USNESENÍ Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE"

Transkript

1 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE V Jindřichově Hradci dne Usnesení číslo: 915/30R/2018 Schválení cenové nabídky - zakázka malého rozsahu ORJ 16 - Oslavy 100. výročí republiky cenovou nabídku na vytvoření doprovodného programu v rámci akce Oslavy 100. výročí republiky ve výši ,--Kč společnosti Ing. Marek Tichý, Společnost pro zachování kulturního dědictví, IČ: ,, Ostrava - Poruba ( není plátce DPH) dle předloženého návrhu zadání veřejné zakázky z ORJ 16 na vytvoření doprovodného programu v rámci akce Oslavy 100. výročí republiky ve výši ,- Kč společnosti Ing. Marek Tichý, Společnost pro zachování kulturního dědictví, IČ: , Ostrava - Poruba (není plátce DPH) dle předloženého návrhu 3. ukládá odboru kanceláře starosty vyhotovení příslušné objednávky Usnesení číslo: 916/30R/2018 Revokace usnesení č. 861/28R/2018 ze dne revokuje usnesení č. 861/28R/2018 ze dne ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 107/III, ul. Václavská, J. Hradec mezi městem Jindřichův Hradec a a dohodou ke dni schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 52 v domě č.p. 49/V, ul. Větrná, J. Hradec s a, oba trvale bytem, J. Hradec na dobu určitou, a to do , nájemné 53,49 Kč/m2/měsíc Usnesení číslo: 917/30R/2018 Zadání veřejné zakázky z ORJ ZŠ Štítného ulice -výměna oken boční a čelní fasády zadání veřejné zakázky z ORJ ZŠ Štítného ulice - výměna oken boční a čelní fasády účastníkovi zadávacího řízení INWORK s.r.o., Štrossova 277, Pardubice, IČ , za cenu ,68 Kč bez DPH. uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení dle schváleného vzoru po uplynutí lhůty pro podání námitek Usnesení číslo: 918/30R/2018 Veřejná zakázka malého rozsahu z ORJ 40 -Vodojem Pleše -dieselčerpadlo

2 zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 Dodávka a montáž dieselčerpadla pro vodojem Pleše dodavateli Zeppelin CZ s.r.o., Lipová 72, Modletice, IČ , za cenu Kč bez DPH s termínem dokončení uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem dle předloženého návrhu Usnesení číslo: 919/30R/2018 Obnova rybníků na pozemku p.č. 38 a p.č. 58 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce-návrhy dodatků č.1 ke smlouvám o dílo uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č /2018 mezi městem Jindřichův Hradec a Milanem Sobkem,, Kunžak, IČ , dle předloženého návrhu uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č /2018 mezi městem Jindřichův Hradec a Milanem Sobkem,, Kunžak, IČ , dle předloženého návrhu Usnesení číslo: 920/30R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 70/2018 -Poskytnutí dotace od MK ČR na akci restaurování náhrobního kříže Martina Rezka a rodiny provedení rozpočtového opatření č. 70/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: - v rozpočtu příjmů, část 4) Přijaté transfery se zařazuje položka Restaurování náhrobního kříže M. Rezka a rodiny částkou Kč, - v rozpočtu výdajů, Oddíl Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek se a) zařazuje položka Restaurování náhrobního kříže M. Rezka a rodiny částkou Kč, b) položka Drobné památky, zvýšené náklady - snížení o částku Kč. Usnesení číslo: 921/30R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 71/2018 -Poskytnutí dotace od MK ČR na akci restaurování 5 ks náhrobků v areálu hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice provedení rozpočtového opatření č. 71/2018 v ORJ 40 odbor rozvoje takto: - v rozpočtu příjmů, část 4) Přijaté transfery se zařazuje položka Restaurování 5 ks náhrobků hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice částkou Kč, - v rozpočtu výdajů, Oddíl Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek se a) zařazuje položka Restaurování 5 ks náhrobků hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice částkou Kč, b) položka Drobné památky, zvýšené náklady - snížení o částku Kč. Usnesení číslo: 922/30R/2018 Předložení žádosti o dotaci do programu EFEKT II. pro rok Aktivita 1A -Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) pro lokalitu sídliště Vajgar podání žádosti o dotaci v rámci programu EFEKT II. pro rok aktivita 1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) na projekt Obnova VO na sídlišti Vajgar, dle předloženého návrhu.

3 Usnesení číslo: 923/30R/2018 Žádost o schválení přijetí peněžitého daru 5. ZŠ v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4 ve výši 1.050,- Kč pro období účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 v souladu se zřizovací listinou přijetí peněžitého daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4 v celkové výši 2.520,- Kč pro období účelově určeného na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 Usnesení číslo: 924/30R/2018 Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku -RADEK HAVLÍN -obchodní kancelář s.r.o., J. Hradec - realizace záměru uzavření dodatku č. 2, dle předloženého znění, ke smlouvě o nájmu pozemku, uzavřené dne mezi městem Jindřichův Hradec a společností RADEK HAVLÍN - obchodní kancelář s.r.o., IČ: , Claudiusova 406, J. Hradec s tím, že tímto dodatkem č. 2 bude z předmětu nájmu vyjmuta část pozemku p.č. 2423/1 ostatní plocha o výměře 14m2, k.ú. Jindřichův Hradec. Usnesení číslo: 925/30R/2018 Uzavření dodatku č.1 - Dagmar Smejkalová, J.Hradec - realizace záměru uzavření dodatku č. 1, dle předloženého znění, k pachtovní smlouvě uzavřené dne mezi městem J.Hradec a paní, J.Hradec s tím, že tímto dodatkem č. 1 bude zvýšena výměra propachtovaného pozemku p.č. 2067/1 ostatní plocha k.ú. Jindřichův Hradec na 75m2, užívaného jako zahrada a zvýšeno pachtovné o 90,-Kč/rok (6,-Kč/m2/rok). Usnesení číslo: 926/30R/2018 Pronájem části pozemku p.č. 2423/1 ostatní plocha, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru uzavření smlouvy o nájmu pozemku, dle schváleného vzoru, mezi městem J. Hradec a panem, IČ: ,, Jihlava, na část pozemku p.č. 2423/1 ostatní plocha o výměře 14m2, k.ú. Jindřichův Hradec, za účelem užívání jako pozemek pod prodejním stánkem za cenu 1305,- Kč/m2/rok s možností jednostranného navýšení nájemného na výši v místě a čase obvyklou a o inflaci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Usnesení číslo: 927/30R/2018 Doplnění ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Jindřichově Hradci ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle předloženého návrhu.

4 Usnesení číslo: 928/30R/2018 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu se společností Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu, uzavřené dne , mezi městem J. Hradec a Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, J. Hradec, IČ , kterým bude předmět nájmu rozšířen o parkoviště Poliklinika a současně dojde ke zvýšení nájemného o ,- Kč bez DPH ročně. Usnesení číslo: 929/30R/2018 Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací - prodloužení vodovodního řadu Políkno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, dle předloženého návrhu, na prodloužení vodovodního řadu do pozemků ve vlastnictví města p.č. 498 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 320/2 trvalý travní porost, vše k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce, mezi městem Jindřichův Hradec a, bytem, Veselí nad Lužnicí a, bytem, Jindřichův Hradec. Usnesení číslo: 930/30R/2018 Uložení vodovodní přípojky (Políkno, p.č. 322/5 ) do pozemku města Jindřichův Hradec, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky do části pozemku p.č. 498, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce, který je ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu:,,políkno, p.č. 322/5 vodovodní přípojka a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem stavby, bytem, Veselí nad Lužnicí a bytem, Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, dle schváleného vzoru. Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů. Usnesení číslo: 931/30R/2018 Uložení vodovodní přípojky (Dolní Radouň, novostavba skladovacího objektu ) do pozemku města Jindřichův Hradec, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky do části pozemků p.č. 16/1, zahrada a p.č. 16/2, trvalý travní porost, vše k.ú. Dolní Radouň, které jsou ve vlastnictví města J. Hradec pro stavbu:,,dolní Radouň, novostavba skladovacího objektu vodovodní přípojka a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s investorem stavby,., Jindřichův Hradec a následné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, dle schváleného vzoru. Tento souhlas nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů. Usnesení číslo: 932/30R/2018 Návrh dodatku č. 7 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

5 uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji mezi Městem Jindřichův Hradec a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, s.p., se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, Praha 1, IČ: dle předloženého návrhu. Usnesení číslo: 933/30R/2018 Plán inventur na rok 2018 Plán inventur na rok 2018 podle předloženého návrhu

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

USNESENÍ Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 05.12.2018 Usnesení číslo: 1096/35R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 93/2018 V Jindřichově Hradci dne 6.12.2018 Provedení rozpočtového

Více

USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 05.09.2018

Více

USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 14.11.2018

Více

USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 21.11.2018

Více

USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 15.05.2019 Usnesení číslo: 432/16R/2019 Žádost o prominutí poplatků z prodlení V Jindřichově Hradci dne 16.5.2019 1. souhlasí s prominutím

Více

USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 09.01.2019

Více

USNESENÍ Z 24. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 24. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 24. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 14.08.2019

Více

USNESENÍ Z 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 30.04.2019 Usnesení číslo: 391/14R/2019 Zadání veřejné zakázky - Výměna osvětlení ve sportovní hale V Jindřichově Hradci dne 30.4.2019 Rada

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne 28.08.2018 čís. 2162/113/18-2182/113/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 18.09.2019

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

USNESENÍ Z 27. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 27. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 27. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 12.09.2018

Více

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

USNESENÍ Z 21. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 21. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 21. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 03.07.2019 V Jindřichově Hradci dne 4.7.2019 Usnesení číslo: 599/21R/2019 Žádost o výpůjčku kaple sv. M. Magdaleny - Evropské centrum jazykových

Více

40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014

40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014 40. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.3.2014 Usnesení číslo: 724/40Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - p. Mgr. Vojtěch Duba - mluvčí - p. Jiří Pravda -

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 13.03.2019 V Jindřichově Hradci dne 14.3.2019 Usnesení číslo: 232/9R/2019 Rozšíření stávajícího ceníku společnosti Služby města Jindřichův Hradec

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne 31. 5. 2019 Schválené rozpočtové opatření města Jindřichův Hradec Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právním předpisů USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO

Více

USNESENÍ Z 24. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 24. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 24. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 15.08.2018 V Jindřichově Hradci dne 16.8.2018 Usnesení číslo: 734/24R/2018 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupkové agendy - obce

Více

usnesení číslo: 835/44Z/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 50/2014-4. MŠ Sládkova 742/II Jindřichův Hradec (dotace OPŽP)

usnesení číslo: 835/44Z/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 50/2014-4. MŠ Sládkova 742/II Jindřichův Hradec (dotace OPŽP) 44. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 27.8.2014 usnesení číslo: 831/44Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Petra Blížilová - mluvčí - Pavel Körner - Mgr.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne 27.09.2018 čís. 2260/118/18-2274/118/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 19.09.2018

Více

USNESENÍ Z 34. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 34. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 34. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 28.11.2018

Více

USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 16. jednání Rady města Žatce konané dne 16.9.2019 Usnesení č. 638 /19-667 /19 638/19 Schválení programu 639/19 Kontrola usnesení 640/19 Informace o investičních akcích odboru rozvoje

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

Rada Souhrn 6. řádné jednání Rady, konané dne ve 14:00 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 6. řádné jednání Rady, konané dne ve 14:00 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 24.10.2018

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

25. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 25. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

25. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 25. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í z, konané dne 29. 9. 2016 K bodu 2 Schválení programu Rada Program 25. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 29. 9. 2016: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Schválení zápisu

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 6. 2015 (usnesení č. 207-221) USNESENÍ č. 207/15-15 R I. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě čp. 669 v Bechyni,

Více

VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne 01. 10. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 4. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 4. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 4. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 22.6.2017 Usnesení č. 79 /17-99 /17 79/17 Volba návrhové komise 80/17 Schválení programu 81/17 Výroční zpráva Nemocnice Žatec,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

č. 102/2017 č. 103/2017

č. 102/2017 č. 103/2017 USNESENÍ RADY ze dne 5. 6. 2017 č. 102/2017 1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností ProTrade, s.r.o., Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4 v podobě drobných dětských cen v celkové výši 10.287,-

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 23.01.2019 Usnesení číslo: 51/3R/2019 Zemní práce pro rok 2019 V Jindřichově Hradci dne 23.1.2019 Rada města Jindřichův Hradec jako orgán, kterému

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

VÝPIS USNESENÍ 33. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 33. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 33. schůze Rady města Slavičín konané dne 17. 09. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 31. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 16.12.2015 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/31R/2015

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

U S N E S E N Í z 90. schůze rady města Žacléř, konané dne 25. dubna 2018

U S N E S E N Í z 90. schůze rady města Žacléř, konané dne 25. dubna 2018 U S N E S E N Í z 90. schůze rady města Žacléř, konané dne 25. dubna 2018 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Rekonstrukce komunikace II/300. 3. Kanalizace a vodovod Prkenný Důl. 4. Veřejná zakázka

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

USNESENÍ Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

USNESENÍ Z 23. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 23. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 23. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E USNESENÍ Zastupitelstvo městské části 7. jednání datum konání: 10.06.2019 čís. 0104/2019/ - 0120/2019/...... Pavel Novotný,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 160. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 5. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 160. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 5. 4. 1 z 5 6.4.2018 9:07 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 160. schůze Rady městského obvodu která se konala 5. 4. 2018 10:00 (usn. č. 6489/160 - usn. č. 6493/160) Bc. Martin Bednář

Více

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání Obsah prostory sloužící podnikání : Bod a) Druh úkonu Prodloužení vyhlášeného záměru Nájemné 1000 Kč/m 2 /rok 600 Kč/m 2 /rok Lokalita v ZR ZR Dolní ulice 165/1 m2 (rozsah) dle volných kanceláří Využití

Více

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 06.06.2018

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení - upraveno z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 25.02.2019 od 13.30 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny (5) Rada města po projednání schválila: Usnesení č.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 04.09.2019

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

U S N E S E N Í z 38. schůze rady města Žacléř, konané dne 27. dubna 2016

U S N E S E N Í z 38. schůze rady města Žacléř, konané dne 27. dubna 2016 U S N E S E N Í z 38. schůze rady města Žacléř, konané dne 27. dubna 2016 Program: 1. Veřejná zakázka Rekonstrukce střechy základní školy, J. A. Komenského 339. 2. Veřejná zakázka Výměna ústředního vytápění

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 19. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018-2022 konané dne 22. července 2019 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 08. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 9. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 9. jednání Červený Kostelec Usnesení z 9. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 26.4.2017 R-2017/09/1-9. Červený Kostelec 26.4.2017 Novostavba zázemí volejbalového areálu 1. znění Výzvy k podání nabídky

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více