PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc oks k podpisu kupních smluv 0039/RM3/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve věci Mgr. Radim Rouče veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" 0040/RM3/2015 oiop - schválení oznámení předběžných informací k veřejné zakázce Mgr. Radim Rouče Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika 0041/RM3/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 1 k SoD s panem Mgr. Špinarem - Mgr. Radim Rouče zpracování dílčího příspěvku do odborné monografie 0042/RM3/2015 Zrušení VZMR Noviny města Český Krumlov - grafická úprava, tisk a distribuce Bc. Soňa Petráková, MBA 0043/RM3/2015 Ples města smlouvy o nájmu Bc. Soňa Petráková, MBA 0044/RM3/2015 Žádost o náhradu škody Mgr. František Troják 0045/RM3/2015 Návštěvní řád Městského parku v Českém Krumlově Ing. Vlasta Horáková 0046/RM3/2015 Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Základní škole T. G. Mgr. Zdeňka Kráková Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka /RM3/2015 Zateplení panelového domu, Lipová 161, Český Krumlov Zadání VZMR na Ing. Petr Pešek stavební práce 0048/RM3/2015 Žádost o zřízení služebností vedení inženýrských sítí - Carthamus a.s. - Ing. Dagmar Balcarová materiál z RM s sebou 0049/RM3/2015 Výpůjčka části pozemků parc.č. 747/3, 1500/30 a 738/1 vše v k.ú. ČeskýIng. Dagmar Balcarová Krumlov po dobu stavby příjezdové komunikace k novostavbě RD na parc.č. 738/2 v k.ú. Český Krumlov 0050/RM3/2015 Pronájem nebytových prostor - prodejna Špičák (budova bez č.p. a č.e. Ing. Dagmar Balcarová na st.p.č. 3033) 0051/RM3/2015 Pronájem pozemků Lesům města Český Krumlov, s.r.o. Ing. Dagmar Balcarová 0052/RM3/2015 Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou - Ing. Michael Ing. Dagmar Balcarová Baťka, Diablo sport ČK 0053/RM3/2015 VŘ na pronájem uvolněných sociálních bytů Ing. Dagmar Balcarová 0054/RM3/2015 Žádost o revokaci usn. RM o vyklizení bytu 161/2 Ing. Dagmar Balcarová 0055/RM3/2015 Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III. - uzavření smluv o Mgr. Radim Rouče zajištění sociální služby 0056/RM3/2015 Zapojení města do realizace projektu evropské meziregionální spolupráce Mgr. Radim Rouče "INTHERWASTE" Projednané informace na programu jednání dne: Studie proveditelnosti Univerzity Krumlovia Různé II. Různé I. Mgr. Dalibor Carda Materiály odložené z programu jednání dne:

2 Prodej pozemku p.p.č. 747/12 v k. ú. Český Krumlov Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov Schválení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce podle zákona Ing. Dagmar Balcarová Ing. Petr Pešek Usnesení č. 0038/RM3/2015 změnu organizačního řádu spočívající ve svěření oprávnění oddělení kancelář starosty rozhodovat o uzavírání kupních smluv v souvislosti s nákupem věcí do hodnoty Kč pro potřeby každoročně konaného reprezentačního plesu města. Usnesení č. 0039/RM3/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem " Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem " Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" dle přílohy č. 2 3) jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem " Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0040/RM3/2015 oznámení předběžných informací vč. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve znění dle přílohy č.2 a přílohy č. 3 materiálu a jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek Usnesení č. 0041/RM3/2015 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne , sp. zn. 789/2014/oIOP, s Mgr. Jindřichem Špinarem, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX,, 3. jednání, dne Strana 2/6

3 na vypracování dílčího příspěvku do Monografie s pracovním názvem Kláštery minoritů a klarisek V Českém Krumlově: Historie, architektura, umění a zbožnost, dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0042/RM3/2015 1) ruší veřejnou zakázky malého rozsahu na dodavatele služeb: Noviny města Český Krumlov grafická úprava, tisk a distribuce dle důvodové zprávy postupem dle čl. 4, bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo s Ing. arch. Dagmar Peškovou, IČ: , jejímž předmětem je grafická příprava, tisk a distribuce měsíčního vydání informačního periodika města Český Krumlov dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 Usnesení č. 0043/RM3/2015 postupem dle čl. 4, bod 4 a 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu Zámecké jízdárny v Českém Krumlově a poskytnutí souvisejících služeb pro akci 1. reprezentační ples města Český Krumlov s pronajímatelem Auviex s.r.o., IČ: dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 uzavření smlouvy o nájmu dvora Zámecké jízdárny v Českém Krumlově (respirium) v souvislosti s akcí 1. reprezentační ples města Český Krumlov, kde pronajímatelem je Národní památkový ústav, IČ: , dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 Usnesení č. 0044/RM3/2015 1) nesouhlasí s náhradou škody ve výši 9.315,- Kč Petře Massarové, IČO dle její žádosti doručené dne Usnesení č. 0045/RM3/2015 1) souhlasí s návštěvním řádem Městského parku v Českém Krumlově ve znění dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy Usnesení č. 0046/RM3/2015 1) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Základní škole T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy, 3. jednání, dne Strana 3/6

4 Usnesení č. 0047/RM3/2015 a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na zhotovitele stavebních prací akce "Zateplení panelového domu, Lipová 161, Český Krumlov" podle Návrhu zadání VZMR na stavební práce předloženého v příloze č. 2, b) Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v předloženém znění dle přílohy č. 3, c) složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek podle Návrhu zadání VZMR na stavební práce předloženého v příloze č. 2. Usnesení č. 0048/RM3/2015 3) neschvaluje zřízení služebností dle žádosti spol. Carthamus a.s., IČ MUCK 67129/2014 Usnesení č. 0049/RM3/2015 záměr výpůjčky části poz.parc.č. 747/3, 1500/30 a 738/1 v k.ú. Český Krumlov o souhrnné výměře cca 430 m2 (dle předloženého zákresu) po dobu stavby příjezdové komunikace k novostavbě RD na parc.č. 738/2 v k.ú. Český Krumlov a uzavření smlouvy o výpůjčce ve znění dle důvodové zprávy, za předpokladu, že po dobu zveřejnění záměru na úřední desce města v zákonné lhůtě nebudou vzneseny žádné námitky a připomínky. Usnesení č. 0050/RM3/2015 1) oznamuje záměr pronajmout prostory určené k podnikání o výměře 9 m2 a 2,4 m2 v budově bez č.p. a č.e., která je součástí st.p.č v k.ú. a obci Český Krumlov (stánek Špičák) na dobu neurčitou Daně Beranové, IČ za nájemné Kč ,-- ročně s valorizací dle míry inflace za účelem provozování rychlého občerstvení. Usnesení č. 0051/RM3/2015 1) oznamuje záměr pronajmout pozemky p.p.č. 661/1 o výměře 288 m2 a p.p.č. 665 o výměře 399 m2 v k. ú. Vyšný za účelem zajištění obslužnosti lesních pozemků na ně navazujících společnosti Lesy města Český Krumlov, s.r.o. IČ: za roční nájemné ve výši 1000,-Kč uzavření smlouvy o nájmu dle bodu 1 usnesení ve znění dle přílohy č. 2 za podmínky, že nebudou k oznámenému záměru vzneseny připomínky a námitky, 3. jednání, dne Strana 4/6

5 Usnesení č. 0052/RM3/2015 ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytových prostor (jednotky č. 187/28) v budově Urbinská 187, Český Krumlov s Ing. Michaelem Baťkou, IČ , dohodou ke dni Usnesení č. 0053/RM3/2015 1) bere na vědomí výsledek VŘ na byty č. 25 a 26 Za Tavírnou 108, č. 7, 17, 23, 24 a 26 Vyšehrad 182, č. 23, 35 a 36 Lipová 161, Český Krumlov dle důvodové zprávy. uzavření nájemní smlouvy k bytům č. 25 a 26 Za Tavírnou 108, č. 7, 17, 23, 24 a 26 Vyšehrad 182, č. 23, 35 a 36 Lipová 161, Český Krumlov s konkrétními fyzickými osobami dle důvodové zprávy. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou 3 měsíce od do s nájemným ve výši schváleným usn. RM č. 461/24/2009-3b). 3) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 Nad Nemocnicí 160, Český Krumlov s konkrétní fyzickou osobou dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce od do s nájemným ve výši schváleným usn. RM č. 461/24/2009-3b). 4) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 Lipová 160, Český Krumlov s konkrétní fyzickou osobou dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce od do s nájemným ve výši schváleným usn. RM č. 461/24/2009-3b). Usnesení č. 0054/RM3/2015 1) trvá na usn. RM č. 559/RM31/2014-2) ze dne , kterým rozhodla neprodloužit nájem bytu č. 2, Lipová čp. 161, Český Krumlov. 2) ukládá okt v součinnosti s OSM zajistit vyklizení bytu č. 2, Lipová čp. 161, Český Krumlov soudní cestou. Usnesení č. 0055/RM3/2015 a) uzavření smlouvy o zajištění sociální služby azylový dům SZSS/OSVZ/54/14 s Jihočeským krajem, IČ: , ve znění dle přílohy č. 2,, 3. jednání, dne Strana 5/6

6 b) uzavření smlouvy o zajištění sociální služby dům na půl cesty SZSS/OSVZ/61/14 s Jihočeským krajem, IČ: , ve znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0056/RM3/2015 1) nesouhlasí se zapojením města Český Krumlov jako projektový partner do realizace projektu evropské meziregionální spolupráce "INTHERWASTE" Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann starosta města místostarosta města, 3. jednání, dne Strana 6/6

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více