MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18"

Transkript

1 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Ing. Radka Krištofová starostka František Schindler místostarosta Za správnost: Mgr. Dagmar Vahalová, zapisovatelka Vyhotoveno dne:

2 PŘEHLED USNESENÍ 113. SCHŮZE RADY MĚSTA FULNEK ZE DNE Číslo usn. Číslo mat. Problematika Odbor, p. o Program jednání 113. Rady města Fulneku Směrnice o nakládání s osobními údaji OVV Dodatek č. 1 k smlouvě č. 162/2018/OIŽP výroba nábytku v Knurrově paláci Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava chodníků ul. Řeznická ve Fulneku" Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 719/1 v k.ú. Fulnek Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 288 v k.ú. Fulnek Záměr prodeje části pozemku parc. č. 456/1 v k.ú. Fulnek Záměr změny pachtovní smlouvy č. 240/2017/ ze dne Záměr propachtovat pozemky parc.č. 48/2 a 48/3 oba v k.ú. Slezské Vlkovice Pronájem pozemku parc. č. 472 v k.ú. Děrné Pronájem části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Fulnek Pronájem části pozemku parc. č v k.ú. Stachovice Pronájem části pozemku parc. č. 247/1 v k.ú. Fulnek Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pozemek parc. č. 1393/3 v k.ú. Fulnek Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pozemek parc. č. 1393/3 v k.ú. Fulnek Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pozemek parc. č. 1393/3 v k.ú. Fulnek Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací na části pozemků parc. č. 913/1, 922/1 a 959/5 v k.ú. Jerlochovice Uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu s paní Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě na nám. Komenského č.p. 8 ve Fulneku Rozpočtové opatření č. 16/2018 OIŽP OIŽP Smlouva o dodávce vody z vodovodu PV č OIŽP Strana 2 (celkem 7) Usnesení ze 113. schůze RMF ze dne

3 2162/113/18 1. schvaluje program 113. Rady města Fulneku konané dne /113/18 Mat. č schvaluje vnitřní směrnici č. 59 "Směrnici o nakládání s osobními údaji" 2164/113/18 Mat. č. 2 uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 162/2018/OIŽP na realizaci zakázky s názvem "Výroba, dodávka a montáž vybavení interiéru Knurrova paláce, ul. Sborová 81, Fulnek" s firmou KASCH - interiér s.r.o., Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, Ostrava, IČ: /113/18 Mat. č že nejvýhodnější nabídku na zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava chodníků ul. Řeznická ve Fulneku" podal uchazeč Martin Fajmon, Palackého 306, Fulnek, IČ: s nabídkovou cenou ,31 Kč bez DPH, 1.2 uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce "Oprava chodníků ul. Řeznická ve Fulneku" s Martinem Fajmonem, Palackého 306, Fulnek, IČ: /113/18 Mat. č. 4 zveřejnit záměr pronajmout čtyři částí pozemku parc. č. 719/1 (zahrada), dle přiloženého zákresu: část o výměře 332 m 2 v k. ú. Fulnek na dobu neurčitou za minimální cenu 664 Kč/rok, část o výměře 126 m 2 v k. ú. Fulnek na dobu neurčitou za minimální cenu 252 Kč/rok, část o výměře 170 m 2 v k. ú. Fulnek na dobu neurčitou za minimální cenu 340 Kč/rok, část o výměře 280 m 2 v k. ú. Fulnek na dobu neurčitou za minimální cenu 560 Kč/rok. Strana 3 (celkem 7) Usnesení ze 113. schůze RMF ze dne

4 2167/113/18 Mat. č. 5 zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 288 (zahrada) o výměře 115 m 2 v k. ú. Fulnek na dobu neurčitou za minimální cenu 230 Kč/rok. 2168/113/18 Mat. č. 6 zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 456/1 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Fulnek, dle přiloženého zákresu, o celkové výměře cca 33 m 2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, za minimální kupní cenu 450 Kč/ m /113/18 Mat. č. 7 zveřejnit záměr změny pachtovní smlouvy č. 240/2017/ ze dne , dodatkem č. 1, spočívající ve: snížení výměry u pozemku parc. č. 629/12 (trvalý travní porost) v k.ú. Jerlochovice z výměry 7462 m 2 na 6665 m 2 a snížení ceny z 2239 Kč na 2000 Kč, snížení výměry u pozemku parc. č. 629/14 (trvalý travní porost) v k.ú. Jerlochovice z výměry 9312 m 2 na 7837 m 2 a snížení ceny z 2794 Kč na 2351 Kč, vyjmutí ze smlouvy pozemku parc. č. 757/39 (orná půda) v k.ú. Jerlochovice o výměře 5545 m 2, vyjmutí ze smlouvy pozemku parc. č. 709/1 (orná půda) v k.ú. Jerlochovice o výměře 4519 m 2, vyjmutí ze smlouvy pozemku parc. č. 627 (trvalý travní porost) v k.ú. Jerlochovice o výměře 5197 m 2, nové zařazení pachtu části pozemku parc. č. 757/74 (orná půda) v k.ú. Jerlochovice o výměře 4412 m 2 za cenu 1842 Kč, nové zařazení pachtu pozemku parc. č. 627/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Jerlochovice o výměře 4337 m 2 za cenu 876 Kč, nové zařazení pachtu části pozemku parc. č. 629/25 (trvalý travní porost) v k.ú. Jerlochovice o výměře 8082 m 2 za cenu 2425 Kč. jež byla uzavřená mezi městem Fulnek a panem Jiřím Ševčíkem, IČ: , Jerlochovice 121, Fulnek. 2170/113/18 Mat. č. 8 zveřejnit záměr propachtovat pozemky parc. č. 48/2 (orná půda) o výměře 1539 m 2 a parc. č. 48/3 (orná půda) o výměře m 2, oba v k.ú. Jerlochovice na dobu neurčitou za cenu 7095 Kč/rok společnosti Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA, IČO: , se sídlem Větřkovice 198, PSČ Strana 4 (celkem 7) Usnesení ze 113. schůze RMF ze dne

5 2171/113/18 Mat. č. 9 uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 472 (zahrada) o výměře 260 m 2 v k. ú. Děrné, s panem , jako nájemcem, na dobu neurčitou za cenu 530 Kč/předmět nájmu/rok, platnou od /113/18 Mat. č. 10 uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 160 (zahrada) o výměře 192 m 2 v k. ú. Fulnek, s manželi , jako nájemci, na dobu neurčitou za cenu 384 Kč/předmět nájmu/rok. 2173/113/18 Mat. č. 11 uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 111 m 2 v k. ú. Stachovice, s manželi , jako nájemci, na dobu neurčitou za cenu 222 Kč/předmět nájmu/rok. 2174/113/18 Mat. č. 12 uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. Výst.NS-79/93-Gol. ze dne s panem , zastoupený na základě plné moci paní , ke dni rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 247/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 282 m 2 v k. ú. Fulnek, s paní , jako nájemkyní, na dobu neurčitou za cenu 564 Kč/předmět nájmu/rok, platnou od /113/18 Mat. č. 13 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovodní přípojku na pozemku parc. č. 1393/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú.fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 100 Kč za každý započatý m 2 + jednorázový poplatek ve výši Kč + DPH, s panem , jako budoucími oprávněným. Strana 5 (celkem 7) Usnesení ze 113. schůze RMF ze dne

6 2176/113/18 Mat. č. 14 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovodní přípojku na pozemku parc. č. 1393/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 100 Kč za každý započatý m 2 + jednorázový poplatek ve výši Kč + DPH, se společností CNC Soufrez s.r.o., IČ: , se sídlem Sportovní 384, Fulnek, jako budoucími oprávněným. 2177/113/18 Mat. č. 15 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovodní přípojku na pozemku parc. č. 1393/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú.fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 100 Kč za každý započatý m 2 + jednorázový poplatek ve výši Kč + DPH, s panem , s panem a panem , jako budoucími oprávněnými. 2178/113/18 Mat. č doporučuje ZMF uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/203/i/2018/Ja na části pozemků parc. č. 913/1, 922/1 a 959/5, vše v k.ú. Jerlochovice, mezi Moravskoslezským krajem, IČ: , se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: , se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, jako darujícím a Městem Fulnek, IČ: , se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek jako obdarovaným. 2179/113/18 Mat. č ruší usnesení Rady města Fulneku č. 2215/111/18 ze dne rozhodla uzavřít nájemní smlouvu o nájmu bytu k bytu č. 3 v domě na ulici Fučíkova č.p. 165 ve Fulneku o velikosti 30,63 m 2 s paní , na dobu určitou od do Nájemné činí Kč/měsíc. Strana 6 (celkem 7) Usnesení ze 113. schůze RMF ze dne

7 2180/113/18 Mat. č. 18 zveřejnit záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 8/7 jiný nebytový prostor o výměře 192,37 m 2 v 1. NP domu na nám. Komenského č.p. 8 v obci a k. ú. Fulnek, a podílu na společných částech domu o velikosti ideálních 18280/56496, na dobu neurčitou, panu Milanu Hlavatému, se sídlem 1. máje č.p. 100/7, Odry, IČ: , za účelem provozování prodejny drogerie při minimální ceně nájemného 800 Kč bez DPH/m 2 /rok. 2181/113/18 Mat. č schvaluje 1.1 změnu rozpočtu města Fulneku na rok rozpočtové opatření č. 16/2018, spočívající v: přesunu finančních prostředků ve výdajové části z ORJ 6 - Rezervy a ODPA Ostatní činnosti jinde nezařazené na ORJ 1 - Odbor investic a životního prostředí a ODPA Sportovní zařízení v majetku obce na investiční výdaj ve výši Kč, přesunu finančních prostředků ve výdajové části z ORJ 6 - Rezervy a ODPA Ostatní činnosti jinde nezařazené na ORJ 2 - Odbor vnitřních věcí a ODPA Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na neinvestiční výdaj ve výši Kč, přesunu finančních prostředků na ORJ 1 - Odbor investic a životního prostředí a ODPA Ostatní záležitosti pozemních komunikací z neinvestičních výdajů na investiční výdaj ve výši Kč, přesunu finančních prostředků ve výdajové části na ORJ 2 - Odbor vnitřních věcí a ODPA Požární ochrana - dobrovolná část z investičních prostředků na neinvestiční ve výši Kč, přesunu finančních prostředků ve výdajové části z ORJ 6 - Rezervy a ODPA Ostatní činnosti jinde nezařazené na ORJ 2 - Odbor vnitřních věcí ODPA Požární ochrana - dobrovolná část na neinvestiční výdaj ve výši Kč. 2182/113/18 Mat. č. 20 uzavřít smlouvu o dodávce vody z vodovodu PV číslo mezi městem Fulnek a firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava, IČO: Strana 7 (celkem 7) Usnesení ze 113. schůze RMF ze dne

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne 27.09.2018 čís. 2260/118/18-2274/118/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 120. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2281/120/ /120/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 120. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2281/120/ /120/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 120. schůze Rady města Fulnek konané dne 22.10.2018 čís. 2281/120/18-2313/120/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 72/4/18-95/4/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 72/4/18-95/4/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 4. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.12.2018 čís. 72/4/18-95/4/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodrţení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1915/101/ /101/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1915/101/ /101/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 101. schůze Rady města Fulnek konané dne 26.03.2018 čís. 1915/101/18-1934/101/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 104. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1945/104/ /104/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 104. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1945/104/ /104/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 104. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.04.2018 čís. 1945/104/18-1972/104/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 111. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2085/111/ /111/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 111. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2085/111/ /111/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 111. schůze Rady města Fulnek konané dne 30.07.2018 čís. 2085/111/18-2133/111/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení. ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení ze 43. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.04.2016 čís. 847/43/16-856/43/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1249/65/ /65/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1249/65/ /65/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 65. schůze Rady města Fulnek konané dne 01.02.2017 čís. 1249/65/17-1268/65/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1161/61/ /61/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1161/61/ /61/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 61. schůze Rady města Fulnek konané dne 28.11.2016 čís. 1161/61/16-1183/61/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1576/86/ /86/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1576/86/ /86/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 86. schůze Rady města Fulnek konané dne 14.09.2017 čís. 1576/86/17-1616/86/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 116. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2212/116/ /116/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 116. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2212/116/ /116/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 116. schůze Rady města Fulnek konané dne 17.09.2018 čís. 2212/116/18-2249/116/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 96. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1777/96/ /96/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 96. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1777/96/ /96/18 MĚSTO FULNEK Usnesení z 96. schůze Rady města Fulnek konané dne 22.01.2018 čís. 1777/96/18-1815/96/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 01.10.2015 čís. 531/29/15-540/29/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 44/4/19-66/4/19

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 44/4/19-66/4/19 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 11.02.2019 čís. 44/4/19-66/4/19 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1006/51/ /51/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1006/51/ /51/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 51. schůze Rady města Fulnek konané dne 08.08.2016 čís. 1006/51/16-1035/51/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2014 čís. 58/03/14-93/03/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 96/5/19-155/5/19

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 96/5/19-155/5/19 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. schůze Rady města Fulnek konané dne 21.01.2019 čís. 96/5/19-155/5/19 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o ochraně

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1184/62/ /62/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1184/62/ /62/16 MĚSTO FULNEK Usnesení z 62. schůze Rady města Fulnek konané dne 19.12.2016 čís. 1184/62/16-1212/62/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 857/44/16-890/44/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 857/44/16-890/44/16 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 44. schůze Rady města Fulnek konané dne 09.05.2016 čís. 857/44/16-890/44/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2604/113/ /113/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2604/113/ /113/14 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.09.2014 čís. 2604/113/14-2628/113/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 33. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 590/33/15-644/33/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 33. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 590/33/15-644/33/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 33. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.11.2015 čís. 590/33/15-644/33/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 951/49/16-989/49/16

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 951/49/16-989/49/16 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 49. schůze Rady města Fulnek konané dne 18.07.2016 čís. 951/49/16-989/49/16 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodrţení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 1/ Kontrola usnesení 15/80 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/15 15/81 s

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

USNESENÍ Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 10.10.2018

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne 30.10.2013 cis. 1349/47/13-1373/47/13 Up ravena verze pro zvercj neni z diivod u dodrzeni pfi mere nosti zverejfiovani osobnich udaj

Více

U S N E S E N Í. 67. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 67. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 67. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 9. 5. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 01/01/14-15/01/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 01/01/14-15/01/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 10.11.2014 čís. 01/01/14-15/01/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.10.2018 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. schůze rady města program 1. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení. z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 49. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.09.2012 čís. 1249/49/12-1280/49/12 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 40. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 15. srpna 2016 čís. 481/40 495/40 1/5 481/40 Rada městského obvodu Martinov 15. srpna 2016

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 č. 124 u p r a v e n á v e r z e a) výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3 o Používání

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 324/18/15-389/18/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 324/18/15-389/18/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 18. schůze Rady města Fulnek konané dne 15.06.2015 čís. 324/18/15-389/18/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala 25.11.20109:00 (usn.č. 0001/1 - usn.č. 0011/1) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 13.12.2017 v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Právní a organizační 83/1.1 Výběr dodavatele v zadávacím řízení k veřejné

Více

Informace o přijatých usneseních z 10. schůze Rady města Šluknov konané dne 3. dubna 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních z 10. schůze Rady města Šluknov konané dne 3. dubna 2019 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice oznamuje ve smyslu ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o n

Více

U S N E S E N Í. z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016

U S N E S E N Í. z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016 U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016 357 - Rada města Zlatých Hor 1. zrušila své usnesení č. 340/1e/37 ze dne 9. května 2016. 2. schválila a) záměr propachtovat

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 68. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1278/68/ /68/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 68. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1278/68/ /68/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 68. schůze Rady města Fulnek konané dne 20.02.2017 čís. 1278/68/17-1303/68/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

P Ř E H L E D U S N E S E NÍ

P Ř E H L E D U S N E S E NÍ Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E NÍ z 1. schůze Rady m ěsta Mo helnice, která se konala dne 05.11.2018 o d 15:15 ho din v kanceláři starosty 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. zasedání Rady

Více

Usnesení. z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne

Usnesení. z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 23. řádné schůze Rady města Fulneku konané dne 20.09.2011 čísl. 601/23/11-655/23/11 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne

Usnesení. z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne MĚSTO FULNEK Usnesení z 52. řádné schůze Rady města Fulnek konané dne 16.10.2012 čís. 1287/52/12 1326/52/12 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

z 6. schůze Rady města Zlatých Hor konané dne 11. března 2019

z 6. schůze Rady města Zlatých Hor konané dne 11. března 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Zlatých Hor konané dne 11. března 2019 61 - Rada města Zlatých Hor Ceník za služby a zboží poskytované Městskými kulturními zařízeními města Zlatých Hor platný od

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í bere na vědomí schvaluje bere na vědomí doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí schvaluje schvaluje schvaluje schvaluje

U S N E S E N Í bere na vědomí schvaluje bere na vědomí doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí schvaluje schvaluje schvaluje schvaluje U S N E S E N Í z 25. schůze Rady obce Bystřice konané dne 13.12.2011 v 15:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici Rada obce Bystřice projednala a: 693/25/11 bere na vědomí

Více

Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 160. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 5. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 160. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 5. 4. 1 z 5 6.4.2018 9:07 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 160. schůze Rady městského obvodu která se konala 5. 4. 2018 10:00 (usn. č. 6489/160 - usn. č. 6493/160) Bc. Martin Bednář

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 48. schuze Rady mesta tu denky kona ne dne 13.11.2013 cis. 1374/48/13-1412/48/13 Upravena verze pro zve rejneni z duvodf do drzeni primefenosti zvefejfiovani osobnich udaj f

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne

Město Horažďovice. Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 05.10.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 08. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

informaci o průběhu stavby Stavební úpravy AZ Bělská vč. výstavby chodníku, Ostrava Hrabová.

informaci o průběhu stavby Stavební úpravy AZ Bělská vč. výstavby chodníku, Ostrava Hrabová. z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 1. 10. 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 95/2212.) Rada městského

Více

rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová, kterými se

rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová, kterými se z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 3. 10. 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 47/1042.) Rada městského

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady města Žatce konané dne 22.6.2015 Usnesení č. 552 /15-607 /15 552/15 Schválení programu 553/15 Kontrola usnesení 554/15 Informace o investičních akcích 555/15 Žádost

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019

Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019 Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019 1/ Kontrola usnesení 16/124 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtová opatření 16/125 s c h v a

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 16. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 16. jednání Rady města Žatce konané dne 16.9.2019 Usnesení č. 638 /19-667 /19 638/19 Schválení programu 639/19 Kontrola usnesení 640/19 Informace o investičních akcích odboru rozvoje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. května 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. května 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. května 2013 č. 150 u p r a v e n á v e r z e změnu odpisového plánu pro rok 2013 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1334/69/17 1) schvaluje program 69. schůze rady

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 24. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 19. 08. 2019 1 Pronájem prostor soužících k podnikání ve stavbě č. p. 26 RM-24/2019/1 Rada města Moravské Budějovice projednala a: a)revokuje

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 133. schůze R ady m ěsta Mohelnice, která se konala dne 08.10.2018 o d 15:15 ho din v kanceláři starosty 2620/133/RM/2018 Schválení programu 133. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.05.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více