Péče o pohledávky. Ing. Jiřina Mevaldová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o pohledávky. Ing. Jiřina Mevaldová"

Transkript

1 Péče o pohledávky Ing. Jiřina Mevaldová

2 Bankovní sektor ČR K zde působí: 44 bank (včetně zahraničních poboček) 13 družstevních záložen 18 zastoupení zahraničních bank 54 pojišťoven (včetně zahraničních poboček) 9 penzijních fondů Údaje ČNB

3 Další instituce finančního trhu Leasingové společnosti Investiční společnosti Investiční fondy Podílové fondy Obchodníci s cennými papíry

4 Údaje ČNB z Dluhy českých domácností 1,123 bil. Kč Meziroční nárůst 56 mld. Kč Zadluženost podniků 954,2 mld. Kč Meziroční nárůst 28,7 mld. Kč Jednodenní vklady domácností u bank a finančních institucí 1,109 bil. Kč Meziroční nárůst o 77 mld. Kč

5 Ministerstvo pro místní rozvoj data k datu Celkový objem hypotečních úvěrů (nesplacená jistina) 673,3 mld. Kč Z toho občané 553,5 mld. Kč

6 Klasifikace pohledávek (opatření ČNB) Třídění pohledávek z úvěrů, které byly poskytnuty klientům, a to podle výše předpokládaných rizik a případných ztrát. Klasifikace pohledávek z poskytnutých úvěrů je podkladem pro tvorbu rezerv a opravných položek, které si banka vytváří pro krytí případných ztrát z úvěrové činnosti.

7 Klasifikace pohledávek (opatření ČNB) Pohledávky z úvěrů banky třídí do těchto skupin: 1. standardní pohledávky méně než 30 dní po LS (není důvod pochybovat o včasném splacením celého úvěru, úroků a poplatků), 2. sledované pohledávky >30 a < 90 dní po LS (dá se předpokládat, že vše bude splaceno v plné výši, ale došlo ke zhoršení kritérií vyjadřujících splácení úvěru, úroků a poplatků od doby, kdy byl úvěr poskytnut), 3. nestandardní pohledávky > 90 a < 180 dní po LS (nesou značný stupeň rizika, splacení v plné výši je nejisté), 4. pochybné pohledávky >180 a < 360 dní po LS (splacení v plné výši je vysoce nepravděpodobné, částečné splacení pohledávky je možné), 5. ztrátové pohledávky 360 a více dní po LS (nenávratné nebo návratné pouze částečně ve velmi malé hodnotě).

8 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost představuje minimální výši kapitálu, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat, a názorně ilustruje, jakou část kapitálu vložili do banky sami její vlastníci, aby byla finančně silná, důvěryhodná a stabilní. S vyšší kapitálovou přiměřeností je finanční stabilita banky vyšší a zvyšuje se pravděpodobnost, že banka bude schopná dostát svým závazkům. Hodnota kapitálové přiměřenosti by neměla klesnout pod 8 %. Kapitálová přiměřenost českého bankovního sektoru měla v posledních letech rostoucí trend a v roce 2011 překračuje 15 %. Hodnoty kapitálové přiměřenosti bank lze nalézt na webu ČNB.

9 Fond pojištění vkladů Ze zákona jsou pojištěny vklady občanů i firem u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Pojištěny jsou v korunách i cizí měně včetně úroků do výše maximálně eur, v přepočtu zhruba 2,5 milionu Kč, na jednoho klienta u jedné banky, spořitelny nebo záložny. Pojištěny jsou běžné, spořicí, termínované a vkladové účty a vkladní knížky. Nepojištěné jsou např. směnky, dluhopisy, podílové listy. Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank jsou také pojištěny, ale v systému pojištění země, kde má příslušná mateřská banka sídlo. Pojištění vkladů v zemích EU je stejně jako v ČR 100 procent, nejvýše ovšem eur na jednoho klienta v jedné bance

10 Akvizice nebo boj o klienta Každá banka, pojišťovna, leasingová či investiční společnost Chce získat perspektivního klienta a Chce mu prodat své produkty a A to pokud možno opakovaně a s přiměřeným ziskem

11 Jenže je v tom háček Každá finanční instituce má svůj obchodní plán (a to ambiciózní) Každá chce získat co nejvíce bonitních klientů a prodat jim co nejvíce svých produktů Konkurence je tvrdá Musí tedy zaujmout, odlišovat se, podbízet se kvalitními a levnými produkty a špičkovým servisem

12 Co je to bonita? Bonita klienta vyjadřuje úvěruschopnost klienta a jeho spolehlivost splácet závazky Bonitu klientů si zjišťují banky, úvěrové společnosti, pojišťovny, leasingové společnosti či firmy-dodavatelé Čím vyšší bonita klienta, tím nižší pravděpodobnost selhání - defaultu

13 Bonitní klient Jak ho poznáme? Má zájem o naše produkty Má zdroje na jejich splácení Dodržuje veškeré dohody a jejich podmínky Stane se naším dlouhodobým klientem

14 Klientské segmenty Segmentace klientely Retail (spotřebitelské úvěry) Hypotéky SME (Small and Medium Enterprise) Corporate Top corporations Najít pro každého klienta ten správný bankovní produkt

15 Ověřování dat Vše co nám klient říká je třeba si ověřit Ze všech dostupných zdrojů Stupeň ověřování dat je přímo úměrný velikosti nabízeného úvěru a jeho účelu Data a informace ověřujeme v každém stádiu obchodu

16 Prověření klienta před poskytnutím úvěru Registry Obchodní a insolvenční rejstřík Web, tisk Majetkové poměry klienta Finanční výkazy, výroční zprávy, podnikatelský záměr Katastr nemovitostí

17 Zdroje informací Informace od klienta (o ekonomických a majetkových poměrech) Bankovní a nebankovní registry Veřejně dostupné informace - sláva internetu (vše si můžeme vygooglit ) Justice.cz Obchodní rejstřík Insolvenční rejstřík ARES (administrativní registr ekonomických subjektů) Výpis z KN atd.

18 EXTERNÍ KREDITNÍ REGISTRY Registry primárně vznikají a slouží za účelem sledování bonity a důvěryhodnosti klientů Existují dva základní typy registrů - pozitivní a negativní, případně kombinace obou variant

19 Výhody registrů Díky informacím z registrů můžeme pro většinu úvěrových produktů a služeb značně urychlit proces pro posuzování žádostí. Klient, u kterého nalezneme záznamy o jeho pozitivní platební historii, je jako žadatel při posuzování žádosti o úvěrový produkt zvýhodněn, není již totiž pro banku neznámou tudíž rizikovou osobou. Z dlouhodobého hlediska nám registry pomáhají lépe plánovat a odhadovat rizikovost jednotlivých klientů, což pro řádné klienty znamená například poskytnutí obchodu s nižší úrokovou sazbou. Dále nám také umožňují lépe rozpoznat podvodné jednání a předejít refinancování špatných klientů. Řádní klienti nebudou v budoucnu financovat nedůvěryhodné dlužníky se špatnou platební morálkou.

20 Trendy registrů Mezi významné trendy registrů poslední doby patří připojení společností z různých sektorů, které se dotazují do více registrů současně a zvyšující se počet kladných ohlasů veřejnosti. Finační instituce automatizatizují sběry dat z externích zdrojů a začleňují je do schvalovacích procesů, otevírají se většímu riziku a zároveň ovšem také díky registrům zaznamenávají snižující se ztráty.

21 CRÚ (ČNB) Charakter registru Bankovní (banky) Souhlas klientů Druh informací o klientech Druh klientů NE Pozitivní i negativní informace FOP & PO

22 CRÚ Vznikl v roce 2002 na základě spolupráce ČNB s Českou bankovní asociací (ČBA). Jeho provozovatelem je ČNB a tato monetární autorita garantuje provozování a další rozvoj CRÚ, tj. informačního systému, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob rezidentů i nerezidentů. Účastníky CRÚ jsou všechny banky i pobočky zahraničních bank působící na území České republiky a další osoby, o nichž to stanovuje zákon. Informace mají charakter bankovního tajemství a jsou aktualizovány jedenkrát měsíčně a dotazy jsou zpracovávány v online režimu.

23 Centrální registr úvěrů CRÚ je provozován podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 38a, odst. 2. Do CRÚ zasílají údaje o svých klientech banky, pobočky zahraničních bank a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Do systému nejsou zahrnuty finanční úřady, leasingové společnosti, nebankovní finanční instituce apod.

24 Jsou v CRÚ evidovány údaje od jiných subjektů než jsou banky? Jsou zde evidovány veškeré úvěrové pohledávky bez ohledu na to, zda jsou spláceny nebo ne (tzn. pozitivní i negativní údaje). Úvěrovými pohledávkami se rozumí: čerpané úvěry, vč. kontokorentních, nepovolené debety na běžných účtech, poskytnuté úvěrové rámce a přísliby, poskytnuté záruky a ručení, poskytnuté záruky z akreditivů

25 CRÚ aktualizace dat Údaje v CRÚ se aktualizují v měsíční periodicitě. Údaje platné k ultimu příslušného měsíce jsou k dispozici uživatelům cca 25. den následujícího měsíce. Změny, ke kterým dojde v průběhu měsíce (tzn. např. splacení pohledávky, vznik nové pohledávky apod.), se tudíž objevují v databázi nejdříve cca 25 dnů po skončení měsíce, ve kterém k dané změně došlo. Údaje v CRÚ jsou archivovány po dobu 10 let od splacení pohledávky, aby banky měly k dispozici historii svých klientů. CRÚ uchovává veškeré zaslané záznamy, tj. i když byl úvěr splacen, zůstává evidován v databázi po dalších 10 let. Bankám jsou k dispozici údaje evidované v databázi po dobu 10 let od splacení pohledávky. Výmaz banka provádí pouze v případě chybně zaslaných údajů.

26 CBCB (BRKI) Charakter registru Souhlas klientů Druh informací o klientech Druh klientů Bankovní (členové 21 bank) NE Pozitivní i negativní informace FOO & FOP

27 Bankovní registr klientských informací BRKI Provozovaný společností CBCB (Czech Banking Credit Bureau, a.s.) monitoruje a shromažďuje pozitivní a negativní informace o klientovi, tzn. jeho bonitě, platební morálce i důvěryhodnosti v rozsahu, který stanovuje Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění následujících změn. Vznikl v roce 2001 vstupem těchto pěti akcionářů: Komerční banka, a.s.; Česká Spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.; GE Money Bank, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Je základním nástrojem ekonomik evropské unie, potažmo zemí celého světa, kde aktivně využívají sdílených informací. Negativní záznam představuje porušení platební morálky, popř. delikvenci. Naopak pozitivní záznam nás informuje o kreditních operacích a všech poskytnutých obchodech (i neposkytnutých ve formě žádosti), jeho druhu i výši. Tyto informace mají charakter bankovního tajemství.

28 LLCB (NRKI) Charakter registru Souhlas klientů Druh informací o klientech Druh klientů Nebankovní (splátkové a leasingové společnosti) ANO Pozitivní i negativní informace FOO & FOP

29 Nebankovní registr klientských informací NRKI Vznikl v roce 2004 jako zájmové sdružení právnických osob LLCB, z.s.p.o (27 členů). Jeho základním účelem je vzájemné informování bankovních institucí o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů na základě jejich klientského souhlasu. Bankovní instituce si tak mezi sebou mohou předávat informace o jednotlivých závazcích klientů, zda jsou řádně a včas plněny. Nebankovní registr zpracovává informace o fyzických osobách (FOO) a fyzických osobách podnikatelích (FOP). Tyto informace mají charakter bankovního tajemství.

30 SOLUS (FO+IČ) Charakter registru Souhlas klientů Druh informací o klientech Druh klientů Nebankovní (25 členů, splátkové a leasingové společnosti, operátoři, banky apod.) ANO Negativní informace FOO & malí podnikatelé

31 Výhody SOLUS SOLUS aktivně přispívá v těchto oblastech: Prevence předlužování klientů Zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti Prevence růstu počtu dlužníků z prodlení Snižování potenciální finanční ztráty věřitelů Přínos pro členy v oblasti řízení obchodních rizik

32 Obchodní rejstřík Vyhledávání podle IČ, RČ Zachycuje vazby mezi firmami Lze zobrazit angažmá osob v různých společnostech Důležitý pro zmapování aktivit členů statutárních orgánů u našich klientů

33 Insolvenční rejstřík Nezastupitelný pomocník při sledování kvality portfolia finančních institucí Umožňuje rychlou reakci přihlášení se do insolvenčního řízení Lze zde monitorovat průběh insolvenčního / konkurzního řízení

34 Klient prošel Úvodní prověřovací procedury jsou za námi Liší se dle segmentace klienta U všech klientů se kontrolují Registry Obchodní a insolvenční rejstřík SME, FOP Zde už prověřujeme finanční výkazy Výsledky vyhovují matematickým modelům pro daný segment a předmět podnikání

35 Bonita klienta a ratingové nástroje Individuální hodnocení klienta Rating používá se zpravidla pro firmy či podnikatele Portfoliové hodnocení klienta (často v souvislosti s daným produktem) Scoring velmi často vyvinutý a používaný pro automatizovaná rozhodnutí používá se zpravidla pro fyz.osoby a domácnosti

36 Máme bonitního klienta Jak s ním budeme dál pracovat? Poskytneme mu požadovaný produkt Kontrola plnění podmínek obchodu, včetně odkládacích podmínek Průběžný monitoring obchodu Kontrola splátkové disciplíny Plnění covenantů Vše je o.k. obě strany jsou spokojené (obchod je možné zopakovat ) Něco se pokazilo a máme ohroženou pohledávku (klasifikovanou, delikventní)

37 Úvěrový proces a organizace - životní cyklus úvěru Akvizice Získání klienta a představy o jeho potřebách Návrh konstrukce obchodu Příprava úvěrového návrhu Schvalová ní Zjištění bonity klienta Úvěrová analýza Zhodnocení rizik a návrh jejich ošetření Rozhodnutí o přijetí úvěrového rizika Administrace Příprava, odsouhlasení a podpis smluvní dokumentace Kontrola splnění podmínek Načerpání úvěru Monitoring Pravidelný monitoring plnění podmínek Revize vývoje ekonomiky klienta a splácení úvěru

38 Úvěrový proces a organizace - organizace a role v úvěrovém procesu Úvěrový proces bývá ve finančních institucích rozdělen mezi jednotlivé útvary obchod, risk management a správu/administraci Jednotlivé role/funkce v procesu mohou být různě kumulované či sdružené Role obchodu a posuzování rizika/schvalování musí být jasně oddělena a řízena zvlášť - nezávisle na sobě

39 Zajištění úvěrů veškerá opatření s cílem zajistit řádné splácení úvěru prověrka úvěrové způsobilosti limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty diversifikace rizika kontrola úvěrového subjektu a objektu zástavní právo v případě neplnění závazků dlužníka má banka právo uspokojit své pohledávky zpeněžením zástavy

40 Zástava Nemovitost (lokalita, vlastník, vlastnické vztahy, technický stav, přístupové cesty, věcná břemena atd.) Movitá věc (technologické celky; zápis do registru movitých zástav vedených notáři) Cenný papír (nejčastěji směnka, akcie, ale také skladištní listy apod.) Pohledávka nebo právo (velice častá je zástava pohledávek)

41 Podmínky vzniku zástavního práva Uzavření zástavní smlouvy u nemovitostí - vklad zástavního práva do katastru nemovitostí u movitých věcí zápis do rejstříku movitých zástav, odevzdání zastavené věci věřiteli u cenných papírů předání nebo registrace zástavního práva

42 Shrnutí Prověření klienta před poskytnutím úvěru Monitorování aktivních obchodů Systém včasného varování Převod ke specialistům na vymáhání Spolupráce s externisty Zpětná vazba do obchodní sítě

43 Monitorování aktivních obchodů Splátková disciplína Plnění covenantů Finanční vývoj společnosti Zakázková náplň Změny ve vlastnické struktuře

44 Systém včasného varování Rychlé řešení je správné řešení Jakmile dojde k 1. problému se splátkou, nesplněním podmínky, ptáme se proč!!! Odhalit příčinu problému Najít řešení problému

45 Převod ke specialistům na vymáhání Nadhled a nezávislý pohled na řešení obchodu (neschvalovali jej, nebudou postižení za neplnění plánu) Zkušenosti s vyjednáváním s problematickými klienty Bohaté zkušenosti s řešením obdobných případů Speciální pravomoce a postupy

46 Work-out Odpovídá za vymáhání aktiv u problémových klientů banky. V rámci vymáhání aktiv provádí zejména analýzu možností vymáhání, volí optimální vymáhací strategii a zajišťuje její implementaci v souladu s platnou legislativou, zájmy a cíli banky. Analyzuje angažovanost u klientů s nebezpečím delikvence. Připravuje řešení pro klienty s ohroženými úvěry. Zajišťuje a řídí v oblasti vymáhání pohledávek spolupráci s externími společnostmi a příslušnými orgány. Řídí systém oceňování zajištění v rámci úvěrového procesu.

47 V čem je Work-out jiný Specialista W-O provede nezávislé ohodnocení obchodní a finanční situace u klienta a navrhne nejvhodnější postup vůči tomuto klientovi. Motivací W-O je ošetření rizik banky a minimalizace finančních ztrát z poskytnutých úvěrů. Specialisté W-O mají praktické zkušenosti při vyjednávání s problematickými klienty a s realizací zajišťovacích prostředků.

48 Spolupráce s externisty Vymáhání drobných nezajištěných pohledávek Advokátní kanceláře (zejména u klientů, kde se vedou mezinárodní spory) Spolupráce s exekutory, správci konkurzních podstat, notáři

49 Zpětná vazba do obchodní sítě Ti na konci vědí, co se na začátku udělalo špatně Návrh pro obchodní síť jak to dělat lépe : Úprava metodiky Nastavení nových produktů Jak efektivně zajistit pohledávku Podklady pro reporty (dopad do scóringová fce) % klasifikovaných pohledávek Průměrná vymožená hotovost z toho kterého druhu pohledávky a zajištění Doba trvání konkurzu a jeho výtěžnost Atd.

50 Konééc Děkuji Vám za pozornost

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce:

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více