ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================="

Transkript

1

2 ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, Ledeč nad Sázavou DIČ CZ prohlašuje jako výrobce, že níže uvedené zařízení název: ruční vzduchová stříkací pistole nízkotlaká typ: EST 111, EST 211, EST 311, EST 121, EST 221, EST 321, EST 113, EST 213, EST 314 účel použití: nanášení tekutých nátěrových hmot je ve shodě s následujícími technickými předpisy a harmonizovanými normami NV č.24/2003 Sb. a NV č.23/2003 Sb. (98/37/ES, 94/9 EHS) ČSN , ČSN , ČSN ISO 3746, ČSN ISO 5349, ČSN EN 1050, ČSN EN 563, ČSN EN , ČSN EN 1953, ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN NV č. 502/2000 Sb. a je konstruováno jako zařízení skupiny II, kategorie 3 ve smyslu NV č. 23/2003 Sb. s označením Posouzení shody bylo provedeno podle 12, odstavec 3, písmeno a zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a jeho vlastnosti splňují požadavky výše uvedené. Výrobce má certifikovaný SMJ podle ČSN EN ISO 9001:2001. Prohlášení je vydáno odpovědnou osobou: Koukol Jiří, ŘJC podpis: V Ledči nad Sázavou dne: E CZ rev: /4

3 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...4 POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ...5 TECHNICKÉ PARAMETRY...6 UVEDENÍ DO PROVOZU...6 U SEŘÍZENÍ PISTOLE...6 OBSLUHA...7 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ...8 PŘÍSLUŠENSTVÍ...9 ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ...9 BALENÍ VÝROBKŮ...9 LIKVIDACE...9 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY...9 ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE...9 KOMBINACE TRYSKOVÝCH SOUSTAV...10 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ...11 SPECIFIKACE DÍLŮ...12 VYOBRAZENÍ DÍLŮ...13

4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Pro stříkání a manipulaci s hořlavými kapalinami platí příslušné normy. Prostory a místnosti, kde se s nátěrovými hmotami pracuje musí být s ohledem na třídu hořlavosti nátěrových hmot označeny a upraveny ve smyslu platných norem a předpisů. Pokud se stříkací pistole používají a provozují v jiných zemích platí pro ně místní normy a předpisy. V důsledku proudění vzduchu a kapalin může za určitých okolností dojít k vývinu elektrostatického náboje (elektřiny). Toto může mít při vybíjení za následek tvoření jisker nebo plamenů. Aby se tomuto zabránilo je nutné zvláště pro nátěrové hmoty s bodem vznícení pod 21 o C (nitra, acetonové NH a pod.) a některé nátěrové hmoty II.. třídy hořlavosti předehřáté na vyšší teplotu používat hadice se zaručeným elektrostatickým svodem - nutno zajistit si certifikované hadice s tímto označením. U p o z o r n ě n í Základní provedení pistolí nepoužívejte pro rozpouštědla ze skupiny chlorovaných uhlovodíků např trichlorethan a metylchlorid mohou vyvolat chemickou reakci s hliníkem a také s galvanickými resp. pozinkovanými díly a vytvořit tak třaskavou směs, která může vést až k explozi. Vibrace a hlučnost Hodnota vibrací přenášených na ruce nepřekračuje nejvyšší přípustnou hodnotu dle NV 502/2000 Sb. Hladina hluku je závislá na velikosti tryskové soustavy a na hodnotě vstupního tlaku, která se pohybuje v rozmezí 80 90dB(A). Dovolená přípustná hladina hluku dle Sbírky zákonů č. 502/2000 je 85dB(A) a proto je nutno používat ochranných pracovních prostředků na ochranu sluchu. Práce s pistolí Stříkací pistole pracuje s tlakem do 6 bar. Proto nikdy nedávejte ruku nebo prsty před pistoli. Při montáži nebo demontáži trysky, resp. při jejím čištění nebo při přerušení práce buďte velmi opatrní a zajistěte, aby byla pistole vždy zabezpečena proti možnému spuštění. Tak zabráníte možnému následnému úrazu. Ochrana osob při práci Pro stříkání a manipulaci s aplikačními materiály a při čištění zařízení dodržujte pokyny výrobců těchto materiálů. K ochraně pokožky, dýchacích cest a zraku používejte ochranné pracovní pomůcky (oděvy, rukavice, respirátory, ochranné masky, resp. dýchací přístroje, ochranné brýle, ochranné krémy a pod.). U p o z o r n ě n í Všichni pracovníci, kteří jsou obsluhou a údržbou zařízení pověřeni, musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a s návodem pro obsluhu a údržbu zařízení. 4

5 POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ Vzduchová stříkací pistole EST 213 je pistole se spodním tlakovým přívodem NH. Pistole má kompletní nerezovou cestu pro NH. Je předurčena pro aplikace nástřiku NH metodou vzduchového rozprašování v průmyslu, autolakovnách, plastikářství, zpracování dřeva, keramickém průmyslu, především však pro aplikaci základových barev, smaltů a glazur všude tam, kde je potřebný zvýšený výkon pistole. Vzhledem k předurčení pistole je pistole EST 213 dodávaná standardně s tvrzenou tryskovou soustavou, která má prokazatelně delší životnost. Dotahovací ucpávka jehly umožňuje mechanické dotažení a tím prodloužení času mezi servisními opravami. Speciální řešení trysky oceníte při výměně tryskové soustavy, kdy při menší síle dotažení trysky do pistole, která se doporučuje 10 Nm, docílíte bezpečnější těsnění dosedacích ploch. Tato pistole se vyznačuje velmi dobrým držením a vyvážením v ruce stejně jako snadnou méně unavující manipulací. Stříkací pistolí lze nanášet všechny typy NH, které jsou určeny pro nanášení stříkáním a jejichž chemické složení nenarušuje díly stříkací pistole. Stříkací pistole EST je základní provedení pracující při běžném rozsahu stříkacího tlaku vzduchu Tímto typem pistole je možno zpracovávat tyto typy nátěrových hmot: rozpouštědlové - syntetické, nitro, acetonové, polyuretanové, epoxidové a akrylátové, základové, plniče a vrchní laky. vodou ředitelné - akrylátové, silikátové, silikonové, polyuretanové, keramické glazury, křemičité smalty, popřípadě další podobné typy hmoty. Pistole je zpracována z velmi kvalitních materiálů, tělo pistole je přesný výkovek z letecké slitiny Al, tryskové soustavy jsou standardně z karbonitridované nerez oceli, těsnící kroužky jsou z VITONU. Většina namáhaných součástí je z nerez oceli. Pistole osazené hubicí ST určené především pro stříkání smaltů a glazur mají ucpávku jehly z osinkografitové šňůry. Pistole osazené hubicí ZT určené především pro stříkání základových barev mají ucpávku jehly z PTFE. Pracovní prostředí IE 72 dle ČSN EN Výhody nové pistole vysoká přenosová účinnost, přesahující legislativní požadavky z hlediska životního prostředí vysoká jemnost rozprašování, kvalita rozložení v paprsku patří mezi přednosti nového modelu nová řada modernizovaných tryskových soustav trysková soustava s prodlouženou životností standardně dodávané tryskové komplety s ručním zalapováním vyznačující se dokonalou těsností vysoký stupeň kontroly každého výrobku nerezová cesta pro stříkaný materiál. 5

6 TECHNICKÉ PARAMETRY Maximální povolený vstupní přetlak vzduchu 6 bar (0,6 MPa) Rozsah běžně používaných tlaků vzduchu - pro podávání NH tlakovým způsobem 2-5bar (0,2-0,5 MPa) Průměrná spotřeba vzduchu pro - tlakový přívod NH l min -1 Rozsah výkonu vystříkané NH (závisí na velikosti TS a typu NH) - tlakový přívod NH g min -1 Hmotnost pistole 550 g Připojovací rozměry - přívod vzduchu G 1/4" - přívod NH M14 x 1,5 Po demontáži základního šroubení přívodu vzduchu (možné přímé napojení rychlospojek) vnitřní závit G 1/4" UVEDENÍ DO PROVOZU Před uvedením do provozu je nutno pistoli očistit od konzervačních hmot vhodným odmašťovadlem - prostříknout pistoli rozpouštědlem pro NH, kterou budeme aplikovat. Pistole je z výrobního závodu seřízena a zastříkána (test kvality). Pro přívod rozprašovacího vzduchu použijte hadici: (popřípadě tlakového podávání NH) do 10 metrů se jmenovitou světlostí 8 mm nad 10 metrů se jmenovitou světlostí 9,5 mm Přímé napojení rychlospojek vzduchu na pistoli Konstrukce pistole umožňuje přímé napojení vzduchových rychlospojek na pistoli tak, že demontujeme stávající přívodní šroubení vzduchu z těla pistole a místo něj zamontujeme trn rychlospojky. Tím vzniká kratší pevná část u pažby pistole, což usnadňuje manipulaci se stříkací pistolí (závit pro připojení na přímo je G 1/4"). Výrobce doporučuje používání značkových rychlospojek s malou tlakovou ztrátou a vysokou životností. Rychlospojky používat pouze na nátěrové hmoty vodou ředitelné, které nepotřebují elektrostatický svod. SEŘÍZENÍ PISTOLE Při dodržování základních požadavků údržby nepotřebuje pistole během provozu seřízení. Každá pistole je z výrobního závodu seřízena a zastříkána. Při demontáži a montáži z důvodů výměny tryskové soustavy nebo opotřebovaných dílců je třeba zkontrolovat seřízení následujících prvků. 6

7 Seřízení předstihu spouštění vzduchu před otevřením výtoku NH provedeme po demontáži šroubu dorazu (22) a pružiny (21). Otáčením matice jehly seřizujeme předstih na cca 1 mm (1 otočení matice jehly znamená změnu předstihu o 0,5mm). Správné seřízení je, že nejdříve začne proudit z tryskové soustavy vzduch a pak teprve následuje otevření výtoku NH z trysky. Jinak by došlo k výstřiku hrubých kapek na začátku a na konci střiku a znehodnotil se tak nastříkaný povlak. Matice jehly je na jehle fixována maticí M3. Při jiném seřízení předstihu, než je z výrobního závodu, je nutné pojistnou matice M3 povolit a po seřízení požadovaného předstihu opět dotáhnout. Při neodborné manipulaci můžete poškodit funkci celé pistole. Záruka Vám v tomto případě nemůže být uznána. ucpávka jehly je mechanicky dotahovací. Při netěsnosti je potřebné dotáhnout ucpávku (8) šroubem ucpávky (7) otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček do stavu, kdy ucpávka opět těsní. V případě, že už nelze šroubem ucpávky otáčet a ucpávka stále netěsní, je nutné ucpávku vyměnit za novou po vyšroubování šroubu ucpávky a vyjmutí staré ucpávky. Před vložením nové ucpávky vyčistěte prostor pro ucpávku. Vložte novou ucpávku a zašroubujte šroub ucpávky do pistole tak, aby ucpávka spolehlivě těsnila. Při výměně ucpávky (8) z osinkografitové šňůry doporučujeme vyměnit i podložky (9). U pistole s ucpávkou z PTFE se podložky (9) nemontují. OBSLUHA Důležitým předpokladem kvalitní funkce je seřízení pistole a vhodná údržba. Konstrukce pistole je řešena tak, aby tyto požadavky mohly být snadno dodržovány. Tryskové soustavy jsou vyráběny z nerezu a jako náhradní díly jsou dodávány v kompletu (tryska s jehlou) a jsou ručně zalapovány tak, aby byla dokonalá těsnost při uzavření výtoku NH z trysky. Pro dosažení kvalitního nástřiku je zapotřebí dbát na čistotu tryskové soustavy, zabránění poškození krčku trysky, čistoty a nepoškození velmi přesných otvorů ve vzduchové hubici. Při výměně nebo čištění trysky je nutno trysku dobře utáhnout tak, aby těsnila. Pistole je z výrobního závodu seřízena a zastříkána - test kvality Regulace množství nátěrové hmoty Tato regulace je prakticky doraz, kterým je omezován zdvih jehly a tím je škrcen průtok materiálu v trysce. Tento způsob doporučujeme používat pouze přechodně. Mnohem vhodnější způsob je zvolit si menší tryskový komplet, případně snížit tlak přiváděné NH do pistole (při použití tlakového podávání NH). Regulace tvaru střiku Z otvoru v křidélkách vzduchové hubice vychází vzduch, který zplošťuje tvar paprsku. Jeho množství se reguluje regulačním kolečkem, na kterém je vyznačen způsob funkce. Otáčením doleva se zvětšuje přiváděné množství vzduchu a paprsek se zplošťuje. Pro bezporuchový provoz doporučujeme občas namazání vhodným tukem. 7

8 Regulace přívodu vzduchu do pistole Tato regulace (20) je umístěna v hlavní ose pistole a umožňuje škrcení přiváděného množství vzduchu do pistole, čímž si může obsluha provést snížení tlaku vzduchu pro rozprašování bez nutnosti změny na regulátoru vzduchu v rozvodu. Regulace umožňuje téměř úplné uzavření vzduchu nebo nastavení dle potřeby na okamžitou změnu tlaku vzduchu. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Zásady pro čištění a údržbu Nenechávejte v pistoli ani na povrchu zaschnout nátěrovou hmotu. Její odstranění (při zaschnutí) je obtížné a může dojít k poškození hladkého povrchu. Otvory v tryskové soustavě čistěte s největší opatrností, protože toto je nejdůležitější část, která tvoří kvalitu nástřiku. K čištění nikdy nepoužívejte kovové předměty!!! Občas, podle potřeby, po čištění namažte několika kapkami oleje ložisko páčky a závity regulačních šroubů. Jinak pistole nevyžaduje pro kvalitní práci žádnou zvláštní údržbu. Omytí pistole se provádí v příslušném ředidle odpovídajícímu typu stříkané nátěrové hmoty. Pravidelně čistěte sítka v nádobkách nebo u filtrů pro tlakovou filtraci NH. Doporučený utahovací moment na trysce 10 Nm. U p o z o r n ě n í Pistoli neponořujte trvale do ředidel po ukončení práce. Poškozují se těsnění!!! Zásadně čistěte povrch kartáčkem nebo štětcem!!! Důležité zásady pro kvalitní funkci Správná volba tryskového kompletu podle typu NH a velikosti předmětu (ve speciálních požadavcích doporučujeme se obrátit na servisní službu výrobce). Správně upravený vzduch pro stříkání (bez nečistot, vody a oleje - dokonale filtrovaný). Filtrovaná nátěrová hmota správné viskozity a bez nečistot (dodržujte a řiďte se předpisy výrobců nátěrových hmot). Dobře připravená (vyčištěná a udržovaná) stříkací pistole. Dodržovat doporučené tlaky vzduchu pro rozprašování. 8

9 PŘÍSLUŠENSTVÍ Příslušenství dodávané se zařízením Klíč plochý 1 ks (41) Klíč imbus vel. 6 1 ks (44) Kartáč na čištění 1 ks (45) Háček pistole 1 ks (42) Klíč 8/10 1 ks (43) Doplňující příslušenství na zvláštní objednávku Upínadla hadic Rychlospojky hadic Hadice Regulátor tlaku s odlučovačem Hlavní čistič a odlučovač nečistot ze vzduchu Tlakový zásobník Kompresor Ochranné prostředky pro lakýrníka ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ U každého zařízení je provedena ve výrobním závodě funkční a tlaková zkouška BALENÍ VÝROBKŮ Podle jednotlivých dílů dodávky. LIKVIDACE Po ukončení životnosti dílců resp. pistole je možno po vyčištění odevzdat do tříděného odpadu. Obalové materiály výrobku (K.č viz. vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) likvidujte jako směsný komunální odpad. Použitý papírový obal odevzdejte do odděleného sběru. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY viz. servisní příručka ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE Při mechanickém poškození nebo při hrubém zacházení s výrobkem. Při poškození, opotřebování nebo poruše způsobené nesprávnou či neadekvátní údržbou, abrazí, korozí či použitím nefiremních součástek, materiálů. Při nedovoleném nebo neodborném zásahu do zařízení. Záruka se nevztahuje na dílce spotřebního charakteru jako jsou například těsnící prvky, pružiny a tryska s jehlou, u nichž je opotřebení závislé na abrasivních vlastnostech aplikované hmoty, tlaku a dalších okolnostech. 9

10 KOMBINACE TRYSKOVÝCH SOUSTAV Kombinace tryskových soustav Vzduchová hubice Tryskový komplet Typ Identifikační číslo Typ Identifikační číslo 14S ST S S Z ZT Z Z LE S Tryskový komplet se skládá z trysky s těsnícím kroužkem a jehly s dorazem. Trysky a jehly jsou zlepšeny karbonitridací pro delší životnost. Pistole osazená hubicí ST je určena především pro stříkání smaltů a glazur. Pistole osazená hubicí ZT je určena především pro stříkání základových barev a jim podobných hmot. 10

11 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ Porucha Příčina Odstranění Pistole nestříká nebo stříká přerušovaně Výsledný nástřik prohnutý nebo kyjovitý Výsledný nástřik uprostřed málo barvy Výsledný nástřik málo zploštělý Počátek a konec nástřiku velké kapky uzavřený vývod NH z TZ prázdná nádoba na NH špatně dotažená přívodní hadice NH nedotažená tryska v těle pistole poškozená ucpávka v těle pistole zacpaný otvor v trysce zavřená regulace množství NH nedotažené šroubení přívodu NH, nedotažené těleso filtru použita nevhodná hubice uzavřený přívod vzduchu - uzavřená regulace přívodu vzduchu nečistota v mezikruží hubice a trysky poškozený otvor hubice nebo krčku trysky nečistota v křidélkových nebo pomocných otvorech málo dotažená hubice příliš velké množství vzduchu do křidélek nízký tlak v TZ nebo přeředěná NH vysoký tlak vzduchu na stříkání nízká viskozita NH málo vzduchu do křidélek vysoký tlak na NH v TZ nebo vysoká viskozita nízký tlak vzduchu na stříkání vysoká viskozita malý nebo negativní předstih otevírání vzduchu před otevřením výtoku materiálu z trysky Vzduch vychází z hubice - vývod otevřít - doplnit NH přívod - dotáhnout přívod - správně dotáhnout trysku - vyměnit ucpávku - vyčistit - nastavit regulaci - správně dotáhnout - dle tabulky osadit správnou hubicí Vzduch nevychází z hubice - otevřít přívod - otevřít regulaci vzduchu na pistoli - nečistoty vyčistit,nepoškodit hubici - vyměnit za novou - vyčistit otvory nepoškodit - správně dotáhnout hubici - regulací šíře střiku nastavit správné množství - zvýšit tlak v TZ - upravit - snížit tlak vzduchu - upravit viskozitu dle předpisu výrobce - regulací šíře střiku nastavit vyšší množství - snížit tlak v TZ - upravit - zvýšit tlak -spráně upravit a změřit viskozimetrem - seřídit předstih popis viz. návod 11

12 SPECIFIKACE DÍLŮ Pořadové číslo Název 12 Identifikační číslo Počet kusů 1 Hubice Specifikace dle tabulky Kombinace tryskových 1 2 Tryskový komplet soustav 1 3 Tělo pistole Nedodává se - 4 Páčka Šroub páčky Pouzdro páčky Šroub ucpávky Ucpávka Podložka ucpávky Šroub ucpávky Ucpávka Podložka ucpávky Sedlo kuželky Trubka termoizolační Šroubení - vzduch Těsnění Váleček Kuželka Pružina kuželky Pouzdro O kroužek O kroužek Regulace Pružina jehly Šroub dorazu Šroubení regulace Těsnění Podložka Pouzdro regulace Kolečko regulace Šroub M Šroubení SP "O" kroužek Pouzdro jehly Trn přítlačný Příslušenství dodávané se zařízením 41 Klíč plochý Háček pistole Klíč 8/ Klíč imbus vel Kartáč pouze pro pistole s hubicí ST - pouze pro pistole s hubicí ZT

13 VYOBRAZENÍ DÍLŮ 13

14

15

16 EST+ a. s. Podolí Ledeč nad Sázavou Česká republika N CZ rev: /2

EST 216 vzduchová stříkací pistole

EST 216 vzduchová stříkací pistole Návod pro obsluhu a údržbu Technológie pre pieskovanie, lakovanie a metalizáciu orange 0905 933247 k vzduchová stříkací pistole II 2 GX Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu

Více

EcoGun DSALM. Automatická pistole

EcoGun DSALM. Automatická pistole Automatická pistole EcoGun DSALM Zařízení, určené pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné obsluze automatické pistole může dojít k vážnému

Více

Stříkací pistole STFINIŠ H-868W

Stříkací pistole STFINIŠ H-868W NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŢBU Stříkací pistole STFINIŠ H-868W Zařízení je určeno pro profesionální pouţití. Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při lakování.

Více

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBEK NÁZEV: stříkací pistole prášková TYPE: PRSTEN 031 VARIANTY: ÚČEL POUŽITÍ: ruční nanášení práškových plastů v systému TRIBO JE V SOULADU nařízení vlády (směrnice EU) č. 176/2008

Více

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBEK NÁZEV: TYPE: VARIANTY: stříkací pistole prášková EKP M + Z1 nabíjecí hubice P a Z ÚČEL POUŽITÍ: ruční nanášení práškových plastů v systému TRIBO JE V SOULADU nařízení vlády

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR AUTOLAKÝRNÍK

NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR AUTOLAKÝRNÍK NABÍDKA APLIKAČNÍ TECHNIKA UČEBNÍ OBOR AUTOLAKÝRNÍK EST + a.s. Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad Sázavou Telefon: +420 569 726 097 E-mail: prodej@estplus.cz www.estplus.cz OBSAH 1. stříkací pistole EST 118A

Více

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8 HW 525 L Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L Obj. č. D 322 642 Prosinec 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBEK NÁZEV: ruční vzduchová stříkací pistole nízkotlaká TYPE: EST 111, EST 211, EST 311, EST 121, EST 221, EST 321, EST 113, EST 213, EST 314 VARIANTY: ÚČEL POUŽITÍ: nanášení tekutých

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

F 50 vysokotlaký filtr

F 50 vysokotlaký filtr NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU F 50 vysokotlaký filtr Příslušenství vysokotlakých zařízení. Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod a v něm

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

PN prodlužovací nástavec

PN prodlužovací nástavec NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU PN prodlužovací nástavec Příslušenství stříkacích pistolí. Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

EST 115. Návod. II 3 G. vzduchová stříkací pistole. pro obsluhu a údržbu

EST 115. Návod.  II 3 G. vzduchová stříkací pistole. pro obsluhu a údržbu Návod pro obsluhu a údržbu EST 115 vzduchová stříkací pistole II 3 G U p o z o r n ě n í Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při

Více

Návod k používání pro pěchovací kladiva PK 2, PK3, PK4

Návod k používání pro pěchovací kladiva PK 2, PK3, PK4 PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Návod k používání pro

Návod k používání pro PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

EST 116 vzduchová stříkací pistole

EST 116 vzduchová stříkací pistole NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST 116 vzduchová stříkací pistole II 2 GX Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné obsluze stříkací

Více

Návod k používání. pro sekací kladivo SEK 4-1CA. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

Návod k používání. pro sekací kladivo SEK 4-1CA. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Jednopotrubní dávkovače řady CM a CL jsou mazacím prvkem jednopotrubních centrálních mazacích systémů, které slouží k dávkování zvolených dávek maziva - oleje, tekutého tuku

Více

EcoGun DSA-Z, S, MZ, MS

EcoGun DSA-Z, S, MZ, MS EcoGun DSA-Z, S, MZ, MS Dürr Systems Czech Republic a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: +420 569 726 094, Fax: +420 569 726 096, E-mail: info.cz@durr.com ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBEK NÁZEV:

Více

Stříkací pistole STFINIŠ KL-410 LVLP

Stříkací pistole STFINIŠ KL-410 LVLP NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŢBU Stříkací pistole STFINIŠ KL-410 LVLP Zařízení je určeno pro profesionální pouţití. Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 PŘEDMLUVA Hydraulický agregát byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy a na ochranu stroje pro běžné technologické využití. Přečtěte si pozorně tento Návod pro

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Návod k používání pro

Návod k používání pro PERMON s.r.o. Roztoky 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 111 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání pro

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056 Návod na obsluhu a údržbu Zásobníku na barvu typ FDB 2 Obj. č. D 040 056 Červen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

EcoGun 216 vzduchová stříkací pistole

EcoGun 216 vzduchová stříkací pistole NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EcoGun 216 vzduchová stříkací pistole II 2 GX Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné obsluze

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 5 POKYNY K PROVOZU...3. 5.2.3 Provoz...5 6 ÚDRŽBA...6 7 SKLADOVÁNÍ...6

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 5 POKYNY K PROVOZU...3. 5.2.3 Provoz...5 6 ÚDRŽBA...6 7 SKLADOVÁNÍ...6 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...3 5 POKYNY K PROVOZU...3 5.1 Příprava...3 5.2 Seřízení...4 5.2.1 Seřízení vzoru...4 5.2.2 Seřízení kapaliny (barvy)...4

Více

EST 246 vzduchová stříkací pistole

EST 246 vzduchová stříkací pistole NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST 246 vzduchová stříkací pistole II 2 GX Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné obsluze stříkací

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP

Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP Obj:-č. D 030 185 Stav k 1/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevený zájem o náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupenou stříkací pistolí

Více

EcoGun 119 vzduchová stříkací pistole

EcoGun 119 vzduchová stříkací pistole NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EcoGun 119 vzduchová stříkací pistole II 2 GX Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné obsluze

Více

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBEK NÁZEV: TYPE: metalizační pistole PD 1, LIGHTJET 2001, AD3 M VARIANTY: ÚČEL POUŽITÍ: žárové stříkání plamenem z drátů JE V SOULADU nařízení vlády (směrnice EU) č. 23/2003 Sb.

Více

VZDUCHOVÁ STŘÍKACÍ PISTOLE EcoGun 116

VZDUCHOVÁ STŘÍKACÍ PISTOLE EcoGun 116 NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU VZDUCHOVÁ STŘÍKACÍ PISTOLE EcoGun 116 B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E D P I S Y Pro stříkání a manipulaci s hořlavými kapalinami platí příslušnénormy. Prostory a místnosti, kde

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

Návod k používání pro soupravu SOOR 6

Návod k používání pro soupravu SOOR 6 PERMON s.r.o. Roztoky 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák. Model QD Serials

Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák. Model QD Serials Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák Model QD Serials VAROVÁNÍ - POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ 1. Pro použití pouze školeným personálem, který si přečetl a pochopil pokyny v uživatelské

Více

DVB2. Popis konstrukce a funkce HC 5091 9/99 PŘÍMOŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY. D n 04, 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 5091 2/99

DVB2. Popis konstrukce a funkce HC 5091 9/99 PŘÍMOŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY. D n 04, 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 5091 2/99 PŘÍMOŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY DVB2 HC 5091 9/99 D n 04, 06 p max 2 MPa Q max 40 dm min -1 Nahrazuje HC 5091 2/99 Vestavné provedení - pro našroubování do bloku - max. tlak 2 MPa Provedení pro modulové

Více

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 148 Obj. č. D 322 702 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Návod na obsluhu a údržbu vibrační brusky typ HW 220 Obj. č. D 322 707 Březen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Stříkací pistole STFINIŠ 2004 LVLP

Stříkací pistole STFINIŠ 2004 LVLP NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŢBU Stříkací pistole STFINIŠ 2004 LVLP Zařízení je určeno pro profesionální pouţití. Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při

Více

Návod k používání pro sbíjecí kladivo SK 9-5,6,6A

Návod k používání pro sbíjecí kladivo SK 9-5,6,6A PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600

Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600 Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600 Příklad typového štítku H A W L E A R M A T U R E N Ventiltyp/type of valve Baujehr/Year Nummer/number 1600 DN 150 2008 12 345 typ

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu tryskací zařízení typ DSG (hadice 5 m) Obj. č. D 040 062 a tryskací zařízení typ DSG (hadice 10 m) Obj. č. D 040 096 Stav k 09/00 G 880 183 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Stříkací pistole STFINIŠ KH-200S HVLP

Stříkací pistole STFINIŠ KH-200S HVLP NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU Stříkací pistole STFINIŠ KH-200S HVLP Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce

Více

Stříkací pistole STFINIŠ KL-528 LVLP

Stříkací pistole STFINIŠ KL-528 LVLP NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU Stříkací pistole STFINIŠ KL-528 LVLP Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při

Více

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141. Art.-Nr. D 327 400

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2 HW 141. Art.-Nr. D 327 400 Návod na obsluhu a údržbu příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141 Art.-Nr. D 327 400 Březen 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody RÁZOVÉ UTAHOVÁKY Rázový utahovák 3/8 pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

Více

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com POWAIR0800 2 4 3 1 Fig A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...3 5 SYMBOLY...3 6 MAZÁNÍ...3

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

Stříkací pistole STFINIŠ H-828W mini

Stříkací pistole STFINIŠ H-828W mini NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŢBU Stříkací pistole STFINIŠ H-828W mini Zařízení je určeno pro profesionální pouţití. Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při

Více

stříkací pistole s kompresorem

stříkací pistole s kompresorem stříkací pistole s kompresorem 51.04-PSK-230 CZ 2 5 4 1 7 15 16 6 3 10 8 13 11 12 14 PROTECO nářadí s.r.o. 9 2 1. Tělo stříkací pistole 2. Rozdělovací kroužek vzduchu 3. Vzduchová tryska 4. Tryska 5. O

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

Bezpečnostní symboly použité na stroji

Bezpečnostní symboly použité na stroji Bezpečnostní symboly použité na stroji DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky.

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A

C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A 2e plus s.r.o. Trabantská 270 190 15 Satalice Tel: 281 917 430 Fax: 281 917 435 E-mail: info@2e.cz mobil: 777 349 479 PÍSTOVÝ KOMPRESOR AirCast C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A NÁVOD K

Více

Původní návod k používání

Původní návod k používání Původní návod k používání GREEN WIZARD Rozmetač rašeliny VERZE 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice Tel: 581 616 141, Fax: 581 616 755, E-mail: dakr@dakr.cz,, Web: www.dakr.com

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

EST 118 vzduchová stříkací pistole

EST 118 vzduchová stříkací pistole NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST 118 vzduchová stříkací pistole II 2 GX Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné obsluze stříkací

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž 1.0 Všeobecnì k návodu k použití... 2 2.0 Bezpeènostní upozornìní... 2 2.1 Význam symbolù...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpeènosti...2 3.0 Skladování a doprava... 2 4.0 Popis... 3 4.1 Oblast použití...3

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 1 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 2 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 1.

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français.

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français. Profi S Čeština English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski # 40140 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Dynamic Valve (Dynamický ventil) typ RA-DV Tlakově nezávislý radiátorový ventil

Dynamic Valve (Dynamický ventil) typ RA-DV Tlakově nezávislý radiátorový ventil Dynamic Valve (Dynamický ventil) typ RA-DV Tlakově nezávislý radiátorový ventil Použití RA-DV přímá verze RA-DV je řada tlakově nezávislých radiátorových ventilů, které jsou určené pro použití v dvoutrubkových

Více

Původní návod k používání

Původní návod k používání Původní návod k používání KRH 01 -Ekonomik kolový rozmetač soli VERZE 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnuti a volbu nákupu našeho stroje. Naší snahou bylo zkonstruovat a vyrobit kvalitní

Více

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí PRECIZNÍ NÁŘADÍ» ruko pneumatické nářadí Pneumatické nářadí RUKO Výhody stlačeného vzduchu Síly a rychlosti válců jsou plynule nastavitelné. Vysoké dosažitelné pracovní rychlosti. Pneumatické nástroje

Více

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily BAC 37224 IM-P372-24 CH Vydání 1 BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily Návod na montáž a údržbu 1. Bezpečnostní informace 2. Popis výrobku Pneumatický pohon BVA300D 3. Montáž 4. Nastavení 5. Náhradní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Návod k obsluze. Limitní snímač hladin MAREG. Typ. BLZ-XX.XX.XX Ex

Návod k obsluze. Limitní snímač hladin MAREG. Typ. BLZ-XX.XX.XX Ex Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 Návod k obsluze Limitní snímač hladin MAREG NKO0802/ BLZ Ex Na Lužci 657 Lázně Bohdaneč Typ BLZ-XX.XX.XX Ex Návod k obsluze schvaluje za výrobce : Datum, razítko,

Více

Návod k instalaci, provozování a údržbě sudových čerpadel JESSBERGER

Návod k instalaci, provozování a údržbě sudových čerpadel JESSBERGER Návod k instalaci, provozování a údržbě sudových čerpadel JESSBERGER Pro elektrické univerzální motory JP-150,JP-180,JP-190,JP-200,JP 280, JP 300,JP320 a JP 400 Pro pneumatické motory JP-AIR1, JP-AIR2

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

ŘEZACÍ STROJ PEGAS 40 PLASMA PFC. Návod k obsluze a údržbě. ALFA IN a.s www.alfain.eu NS124-83

ŘEZACÍ STROJ PEGAS 40 PLASMA PFC. Návod k obsluze a údržbě. ALFA IN a.s www.alfain.eu NS124-83 ŘEZACÍ STROJ PEGAS 40 PLASMA PFC Návod k obsluze a údržbě www.alfain.eu NS124-83 -2- OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. BEZPEČNOST PRÁCE...4 2.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY...4 2.2 OCHRANNÉ POMŮCKY...4 2.3 RIZIKA - PŘEHLED...4

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více