostech, kde zaznívají nejen písně, ale také nepísňové formy, různé liturgické zpěvy (kánony, antifony, psalmodie, předzpěvy, zpívané áronovské požehnání, atd.). Naše hudební pobožnosti přestože poskytují studentům příležitosti pro praxi, jsou především zdrojem, kde čerpáme duchovní sílu a utvrzujeme se ve víře a naději. Studenti si již zvykli být v roli vedoucího zpěvu nebo v roli předzpěváka / kantora. Každá pobožnost má jinou hudebně-liturgickou náplň. Kombinujeme staré zpěvy s novými. Snažíme se o živý a hudebně kvalitní přednes tradičních písní, a zároveň nás baví seznamovat se s novou písní (Ž 98), s novými zpěvy (Ko 3,16), s novými formami (Ex 15,21), které se objeví v novém církevním zpěvníku. Letošní studijní rok bude v červnu zakončen další komisionální zkouškou v oborech sbormistrovství a liturgická varhanní hra (rozmanité formy písňových předeher a doprovodů s cantem firmem v sopránu, tenoru a basu). Varhanní výuka probíhá v terénu (2,5 hod. měsíčně / 1 studenta). Hodnocení v předmětech hra na varhany (varhanní bohoslužebné skladby) a zpěv / hlasová výchova bude každý lektor určovat individuálně. Mimořádné akce Další povinné akce SCHEA 2. studijního roku: hymnologická přednáška Prof. Andrease Martiho / Švýcarsko, vystoupení při bohoslužbách v Salvátorském chrámu, účast na dvou sbormistrovských kurzech v Sola gratia s hostujícími lektory: KMD Lothar Mohn / Německo (téma: německá a vlámská sborová polyfonní tvorba 16. a 17. st.), P. Gorazd František Krušina O. Praem. / Svatý kopeček u Olomouce (téma: gregoriánský chorál), seminář s KMD Ruth Forsbach-Backhaus / Německo (téma: Varhanní knížka J. S. Bacha), vystoupení při hudebních nešporách u Salvátora a při bohoslužbách u Klimenta. Na uplynulém sbormistrovském kurzu v Sola gratia šest studentů SCHEA dostali příležitost nacvičit a dirigovat skladby, které pak zazpíval šedesáti členný sbor. Byla to nádhera! Věříme, že takovéto příležitosti způsobují velkou radost a motivaci těm, kteří se rozhodli (nebo se ještě rozhodují) pro kantorské poslání v církvi. Dovedeme si představit, že o příští přijímací zkoušky SCHEA bude opět zájem. 7

8 Hospodářský výsledek stř. 812 (SCHEA) za 1. studijní rok období září 2010 červen 2011 Příjmy: Kč z rozpočtu ČCE Kč z daru z roku 2010 od Förderkreis Verband Evangelischer KirchenmusikerInnen / Německo Kč z daru z roku 2010 od Verband Evangelischer Kirchenchören / Německo Kč poplatky studentů příp. sborů (3.000 Kč / osobu) 289,- Kč poskytnutý dar PŘÍJMY CELKEM Kč Výdaje: Kč mzdy lektorů a organizačních pracovníků (školní dozor) 2000 Kč vrácení 2/3 poplatku Miriam Sýkorové, která ukončila studium v prosinci Kč příspěvek na energie KEA Olomouc 8595 Kč cestovné náklady 843 Kč občerstvení VÝDAJE CELKEM Kč ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK: Kč Nedoplatek uhradíme z fondu pro církevní hudbu. Předběžná vize do budoucna V této zprávě uvádíme předběžnou vizi uplatnění absolventů SCHEA. Ve zprávě, kterou synodu předložíme v r. 2013, chceme vypracovat ve spolupráci s poradním odborem právním, příp. s právníkem synodní rady statut kantorů v ČCE. V červnu r proběhnou závěrečné zkoušky, při kterých studenti SCHEA prokáží znalosti a dovednosti v požadovaných oborech. Po úspěšném absolvování zkoušek obdrží osvědčení, čímž se prokáže kvalifikace pro kantorskou činnost v ČCE. Na základě tohoto dokladu absolventi SCHEA budou synodní radou pověřeni a vysláni do církevní služby. Tímto je budou moci sbory povolat do služby kantorky / kantora. Jejích povolání by mělo být specifikováno v povolací listině, ve které bude uveden rozsah a náplň práce ve sboru (např. hudební doprovod při bohoslužbách, sborový zpěv, příp. zpívaní s dětmi), a také zda jejich činnost bude honorována. Na jedné společné povolací listině se mohou dohodnout i 2-3 sousední sbory, které by stály o to, aby se v daném regionu pěstovala evangelická církevní hudba, o kterou by pečoval školený kantor / kantorka. Na 4. zasedání 30. synodu byla předložena koncepce práce regionálních kantorů, kterou synod přijal jako vodítko pro zřizování kantorských míst: Sbory nebo regiony či senioráty mohou zřizovat místa kantorů. Tímto se sbory, regiony a senioráty stávají zaměstnavateli svých kantorů, a mají tedy právo rozhodovat o výši pracovního úvazku a z toho vyplívající mzdy. Zaměstnavatel má právo určit způsob a formu písemné smlouvy mezi ním a zaměstnancem. Pracovní místa kantorů by se měla obsazovat na základě konkurzního řízení. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit pracovníka s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplívají, a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze změnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Z koncepce práce regionálních kantorů, kterou synod přijal v r. 2003, se píše: Náplň práce kantora by měla být určena dle potřeb sborů. Otázku zřízení míst regionálních kantorů nelze vyřešit centrálně, protože každý region má své specifické požadavky a nabídky. Výše případného honoráře za aktivity, sjednané přes Dohodu o provedení práce (na základě ustanovení 75 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce), příp. Dohodu o pracovní činnosti (na základě ustanovení 76. zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce), bude ponechána finančním možnostem sborů. Pokud by sbor mohl nabídnout kantorovi menší (nebo symbolický) finanční příspěvek, snad by to příliš nezatěžovalo sborovou pokladnu. Také je možné uvažovat o jiném způsobu odměny, např. snížení nájmu bytu kantora, který bydlí ve sborovém domě, nebo formou originálního dárku Vše bude záležet na dohodě mezi kantorem a sborem. Také je možné si představit kantorskou službu jako nehonorovanou, bude-li vyhovovat oběma stranám. V evangelické církvi v Lotyšsku každý sbor dává kantorovi symbolickou odměnu. Tento motivační prvek vede k větší zodpovědnosti a má vliv na kvalitu služby kantorů. Kantorská služba má mít své pevné zakotvení ve sborovém životě. Věříme, že tímto krokem se v církvi se nejen pozvedne úroveň naší církevní hudby a zlepší se náš chvalozpěv Hospodinu, ale máme také naději, že církevní hudba, už jen proto, že pracuje s lidmi, spojuje lidi a také zapojuje zpěv lidí do různých liturgických rolí, může mít i misijní význam. Činnost kantorů by mohla napomáhat většímu zviditelnění naší církve ve společnosti. Máme naději, že v roce 2013 bude mít naše církev prvních 18 adeptů na kantorskou činnost ve sboru. Byla by škoda, kdyby je církev nevyužila ve 8

9 svých službách. Jsou to mladí lidé, plní energie a tvůrčího elánu, kteří projdou důkladným školením v oblasti církevní hudby. Na SCHEA mají příležitost se naučit soustavně hudebně pracovat (na sobě i s lidmi). Zde mají možnost rozšířit si varhanní repertoár, nechat se nadchnout krásou varhanních skladeb, určené k bohoslužebnému užívání. Zde mohou objevit (pokud to již předtím neobjevili), v čem spočívá dobře uchopený a rozmanitý doprovod písní, který spolehlivě vede zpěv shromáždění. Zde mají možnost získat mnohé hymnologicko-liturgické informace a osvojit si základní výbavu sbormistrovského řemesla. Radujeme se z toho, že koncepce SCHEA, je s uznáním přijímána nejen u našich sponzorů z Německa, ale také u delegátů Evropské konference evangelické církevní hudby. Naší církvi jsme vděčni za finanční i morální podporu. Zprávu podává: Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor a vedoucí SCHEA Usnesení č. 45 Evidenční dotazník pro sbory (Komise C) 1. Synod ukládá sborům ČCE, aby evidenční dotazník zpracovávaly a předkládaly výhradně online. 2. Synod ukládá synodní radě, aby připravila on-line formulář evidenčního dotazníku pro sbory ČCE. On-line formulář evidenčního dotazníku sborů za rok 2011 vytvořený ve spolupráci s o.s. Evangnet byl, spolu s podrobnými pokyny k vyplňování a přístupu k dotazníku, zaslán sborům 27. ledna Usnesení č. 47 Přehled kazatelů povšechného sboru s uvedením dalších údajů (Komise D) Synod ukládá synodní radě, aby každému zasedání synodu překládala aktuální přehled všech kazatelů povšechného sboru s délkou jejich volebního období a s úhrnným vyčíslením prostředků potřebných na financování veškerých nákladů na jejich mzdy a dalších nákladů souvisejících s jejich činností v následujícím kalendářním roce. Petr Brodský Irena Škeříková Dagmar Hrubantová kazatel pro české sbory ve východní Evropě spirituálka EA Praha nemocniční kaplanka trvání pracovního poměru výše úvazku , , , , , , , , , ,50 Marie Medková farářka mládeže ,00 Jiří Klimeš spirituál KEA Olomouc ,50 Gerhard Frey-Reininghaus tajemník pro ekumenu a zahr. vztahy (ÚCK) od ,00 poznámka rezignoval k není volen synodem, uzavřena pracovní smlouva 9

10 Celkové roční náklady kazatel náklady na mzdy celkem odvod do PF příbytečné, náklad na byt příspěvek na tel. hovory náklady celkem/rok kazatel , , ,00 0, ,00 kazatel , , ,00 800, ,00 kazatel , , , , ,00 kazatel , , , , ,00 kazatel , ,00 0,00 0, ,00 kazatel , , , , ,00 Součet nákladů , , , , ,00 Plnění tohoto usnesení, vzhledem k jeho pravidelnosti, bude nadále synodu předkládáno v rámci tisku Informace o církvi. Usnesení č. 48 Formulář zprávy o životě sborů s podporovaným nebo misijním místem 1. Synod ukládá všem církevním sborům s podporovanými nebo misijními kazatelskými místy, aby každoročně podávaly synodu zprávu o životě sboru, která odpovídá formuláři Zpráva o životě sboru s podporovaným nebo misijním místem, předloženému v tisku č. 27 na str Synod ukládá synodní radě, aby zajistila aktualizaci formuláře Zpráva o životě sboru s podporovaným nebo misijním místem po každé změně výkazu hospodaření sborů. Zprávy o životě sborů se statutem podporovaného místa na příslušném formuláři jsou předkládány synodu v rámci tisk č. 15. Usnesení č. 62 Výběr vhodných dodavatelů energií (Komise D) Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila zprávu, z níž bude zřejmé, zda volbou společného dodavatele energií pro povšechný sbor, farní sbory a Diakonii ČCE je možno dosáhnout výrazné úspory nákladů na energie, a aby na základě této zprávy navrhla vhodného dodavatele energií pro ČCE. Na základě usnesení č. 62 jednala ÚCK o možnostech změny dodavatele energií nejprve s ústředím Diakonie ČCE s cílem dohodnout se na dalším společném postupu. Nutno konstatovat, že ke dni zpracování této zprávy ústředí Diakonie nedodalo, ani přes urgence, žádné konkrétní návrhy společného postupu či podklady týkající se souhrnné spotřeby energií středisek Diakonie ČCE. Z důvodu dosažení úspor v rozpočtu pro rok 2012 uzavřela tedy ČCE povšechný sbor se společností Energie2, a.s. smlouvy o dodávce plynu a elektrické energie na všechna svá odběrná místa. Smlouva o dodávkách elektrické energie a plynu byla uzavřena na dobu jednoho roku. Předpokládané roční úspory u dodávky elektrické energie činí cca ,- Kč bez DPH a u dodávky plynu cca ,- Kč bez DPH. Povšechný sbor měl za rok 2011 náklady na spotřebovanou elektrickou energii ve výši ,- Kč a za spotřebovaný plyn ,- Kč. Střediska Diakonie dosahují oproti povšechnému sboru nákladů několikanásobně vyšších. V návaznosti na usnesení synodu ohledně výběru vhodného dodavatele energií synodní rada prostřednictvím ÚCK rovněž požádala jednotlivé farní sbory o zaslání posledních vyúčtovacích faktur za dodávku elektrické energie a plynu. Na základě těchto dokladů bude sumarizována celková spotřeba obou dodávaných komodit za Českobratrskou církev evangelickou jako celek a současně bude možné dle zaslaných údajů zpracovat pro jednotlivé farní sbory alternativní cenovou nabídku a tím vyčíslit i možné roční úspory nákladů za energie. 10

11 Tuto zprávu o plnění usnesení č. 62 lze tedy považovat za zprávu průběžnou. Po zpracování podkladů od jednotlivých farních sborů a dodání souhrnné spotřeby od středisek Diakonie ČCE lze vyčíslit možné roční úspory nákladů ČCE a případně zahájit proces výběrového řízení na společného dodavatele energií. Usnesení č. 65 Zpráva o stavu a hospodaření FS ČCE v Chebu (Komise C, D) Synod bere na vědomí zprávu o stavu FS ČCE v Chebu a ukládá synodní radě, aby předložila další zprávu 2. zasedání 33. synodu. Zprávu pro 2. zasedání 33. synodu o stavu a hospodaření FS ČCE v Chebu vypracoval předseda správní komise bratr David Braha. V Chebu stále pracuje správní komise, ale ve spolupráci s někdejším staršovstvem. Je patrná lepší aktivita členů sboru. Stále probíhají jednání s Diakonií ČCE a také s Bavorskou luterskou církví o využití přístavby nyní v konkrétní podobě jako nové středisko Diakonie ČCE zřízení vícejazyčné školky. V současné době probíhá předprojektová příprava, kterou si řídí Diakonie ČCE (D. Šourek). V loňském roce farní sbor v Chebu navštívila synodní kurátorka, jsme rádi za projevený zájem. Dluh u JTD byl vyřešen, představenstvo JJ uznalo doklady o dluzích sboru prokazatelně byl dluh ,- Kč, v současné době je dluh ,- Kč a farní sbor jej hodlá ročně splácet. V loňském roce obdržel farní sbor dar 1 000,- Euro na opravu kostela od bratří a sester z Německa. Bude využit na statické posouzení, protože již probíhají jednání s Městem Cheb ohledně financování opravy památkově chráněného objektu kostela v intravilánu města a město požaduje statický posudek pro zahájení případného financování. V archivu byl dokonce nalezen dopis, který konstatuje, že k prasknutí kostela došlo dopadem letecké pumy v těsné blízkosti kostela při bombardování Chebu na konci II. světové války. Myslím, že by bylo dobré, kdyby synod konstatoval, že provedená opatření byla přínosná a že tedy není nutno postupovat podle pravidel hospodářské pomoci dle CZ. Zrušení správní komise a obnovení staršovstva je nyní v rukou seniorátního výboru. Duben 2012 David Braha, předseda správní komise Návrh usnesení: Synod bere na vědomí zprávu o stavu Farního sboru ČCE v Chebu. 11

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Českobr atrsk á církev evangelick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Českobratrská církev evangelická 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 3 Českobratrská církev evangelická 4 obsah Úvodní slovo ČCE a její ústředí

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV)

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 OBSAH OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1. VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY...6 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více